Řešení: Ano. Řešení: Ne.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení: Ano. Řešení: Ne."

Transkript

1 1 ÚLOHY Z PREDIKÁTOVÉ LOGIKY Instance, varianty. UF.1.1. Substituovatelnost. 1. Buď ϕ formule ( z)(x=z)&y < x a dále x, y, z různé proměnné, F unární funkční symbol, c konstantní symbol. Uveďte, zda je term t substituovatelný do ϕ za proměnnou v v následujících případech: a) tje F(z), vje x. Řešení:Ne. b) tje F(z), vje y. Řešení:Ano. c) tje F(x), vje x. Řešení:Ano. d) tje F(c), vje y. Řešení:Ano. 2. Buď ϕ formule ( x)(( z)(z < x&y= z) z x) a dále x, y, z různé proměnné, G binární funkční symbol, c konstantní symbol. Uveďte, zda je term t substituovatelný do ϕ za proměnnou v v následujících případech: a) tje G(c, x), vje y Řešení:Ne. b) tje G(c, y), vje y Řešení:Ano. c) tje G(c, c), vje z Řešení:Ano. d) tje G(z, x), vje z Řešení:Ne. UF.1.2. Instance. Varianty. 1.Nechť ynenívolnáve ϕajesubstituovatelnáza xdo ϕ, ϕ je ϕ(x/y).zjistěte, zda ϕ (y/x)je ϕ.zdůvodněteodpověď. Řešení:Obapředpokladydohromadyzaručují,ževolnývýskyt yve ϕ je právětam,kdejevolnývýskyt xvϕ.tedy xjesubstituovatelnéza ydo ϕ atakérovnostobouuvažovanýchformulíplatí. 2. Buďte x, y, z, u různé proměnné, Q kvantifikátor. Odpovězte a zdůvodněte, zda v následujících případech platí: ψjevarianta ϕ. a) ϕje(qx)(x < y ( z)(z= y& z x)) ψje(qz)(z < y ( z)(z= y& z z)) Řešení:Ne. znenísubstituovatelnéza xdo x < y ( z)(z= y& z x). b) ϕje(qx)(x < y ( z)(z= y& z x)) ψje(qy)(y < y ( z)(z= y& z y)) Řešení:Ne. yjevolnáve ϕ. c) ϕje(qx)(x < y ( z)(z= y& z x)) ψje(qu)(u < y ( z)(z= y& z u)) Řešení:Ano. unenívolnáve ϕajesubstituovatelnáza xdo x < y ( z)(z= y& z x). 3. Buď P unární predikátový symbol, ϕ formule( y)(y= x)&p(x), ϕ formule( y)(y= y)&p(y). a) Je( x)ϕ varianta( x)ϕ? Řešení: Ne. b) Je xsubstituovatelnédo ϕ za y? Řešení: Ano. c) Je ϕrovno ϕ (y/x)? Řešení:Ne. ϕ (y/x)je( y)(y= y)&p(x). d) Je ϕ ϕ (y/x)? Řešení:Ano.Je ( y)(y= x) ( y)(y= y),protožeoběformule zekvivalencejsoudokazatelné.odtud ( y)(y= x)&p(x) ( y)(y= y)&p(x).

2 2 Pojem modelu a splňování. Axiomatizovatelnost. UF.1.3. Platnost formule v modelu. 1.Buď ϕformule P(x) ( x)p(x),kde P jeunárnírelačnísymbol.vprávě kterýchstrukturách A, P A neplatí ϕani ϕ? Řešení:Právěkdyž P A A. 2.Buď ϕformule x=c,kde cjekonstantnísymbol.vprávěkterýchstrukturách A, c A neplatí ϕani ϕ? Řešení:Právěkdyž A 2. 3.Buď ϕformule P(x) ( x)r(x),kde P, Rjsourůznéunárnípredikátové symboly.vprávěkterýchstrukturách A= A, P A, R A neplatí ϕani ϕ? Řešení:Právěkdyž P A A R A. Zřejmě totiž: A = ϕ P A ar A A, A = ϕ P A Anebo R A = A. UF.1.4. Korektnost substituce. Buď ϕformule( y)(x y)srůznýmiproměnnými x, y.buď ϕ výsledek nekorektnísubstituce ydo ϕzavolnývýskyt x.buď Astruktura.Uvažujmetvrzení: Prokaždé e:var Aje A = ϕ [e] A = ϕ[e(x/y[e])]. a)uveďte,zda( )platípro A= N,+,kde+jesčítánípřirozenýchčísel. Řešení: Ne. b)uveďte,zda( )platípro A= {0}, R,kde R={ 0,0 }. Řešení: Ano. c)právěprokterémodely A= A (teoriečistérovnosti)platí( )? Řešení: Právě pro A s A jednoprvkovým. UF.1.5. Axiomatizovatelnost. 1.BuďK={ A ;velikost Ajesudánebonekonečná}třídamodelůjazyka L čisté rovnosti. Zjistěte, zda je K axiomatizovatelná, případně najděte její axiomatiku. Řešení: T= { existujeprávě2k+1prvků ; k N}axiomatizujeK. 2.Nechť T jeteorievjazyce Lsrovnostítaková,že T mámodelakaždýjejí modeljenekonečný.buď0 < n N.Najděte L-teorii T tak,abym (T )=M (T) a T mělanějakékonečnémodely,atovšechny: a) právě n-prvkové, b) právě n-prvkové nebo 2n-prvkové. Řešení:Buď T = {ϕ ψ; ϕ T }svhodným ψ. 3.Buď0<n N.Najděteteorii T vnějakémjazycesrovností,kterámá nekonečné modely, nemá spočetný model, má konečné modely, všechny kardinality nejvýše n. Řešení:Buď L= c i ; i R skonstantnímisymboly c i a T 0 buď L-teorie {c i c j ; i, j R, i j};hledaná Tje L-teorie {ϕ existujenejvýše nprvků ; ϕ T 0 }. ( ) 4.Buď L= U srovností,přičemž Ujeunárnírelačnísymbol,0 < n Na K={ A, U A ; U A jenekonečnánebonejvýše n-prvková} je třída L-struktur. Zjistěte, zda je K axiomatizovatelná, případně najděte její axiomatiku. Řešení:Nechť T0 jeteorie L-teorie {( x 0,..., x m 1 )( i<j<m x i x j & i<m U(x i));0 < m N}. Pro L-strukturu Aplatí: A = T 0 U A ω.buď χsentence existuje nejvýše nprvků xsu(x).pak T= {ϕ χ; ϕ T 0 },axiomatizujek.

3 3 Izomorfní spektra. UF.1.6. Izomorfní spektra v jazyce U, c. Buď L= U, c,kde Ujeunárnírelačníackonstantnísymbol. 1. Popište izomorfní spektrum L-teorie T = {U(c)}. Řešení:I(κ, T)= Cn κ.modely κ, U, c, κ, U, c teorie T jsou izomorfní,právěkdyž U, κ U = U, κ U,přičemž U 1. Všechrůznýchdvojic U, κ U s U 1, U κjeprávě Cn κ. Pro κ < ωjetotiž Cn κ =κ.pro κ ωjebuď U jakékolikardinality < κ,nebo U =κapakmůžebýt κ U jakékolikardinality κ; takovýchmožnostíje Cn κ + Cn κ = Cn κ. 2. Popište izomorfní spektrum L-teorie T = {(!x)u(x)}. Řešení:I(κ, T)=1pro κ=1a2pro κ >1. UF.1.7. Izomorfní spektrum jazyka spočetně konstant. Buď L= c i i<ω,kde c i jsoukonstantnísymboly. 1.Pro L-strukturu Adefinujemeekvivalenci E A na ω: i E A j c A i = c A j. Buďte A, B dvě L-struktury téže velikosti. a) Platí: A = B E A = E B a A {c A i ; i < ω} = B {cb i ; i < ω}. (1) Speciálně je nejvýše kontinuum neizomorfních L-struktur dané kardinality. b) Jsou-li A, B konečné nebo nespočetné, platí: A = B E A = E B. (2) c)najdětespočetné A, B,prokteré(2)neplatí. 2.Pro κ 2jeI(κ, L)=2 ω. Návod: Užijte toho, že na ω je kontinuum různých ekvivalencí s λ třídami, když2 λ ω. Řešení:Buď Eekvivalencena ω, λ(e)počettříd E.Pro κ λ(e)definujme L-strukturu κ E = κ, c E i i<ωtak,abyplatilo: c E i = c E j i E j. Pak: Jsou-li E, E ekvivalencena ωtak κ E = κ E E= E. Tedy: jelikož je na ω kontinuum různých ekvivalencí s λ třídami, jakmile 2 λ ω, existuje alespoň kontinuum neizomorfních L-struktur kardinality κ( 2)adle(1)jichnenívíce. UF.1.8. TeorieDiLOdiskrétníholineárníhouspořádánímáprokaždé κ ωprávě2 κ neizomorfních modelů kardinality κ. Návod:Užijtetoho,žeprokaždé κ ωjeprávě2 κ neizomorfníchlineárních uspořádání s univerzem kardinality κ. Řešení:Proostrélineárníuspořádání A= A, < A buď A(Z)= A Z, < Le lexikografickéuspořádání.jediskrétníakardinalitymax( A, ω). Nechť B= B, < B jelineárníuspořádání.pakplatí A(Z) = B(Z) A = B.Buďtotiž hisomorfizmus A(Z)aB(Z);definujme H: A Btakto: H(a)=b a existuje j a Zsh( a,0 )= b a, j a. Paktojejasnězobrazenína Ba a < A a h( a,0 ) < B(Z) h( a,0 )amezi h( a,0 ), h( a,0 )je nekonečně prvků b a < B b a H(a) < B H(b). Jelikožna κ ωje2 κ neizomorfníchlineárníchuspořádání A,máme2 κ neizomorfníchlineárníchuspořádání A(Z)na κ Z,tedy2 κ neizomorfních diskrétních lineárních uspořádání, majících každé velikost univerza κ.

4 4 Základy dedukce. UF.1.9. Syntaktický důkaz bezespornosti teorie rovnosti v L. Nechť T je teorie rovnosti v L, tj. L-teorie s rovností bez mimologických axiomů. Buď dnovýkonstantnísymbol.pro L-formuli ϕbuď ϕ formule,kterásezískázϕ odstraněním všech kvantifikací a nahrazením každého termu konstantním symbolem d.pak ϕ jevýroknadprvovýroky d=d, R(d,..., d),kde RjerelačnísymbolzL. a)je-li ϕlogickýaxiomneboaxiomrovnosti,kroměaxiomu x=x,je ϕ tautologie. Řešení: Pro logický axiom ϕ, který není axiomem rovnosti, to je jasné. Axiomyrovnosti ϕkromě x=xpřejdouna ϕ tvaru d=d d=d (R(d,..., d) R(d,..., d)) nebo d=d d=d d=d apakovšem v(ϕ )=1. b) T ϕ v(ϕ )=1,jakmile vjeohodnoceníuvedenýchprvovýrokůtakové, žeplatí v(d=d)=1.speciálněje Tbezesporná. Návod: Užijte indukci na teorémech T. Řešení:Indukcínateorémech T.Proaxiom ϕtoplatí,neboť(x=x) je d=d.buď v(d=d)=1.nechťpro ψ, ψ ϕtoplatí.pak1= v((ψ ϕ) )=v(ψ ϕ )av(ψ )=1,tedy v(ϕ )=1.Platí-litopro ϕ,tak v((( x)ϕ) )=v(ϕ )=1. UF Dokazatelné, vyvratitelné, nezávislé a bezesporné formule. 1. Buďte P, R různé unární predikátové symboly. Zdůvodněte, zda formule ϕ je dokazatelná, vyvratitelná či nezávislá v logice, kde ϕ je a) P(x) b) P(x) R(x) c)( x, y)(p(x) (R(x) P(x))) d)( x)p(x) Řešení:a)Nezávislá. 1, = ϕ, 1,1 = ϕ.b)nezávislá. 2,,2 = ϕ, 2,2, = ϕ.c)dokazatelná,neboť P(x) (R(x) P(x))jetautologie.d)Nezávislá. 1, = ϕ, 1,1 = ϕ. 2. Najděte nějaké nezávislé sentence teorie čisté rovnosti, teorie lineárního uspořádání, teorie grup, teorie těles. 3. Nechť T ( x)ϕ(x). Co lze říci o dokazatelnosti, vyvratitelnosti, nezávislosti, konzistenci ϕ, ϕ vzhledem k T? UF Vlastnosti kvantifikátorů. 1. ( x)(ϕ ψ) ((Qx)ϕ (Qx)ψ),kde Qznačíkvantifikátor. Návod: Užijte větu o konstantách. Řešení: Buďte T logické axiomy v jazyce rozšířeném o nové konstantní symboly c i ; ϕ(x, x 1 /c 1, ) resp. ψ(x, x 1 /c 1, ) označme ϕ (x) resp. ψ (x)(konstantysubstituujemezavšechnyvolnéproměnné,kromě x). Pak T,( x)(ϕ ψ ) ϕ ψ,dlepravidladistribucekvantifikátoru i T,( x)(ϕ ψ ) (Qx)ϕ (Qx)ψ azbytekdávětaodedukcia konstantách. 2. a) ( x)ϕ ( x)ϕ. Řešení:Je ( x)ϕ ϕ, ϕ(x) ( x)ϕ;odtudpomocípravidlatranzitivity implikace plyne dokazované. b) ϕ ( x)ϕ ( x)ϕ ( x)ϕ ( x) ϕ ( x)ϕ. Řešení:Prváekvivalence.Implikace : ϕ ( x)ϕ ( x)(ϕ ( x)ϕ) ( x)ϕ ( x)ϕ. Implikace : ( x)ϕ ( x)ϕ ( x)(ϕ ( x)ϕ) ϕ ( x)ϕ.užitímdemorganovýchvztahůplyne druhá ekvivalence.

5 5 3. a) ( x)( x)ϕ ( x)ϕ. Řešení: i) ( x)( x)ϕ ( x)ϕ dává axiom substituce. ii) ( x)ϕ ( x)( x)ϕ plyne z ( x)ϕ ( x)ϕ pravidlem -zavedení. Z i), ii) plyne ihned dokazované. b) ( x)( x)ϕ ( x)ϕ. Řešení: i)( x)( x)ϕ ( x)ϕ dává pravidlo -zavedení. ii)( x)ϕ ( x)( x)ϕplynezplatnéhovztahu ψ ( x)ψ.zi),ii) plyne ihned dokazované. UF Vytýkání kvantifikátorů- protipříklady. 1. ( x)(ϕ ψ) (ϕ ( x)ψ). a P A R A A.Pak A =( x)(p(x) R(x)), A =(P(x) ( x)r(x))[a]. Tedy A =( x)(p(x) R(x)) (P(x) ( x)r(x)). 2. (ϕ ( x)ψ) ( x)(ϕ ψ). a A P A, P A R A.Pak A =(P(x) ( x)r(x))[a], A =( x)(p(x) R(x)). Tedy A =(P(x) ( x)r(x)) ( x)(p(x) R(x)). 3. ( x)(ϕ ψ) (ϕ ( x)ψ). a P A A, R A =.Pak A =( x)(p(x) R(x)) (protožeexistuje b A P A ), A =(P(x) ( x)r(x))[a] (protožeje a P A ). Tedy A =( x)(p(x) R(x)) (P(x) ( x)r(x)).

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu

Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK) Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu

Více

Výroková logika dokazatelnost

Výroková logika dokazatelnost Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141 KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Seminář 1 Cílem tohoto semináře je efektivní uvedení

Více

Rezoluce v predikátové logice

Rezoluce v predikátové logice Rezoluce v predikátové logice Jiří Velebil: X01DML 15. října 2010: Rezoluce v PL 1/16 Základní myšlenky 1 M = ϕ iff X = M { ϕ} nesplnitelná. (M musí být množina sentencí, ϕ sentence.) 2 X nesplnitelná

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A

Více

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta KMA/TGD1 Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Zdeněk Ryjáček, KMA UK 620 ryjacek@kmazcucz http://wwwkmazcucz/ryjacek 1545 1715, s přestávkou 15 minut Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B0LAG Zvládnutá látka po 4. týdnu /9 Slovník základních pojmů Množina generátorů

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

OBSAH. Předmluva... 5

OBSAH. Předmluva... 5 OBSAH Předmluva... 5 Logika a jazyk... 7 1 Analýza jazyka a nauka o definici... 7 1.1 Sémanticko-logická analýza jazyka... 7 1.2 Nauka o definici... 11 1.3 Řešené příklady... 14 1.4 Cvičení... 19 Výroková

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

10 Důkazové postupy pro algoritmy

10 Důkazové postupy pro algoritmy 10 Důkazové postupy pro algoritmy Nyní si ukážeme, jak formální deklarativní jazyk z Lekce 9 využít k formálně přesným induktivním důkazům vybraných algoritmů. Dá se říci, že tato lekce je vrcholem v naší

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více