Z obsahu tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu tohoto vydání:"

Transkript

1 leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky v našich sborech Konference luteránských pastorů Ohlédnutí za Adventem Létací želvy Čtenáři stránek Netrap se, buď šťastný!? Na počátku roku 2010, který nám podle předpovědí ekonomů přinese velmi citelné utahování opasků, se zdá být nemístné a naivní povzbuzování se slovy známé písně Bobbyho McFerrina Don't worry, Be Happy (v překladu Netrap se, buď šťastný ). Ta píseň je značně stará (vyšla v roce 1988) na to, aby mohla reagovat na aktuální situaci ve světě i u nás doma. Mnohé se za 22 let přeci změnilo! Co se v té písni vlastně zpívá? In every life we have some trouble, when you worry you make it double. Tedy v každém životě máme potíže, ale když se jimi trápíme, budou dvakrát takové. Na tom jistě něco pravdy bude. Později nabízí zpěvák pomocnou ruku, když říká: I give you my phone number, when you're worried, call me, I'll make you happy. Česky řečeno, dám ti své telefonní číslo, a když tě bude něco trápit, zavolej mi a já tě potěším. Musím se přiznat, že nemám na Bobbyho McFerrina telefonní číslo. Mám za to, že by mi ani příliš nepomohlo, až se v mém životě objeví těžkosti, výzvy, překážky. Vím však o lepším a účinnějším zaháněči obav a trápení. Věčně platné sliby, které mi Bůh dává ve svém Slově! Například tento z úst Pána Ježíše: Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte Jeho království a to ostatní vám bude přidáno. (Lukáš 12:29-31) Můj nebeský Otec na mě pamatuje; pro Něho jsem cennější než nebeské ptactvo či polní tráva. Toto poznání mne zbavuje strachu a starostlivosti, co přinese rok 2010, a naplňuje mne pokojem. Ke stejnému závěru dochází i apoštol Pavel, když píše svým duchovním bratrům a sestrám ve Filipech: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4:6-7) Netrápit se a být šťastný? Vírou v Ježíše Krista, mého Spasitele, to lze. Zkuste to i vy a uzříte, že Hospodin je dobrý a spolehlivý. To vám všem do roku 2010 přeje váš pastor Petr Krákora 1

2 2 Odešla domů Našemu nebeskému Otci se zalíbilo povolat paní Miroslavu Punčochářovou, naši spolu-bojovnici ve víře z tlučenského Sboru sv. Petra, do jejího trvalého domova. Paní Punčochářová odešla 9. listopadu 2009 po Bohem požehnaných 86 letech života mezi námi a s námi. Pastor Vršecký pronesl vzpomínkovou řeč při obřadu v kapli plzeňského hlavního hřbitova. Těšíme se na radostné shledání s naší sestrou ve víře u nebeské hostiny, kterou pro ni i pro nás připravil Pán Ježíš. Než se ale sejdeme, držme se vytrvale povzbuzení z biblického verše, který si paní Mirka kdysi vybrala při své konfirmaci: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám." (Efezským 4:32) Evropská konference luteránských pastorů Pastor Vršecký se v listopadu 2009 zúčastnil v roli pozorovatele konference pastorů německé ELFK, Evangelisch-Lutherischen Freikirche = Evangelická luteránská svobodná církev (více o jeho návštěvě na jiném místě tohoto vydání PV). Tato luterská konfesijní církev má po celém Německu a v západním Rakousku celkem 18 sborů, ve kterých slouží 16 pastorů celkem asi 1600 členům. Naše církev ČELC udržuje s ELFK bratrské společenství, neboť věříme, vyznáváme a učíme Písmo ve vzájemné shodě. Obě církve jsou proto také členy mezinárodního uskupení konfesijních luteránů CELC. Pastorská konference evropské sekce tohoto celosvětového sdružení se bude konat také v Německu začátkem května Tématem této konference bude 4. prosba modlitby Otčenáš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. V této prosbě úhrnně prosíme za všechna pozemská, dočasná a materiální požehnání (jídlo, domov, rodina, zdraví, aj.) Zástupci jednotlivých národních církví si připravují přednášky k jednotlivým oblastem této prosby. Naší, české straně připadlo podtéma Zdraví a život. Přednášku si připravuje pastor Krákora. Sám před pár týdny na vlastní kůži poznal, jak cenným (ne však nejdůležitějším) darem od Boha zdraví je. Oba pastoři se na setkání se svými evropskými kolegy velmi těší. Pastor Krákora Ohlédnutí za Adventem ve Sboru sv. Pavla Období vánočních oslav skončilo svátkem Zjevení Páně (zlidověle Tří králů), a tak ačkoliv hledíme vpřed k dalším událostem, které nás čekají v církevním roce i v osobním životě neuškodí malé ohlédnutí za čtyřmi adventními nedělemi, jak jsme je slavili v našem plzeňském Sboru sv. Pavla. Pokusili jsme se je zorganizovat novým způsobem. V první řadě, každá adventní neděle měla svůj vánoční program (tj. zpívali naši žáci ze ZŠML). To je velmi vítané, zejména s ohledem na evangelizaci. Také jsme učinili pokus o něco zcela nového. Advent jsme zahájili večerní bohoslužbou (vespera, nešpory). Tento čas, kdy je venku tma, má jistě své kouzlo. Během bohoslužby zazpívali učitelé školy, dále mladí zpěváci a hudebníci se ZUŠ Sokolovská a také fantastičtí sólisté. Byl to mocný duchovní a silný kulturní zážitek pro všechny přítomné. Žel počátek adventu zřejmě nabízí populárnější alternativy, jako například rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky. Tyto poznatky hodláme vstřebat a pokusit se program příštího adventu postavit tak, aby byl více motivujícím pro komunitu kolem našeho plzeňského sboru a školy ZŠML. Díky všem, kteří se na zpestření adventu svým dílem přičinili! Pastor Martin Vršecký

3 JEŽÍŠ, MÁŘÍ MAGDALÉNA, DAVINCI A DAN BROWN II. V tomto vydání Pečetě Víry se věnujeme dalším dvěma tvrzením, která činí Dan Brown, autor posléze zfilmované knihy Šifra Mistra Leonarda. Jaká jsou historická, řádně podložená fakta? Ad 3 Bylo osmdesát evangelií vyloučeno, aby se do Bible dostala jen čtyři? TOTO JE KLAMNÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ. Dan Brown píše ve svém bestselleru, že při ustanovování Nového zákona bylo zvažováno více než osmdesát evangelií a že sám císař Konstantin rozhodl, která se v něm nakonec objeví. Gnostická evangelia, objevená v egyptském Nag Hammadi roku 1945, obsahují pouze pět tzv. evangelií: evangelium podle Pravdy, Tomáše, Filipa, Egyptských a Marie. V knize Gnostická evangelia autora Bentley Laytona se objevují pouze tři evangelia. Uznávaný harvardský profesor Helmut Koester uvádí celkem 60 starých, mimo-biblických dokumentů, z nichž většina nejsou evangelia. Informace o osmdesáti evangeliích je naprosto scestná. Co se týče čtyř evangelií dnešní Bible (Matouš, Marek, Lukáš a Jan), ukazuje se, že tato byla přijímána a kolovala pospolu od nejranějších dob. Bibličtí učenci uvádějí, že biblická evangelia byla rozšířena mezi křesťanskými sbory již mezi roky 69 a 100 po Kr. Lze dokázat, že knihy Nového zákona byly přijímány jako směrodatné a spolehlivé od samého počátku křesťanství. Církev je později jen uznala a potvrdila. Jinak řečeno, církev nevytvořila kánon Bible (soubor knih Bible), ale kánon utvářel církev. Čtyři pětiny knih Nového zákona (tzv. prolegomena) kolovaly a byly všeobecně přijímány mezi všemi tehdejšími křesťanskými sbory. Mezi tyto knihy patří všechna čtyři evangelia. Byli samozřejmě lidé jako Markion (žil v letech po Kr.), kteří již zpočátku vznášeli námitky vůči přijímaným knihám a snažili se pozměnit jejich seznam. Markion předložil zkrácenou verzi Lukáše a deset Pavlových listů, všechny očištěny od starozákonních vlivů. Ovšem fakt, že Pavlovy spisy byly bezprostředně přijímány za autoritativní, dosvědčuje Petrovo označení Pavlových listů za Písma (viz 2. Petrův 3:16). Pavel, který psal v prvním století po Kr., zase odkazuje na pasáže z Lukášova evangelia jako na Písmo (srov. 1. Timoteovi 5:18 a Lukáše 10:7). V Galatským 6:16 mluví Pavel o svém učení jako o pravidle (řecky kánon ), podle kterého se řídit. Muratoriho kánon, sestavený (nejpozději) roku 200 po Kr., uvádí knihy přijímané křesťany po celém světě. Obsahuje všechny současné knihy Nového zákona kromě knihy Židům, listu Jakobova a 1. a 2. listu Petrova. Všichni ranní církevní otcové ve svých spisech přijímají čtyři evangelia. Neexistuje historický záznam, podle něhož by další, např. gnostická, evangelia byla přijímána ranou církví. Ad 4 Ukazují nám gnostická evangelia pravého Ježíše? NE. Podle Šifry Mistra Leonarda gnostická evangelia ukazují na do očí bijící nesrovnalosti a vykonstruované smyšlenky současné Bible. Pouze v těch tajných evangeliích, nejranějších křesťanských dokumentech, údajně nalézáme skutečného a původního Ježíše. Zaprvé, gnosticismus a křesťanství jsou jedno s druhým naprosto neslučitelné (gnosticismus tak nemůže být jakýmsi předkem biblického křesťanství). Zadruhé, Tomášovo evangelium, nalezené úplné v koptském rukopisu z roku 350 po Kr. (řecké fragmenty jsou o něco starší), je některými považováno za tajemný zdroj Q (z německého Quelle = zdroj) soubor výroků Ježíše, ze kterého údajně čerpali Matouš, Marek a Lukáš. Ovšem ohledně zdroje Q existuje mnoho nejasností a dohadů. Např. nikdo nikdy žádný rukopis Q neviděl, ani o něm není žádná historická zmínka. De facto ani není potřeba předpokládat existenci nějakého prazdroje ; Lukáš mohl použít při sepisování svého evangelia Markovo a Matoušovo (srovnej s Lukášem 1:1-4). A není ani důvod domnívat se, že právě Tomášovo evangelium je oním zdrojem Q (jediné, co s ním má společné, je forma výroků). Všechna novozákonní evangelia byla známá už před koncem prvního století po Kr.; jsou tedy mnohem starší, než Tomášovo gnostické evangelium, jehož fragmenty lze datovat nejdříve do roku 150 po Kr. Chce-li Dan Brown učinit gnostického Ježíše tím pravým a původním, musí nejprve vysvětlit vynález biblického Ježíše, který má tak skvělá doporučení: Pavlovo poselství schválili apoštolové v Jeruzalémě ve 30. letech prvního století. Pavel psal své listy ke konci 40. a 50. let 1. století. V žádném z nich se neodkazuje ani nepodporuje gnostický pohled na Ježíše. 3

4 Rané apoštolské učení přešlo z apoštola Jana na jeho žáka Polykarpa a z Polykarpa na jeho žáka Irenea. Ani u nich nenacházíme ani jen narážku na původního, gnostického Ježíše. Je objektivně zcela jasné, že biblický Ježíš tu byl dříve, než jeho gnostická karikatura. Zastánci pozice Dana Browna musejí datovat čtyři biblická evangelia do co nejpozdějšího roku proti všem důkazům a evangelium podle Tomáše bez jakýchkoli důkazů do mnohem ranější doby, než se zdá opodstatněné. Na závěr tohoto bodu uveďme ke srovnání podobenství o ztracené ovci z Matoušova evangelia (Matouš 18:12-14) a z Tomášova evangelia (výrok 107). Zejména si všimněte zvýrazněných slov Matouš Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Tomáš Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, se zaběhla. Tu nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenalezl. Když ji unaven našel, řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch devadesát devět. Co myslíte, který z těchto dvou úryvků lépe odpovídá tomu Ježíši, kterého sami znáte? DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ. Poznámka: Při sepisování tohoto článku byla použita přednáška Arta Lindsleye z Institutu C.S. Lewise, otištěná v magazínu Knowing & Doing. Chcete-li si sami přečíst o tomto tématu více, je možné si u pastora Krákory vypůjčit knížky Šifra mistra Leonarda: Dekódováno od Nicky Gumbela nebo Věrohodnost Nového zákona od F. F. Bruce. Obě jsou v češtině. NEDÁVNÉ SBÍRKY V NAŠICH SBORECH Vánoční sbírka v Plzni Během listopadu a prosince 2009 věnovali návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Pavla na tuto sbírku celkem 5657 Kč. Sbírka na konec roku v Tlučné Od září do prosince 2009 přispěli návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Petra na tuto sbírku dohromady sumou 1412 Kč. Štědrovečerní sbírka v Rochlově a Tlučné Na Štědrý večer v Rochlově a v Tlučné darovali příchozí celkem 1236 Kč. Všechny dary budou použity ať už přímo či nepřímo na šíření Božího Slova spásy. Všem dárcům děkujeme za jejich prozíravost a štědrost vždyť si získávají přátele, kteří je uvítají ve věčných příbytcích (Lukáš 16:9)! 4 Pro zajímavost uvádíme některé náklady na fungování a působení naší církve z poslední doby: Tisk a roznáška pozvánek na vánoční akce v Tlučné a Rochlově 1485 Kč Výroba 500 kusů reklamních propisek s kontaktem na naši církev 6759 Kč Měsíční platba elektřiny v Tlučné 1410 Kč Nástěnka v kapli v Plzni 439 Kč Žárovky v kapli v Plzni 390 Kč 500 ks papírů A3 (na 2 vydání PV) 244 Kč Měsíční náklady na tisk cca 600 Kč Jsme vděčni všem křesťanům ve Spojených státech, kteří spolu s námi nesou břemeno finančních nákladů spojených s působením naší České evangelické luteránské církve. Učme se však brát tuto zátěž stále více na svá vlastní bedra. Nebojme se Pán hojnosti, kterému patří země a všechno, co je na ní, nám k tomu jistě požehná! Pastor Krákora Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme vzbudili ve vás, tak se rozhojňujte i v této milosti. 2 Korintským 8:7 (KMS)

5 KONFERENCE PASTORŮ SESTERSKÉ LUTERÁNSKÉ SVOBODNÉ CÍRKVE V SASKÉM SCHONFELDU Necelých 40 km severně od Božího Daru, za hornickým městem Annaberg-Buchholz, se nachází víska Schonfeld, kde se listopadu konala konference německých luteránských pastorů. Podobná setkání duchovních pastýřů Boží církve mohou mít různý program a náplň. Kromě společného setkání starých přátel, kteří mají stejné poslání, slouží ke vzájemnému profesnímu růstu, k povzbuzení v konání pastorské činnosti, ke vzájemné informovanosti a inspiraci, k přípravě budoucích projektů, ke zhodnocení dosavadních činností a případně i k řešení organizačních či teologických problémů. Také my, pastoři České evangelické luteránské církve, jakožto nejbližší sousedé, jsme byli pozváni na toto setkání. Můj kolega, pastor Petr Krákora byl v té době vážně nemocen, a tak jsem se vydal na cestu do Saska sám. Na místo konání jsem dorazil ve čtvrtek ráno a přivítal se s ostatními faráři, z nichž většinu jsem osobně znal. Čtvrteční dopoledne bylo již závěrečným dnem konference, během kterého se formuloval zápis a ostatní věci agendy. Kolegové se omlouvali, že konference probíhá v němčině a témata programu se cizinci pravděpodobně budou zdát nudná. Přesto jsem návštěvy nelitoval. Asi hodinu jsme si četli z knížky, jejíž název lze volně přeložit Poradenství pastýře (The Counseling Shepherd; autoři Schuetze, Matzke). Téma bylo poradenství při potížích v manželství a role či možnosti pastora při hledání řešení. Knížka nám poskytla modelovou situaci manželské hádky a nelehkou, resp. nevděčnou roli faráře, který se snaží vstupem do vztahu manželů o narovnání poměrů. Pastorovy schopnosti ohledně poradenství však v dnešní době mnohdy nestačí, podobně jako úsilí specialistů Ale i drobné pokusy o zachování manželství mají smysl a je třeba je praktikovat. S Boží pomocí není nic nemožného. Je třeba si uvědomit a přiznat, že žádná strana není zcela bez viny a to se týká i jiných potíží než těch v manželském soužití. V Bibli bychom nalezli paralelu v Pavlovském: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden (Římanům 3:10); čímž apoštol odkazuje k 14. žalmu, který popisuje člověka (blouda), který pokazí, na co sáhne; přičemž škodlivé jednání se projevuje o to více, přestane-li člověk dbát na Pána Boha a Jeho dobré rady, byvše tak zajatcem vlastní svévole. Na konferenci se též (jak mi bylo přeloženo), řešila formulace odpovědi samostatné skupině křesťanů, kteří měli zájem o vstup do místní církve. Tato jednání bývají velmi komplikovaná s ohledem na věroučnou shodu. Na závěr jsem vyřídil všem pozdravy od naší české církve, poprosil o modlitby za úsilí a zdraví nás všech a vyřídil neformální pozvání členům místních církevních sborů do Plzně, kde máme ubytovací kapacitu pro několik hostů. Po obědě a několika soukromých rozhovorech jsem odcestoval zpět do Čech. S vysokou pravděpodobností navštívíme v květnu na několik dní Lipsko, kde se bude konat evropské setkání našich, luteránských církví. Pastor Martin Vršecký Internetové stránky čtou lidé po celém světě! Internetové stránky České evangelické luteránské církve si nacházejí své čtenáře ve všech obydlených světadílech zeměkoule. V roce 2009 našli cestu na náš web čtenáři více než 40 zemí. Nejvíce z nich, a to přes 42%, bylo samozřejmě z České republiky. Za ní následovaly Spojené státy, Slovensko a Polsko. Mezi další státy, kde byly stránky nalistovány, patří Austrálie!, Velká Británie, Brazílie, Německo, Kanada, Irsko, Itálie, Nizozemí, Švýcarsko, Jižní Afrika!, Maďarsko, Rakousko, Řecko, Finsko, Indie!, Litva, Norsko, Singapur!, Bulharsko, Filipíny!, Francie, Gruzie, Laos!, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saudská Arábie!, Taiwan, Vietnam a Švédsko. Máte-li i vy přístup na internet, uložte si stránku do svých oblíbených položek. A pravidelně sledujte, co je na ní nového. Aktualizována je prakticky každý týden a v archivu jsou vám k dispozici i starší informace, kázání a vydání Pečetě víry. 5

6 Létací želvy Napsal Carl R. Henkel, pastor Mt. Olive, St. Paul, Minnesota Želvy nejsou stvořeny k létání, tak jako Boží děti nejsou stvořeny k životu v braku. Avšak satan lidský život tak znetvořil, že většina lidí již neví, že smyslem života je uctívat pravého Boha. Kdesi hluboko v lesích začala malá želva vylézat na strom. Po hodinách a hodinách šplhání se dostala na vrchol. Odrazila se, skočila do vzduchu a přitom máchala předníma nohama, než se s rachotem zřítila k zemi. Trochu se otřepala, aby se znovu začala soukat vzhůru do koruny stromu. Nahoře pak opět skočila a za pár vteřin skončila na zemi. Želva se znovu a znovu pokoušela o to samé, zatímco ptačí pár z povzdálí sledoval její marné úsilí. Nakonec se ptačí samička obrátila ke svému choti. Drahý, zašvitořila, myslím, že přišel čas říct jí, že je adoptovaná. Představte si, co se stalo. Želvička od dětství sledovala svou adoptivní mamku a taťku, jak létají. Těší se na den, kdy bude sama létat. Má za to, že to želvy prostě dělají. Nic jiného nezná. Jenže želvy nejsou stvořeny k létání! Napodobování druhých Představte si ale jinou scénu. Malý chlapec vyrůstá v prostředí plném sprostých řečí, brakových TV seriálů a podřadné hudby. Kamarádi, se kterými se stýká, také mluví, sledují, poslouchají stejný odpad. Možná i jeho máma a táta mluví, sledují a poslouchají stejný brak. Jediný závěr, ke kterému chlapec přirozeně dojde, je ten, že takhle lidé prostě mluví a žijí. Nic jiného chlapec nezná. Lidé však nebyli stvořeni k životu v braku! Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Proto žijeme. Satan však tak pokřivil účel života a jeho hodnoty, že většina lidí již neví, co je smyslem jejich bytí. Učitelé jsou zděšeni, jaké filmy dovolují rodiče dětem sledovat; jsou zděšeni, jakým jazykem už mrňata ve školce mluví a jaké historky z domova přinášejí; jsou zděšeni, jak otřesně dětem chybí slušné vyjadřování, vystupování a úcta k autoritám. Nicméně tyto děti jen napodobují, co se naučily od druhých. Flying turtles. Forward in Christ, Vol. 9?, 10/2003, 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Být světlem Je už příliš pozdě něco změnit? Co můžeme udělat pro uzdravení společnosti, která ztratila veškerý pojem o svém směřování? Společnosti, ve které se zlé považuje za dobré a dobré se vydává za zlé? Vždyť my, křesťané, ačkoli jsme byli povoláni být světlem, často raději strkáme hlavu do písku v naději, že až ji opět vytáhneme, abychom se nadechnuli, bude už všechno zase v pořádku. Naše poslání je jasné. Ale kde vůbec začít? Želva v úvodu se musela skrze krutou zkušenost naučit, že nebyla stvořena k létání. Možná by to ani nikdy nepochopila, pokud by jí to její rodiče neřekli. Mnoho lidí prochází životem a nepřestává se podivovat nad tím, proč nic nedává smysl, proč nic nefunguje, jak má, proč nic člověku nepřináší trvalé štěstí. Diví se, proč jejich živení se brakem jim nepřináší nasycení, proč jejich život bez Boha a mimo Jeho vůli jim nedokáže přinést pokoj. Koneckonců, chceme-li měnit svět, musíme začít u sebe. Jsme přece Boží děti, adoptované do Jeho rodiny proto, abychom Boha uctívali, chválili, sloužili, milovali a poslouchali Ho zde i v životě, který přijde. Každý z nás potřebujeme znovu v důvěře obnovit své odhodlání žít podle vůle našeho nebeského Otce. Druzí ať si třeba přežívají v braku a odpadu, my víme lépe. My víme, kdo jsme a k čemu jsme stvořeni. Takže, křesťane, slez konečně z toho stromu a začni (pomalu, ale) jistě a pevně kráčet odhodlaným želvým krokem. Máme tu přece poslání. Vystrč tedy hlavu ze svého krunýře a ukazuj světu, k čemu byli lidé opravdu stvořeni. Lidé nejsou stvořeni k životu v braku. Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Efezským 2:10 (NBK) Aktivity pro křesťanskou mládež V lednu a únoru jsou naplánovány tyto akce: Sobota 23. ledna 2010, od 14 hod. Volné bruslení (Kooperativa Aréna, Plzeň, 16-17,30 hod.) Sobota 27. února 2010, od 14 hod. Volné plavání (bazén Slovany, Plzeň, 15,30-17 hod.) Místem srazu je Základní škola M. Luthera v Plzni. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více