Z obsahu tohoto vydání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu tohoto vydání:"

Transkript

1 leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky v našich sborech Konference luteránských pastorů Ohlédnutí za Adventem Létací želvy Čtenáři stránek Netrap se, buď šťastný!? Na počátku roku 2010, který nám podle předpovědí ekonomů přinese velmi citelné utahování opasků, se zdá být nemístné a naivní povzbuzování se slovy známé písně Bobbyho McFerrina Don't worry, Be Happy (v překladu Netrap se, buď šťastný ). Ta píseň je značně stará (vyšla v roce 1988) na to, aby mohla reagovat na aktuální situaci ve světě i u nás doma. Mnohé se za 22 let přeci změnilo! Co se v té písni vlastně zpívá? In every life we have some trouble, when you worry you make it double. Tedy v každém životě máme potíže, ale když se jimi trápíme, budou dvakrát takové. Na tom jistě něco pravdy bude. Později nabízí zpěvák pomocnou ruku, když říká: I give you my phone number, when you're worried, call me, I'll make you happy. Česky řečeno, dám ti své telefonní číslo, a když tě bude něco trápit, zavolej mi a já tě potěším. Musím se přiznat, že nemám na Bobbyho McFerrina telefonní číslo. Mám za to, že by mi ani příliš nepomohlo, až se v mém životě objeví těžkosti, výzvy, překážky. Vím však o lepším a účinnějším zaháněči obav a trápení. Věčně platné sliby, které mi Bůh dává ve svém Slově! Například tento z úst Pána Ježíše: Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte Jeho království a to ostatní vám bude přidáno. (Lukáš 12:29-31) Můj nebeský Otec na mě pamatuje; pro Něho jsem cennější než nebeské ptactvo či polní tráva. Toto poznání mne zbavuje strachu a starostlivosti, co přinese rok 2010, a naplňuje mne pokojem. Ke stejnému závěru dochází i apoštol Pavel, když píše svým duchovním bratrům a sestrám ve Filipech: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4:6-7) Netrápit se a být šťastný? Vírou v Ježíše Krista, mého Spasitele, to lze. Zkuste to i vy a uzříte, že Hospodin je dobrý a spolehlivý. To vám všem do roku 2010 přeje váš pastor Petr Krákora 1

2 2 Odešla domů Našemu nebeskému Otci se zalíbilo povolat paní Miroslavu Punčochářovou, naši spolu-bojovnici ve víře z tlučenského Sboru sv. Petra, do jejího trvalého domova. Paní Punčochářová odešla 9. listopadu 2009 po Bohem požehnaných 86 letech života mezi námi a s námi. Pastor Vršecký pronesl vzpomínkovou řeč při obřadu v kapli plzeňského hlavního hřbitova. Těšíme se na radostné shledání s naší sestrou ve víře u nebeské hostiny, kterou pro ni i pro nás připravil Pán Ježíš. Než se ale sejdeme, držme se vytrvale povzbuzení z biblického verše, který si paní Mirka kdysi vybrala při své konfirmaci: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám." (Efezským 4:32) Evropská konference luteránských pastorů Pastor Vršecký se v listopadu 2009 zúčastnil v roli pozorovatele konference pastorů německé ELFK, Evangelisch-Lutherischen Freikirche = Evangelická luteránská svobodná církev (více o jeho návštěvě na jiném místě tohoto vydání PV). Tato luterská konfesijní církev má po celém Německu a v západním Rakousku celkem 18 sborů, ve kterých slouží 16 pastorů celkem asi 1600 členům. Naše církev ČELC udržuje s ELFK bratrské společenství, neboť věříme, vyznáváme a učíme Písmo ve vzájemné shodě. Obě církve jsou proto také členy mezinárodního uskupení konfesijních luteránů CELC. Pastorská konference evropské sekce tohoto celosvětového sdružení se bude konat také v Německu začátkem května Tématem této konference bude 4. prosba modlitby Otčenáš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. V této prosbě úhrnně prosíme za všechna pozemská, dočasná a materiální požehnání (jídlo, domov, rodina, zdraví, aj.) Zástupci jednotlivých národních církví si připravují přednášky k jednotlivým oblastem této prosby. Naší, české straně připadlo podtéma Zdraví a život. Přednášku si připravuje pastor Krákora. Sám před pár týdny na vlastní kůži poznal, jak cenným (ne však nejdůležitějším) darem od Boha zdraví je. Oba pastoři se na setkání se svými evropskými kolegy velmi těší. Pastor Krákora Ohlédnutí za Adventem ve Sboru sv. Pavla Období vánočních oslav skončilo svátkem Zjevení Páně (zlidověle Tří králů), a tak ačkoliv hledíme vpřed k dalším událostem, které nás čekají v církevním roce i v osobním životě neuškodí malé ohlédnutí za čtyřmi adventními nedělemi, jak jsme je slavili v našem plzeňském Sboru sv. Pavla. Pokusili jsme se je zorganizovat novým způsobem. V první řadě, každá adventní neděle měla svůj vánoční program (tj. zpívali naši žáci ze ZŠML). To je velmi vítané, zejména s ohledem na evangelizaci. Také jsme učinili pokus o něco zcela nového. Advent jsme zahájili večerní bohoslužbou (vespera, nešpory). Tento čas, kdy je venku tma, má jistě své kouzlo. Během bohoslužby zazpívali učitelé školy, dále mladí zpěváci a hudebníci se ZUŠ Sokolovská a také fantastičtí sólisté. Byl to mocný duchovní a silný kulturní zážitek pro všechny přítomné. Žel počátek adventu zřejmě nabízí populárnější alternativy, jako například rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky. Tyto poznatky hodláme vstřebat a pokusit se program příštího adventu postavit tak, aby byl více motivujícím pro komunitu kolem našeho plzeňského sboru a školy ZŠML. Díky všem, kteří se na zpestření adventu svým dílem přičinili! Pastor Martin Vršecký

3 JEŽÍŠ, MÁŘÍ MAGDALÉNA, DAVINCI A DAN BROWN II. V tomto vydání Pečetě Víry se věnujeme dalším dvěma tvrzením, která činí Dan Brown, autor posléze zfilmované knihy Šifra Mistra Leonarda. Jaká jsou historická, řádně podložená fakta? Ad 3 Bylo osmdesát evangelií vyloučeno, aby se do Bible dostala jen čtyři? TOTO JE KLAMNÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ. Dan Brown píše ve svém bestselleru, že při ustanovování Nového zákona bylo zvažováno více než osmdesát evangelií a že sám císař Konstantin rozhodl, která se v něm nakonec objeví. Gnostická evangelia, objevená v egyptském Nag Hammadi roku 1945, obsahují pouze pět tzv. evangelií: evangelium podle Pravdy, Tomáše, Filipa, Egyptských a Marie. V knize Gnostická evangelia autora Bentley Laytona se objevují pouze tři evangelia. Uznávaný harvardský profesor Helmut Koester uvádí celkem 60 starých, mimo-biblických dokumentů, z nichž většina nejsou evangelia. Informace o osmdesáti evangeliích je naprosto scestná. Co se týče čtyř evangelií dnešní Bible (Matouš, Marek, Lukáš a Jan), ukazuje se, že tato byla přijímána a kolovala pospolu od nejranějších dob. Bibličtí učenci uvádějí, že biblická evangelia byla rozšířena mezi křesťanskými sbory již mezi roky 69 a 100 po Kr. Lze dokázat, že knihy Nového zákona byly přijímány jako směrodatné a spolehlivé od samého počátku křesťanství. Církev je později jen uznala a potvrdila. Jinak řečeno, církev nevytvořila kánon Bible (soubor knih Bible), ale kánon utvářel církev. Čtyři pětiny knih Nového zákona (tzv. prolegomena) kolovaly a byly všeobecně přijímány mezi všemi tehdejšími křesťanskými sbory. Mezi tyto knihy patří všechna čtyři evangelia. Byli samozřejmě lidé jako Markion (žil v letech po Kr.), kteří již zpočátku vznášeli námitky vůči přijímaným knihám a snažili se pozměnit jejich seznam. Markion předložil zkrácenou verzi Lukáše a deset Pavlových listů, všechny očištěny od starozákonních vlivů. Ovšem fakt, že Pavlovy spisy byly bezprostředně přijímány za autoritativní, dosvědčuje Petrovo označení Pavlových listů za Písma (viz 2. Petrův 3:16). Pavel, který psal v prvním století po Kr., zase odkazuje na pasáže z Lukášova evangelia jako na Písmo (srov. 1. Timoteovi 5:18 a Lukáše 10:7). V Galatským 6:16 mluví Pavel o svém učení jako o pravidle (řecky kánon ), podle kterého se řídit. Muratoriho kánon, sestavený (nejpozději) roku 200 po Kr., uvádí knihy přijímané křesťany po celém světě. Obsahuje všechny současné knihy Nového zákona kromě knihy Židům, listu Jakobova a 1. a 2. listu Petrova. Všichni ranní církevní otcové ve svých spisech přijímají čtyři evangelia. Neexistuje historický záznam, podle něhož by další, např. gnostická, evangelia byla přijímána ranou církví. Ad 4 Ukazují nám gnostická evangelia pravého Ježíše? NE. Podle Šifry Mistra Leonarda gnostická evangelia ukazují na do očí bijící nesrovnalosti a vykonstruované smyšlenky současné Bible. Pouze v těch tajných evangeliích, nejranějších křesťanských dokumentech, údajně nalézáme skutečného a původního Ježíše. Zaprvé, gnosticismus a křesťanství jsou jedno s druhým naprosto neslučitelné (gnosticismus tak nemůže být jakýmsi předkem biblického křesťanství). Zadruhé, Tomášovo evangelium, nalezené úplné v koptském rukopisu z roku 350 po Kr. (řecké fragmenty jsou o něco starší), je některými považováno za tajemný zdroj Q (z německého Quelle = zdroj) soubor výroků Ježíše, ze kterého údajně čerpali Matouš, Marek a Lukáš. Ovšem ohledně zdroje Q existuje mnoho nejasností a dohadů. Např. nikdo nikdy žádný rukopis Q neviděl, ani o něm není žádná historická zmínka. De facto ani není potřeba předpokládat existenci nějakého prazdroje ; Lukáš mohl použít při sepisování svého evangelia Markovo a Matoušovo (srovnej s Lukášem 1:1-4). A není ani důvod domnívat se, že právě Tomášovo evangelium je oním zdrojem Q (jediné, co s ním má společné, je forma výroků). Všechna novozákonní evangelia byla známá už před koncem prvního století po Kr.; jsou tedy mnohem starší, než Tomášovo gnostické evangelium, jehož fragmenty lze datovat nejdříve do roku 150 po Kr. Chce-li Dan Brown učinit gnostického Ježíše tím pravým a původním, musí nejprve vysvětlit vynález biblického Ježíše, který má tak skvělá doporučení: Pavlovo poselství schválili apoštolové v Jeruzalémě ve 30. letech prvního století. Pavel psal své listy ke konci 40. a 50. let 1. století. V žádném z nich se neodkazuje ani nepodporuje gnostický pohled na Ježíše. 3

4 Rané apoštolské učení přešlo z apoštola Jana na jeho žáka Polykarpa a z Polykarpa na jeho žáka Irenea. Ani u nich nenacházíme ani jen narážku na původního, gnostického Ježíše. Je objektivně zcela jasné, že biblický Ježíš tu byl dříve, než jeho gnostická karikatura. Zastánci pozice Dana Browna musejí datovat čtyři biblická evangelia do co nejpozdějšího roku proti všem důkazům a evangelium podle Tomáše bez jakýchkoli důkazů do mnohem ranější doby, než se zdá opodstatněné. Na závěr tohoto bodu uveďme ke srovnání podobenství o ztracené ovci z Matoušova evangelia (Matouš 18:12-14) a z Tomášova evangelia (výrok 107). Zejména si všimněte zvýrazněných slov Matouš Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Tomáš Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, se zaběhla. Tu nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenalezl. Když ji unaven našel, řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch devadesát devět. Co myslíte, který z těchto dvou úryvků lépe odpovídá tomu Ježíši, kterého sami znáte? DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ. Poznámka: Při sepisování tohoto článku byla použita přednáška Arta Lindsleye z Institutu C.S. Lewise, otištěná v magazínu Knowing & Doing. Chcete-li si sami přečíst o tomto tématu více, je možné si u pastora Krákory vypůjčit knížky Šifra mistra Leonarda: Dekódováno od Nicky Gumbela nebo Věrohodnost Nového zákona od F. F. Bruce. Obě jsou v češtině. NEDÁVNÉ SBÍRKY V NAŠICH SBORECH Vánoční sbírka v Plzni Během listopadu a prosince 2009 věnovali návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Pavla na tuto sbírku celkem 5657 Kč. Sbírka na konec roku v Tlučné Od září do prosince 2009 přispěli návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Petra na tuto sbírku dohromady sumou 1412 Kč. Štědrovečerní sbírka v Rochlově a Tlučné Na Štědrý večer v Rochlově a v Tlučné darovali příchozí celkem 1236 Kč. Všechny dary budou použity ať už přímo či nepřímo na šíření Božího Slova spásy. Všem dárcům děkujeme za jejich prozíravost a štědrost vždyť si získávají přátele, kteří je uvítají ve věčných příbytcích (Lukáš 16:9)! 4 Pro zajímavost uvádíme některé náklady na fungování a působení naší církve z poslední doby: Tisk a roznáška pozvánek na vánoční akce v Tlučné a Rochlově 1485 Kč Výroba 500 kusů reklamních propisek s kontaktem na naši církev 6759 Kč Měsíční platba elektřiny v Tlučné 1410 Kč Nástěnka v kapli v Plzni 439 Kč Žárovky v kapli v Plzni 390 Kč 500 ks papírů A3 (na 2 vydání PV) 244 Kč Měsíční náklady na tisk cca 600 Kč Jsme vděčni všem křesťanům ve Spojených státech, kteří spolu s námi nesou břemeno finančních nákladů spojených s působením naší České evangelické luteránské církve. Učme se však brát tuto zátěž stále více na svá vlastní bedra. Nebojme se Pán hojnosti, kterému patří země a všechno, co je na ní, nám k tomu jistě požehná! Pastor Krákora Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme vzbudili ve vás, tak se rozhojňujte i v této milosti. 2 Korintským 8:7 (KMS)

5 KONFERENCE PASTORŮ SESTERSKÉ LUTERÁNSKÉ SVOBODNÉ CÍRKVE V SASKÉM SCHONFELDU Necelých 40 km severně od Božího Daru, za hornickým městem Annaberg-Buchholz, se nachází víska Schonfeld, kde se listopadu konala konference německých luteránských pastorů. Podobná setkání duchovních pastýřů Boží církve mohou mít různý program a náplň. Kromě společného setkání starých přátel, kteří mají stejné poslání, slouží ke vzájemnému profesnímu růstu, k povzbuzení v konání pastorské činnosti, ke vzájemné informovanosti a inspiraci, k přípravě budoucích projektů, ke zhodnocení dosavadních činností a případně i k řešení organizačních či teologických problémů. Také my, pastoři České evangelické luteránské církve, jakožto nejbližší sousedé, jsme byli pozváni na toto setkání. Můj kolega, pastor Petr Krákora byl v té době vážně nemocen, a tak jsem se vydal na cestu do Saska sám. Na místo konání jsem dorazil ve čtvrtek ráno a přivítal se s ostatními faráři, z nichž většinu jsem osobně znal. Čtvrteční dopoledne bylo již závěrečným dnem konference, během kterého se formuloval zápis a ostatní věci agendy. Kolegové se omlouvali, že konference probíhá v němčině a témata programu se cizinci pravděpodobně budou zdát nudná. Přesto jsem návštěvy nelitoval. Asi hodinu jsme si četli z knížky, jejíž název lze volně přeložit Poradenství pastýře (The Counseling Shepherd; autoři Schuetze, Matzke). Téma bylo poradenství při potížích v manželství a role či možnosti pastora při hledání řešení. Knížka nám poskytla modelovou situaci manželské hádky a nelehkou, resp. nevděčnou roli faráře, který se snaží vstupem do vztahu manželů o narovnání poměrů. Pastorovy schopnosti ohledně poradenství však v dnešní době mnohdy nestačí, podobně jako úsilí specialistů Ale i drobné pokusy o zachování manželství mají smysl a je třeba je praktikovat. S Boží pomocí není nic nemožného. Je třeba si uvědomit a přiznat, že žádná strana není zcela bez viny a to se týká i jiných potíží než těch v manželském soužití. V Bibli bychom nalezli paralelu v Pavlovském: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden (Římanům 3:10); čímž apoštol odkazuje k 14. žalmu, který popisuje člověka (blouda), který pokazí, na co sáhne; přičemž škodlivé jednání se projevuje o to více, přestane-li člověk dbát na Pána Boha a Jeho dobré rady, byvše tak zajatcem vlastní svévole. Na konferenci se též (jak mi bylo přeloženo), řešila formulace odpovědi samostatné skupině křesťanů, kteří měli zájem o vstup do místní církve. Tato jednání bývají velmi komplikovaná s ohledem na věroučnou shodu. Na závěr jsem vyřídil všem pozdravy od naší české církve, poprosil o modlitby za úsilí a zdraví nás všech a vyřídil neformální pozvání členům místních církevních sborů do Plzně, kde máme ubytovací kapacitu pro několik hostů. Po obědě a několika soukromých rozhovorech jsem odcestoval zpět do Čech. S vysokou pravděpodobností navštívíme v květnu na několik dní Lipsko, kde se bude konat evropské setkání našich, luteránských církví. Pastor Martin Vršecký Internetové stránky čtou lidé po celém světě! Internetové stránky České evangelické luteránské církve si nacházejí své čtenáře ve všech obydlených světadílech zeměkoule. V roce 2009 našli cestu na náš web čtenáři více než 40 zemí. Nejvíce z nich, a to přes 42%, bylo samozřejmě z České republiky. Za ní následovaly Spojené státy, Slovensko a Polsko. Mezi další státy, kde byly stránky nalistovány, patří Austrálie!, Velká Británie, Brazílie, Německo, Kanada, Irsko, Itálie, Nizozemí, Švýcarsko, Jižní Afrika!, Maďarsko, Rakousko, Řecko, Finsko, Indie!, Litva, Norsko, Singapur!, Bulharsko, Filipíny!, Francie, Gruzie, Laos!, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saudská Arábie!, Taiwan, Vietnam a Švédsko. Máte-li i vy přístup na internet, uložte si stránku do svých oblíbených položek. A pravidelně sledujte, co je na ní nového. Aktualizována je prakticky každý týden a v archivu jsou vám k dispozici i starší informace, kázání a vydání Pečetě víry. 5

6 Létací želvy Napsal Carl R. Henkel, pastor Mt. Olive, St. Paul, Minnesota Želvy nejsou stvořeny k létání, tak jako Boží děti nejsou stvořeny k životu v braku. Avšak satan lidský život tak znetvořil, že většina lidí již neví, že smyslem života je uctívat pravého Boha. Kdesi hluboko v lesích začala malá želva vylézat na strom. Po hodinách a hodinách šplhání se dostala na vrchol. Odrazila se, skočila do vzduchu a přitom máchala předníma nohama, než se s rachotem zřítila k zemi. Trochu se otřepala, aby se znovu začala soukat vzhůru do koruny stromu. Nahoře pak opět skočila a za pár vteřin skončila na zemi. Želva se znovu a znovu pokoušela o to samé, zatímco ptačí pár z povzdálí sledoval její marné úsilí. Nakonec se ptačí samička obrátila ke svému choti. Drahý, zašvitořila, myslím, že přišel čas říct jí, že je adoptovaná. Představte si, co se stalo. Želvička od dětství sledovala svou adoptivní mamku a taťku, jak létají. Těší se na den, kdy bude sama létat. Má za to, že to želvy prostě dělají. Nic jiného nezná. Jenže želvy nejsou stvořeny k létání! Napodobování druhých Představte si ale jinou scénu. Malý chlapec vyrůstá v prostředí plném sprostých řečí, brakových TV seriálů a podřadné hudby. Kamarádi, se kterými se stýká, také mluví, sledují, poslouchají stejný odpad. Možná i jeho máma a táta mluví, sledují a poslouchají stejný brak. Jediný závěr, ke kterému chlapec přirozeně dojde, je ten, že takhle lidé prostě mluví a žijí. Nic jiného chlapec nezná. Lidé však nebyli stvořeni k životu v braku! Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Proto žijeme. Satan však tak pokřivil účel života a jeho hodnoty, že většina lidí již neví, co je smyslem jejich bytí. Učitelé jsou zděšeni, jaké filmy dovolují rodiče dětem sledovat; jsou zděšeni, jakým jazykem už mrňata ve školce mluví a jaké historky z domova přinášejí; jsou zděšeni, jak otřesně dětem chybí slušné vyjadřování, vystupování a úcta k autoritám. Nicméně tyto děti jen napodobují, co se naučily od druhých. Flying turtles. Forward in Christ, Vol. 9?, 10/2003, 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Být světlem Je už příliš pozdě něco změnit? Co můžeme udělat pro uzdravení společnosti, která ztratila veškerý pojem o svém směřování? Společnosti, ve které se zlé považuje za dobré a dobré se vydává za zlé? Vždyť my, křesťané, ačkoli jsme byli povoláni být světlem, často raději strkáme hlavu do písku v naději, že až ji opět vytáhneme, abychom se nadechnuli, bude už všechno zase v pořádku. Naše poslání je jasné. Ale kde vůbec začít? Želva v úvodu se musela skrze krutou zkušenost naučit, že nebyla stvořena k létání. Možná by to ani nikdy nepochopila, pokud by jí to její rodiče neřekli. Mnoho lidí prochází životem a nepřestává se podivovat nad tím, proč nic nedává smysl, proč nic nefunguje, jak má, proč nic člověku nepřináší trvalé štěstí. Diví se, proč jejich živení se brakem jim nepřináší nasycení, proč jejich život bez Boha a mimo Jeho vůli jim nedokáže přinést pokoj. Koneckonců, chceme-li měnit svět, musíme začít u sebe. Jsme přece Boží děti, adoptované do Jeho rodiny proto, abychom Boha uctívali, chválili, sloužili, milovali a poslouchali Ho zde i v životě, který přijde. Každý z nás potřebujeme znovu v důvěře obnovit své odhodlání žít podle vůle našeho nebeského Otce. Druzí ať si třeba přežívají v braku a odpadu, my víme lépe. My víme, kdo jsme a k čemu jsme stvořeni. Takže, křesťane, slez konečně z toho stromu a začni (pomalu, ale) jistě a pevně kráčet odhodlaným želvým krokem. Máme tu přece poslání. Vystrč tedy hlavu ze svého krunýře a ukazuj světu, k čemu byli lidé opravdu stvořeni. Lidé nejsou stvořeni k životu v braku. Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Efezským 2:10 (NBK) Aktivity pro křesťanskou mládež V lednu a únoru jsou naplánovány tyto akce: Sobota 23. ledna 2010, od 14 hod. Volné bruslení (Kooperativa Aréna, Plzeň, 16-17,30 hod.) Sobota 27. února 2010, od 14 hod. Volné plavání (bazén Slovany, Plzeň, 15,30-17 hod.) Místem srazu je Základní škola M. Luthera v Plzni. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011

PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011 PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011 1. ADVENTNÍ TÝDEN ÚVODNÍ POZNÁMKY Advent je doba milosti, kterou je důležité nepromarnit. K adventní duchovní přípravě jsou nabídnuty především mešní biblické texty daného

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více