Z obsahu tohoto vydání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu tohoto vydání:"

Transkript

1 leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky v našich sborech Konference luteránských pastorů Ohlédnutí za Adventem Létací želvy Čtenáři stránek Netrap se, buď šťastný!? Na počátku roku 2010, který nám podle předpovědí ekonomů přinese velmi citelné utahování opasků, se zdá být nemístné a naivní povzbuzování se slovy známé písně Bobbyho McFerrina Don't worry, Be Happy (v překladu Netrap se, buď šťastný ). Ta píseň je značně stará (vyšla v roce 1988) na to, aby mohla reagovat na aktuální situaci ve světě i u nás doma. Mnohé se za 22 let přeci změnilo! Co se v té písni vlastně zpívá? In every life we have some trouble, when you worry you make it double. Tedy v každém životě máme potíže, ale když se jimi trápíme, budou dvakrát takové. Na tom jistě něco pravdy bude. Později nabízí zpěvák pomocnou ruku, když říká: I give you my phone number, when you're worried, call me, I'll make you happy. Česky řečeno, dám ti své telefonní číslo, a když tě bude něco trápit, zavolej mi a já tě potěším. Musím se přiznat, že nemám na Bobbyho McFerrina telefonní číslo. Mám za to, že by mi ani příliš nepomohlo, až se v mém životě objeví těžkosti, výzvy, překážky. Vím však o lepším a účinnějším zaháněči obav a trápení. Věčně platné sliby, které mi Bůh dává ve svém Slově! Například tento z úst Pána Ježíše: Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte Jeho království a to ostatní vám bude přidáno. (Lukáš 12:29-31) Můj nebeský Otec na mě pamatuje; pro Něho jsem cennější než nebeské ptactvo či polní tráva. Toto poznání mne zbavuje strachu a starostlivosti, co přinese rok 2010, a naplňuje mne pokojem. Ke stejnému závěru dochází i apoštol Pavel, když píše svým duchovním bratrům a sestrám ve Filipech: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4:6-7) Netrápit se a být šťastný? Vírou v Ježíše Krista, mého Spasitele, to lze. Zkuste to i vy a uzříte, že Hospodin je dobrý a spolehlivý. To vám všem do roku 2010 přeje váš pastor Petr Krákora 1

2 2 Odešla domů Našemu nebeskému Otci se zalíbilo povolat paní Miroslavu Punčochářovou, naši spolu-bojovnici ve víře z tlučenského Sboru sv. Petra, do jejího trvalého domova. Paní Punčochářová odešla 9. listopadu 2009 po Bohem požehnaných 86 letech života mezi námi a s námi. Pastor Vršecký pronesl vzpomínkovou řeč při obřadu v kapli plzeňského hlavního hřbitova. Těšíme se na radostné shledání s naší sestrou ve víře u nebeské hostiny, kterou pro ni i pro nás připravil Pán Ježíš. Než se ale sejdeme, držme se vytrvale povzbuzení z biblického verše, který si paní Mirka kdysi vybrala při své konfirmaci: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám." (Efezským 4:32) Evropská konference luteránských pastorů Pastor Vršecký se v listopadu 2009 zúčastnil v roli pozorovatele konference pastorů německé ELFK, Evangelisch-Lutherischen Freikirche = Evangelická luteránská svobodná církev (více o jeho návštěvě na jiném místě tohoto vydání PV). Tato luterská konfesijní církev má po celém Německu a v západním Rakousku celkem 18 sborů, ve kterých slouží 16 pastorů celkem asi 1600 členům. Naše církev ČELC udržuje s ELFK bratrské společenství, neboť věříme, vyznáváme a učíme Písmo ve vzájemné shodě. Obě církve jsou proto také členy mezinárodního uskupení konfesijních luteránů CELC. Pastorská konference evropské sekce tohoto celosvětového sdružení se bude konat také v Německu začátkem května Tématem této konference bude 4. prosba modlitby Otčenáš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. V této prosbě úhrnně prosíme za všechna pozemská, dočasná a materiální požehnání (jídlo, domov, rodina, zdraví, aj.) Zástupci jednotlivých národních církví si připravují přednášky k jednotlivým oblastem této prosby. Naší, české straně připadlo podtéma Zdraví a život. Přednášku si připravuje pastor Krákora. Sám před pár týdny na vlastní kůži poznal, jak cenným (ne však nejdůležitějším) darem od Boha zdraví je. Oba pastoři se na setkání se svými evropskými kolegy velmi těší. Pastor Krákora Ohlédnutí za Adventem ve Sboru sv. Pavla Období vánočních oslav skončilo svátkem Zjevení Páně (zlidověle Tří králů), a tak ačkoliv hledíme vpřed k dalším událostem, které nás čekají v církevním roce i v osobním životě neuškodí malé ohlédnutí za čtyřmi adventními nedělemi, jak jsme je slavili v našem plzeňském Sboru sv. Pavla. Pokusili jsme se je zorganizovat novým způsobem. V první řadě, každá adventní neděle měla svůj vánoční program (tj. zpívali naši žáci ze ZŠML). To je velmi vítané, zejména s ohledem na evangelizaci. Také jsme učinili pokus o něco zcela nového. Advent jsme zahájili večerní bohoslužbou (vespera, nešpory). Tento čas, kdy je venku tma, má jistě své kouzlo. Během bohoslužby zazpívali učitelé školy, dále mladí zpěváci a hudebníci se ZUŠ Sokolovská a také fantastičtí sólisté. Byl to mocný duchovní a silný kulturní zážitek pro všechny přítomné. Žel počátek adventu zřejmě nabízí populárnější alternativy, jako například rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky. Tyto poznatky hodláme vstřebat a pokusit se program příštího adventu postavit tak, aby byl více motivujícím pro komunitu kolem našeho plzeňského sboru a školy ZŠML. Díky všem, kteří se na zpestření adventu svým dílem přičinili! Pastor Martin Vršecký

3 JEŽÍŠ, MÁŘÍ MAGDALÉNA, DAVINCI A DAN BROWN II. V tomto vydání Pečetě Víry se věnujeme dalším dvěma tvrzením, která činí Dan Brown, autor posléze zfilmované knihy Šifra Mistra Leonarda. Jaká jsou historická, řádně podložená fakta? Ad 3 Bylo osmdesát evangelií vyloučeno, aby se do Bible dostala jen čtyři? TOTO JE KLAMNÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ. Dan Brown píše ve svém bestselleru, že při ustanovování Nového zákona bylo zvažováno více než osmdesát evangelií a že sám císař Konstantin rozhodl, která se v něm nakonec objeví. Gnostická evangelia, objevená v egyptském Nag Hammadi roku 1945, obsahují pouze pět tzv. evangelií: evangelium podle Pravdy, Tomáše, Filipa, Egyptských a Marie. V knize Gnostická evangelia autora Bentley Laytona se objevují pouze tři evangelia. Uznávaný harvardský profesor Helmut Koester uvádí celkem 60 starých, mimo-biblických dokumentů, z nichž většina nejsou evangelia. Informace o osmdesáti evangeliích je naprosto scestná. Co se týče čtyř evangelií dnešní Bible (Matouš, Marek, Lukáš a Jan), ukazuje se, že tato byla přijímána a kolovala pospolu od nejranějších dob. Bibličtí učenci uvádějí, že biblická evangelia byla rozšířena mezi křesťanskými sbory již mezi roky 69 a 100 po Kr. Lze dokázat, že knihy Nového zákona byly přijímány jako směrodatné a spolehlivé od samého počátku křesťanství. Církev je později jen uznala a potvrdila. Jinak řečeno, církev nevytvořila kánon Bible (soubor knih Bible), ale kánon utvářel církev. Čtyři pětiny knih Nového zákona (tzv. prolegomena) kolovaly a byly všeobecně přijímány mezi všemi tehdejšími křesťanskými sbory. Mezi tyto knihy patří všechna čtyři evangelia. Byli samozřejmě lidé jako Markion (žil v letech po Kr.), kteří již zpočátku vznášeli námitky vůči přijímaným knihám a snažili se pozměnit jejich seznam. Markion předložil zkrácenou verzi Lukáše a deset Pavlových listů, všechny očištěny od starozákonních vlivů. Ovšem fakt, že Pavlovy spisy byly bezprostředně přijímány za autoritativní, dosvědčuje Petrovo označení Pavlových listů za Písma (viz 2. Petrův 3:16). Pavel, který psal v prvním století po Kr., zase odkazuje na pasáže z Lukášova evangelia jako na Písmo (srov. 1. Timoteovi 5:18 a Lukáše 10:7). V Galatským 6:16 mluví Pavel o svém učení jako o pravidle (řecky kánon ), podle kterého se řídit. Muratoriho kánon, sestavený (nejpozději) roku 200 po Kr., uvádí knihy přijímané křesťany po celém světě. Obsahuje všechny současné knihy Nového zákona kromě knihy Židům, listu Jakobova a 1. a 2. listu Petrova. Všichni ranní církevní otcové ve svých spisech přijímají čtyři evangelia. Neexistuje historický záznam, podle něhož by další, např. gnostická, evangelia byla přijímána ranou církví. Ad 4 Ukazují nám gnostická evangelia pravého Ježíše? NE. Podle Šifry Mistra Leonarda gnostická evangelia ukazují na do očí bijící nesrovnalosti a vykonstruované smyšlenky současné Bible. Pouze v těch tajných evangeliích, nejranějších křesťanských dokumentech, údajně nalézáme skutečného a původního Ježíše. Zaprvé, gnosticismus a křesťanství jsou jedno s druhým naprosto neslučitelné (gnosticismus tak nemůže být jakýmsi předkem biblického křesťanství). Zadruhé, Tomášovo evangelium, nalezené úplné v koptském rukopisu z roku 350 po Kr. (řecké fragmenty jsou o něco starší), je některými považováno za tajemný zdroj Q (z německého Quelle = zdroj) soubor výroků Ježíše, ze kterého údajně čerpali Matouš, Marek a Lukáš. Ovšem ohledně zdroje Q existuje mnoho nejasností a dohadů. Např. nikdo nikdy žádný rukopis Q neviděl, ani o něm není žádná historická zmínka. De facto ani není potřeba předpokládat existenci nějakého prazdroje ; Lukáš mohl použít při sepisování svého evangelia Markovo a Matoušovo (srovnej s Lukášem 1:1-4). A není ani důvod domnívat se, že právě Tomášovo evangelium je oním zdrojem Q (jediné, co s ním má společné, je forma výroků). Všechna novozákonní evangelia byla známá už před koncem prvního století po Kr.; jsou tedy mnohem starší, než Tomášovo gnostické evangelium, jehož fragmenty lze datovat nejdříve do roku 150 po Kr. Chce-li Dan Brown učinit gnostického Ježíše tím pravým a původním, musí nejprve vysvětlit vynález biblického Ježíše, který má tak skvělá doporučení: Pavlovo poselství schválili apoštolové v Jeruzalémě ve 30. letech prvního století. Pavel psal své listy ke konci 40. a 50. let 1. století. V žádném z nich se neodkazuje ani nepodporuje gnostický pohled na Ježíše. 3

4 Rané apoštolské učení přešlo z apoštola Jana na jeho žáka Polykarpa a z Polykarpa na jeho žáka Irenea. Ani u nich nenacházíme ani jen narážku na původního, gnostického Ježíše. Je objektivně zcela jasné, že biblický Ježíš tu byl dříve, než jeho gnostická karikatura. Zastánci pozice Dana Browna musejí datovat čtyři biblická evangelia do co nejpozdějšího roku proti všem důkazům a evangelium podle Tomáše bez jakýchkoli důkazů do mnohem ranější doby, než se zdá opodstatněné. Na závěr tohoto bodu uveďme ke srovnání podobenství o ztracené ovci z Matoušova evangelia (Matouš 18:12-14) a z Tomášova evangelia (výrok 107). Zejména si všimněte zvýrazněných slov Matouš Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Tomáš Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, se zaběhla. Tu nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenalezl. Když ji unaven našel, řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch devadesát devět. Co myslíte, který z těchto dvou úryvků lépe odpovídá tomu Ježíši, kterého sami znáte? DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ. Poznámka: Při sepisování tohoto článku byla použita přednáška Arta Lindsleye z Institutu C.S. Lewise, otištěná v magazínu Knowing & Doing. Chcete-li si sami přečíst o tomto tématu více, je možné si u pastora Krákory vypůjčit knížky Šifra mistra Leonarda: Dekódováno od Nicky Gumbela nebo Věrohodnost Nového zákona od F. F. Bruce. Obě jsou v češtině. NEDÁVNÉ SBÍRKY V NAŠICH SBORECH Vánoční sbírka v Plzni Během listopadu a prosince 2009 věnovali návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Pavla na tuto sbírku celkem 5657 Kč. Sbírka na konec roku v Tlučné Od září do prosince 2009 přispěli návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Petra na tuto sbírku dohromady sumou 1412 Kč. Štědrovečerní sbírka v Rochlově a Tlučné Na Štědrý večer v Rochlově a v Tlučné darovali příchozí celkem 1236 Kč. Všechny dary budou použity ať už přímo či nepřímo na šíření Božího Slova spásy. Všem dárcům děkujeme za jejich prozíravost a štědrost vždyť si získávají přátele, kteří je uvítají ve věčných příbytcích (Lukáš 16:9)! 4 Pro zajímavost uvádíme některé náklady na fungování a působení naší církve z poslední doby: Tisk a roznáška pozvánek na vánoční akce v Tlučné a Rochlově 1485 Kč Výroba 500 kusů reklamních propisek s kontaktem na naši církev 6759 Kč Měsíční platba elektřiny v Tlučné 1410 Kč Nástěnka v kapli v Plzni 439 Kč Žárovky v kapli v Plzni 390 Kč 500 ks papírů A3 (na 2 vydání PV) 244 Kč Měsíční náklady na tisk cca 600 Kč Jsme vděčni všem křesťanům ve Spojených státech, kteří spolu s námi nesou břemeno finančních nákladů spojených s působením naší České evangelické luteránské církve. Učme se však brát tuto zátěž stále více na svá vlastní bedra. Nebojme se Pán hojnosti, kterému patří země a všechno, co je na ní, nám k tomu jistě požehná! Pastor Krákora Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme vzbudili ve vás, tak se rozhojňujte i v této milosti. 2 Korintským 8:7 (KMS)

5 KONFERENCE PASTORŮ SESTERSKÉ LUTERÁNSKÉ SVOBODNÉ CÍRKVE V SASKÉM SCHONFELDU Necelých 40 km severně od Božího Daru, za hornickým městem Annaberg-Buchholz, se nachází víska Schonfeld, kde se listopadu konala konference německých luteránských pastorů. Podobná setkání duchovních pastýřů Boží církve mohou mít různý program a náplň. Kromě společného setkání starých přátel, kteří mají stejné poslání, slouží ke vzájemnému profesnímu růstu, k povzbuzení v konání pastorské činnosti, ke vzájemné informovanosti a inspiraci, k přípravě budoucích projektů, ke zhodnocení dosavadních činností a případně i k řešení organizačních či teologických problémů. Také my, pastoři České evangelické luteránské církve, jakožto nejbližší sousedé, jsme byli pozváni na toto setkání. Můj kolega, pastor Petr Krákora byl v té době vážně nemocen, a tak jsem se vydal na cestu do Saska sám. Na místo konání jsem dorazil ve čtvrtek ráno a přivítal se s ostatními faráři, z nichž většinu jsem osobně znal. Čtvrteční dopoledne bylo již závěrečným dnem konference, během kterého se formuloval zápis a ostatní věci agendy. Kolegové se omlouvali, že konference probíhá v němčině a témata programu se cizinci pravděpodobně budou zdát nudná. Přesto jsem návštěvy nelitoval. Asi hodinu jsme si četli z knížky, jejíž název lze volně přeložit Poradenství pastýře (The Counseling Shepherd; autoři Schuetze, Matzke). Téma bylo poradenství při potížích v manželství a role či možnosti pastora při hledání řešení. Knížka nám poskytla modelovou situaci manželské hádky a nelehkou, resp. nevděčnou roli faráře, který se snaží vstupem do vztahu manželů o narovnání poměrů. Pastorovy schopnosti ohledně poradenství však v dnešní době mnohdy nestačí, podobně jako úsilí specialistů Ale i drobné pokusy o zachování manželství mají smysl a je třeba je praktikovat. S Boží pomocí není nic nemožného. Je třeba si uvědomit a přiznat, že žádná strana není zcela bez viny a to se týká i jiných potíží než těch v manželském soužití. V Bibli bychom nalezli paralelu v Pavlovském: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden (Římanům 3:10); čímž apoštol odkazuje k 14. žalmu, který popisuje člověka (blouda), který pokazí, na co sáhne; přičemž škodlivé jednání se projevuje o to více, přestane-li člověk dbát na Pána Boha a Jeho dobré rady, byvše tak zajatcem vlastní svévole. Na konferenci se též (jak mi bylo přeloženo), řešila formulace odpovědi samostatné skupině křesťanů, kteří měli zájem o vstup do místní církve. Tato jednání bývají velmi komplikovaná s ohledem na věroučnou shodu. Na závěr jsem vyřídil všem pozdravy od naší české církve, poprosil o modlitby za úsilí a zdraví nás všech a vyřídil neformální pozvání členům místních církevních sborů do Plzně, kde máme ubytovací kapacitu pro několik hostů. Po obědě a několika soukromých rozhovorech jsem odcestoval zpět do Čech. S vysokou pravděpodobností navštívíme v květnu na několik dní Lipsko, kde se bude konat evropské setkání našich, luteránských církví. Pastor Martin Vršecký Internetové stránky čtou lidé po celém světě! Internetové stránky České evangelické luteránské církve si nacházejí své čtenáře ve všech obydlených světadílech zeměkoule. V roce 2009 našli cestu na náš web čtenáři více než 40 zemí. Nejvíce z nich, a to přes 42%, bylo samozřejmě z České republiky. Za ní následovaly Spojené státy, Slovensko a Polsko. Mezi další státy, kde byly stránky nalistovány, patří Austrálie!, Velká Británie, Brazílie, Německo, Kanada, Irsko, Itálie, Nizozemí, Švýcarsko, Jižní Afrika!, Maďarsko, Rakousko, Řecko, Finsko, Indie!, Litva, Norsko, Singapur!, Bulharsko, Filipíny!, Francie, Gruzie, Laos!, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saudská Arábie!, Taiwan, Vietnam a Švédsko. Máte-li i vy přístup na internet, uložte si stránku do svých oblíbených položek. A pravidelně sledujte, co je na ní nového. Aktualizována je prakticky každý týden a v archivu jsou vám k dispozici i starší informace, kázání a vydání Pečetě víry. 5

6 Létací želvy Napsal Carl R. Henkel, pastor Mt. Olive, St. Paul, Minnesota Želvy nejsou stvořeny k létání, tak jako Boží děti nejsou stvořeny k životu v braku. Avšak satan lidský život tak znetvořil, že většina lidí již neví, že smyslem života je uctívat pravého Boha. Kdesi hluboko v lesích začala malá želva vylézat na strom. Po hodinách a hodinách šplhání se dostala na vrchol. Odrazila se, skočila do vzduchu a přitom máchala předníma nohama, než se s rachotem zřítila k zemi. Trochu se otřepala, aby se znovu začala soukat vzhůru do koruny stromu. Nahoře pak opět skočila a za pár vteřin skončila na zemi. Želva se znovu a znovu pokoušela o to samé, zatímco ptačí pár z povzdálí sledoval její marné úsilí. Nakonec se ptačí samička obrátila ke svému choti. Drahý, zašvitořila, myslím, že přišel čas říct jí, že je adoptovaná. Představte si, co se stalo. Želvička od dětství sledovala svou adoptivní mamku a taťku, jak létají. Těší se na den, kdy bude sama létat. Má za to, že to želvy prostě dělají. Nic jiného nezná. Jenže želvy nejsou stvořeny k létání! Napodobování druhých Představte si ale jinou scénu. Malý chlapec vyrůstá v prostředí plném sprostých řečí, brakových TV seriálů a podřadné hudby. Kamarádi, se kterými se stýká, také mluví, sledují, poslouchají stejný odpad. Možná i jeho máma a táta mluví, sledují a poslouchají stejný brak. Jediný závěr, ke kterému chlapec přirozeně dojde, je ten, že takhle lidé prostě mluví a žijí. Nic jiného chlapec nezná. Lidé však nebyli stvořeni k životu v braku! Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Proto žijeme. Satan však tak pokřivil účel života a jeho hodnoty, že většina lidí již neví, co je smyslem jejich bytí. Učitelé jsou zděšeni, jaké filmy dovolují rodiče dětem sledovat; jsou zděšeni, jakým jazykem už mrňata ve školce mluví a jaké historky z domova přinášejí; jsou zděšeni, jak otřesně dětem chybí slušné vyjadřování, vystupování a úcta k autoritám. Nicméně tyto děti jen napodobují, co se naučily od druhých. Flying turtles. Forward in Christ, Vol. 9?, 10/2003, 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Být světlem Je už příliš pozdě něco změnit? Co můžeme udělat pro uzdravení společnosti, která ztratila veškerý pojem o svém směřování? Společnosti, ve které se zlé považuje za dobré a dobré se vydává za zlé? Vždyť my, křesťané, ačkoli jsme byli povoláni být světlem, často raději strkáme hlavu do písku v naději, že až ji opět vytáhneme, abychom se nadechnuli, bude už všechno zase v pořádku. Naše poslání je jasné. Ale kde vůbec začít? Želva v úvodu se musela skrze krutou zkušenost naučit, že nebyla stvořena k létání. Možná by to ani nikdy nepochopila, pokud by jí to její rodiče neřekli. Mnoho lidí prochází životem a nepřestává se podivovat nad tím, proč nic nedává smysl, proč nic nefunguje, jak má, proč nic člověku nepřináší trvalé štěstí. Diví se, proč jejich živení se brakem jim nepřináší nasycení, proč jejich život bez Boha a mimo Jeho vůli jim nedokáže přinést pokoj. Koneckonců, chceme-li měnit svět, musíme začít u sebe. Jsme přece Boží děti, adoptované do Jeho rodiny proto, abychom Boha uctívali, chválili, sloužili, milovali a poslouchali Ho zde i v životě, který přijde. Každý z nás potřebujeme znovu v důvěře obnovit své odhodlání žít podle vůle našeho nebeského Otce. Druzí ať si třeba přežívají v braku a odpadu, my víme lépe. My víme, kdo jsme a k čemu jsme stvořeni. Takže, křesťane, slez konečně z toho stromu a začni (pomalu, ale) jistě a pevně kráčet odhodlaným želvým krokem. Máme tu přece poslání. Vystrč tedy hlavu ze svého krunýře a ukazuj světu, k čemu byli lidé opravdu stvořeni. Lidé nejsou stvořeni k životu v braku. Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Efezským 2:10 (NBK) Aktivity pro křesťanskou mládež V lednu a únoru jsou naplánovány tyto akce: Sobota 23. ledna 2010, od 14 hod. Volné bruslení (Kooperativa Aréna, Plzeň, 16-17,30 hod.) Sobota 27. února 2010, od 14 hod. Volné plavání (bazén Slovany, Plzeň, 15,30-17 hod.) Místem srazu je Základní škola M. Luthera v Plzni. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Internetový informační OBČASNÍK Královéhradecké diecéze CČSH za období od 1. 1. 2015 do 20. 2. 2015 Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Milé sestry a milí bratři v Kristu, Radujte se v

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: září a říjen 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza lichá neděle 18 hod. (zimní čas 17 hod.) Z obsahu tohoto vydání: Žehnání hasičům v Tlučné Žehnání

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více