Z obsahu tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu tohoto vydání:"

Transkript

1 leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky v našich sborech Konference luteránských pastorů Ohlédnutí za Adventem Létací želvy Čtenáři stránek Netrap se, buď šťastný!? Na počátku roku 2010, který nám podle předpovědí ekonomů přinese velmi citelné utahování opasků, se zdá být nemístné a naivní povzbuzování se slovy známé písně Bobbyho McFerrina Don't worry, Be Happy (v překladu Netrap se, buď šťastný ). Ta píseň je značně stará (vyšla v roce 1988) na to, aby mohla reagovat na aktuální situaci ve světě i u nás doma. Mnohé se za 22 let přeci změnilo! Co se v té písni vlastně zpívá? In every life we have some trouble, when you worry you make it double. Tedy v každém životě máme potíže, ale když se jimi trápíme, budou dvakrát takové. Na tom jistě něco pravdy bude. Později nabízí zpěvák pomocnou ruku, když říká: I give you my phone number, when you're worried, call me, I'll make you happy. Česky řečeno, dám ti své telefonní číslo, a když tě bude něco trápit, zavolej mi a já tě potěším. Musím se přiznat, že nemám na Bobbyho McFerrina telefonní číslo. Mám za to, že by mi ani příliš nepomohlo, až se v mém životě objeví těžkosti, výzvy, překážky. Vím však o lepším a účinnějším zaháněči obav a trápení. Věčně platné sliby, které mi Bůh dává ve svém Slově! Například tento z úst Pána Ježíše: Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte Jeho království a to ostatní vám bude přidáno. (Lukáš 12:29-31) Můj nebeský Otec na mě pamatuje; pro Něho jsem cennější než nebeské ptactvo či polní tráva. Toto poznání mne zbavuje strachu a starostlivosti, co přinese rok 2010, a naplňuje mne pokojem. Ke stejnému závěru dochází i apoštol Pavel, když píše svým duchovním bratrům a sestrám ve Filipech: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4:6-7) Netrápit se a být šťastný? Vírou v Ježíše Krista, mého Spasitele, to lze. Zkuste to i vy a uzříte, že Hospodin je dobrý a spolehlivý. To vám všem do roku 2010 přeje váš pastor Petr Krákora 1

2 2 Odešla domů Našemu nebeskému Otci se zalíbilo povolat paní Miroslavu Punčochářovou, naši spolu-bojovnici ve víře z tlučenského Sboru sv. Petra, do jejího trvalého domova. Paní Punčochářová odešla 9. listopadu 2009 po Bohem požehnaných 86 letech života mezi námi a s námi. Pastor Vršecký pronesl vzpomínkovou řeč při obřadu v kapli plzeňského hlavního hřbitova. Těšíme se na radostné shledání s naší sestrou ve víře u nebeské hostiny, kterou pro ni i pro nás připravil Pán Ježíš. Než se ale sejdeme, držme se vytrvale povzbuzení z biblického verše, který si paní Mirka kdysi vybrala při své konfirmaci: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám." (Efezským 4:32) Evropská konference luteránských pastorů Pastor Vršecký se v listopadu 2009 zúčastnil v roli pozorovatele konference pastorů německé ELFK, Evangelisch-Lutherischen Freikirche = Evangelická luteránská svobodná církev (více o jeho návštěvě na jiném místě tohoto vydání PV). Tato luterská konfesijní církev má po celém Německu a v západním Rakousku celkem 18 sborů, ve kterých slouží 16 pastorů celkem asi 1600 členům. Naše církev ČELC udržuje s ELFK bratrské společenství, neboť věříme, vyznáváme a učíme Písmo ve vzájemné shodě. Obě církve jsou proto také členy mezinárodního uskupení konfesijních luteránů CELC. Pastorská konference evropské sekce tohoto celosvětového sdružení se bude konat také v Německu začátkem května Tématem této konference bude 4. prosba modlitby Otčenáš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. V této prosbě úhrnně prosíme za všechna pozemská, dočasná a materiální požehnání (jídlo, domov, rodina, zdraví, aj.) Zástupci jednotlivých národních církví si připravují přednášky k jednotlivým oblastem této prosby. Naší, české straně připadlo podtéma Zdraví a život. Přednášku si připravuje pastor Krákora. Sám před pár týdny na vlastní kůži poznal, jak cenným (ne však nejdůležitějším) darem od Boha zdraví je. Oba pastoři se na setkání se svými evropskými kolegy velmi těší. Pastor Krákora Ohlédnutí za Adventem ve Sboru sv. Pavla Období vánočních oslav skončilo svátkem Zjevení Páně (zlidověle Tří králů), a tak ačkoliv hledíme vpřed k dalším událostem, které nás čekají v církevním roce i v osobním životě neuškodí malé ohlédnutí za čtyřmi adventními nedělemi, jak jsme je slavili v našem plzeňském Sboru sv. Pavla. Pokusili jsme se je zorganizovat novým způsobem. V první řadě, každá adventní neděle měla svůj vánoční program (tj. zpívali naši žáci ze ZŠML). To je velmi vítané, zejména s ohledem na evangelizaci. Také jsme učinili pokus o něco zcela nového. Advent jsme zahájili večerní bohoslužbou (vespera, nešpory). Tento čas, kdy je venku tma, má jistě své kouzlo. Během bohoslužby zazpívali učitelé školy, dále mladí zpěváci a hudebníci se ZUŠ Sokolovská a také fantastičtí sólisté. Byl to mocný duchovní a silný kulturní zážitek pro všechny přítomné. Žel počátek adventu zřejmě nabízí populárnější alternativy, jako například rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky. Tyto poznatky hodláme vstřebat a pokusit se program příštího adventu postavit tak, aby byl více motivujícím pro komunitu kolem našeho plzeňského sboru a školy ZŠML. Díky všem, kteří se na zpestření adventu svým dílem přičinili! Pastor Martin Vršecký

3 JEŽÍŠ, MÁŘÍ MAGDALÉNA, DAVINCI A DAN BROWN II. V tomto vydání Pečetě Víry se věnujeme dalším dvěma tvrzením, která činí Dan Brown, autor posléze zfilmované knihy Šifra Mistra Leonarda. Jaká jsou historická, řádně podložená fakta? Ad 3 Bylo osmdesát evangelií vyloučeno, aby se do Bible dostala jen čtyři? TOTO JE KLAMNÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ. Dan Brown píše ve svém bestselleru, že při ustanovování Nového zákona bylo zvažováno více než osmdesát evangelií a že sám císař Konstantin rozhodl, která se v něm nakonec objeví. Gnostická evangelia, objevená v egyptském Nag Hammadi roku 1945, obsahují pouze pět tzv. evangelií: evangelium podle Pravdy, Tomáše, Filipa, Egyptských a Marie. V knize Gnostická evangelia autora Bentley Laytona se objevují pouze tři evangelia. Uznávaný harvardský profesor Helmut Koester uvádí celkem 60 starých, mimo-biblických dokumentů, z nichž většina nejsou evangelia. Informace o osmdesáti evangeliích je naprosto scestná. Co se týče čtyř evangelií dnešní Bible (Matouš, Marek, Lukáš a Jan), ukazuje se, že tato byla přijímána a kolovala pospolu od nejranějších dob. Bibličtí učenci uvádějí, že biblická evangelia byla rozšířena mezi křesťanskými sbory již mezi roky 69 a 100 po Kr. Lze dokázat, že knihy Nového zákona byly přijímány jako směrodatné a spolehlivé od samého počátku křesťanství. Církev je později jen uznala a potvrdila. Jinak řečeno, církev nevytvořila kánon Bible (soubor knih Bible), ale kánon utvářel církev. Čtyři pětiny knih Nového zákona (tzv. prolegomena) kolovaly a byly všeobecně přijímány mezi všemi tehdejšími křesťanskými sbory. Mezi tyto knihy patří všechna čtyři evangelia. Byli samozřejmě lidé jako Markion (žil v letech po Kr.), kteří již zpočátku vznášeli námitky vůči přijímaným knihám a snažili se pozměnit jejich seznam. Markion předložil zkrácenou verzi Lukáše a deset Pavlových listů, všechny očištěny od starozákonních vlivů. Ovšem fakt, že Pavlovy spisy byly bezprostředně přijímány za autoritativní, dosvědčuje Petrovo označení Pavlových listů za Písma (viz 2. Petrův 3:16). Pavel, který psal v prvním století po Kr., zase odkazuje na pasáže z Lukášova evangelia jako na Písmo (srov. 1. Timoteovi 5:18 a Lukáše 10:7). V Galatským 6:16 mluví Pavel o svém učení jako o pravidle (řecky kánon ), podle kterého se řídit. Muratoriho kánon, sestavený (nejpozději) roku 200 po Kr., uvádí knihy přijímané křesťany po celém světě. Obsahuje všechny současné knihy Nového zákona kromě knihy Židům, listu Jakobova a 1. a 2. listu Petrova. Všichni ranní církevní otcové ve svých spisech přijímají čtyři evangelia. Neexistuje historický záznam, podle něhož by další, např. gnostická, evangelia byla přijímána ranou církví. Ad 4 Ukazují nám gnostická evangelia pravého Ježíše? NE. Podle Šifry Mistra Leonarda gnostická evangelia ukazují na do očí bijící nesrovnalosti a vykonstruované smyšlenky současné Bible. Pouze v těch tajných evangeliích, nejranějších křesťanských dokumentech, údajně nalézáme skutečného a původního Ježíše. Zaprvé, gnosticismus a křesťanství jsou jedno s druhým naprosto neslučitelné (gnosticismus tak nemůže být jakýmsi předkem biblického křesťanství). Zadruhé, Tomášovo evangelium, nalezené úplné v koptském rukopisu z roku 350 po Kr. (řecké fragmenty jsou o něco starší), je některými považováno za tajemný zdroj Q (z německého Quelle = zdroj) soubor výroků Ježíše, ze kterého údajně čerpali Matouš, Marek a Lukáš. Ovšem ohledně zdroje Q existuje mnoho nejasností a dohadů. Např. nikdo nikdy žádný rukopis Q neviděl, ani o něm není žádná historická zmínka. De facto ani není potřeba předpokládat existenci nějakého prazdroje ; Lukáš mohl použít při sepisování svého evangelia Markovo a Matoušovo (srovnej s Lukášem 1:1-4). A není ani důvod domnívat se, že právě Tomášovo evangelium je oním zdrojem Q (jediné, co s ním má společné, je forma výroků). Všechna novozákonní evangelia byla známá už před koncem prvního století po Kr.; jsou tedy mnohem starší, než Tomášovo gnostické evangelium, jehož fragmenty lze datovat nejdříve do roku 150 po Kr. Chce-li Dan Brown učinit gnostického Ježíše tím pravým a původním, musí nejprve vysvětlit vynález biblického Ježíše, který má tak skvělá doporučení: Pavlovo poselství schválili apoštolové v Jeruzalémě ve 30. letech prvního století. Pavel psal své listy ke konci 40. a 50. let 1. století. V žádném z nich se neodkazuje ani nepodporuje gnostický pohled na Ježíše. 3

4 Rané apoštolské učení přešlo z apoštola Jana na jeho žáka Polykarpa a z Polykarpa na jeho žáka Irenea. Ani u nich nenacházíme ani jen narážku na původního, gnostického Ježíše. Je objektivně zcela jasné, že biblický Ježíš tu byl dříve, než jeho gnostická karikatura. Zastánci pozice Dana Browna musejí datovat čtyři biblická evangelia do co nejpozdějšího roku proti všem důkazům a evangelium podle Tomáše bez jakýchkoli důkazů do mnohem ranější doby, než se zdá opodstatněné. Na závěr tohoto bodu uveďme ke srovnání podobenství o ztracené ovci z Matoušova evangelia (Matouš 18:12-14) a z Tomášova evangelia (výrok 107). Zejména si všimněte zvýrazněných slov Matouš Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Tomáš Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, se zaběhla. Tu nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenalezl. Když ji unaven našel, řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch devadesát devět. Co myslíte, který z těchto dvou úryvků lépe odpovídá tomu Ježíši, kterého sami znáte? DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ. Poznámka: Při sepisování tohoto článku byla použita přednáška Arta Lindsleye z Institutu C.S. Lewise, otištěná v magazínu Knowing & Doing. Chcete-li si sami přečíst o tomto tématu více, je možné si u pastora Krákory vypůjčit knížky Šifra mistra Leonarda: Dekódováno od Nicky Gumbela nebo Věrohodnost Nového zákona od F. F. Bruce. Obě jsou v češtině. NEDÁVNÉ SBÍRKY V NAŠICH SBORECH Vánoční sbírka v Plzni Během listopadu a prosince 2009 věnovali návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Pavla na tuto sbírku celkem 5657 Kč. Sbírka na konec roku v Tlučné Od září do prosince 2009 přispěli návštěvníci kaple a členové Sboru sv. Petra na tuto sbírku dohromady sumou 1412 Kč. Štědrovečerní sbírka v Rochlově a Tlučné Na Štědrý večer v Rochlově a v Tlučné darovali příchozí celkem 1236 Kč. Všechny dary budou použity ať už přímo či nepřímo na šíření Božího Slova spásy. Všem dárcům děkujeme za jejich prozíravost a štědrost vždyť si získávají přátele, kteří je uvítají ve věčných příbytcích (Lukáš 16:9)! 4 Pro zajímavost uvádíme některé náklady na fungování a působení naší církve z poslední doby: Tisk a roznáška pozvánek na vánoční akce v Tlučné a Rochlově 1485 Kč Výroba 500 kusů reklamních propisek s kontaktem na naši církev 6759 Kč Měsíční platba elektřiny v Tlučné 1410 Kč Nástěnka v kapli v Plzni 439 Kč Žárovky v kapli v Plzni 390 Kč 500 ks papírů A3 (na 2 vydání PV) 244 Kč Měsíční náklady na tisk cca 600 Kč Jsme vděčni všem křesťanům ve Spojených státech, kteří spolu s námi nesou břemeno finančních nákladů spojených s působením naší České evangelické luteránské církve. Učme se však brát tuto zátěž stále více na svá vlastní bedra. Nebojme se Pán hojnosti, kterému patří země a všechno, co je na ní, nám k tomu jistě požehná! Pastor Krákora Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme vzbudili ve vás, tak se rozhojňujte i v této milosti. 2 Korintským 8:7 (KMS)

5 KONFERENCE PASTORŮ SESTERSKÉ LUTERÁNSKÉ SVOBODNÉ CÍRKVE V SASKÉM SCHONFELDU Necelých 40 km severně od Božího Daru, za hornickým městem Annaberg-Buchholz, se nachází víska Schonfeld, kde se listopadu konala konference německých luteránských pastorů. Podobná setkání duchovních pastýřů Boží církve mohou mít různý program a náplň. Kromě společného setkání starých přátel, kteří mají stejné poslání, slouží ke vzájemnému profesnímu růstu, k povzbuzení v konání pastorské činnosti, ke vzájemné informovanosti a inspiraci, k přípravě budoucích projektů, ke zhodnocení dosavadních činností a případně i k řešení organizačních či teologických problémů. Také my, pastoři České evangelické luteránské církve, jakožto nejbližší sousedé, jsme byli pozváni na toto setkání. Můj kolega, pastor Petr Krákora byl v té době vážně nemocen, a tak jsem se vydal na cestu do Saska sám. Na místo konání jsem dorazil ve čtvrtek ráno a přivítal se s ostatními faráři, z nichž většinu jsem osobně znal. Čtvrteční dopoledne bylo již závěrečným dnem konference, během kterého se formuloval zápis a ostatní věci agendy. Kolegové se omlouvali, že konference probíhá v němčině a témata programu se cizinci pravděpodobně budou zdát nudná. Přesto jsem návštěvy nelitoval. Asi hodinu jsme si četli z knížky, jejíž název lze volně přeložit Poradenství pastýře (The Counseling Shepherd; autoři Schuetze, Matzke). Téma bylo poradenství při potížích v manželství a role či možnosti pastora při hledání řešení. Knížka nám poskytla modelovou situaci manželské hádky a nelehkou, resp. nevděčnou roli faráře, který se snaží vstupem do vztahu manželů o narovnání poměrů. Pastorovy schopnosti ohledně poradenství však v dnešní době mnohdy nestačí, podobně jako úsilí specialistů Ale i drobné pokusy o zachování manželství mají smysl a je třeba je praktikovat. S Boží pomocí není nic nemožného. Je třeba si uvědomit a přiznat, že žádná strana není zcela bez viny a to se týká i jiných potíží než těch v manželském soužití. V Bibli bychom nalezli paralelu v Pavlovském: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden (Římanům 3:10); čímž apoštol odkazuje k 14. žalmu, který popisuje člověka (blouda), který pokazí, na co sáhne; přičemž škodlivé jednání se projevuje o to více, přestane-li člověk dbát na Pána Boha a Jeho dobré rady, byvše tak zajatcem vlastní svévole. Na konferenci se též (jak mi bylo přeloženo), řešila formulace odpovědi samostatné skupině křesťanů, kteří měli zájem o vstup do místní církve. Tato jednání bývají velmi komplikovaná s ohledem na věroučnou shodu. Na závěr jsem vyřídil všem pozdravy od naší české církve, poprosil o modlitby za úsilí a zdraví nás všech a vyřídil neformální pozvání členům místních církevních sborů do Plzně, kde máme ubytovací kapacitu pro několik hostů. Po obědě a několika soukromých rozhovorech jsem odcestoval zpět do Čech. S vysokou pravděpodobností navštívíme v květnu na několik dní Lipsko, kde se bude konat evropské setkání našich, luteránských církví. Pastor Martin Vršecký Internetové stránky čtou lidé po celém světě! Internetové stránky České evangelické luteránské církve si nacházejí své čtenáře ve všech obydlených světadílech zeměkoule. V roce 2009 našli cestu na náš web čtenáři více než 40 zemí. Nejvíce z nich, a to přes 42%, bylo samozřejmě z České republiky. Za ní následovaly Spojené státy, Slovensko a Polsko. Mezi další státy, kde byly stránky nalistovány, patří Austrálie!, Velká Británie, Brazílie, Německo, Kanada, Irsko, Itálie, Nizozemí, Švýcarsko, Jižní Afrika!, Maďarsko, Rakousko, Řecko, Finsko, Indie!, Litva, Norsko, Singapur!, Bulharsko, Filipíny!, Francie, Gruzie, Laos!, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saudská Arábie!, Taiwan, Vietnam a Švédsko. Máte-li i vy přístup na internet, uložte si stránku do svých oblíbených položek. A pravidelně sledujte, co je na ní nového. Aktualizována je prakticky každý týden a v archivu jsou vám k dispozici i starší informace, kázání a vydání Pečetě víry. 5

6 Létací želvy Napsal Carl R. Henkel, pastor Mt. Olive, St. Paul, Minnesota Želvy nejsou stvořeny k létání, tak jako Boží děti nejsou stvořeny k životu v braku. Avšak satan lidský život tak znetvořil, že většina lidí již neví, že smyslem života je uctívat pravého Boha. Kdesi hluboko v lesích začala malá želva vylézat na strom. Po hodinách a hodinách šplhání se dostala na vrchol. Odrazila se, skočila do vzduchu a přitom máchala předníma nohama, než se s rachotem zřítila k zemi. Trochu se otřepala, aby se znovu začala soukat vzhůru do koruny stromu. Nahoře pak opět skočila a za pár vteřin skončila na zemi. Želva se znovu a znovu pokoušela o to samé, zatímco ptačí pár z povzdálí sledoval její marné úsilí. Nakonec se ptačí samička obrátila ke svému choti. Drahý, zašvitořila, myslím, že přišel čas říct jí, že je adoptovaná. Představte si, co se stalo. Želvička od dětství sledovala svou adoptivní mamku a taťku, jak létají. Těší se na den, kdy bude sama létat. Má za to, že to želvy prostě dělají. Nic jiného nezná. Jenže želvy nejsou stvořeny k létání! Napodobování druhých Představte si ale jinou scénu. Malý chlapec vyrůstá v prostředí plném sprostých řečí, brakových TV seriálů a podřadné hudby. Kamarádi, se kterými se stýká, také mluví, sledují, poslouchají stejný odpad. Možná i jeho máma a táta mluví, sledují a poslouchají stejný brak. Jediný závěr, ke kterému chlapec přirozeně dojde, je ten, že takhle lidé prostě mluví a žijí. Nic jiného chlapec nezná. Lidé však nebyli stvořeni k životu v braku! Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Proto žijeme. Satan však tak pokřivil účel života a jeho hodnoty, že většina lidí již neví, co je smyslem jejich bytí. Učitelé jsou zděšeni, jaké filmy dovolují rodiče dětem sledovat; jsou zděšeni, jakým jazykem už mrňata ve školce mluví a jaké historky z domova přinášejí; jsou zděšeni, jak otřesně dětem chybí slušné vyjadřování, vystupování a úcta k autoritám. Nicméně tyto děti jen napodobují, co se naučily od druhých. Flying turtles. Forward in Christ, Vol. 9?, 10/2003, 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Být světlem Je už příliš pozdě něco změnit? Co můžeme udělat pro uzdravení společnosti, která ztratila veškerý pojem o svém směřování? Společnosti, ve které se zlé považuje za dobré a dobré se vydává za zlé? Vždyť my, křesťané, ačkoli jsme byli povoláni být světlem, často raději strkáme hlavu do písku v naději, že až ji opět vytáhneme, abychom se nadechnuli, bude už všechno zase v pořádku. Naše poslání je jasné. Ale kde vůbec začít? Želva v úvodu se musela skrze krutou zkušenost naučit, že nebyla stvořena k létání. Možná by to ani nikdy nepochopila, pokud by jí to její rodiče neřekli. Mnoho lidí prochází životem a nepřestává se podivovat nad tím, proč nic nedává smysl, proč nic nefunguje, jak má, proč nic člověku nepřináší trvalé štěstí. Diví se, proč jejich živení se brakem jim nepřináší nasycení, proč jejich život bez Boha a mimo Jeho vůli jim nedokáže přinést pokoj. Koneckonců, chceme-li měnit svět, musíme začít u sebe. Jsme přece Boží děti, adoptované do Jeho rodiny proto, abychom Boha uctívali, chválili, sloužili, milovali a poslouchali Ho zde i v životě, který přijde. Každý z nás potřebujeme znovu v důvěře obnovit své odhodlání žít podle vůle našeho nebeského Otce. Druzí ať si třeba přežívají v braku a odpadu, my víme lépe. My víme, kdo jsme a k čemu jsme stvořeni. Takže, křesťane, slez konečně z toho stromu a začni (pomalu, ale) jistě a pevně kráčet odhodlaným želvým krokem. Máme tu přece poslání. Vystrč tedy hlavu ze svého krunýře a ukazuj světu, k čemu byli lidé opravdu stvořeni. Lidé nejsou stvořeni k životu v braku. Lidé jsou stvořeni, aby uctívali Pána! Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Efezským 2:10 (NBK) Aktivity pro křesťanskou mládež V lednu a únoru jsou naplánovány tyto akce: Sobota 23. ledna 2010, od 14 hod. Volné bruslení (Kooperativa Aréna, Plzeň, 16-17,30 hod.) Sobota 27. února 2010, od 14 hod. Volné plavání (bazén Slovany, Plzeň, 15,30-17 hod.) Místem srazu je Základní škola M. Luthera v Plzni. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PARHELIUM. Zpravodaj o pozorování optických jevů

PARHELIUM. Zpravodaj o pozorování optických jevů PARHELIUM Zpravodaj o pozorování optických jevů Halo Observation Project 2007 Prosinec 2007 Úvodní slovo... Říká se, že život je změna. Většinou tu změnu ani sami nedokážeme ovlivnit. Stějně tak je tomu

Více