SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č."

Transkript

1 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: A Vyhotovení: Březen 2007

2 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM A.č.: BUD / L / 001 BŘEZNICKÁ Z.č.: A Počet stran : 10 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Objednatel: Graslon a.s. Na Strži 1702/ Praha 4 GEOTECHNICKÁ ZPRÁVA č. 2498/07 o inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu Společenského a obchodního centra Březnická ve Zlíně. Seznam dokumentace. 1. Geotechnická zpráva BUD / L / Situace sond BUD / L / Dokumentace vrtaných a penetračních sond BUD / L / Geologické profily BUD / L / Výsledky laboratorních zkoušek BUD / L / Chemické rozbory podzemní vody BUD / L / 006 Strana 1

3 1.0 Úvod 1.1 V předložené zprávě jsou zdokumentovány provedené inženýrskogeologické průzkumné práce a vyhodnoceny základové poměry staveniště Společenského a obchodního centra Březnická ve Zlíně. Předložená zpráva byla vypracována podle požadavků projektanta. Navržený objekt s železobetonovou nosnou konstrukcí, se 4 nadzemními a 3 podzemními podlažími, s úrovní ±0 = 245,0 m n.m. dosahuje celkových půdorysných rozměrů cca 200 x 80 m. Stávající povrch terénu v místě navrženého půdorysu se nachází na úrovni kóty 245 až 257 m n.m. a je ukloněn k severozápadu. Geologické práce byly zaevidovány u Geofondu ČR pod číslem 529/ Inženýrskogeologický průzkum byl zaměřen na ověření úložných poměrů v půdoryse navrženého objektu, v prostoru navrženého objektu na stávajících zpevněných plochách parkoviště, točny trolejbusů a autobazaru pod Sportovní halou Novesta, mezi silnicemi do Březnice a ulice U zimního stadionu. Základní informace o geologických poměrech zájmového území byly získána z archivních zpráv Centroprojektu čís. 781/71 o výsledku průzkumu trasy přeložky potoka Březinka v Gottwaldově, čís. 1467/86 o výsledku inženýrskogeologického průzkumu staveniště budovy OV KSČ a DPV v Gottwaldově, čís. 1512/87 o výsledku doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu staveniště požárního schodiště Interhotelu Moskva v Gottwaldově zpracovaných RNDr. Milanem Kašpárkem v letech 1971, 1986 a 1987 a Zprávy čís. 1522/87 o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu staveniště výukového a školícího střediska ČSVTS v Gottwaldově (p.g. Jiří Houšť, 1987). Pro vyhodnocení základových poměrů přímo v navrženém půdoryse společenského a obchodního objektu bylo provedeno 6 jádrových vrtů hloubky do 15 m a 6 penetračních sond hloubky do 12 m se zaměřením na ověření mocnosti a vlastností pokryvných sedimentů, průběhu povrchu a mocnosti zvětralých podložních paleogenních sedimentů. Hloubení IG vrtů bylo provedeno technologií jádrového vrtání jednoduchou jádrovnicí průměru 156 mm, soupravou UGB-50 M. Penetrační sondy byly provedeny těžkou dynamickou soupravou typu DPH. Polní etapa průzkumných prací proběhla ve dnech 5.3. až Umístění průzkumných vrtů J-1 až J-6 a penetračních sond DPH-1 až DPH-6 je vyznačeno na situaci v příloze 002. Na situaci jsou uvedeny i polohy nejbližších archivních vrtů z roku 1971 až 1987, které byly využity k vyhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zá- Strana 2

4 jmového území. 1.3 Dokumentace vrtaných a penetračních sond je uvedena v příloze 003. V dokumentaci vrtů je u jednotlivých vrstev zemin uvedeno i zatřídění podle ČSN a ČSN Zatřídění bylo provedeno na základě makroskopického popisu dokumentačních vzorků zemin, upřesněného podle výsledků polních a laboratorních zkoušek. Hodnoty specifického dynamického odporu Q d (MPa) byly stanoveny ze vztahu ( n 0,02Mv) ( M P) 2 Q M H = d A 0,1 +, kde M = tíha beranu (0,0005 MN) H = výška pádu beranu (0,5 m) A = plocha hrotu (0,0015 m 2 ) P = tíha soutyčí (x. 0, , MN) n = počet úderů na zaražení hrotu o 0,1 m Mv= kroutící moment ( Nm). 1.4 Informace získané z vrtaných a penetračních sond byly využity k sestrojení schematických geologických profilů A-A, B-B, C-C, D-D, E-E a F-F v měřítku 1:200. V legendě ke geologickým profilům je uvedeno i zatřídění jednotlivých typů zemin podle ČSN a ČSN Geologické řezy jsou dokumentovány v příloze Z vrtů bylo odebráno devět poloporušených vzorků zemin k laboratornímu stanovení fyzikálních vlastností, nezbytných pro zatřídění zemin podle ČSN , ČSN a odvození směrných normových charakteristik. Výsledky laboratorních zkoušek jsou dokumentovány v příloze Z vrtů J-2, J-4 a J-6 byly odebrány vzorky podzemní vody k chemickým rozborům, zaměřeným na posouzení agresivity zvodnělého prostředí na stavební materiály. Výsledky chemických rozborů jsou dokumentovány v příloze 006. Strana 3

5 2.0 Geologické poměry 2.1 Zájmovým územím je údolí Březinky v prostoru před vyústěním na údolní dno řeky Dřevnice. Stávající zarovnaný povrch terénu je tvořen z velké části navážkami, které překrývají původní zahloubené údolí vodoteče a je generelně ukloněn k severozápadu. Trasa zatrubněné Březinky je vedena po ulici Vysoká, západně od staveniště navrženého objektu. 2.2 Strukturně geologický základ reliéfu zájmového území je tvořen flyšovými jílovci a pískovci vsetínských vrstev račanské jednotky magurského flyše. V ose údolí Březinky byl povrch zvětralých jílovců tř. F8 CH až R6 ověřen v hloubce 10 až 11 m pod terénem, na úrovni kóty 242,3 až 233,7 m n.m., ukloněný cca 3 0 k severu, na levém údolním svahu při západním okraji staveniště v hloubce 5,5 až 10,4 m, na úrovni kóty 246,4 až 234,6 m n.m. a na pravém údolním svahu byl zřejmě stupňovitě ukloněný povrch flyšových sedimentů, částečně ovliněný průběhem jednotlivých pohřbených terasových úrovní dolní části levého údolního svahu řeky Dřevnice ověřen v hloubce 7 až 10,3 m pod terénem, na úrovni kóty 248,7 až 234,7 m n.m. Pod cca 1 m mocnou svrchní intenzivně zvětralou zónou flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců a siltovců nad pískovci se nacházejí rozpukané jílovce a břidličnaté jílovce tř. R6 až R5 s nepravidelnými polohami pískovců tř. R4. Podle výsledků starších průzkumných prací a geologického mapování lze při úpatí Barabáše a Tlusté hory předpokládat, že vrstvy paleogenních flyšových sedimentů jsou ukloněny k JJV. 2.3 Mírně ukloněný povrch zvětralých flyšových jílovců, siltovců a pískovců je v rozsahu celého zájmového prostoru překrytý nevytříděnými suťovitými, respektive velmi nedokonale opracovanými štěrkovitými sedimenty a jílovitými hlínami náplavového kužele Březinky a především v severní části staveniště a na pravém údolním svahu Březinky směsí svahových suťovitých hlín a pohřbených terasových štěrků Dřevnice. Koryto Březinky z období před zatrubněním vodoteče a zarovnáním terénu navážkami, zahloubené do nevytříděných štěrkovitých a suťovitých sedimentů s proměnlivým podílem tuhé až pevné jílovitohlinité výplně, tř. F2 CG až G5 GC se projevuje pouze přítomností navážek a lokálně polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů ověřených při bázi navážek (J-6, DPH-4), na údolních svazích překrytých tuhými až pevnými svahovými hlínami tř. F6 CI. Celková mocnost převážně tuhých až pevných suťovitých sedimentů s proměnlivým, mís- Strana 4

6 ty až převažujícím podílem tuhé až pevné jílovitohlinité frakce dosahuje 2 až 7 m, v závislosti na průběhu zahloubeného původního koryta Březinky. 2.4 Navážky použité k zarovnání terénu, respektive překrytí směrem k severu postupně se rozšiřujícího údolního dna Březinky mají převážně charakter na povrchu nenasycených pevných, hlouběji tuhých až měkkých jílovitých hlín, lokálně s příměsí stavebního rumu, tř. F6 CIY až F2 CGY (G5 GCY). Lokálně vyšší podíl kamenité frakce v souvrství navážek se projevoval především u penetračních sond nárůstem penetračních odporů na hodnoty kolem 5 až 10 MPa a u neulehlých, respektive měkkých zemin poklesy pod 1 MPa. Největší celková mocnost kolem 6 m, za jižním okrajem staveniště pod stávající sportovní halou Novesta až 10 m (GV-352) byla ověřena přibližně v ose údolí. Jak k východnímu, tak k západnímu okraji navrženého půdorysu zasahujícího do údolních svahů Březinky navážky postupně vykliňují a vrty J-3 a J-4, J-5 u jihozápadního a jihovýchodního rohu navrženého půdorysu objektu byly ověřeny již mělce pod stávajícím terénem svahové jílovité hlíny. Schématicky jsou úložné poměry zájmového území vyznačeny na geologických řezech v příloze Podzemní voda je vázaná na bazální polohy štěrkovitých a suťovitých sedimentů kvartérního pokryvu a hlubší polohy rozpukaných tvrdých jílovců, siltovců a pískovců. Po provedení vrtů a penetračních sond hladina podzemní vody vystoupila do úrovně 8,1 až 2,45 m pod povrchem terénu, na úroveň kóty 236,9 m n.m. u severozápadního okraje staveniště až 250,9 m n.m. v jihovýchodním rohu staveniště, na pravém údolním svahu Březinky. Výrazný spád hladiny podzemní vody k severu až severozápadu je podmíněn jak drenážním účinkem výrazně propustnějších štěrkovitých sedimentů (k f = m/s) na údolním dně Dřevnice, zasahujících až po úroveň kóty cca 205 m n.m., tak vzdouváním hladiny podzemní vody ve velmi slabě propustných až slabě propustných pokryvných jílovitých hlín a štěrkovitých, respektive suťovitých sedimentů s jílovitohlinitou výplní na dně údolí Březinky (k f < 10-5 m/s), drénujícího slabě propustné rozpukané podložní paleogenní sedimenty (k f = m/s) s denudačními zbytky pohřbených akumulačních štěrkových teras levého údolního svahu Dřevnice. Po intenzívních srážkách a v období tání sněhové pokrývky je ovšem nutné počítat se sezónním zvýšením úrovně hladiny podzemní vody o min. 2 m proti úrovni hladiny vody změřené v době sondáže. Strana 5

7 2.6 Podle rozborů vzorků podzemní vody z vrtů J-2, J-4 a J-6 vykazuje zvodnělé prostředí vysokou tvrdost, mírně kyselou až mírně zásaditou reakci (ph = 6,85 až 7,58) a nízký obsah síranů (do 138 mg/l). Nejvyšší obsah agresivního oxidu uhličitého byla prokázána exper.stanovením na CaCO 3 u vzorku vody odebraného z vrtu J-4 (33,6 mg/l) a směrem po spádu hladiny vody u vzorku J-6 (9,9 mg/l). Obsah agresivního CO 2 dosahující ve zvodnělém prostředí pod severním okrajem staveniště 13 mg/l a 26 mg/l u východního okraje staveniště byl dokumentován i v archivních zprávách z roku 1986 a Geotechnické vlastnosti zemin 3.1 Navážky použité k zarovnání terénu v místě zahloubeného údolí po zatrubnění vodoteče mají převážně charakter na povrchu nenasycených pevných, hlouběji tuhých až měkkých jílovitých hlín, lokálně s příměsí stavebního rumu, tř. F6 CIY až F2 CGY (G5 GCY). Lokálně vyšší podíl kamenité frakce v souvrství navážek se projevoval nárůstem penetračních odporů na hodnoty kolem 5 až 10 MPa. Měkké, respektive neulehlé jílovitohlinité navážky vykazují penetrační odpory s poklesy pod 1 MPa. Vlastnosti převážně jílovitohlinitých navážek vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: objemová hmotnost γ n = 19 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 3 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 20 o Jílovité hlíny tř. F6CI až F2 CG jsou nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Podle ČSN poskytují málo vhodné až nevhodné podloží (VIII. skupina). U zhutněných jílovitých hlín s proměnlivým podílem šterkovité frakce při vlhkosti o 2 až 3% vyšší než vlhkost optimální lze dosáhnout únosnosti odpovídající CBR = 1 až 3%. Podle ČSN se navážka řadí do 3. až 4. tř. Strana 6

8 3.2 Pokryvné sedimenty původního údolního dna Březinky z období před zatrubněním vodoteče tvoří převážně nevytříděné štěrkovité a suťovité zeminy proměnlivým podílem tuhé až pevné jílovitohlinité výplně, lokálně s polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů ověřených při bázi navážek, tř. F2 CG až G5 GC. Na údolních svazích jsou tyto sedimenty překryté tuhými až pevnými svahovými hlínami tř. F6 CI - CL. Penetračními sondami byly v suťovitých sedimentech zaznamenány převážně odpory v rozmezí Q d = 2 až 15 MPa, podle vzájemného podílu hlinité a suťovité, respektive štěrkovité frakce. Pouze u jihovýchodního okraje staveniště byly při bázi kvartérního pokryvu zaznamenány odpory odpovídající zřejmě denudačnímu zbytku středně ulehlých až ulehlých terasových štěrků (DP-5, Q d = 12 až 23 MPa). Tuhá až měkká konzistence zřejmě nesouvislé vrstvy deluviofluviálních hlín na původním povrchu údolního dna Březinky se projevovala poklesem penetračního odporu až pod 1 MPa. Vlastnosti pokryvných sedimentů s nepravidelným proměnlivým podílem hlinité a suťovité frakce, převážně tuhé až pevné konzistence, lokálně s polohami až měkké konzistence vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: 1) suťovitých zemin s polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů, tř. F2 CG až G5 GC objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 40 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 10 o modul přetvárnosti E def = 12 MPa Poissonovo číslo ν = 0.35 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 25 o 2) tuhé až pevné svahové hlíny tř. F6 CI CL (F2 CG) objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 60 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 0 o Strana 7

9 modul přetvárnosti E def = 5 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 10 kpa ϕ ef = 21 o 3) měkké jílovité hlíny tř. F6 CI CL objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 30 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 0 o modul přetvárnosti E def = 1 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 20 o Podle ČSN se tuhé až pevné hlíny a suťovité hlíny řadí do 3. až 4. tř., měkké jílovité hlíny do 3. tř. 3.3 Podloží kvartérních sedimentů údolního dna Březinky a úpatní části levého údolního svahu Dřevnice je tvořeno převážně zvětralými jílovci tř. F8 CH až R6. Pod cca 1 m mocnou svrchní vrstvou silně zvětralých flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců a siltovců nad pískovci, se zaznamenanými penetračními odpory kolem 5 MPa se nacházejí rozpukané jílovce a břidličnaté jílovce tř. R6 až R5 s nepravidelnými polohami pískovců tř. R4, ukloněné zřejmě k JJV, ve kterých byly penetrační sondy ukončeny pro nepřekonatelný odpor. Vlastnosti paleogenních flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců nad pískovci vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: 1) silně zvětralé flyšové sedimenty tř. F8 CH až R6 objemová hmotnost γ n = 21 kn/m 3 totální soudržnost c u = 100 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 3 o modul přetvárnosti E def = 12 MPa Strana 8

10 Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 15 kpa ϕ ef = 20 o 2) slabě zvětralé flyšové sedimenty tř. R6 - R5 objemová hmotnost γ n = 22 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 30 MPa Poissonovo číslo ν = 0.35 efektivní soudržnost c ef = 15 kpa ϕ ef = 26 o 3) tvrdé jílovce a siltovce s nepravidelnými polohami pískovce, R5 (R4) objemová hmotnost γ n = 22 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 50 MPa Poissonovo číslo ν = 0.25 efektivní soudržnost c ef = 25 kpa ϕ ef = 28 o Podle ČSN se silně zvětralé flyšové jílovce a pískovce řadí do 4. tř., slabě zvětralé do 5. tř., ve větších hloubkách lokálně až do 6. tř. 4.0 Závěr 4.1 Základové poměry staveniště navrženého objektu jsou popsány v kapitole 2.0 a schématicky znázorněny na geologických řezech v příloze 004. Vlastnosti jednotlivých typů základových půd, nezbytné pro návrh základů podle mezních stavů a dimenzování opěrných konstrukcí byly odvozeny podle výsledků polních a laboratorních zkoušek a jsou uvedeny v kapitole 3.0. Převážně jílovitohlinité navážky a suťovité hlíny až jílovité sutě a štěrky kvartérního pokryvu budou při navržených hloubkách podzemních podlaží odstraněny prakticky v celém půdoryse objektu společenského a kulturního centra. Podzemní podlaží zasahují hlu- Strana 9

11 boko pod úroveň hladiny podzemní vody se zaznamenanou uhličitou agresivitou. 4.2 Zemní práce budou prováděny v zeminách 3. až 4. tř. podle ČSN , v souvrství navážek a kvartérních sedimentů a 4. až 5. tř., lokálně až 6. tř. v podložních flyšových jílovcích a pískovcích. Výkopy v soudržných zeminách a zvodnělých suťovitých zeminách je možné provádět v daných stísněných poměrech prakticky pouze pod ochranou vhodných pažících konstrukcí, při očekávané hloubce výkopů zasahujících 12 až 14 m pod stávající povrch terénu v několika úrovních kotvených do stabilních suťovitých sedimentů a podložních flyšových sedimentů. 4.3 V jižní části navrženého půdorysu budou zemní práce zasahovat do obtížně rozpojitelných a vrtatelných tvrdých jílovců, siltovců a pískovců. Zatřídění zemin podle rozpojitelnosti je uvedeno v kapitole 3.0 a ve vysvětlivkách ke geologickým řezům. Zatřídění zemin podle vrtatelnosti (vrty pro piloty) je následující: navážky a pokryvné suťovité hlíny...1. tř. štěrky a sutě tř. flyšové jílovce a pískovce až 3. tř. Ve Zlíně dne RNDr. Oldřich Janík vedoucí geologického průzkumu Strana 10

Technická zpráva. k projektu pro provedení stavby

Technická zpráva. k projektu pro provedení stavby Technická zpráva k projektu pro provedení stavby Akce: Lokalita: Část: II. etapa rekonstrukce vily Radun Luhačovice Luhačovice, Bílá čtvrť STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST a) Konstrukční systém Tato technická

Více

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž

Více

ZPRÁVA O INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉM A HYDROGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU V MÍSTĚ NOVĚ NAVRŽENÉ ČOV V AREÁLU ZD KOKORY

ZPRÁVA O INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉM A HYDROGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU V MÍSTĚ NOVĚ NAVRŽENÉ ČOV V AREÁLU ZD KOKORY Ing. Jaroslav Tylich 783 55 Velký Újezd 166 GTX Olomoucký kraj Inženýrská geologie tel. / fax : 585 358 282 a její aplikace mobil : 62 78 425 INVESTOR: Voding Hranice spol. s r.o. Zborovská 583 753 1 Hranice

Více

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí Sídlo: Kainarova 54 616 00 BRNO Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz Internet: www.balun.cz Město Velká Bíteš V Brně dne 9. ledna 2012 Věc: IG průzkum

Více

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba Brno Nový Lískovec Albert - přestavba Brno, srpen 2011 GEOtest, a.s. tel.: 548 125 111 Šmahova 1244/112, 627 00 Brno fax: 545 217 979 IČ: 46344942 DIČ: CZ46344942 e-mail: geotechnika@geotest.cz Geologické

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125 PŘÍLOHY 1. SITUACE 1 : 200 2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125 3. GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SOND 4. PROTOKOLY SOND TDP 5. LABORATORNÍ ROZBOR ZEMIN s.r.o. GEODRILL s.r.o. Stavební geologie - GEOTECHNIKA,

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Nedvědice - Bořínov - mosty Zak. č.: 10224

Více

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín poruchy v komunikaci závěrečná zpráva Číslo úkolu : 2006 037 Účel : inženýrsko - geologický průzkum Etapa : jednoetapový Odběratel : Ing. I. Sauer - INGPLAN

Více

1 Geotechnický průzkum

1 Geotechnický průzkum 1 Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum musí poskytnout dostatečné údaje o základové půdě a podzemní vodě na staveništi a v jeho okolí pro sestavení prostorového modelu geologických a hydrogeologických

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM základových poměrů stávající budovy ČSSZ Křížová 6, Praha 5 Smíchov. Geokonsult - Sklenář Pirinská 3243 143 00 Praha 4 tel.:241764429, mob.:603337731 e-mail:sklenar.geokon@c-box.cz

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Odvedení splaškových vod z obce Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč 1. ÚVOD Na základě objednávky zástupce firmy IKKO s.r.o. byl proveden předkládaný inženýrskogeologický průzkum ve vybraných místech před výstavbou kanalizace v obci Lhota pod Přeloučí a Škudly. Cílem akce

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

Geologická rešerše C 3

Geologická rešerše C 3 Doplňující záznamy: Ing. Jiří Činka Ing. D. Cichra 0 11/2008 ČISTOPIS v.r. v.r. v.r. Revize Datum Popis Navrhl Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Inženýrskogeologický a radonový průzkum pro plánovanou sportovní halu v Táboře

Inženýrskogeologický a radonový průzkum pro plánovanou sportovní halu v Táboře Inženýrskogeologický a radonový průzkum pro plánovanou sportovní halu v Táboře Závěrečná zpráva Praha, srpen 2013 Ing. Pavel Zika, CSc. Ing. Pavel Zika,CSc., fyzická osoba Sídlo a pobočka pro střední Čechy

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ

SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ SANACE SESUVŮ NA TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ Zlín 27. 29. března 2007 Konference Železniční dopravní cesta 2007 1.1 Charakteristika trati Trať Bylnice Horní Lideč leží na severozápadních svazích Bílých Karpat.

Více

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294 zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem objednatel: AZ Sanace, a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294 Název zprávy:

Více

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum DOLNÍ KOUNICE Inženýrsko-geologický prùzkum OHSAS 18001 kvìten 2015 GEODRILL s.r.o., Bìlohorská 2115/6,, tel.: +420 544 525 240, fax: +420 549 273 293, e-mail: info@geodrill.cz Zaveden integrovaný systém

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÝ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM KONTAKTY: GEOTREND s.r.o. Smečenská 183, 274 01 SLANÝ tel.: 312 521 115 tel., fax: 312 525 706 e-mail: geotrend@geotrend.cz URL: www.geotrend.cz IDENTIFIKACE:

Více

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor 1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

ZAJEČÍ. rozšíření vodojemu INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

ZAJEČÍ. rozšíření vodojemu INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM ZAJEČÍ rozšíření vodojemu INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM RNDr. Bc. DANUŠE NOVÁKOVÁ, 696 66 SUDOMĚŘICE č. 407 Tel: 518 335 284, mobil: +420 602 563 347, e-mail: dnovakova@geologickeprace.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o výsledcích podrobného inženýrskogeologického průzkumu na akci Retail park Písek

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o výsledcích podrobného inženýrskogeologického průzkumu na akci Retail park Písek Název zakázky: Písek Retail park GTP Číslo zakázky: 14 1273 Z 051 Odpovědný řešitel geologických prací: Mgr. Tomáš Pašek Kontroloval: Ing. Petr Karlín ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o výsledcích podrobného inženýrskogeologického

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU zapsaný u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl.13663 Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň tel : 377423722, 377421556, fax: 377429847 e-mail: gekon@gekon-plzen.cz, fajfr@gekon-plzen.cz Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BOŽEJOVICE

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BOŽEJOVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA stupeň : inženýrsko-geologický průzkum akce : ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BOŽEJOVICE zadavatel : VSP - projekt v.o.s., Tábor příslušný úřad : MěÚ Tábor S-projekt, v.o.s., 9. května 678, 390

Více

NÁVRH SANACE SESUVU NEDAŠOVA LHOTA

NÁVRH SANACE SESUVU NEDAŠOVA LHOTA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH SANACE SESUVU NEDAŠOVA LHOTA THE DESIGN OF NEDAŠOVA

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. BÍLOVEC - parcela 773/1 hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj Závěrečná zpráva Číslo zakázky Evidenční číslo Geofondu Účel Etapa Ověření charakteru a využitelnosti kvartérní zvodně

Více

Zpráva IG průzkumu. Boskovice - p.č. 6874/11 - Sportpark - Singltrek centrum. Zak. č.: Regist. Geofond: 4023/2015

Zpráva IG průzkumu. Boskovice - p.č. 6874/11 - Sportpark - Singltrek centrum. Zak. č.: Regist. Geofond: 4023/2015 BALUN geo s.r.o. Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva IG průzkumu Akce: Boskovice - p.č. 6874/11 - Sportpark - Singltrek centrum Zak.

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

Číslo zakázky : 15/054 Křemže, květen 2015 Název zakázky : Kaplice DPS. y = 758372.7 x = 1191362.4

Číslo zakázky : 15/054 Křemže, květen 2015 Název zakázky : Kaplice DPS. y = 758372.7 x = 1191362.4 Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu pro přístavbu objektu domova pro seniory v ulici Míru na pozemcích 1985/1, 1985/2, 1985/3 a 1986/2 v katastrálním území Kaplice (663069). y

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE Posudek číslo: 50 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Vsetín obec: Vsetín Zlínský kraj

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

Lávka u obchodní akademie BEROUN

Lávka u obchodní akademie BEROUN Název zakázky : Beroun - lávka, rešerše íslo zakázky : 2012-217 Objednatel : Novák & Partner, s r.o. Odpovdný ešitel : Ing. Stanislav Mikunda Poadové íslo na zakázce : 1 Lávka u obchodní akademie BEROUN

Více

NÝDEK LOUČKA, větrné elektrárny

NÝDEK LOUČKA, větrné elektrárny Číslo registrace: 481/2005 NÝDEK LOUČKA, větrné elektrárny ZPRÁVA O PROVEDENÍ GEOLOGICKO-PRŮZKUMNÝCH PRACÍ Číslo úkolu : 2005 004 Účel : inženýrsko-geologický průzkum Odběratel : WIND Bocanovice s.r.o.

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Návrh výkopů stavební jámy

Návrh výkopů stavební jámy Návrh výkopů stavební jámy Hloubka založení Rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu u objektu Stanovuje se s ohledem na: stabilitu a sedání stavby klimatické vlivy (promrzání,

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Údolní 2188 390 02 T á b o r tel.: 381 489 118 BOŽEJOVICE KANALIZACE a ČOV Město J i s t e b n i c e D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak.č. : 16 01 30 3 Stupeň : Datum : Březen 2016 Kraj : Jihočeský

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí Autor: ing. Jaromír Jančík Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Náměstí č.3, Frýdlant n.o. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: ing. Gabriela Pokorná Místo: Frýdlant nad Ostravicí Stavba:

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky e-mail: josef.aldorf@vsb.cz Ing. Jaroslav Ryšávka UNIGEO a.s. Ostrava e-mail: rysavka.jaroslav@unigeo.cz NÁVRH NETRADIČNÍHO

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.6 6. Přednáška Trhací práce na stavbách Jsou ve většině případů originální v projektu i provedení, protože vycházejí z konkrétních místních podmínek co do

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Úkol. Inženýrsko-geologický průzkum. Ekologizace energetického zdroje, Lovochemie a.s. Stavba. Lokalita

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Úkol. Inženýrsko-geologický průzkum. Ekologizace energetického zdroje, Lovochemie a.s. Stavba. Lokalita GEOLOGICKÝ PRŮZKUM inženýrská geologie hydrogeologie geotechnika RNDr Vilém Sýkora geologický průzkum pro stavební účely Všenorská 855 252 28 Dobřichovice tel.: 257 712 445, 603 43 4 293 e-mail: sykora@geopruzkum.com

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald * 1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald zhotovitel: ATE CR, a.s. doba řešení: únor až srpen 2012 2. Společný přeshraniční návrh na

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1 PODZEMNÍ VODA Komplikuje a zhoršuje geologické podmínky výstavby Ovlivňuje fyzikálně- mechanické vlastnosti Je faktorem současných geodynamických procesů Komplikuje zakládání staveb Podzemní stavby mění

Více

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Klinika Gennet k.ú. Holešovice s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Klinika Gennet k.ú. Holešovice Stanovení radonového indexu pozemku Objednatel: AHK

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

JIRKOV Průmyslový park

JIRKOV Průmyslový park RNDr. Jiří Starý Jizerská 2945/61 Ústí nad Labem 400 11 Název akce: JIRKOV Průmyslový park Geologický a hydrogeologický průzkum Zpracoval: RNDr. Jiří Starý Jirkov Průmyslový park geologický a hydrogeologický

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění ZAJEČÍ - prameniště projekt hloubkového odvodnění Brno, září 2013 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Hydrogeologické podmínky pro realizaci hloubkového odvodnění... 4 3. Návrh technického řešení hloubkového odvodnění...

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA P-4 ZŠ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA P-4 ZŠ Ing. Petr KUMPERA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA P-4 ZŠ Na Líše p.č. 1833/29 průzkum 09 0040 Jesenice Osnice Červen, 2009 HYDRO-ECO Šeříková 386, Jesenice - Osnice 241 930 406, 603 423 742 241 930 406 Obsah 1. Úvod

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Technická zpráva k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond Technická zpráva k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond Radium s.r.o. Liberec, Strakonická 375, PSČ 460 08 (listopad 2001) T

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 602317155, 266316273 www.pruzkum.cz e-mail: storek@pruzkum.cz PRAHA 9 - ČAKOVICE ZŠ JIZERSKÁ HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ INFILTRAČNÍCH POMĚRŮ ÚZEMÍ PRO VSAKOVÁNÍ

Více

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A Výsledky výpočtů a skutečnost Tunely prodloužení trasy metra A Ing. Martina Urbánková METROPROJEKT Praha a.s. Prodloužení trasy A pražského metra Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších

Více

Smyková pevnost zemin

Smyková pevnost zemin Smyková pevnost zemin Pevnost materiálu je dána největším napětím, který materiál vydrží. Proto se napětí a pevnost udává ve stejných jednotkách nejčastěji kpa). Zeminy se nejčastěji porušují snykem. Se

Více