SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č."

Transkript

1 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: A Vyhotovení: Březen 2007

2 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM A.č.: BUD / L / 001 BŘEZNICKÁ Z.č.: A Počet stran : 10 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Objednatel: Graslon a.s. Na Strži 1702/ Praha 4 GEOTECHNICKÁ ZPRÁVA č. 2498/07 o inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu Společenského a obchodního centra Březnická ve Zlíně. Seznam dokumentace. 1. Geotechnická zpráva BUD / L / Situace sond BUD / L / Dokumentace vrtaných a penetračních sond BUD / L / Geologické profily BUD / L / Výsledky laboratorních zkoušek BUD / L / Chemické rozbory podzemní vody BUD / L / 006 Strana 1

3 1.0 Úvod 1.1 V předložené zprávě jsou zdokumentovány provedené inženýrskogeologické průzkumné práce a vyhodnoceny základové poměry staveniště Společenského a obchodního centra Březnická ve Zlíně. Předložená zpráva byla vypracována podle požadavků projektanta. Navržený objekt s železobetonovou nosnou konstrukcí, se 4 nadzemními a 3 podzemními podlažími, s úrovní ±0 = 245,0 m n.m. dosahuje celkových půdorysných rozměrů cca 200 x 80 m. Stávající povrch terénu v místě navrženého půdorysu se nachází na úrovni kóty 245 až 257 m n.m. a je ukloněn k severozápadu. Geologické práce byly zaevidovány u Geofondu ČR pod číslem 529/ Inženýrskogeologický průzkum byl zaměřen na ověření úložných poměrů v půdoryse navrženého objektu, v prostoru navrženého objektu na stávajících zpevněných plochách parkoviště, točny trolejbusů a autobazaru pod Sportovní halou Novesta, mezi silnicemi do Březnice a ulice U zimního stadionu. Základní informace o geologických poměrech zájmového území byly získána z archivních zpráv Centroprojektu čís. 781/71 o výsledku průzkumu trasy přeložky potoka Březinka v Gottwaldově, čís. 1467/86 o výsledku inženýrskogeologického průzkumu staveniště budovy OV KSČ a DPV v Gottwaldově, čís. 1512/87 o výsledku doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu staveniště požárního schodiště Interhotelu Moskva v Gottwaldově zpracovaných RNDr. Milanem Kašpárkem v letech 1971, 1986 a 1987 a Zprávy čís. 1522/87 o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu staveniště výukového a školícího střediska ČSVTS v Gottwaldově (p.g. Jiří Houšť, 1987). Pro vyhodnocení základových poměrů přímo v navrženém půdoryse společenského a obchodního objektu bylo provedeno 6 jádrových vrtů hloubky do 15 m a 6 penetračních sond hloubky do 12 m se zaměřením na ověření mocnosti a vlastností pokryvných sedimentů, průběhu povrchu a mocnosti zvětralých podložních paleogenních sedimentů. Hloubení IG vrtů bylo provedeno technologií jádrového vrtání jednoduchou jádrovnicí průměru 156 mm, soupravou UGB-50 M. Penetrační sondy byly provedeny těžkou dynamickou soupravou typu DPH. Polní etapa průzkumných prací proběhla ve dnech 5.3. až Umístění průzkumných vrtů J-1 až J-6 a penetračních sond DPH-1 až DPH-6 je vyznačeno na situaci v příloze 002. Na situaci jsou uvedeny i polohy nejbližších archivních vrtů z roku 1971 až 1987, které byly využity k vyhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zá- Strana 2

4 jmového území. 1.3 Dokumentace vrtaných a penetračních sond je uvedena v příloze 003. V dokumentaci vrtů je u jednotlivých vrstev zemin uvedeno i zatřídění podle ČSN a ČSN Zatřídění bylo provedeno na základě makroskopického popisu dokumentačních vzorků zemin, upřesněného podle výsledků polních a laboratorních zkoušek. Hodnoty specifického dynamického odporu Q d (MPa) byly stanoveny ze vztahu ( n 0,02Mv) ( M P) 2 Q M H = d A 0,1 +, kde M = tíha beranu (0,0005 MN) H = výška pádu beranu (0,5 m) A = plocha hrotu (0,0015 m 2 ) P = tíha soutyčí (x. 0, , MN) n = počet úderů na zaražení hrotu o 0,1 m Mv= kroutící moment ( Nm). 1.4 Informace získané z vrtaných a penetračních sond byly využity k sestrojení schematických geologických profilů A-A, B-B, C-C, D-D, E-E a F-F v měřítku 1:200. V legendě ke geologickým profilům je uvedeno i zatřídění jednotlivých typů zemin podle ČSN a ČSN Geologické řezy jsou dokumentovány v příloze Z vrtů bylo odebráno devět poloporušených vzorků zemin k laboratornímu stanovení fyzikálních vlastností, nezbytných pro zatřídění zemin podle ČSN , ČSN a odvození směrných normových charakteristik. Výsledky laboratorních zkoušek jsou dokumentovány v příloze Z vrtů J-2, J-4 a J-6 byly odebrány vzorky podzemní vody k chemickým rozborům, zaměřeným na posouzení agresivity zvodnělého prostředí na stavební materiály. Výsledky chemických rozborů jsou dokumentovány v příloze 006. Strana 3

5 2.0 Geologické poměry 2.1 Zájmovým územím je údolí Březinky v prostoru před vyústěním na údolní dno řeky Dřevnice. Stávající zarovnaný povrch terénu je tvořen z velké části navážkami, které překrývají původní zahloubené údolí vodoteče a je generelně ukloněn k severozápadu. Trasa zatrubněné Březinky je vedena po ulici Vysoká, západně od staveniště navrženého objektu. 2.2 Strukturně geologický základ reliéfu zájmového území je tvořen flyšovými jílovci a pískovci vsetínských vrstev račanské jednotky magurského flyše. V ose údolí Březinky byl povrch zvětralých jílovců tř. F8 CH až R6 ověřen v hloubce 10 až 11 m pod terénem, na úrovni kóty 242,3 až 233,7 m n.m., ukloněný cca 3 0 k severu, na levém údolním svahu při západním okraji staveniště v hloubce 5,5 až 10,4 m, na úrovni kóty 246,4 až 234,6 m n.m. a na pravém údolním svahu byl zřejmě stupňovitě ukloněný povrch flyšových sedimentů, částečně ovliněný průběhem jednotlivých pohřbených terasových úrovní dolní části levého údolního svahu řeky Dřevnice ověřen v hloubce 7 až 10,3 m pod terénem, na úrovni kóty 248,7 až 234,7 m n.m. Pod cca 1 m mocnou svrchní intenzivně zvětralou zónou flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců a siltovců nad pískovci se nacházejí rozpukané jílovce a břidličnaté jílovce tř. R6 až R5 s nepravidelnými polohami pískovců tř. R4. Podle výsledků starších průzkumných prací a geologického mapování lze při úpatí Barabáše a Tlusté hory předpokládat, že vrstvy paleogenních flyšových sedimentů jsou ukloněny k JJV. 2.3 Mírně ukloněný povrch zvětralých flyšových jílovců, siltovců a pískovců je v rozsahu celého zájmového prostoru překrytý nevytříděnými suťovitými, respektive velmi nedokonale opracovanými štěrkovitými sedimenty a jílovitými hlínami náplavového kužele Březinky a především v severní části staveniště a na pravém údolním svahu Březinky směsí svahových suťovitých hlín a pohřbených terasových štěrků Dřevnice. Koryto Březinky z období před zatrubněním vodoteče a zarovnáním terénu navážkami, zahloubené do nevytříděných štěrkovitých a suťovitých sedimentů s proměnlivým podílem tuhé až pevné jílovitohlinité výplně, tř. F2 CG až G5 GC se projevuje pouze přítomností navážek a lokálně polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů ověřených při bázi navážek (J-6, DPH-4), na údolních svazích překrytých tuhými až pevnými svahovými hlínami tř. F6 CI. Celková mocnost převážně tuhých až pevných suťovitých sedimentů s proměnlivým, mís- Strana 4

6 ty až převažujícím podílem tuhé až pevné jílovitohlinité frakce dosahuje 2 až 7 m, v závislosti na průběhu zahloubeného původního koryta Březinky. 2.4 Navážky použité k zarovnání terénu, respektive překrytí směrem k severu postupně se rozšiřujícího údolního dna Březinky mají převážně charakter na povrchu nenasycených pevných, hlouběji tuhých až měkkých jílovitých hlín, lokálně s příměsí stavebního rumu, tř. F6 CIY až F2 CGY (G5 GCY). Lokálně vyšší podíl kamenité frakce v souvrství navážek se projevoval především u penetračních sond nárůstem penetračních odporů na hodnoty kolem 5 až 10 MPa a u neulehlých, respektive měkkých zemin poklesy pod 1 MPa. Největší celková mocnost kolem 6 m, za jižním okrajem staveniště pod stávající sportovní halou Novesta až 10 m (GV-352) byla ověřena přibližně v ose údolí. Jak k východnímu, tak k západnímu okraji navrženého půdorysu zasahujícího do údolních svahů Březinky navážky postupně vykliňují a vrty J-3 a J-4, J-5 u jihozápadního a jihovýchodního rohu navrženého půdorysu objektu byly ověřeny již mělce pod stávajícím terénem svahové jílovité hlíny. Schématicky jsou úložné poměry zájmového území vyznačeny na geologických řezech v příloze Podzemní voda je vázaná na bazální polohy štěrkovitých a suťovitých sedimentů kvartérního pokryvu a hlubší polohy rozpukaných tvrdých jílovců, siltovců a pískovců. Po provedení vrtů a penetračních sond hladina podzemní vody vystoupila do úrovně 8,1 až 2,45 m pod povrchem terénu, na úroveň kóty 236,9 m n.m. u severozápadního okraje staveniště až 250,9 m n.m. v jihovýchodním rohu staveniště, na pravém údolním svahu Březinky. Výrazný spád hladiny podzemní vody k severu až severozápadu je podmíněn jak drenážním účinkem výrazně propustnějších štěrkovitých sedimentů (k f = m/s) na údolním dně Dřevnice, zasahujících až po úroveň kóty cca 205 m n.m., tak vzdouváním hladiny podzemní vody ve velmi slabě propustných až slabě propustných pokryvných jílovitých hlín a štěrkovitých, respektive suťovitých sedimentů s jílovitohlinitou výplní na dně údolí Březinky (k f < 10-5 m/s), drénujícího slabě propustné rozpukané podložní paleogenní sedimenty (k f = m/s) s denudačními zbytky pohřbených akumulačních štěrkových teras levého údolního svahu Dřevnice. Po intenzívních srážkách a v období tání sněhové pokrývky je ovšem nutné počítat se sezónním zvýšením úrovně hladiny podzemní vody o min. 2 m proti úrovni hladiny vody změřené v době sondáže. Strana 5

7 2.6 Podle rozborů vzorků podzemní vody z vrtů J-2, J-4 a J-6 vykazuje zvodnělé prostředí vysokou tvrdost, mírně kyselou až mírně zásaditou reakci (ph = 6,85 až 7,58) a nízký obsah síranů (do 138 mg/l). Nejvyšší obsah agresivního oxidu uhličitého byla prokázána exper.stanovením na CaCO 3 u vzorku vody odebraného z vrtu J-4 (33,6 mg/l) a směrem po spádu hladiny vody u vzorku J-6 (9,9 mg/l). Obsah agresivního CO 2 dosahující ve zvodnělém prostředí pod severním okrajem staveniště 13 mg/l a 26 mg/l u východního okraje staveniště byl dokumentován i v archivních zprávách z roku 1986 a Geotechnické vlastnosti zemin 3.1 Navážky použité k zarovnání terénu v místě zahloubeného údolí po zatrubnění vodoteče mají převážně charakter na povrchu nenasycených pevných, hlouběji tuhých až měkkých jílovitých hlín, lokálně s příměsí stavebního rumu, tř. F6 CIY až F2 CGY (G5 GCY). Lokálně vyšší podíl kamenité frakce v souvrství navážek se projevoval nárůstem penetračních odporů na hodnoty kolem 5 až 10 MPa. Měkké, respektive neulehlé jílovitohlinité navážky vykazují penetrační odpory s poklesy pod 1 MPa. Vlastnosti převážně jílovitohlinitých navážek vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: objemová hmotnost γ n = 19 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 3 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 20 o Jílovité hlíny tř. F6CI až F2 CG jsou nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Podle ČSN poskytují málo vhodné až nevhodné podloží (VIII. skupina). U zhutněných jílovitých hlín s proměnlivým podílem šterkovité frakce při vlhkosti o 2 až 3% vyšší než vlhkost optimální lze dosáhnout únosnosti odpovídající CBR = 1 až 3%. Podle ČSN se navážka řadí do 3. až 4. tř. Strana 6

8 3.2 Pokryvné sedimenty původního údolního dna Březinky z období před zatrubněním vodoteče tvoří převážně nevytříděné štěrkovité a suťovité zeminy proměnlivým podílem tuhé až pevné jílovitohlinité výplně, lokálně s polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů ověřených při bázi navážek, tř. F2 CG až G5 GC. Na údolních svazích jsou tyto sedimenty překryté tuhými až pevnými svahovými hlínami tř. F6 CI - CL. Penetračními sondami byly v suťovitých sedimentech zaznamenány převážně odpory v rozmezí Q d = 2 až 15 MPa, podle vzájemného podílu hlinité a suťovité, respektive štěrkovité frakce. Pouze u jihovýchodního okraje staveniště byly při bázi kvartérního pokryvu zaznamenány odpory odpovídající zřejmě denudačnímu zbytku středně ulehlých až ulehlých terasových štěrků (DP-5, Q d = 12 až 23 MPa). Tuhá až měkká konzistence zřejmě nesouvislé vrstvy deluviofluviálních hlín na původním povrchu údolního dna Březinky se projevovala poklesem penetračního odporu až pod 1 MPa. Vlastnosti pokryvných sedimentů s nepravidelným proměnlivým podílem hlinité a suťovité frakce, převážně tuhé až pevné konzistence, lokálně s polohami až měkké konzistence vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: 1) suťovitých zemin s polohou tuhých až měkkých deluviofluviálních jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů, tř. F2 CG až G5 GC objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 40 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 10 o modul přetvárnosti E def = 12 MPa Poissonovo číslo ν = 0.35 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 25 o 2) tuhé až pevné svahové hlíny tř. F6 CI CL (F2 CG) objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 60 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 0 o Strana 7

9 modul přetvárnosti E def = 5 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 10 kpa ϕ ef = 21 o 3) měkké jílovité hlíny tř. F6 CI CL objemová hmotnost γ n = 20 kn/m 3 totální soudržnost c u = 30 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 0 o modul přetvárnosti E def = 1 MPa Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 5 kpa ϕ ef = 20 o Podle ČSN se tuhé až pevné hlíny a suťovité hlíny řadí do 3. až 4. tř., měkké jílovité hlíny do 3. tř. 3.3 Podloží kvartérních sedimentů údolního dna Březinky a úpatní části levého údolního svahu Dřevnice je tvořeno převážně zvětralými jílovci tř. F8 CH až R6. Pod cca 1 m mocnou svrchní vrstvou silně zvětralých flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců a siltovců nad pískovci, se zaznamenanými penetračními odpory kolem 5 MPa se nacházejí rozpukané jílovce a břidličnaté jílovce tř. R6 až R5 s nepravidelnými polohami pískovců tř. R4, ukloněné zřejmě k JJV, ve kterých byly penetrační sondy ukončeny pro nepřekonatelný odpor. Vlastnosti paleogenních flyšových sedimentů s výraznou převahou jílovců nad pískovci vyjadřují následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: 1) silně zvětralé flyšové sedimenty tř. F8 CH až R6 objemová hmotnost γ n = 21 kn/m 3 totální soudržnost c u = 100 kpa totální úhel vnitřního tření ϕ u = 3 o modul přetvárnosti E def = 12 MPa Strana 8

10 Poissonovo číslo ν = 0.40 efektivní soudržnost c ef = 15 kpa ϕ ef = 20 o 2) slabě zvětralé flyšové sedimenty tř. R6 - R5 objemová hmotnost γ n = 22 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 30 MPa Poissonovo číslo ν = 0.35 efektivní soudržnost c ef = 15 kpa ϕ ef = 26 o 3) tvrdé jílovce a siltovce s nepravidelnými polohami pískovce, R5 (R4) objemová hmotnost γ n = 22 kn/m 3 modul přetvárnosti E def = 50 MPa Poissonovo číslo ν = 0.25 efektivní soudržnost c ef = 25 kpa ϕ ef = 28 o Podle ČSN se silně zvětralé flyšové jílovce a pískovce řadí do 4. tř., slabě zvětralé do 5. tř., ve větších hloubkách lokálně až do 6. tř. 4.0 Závěr 4.1 Základové poměry staveniště navrženého objektu jsou popsány v kapitole 2.0 a schématicky znázorněny na geologických řezech v příloze 004. Vlastnosti jednotlivých typů základových půd, nezbytné pro návrh základů podle mezních stavů a dimenzování opěrných konstrukcí byly odvozeny podle výsledků polních a laboratorních zkoušek a jsou uvedeny v kapitole 3.0. Převážně jílovitohlinité navážky a suťovité hlíny až jílovité sutě a štěrky kvartérního pokryvu budou při navržených hloubkách podzemních podlaží odstraněny prakticky v celém půdoryse objektu společenského a kulturního centra. Podzemní podlaží zasahují hlu- Strana 9

11 boko pod úroveň hladiny podzemní vody se zaznamenanou uhličitou agresivitou. 4.2 Zemní práce budou prováděny v zeminách 3. až 4. tř. podle ČSN , v souvrství navážek a kvartérních sedimentů a 4. až 5. tř., lokálně až 6. tř. v podložních flyšových jílovcích a pískovcích. Výkopy v soudržných zeminách a zvodnělých suťovitých zeminách je možné provádět v daných stísněných poměrech prakticky pouze pod ochranou vhodných pažících konstrukcí, při očekávané hloubce výkopů zasahujících 12 až 14 m pod stávající povrch terénu v několika úrovních kotvených do stabilních suťovitých sedimentů a podložních flyšových sedimentů. 4.3 V jižní části navrženého půdorysu budou zemní práce zasahovat do obtížně rozpojitelných a vrtatelných tvrdých jílovců, siltovců a pískovců. Zatřídění zemin podle rozpojitelnosti je uvedeno v kapitole 3.0 a ve vysvětlivkách ke geologickým řezům. Zatřídění zemin podle vrtatelnosti (vrty pro piloty) je následující: navážky a pokryvné suťovité hlíny...1. tř. štěrky a sutě tř. flyšové jílovce a pískovce až 3. tř. Ve Zlíně dne RNDr. Oldřich Janík vedoucí geologického průzkumu Strana 10

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Mapování a bonitace půd ČR Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Komplexní průzkum zemědělských půd 1962 1972 Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961 Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více