Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE."

Transkript

1

2 V)'' J k v^' i

3

4

5 v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

9 VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA T. Napsal SVATOPLUK ECH, NAKLADATEL F. v PRAZE. TOPI KNIHKUPEC. lyoo.

10 VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA ^8 Tiskem eské grol. spoi.»unie«v Praze.

11 Vzpomínky z cest a života. I.. Svatopluk ech; Sebrané spisy V.

12 1 oznamenávám pi každé rráci tohoto dilu dobu sepsání, jakož i sbírku nebo íasopis, kde vyšla. 5..

13 MORAVSKÉ OBRÁZKY. *

14

15 Pipomenutí k prvnímu soubornému vydání tchto obrázk v» Moravské bibliotéce* roku K žádosti redaktora této bibliotéky svolil jsem, aby v ní uveejnno bylo nkolik feuilletonistických obrázk, které jsem na svých prvních potulkách po Morav roku 18si kvapným pérem zachytil. Prosím však, aby tenáové ve skrovné této sbírce nehledali výsledk hlubších studií: obsahuje práv jen lehké rty feuilletonistické, nkolik list z cestovního denníku, do nhož jsem zbžn zapsal nkteré dojmy krátkého, povrchního pohledu na kraj a lid moravský. V Praze, dne 17. února Spisovatel.*) * ) K tehdejšímu pipomenutí dodávám, že ovšem od mé první cesty na Moravu roku 1881 leccos se zmnilo; tenáové mjtež tedy na pamti, že líím pomry a lidi. jak jsem je shledal ped 18 lety. K pvodní ad tchto xmoravských obrázk* pidávám ješt dva:»selanka«a»tyiadvacet hodin ertem*, téhož roku 1881 ve feuilletonu» Národních List* uveejnné a roku 1890 do knihy»humoresek, satir a drobných rt«pojaté,

16

17 «v Hodslavicích. * v ítám! vás Zašeptala obyejný tento pozdrav moravský, a jemn bílá ple pkné, ryze slovanské tváe její zbarvila se lehkým rumncem Jiskrn modré, hndými asami zastínné oko hledí k nám jako' slunný blankyt, a kolem svžích rt ostýchav pohrává laškovný úsmv. Ve svátením odvu jejím slouen jest mstský i národní kroj zpsobem, který pidává té milé postav zvláštní malebný pvab: pestré pentle na dlouhých copech, zlatem vyšité ozdbky odvu, snhobílé napouchlé rukávy košile do polovice lýtek sahající asnatá sukn s širokou zástrou vše to sluší výborn k jadrným a pece ušlechtilým tvarm svdného mladistvého tla. Možná, že jiný na míst mém byl by dal pednost dívin druhé, k té první pátelsky se tulící ; ale na mne psobila postava zde nastínná tou mrou, že si pipomínám družku její toliko jako pknou folii. Byl krásný nedlní den: devné krovy vesnice hledly k nám ze snhových chomá kvetoucích vtví, malebné podoby sváten odných šohajv a dvat míhaly se mezi ploty zahrad, vše kolem bylo veselé

18 ! i krásné, a istý vzduch, prosycený slunením zlatem a vní jarních kvt, linul se do hrudí našich jako neviditelný, lib opojný nektar ký div, že nás za takových okolností tato díví dvojice okouzlila na dobro?! Mluví naší tílenné spolenosti, švarný mladý právník v nimrodském kroji, stál drahnou dobu ped nimi bez hnutí a beze slova. Piparaatoval mi živé zkamenlého lovce zabloudivšího do arovných sad zakleté princezny. Protelejší jeho kouega, který básnickou hivnu zažehnal svou zakopal v konen poetické toto hald replik kouzlo a duplik, stízlivou otázkou, je-li domek oteven.? >Vil není; ale pineseme vám klí,* odpovdla modrooká dva a lehký valašský pízvuk zvyšoval pro mne lahodu zvonkové její ei. Svižn jako srnky spchaly krásné >Hodslavjanky«pro klí; oi naše pipjaly se v letu k jejich nožkám a tm pisoudili jsme jednohlasn palmu vítzství Kdykoli jsme pozdji obou dívek vzpomnli, vždy mluvili jsme pedevším o jejich nožkách a to slovy nadšenými. lovk mšák vídá obyejn jen vysoké, štíhlé špalíky, na nichž se krkolomn vznášejí naprosto neviditelné nohy dámské; jaký div, že jej pímo elektrisuje nenadálý pohled na krásnou díví nohu, jevící bez mstské pruderie svj opojný tvar až do polovice pvabných lýtek, ubranou svdn v blostnou punochu a piléhavou lesklou botku s kolísavým stapekem nahoe a s nžnou tpytivou podkvkou dole Dívky zmizely, a zraky naše spoinuly na domku. Ano, stál ped námi domek, nizounký domek s nkolika skrovnými okénky, krící se jako z ostychu za stromy a sousední stavení, že ho prve se silnice ani

19 vidti nebylo, a pece mohla by se nepatrná tato chata hrdé vypnouti nade všechny ostatní : vždy hlásá deska, zasazená v prosté stné, že se pod chudou šindelovou její stechou narodil dne 14. ervna 1798 František Palacký! Úslužné dívky vrátily se s klíem a uvedly nás do vnitku chaloupky. Hle, co jsem zde v tch nkolika ádcích již nahromadil diminutiv, jimiž tak oplývá jazyk náš! Není divu : vždy obmezen byl po staletí pouze na úzké svtniky nízkých chatrí, zatím co hlahol cizinský rozléhal se v této zemi nádhernými komnatami pyšných palác. Vždy musíme shýbati šíje, chceme-li navštíviti ty tsné jizbiky, kde stávaly kolébky našich velikán! svtniky spatili jsme i A takové nizounké, uzounké zde. Ponvadž se domek práv uvnit opravoval, vidli jsme pouhé stny, mezi nimiž obraznost voln mohla spádati své vzdušné obrazy. Mn zdálo se, že vidím v jednom z tch šerých prázdných kout dobrotivou ženskou tvá, klonící se nad prostou kolébkou, v níž dímalo sladké robátko, kteréž milující matka uspala nkterou z pekrásných písní valašských. S nevýslovnou láskou pohlížela zde tisíckrát na líko drahého dítte a tkala mu z ržových vidin nejkrásnjší budoucnost. Ale sotva vzlétly kdy blahé její nadje až k té výšin, na kterou syn její po letech se vyšinul. Kdož mohl vbec tehda tušiti, že z této skrovné chatre v odlehlé vísce valašské vzejde národu eskému hvzda první velikosti, jež mu okáže slavnou minulost, zakalenou dotud zlobou nepátel, nevdomostí a pedsudkem, v plném skvoucím lesku historické pravdy a dlouhá, dlouhá léta povede kroky jeho po trnité dráze krutých zápas za svatá práva!

20 10 v podobných myšlenkách rozlouili jsme se s památným tímto místem a s krásnými ciceronkami; kráejíce dále, ohlédli jsme se ješt nkolikrát na pvabnou dvojici, tulící se k sob na prahu stavení a tvoící takto vru nejvhodnjší a nejpknjší stafáži k rodnému domku velikého svého krajana. Prohlédnme si ješt trochu Hodslavice. Jejich isté devné domky s pknými zahrádkami a hojným stromovím táhnou se daleko pvabným lesnatým údolím. Zahledíš se sniv na ty krásné lesy, a obraz minulosti vynoí se v duši tvé. Pedstavuješ si tichou noc sklánjící do údolí své tajemné stíny a rozpínající nad ním hvzdnatý blankyt nebeský. Devné chaty hodslavické pohrouženy jsou na pohled v hluboký spánek. Ale viz! tam vyklouzl z jedné tmavý stín, mihl se plaše msíní záí v zahrad a plíží se nyní polní stezkou podél vysokého obilí; za krátko doplížil se obruby lesa a n.izí v temné jeho útrob A také z jiných chatrí vykrádají se takové stíny; odevšad po mezích a stezkách plíží se k dímavému lesu který je pijímá ve svj tajný mlelivý klín. Jsou to píšery noní.? Zloinci.? Ano, jsou to zloinci, kterým násilí dovedlo sice vnutiti škrabošku víry nenávidné, ale jimž nedovedlo vyrvat z duší drahou víru po otcích zddnou. Jsou to zloinci ped svtem, ale vrní pravdy mi'ovníci ped vlastním svdomím. Jsou to chudé zbytky tichých sbor bratrských, schovávající posvátné knihy své, skropené nesetnými slzami utrpení, ped slídivým okem v tajných lesních úkrytech a shromažující se tam za hluché noci k spolené pobožnosti. Byl to zajisté obraz hluboce tklivý takové shromáždní v temné hlubin lesní, pod klenbou vtví, msíním svitem ostíbených, mezi nimiž se jiskily

21 . 11 hvzdy a s jejichž tajemným ševelem se snoubil pitlumený zpv tajných vyznava víry zapovzené, stenajících pod tlakem nepátelským a pece stále doufajících. Toleranní patent císae Josefa II. ukonil tyto noní schzky. Ale ponvadž dával prchod jen vyznání augšpurskému a helvetskému, musili se bratí hodslavití k jednomu z obou pidati a zvoliu konfesí au>;špurskou. Po r založili v Hodslavicích zvláštní církev a pi ní stal se otec Palackého Jií prvním uitelem. Nyní mají zde prostý, ale pkný kostel kamenný. V milé svornosti stojí nedaleko nho, za rodným Dlouho domkem Palackého, devný kostelík katolický. již asi státi nebude. Všude na Valašsku ustupují kostely devné již kamenným a prvních zachovalo se jen málo. A pece hodí se tak výborn do tch hor valašských, po nichž roztroušeny jsou devné chaty jako domky jesliek, do hor tchto, s jejichž bok znjí melodicky zvonce stád, a na nichž zpívají pastýi krásné vánoní písn valašské Na betlémském salaši pásli ovce Valaši.. Na lovka, zvyklého spojovati s obrazem kostela pedstavu chladné vážné, více mén pošmourné budovy kamenné, iní takový devný kostelík zvláštní, ku podivu milý dojem. Vane z nich také kostelní poesie, ale pouze ta vánoní,* nžná, dtinn veselá. Je to posvátná sclatika S velkým zalíbením pohlížel jsem na ten roztomilý devný chrámek, stojící na tichém hbitvku, na prosté jeho stny devné, šindelovou stechu a nžnou devnou vížku, vše bíle na-

22 12 tené. Obešedše kostel, vstoupili jsme do pedsíky, podobající se spíše verand. Nad chrámovými dvemi stojí letopoet.md ANNO Lj^ (j]vi DI1I1.«Kostelík je tedy dosti starý. Také uvnit jest bíle naten a na plochém strop ozdoben pozlacenými hvzdikami. K pknému oltáíku vstupuje se širokým špiatým obloukem, jenž prolomen je v devném, bíle nateném pepažení, dlícím presbytá od lodi. Nízký devný kr zdobí malé krásné van any. Když jsme z kostela opt do pedsíky vystoupili, všiml jsem si nenatených malých mar, které v jednom kout stály; byly zde v tom idyllickém chrámku tak zhola prosty všeho dsivého rázu, že jsem na n pohlížel s úsmvem jako na prost vyezanou devenou híku a že se mi bezdky zachtlo položiti se na n k sladkému spánku. Dne 14. t. m. oživly tiché Hodslavice slavnostním ruchem Sešli se tam u rodného domku Františka Palackého eši i Moravané, aby oslavili památku velikého echa moravského a stiskli si bratrské pravice. Kéž pispje tento stisk k utužení svazku upímné lásky, jenž poutal a bohdá na vky poutati bude krásnou Moravnku k seste její povltavské! Dne 15. srpna 1881.

23 Na Radhošti. Z.a asného jitra vykradl jsem se z pohostinného domu p. J. Seicherta, lékárníka v Rožnov. Ano, vykradl jsem se jako zlodj a to z dobré píiny. Kdyby mne byl totiž mj hostitel na odchodu zastihl, byl by jist okázal na šerou spoustu, visící s oblohy nad celým krajem a zastírající nejbližší vrchy lehkou»stížavou*, jak nazývají Valaši horskou mlhu.»snad byste nešel v takovém poasí na Radhoš.M Co byste tam vidl? Ci by se vám opravdu chtlo celodenní klopotné chze v deštivých mranech a neprhledné mlze..?«a já bych byl musil piznati irou nesmyslnost takové choutky. A pece umínil jsem si vera, že vystoupím dnes na Radhoš stj co stj. Nechtl jsem se v Rožnov déle zdržeti a kdož ví, nebude-li zítra povtrnost ješt horší.'' Možná, že se dopoledne mlhový závoj roztrhá; ne-li také dobrá! Procházka v oblacích má zajisté své pvaby a slavné vyhlídky radhoštské mohu užiti nkdy jindy, teba na zpátení cest zdejší krajinou. Vykoistil jsem tedy náležit ranní spánek svého hostitele, kterýž mne mohl po svém procitnutí dostihnouti leda jen dalekohledem vysoko na boku erné hory. Svatopluk Cech: Sebrané spisy.v. 2

24 14 Stoupal jsem s mladým soudruhem vesele vzhúr-' po píkré stráni, a se hora nad námi hustji a hustji obtáela vlající šedivou pízí. První ástí cesty provázela nás roztomilá pastýská selanka. Po svahu vrchu, porostlého ídce kovím a stromy, pásly se bílé a erné ovce; vzdálenjší stáda podobala se rozhozeným hrstkám dvojbarevných fazolí. Z blízka i z dáli ozývalo se beení jejich, lahodný souzvuk jejich zvonc, štkot ps, táhlé práskání bi, houkání a zpv pastevc, sdružený tu a tam s veselým neb zádumivým zvukem pastýské píšaly. Pozdji vešli jsme do hustého nízkého lesa jehlinatého a za ním ocítili jsme se na salaši pod Radhoštm. Stála tam dv nízká devná stavení. Na prahu jednoho sedl»báa«. Optali jsme se ho, chce-li nám sloužiti za prvodce na vrcholek Radhošt Báa rozmýšlel se chvilku a prohodil pak:»móže.«slovo to ozývá se ze rt valašských práv tak asto jako z ruských známé»nievo!«a s pízvukem i významem dosti rozmanitým. Obyejn nahrazuje naše»ano«. Na to uvedl nás do chudobné svtniky, jejíž nábytek se skládal z hrubého nenateného stoki, lavice a postele s nkolika peinami ve starých, mode pruhovaných povlacích. Na stnách viselo nkolik hrzných obrázk svatých. Na nízké stolice uprosted svtnice sedlo slepé dve, kolébající spící dcko v prosté, vrzavé kolébce. Na ohništi, kolem nhož se táhla druhá lavice, plápolal ohe; nad ním zavšen byl uazený kotel s»žinicí*. V úzkém prostoru bylo dusno k zalknutí a tak horko, že nám brzo vystoupily na ele bohaté krpje potu. Divil jsem se vru, jak lidé v takovém míst celé dni tráviti a k tomu spokojen tráviti mohou.

25 Ten 15 Báa poastoval nás pedevším teplou žinicí, která mi však nechutnala. Pak opatil se nkolika drakami ku pípadnému rozdláni ohn na vrchu, pevzal od mého soudruha tlumok s budoucím naším obdem a vydal se s námi na další cestu. Byl to statný štíhlý muž s jiskrnýma oima a zdravým rumncem v hladce oholeném oblieji. Odév jeho skládal se pouze z nízkého erného klobouka, dlouhé ervené vesty, zelen lemované, z tsných bílých nohavic a z kožených»krpcí«. U koženého opasku kolébal se kožený mšec na tabák a v zubech vzela krátká devná dýmka. Kráel ped námi do vrchu svižn a lehce, jakoby šel po hladké rovin. S poátku byla cesta pro mnohé kamení dosti obtížná, ale když jsme došli k t. zv.»trojáku«, hromad drobného kamení se vztyeným, nahoe vtším kam.enem, jenž naznaoval hraniní bod tí zdejších panství, objevila se ped námi cesta, navzdor píkrosti své dosti pohodlná. Mezi zakrsiým bouím a jehliím, v nmž se tu a tam tpytily ješt zbytky závjí snhových, vedla široká pirozená mýtina, travou porostlá, až vzhru na heben Radhošt. Prvodce náš by 1 lovk hovorný. Zahájil rozprávku poznámkou, že je tu dnes»krásn, tichúko, svat-svato«, ale že bude co nevidt pršet a že asi s Radhošt nieho neiwidíme. Ano, bylo tu»svat-svato«! výraz hodil se nejlépe k naznaení k tnizla, kterým nás tu jímala horská píroda. Obloha i:ad námi vypadala sice jako nízko visící šedivá roucha, u ž vzdálenjší okolí neprhledn zahalovala a také bui cé již temeno Radhošt roztepenou obrubou svojí pozastírala, ale zde na tom viditelném travnatém pi.mu úboí, jenž zdál se vznášeti

26 16 v oblacích a stoupati do oblak, vysoko nad zemí, v ethericky istém vzduchu, prosyceném jemnou vní jehlií a jarních kvtv, obsypaných rosou, jejíž krpje se tpytily na trojlístcích divokého jetele jako perliky, ve slavném tichu a klidu, jež nerušilo ani pní ptaí ani zaševelení lístk zde bylo opravdu pekrásn, >svat-svato«1 Na to vypravoval nám hovorný Valach, že prý se v nitru Radhošt tají nesmírné poklady. Lze prý na blízku ješt vidti otvor zasypané podzemní chodby, kterou»ernoknžníci«do hlubin hory pro zlato a stíbro chodili; ta chodba táhne prý se celým Bezkidem a koní až nkde u Místku. Jeho»staeek«(ddeek) prý tam sám s tmi ernoknžníky chodili (Valaši dávají takovýmto plurálem na jevo svou úctu k rodim a starším lidem) a také jeho otec šli prý tam jednou,»pes dv vody, nkde vzpímen, nkde tvernožky«. Aby prý jsme neekli:»mluví a neokáže«, dovedl nás stranou do zakrslého bukového lesa k místu, kde vidti bylo skuten neveliký otvor tém úpln již zasypaný a listím zanesený. Býval prý to vchod do podzemní oné chodby. Nedaleko onoho místa rostla hojn dymnivka s chumáky pkných kvt, dílem bílých, dílem ervených. Báa upozornil nás na ni a pravil, že je to»hužvor«ili»hrbolec«, jenž slouží dobe proti»vedu«(u Valach nemoc vbec), ale musí prý se bráti bíle kvetoucí pro mužské, erven kvetoucí pro ženské. >0 mnoho, mnoho je tu bylin na Radhošti, Bh ví jakých!* Vrátivše se na lysé úboí, pohlédli jsme nazad. Ale dole bylo všechno již zahaleno mlhou. Pouze na chvilku objevil se ješt jako prchavý pelud ostrvek

27 17 svží luní zeleni s nkolika šedými devnými chatami a zmizel pak nadobro v mlhovém moi, jež valilo se k nám výše a výše. Za to povstal odliv moe toho na severní stran; rychle couvala tau. mlha dále a dále od Radhošt, odhalujíc kus po kuse širokou kotlinu, v jejímž stedu ležel jako veliká skupina dtských domek na dn krabice Frenštát. Ale odliv mlhy netrval dlouho; za chvilku zastela nám opt celou vyhlídku neproniknutelným závojem. Zaalo mžít. Konen dostoupili jsme místa, kde vidti bylo stopy bud, v nichž dle slov prvodce našeho popíjeli a penocovali zástupové, kteíž se tu díve dle starého zvyku shromažovali v pedveer sv. Jana, aby pohledli na úchvatné divadlo nesetných svatojanských oh, rozžehnutých po okolních horách a kopcích. Nkolik stupínk, do zem vyhrabaných, uvedlo nás odtud na lysý vrcholek Radhošt, kde vypíná se veliký kíž kamenný s pozlaceným Kristem. Zde stával snad také onen kíž, jejž dle povsti sv. Cyrill a Method na míst skácené pohanské modly Radegastovy ili Radhoštovy postavili. Ale kesanství nedovedlo posud zaplašiti s Radhošt tajemný nimbus pradávné doby pohanské. Rozkotalo ovšem zlatou modlu na ele jeho, ale památka a jméno pohanského boha zstaly navždy spojeny s tím ohromným kolosem kamenným, jenž tu jako sám zkamenlý Radegast hrd vypíná k nebi tém, s družnou svou Knhyní po boku, obesten tajemným šerem prastarých bájí, jež vypravují si dosud za zimních veer okolní Valaši v devných svých chatách. Stáli jsme tedy na hoe 3556' vysoké, na míst> jež poskytuje jednu z nej.slavnjších vyhlídek v Ra-

28 18 kousku. Ale ó té ironie! M> jsme tu vidli sotva druh druha. IIledH jsme do šedivé husté mlhy kropící nás deštm, nyní již dosti ne,"íjemným. Stáli jsme zkrátka ve dštících oblacích, pohánných semo tamo chladným vtrem. U kíže propustili jsme svého prvodce. Na další cest k» poustevn «nemohli js ne zbloudit i nebylo tudíž teba, aby se s námi deštm brodil. Tato cesta vede po táhlém, rovném hebenu Radhošt, pokrytém rozsáhlými koberci vysokého»haíerníku«(hafera = borvka, erná jahoda), tak hust do hromady srostlého, že se stolovit rovný povrch jeno sotva prohýbá pod tíží odpoívajícího lovka. Za pkného poasí bývá asi procházka po tomto rovném, mkce porostlém hebenu horském, s nhož se otvírá na ob strany krásná vyhlídka, velmi píjemná; i le je-li ten borvkový koberec dole prosáklý a nabobtnalý vodou a bubnuje-li s hora déš na stechu loztaženého deštníku, poskytuje tato pou mén pvaj, zejména obmezuje-li hustá mlha vyhlídku tvou na zubatý lem nízkého temného jehlií po jedné a na itr\tné obrysy rozptýlených dubv a buk po druhé stran. Pes to vše brouzdali jsme s-.: vesele dále, upírajíce stále do mlhy pátravé zraky, buo-li se ped námi objeví njaká známka poustevny. Dlouho pátrali jsme nadarmo, až konen okázala se neklamná taková známka. Byly to dv šrovit rjvné ady buk, táhnoucí se tak tsn podle sebe, že zvláštní touto alejí práv jen jeden lovk pohodlní*, procházeti se mohl. Bylo patrno, že nevzniklo toto stromoadí pouhou híkou pírody, nýbrž sázeno nylo nkdejším obyvatelem této pustiny, bu z poi^hé libstky a pro ukrá-

29 19 cení dlouhé chvíle anebo snad za tíni úelem, aby si utvoil stinnou chodbu k peripatetickému rozjímání. A skuten našli jsme na blízku stopy bývalého píbytku, nizounké omšené zbytky zdí, na nichž rostly již dosti vysoké buky. Zde stávala v minulém století radhoštská poustevna. Poslední poustevník nazýval prý se Felix a žil zde do r Nevím, zdali tu trávil celý as na modlitbách a živil-li se pouze koínky. Ale zajisté picházelo k nému dosti poutník z okolí s rozlinými dárky, nejen z nábožnosti, ale bezpochyby též pro léky, které asi pipravovati uml z léivých bylin, tak hojn na Radhošti rostoucích. Za boulivých nocí a zimních metelic volával pak hlas zvonce zbloudilé chodce, nadcházející sob od Rožnova k Frenštátu pes Radhošt horskými stezkami, do hostinné poustevny. Avšak ostrý vítr nové doby zavál i na Radhoš a smetl s temene jeho poustevnu i s poustevníkem. Zstaly zde jen ty sporé stopy její a to bukové stromoadí; stojí zde opuštno a smutno a zahledíš-li se na n snivým zrakem vkouzlí ti snad na okamžik fantasie šerý stín blouznivého samotáe mezi blavé, rozlin zkivené kmeny... Jedin hlas poustevnického zvonce ozývá se dotud; ale nikoli už na temeni Radhošt, nýbrž hluboko pod ním v údolí. Visí totiž nyní pod skrovnou devnou stíškou u Klímkovy paseky nedaleko Rožnova. Doba poustevnické poesie minula. Spatil jsem sice ješt letos poustevníka, ale ten inil dojem cizokrajné kvtiny umle vypstované. Bylo to o pouti velehradské. Tomu, kdo by studovati chtl rozliné tvary žebrácké, poskytuje vtší pou moravská bohatou že.

30 20 K ní shrne se žebráctvo z blízka daleka a tvoí takoka nezbytnou šerou folii toho neobyejn pestrého a malebného obrazu, jejž poskytuje pi rozmanitosti a mnohobarvosti moravských kroj takové shromáždní nábožných Malý kamenný most velehradský, pchody ke chrámu a všechny cesty, kndy valily se pod korouhvemi a kíži pestré proudy poutník, byly obleženy žebráky všelikého druhu. Pedn byl tu nejobyejnjší na Morav typ žebrácký: vychrtlá opálená postava v režné halen a s mošnou z pytloviny po boku. Tento obecný druh ml ovšem skrovnjší vyhlídky, nežli bídnjší nebo prohnanjší koucgové, kteí se choulili ve spoust odporných hadrv aneb okazovati mohli kolemjdoucím své zkomolené nebo zmrzaené údy. Byla to výstava všech možných neduhv a hlíz. Chromí o berlách, slepci vedení dtmi, hluchonmí, upozorující na sebe chestivým zvoncem a vyrážející za keovitých posuk z hrdel podivné, chrapotné zvuky. Ale knížaty tchto mrzák byli» malomocní*, obléhající v ohyzdných tlupách pístup k cyrillské kapli: hrza obchází mne, pedstavuju-li si jen v upomínce jejich dsn znetvoené oblieje. Také zpsob, jakým si žebráci poínali, byl velmi rozmanitý: jedni stáli, jiní sedli, opt jiní Ideeli a nkteí leželi na zemi s údy tak podivn skroucenými a spletenými že nebyli hrub tvorm lidským podobni. ]\Ienšina obmezovala se na skromnou prosbu o boží almužnu neb na tichou modlitbu; valná vtšina dorážela na dobré srdce poutník zpsobem více mén dtklivým. Soujjali se po kolenou, roztahujíce jako polypové po kolemjdoucích ruce, spínali tyto, lomili jimi nad hlavou chestili tžkými rženci, ukazovali na své neduí">y, vzdychali a skuhrali žalostn, namnoze promujíce a protahujíce

31 21 hlas zpiisobem, že pipomínal nepirozený naíkavý pathos plativých kus divadelních»ustrte se, milí kesánkové, smilujte se, pobožní poutníkové!«znlo úpnliv se všech stran. Jedna stará žebrácká dorážela na poutníky zpívavým voláním:»slitujte se nade mnú bídnú, nezatvrzujte se, moje milá dobrotivá srdénka!«a v ad takovýchto žebráku spatil jsem na cest, vedoucí z Velehradu k Tupesum, postavu, která se od nich celým zjevem svým lišila Byl to obstárlý muž zdravého oblieje, odný v jakous temnou eholní kutnu, s holí nahoe kížem opatenou, s velikým r- žencem a s kulatou nádobou na vodu, bezpochyby devnou, po boku zkrátka, byl to celý zjev poustevníka, jak ho vídáme na nesetných obrazích. Lidé jej také nazývali poustevníkem a vyprávli, že sbírá dárky na kapli, kterou kdesi sám vystavl a stále zvelebuje Než, vrame se k poustevn na Radhošti. Prohlédli jsme si stopy její, prošli bukovým stromoadím a napili se ješt z istého pramene, jenž prýštil opodál. Ale pak ohlédli jsme se po píhodném míst k polednímu odpoinku. Byli jsme již notn unaveni a hladoví. V záhybu nízkého jehlií rozesteli jsme jeden pléd a nad ním upravili jsme pomocí druhého plédu a svých deštník ve vtvích smrk jakous takous stechu. A v chatrném tomto stanu leželo se nám výborn. Déš, pehánjící se venku a bubnující na stechy deštník, zvyšoval spíše pvabnou útulnost našeho úkrytu. Naše pohledy setkaly se bezdky na tajemném vaku, jejž nám pelivá cho hostitele mého na cestu oktroyovala. Sladké tušení, s kterýmžto jsme cestou k nmu pozírali, nebylo sklamáno. Avšak pry, pry s hrubými hmotnými požitky! Povím jen, že byl

32 22 mj soudruh jinoch, nadšený pro vše krásné a dobré, a že jsme se spohi baviu volným hovorem o písemnictví a podobných dstojných pedmtech. Byl to pravý olympický hovor, vysoko v oblacích, v istém vzduchu horském, u velebném povznesení nad malicherným ruchem a hemžením lidí. Trochu nám sice do tch olympických hovor napršelo, ale i v té vodnatosti své zstavily ve mn píjemnou upomínku. Kdybych ml onen kouzelný pláš, na nmž dle jedné pohádky valašské jakýs lovk peletl za hodinu s Radhošt do Prahy, vykonal bych astokrát opanou cestu, abych si trochu za[)oustevniil na moravském velikánu ovšem, vzal bych bezpochyby též s sebou takové dv láhve ohnivého rudého moku, jaké mi tehdáž oslazovaly vtrnou poustevnu. Nastoupili jsme zpátení cestu ke kíži. Vzdával jsem se nadje, že mi zpurná mlha po vli uiní a zmizí. A pestalo pršeti, obkliovala nás neústupn. Le co to.? Vždy vidím zcela zeteln protjší lesnatou strá a v jednom záhybu jejím njaké devné koliby. Nikoli, nevidím nic, pranic! Zahledl jsem to pouze na vteinu jako vzdušný pelud, který se mžikem opt rozplynul v mlze Hledím však nyní bysteji do mlhové spousty. A hle! pozoruju, že jaksi oživla, že se rozvinuje tajemným ruchem Valí se rozlinými proudy, nahoru dol a každou chvilku odkrývá vtší neb menší trhlinou njaký nový obraz, jež ale mžikem opt zastírá svou vlaj cí blošedou rouškou. Tu vyniká vrcholek podálné hory jako skalnatý ostrov z rozvlnného moe mlhového tam vyistilo se krásné romantické údolí a poslední zbytky rozprchlé chmury zachycují se jen jako vloky koudele do temných kadeí»smrek«(smrk) a )>bor«(borovic) ale již plazí

33 2Í} se z dola nová mlha jako blavý had vzhru úžlabinou, rozšiuje se mžikem v obrovského ptáka noha a zastírá všechno rozepjatýma kídloma. Vidl jsem nyní, že v tomo líném šedivém chaosu dímá dosti síly tvrí: uml se rozdlovati a sbírati v rozmanité tvary a napodobovati kou, vlny moské, chomáky koudele a sivého peí, vlající kusy roztrhaného sivého závoje, nkde neprhledn hustého, jinde jako pavuina tenkého a pod. Nahlédl jsem hluboko v osnovu, na níž tkají horské víly svá vtrná, šedivá roucha. Svítala mi nadje, že se mlha konen pec nad námi smiluje. Prozatím ukazovala nám chvilkami leda njaký úryvek malebné horské krajiny, aby nám dala jen tušiti krásu všeho toho, co zastírá zkrátka, karpatský horský duch, povahou bezpochyby podobný povstnému kollegovi krkonošskému, škádlil nás rozpustilou hrou na schovávaku. Došli jsme ke kíži ale, ó bda! Tam bylo vše opt zataženo hustou chmurou, která se valila rychle pes holý vrcholek a metala nám do tváe chladné krpje dešové. Hodnou chvíli snášeli jsme trpliv tyto poboky zlomyslného horského ducha, ale konen dali jsme se s resignací na cestu s vrchu. Sestoupiv kus po píkrém sklonu, obrátil jsem pohled nahoru a hle, vrchol byl chmury prost, jen lehounké zbytky její vlály ješt okolo kíže jako pavuina nyní je tam úpln jasno. Spšn vracel jsem se nahoru, dostupuju temene hory, rozhlížím se vkol Hurrá! Jakoby bylo velmocné dechnutí rázem rozfouklo tu šedivou vtrnou chasu, otvírala se pede mnou na všechny strany velkolepá vyhlídka. Stojím zde pe-

34 24 kvapen, uchvácen. Jako zázrakem vyistil se široširý kraj. Kam se podla spousta mlh a chmur.-* Vidím jen ješt, jak se jedny vznášejí vzhru k nízkým oblakm, kterak se jiné plíží jako "na potupném útku hlubokými»ráztokami* (vížlabinami), nebo se pevalují tu i tam pes horská sedla, ale ani tyto prchající mátohy ani lehká ^strížava*, kalící nejzazší obzor, nevadí hrub velebnému obrazu, jenž leží daleko rozvinut u mých nohou. Veliká ást' Moravy s kusy sousedních zemí leží tu ped námi a Bezkidy i ostatní Karpaty strmí vkol úžasným množstvím rznotvárných vrcholk. Nevíme, kde díve stanouti zrakem, jenž opojen tolikerou vnadou a velebností tká s místa na místo Na severu vidíme uprosted široké kotliny Frenštát a veliké množství jiných mst a vesnic, vypadajících odtud jako roztomilé vtší neb menší skupiny dtských domek s vynívajícími vížkami kostel, ím dále tím drobnjší a nezetelnjší, až splývá všechno matn v dálné rovin slezské. Krásné doly a kotliny obklopeny jsou vnci malebných hor kdož mi poví jejich jména.m Poznávám toliko v dáli horu starojiínskou s malebnou zíceninou, štramberský vršek s nápadnou štíhlou vží, jíž pezdívá lid pro podobu její»štramberskr trouba*, po levici Javorník a po pravici, na východ, mohutnou Knhyni, pedstihující ješt výškou radhoštského velikána. Na západ táhne se hora za horou s obou stran pvabného dlouhého údolí, v nmž leží dole u paty Radhošt pívtivý Rožnov, dále vesnice napolo v zeleni skryté a v pozadí Val. Meziíí, za nímž vidti ješt daleko do kraje. A což teprve na jihu! Zde strmí grandiosn

35 26 hustý tlum karpatských obrv a ta nejvyšší skalní ela vzadu náležejí zajisté Kriváni a Lomnickému štítu. To jsou hlavní hrubé rty obrazu, jenž rozestíral se pod námi. Doplte je v duchu ješt svží jasnou zelení luk v údolích, rozmanitou tmavjší zelení les po horách, stíbrem íek a potok, šedými stechami rozptýlených domk valašských a modravým kouem pastýských oh, vystupujícím tu a tam z horských úžlabin, a pochopíte kouzlo, které mne hodnou chvíli ješt poutalo k temeni Radhošt a nkolikrát zadrželo na zpátení cest do údolí Jdouce opt kolem salaše pod Radhoštm, spatili jsme blízko chaty, na pokraji lesa ohe vesele plápolající, nad nímž visel veliký uazený kotel na tlustém bidle, podepeném dvma nízkými devnými sloupci do zem zaraženými. Pi ohni sedli ti muži v ervených valašských vestách, mezi nimi náš nedávný prvodce. Poznali jsme snadno, že se tu vaí žinice. Tento idyllický výkon pastýského života poskytoval zde pod zelenými vtvemi smrk velmi pkný obrázek.»báa«pozval nás pívtiv, abychom si na chvíli pisedli, a druhý muž, pláteník jdoucí z Frenštátu do Rožnova a zastavivší se v hostinné salaši na trochu žinice a pátelský pohovor, nabídl nám ochotn za sedadlo svou krosnu. Báa vysvtloval nám krátce zpsob, jakým se žinice pipravuje, Ovce dojí se dvakrát denn v» košae* (míst plotem ohrazeném) do devné nádoby, zvané ^í^eleta*. Z té vlévá se mléko do jiné devné nádoby, v kteréž se sráží pomocí '>glagu«,»klaku«, jenž se pipravuje z telecího žaludku Sýr tímto zpsobem od» žinice* oddlený vy-

36 26 tlaí se a vloží do»šaty«(plátna), >žinice«pak vlije se do kotle. K tomuto stadium dospla zde výroba žinice pi našem píchodu. Nyní se báa zdvihl a míchal»ohebélkem«(dlouhým tenkým devem, na jehož konci bylo vodorovn upevnno malé polokruhovité prkénko) vaící se žinici, lov z ní zárove kousky sýra. Když pak tekutina zakypla a na povrchu jejím hustá bílá smetana»urda«se usadila, odnesl kotel do chaty a za chvíli pinesl nám všem po hrnku jakéhos podmáslí. Byla to tuná žinice, smíchaná s»urdou«a tudíž mnohem chutnjší, než istá léebná žinice, jakou pijí nemocní v Rožnov. Tato jest totiž przraná zelenavá syrovátka, jež zbude po úplném sebrání»m'dy*, z kteréžto poslední se pak tlue máslo. Valaši se rozhovoili. Tetí v jejich spolku býval vojákem a zaal vypravovati o Gorgeyovi a uherské vojn. O, Valaši umjí vypravovati tak živ a ohniv, tém dramaticky! Pijdou-li do proudu, naznaují asto mluvící osoby prost jménem bez»ekl«nebo» pravil* jako v divadelních knihách a uvádjí slova jejich nejen pímou eí, nýbrž snaží se i napodobiti hlas jejich. A jazyk jejich jest vskutku neobyejn ryzí a bohatý na výrazy, s jakýrni se u nás setkáváme jen ve» vysoké* písemné ei. O, pkn by se to poslouchalo teba do noci ale nelze jinak musíme již dále do Rožnova! Dne (>. záí 1881.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE 2007 Leden 2007 1. 1. 2007 Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). 5. 1. 2007 Svtová meteorologická organizace zveejnila, že zima 2006/2007

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=690

http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=690 1 z 8 7.9.2009 14:44 Domů Ze zákulisí Toulavky Archiv reportáží Toulavé novinky Soutěž Kalendář akcí Fotky Vaše tipy Listárna ČEDOK Kudy z nudy Klostermannův rok Spisovatel Karel Klostermann nebyl českým

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

ZIMA. Anežka Pražáková

ZIMA. Anežka Pražáková Konečně na nás dýchla zima a přinesla s sebou tuny sněhu. Střechy domů jsou pocukrované bílým práškem. Když začne padat sníh, nastoupí bílá tma. Sněhová peřina pokryla celé město. Sníh se za svitu měsíce

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pro dětský sen udělám cokoliv, třeba vyběhnu na Sněžku. Sněžka 28. 10. 2013 již 21. ročník (od vyhlášení samostatné České republiky)

Pro dětský sen udělám cokoliv, třeba vyběhnu na Sněžku. Sněžka 28. 10. 2013 již 21. ročník (od vyhlášení samostatné České republiky) Pro dětský sen udělám cokoliv, třeba vyběhnu na Sněžku. Sněžka 28. 10. 2013 již 21. ročník (od vyhlášení samostatné České republiky) Z kroniky založené 28. 10. 1993 opisuji první státní svátek ČR a Sněžka

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Rychlebských hor 23.-24.11.2010

Rychlebských hor 23.-24.11.2010 Z horoskopu pro dnešní den 23.11.2010 mají váhy napsáno: Zatímco okolím zmítají rozporuplné nálady, Vás se nic nedotkne. Rozhodli jste se, že se nebudete stresovat a počkáte, jak to všechno dopadne. Ano

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky...

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky... Tábor 2010 Olina 2010 Pro všechny poutníky... SPRÁVNÉ ODPOVÌD I NA OBRÁZKOVOU SOUTÌŽ: 1. Galadrie l, Sa m a Frodo 2. Frodo Pytlík 3. Východ z Morie 4. Gandal f a orel Gwaihi r nad Helmov ým žlebem 5. Ent

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

Poznáváme dřevěné kostely - část IV

Poznáváme dřevěné kostely - část IV Poznáváme dřevěné kostely - část IV Povídání bych mohla začít slovy klasika Vladislava Vančury "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným". Nečekáme tedy na volný, ale deštivý víkend a vyjíždíme zcela

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé

Neznámá. V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé. V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době Pohled na nebe Širá louka a pastvina osvětlená Postavou

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Metodický list. Popředí, střední plán, pozadí

Metodický list. Popředí, střední plán, pozadí Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Popis uměleckého díla Mgr. Popředí, střední plán, pozadí III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října 2012 Sada

Více