ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Moravské Budějovice č.usnesení: V Moravských Budějovicích ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (návrh opatření obecné povahy) Zastupitelstvo města Moravské Budějovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění, za použití 43 odst. 4) stavebního zákona, 171 a následujících, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, tímto opatřením obecné povahy vydává ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE I. NÁVRH ZMĚNY ŮZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA I. A TEXTOVÁ ČÁST 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice bylo aktualizováno zastavěné území k datu Změna vymezení zastavěného území je zakreslena v grafické části změny územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změny koncepce rozvoje území v Moravských Budějovicích 1. Ve změně územního plánu města je navržena změna koncepce občanské vybavenosti. Je vymezena nová zastavitelná plocha pro komerční občanskou vybavenost v ulici Jemnická. 2. Ve změně územního plánu města je navržena změna funkčního využití areálu mlékárny, areál bývalé mlékárny je vymezen jako plocha přestavby pro komerční občanskou vybavenost. 3. Ve změně územního plánu města je navržena dílčí změna umístění ploch pro bydlení. Je navržena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech v ul. Jaroměřická. 4. Ve změně územního plánu města je vymezena dopravní plocha pro dopravní napojení Agrovýkupu a.s. na ulici Jihlavskou. 5. Ve změně územního plánu jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro nové trasy a homogenizaci stávávajících tras silnic, je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku. 6. Ve změně územního plánu je vymezen koridor technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 110 kv. Změny koncepce rozvoje území v místních částech

2 7. V místní části Lažínky je navržena změna koncepce občanské vybavenosti, jsou zde vymezeny nové zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu. 8. V místní části Jackov je navržena dílčí změna umístění ploch pro bydlení. Je vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech. 9. V místní části Vraním je v centrální části sídla vymezena stabilizovaná plocha pro smíšené území. Ochrana a rozvoj hodnot Historické a kulturní hodnoty Ve změně územního plánu jsou doplněny požadavky na ochranu archeologických lokalit. Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Území s archeologickými nálezy jsou uvedena v odůvodnění územního plánu. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí Plochy ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou ve změně územního plánu vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. Podmíněná přípustnost je uvedena v podmínkách využití jednotlivých ploch. Využití plochy pro hygienicky chráněnou zástavbu je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Při umístění nových komunikací v plochách dopravy D1,D2,D3 a při umístění komerčních staveb a provozů v plochách pro komerční občanskou vybavenost je nutné posoudit, zda nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska faktorů hluku a zdraví škodlivých emisí z dopravy vzhledem k okolní bytové zástavbě a pro okolní chráněné venkovní prostory staveb a okolní chráněné venkovní prostory. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce města Moravské Budějovice Plochy pro bydlení Z hlediska základních rozvojových směrů obytné výstavby se koncepce územního plánu města nemění. Ve změně územního plánu města je navržena změna vymezení ploch pro bydlení v ul. Jaroměřická Smíšené území Koncepce se změnou územního plánu nemění. Veřejná a komerční občanská vybavenost Je navržena změna vymezení ploch pro komerční občanskou vybavenost v ulici Jemnická. Plocha byla vymezena jako plocha průmyslové výroby a skladování. Dále je navržena plocha přestavby areálu bývalé mlékárny na plochu pro komerční občanskou vybavenost. Rekreace a cestovní ruch Koncepce se změnou územního plánu nemění

3 Plochy pro výrobu Zastavitelná plocha pro průmyslovou výrobu a skladování v ulici Jemnická je změnou č. 2 územního plánu města změněna na zastavitelnou plochu pro komerční občanskou vybavenost. Urbanistická koncepce místních částí Lažínky Je navržena dílčí změna koncepce občanské vybavenosti. V severní části a východní části Lažínek jsou vymezeny zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu. Jackov Je navržena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech v severní části sídla. Lokalita je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z důvodů polohy v ochranném pásmu dráhy. Je navržena změna podmínek využití ploch rekreace v rekreační lokalitě Kosová v k.ú. Jackov. Vranín Je navržena změna vymezení funkčních ploch ve stabilizovaném území v centrální části sídla. Stabilizované území je vymezeno jako plocha smíšeného území (funkční plocha SM - bydlení, drobná výroba a služby). V celém řešeném území je navržena změna podmínek využití funkční plochy zahrady a sady. Podmínky pro využití a prostorové uspořádání nově vymezených zastavitelných ploch a ploch přestaveb: Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické části změny územního plánu. OZN. FUNKČNÍ PLOCHA PODMÍNKY VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH BR BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH KV KOMEŘČNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST BR 21 M. Budějovice Jaroměřická BR 22 Jackov KV 4 Jemnická Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Využití plochy je podmíněno prokázáním řádného dopravního napojení a napojení plochy na inženýrské sítě. Etapizace není stanovena. Část plochy leží v ochranném pásmu dráhy. Využití plochy pro bydlení je podmíněno kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Etapizace není stanovena. Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví Část plochy leží v 50 m ochranném pásmu silnice I. třídy. Využití plochy v ochranném pásmu silnice bude podle podmínek státní správy na úseku dopravy. Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější - 2 -

4 dokumentaci. RS SPORT A TĚLOVÝCHOVA KV 5 1. máje RS 3 Lažínky východ RS 4 Lažínky sever Plocha přestavby pro komerční občanskou vybavenost. Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení stávající. Plocha pro sport a tělovýchovu v Lažínkách Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější dokumentaci. Etapizace není stanovena. Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Koeficient zastavění plochy bude max. 30%. Plocha pro sport a tělovýchovu v Lažínkách Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější dokumentaci. Etapizace není stanovena. D PLOCHY DOPRAVY D1 Plocha pro stavbu přeložky silnice II/152 D2 D3 Plocha pro dopravní napojení Agrovýkupu, a.s. Plocha pro severozápadní objízdnou trasu NAVRHOVANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DK1 Koridor pro přeložku silnice I/38 Jihlava Moravské Budějovice V koridoru bude umístěna cyklostezka do Litohoře. Respektovat navrhovaný vodovodní a kanalizační řad. Trasu cyklostezky prostorově a časově koordinovat s řešením obchvatu Litohoře. DK2 Koridor pro přeložku silnice I/38 Moravské Budějovice hranice kraje DK3 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/152 DK4 Koridor pro cyklostezku do Litohoře Trasu cyklostezky prostorově a časově koordinovat s řešením obchvatu Litohoře. Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci dopravní infrastruktury. Přesnější vymezení tras dopravní infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby

5 Podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní infrastruktury Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do vymezených koridorů dopravní infrastruktury platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní: Využití pro pozemní komunikaci včetně souvisejících ploch. Přípustné: - Činnosti a děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav stávajících komunikací a dopravního napojení na stávající komunikace, - Účelové komunikace pěší a cyklistické cesty související s předmětnou komunikací. - Realizace zařízení technické infrastruktury vyvolané výstavbou komunikace, protihluková opatření, protipovodňová opatření. - Plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES. - Nutné asanační úpravy. Podmíněně přípustné: - Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru. - Realizace zařízení technické infrastruktury nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru. - V případě vydání územního rozhodnutí na dopravní stavbu, pro niž je koridor vymezen nebo zpracování podrobné dopravní studie pro tuto stavbu je dotčení koridoru podmíněno souhlasem dotčených orgánů dopravy. Nepřípustné: - Je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané dopravní infrastruktury ve vymezeném koridoru. NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TK1 Koridor pro nadzemní stavbu vedení VVN 110 kv R Slavětice R Moravské Budějovice R Jemnice R Dačice Podmínky pro využití ploch v koridorech technické infrastruktury Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů technické infrastruktury platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Přípustné: Využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu předmětní technické infrastruktury ve vymezeném koridoru. Nepřípustné: Jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické infrastruktury ve vymezeném koridoru. Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území

6 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ Základní koncepce veřejné zeleně se změnou územního plánu nemění. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 1. Dopravní infrastruktura Silniční síť Ve změně č. 2 jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro přeložky silnice I/38 Moravské Budějovice Jihlava a Moravské Budějovice hranice kraje. Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávající trasy silnice II/152. Je vymezena dopravní plocha pro stavbu přeložky silnice II/152. Místní komunikace Nově je vymezena trasa severozápadní objízdné trasy města. Je vymezena dopravní plocha pro komunikační napojení Agrovýkupu, a.s.. Železniční doprava Plocha bydlení v rodinných domech BR22 v Jackově je situována v ochranném pásmu dráhy. Plocha je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku z dopravy. Cyklistické a pěší cesty Ve změně č. 2 je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku do Litohoře. 2. Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Nové plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy pro občanskou vybavenost budou napojeny na veřejný vodovod stávajícího zastavěného území. Nové plochy pro bydlení v rodinných domech v místní části Jackov, kde není vybudován veřejný vodovod budou zásobeny pitnou vodou v souladu s platnou legislativou. Budou respektovány stávající vodovodní řady včetně ochranných pásem. Odkanalizování a čištění odpadních vod Nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a komerční vybavenost budou napojeny na kanalizační síť stávajícího zastavěného území. Nové plochy pro bydlení v rodinných domech v místních částech Lažínky a Jackov budou odkanalizovány v souladu s platnou legislativou. Neznečištěné srážkové vody je třeba v maximální míře likvidovat na přímo na pozemcích (akumulace pro zalévání, vsakování). Budou respektovány stávající kanalizační řady včetně ochranných pásem. Zásobování elektrickou energií Ve změně č. 2 je vymezen koridor technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 110 kv. Ve změně č. 2 územního plánu je zrušena navrhovaná liniová stavba vedení VVN 110 kv vymezená v původním územním plánu. Navrhované plochy pro bydlení, smíšené území a občanskou vybavenost budou napojeny na rozvody elektrické energie ve městě a místních částech. Respektovat stávající vedení VN včetně ochranných pásem

7 Zásobování zemním plynem Navrhované plochy pro bydlení, smíšené území a občanskou vybavenost budou napojeny na plynovod ze stávajícího zastavěného území. Respektovat plynovodní řady včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Telekomunikační zařízení Budou respektovány stávající telekomunikační vedení v řešeném území změny územního plánu. 3. Občanská vybavenost Ve změně č. 2 územního plánu je vymezena plocha pro komerční vybavenost na ulici Jemnická. Je vymezena plocha přestavby areálu bývalé mlékárny pro komerční občanskou vybavenost. 4. Veřejná prostranství Touto změnou územního plánu nejsou vymezena veřejná prostranství. U plochy pro sport a rekreaci v Lažínkách bude pro každé 2 ha zastavitelné plochy vymezena plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 1. Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny se změnou územního plánu nemění. 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Navrhovaná změna č. 2 územního plánu nemění koncepci řešení ÚSES podle původního územního plánu. 3. Protierozní opatření Nejsou navrženy změny oproti původnímu územnímu plánu. 4. Ochrana před povodněmi Beze změn.. 5. Dobývání nerostných surovin V řešeném území změny se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území a není evidován žádný dobývací prostor. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18, ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU - 6 -

8 1. Změnou č. 2 je navržena změna podmínek využití u stabilizovaných a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití (změna regulativů funkčních ploch) vymezených v územním plánu města v platném znění. funkční plocha zahrady a sady (PZ) Hlavní: Umístění rekreačních zahrad sloužících k rekreaci a zahrádkaření Přípustné: Přípustné jsou rekreační objekty, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí. Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport bez negativního dopadu na okolní prostředí, zeleň, stavby související technické infrastruktury. Podmíněně přípustné: Umístění individuálních rekreačních chat do celkové zastavěné plochy 25 m 2. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U stabilizovaných ploch i u ploch změn zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Přípustné jsou stavby do celkové zastavěné plochy 25 m 2. funkční plocha rekreace individuální (RI) v rekreační oblasti Kosová Hlavní: Uspokojování potřeb rekreace občanů na vlastních nemovitostech. Přípustné: Individuální stavby pro rodinnou rekreaci, doplňkové stavby, které jsou součástí stavby hlavní, ale nejsou s ní technicky spojeny, přístupové komunikace, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, individuální parkovací místa pro vlastníky staveb, umístění studní, ostatní související dopravní a technická infrastruktura. Podmíněně přípustné: Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na životní prostředí a okolí. Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly). Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb nelze umísťovat garáže a dílny. Podmínky prostorového uspořádání plochy RI: U nových a stabilizovaných ploch zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 6 m od upraveného terénu.. Přípustné jsou objekty rekreačních chat do celkové zastavěné plochy 50 m2 2. Změnou č. 2 jsou nově vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití Plochy smíšené individuální rekreace v lese (NRI) Hlavní: Plochy smíšeného nezastavěného území s existujícími rozptýlenými stavbami rodinné rekreace (např. chaty rozptýlené na pronajatých pozemcích v lese)

9 Přípustné: Stávající stavby rodinné rekreace na lesních pozemcích. Pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě, zeleň. Přípustná je změna kategorie lesa a odnětí lesních pozemků v nezbytně nutném rozsahu. Podmíněně přípustné: Související dopravní a technická infrastruktura pokud nenaruší hlavní funkci plochy a zájmy lesního hospodářství. Nové chaty pouze pokud se nachází na místě stávajících a do celkové zastavěné plochy 50 m 2, přístavby stávajících chat do celkové zastavěné plochy chaty včetně přístavby 50 m 2 Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly), pokud nedojde k narušení krajinného rázu, zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního hospodářství. Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území. K jedné rekreační chatě lze umístit jednu tuto stavbu. Nepřípustné: Stavby rodinné rekreace na nových plochách. Stavby pro trvalé bydlení, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb individuální rekreace nelze umísťovat garáže a dílny. Nepřípustné jsou činnosti a využití narušující okolní les a krajinu. Podmínky prostorového uspořádání plochy NRI: Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 6 m od upraveného terénu. Přípustné jsou rekreační chaty do celkové zastavěné plochy 50 m2. 3. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) se podmínky využití ploch (regulativy funkčních ploch) nemění. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Výčet veřejně prospěšných staveb a asanací a jejich grafické vymezení v Územním plánu města Moravské Budějovice ve znění změny č.1 se ruší. Ve změně č.2 Územního plánu města Moravské Budějovice jsou nově vymezeny následující veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ZMĚNOU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 Přeložka silnice I/38 Moravské Budějovice Jihlava včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí ve vymezeném koridoru DK1 Přeložka silnice I/38 Moravské Budějovice hranice kraje včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí ve vymezeném koridoru DK2 Homogenizace stávajícího tahu silnice II/152 ve vymezeném koridoru DK3 Přeložka silnice II/152 včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí - 8 -

10 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ VE ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA. WD 5 Severozápadní objízdná trasa města WD 6 Místní komunikace do průmyslové zóny Dopravní WD 7 Místní komunikace v severní části Lažínek WD 8 Místní komunikace do průmyslové zóny v Lažínkách WD 9 Cyklostezka do Litohoře ve vymezeném koridoru DK4 WD 10 Dopravní napojení Agrovýkupu, a.s. WD 11 Parkoviště WD 12 Plocha pro výstavbu železniční zastávky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ZMĚNOU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA WT 1 Nadzemní stavba vedení VVN R Slavětice R Moravské Budějovice - R Jemnice R Dačice ve vymezeném koridoru TK1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ VE ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA. WT 2 Nový vodojem pro město WT 3 Vodovod do Jackova WT 4 Vodovod do Vranína WT 5 Napojení Lažínek na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 6 Napojení Vesce na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 7 Napojení Jackova na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 8 Napojení Vranína přes Litohoř na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 9 Přeložka vedení VN pro rozvojové plochy města WT 10 Nové trafostanice včetně přívodního venkovního nebo podzemního vedení WT 11 Přeložka vysokotlakého plynovodu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VYMEZENÁ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE WU 1 Regionální biocentrum RBC 642 Ochoz u Dvorku WU 2 Regionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry RBK 529 Lukovská hora Ochoz u Dvorku ASANACE. k. ú. Moravské Budějovice p. č. 301 p. č. 302 p. č. 304 k. ú. Lažínky p. č. 393/5-9 -

11 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVŮ KATASRÁLNÍHO ÚZEMÍ A POPŘÍPADĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Předkupní právo není ve změně č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice uplatněno. 9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 5, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Kompenzační opatření nejsou stanovena. 10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ V územním plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv: Územní rezerva pro prověření budoucího umístění nadzemního vedení VVN 110 kv R Slavětice R Moravské Budějovice ve vymezeném koridoru RTK1. Podmínky pro využití území v plochách a koridorech územních rezerv: Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití v plochách a koridorech územních rezerv platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní: Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch a koridorů územních rezerv pro účel vymezený územním plánem. Přípustné: Využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel v ploše nebo koridoru územní rezervy. Nepřípustné: Realizace staveb (včetně staveb dočasných), zařízení, opatření a úprav krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž realizace by podstatně ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití územních rezerv. 11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ OPODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. Chatová oblast Kosová Ve změně územního plánu je stanoveno prověření změn využití území územní studií u stabilizovaných a zastavitelných ploch staveb pro rodinnou rekreaci a dalších souvisejících ploch v chatové oblasti Kosová. Územní studie bude sloužit k regulaci činností na území chatové oblasti Kosová. Vymezení ploch pro pořízení územní studie chatové oblasti Kosová je zakresleno ve výkrese základního členění. Územní studie bude pořízena a data o studii budou vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání změny č. 2 územního plánu

12 12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Etapizace není stanovena. 13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část změny č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice má 6 listů. I. B GRAFICKÁ ČÁST Grafická část změny č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice má následující výkresy: 1a Výkres základního členění - Moravské Budějovice 1 : b Výkres základního členění - Lažínky, Vesce 1 : c Výkres základního členění - Jackov, Vranín 1 : a Hlavní výkres - Moravské Budějovice 1 : b Hlavní výkres - Lažínky, Vesce 1 : c Hlavní výkres - Jackov, Vranín 1 : a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Moravské Budějovice 1 : b Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Lažínky, Vesce 1 : c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Jackov, Vranín 1 :

13 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ŮZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA II. A TEXTOVÁ ČÁST 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, STANOVISKO KÚ A SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO, NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 1.1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Pořízení změny č. 2 ÚP města Mor. Budějovice schválilo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne , na kterém bylo zároveň schváleno spojené řízení o pořízení změny a zrušení Regulačního plánu chatové oblasti Kosová. Pořizování změny bylo zahájeno na základě žádosti Města Mor. Budějovice o zajištění funkce pořizovatele ze dne Žádost o zajištění funkce pořizovatele zrušení Regulačního plánu chatové oblasti Kosová pořizovatel obdržel Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny bylo zveřejněno zákonným způsobem V termínu, ve kterém bylo možné se vyjadřovat k návrhu zadání, byly uplatněny připomínky. Dále k těmto připomínkám viz níže bod 5.1. Zadání změny bylo zastupitelstvem schváleno , a to vyjma ploch Z1, Z2, Z3, Z5 a Z12. Plochy Z4 a Z13 budou v návrhu ponechány a bude u nich posouzen odstup zástavby od dráhy. V průběhu dalšího pořizování změny bylo na žádost investora zadání doplněno o plochu Z15 plocha pro výrobu energie. Předmětem změny bylo vymezení funkční plochy bývalého supermarketu v k.ú. Lažínky. Pořizovatel oznámil nové projednání upraveného zadání, které bylo zveřejněno zákonným způsobem K upravenému projednanému zadání zastupitelstvo města dne usnesení nepřijalo. Změna č. 2 (návrh změny) byla nadále pořizována na základě upraveného zadání podle rozhodnutí zastupitelstva ze dne (bez plochy Z15). Společné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo , oznámeno na úřední desce Vyhodnocení projednání návrhu ÚP bylo pořizovatelem zpracováno , doplněno o posouzení návrhu změny nadřízeným orgánem územního plánování-krajským úřadem kraje Vysočina Posouzení návrhu ÚP nadřízeným orgánem bylo doručeno Dne schválilo zastupitelstvo návrh rozhodnutí pořizovatele změny ze dne , nadále pokračovat v pořizování změny, neboť podle ust. 56 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, bude dne překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí usnesení zastupitelstva. Veřejné projednání návrhu územního plánu se uskutečnilo Na základě stanovisek DO a po posouzení Krajem Vysočina byl návrh územního plánu upraven. Tyto úpravy nevyvolaly potřebu nového projednání. V průběhu pořizování nebyly uplatněny žádné námitky, byly uplatněny připomínky k zadání změny, viz bod 1.5, a nebyly řešeny žádné rozpory. Změnu č. 2 ÚP města Moravské Budějovice vydalo zastupitelstvo dne (bude doplněno po projednání) 2014 na základě tohoto opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti (bude doplněno po projednání) SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ Návrh změny byl projednán s dotčenými orgánu v souladu s platnými právními předpisy.vyhodnocení projednání je součástí tohoto opatření obecné povahy níže

14 VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE A ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHATOVÉ OBLASTI KOSOVÁ 51 odst. 1, zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, po společném jednání Pořizovatel: Zadavatel: Projektant: Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální památkové péče odboru výstavby a územního plánování, Jaroslav Kunst Město Moravské Budějovice, Jan Kocáb určený zastupitel, místostarosta města Ing. arch. Jiří Hašek, Urbanistické středisko Jihlava Datum společného jednání: Vyhodnocení stanovisek DO a ostatních oslovených subjektů - Povodí Moravy bez připomínek - Ministerstvo životního prostředí bez připomínek - Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu bez připomínek - Vodárenská akciová společnost, a.s. bez připomínek - České dráhy, a.s. jsou dotčeny navrhovanou plochou D2 dopravní napojení sila Agrovýkupu. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a Správou železničních dopravních cest, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích, vč.mor. Budějovic. Jakákoli omezující změna by zkomplikovala či přímo znemožnila proces změny majetkoprávních vztahů. Z výše uvedených důvody se změnou D2 nesouhlasíme. - Ředitelství silnic a dálnic Upozorňujeme, že navrhovanou cyklostezku podél bývalé silnice I/38, v koridorech DK04 a dále v DK01 pro přeložku silnice I/38 v obchvatu obce Litohoř, je nutné v DK01 trasovat tak, aby ji v souvislosti s vybudováním uvedené přeložky nebylo nutné překládat. Požadujeme, aby z textové části z kapitoly Navrhované koridory dopravní infrastruktury z podkapitoly Podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní infrastruktury z podmíněné přípustnosti z bodu Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud podstatně neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru bylo vypuštěno slovo podstatně Pořizovatel: požadované vypuštění části textu-slova podstatně je přípustné. Bude opraveno. - Kraj Vysočina, OLVHZ bez připomínek - Kraj Vysočina, OŽP, ochrana ovzduší - Respektovat požadavky z Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina-aktualizace červen Při umísťování, stavbách a provozu stacionárních zdrojů znečištění respektovat platnou legislativu a požádat příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska či povolení podle 11 odst.2 písm.b) až d) a 11 odst.3 zák. o ochraně ovzduší. Pořizovatel: Změna není v rozporu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina. Ostatní není předmětem územního plánování. - Kraj Vysočina, OŽP, posuzování vlivů na ŽP nepožaduje - Kraj Vysočina, odbor ŽP, ochrana ZPF bez připomínek - Ministerstvo dopravy - stejná podmínka jako u ŘSD vypustit z textu slovo podstatně. Ostatní bez připomínek. - ČR Státní energetická inspekce bez připomínek. Upozornění na respektování požadavků územní energetické koncepce. ČR SEI dále upozorňuje účastníky stavebního řízení na platnou legislativu, zák. č. 458/2000Sb.- dodržování OP a bezpečnostních pásem k zajištění provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem. Pořizovatel: Stavební řízení není předmětem územního plánování. - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ú.p. Třebíč Při umístění nových komunikací plochách dopravy D1, D2, D3 a při umístění komerčních staveb a provozů v plochách pro

15 komerční občanskou vybavenost je nutné posoudit, zda nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska faktorů hluku a zdraví škodlivých emisí z dopravy vzhledem k okolní bytové zástavbě a pro okolní chráněné venkovní prostory staveb a okolní chráněné venkovní prostory. V rámci dalších stupňů řízení bude zpracována akustická a rozptylová studie. Pořizovatel: Další stupně řízení nejsou předmětem územního plánování U všech výše uvedených stanovisek, ve kterých bylo vyjádření ke zrušení RP Kosová, bylo stanovisko bez připomínek. 2. Posouzení návrhu změny NOÚP odbor ÚP a SŘ Krajského úřadu Kraje Vysočina Bez připomínek. V rámci výkonu státního dozoru podle ust. 171 stavebního zákona nadřízený orgán upozornil na některé nedostatky, které byly v návrhu změny odstraněny, a které nevyžadovaly nové projednání návrhu změny. - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití nesmí obsahovat podrobnosti regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, - v nezastavěném území lze připustit pouze ty funkce, které jsou v souladu s 18 odst. 5 stavebního zákona (konkrétně regulativy pro plochu NRI - smíšená individuální rekreace) - 3. Řešení rozporů Rozpory nebyly řešeny. 4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Není požadováno. 2. Vyhodnocení připomínek Připomínky nebyly vzneseny. 3. Výsledky konzultací podle 50 odst. (4) Konzultace se nenabízí. Vyhodnocení vlivů na ŽP se nezpracovává. 4. Vyjádření pořizovatele Pořizovatel projednal doplnění nedostatků v návrhu změny č.2 ÚP města M. Budějovice před zahájením veřejného projednání a konstatuje, že lze zahájit řízení o vydání změny č. 2 po vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování. V Moravských Budějovicích Toto vyhodnocení bylo doplněno o posouzení Krajem Vysočina ze dne , došlo dne viz bod 2. V Moravských Budějovicích Jaroslav Kunst pořizovatel 1.3. STANOVISKO KÚ A SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Nadřízený orgán územního plánování sdělil své stanovisko Požadavky byly konzultovány s projektantem a návrh územního plánu podle nich upraven. Nové projednání návrhu změny nebylo na základě těchto úprav nutné. Stanovisko-posouzení krajského úřadu je součástí tohoto opatření obecné povahy níže

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 1.4. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Námitky nebyly uplatněny VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Připomínky k zadání změny Ze dne v podobě petice, ve které byl vyjádřen nesouhlas se změnou funkčního využití plochy z průmyslové výroby a skladování na plochu pro bydlení nebo smíšené území, v zadání ozn. Z1, která je umístěna podél hranic ulic Komenského, Polní a ochr. pásma dráhy, v územním plánu města ozn. jako plocha VP (bývalý areál firmy Stavitel). Další připomínky uplatnili manželé Ing. František Brychta a Hana Brychtová, došlé na MěÚ Mor. Budějovice. První, došlá dne , se opět týkala nesouhlasu se změnou funkčního využití plochy VP (bývalého areálu firmy Stavitel. Druhá připomínka, došlá dne se v prvním bodě týkala opět výše zmiňované plochy VP a ve druhém bodě je vysloven nesouhlas se změnou funkčního využití plochy areálu mlékárny na plochu pro komerční vybavenost nebo smíšené území s možností umístění bydlení, v zadání ozn. Z7, v územním plánu ozn. jako plocha drobné výroby a služeb VD. Všechny výše uvedené připomínky byly podány z důvodu možného využití těchto ploch pro výstavbu bytů pro sociálně slabší občany města. Zastupitelstvo města schválilo zadání změny č. 2, m.j. vyjma navrhovaných ploch Z1- této připomínce bylo vyhověno. Připomínka k ploše Z7 byla řešena jako neopodstatněná a vyhověno jí nebylo. Třetí připomínka, došlá dne , vyjadřuje požadavek obnovení obousměrné vozovky na ul. Veverkova. Tato připomínka byla řešena jako neoprávněná ve věci pořízení změny územního plánu. Připomínky k návrhu změny - nebyly uplatněny. 2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Širší vztahy a) pojetí širších vztahů ve vztahu k okolním obcím Pojetí širších vztahů k okolním obcím se změnou územního plánu nemění. Je znázorněno v měřítku 1: v odůvodnění změny územního plánu města. b) širší vztahy ve vztahu k okolním plochám lokalit změny Změny využití území jsou navrženy ve všech katastrálních územích města. V Moravských Budějovicích jsou navrženy změny ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v aktualizovaném zastavěném území. V zastavěném území je navržena dílčí změna vymezení severozápadní objízdné trasy města. V návaznosti na zastavěné území jsou pak navrženy zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a pro komerční vybavenost. Vymezení ploch pro zahrady a sady (rekreační zahrádky) se nemění, jsou však změněny podmínky využití těchto ploch. Mimo zastavěné území je navržen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku na Litohoř podél silnice I/38. V Lažínkách jsou vymezeny zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu v návaznosti na zastavěné území. Vymezení ploch navazuje na zastavitelné plochy obdobné funkce vymezené v územním plánu Zvěrkovice. V Jackově je v návaznosti na aktualizované zastavěné území a v blízkosti trati vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech. Vymezení ploch rekreace v lokalitě Kosová se nemění, jsou změněny pouze podmínky využití těchto ploch a podmínky výstavby doprovodných staveb. Ve Vraníně je navržena pouze změna využití ploch v zastavěném území

20 V celém řešeném území jsou v nezastavěném území navrženy změny dopravní a technické infrastruktury převážně převzaté a zpřesněné ze ZÚR Kraje Vysočina v platném znění. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro pokračování silnice I/38 severovýchodním obchvatem obce Litohoř - návaznost v obci Litohoř. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro pokračování silnice I/38 směrem na Znojmo severovýchodně od stávající trasy - návaznost v obci Zvěrkovice. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci silnice II/152 směrem na Jemnici i směrem na Jaroměřice n. Rokytnou. Návaznost v obci Nové Syrovice a v obci Lukov. - Je aktualizováno vymezení dopravní plochy pro stavbu přeložky silnice II/152 východní obchvat Moravských Budějovic. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku do Litohoře. - Je vymezen koridor technické infrastruktury pro vedení VVN 110 kv. Trasa VVN je převzata a koridor je zpřesněn ze ZÚR Kraje Vysočina v platném znění. Koridor prochází celým řešeným územím ve směru východ západ. Návaznost na východě v obci Blatnice a na západě v obcích Nové Syrovice a Dědice. - Je vymezena územní rezerva koridoru technické infrastruktury pro vedení VVN 110 kv ze rozvodny Moravské Budějovice severním směrem, návaznost na území obce Lukov u M.B. Ve změně územního plánu se nemění vymezení ÚSES. Dílčí změna vymezení ÚSES v obci Zvěrkovice (Změna č. 1 ÚP Zvěrkovice) je bez požadavků na řešení koordinace v rámci širších vztahů. Ostatní lokality v Moravských Budějovicích jsou dílčí změny, které neovlivní navazující území a širší vztahy. Vztah vůči Politice územního rozvoje ČR Podle Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne řešené území nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné republikové rozvojové oblasti nebo osy. Město se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu. Do řešeného území zasahuje koridor dopravní infrastruktury republikového významu S8 Mladá Boleslav - Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR. Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové záměry vymezené PÚR ČR. Ve změně územního plánu jsou respektovány hlavní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje vyplývající z PÚR ČR Vztah vůči schválenému Zásadám územního rozvoje kraje Vysočina Při zpracování změny č. 2 územního plánu jsou respektovány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (dále ZÚR), které jsou závaznou územně plánovací dokumentací. Byly vydány a nabyly účinnosti dne Aktualizace č. 1 ZÚR byla vydána dne a nabyla účinnosti dne Jsou respektovány priority územního plánování kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Řešené území není zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu. Řešené území je zařazeno do krajské rozvojové osy. V ZÚR je vymezena rozvojová osa OSK5 Znojmo Blížkovice Moravské Budějovice. ZÚR stanovují v ose OSK5 zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v této rozvojové ose. Zásady a úkoly jsou respektovány. ZÚR vymezují město Moravské Budějovice jako nižší centrum. ZÚR stanovují pro nižší centra zásady pro usměrňování územního rozvoje, rozhodování o změnách v území a úkol pro územní plánování. Zásady a úkol jsou respektovány. ZÚR stanovují pro územní plánování úkol prověřit a stabilizovat umístění obchvatu města Moravské Budějovice na silnici II/152. Je respektováno. V ZÚR jsou na území města vymezeny plochy a koridory nadmístního významu: ZÚR zpřesňují koridor silniční dopravy republikového významu S8 Havlíčkův Brod Jihlava- Znojmo Hatě hranice ČR jeho vedením v koridoru silnice I/38. - silnice I/38 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu o šířce 150 m;

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná vydaná Zastupitelstvem obce Včelná formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Petr Heteša Senovážné náměstí 240/1 370 01 České Budějovice

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více