ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Moravské Budějovice č.usnesení: V Moravských Budějovicích ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (návrh opatření obecné povahy) Zastupitelstvo města Moravské Budějovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění, za použití 43 odst. 4) stavebního zákona, 171 a následujících, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, tímto opatřením obecné povahy vydává ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE I. NÁVRH ZMĚNY ŮZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA I. A TEXTOVÁ ČÁST 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnou č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice bylo aktualizováno zastavěné území k datu Změna vymezení zastavěného území je zakreslena v grafické části změny územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změny koncepce rozvoje území v Moravských Budějovicích 1. Ve změně územního plánu města je navržena změna koncepce občanské vybavenosti. Je vymezena nová zastavitelná plocha pro komerční občanskou vybavenost v ulici Jemnická. 2. Ve změně územního plánu města je navržena změna funkčního využití areálu mlékárny, areál bývalé mlékárny je vymezen jako plocha přestavby pro komerční občanskou vybavenost. 3. Ve změně územního plánu města je navržena dílčí změna umístění ploch pro bydlení. Je navržena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech v ul. Jaroměřická. 4. Ve změně územního plánu města je vymezena dopravní plocha pro dopravní napojení Agrovýkupu a.s. na ulici Jihlavskou. 5. Ve změně územního plánu jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro nové trasy a homogenizaci stávávajících tras silnic, je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku. 6. Ve změně územního plánu je vymezen koridor technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 110 kv. Změny koncepce rozvoje území v místních částech

2 7. V místní části Lažínky je navržena změna koncepce občanské vybavenosti, jsou zde vymezeny nové zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu. 8. V místní části Jackov je navržena dílčí změna umístění ploch pro bydlení. Je vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech. 9. V místní části Vraním je v centrální části sídla vymezena stabilizovaná plocha pro smíšené území. Ochrana a rozvoj hodnot Historické a kulturní hodnoty Ve změně územního plánu jsou doplněny požadavky na ochranu archeologických lokalit. Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Území s archeologickými nálezy jsou uvedena v odůvodnění územního plánu. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí Plochy ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou ve změně územního plánu vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. Podmíněná přípustnost je uvedena v podmínkách využití jednotlivých ploch. Využití plochy pro hygienicky chráněnou zástavbu je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Při umístění nových komunikací v plochách dopravy D1,D2,D3 a při umístění komerčních staveb a provozů v plochách pro komerční občanskou vybavenost je nutné posoudit, zda nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska faktorů hluku a zdraví škodlivých emisí z dopravy vzhledem k okolní bytové zástavbě a pro okolní chráněné venkovní prostory staveb a okolní chráněné venkovní prostory. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Urbanistická koncepce města Moravské Budějovice Plochy pro bydlení Z hlediska základních rozvojových směrů obytné výstavby se koncepce územního plánu města nemění. Ve změně územního plánu města je navržena změna vymezení ploch pro bydlení v ul. Jaroměřická Smíšené území Koncepce se změnou územního plánu nemění. Veřejná a komerční občanská vybavenost Je navržena změna vymezení ploch pro komerční občanskou vybavenost v ulici Jemnická. Plocha byla vymezena jako plocha průmyslové výroby a skladování. Dále je navržena plocha přestavby areálu bývalé mlékárny na plochu pro komerční občanskou vybavenost. Rekreace a cestovní ruch Koncepce se změnou územního plánu nemění

3 Plochy pro výrobu Zastavitelná plocha pro průmyslovou výrobu a skladování v ulici Jemnická je změnou č. 2 územního plánu města změněna na zastavitelnou plochu pro komerční občanskou vybavenost. Urbanistická koncepce místních částí Lažínky Je navržena dílčí změna koncepce občanské vybavenosti. V severní části a východní části Lažínek jsou vymezeny zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu. Jackov Je navržena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech v severní části sídla. Lokalita je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z důvodů polohy v ochranném pásmu dráhy. Je navržena změna podmínek využití ploch rekreace v rekreační lokalitě Kosová v k.ú. Jackov. Vranín Je navržena změna vymezení funkčních ploch ve stabilizovaném území v centrální části sídla. Stabilizované území je vymezeno jako plocha smíšeného území (funkční plocha SM - bydlení, drobná výroba a služby). V celém řešeném území je navržena změna podmínek využití funkční plochy zahrady a sady. Podmínky pro využití a prostorové uspořádání nově vymezených zastavitelných ploch a ploch přestaveb: Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické části změny územního plánu. OZN. FUNKČNÍ PLOCHA PODMÍNKY VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH BR BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH KV KOMEŘČNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST BR 21 M. Budějovice Jaroměřická BR 22 Jackov KV 4 Jemnická Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Využití plochy je podmíněno prokázáním řádného dopravního napojení a napojení plochy na inženýrské sítě. Etapizace není stanovena. Část plochy leží v ochranném pásmu dráhy. Využití plochy pro bydlení je podmíněno kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Etapizace není stanovena. Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví Část plochy leží v 50 m ochranném pásmu silnice I. třídy. Využití plochy v ochranném pásmu silnice bude podle podmínek státní správy na úseku dopravy. Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější - 2 -

4 dokumentaci. RS SPORT A TĚLOVÝCHOVA KV 5 1. máje RS 3 Lažínky východ RS 4 Lažínky sever Plocha přestavby pro komerční občanskou vybavenost. Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení stávající. Plocha pro sport a tělovýchovu v Lažínkách Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější dokumentaci. Etapizace není stanovena. Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Koeficient zastavění plochy bude max. 30%. Plocha pro sport a tělovýchovu v Lažínkách Výstavba objektů s max. 2 nadzemními podlažími + podkroví Dopravní napojení bude řešeno v podrobnější dokumentaci. Etapizace není stanovena. D PLOCHY DOPRAVY D1 Plocha pro stavbu přeložky silnice II/152 D2 D3 Plocha pro dopravní napojení Agrovýkupu, a.s. Plocha pro severozápadní objízdnou trasu NAVRHOVANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DK1 Koridor pro přeložku silnice I/38 Jihlava Moravské Budějovice V koridoru bude umístěna cyklostezka do Litohoře. Respektovat navrhovaný vodovodní a kanalizační řad. Trasu cyklostezky prostorově a časově koordinovat s řešením obchvatu Litohoře. DK2 Koridor pro přeložku silnice I/38 Moravské Budějovice hranice kraje DK3 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/152 DK4 Koridor pro cyklostezku do Litohoře Trasu cyklostezky prostorově a časově koordinovat s řešením obchvatu Litohoře. Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci dopravní infrastruktury. Přesnější vymezení tras dopravní infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby

5 Podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní infrastruktury Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do vymezených koridorů dopravní infrastruktury platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní: Využití pro pozemní komunikaci včetně souvisejících ploch. Přípustné: - Činnosti a děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav stávajících komunikací a dopravního napojení na stávající komunikace, - Účelové komunikace pěší a cyklistické cesty související s předmětnou komunikací. - Realizace zařízení technické infrastruktury vyvolané výstavbou komunikace, protihluková opatření, protipovodňová opatření. - Plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES. - Nutné asanační úpravy. Podmíněně přípustné: - Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru. - Realizace zařízení technické infrastruktury nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru. - V případě vydání územního rozhodnutí na dopravní stavbu, pro niž je koridor vymezen nebo zpracování podrobné dopravní studie pro tuto stavbu je dotčení koridoru podmíněno souhlasem dotčených orgánů dopravy. Nepřípustné: - Je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané dopravní infrastruktury ve vymezeném koridoru. NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TK1 Koridor pro nadzemní stavbu vedení VVN 110 kv R Slavětice R Moravské Budějovice R Jemnice R Dačice Podmínky pro využití ploch v koridorech technické infrastruktury Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů technické infrastruktury platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Přípustné: Využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu předmětní technické infrastruktury ve vymezeném koridoru. Nepřípustné: Jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické infrastruktury ve vymezeném koridoru. Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území

6 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ Základní koncepce veřejné zeleně se změnou územního plánu nemění. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 1. Dopravní infrastruktura Silniční síť Ve změně č. 2 jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro přeložky silnice I/38 Moravské Budějovice Jihlava a Moravské Budějovice hranice kraje. Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávající trasy silnice II/152. Je vymezena dopravní plocha pro stavbu přeložky silnice II/152. Místní komunikace Nově je vymezena trasa severozápadní objízdné trasy města. Je vymezena dopravní plocha pro komunikační napojení Agrovýkupu, a.s.. Železniční doprava Plocha bydlení v rodinných domech BR22 v Jackově je situována v ochranném pásmu dráhy. Plocha je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku z dopravy. Cyklistické a pěší cesty Ve změně č. 2 je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku do Litohoře. 2. Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Nové plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy pro občanskou vybavenost budou napojeny na veřejný vodovod stávajícího zastavěného území. Nové plochy pro bydlení v rodinných domech v místní části Jackov, kde není vybudován veřejný vodovod budou zásobeny pitnou vodou v souladu s platnou legislativou. Budou respektovány stávající vodovodní řady včetně ochranných pásem. Odkanalizování a čištění odpadních vod Nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a komerční vybavenost budou napojeny na kanalizační síť stávajícího zastavěného území. Nové plochy pro bydlení v rodinných domech v místních částech Lažínky a Jackov budou odkanalizovány v souladu s platnou legislativou. Neznečištěné srážkové vody je třeba v maximální míře likvidovat na přímo na pozemcích (akumulace pro zalévání, vsakování). Budou respektovány stávající kanalizační řady včetně ochranných pásem. Zásobování elektrickou energií Ve změně č. 2 je vymezen koridor technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 110 kv. Ve změně č. 2 územního plánu je zrušena navrhovaná liniová stavba vedení VVN 110 kv vymezená v původním územním plánu. Navrhované plochy pro bydlení, smíšené území a občanskou vybavenost budou napojeny na rozvody elektrické energie ve městě a místních částech. Respektovat stávající vedení VN včetně ochranných pásem

7 Zásobování zemním plynem Navrhované plochy pro bydlení, smíšené území a občanskou vybavenost budou napojeny na plynovod ze stávajícího zastavěného území. Respektovat plynovodní řady včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Telekomunikační zařízení Budou respektovány stávající telekomunikační vedení v řešeném území změny územního plánu. 3. Občanská vybavenost Ve změně č. 2 územního plánu je vymezena plocha pro komerční vybavenost na ulici Jemnická. Je vymezena plocha přestavby areálu bývalé mlékárny pro komerční občanskou vybavenost. 4. Veřejná prostranství Touto změnou územního plánu nejsou vymezena veřejná prostranství. U plochy pro sport a rekreaci v Lažínkách bude pro každé 2 ha zastavitelné plochy vymezena plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 1. Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny se změnou územního plánu nemění. 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Navrhovaná změna č. 2 územního plánu nemění koncepci řešení ÚSES podle původního územního plánu. 3. Protierozní opatření Nejsou navrženy změny oproti původnímu územnímu plánu. 4. Ochrana před povodněmi Beze změn.. 5. Dobývání nerostných surovin V řešeném území změny se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území a není evidován žádný dobývací prostor. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18, ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU - 6 -

8 1. Změnou č. 2 je navržena změna podmínek využití u stabilizovaných a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití (změna regulativů funkčních ploch) vymezených v územním plánu města v platném znění. funkční plocha zahrady a sady (PZ) Hlavní: Umístění rekreačních zahrad sloužících k rekreaci a zahrádkaření Přípustné: Přípustné jsou rekreační objekty, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí. Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport bez negativního dopadu na okolní prostředí, zeleň, stavby související technické infrastruktury. Podmíněně přípustné: Umístění individuálních rekreačních chat do celkové zastavěné plochy 25 m 2. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U stabilizovaných ploch i u ploch změn zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Přípustné jsou stavby do celkové zastavěné plochy 25 m 2. funkční plocha rekreace individuální (RI) v rekreační oblasti Kosová Hlavní: Uspokojování potřeb rekreace občanů na vlastních nemovitostech. Přípustné: Individuální stavby pro rodinnou rekreaci, doplňkové stavby, které jsou součástí stavby hlavní, ale nejsou s ní technicky spojeny, přístupové komunikace, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, individuální parkovací místa pro vlastníky staveb, umístění studní, ostatní související dopravní a technická infrastruktura. Podmíněně přípustné: Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na životní prostředí a okolí. Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly). Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb nelze umísťovat garáže a dílny. Podmínky prostorového uspořádání plochy RI: U nových a stabilizovaných ploch zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 6 m od upraveného terénu.. Přípustné jsou objekty rekreačních chat do celkové zastavěné plochy 50 m2 2. Změnou č. 2 jsou nově vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití Plochy smíšené individuální rekreace v lese (NRI) Hlavní: Plochy smíšeného nezastavěného území s existujícími rozptýlenými stavbami rodinné rekreace (např. chaty rozptýlené na pronajatých pozemcích v lese)

9 Přípustné: Stávající stavby rodinné rekreace na lesních pozemcích. Pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě, zeleň. Přípustná je změna kategorie lesa a odnětí lesních pozemků v nezbytně nutném rozsahu. Podmíněně přípustné: Související dopravní a technická infrastruktura pokud nenaruší hlavní funkci plochy a zájmy lesního hospodářství. Nové chaty pouze pokud se nachází na místě stávajících a do celkové zastavěné plochy 50 m 2, přístavby stávajících chat do celkové zastavěné plochy chaty včetně přístavby 50 m 2 Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly), pokud nedojde k narušení krajinného rázu, zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního hospodářství. Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území. K jedné rekreační chatě lze umístit jednu tuto stavbu. Nepřípustné: Stavby rodinné rekreace na nových plochách. Stavby pro trvalé bydlení, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb individuální rekreace nelze umísťovat garáže a dílny. Nepřípustné jsou činnosti a využití narušující okolní les a krajinu. Podmínky prostorového uspořádání plochy NRI: Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 6 m od upraveného terénu. Přípustné jsou rekreační chaty do celkové zastavěné plochy 50 m2. 3. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) se podmínky využití ploch (regulativy funkčních ploch) nemění. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Výčet veřejně prospěšných staveb a asanací a jejich grafické vymezení v Územním plánu města Moravské Budějovice ve znění změny č.1 se ruší. Ve změně č.2 Územního plánu města Moravské Budějovice jsou nově vymezeny následující veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ZMĚNOU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 Přeložka silnice I/38 Moravské Budějovice Jihlava včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí ve vymezeném koridoru DK1 Přeložka silnice I/38 Moravské Budějovice hranice kraje včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí ve vymezeném koridoru DK2 Homogenizace stávajícího tahu silnice II/152 ve vymezeném koridoru DK3 Přeložka silnice II/152 včetně souvisejících objektů a vyvolaných přeložek inženýrských sítí - 8 -

10 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ VE ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA. WD 5 Severozápadní objízdná trasa města WD 6 Místní komunikace do průmyslové zóny Dopravní WD 7 Místní komunikace v severní části Lažínek WD 8 Místní komunikace do průmyslové zóny v Lažínkách WD 9 Cyklostezka do Litohoře ve vymezeném koridoru DK4 WD 10 Dopravní napojení Agrovýkupu, a.s. WD 11 Parkoviště WD 12 Plocha pro výstavbu železniční zastávky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ZMĚNOU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA WT 1 Nadzemní stavba vedení VVN R Slavětice R Moravské Budějovice - R Jemnice R Dačice ve vymezeném koridoru TK1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ VE ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA. WT 2 Nový vodojem pro město WT 3 Vodovod do Jackova WT 4 Vodovod do Vranína WT 5 Napojení Lažínek na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 6 Napojení Vesce na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 7 Napojení Jackova na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 8 Napojení Vranína přes Litohoř na kanalizační systém Moravských Budějovic WT 9 Přeložka vedení VN pro rozvojové plochy města WT 10 Nové trafostanice včetně přívodního venkovního nebo podzemního vedení WT 11 Přeložka vysokotlakého plynovodu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VYMEZENÁ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE WU 1 Regionální biocentrum RBC 642 Ochoz u Dvorku WU 2 Regionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry RBK 529 Lukovská hora Ochoz u Dvorku ASANACE. k. ú. Moravské Budějovice p. č. 301 p. č. 302 p. č. 304 k. ú. Lažínky p. č. 393/5-9 -

11 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVŮ KATASRÁLNÍHO ÚZEMÍ A POPŘÍPADĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Předkupní právo není ve změně č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice uplatněno. 9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 5, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Kompenzační opatření nejsou stanovena. 10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ V územním plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv: Územní rezerva pro prověření budoucího umístění nadzemního vedení VVN 110 kv R Slavětice R Moravské Budějovice ve vymezeném koridoru RTK1. Podmínky pro využití území v plochách a koridorech územních rezerv: Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití v plochách a koridorech územních rezerv platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní: Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch a koridorů územních rezerv pro účel vymezený územním plánem. Přípustné: Využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel v ploše nebo koridoru územní rezervy. Nepřípustné: Realizace staveb (včetně staveb dočasných), zařízení, opatření a úprav krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž realizace by podstatně ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití územních rezerv. 11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ OPODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. Chatová oblast Kosová Ve změně územního plánu je stanoveno prověření změn využití území územní studií u stabilizovaných a zastavitelných ploch staveb pro rodinnou rekreaci a dalších souvisejících ploch v chatové oblasti Kosová. Územní studie bude sloužit k regulaci činností na území chatové oblasti Kosová. Vymezení ploch pro pořízení územní studie chatové oblasti Kosová je zakresleno ve výkrese základního členění. Územní studie bude pořízena a data o studii budou vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání změny č. 2 územního plánu

12 12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Etapizace není stanovena. 13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část změny č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice má 6 listů. I. B GRAFICKÁ ČÁST Grafická část změny č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice má následující výkresy: 1a Výkres základního členění - Moravské Budějovice 1 : b Výkres základního členění - Lažínky, Vesce 1 : c Výkres základního členění - Jackov, Vranín 1 : a Hlavní výkres - Moravské Budějovice 1 : b Hlavní výkres - Lažínky, Vesce 1 : c Hlavní výkres - Jackov, Vranín 1 : a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Moravské Budějovice 1 : b Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Lažínky, Vesce 1 : c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Jackov, Vranín 1 :

13 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ŮZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA II. A TEXTOVÁ ČÁST 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, STANOVISKO KÚ A SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO, NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ, VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 1.1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Pořízení změny č. 2 ÚP města Mor. Budějovice schválilo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne , na kterém bylo zároveň schváleno spojené řízení o pořízení změny a zrušení Regulačního plánu chatové oblasti Kosová. Pořizování změny bylo zahájeno na základě žádosti Města Mor. Budějovice o zajištění funkce pořizovatele ze dne Žádost o zajištění funkce pořizovatele zrušení Regulačního plánu chatové oblasti Kosová pořizovatel obdržel Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny bylo zveřejněno zákonným způsobem V termínu, ve kterém bylo možné se vyjadřovat k návrhu zadání, byly uplatněny připomínky. Dále k těmto připomínkám viz níže bod 5.1. Zadání změny bylo zastupitelstvem schváleno , a to vyjma ploch Z1, Z2, Z3, Z5 a Z12. Plochy Z4 a Z13 budou v návrhu ponechány a bude u nich posouzen odstup zástavby od dráhy. V průběhu dalšího pořizování změny bylo na žádost investora zadání doplněno o plochu Z15 plocha pro výrobu energie. Předmětem změny bylo vymezení funkční plochy bývalého supermarketu v k.ú. Lažínky. Pořizovatel oznámil nové projednání upraveného zadání, které bylo zveřejněno zákonným způsobem K upravenému projednanému zadání zastupitelstvo města dne usnesení nepřijalo. Změna č. 2 (návrh změny) byla nadále pořizována na základě upraveného zadání podle rozhodnutí zastupitelstva ze dne (bez plochy Z15). Společné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo , oznámeno na úřední desce Vyhodnocení projednání návrhu ÚP bylo pořizovatelem zpracováno , doplněno o posouzení návrhu změny nadřízeným orgánem územního plánování-krajským úřadem kraje Vysočina Posouzení návrhu ÚP nadřízeným orgánem bylo doručeno Dne schválilo zastupitelstvo návrh rozhodnutí pořizovatele změny ze dne , nadále pokračovat v pořizování změny, neboť podle ust. 56 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, bude dne překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí usnesení zastupitelstva. Veřejné projednání návrhu územního plánu se uskutečnilo Na základě stanovisek DO a po posouzení Krajem Vysočina byl návrh územního plánu upraven. Tyto úpravy nevyvolaly potřebu nového projednání. V průběhu pořizování nebyly uplatněny žádné námitky, byly uplatněny připomínky k zadání změny, viz bod 1.5, a nebyly řešeny žádné rozpory. Změnu č. 2 ÚP města Moravské Budějovice vydalo zastupitelstvo dne (bude doplněno po projednání) 2014 na základě tohoto opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti (bude doplněno po projednání) SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ Návrh změny byl projednán s dotčenými orgánu v souladu s platnými právními předpisy.vyhodnocení projednání je součástí tohoto opatření obecné povahy níže

14 VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE A ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHATOVÉ OBLASTI KOSOVÁ 51 odst. 1, zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, po společném jednání Pořizovatel: Zadavatel: Projektant: Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální památkové péče odboru výstavby a územního plánování, Jaroslav Kunst Město Moravské Budějovice, Jan Kocáb určený zastupitel, místostarosta města Ing. arch. Jiří Hašek, Urbanistické středisko Jihlava Datum společného jednání: Vyhodnocení stanovisek DO a ostatních oslovených subjektů - Povodí Moravy bez připomínek - Ministerstvo životního prostředí bez připomínek - Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu bez připomínek - Vodárenská akciová společnost, a.s. bez připomínek - České dráhy, a.s. jsou dotčeny navrhovanou plochou D2 dopravní napojení sila Agrovýkupu. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a Správou železničních dopravních cest, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích, vč.mor. Budějovic. Jakákoli omezující změna by zkomplikovala či přímo znemožnila proces změny majetkoprávních vztahů. Z výše uvedených důvody se změnou D2 nesouhlasíme. - Ředitelství silnic a dálnic Upozorňujeme, že navrhovanou cyklostezku podél bývalé silnice I/38, v koridorech DK04 a dále v DK01 pro přeložku silnice I/38 v obchvatu obce Litohoř, je nutné v DK01 trasovat tak, aby ji v souvislosti s vybudováním uvedené přeložky nebylo nutné překládat. Požadujeme, aby z textové části z kapitoly Navrhované koridory dopravní infrastruktury z podkapitoly Podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní infrastruktury z podmíněné přípustnosti z bodu Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud podstatně neovlivní realizaci dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru bylo vypuštěno slovo podstatně Pořizovatel: požadované vypuštění části textu-slova podstatně je přípustné. Bude opraveno. - Kraj Vysočina, OLVHZ bez připomínek - Kraj Vysočina, OŽP, ochrana ovzduší - Respektovat požadavky z Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina-aktualizace červen Při umísťování, stavbách a provozu stacionárních zdrojů znečištění respektovat platnou legislativu a požádat příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska či povolení podle 11 odst.2 písm.b) až d) a 11 odst.3 zák. o ochraně ovzduší. Pořizovatel: Změna není v rozporu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina. Ostatní není předmětem územního plánování. - Kraj Vysočina, OŽP, posuzování vlivů na ŽP nepožaduje - Kraj Vysočina, odbor ŽP, ochrana ZPF bez připomínek - Ministerstvo dopravy - stejná podmínka jako u ŘSD vypustit z textu slovo podstatně. Ostatní bez připomínek. - ČR Státní energetická inspekce bez připomínek. Upozornění na respektování požadavků územní energetické koncepce. ČR SEI dále upozorňuje účastníky stavebního řízení na platnou legislativu, zák. č. 458/2000Sb.- dodržování OP a bezpečnostních pásem k zajištění provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem. Pořizovatel: Stavební řízení není předmětem územního plánování. - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, ú.p. Třebíč Při umístění nových komunikací plochách dopravy D1, D2, D3 a při umístění komerčních staveb a provozů v plochách pro

15 komerční občanskou vybavenost je nutné posoudit, zda nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska faktorů hluku a zdraví škodlivých emisí z dopravy vzhledem k okolní bytové zástavbě a pro okolní chráněné venkovní prostory staveb a okolní chráněné venkovní prostory. V rámci dalších stupňů řízení bude zpracována akustická a rozptylová studie. Pořizovatel: Další stupně řízení nejsou předmětem územního plánování U všech výše uvedených stanovisek, ve kterých bylo vyjádření ke zrušení RP Kosová, bylo stanovisko bez připomínek. 2. Posouzení návrhu změny NOÚP odbor ÚP a SŘ Krajského úřadu Kraje Vysočina Bez připomínek. V rámci výkonu státního dozoru podle ust. 171 stavebního zákona nadřízený orgán upozornil na některé nedostatky, které byly v návrhu změny odstraněny, a které nevyžadovaly nové projednání návrhu změny. - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití nesmí obsahovat podrobnosti regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, - v nezastavěném území lze připustit pouze ty funkce, které jsou v souladu s 18 odst. 5 stavebního zákona (konkrétně regulativy pro plochu NRI - smíšená individuální rekreace) - 3. Řešení rozporů Rozpory nebyly řešeny. 4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Není požadováno. 2. Vyhodnocení připomínek Připomínky nebyly vzneseny. 3. Výsledky konzultací podle 50 odst. (4) Konzultace se nenabízí. Vyhodnocení vlivů na ŽP se nezpracovává. 4. Vyjádření pořizovatele Pořizovatel projednal doplnění nedostatků v návrhu změny č.2 ÚP města M. Budějovice před zahájením veřejného projednání a konstatuje, že lze zahájit řízení o vydání změny č. 2 po vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování. V Moravských Budějovicích Toto vyhodnocení bylo doplněno o posouzení Krajem Vysočina ze dne , došlo dne viz bod 2. V Moravských Budějovicích Jaroslav Kunst pořizovatel 1.3. STANOVISKO KÚ A SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Nadřízený orgán územního plánování sdělil své stanovisko Požadavky byly konzultovány s projektantem a návrh územního plánu podle nich upraven. Nové projednání návrhu změny nebylo na základě těchto úprav nutné. Stanovisko-posouzení krajského úřadu je součástí tohoto opatření obecné povahy níže

16 - 15 -

17 - 16 -

18 - 17 -

19 1.4. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Námitky nebyly uplatněny VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Připomínky k zadání změny Ze dne v podobě petice, ve které byl vyjádřen nesouhlas se změnou funkčního využití plochy z průmyslové výroby a skladování na plochu pro bydlení nebo smíšené území, v zadání ozn. Z1, která je umístěna podél hranic ulic Komenského, Polní a ochr. pásma dráhy, v územním plánu města ozn. jako plocha VP (bývalý areál firmy Stavitel). Další připomínky uplatnili manželé Ing. František Brychta a Hana Brychtová, došlé na MěÚ Mor. Budějovice. První, došlá dne , se opět týkala nesouhlasu se změnou funkčního využití plochy VP (bývalého areálu firmy Stavitel. Druhá připomínka, došlá dne se v prvním bodě týkala opět výše zmiňované plochy VP a ve druhém bodě je vysloven nesouhlas se změnou funkčního využití plochy areálu mlékárny na plochu pro komerční vybavenost nebo smíšené území s možností umístění bydlení, v zadání ozn. Z7, v územním plánu ozn. jako plocha drobné výroby a služeb VD. Všechny výše uvedené připomínky byly podány z důvodu možného využití těchto ploch pro výstavbu bytů pro sociálně slabší občany města. Zastupitelstvo města schválilo zadání změny č. 2, m.j. vyjma navrhovaných ploch Z1- této připomínce bylo vyhověno. Připomínka k ploše Z7 byla řešena jako neopodstatněná a vyhověno jí nebylo. Třetí připomínka, došlá dne , vyjadřuje požadavek obnovení obousměrné vozovky na ul. Veverkova. Tato připomínka byla řešena jako neoprávněná ve věci pořízení změny územního plánu. Připomínky k návrhu změny - nebyly uplatněny. 2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Širší vztahy a) pojetí širších vztahů ve vztahu k okolním obcím Pojetí širších vztahů k okolním obcím se změnou územního plánu nemění. Je znázorněno v měřítku 1: v odůvodnění změny územního plánu města. b) širší vztahy ve vztahu k okolním plochám lokalit změny Změny využití území jsou navrženy ve všech katastrálních územích města. V Moravských Budějovicích jsou navrženy změny ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v aktualizovaném zastavěném území. V zastavěném území je navržena dílčí změna vymezení severozápadní objízdné trasy města. V návaznosti na zastavěné území jsou pak navrženy zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a pro komerční vybavenost. Vymezení ploch pro zahrady a sady (rekreační zahrádky) se nemění, jsou však změněny podmínky využití těchto ploch. Mimo zastavěné území je navržen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku na Litohoř podél silnice I/38. V Lažínkách jsou vymezeny zastavitelné plochy pro sport a tělovýchovu v návaznosti na zastavěné území. Vymezení ploch navazuje na zastavitelné plochy obdobné funkce vymezené v územním plánu Zvěrkovice. V Jackově je v návaznosti na aktualizované zastavěné území a v blízkosti trati vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech. Vymezení ploch rekreace v lokalitě Kosová se nemění, jsou změněny pouze podmínky využití těchto ploch a podmínky výstavby doprovodných staveb. Ve Vraníně je navržena pouze změna využití ploch v zastavěném území

20 V celém řešeném území jsou v nezastavěném území navrženy změny dopravní a technické infrastruktury převážně převzaté a zpřesněné ze ZÚR Kraje Vysočina v platném znění. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro pokračování silnice I/38 severovýchodním obchvatem obce Litohoř - návaznost v obci Litohoř. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro pokračování silnice I/38 směrem na Znojmo severovýchodně od stávající trasy - návaznost v obci Zvěrkovice. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci silnice II/152 směrem na Jemnici i směrem na Jaroměřice n. Rokytnou. Návaznost v obci Nové Syrovice a v obci Lukov. - Je aktualizováno vymezení dopravní plochy pro stavbu přeložky silnice II/152 východní obchvat Moravských Budějovic. - Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro cyklostezku do Litohoře. - Je vymezen koridor technické infrastruktury pro vedení VVN 110 kv. Trasa VVN je převzata a koridor je zpřesněn ze ZÚR Kraje Vysočina v platném znění. Koridor prochází celým řešeným územím ve směru východ západ. Návaznost na východě v obci Blatnice a na západě v obcích Nové Syrovice a Dědice. - Je vymezena územní rezerva koridoru technické infrastruktury pro vedení VVN 110 kv ze rozvodny Moravské Budějovice severním směrem, návaznost na území obce Lukov u M.B. Ve změně územního plánu se nemění vymezení ÚSES. Dílčí změna vymezení ÚSES v obci Zvěrkovice (Změna č. 1 ÚP Zvěrkovice) je bez požadavků na řešení koordinace v rámci širších vztahů. Ostatní lokality v Moravských Budějovicích jsou dílčí změny, které neovlivní navazující území a širší vztahy. Vztah vůči Politice územního rozvoje ČR Podle Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne řešené území nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné republikové rozvojové oblasti nebo osy. Město se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu. Do řešeného území zasahuje koridor dopravní infrastruktury republikového významu S8 Mladá Boleslav - Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR. Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové záměry vymezené PÚR ČR. Ve změně územního plánu jsou respektovány hlavní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje vyplývající z PÚR ČR Vztah vůči schválenému Zásadám územního rozvoje kraje Vysočina Při zpracování změny č. 2 územního plánu jsou respektovány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (dále ZÚR), které jsou závaznou územně plánovací dokumentací. Byly vydány a nabyly účinnosti dne Aktualizace č. 1 ZÚR byla vydána dne a nabyla účinnosti dne Jsou respektovány priority územního plánování kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Řešené území není zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu. Řešené území je zařazeno do krajské rozvojové osy. V ZÚR je vymezena rozvojová osa OSK5 Znojmo Blížkovice Moravské Budějovice. ZÚR stanovují v ose OSK5 zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování v této rozvojové ose. Zásady a úkoly jsou respektovány. ZÚR vymezují město Moravské Budějovice jako nižší centrum. ZÚR stanovují pro nižší centra zásady pro usměrňování územního rozvoje, rozhodování o změnách v území a úkol pro územní plánování. Zásady a úkol jsou respektovány. ZÚR stanovují pro územní plánování úkol prověřit a stabilizovat umístění obchvatu města Moravské Budějovice na silnici II/152. Je respektováno. V ZÚR jsou na území města vymezeny plochy a koridory nadmístního významu: ZÚR zpřesňují koridor silniční dopravy republikového významu S8 Havlíčkův Brod Jihlava- Znojmo Hatě hranice ČR jeho vedením v koridoru silnice I/38. - silnice I/38 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu o šířce 150 m;

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa 1 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více