Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Štefková koordinátor EVVO

2 ÚVOD : Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (dále jen enviromentální výchova) vede ţáky i učitele školy k pochopení komplexnosti i sloţitosti vztahu člověka a ţivotního prostředí. Celá lidská společnost musí postupně přecházet k udrţitelnému rozvoji a je nutné, aby kaţdý jedinec nesl osobní odpovědnost za své jednání. Průřezové téma Environmentální výchova poskytuje ucelený pohled na okolní přírodu i ţivotní prostředí. Přispívá k osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, v maximální míře, vyuţívá přímých kontaktů ţáků s okolním prostředím. Environmentální výchovu se podařilo začlenit do ŠVP jednotlivých předmětů i do zájmové činnosti ţáků. Výchova probíhá buď průběţně v jednotlivých tématech podle učiva nebo formou projektového dne. V plánu máme zařazeny prvky regionálního charakteru i globálního charakteru. Pro integraci do předmětů jsme zařadili témata : voda, odpady, energie, životní prostředí a doprava. CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY: 1. Cíle dlouhodobé Naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a k ţivotnímu prostředí. Děti by si měly uvědomit dopad lidské činnosti na krajinu a přírodu, jak získané vědomosti vyuţít v kaţdodenním ţivotě. Vytvářet společně kolektiv dětí, pracovníků škol, rodičů a ostatních občanů, kterým záleţí na ţivotním prostředí. Učit děti váţit si kaţdého člověka, jeho práce, umět najít pozitivní stránky ţivota, a ţe kaţdý jedinec má své místo na Zemi. Účastnit se soutěţí a projektů zaměřených k environmentální výchově, spolupracovat se školami v regionu. Pracovat na obnově celé školní zahrady. Vytvářet zdravé ţivotní prostředí ve škole a jejím okolí. 2. Cíle environmentální výchovy v oblasti vědomostí a dovedností Rozvíjet u ţáků schopnost chápat souvislosti v biosféře. Vliv člověka na ţivotní prostředí problematika globální i regionální. Seznámit se s principy udrţitelného rozvoje. Ukázat modelové případy jednání člověka jak pozitivní vlivy, tak i negativní. Umět hodnotit a třídit získané informace k ekologickým problémům, vytvořit si vlastní názory.

3 3. Cíle v oblasti postojů a hodnot : Podněcovat tvořivost, toleranci a ohleduplnost k ţivotnímu prostředí Vést k ochraně přírody i přírodních zdrojů. Zaměřit se na obnovitelné i neobnovitelné zdroje Snaţit se o zdravý ţivotní styl a udrţitelnou spotřebu. Chápat vnímání estetických hodnot v ţivotě člověka, nezbytnost udrţitelnosti dalšího rozvoje perspektiva k dalšímu vývoji člověka. Vytvořit pocit odpovědnosti nastupující mladé generace za to, jaký bude ţivot na zemi v budoucnosti. Cíle environmentální výchovy obsaţené ve výchovně vzdělávacím procesu jsou naplňovány za aktivní účasti ţáků, coţ vede zároveň k utváření potřebných návyků, získávání ţivotních norem a kriterii pro praktický ţivot. Spolupráce - se Stanicí mladých přírodovědců - s městskou knihovnou - s městskou policii - s referátem ţivotního prostředí - s občanským sdruţeními KEV - se středisky ekologické výchovy Vita, (síť M.R.K.E.V. regionální síť) - se ZOO Ostrava Realizace průřezového tématu EV v naší škole: 1. Zařazení = integrace do všech předmětů 2. Samostatné školní projekty a akce 1. Integrace do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni: EKOSYSTÉMY les pole vodní zdroje kulturní krajina ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA voda ovzduší půda energie přírodní zdroje

4 LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ zemědělství doprava průmysl odpady ochrana přírody VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ naše obec náš ţivotní styl aktuální ekologický problém prostředí a zdraví nerovnoměrnost ţivota na Zemi Tématické okruhy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1.stupeň 2.stupeň MA,HV MA,VV,, VV,, VV Z, P, CH, AJ ČS, MA HV, MA,, HV ICT ICT ICT HV,MA, HV,, VV VV, ČS MA, VV ČS ČJaJK, VV TV, ČS VV, TV ČS, ČJaJK HV ČS HV VV MA VV TV ČS, ČJaJK,, MA, VV, AJ,ČS MA MA,ICT,, VV, ČS, Vl,VV HV MA,, VV, P, Vl VV, ČS ICT, AJ, ČJaJK, TV, P TV, Vl HV ČJaJK, Vl, MA Z, P, Vz, ČJaJK, F MA, Z P, Vz, VV, D, Z, P TV, VO ČJaJK, VV HV, Z, P, VO, VV,, ICT Z,CH, P, ICT P, Z, CH, ČJaJK, P MA, Z, VO Z, P, TV, VO, ČJaJK AJ, D, Zkratky : MA Matematika a její aplikace ČJ a JK Jazyk a jazyková komunikace ČS Člověka jeho svět HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova P Přírodopis Člověk a svět práce VZ Výchova ke zdraví AJ Anglický jazyk ICT Informační a komunikační technologie D Dějepis VO Výchova k občanství CH Chemie Z Zeměpis Z, CH, P, ČJaJK, Z, CH, MA, Z, P, AJ, CH, P D, VO,, F MA, Z, CH, P, TV, ČJaJK, VV, MA,Z, CH, P, TV,, VV, D, AJ,

5 Uplatňování EV v jednotlivých předmětech 1.stupeň Environmentální výchova na 1. stupni prolíná všemi předměty. Jsou zde pro ni vytvořeny ideální podmínky tím, ţe většinou vyučuje všechny předměty jeden učitel, coţ umoţňuje maximální vyuţití mezipředmětových vztahů a bezproblémové zařazování dnů projektového vyučování. Jazyk a jazyková komunikace: komunikační a slohová výchova: slohové práce k tématu globální problémy, krajina, výtah z odborného textu literární výchova: básně s přírodovědnou tématikou, četba knih Cizí jazyky (Aj): konverzace + projekty na témata týkající se EVVO Člověk a jeho svět: Prvouka: příroda vztahy lidí a přírody vycházky Umění a kultura: Hudební výchova: lidové písně - přírod. téma Umění a kultura: Výtvarná výchova: výtvarné zpracování k tématu příroda vyuţívání odpadového materiálů Člověk a svět práce: Pracovní činnosti: vyuţití přírodních a odpadních materiálů vaření - zdravá výţiva péče o květiny, práce na škol. pozemku, péče o bezprostředního okolí školy Umění a kultura: Tělesná výchova: zdravý ţivotní styl v souladu s ţivotním prostředím, pohyb základ zdraví

6 2. stupeň Na 2. stupni naší školy je EVVO realizována více či méně ve všech povinných vyučovacích předmětech v souladu se školním vzdělávacím programem. Jazyk a jazyková komunikace: literární výchova: básně s přírodovědnou tématikou, četba knih práce s literaturou, zamýšlení se nad problémy trvale udrţitelného rozvoje, slohové práce, formulování vlastních názorů na problematiku ţivotního prostředí Matematika a její aplikace: objasňování praktických ekologických problémů pomocí matematických výpočtů, grafické zpracování údajů o ţivotním prostředí Informační a komunikační technologie: získávání a zpracování informací Cizí jazyky (Aj): konverzace + projekty na témata týkající se EVVO rozšiřování slovní zásoby, texty, náměty na konverzaci, výměna informací, spolupráce na mezinárodní úrovni Člověk a společnost: Přírodopis: ekologie, ţivotní prostředí, globální problémy, ochrana přírody, ţivá a neţivá příroda - vztahy exkurze + vycházky ekosystémy Člověk a společnost: Výchova k občanství: postoje mladých lidí, právní normy, výchova k zodpovědnosti sama k sobě, ke společnosti, k budoucím generací zdravý ţivotní styl, péče o zdraví, naše obec Člověk a příroda: Zeměpis: ekologie, ţivotní prostředí, globální problémy, ochrana přírody, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí nerovnoměrnost ţivota na Zemi vycházky + exkurze Člověk a příroda: Chemie: zdroje energie znečišťování ţivotního prostředí výskyt prvků, sloučenin, v přírodě Člověk a příroda : Dějepis seznámení s historickým vývojem vtahu člověka k prostředí, význam kulturně historických památek Člověk a příroda: Fyzika: utváření odborných pojmů, pochopení ekologických souvislostí vyuţívání energie (alternativních zdrojů) ekologická likvidace pouţitých baterií

7 Výchova ke zdraví: praktické zapojení ekologie do ţivota, zdravá výţiva, řešení odpadů Umění a kultura: Hudební výchova: estetické vnímání okolní přírody, hudebními projevy vyjadřovat vztah k ŢP, zpěv písní, poslech Umění a kultura: Výtvarná výchova: výtvarné zpracování k tématu příroda vyuţívání odpadového materiálů estetické cítění, pouţívání přírodních materiálů, pořádání výstav, práce v přírodě Člověk a svět práce: Pracovní činnosti: vyuţití přírodních a odpadních materiálů vaření - zdravá výţiva péče o květiny, práce na škol. pozemku, péče o bezprostředního okolí školy, půda Umění a kultura: Tělesná výchova: zdravý ţivotní styl v souladu s ţivotním prostředím, pohyb základ zdraví

8 2. Samostatné školní projekty a akce Termín Název projektu Zaměření projektu Délka Vedoucí projektu září ( ) Jezdíme bezpečně Dopravní výchova jednodenní Bc. Kühpastová říjen Jak se ţije u nás v Evropě Společensko - kulturní týdenní Bc. Thienelová Mgr. Krucinová 4x ročně Pohádkové malování V rámci projektu Socrates celoroční Mgr. Hulejová Mgr. Gawronová listopad Plazi EVVO týdenní Mgr. Štefková listopad nebo leden Děvčátka na slovíčko Výchova ke zdraví prosinec Vánoční zpívání Společensko - kulturní prosinec Adventní Společensko - zpívání kulturní říjen-červen Přípravy Společensko - oslav 90. kulturní výročí školy průběţně Vyuţívání Ve spolupráci prvků s KVIC NJ estetické výchovy ve výuce průběţně COMENIA SCRIPT červen Duhový den Netradiční Den dětí průběţně Máme rádi zvířata jednodenní jednodenní 4x adventní pondělky celoroční celoroční Mgr. Košutová Mgr. Gawronová Mgr. Hlavová Vedoucí MS Vedoucí MS Mgr. Košutová Mgr. Pětrašková Mgr. Štefková Ve spolupráci v MŠMT celoroční Mgr. Pětrašková jednodenní Bc. Thienelová Mgr. Gawronová EVVO celoroční Bc. Burešová

9 Akční plán EVVO pro školní rok 2011/2012 ŘÍJEN Předmět, Aktivita Termín Kdo 1. stupeň ČS Vycházka do okolí s pozorováním znaků podzimu, sbírání přírodnin 2. týden 3. týden Třídní učitelé 1. stupeň ČS Vycházka do okolí s pozorováním znaků podzimu na poli, sklizeň zeleniny 1. stupeň ČS Vycházka do okolí s pozorováním stromů 1. třída ČS Beseda zvířata v animovaných filmech a knihách 4., 5. třída ČS Vycházka pozorování podzimní přírody, pouštění draků. 2. týden 3. týden Třídní učitelé 3. týden Třídní učitelé 2. týden Štef. 3. týden 4. týden Blech., Hul., Gaw., 5. třída ČS Vycházka po okolí 3. týden Gaw., orientace v obci 1.,2. stupeň Včelařská výstava 3. týden Vyučující 1. a 1.,2. stupeň ČS Výstava ovoce, zeleniny 3. týden Vyučující 1. a 2. stupeň Jezdíme bezpečně týdenní Bc. Kühpastová 1.,2. stupeň Jak se ţije u nás v Evropě Společensko - kulturní týdenní Bc. Thienelová Mgr. Krucinová LISTOPAD 1. stupeň Sběr kaštanů a 2. týden Třídní učitelé. ţaludů 1. stupeň ČS Terénní práce, Třídní učitelé vycházky, pozorování 1. stupeň Výroba mozaik z pouţitých plastových víček 3. týden Třídní učitelé

10 2. stupeň Výroba ptačích 2. týden vyuč. krmítek a ptačích budek 2. třída ČS Umělý ekosystém Pět. města a vesnice 1. stupeň Plazi týdenní Mgr. Štefková PROSINEC 1. a 2. stupeň ČJ a JK, ČS Vánoční tradice Vyučující 1. a 1. stupeň ČS Pozorování změn 2. týden Třídní učitelé v přírodě - vycházka 2., třída ČS Vycházka orientace v obci Hul., Blech., Gaw., Pět. 2.stupeň Výroba krmítek pro ptáky na zimu 1.,2. stupeň Vánoční setkání 4. týden Hlav., LEDEN 2., třída Péče o koutky ţivé přírody Hul., Blech., Gaw., Šte. 1. stupeň,čs Přikrmování ptáků na pozemku školy 1. stupeň Sběr suchého pečiva 1.,2. stupeň ČS Vycházka příroda v zimě 1.,2. stupeň Děvčátka na slovíčko 1. stupně 1. stupně 4. týden Vyučující 1. a jednodenní Mgr. Košutová Mgr. Gawronová ÚNOR 2. stupeň Výroba mozaik z pouţitých plastových víček 2. stupeň Výroba ptačích krmítek a ptačích budek

11 4. třída Vycházka pošta, sluţby obyvatelstvu opravny a čistírna 5. třída Vycházka krajina v okolí naší obce, orientační body v krajině 1. stupeň Hry na sněhu a se sněhem, sportovní soutěţe Hul., Blech. Gaw 1. stupně BŘEZEN 1.,2., třída ČS Příroda na jaře pozorování změn na zahrádkách a v parku 1.,2., 3., 4. ČS třída Změny přírody na jaře, pozorování jehličnatých stromů 1. stupeň ČS Vycházka doprava v obci, chování chodců v silničním provozu 5. třída ČS Vycházka do lesoparku poznávání stromů 3., 4. třída ČS Rostliny v okolí školy Koš.,Hul., Blech., Gaw., Šte. Hul., Blech., Gaw., Šte. 1. stupně Neu. Gaw., Šte. DUBEN 1.,2. stupeň Terénní práce v areálu školy Vyučující 1. a 1. stupeň ČS Pozorování změn v jarní přírodě 1. stupně

12 3. 4. třída ČS Vycházka s pozorováním jarních stromů a včel 2. stupeň ČS Vycházka 1.,2., 3., 4. třída památné objekty ČS Vycházka příroda na jaře 1.,2. stupeň Jezdíme bezpečně a Den Země Koš., Hul., Blech. Koš.,Hul., Blech., Gaw., Šte. 4. týden Kuh.,Štef KVĚTEN 2., 3., 4. třída ČS Exkurze do ZOO Hul., Blech., Koš., Pět. 2., 3., 4. třída ČS Pozorování ovocných stromů květ, zrání, plod 1. týden Hul., Blech., Koš., Pět. 2., 3., 4. třída ČS Vycházka poznávání a sběr lučních rostlin 2. stupeň ČS Vycházka k voděřeka, rybník, rostliny a ryby 1.,2. stupeň ČS, Půda školní pozemek 1.,2. stupeň ČS, Terénní práce a výzkum v okolí školy Hul., Blech., Koš., Pět. 1. týden 1. a 4. týden Vyučující 1. a ČERVEN 1. a 2.stupeň ČS Den dětí duhový den 1. týden Gaw., Thien. 2.stupeň ČS Příroda v létěvycházka na louku 1., 2. třída ČS Terénní práce a výzkum v okolí školy 1. a 2.stupeň ČS Návštěvy ZOO, zámků či hradů, skanzenů 2. týden 2. stupně 2, 3. týden Šte., Pět. 3.,4. týden 1. a

13 Akce do plánu EVVO za MS (Vydmuchov) školní rok 2011/2012 Září Sběr víček od PET lahví celoroční akce ZŠS, ZŠP TU, Šebestík Sběr starých baterií Recyklohraní celoroční ZŠS, ZŠP TU, Šebestík akce Včelařská výstava ZŠS Burdová, Prchalová Sběr kaštanů a ţaludů zahájení sběru ZŠS, ZŠP TU, Šebestík Cvičení v přírodě ZŠP TU Současná krajina (celoroční projekt) ZŠS Prchalová, Burdová Záhony 2011 obnova záhonů ZŠP, PrŠ Šebestík, Stepek Říjen Návštěva výstavy Zahrada 2011 ZŠP, ZŠS TU Návštěva Centra Stanice přírodovědců ZŠS Prchalová, Burdová Záhony pokračování ZŠP Šebestík Alkohol, drogy a školdlivá rizika - beseda ZŠP Poliačiková Jablíčkové okouzlení projektový týden ZŠS Galgaňáková Dračí slet není drak jako drak ZŠS Karkošková Den stromů projektový den ZŠS, ZŠP Šebestík, TU Ukončení a vyhodnocení sběru kaštanů Šebestík Listopad Výroba ptačích krmítek a vyvěšení krmítek ZŠP Šebestík, Listománie tvůrčí zpracování darů přírody ZŠS Galgaňáková Drakiáda VV, pouštění draků ZŠS Galgaňáková Zdravý ţivotní styl - VV soutěţ ZŠP uč. VV Péče o trávnaté plochy školy ZŠP uč. PV Exkurze do Planetária ZŠP Poliačiková, Ochrana zdraví exkurze do nemocnice ZŠS Burdová

14 Prosinec Mikulášská nadílka ZŠS, ZŠP Šebestík Cesta za vánočním překvapením ZŠS Karkošková Zlatá šiška soutěţ ve šplhu ZŠP roč. Šebestík, Ţylová Leden Zima kolem nás ZŠS Karkošková Dětské sochaření stavby ze sněhu ZŠS Prchalová, Burdová Přikrmování a pozorování ptáků ZŠP, ZŠS TU Přírodopisná olympiáda ZŠP roč Poliačiková, Duchová Vyhlášení průběţných výsledků ve sběru baterií, víček Šebestík Únor Čajovna příprava čajů ZŠS Galgaňáková, Balonová Vyvěšení ptačích budek ZŠP roč Šebestík Přikrmování a pozorování ptáků ZŠP, ZŠS TU Moudrá sova - soutěţ ZŠP, roč. Helisová, Šťastková Aby tělo nebolelo projekt vyučování ZŠP Ďurišová, Helisová Březen Ťukání jara vycházky do přírody ZŠS Karkošková Den vody - Vítání jara ZŠS Prchalová, Burdová Měsíc knihy návštěvy knihovny knihy o ZŠP, ZŠS TU přírodě Den vody - projektové vyučování ZŠP Šebestík, TU Návštěvy stanice přírodovědců dle nabídky ZŠP, ZŠS TU Měsíc internetu (příroda na internetu) ZŠP roč Šebestík

15 Duben Se zelenou bezpečně dopr. soutěţ ZŠS TU Kuřátko a obilí - hry ZŠS Karkošková Hody, hody doprovody tradice velikonoc ZŠS Galgaňáková Den Země projektový týden ZŠP, ZŠS TU, Vyhodnocení sběru PET víček, výtvarná soutěţ ZŠP, ZŠS Šebestík, TU obrázky z víček Týden pro Zemi - účast na městských akcích ZŠP, ZŠS TU Všeználek vědomostní soutěţ ZŠP roč. Poliačiková, Ďurišová Květen Známe Karvinou? - procházky Karvinou ZŠS Prchalová, Burdová Hliněná zahrada - vv aktivity ZŠS Prchalová, Burdová Cvičení v přírodě ZŠP TU Červen Indiáni na Vydmuchově - MDD ZŠS TU, Doleţalová Máme rádi zvířata návštěva stanice ZŠS TU přírodovědců Darkovská lípa řezbářský plenér ZŠS, ZŠP TU Výlet za zvířatky stanice přírodovědců ZŠS Galgaňáková Statečná srdce ZŠS, ZŠP Owczarzová Výlety do přírody ZŠS TU Vyhodnocení plánu EVVO Šebestík Jednotlivé třídy budou mimo navrhované akce navštěvovat kulturní akce, které objednávali TU.

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy.

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Plán environmentální výchovy. ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Plán environmentální výchovy. ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Plán environmentální výchovy ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Motto: Až bude pokácen poslední strom, až bude poslední řeka otrávena, až bude poslední ryba ulovena, tehdy poznáme, že peníze

Více

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova... 2 2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO... 3 2.1 I. stupeň... 3 2.2 II. stupeň... 6 3. Spolupráce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) SEVER ŠKOLA PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, ŠKOLNÍ 2520, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Ředitel školy: Mgr. Pavel

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě k životu ve všech

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.3 Školní plán EVVO 7.3.1 Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO 7.3.1.1 Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 7.3.1.2 Charakteristika školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více