SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou, a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s RNDr. Janem Zahradníkem, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA RNDr. Jan Zahradník Kandidát na hejtmana Budìjovického kraje vìøí v komunikaci Ve svìtì školství je výjimeènou osobností. Pøestože témìø tøicet rokù vyuèuje na gymnáziu obávanou matematiku a fyziku, pro stovky bývalých studentù je stále oblíbeným panem profesorem. Na oficiálních jednáních, a díky politické angažovanosti od prvních porevoluèních dnù jich absolvuje nespoèet, je zas váženým panem doktorem. Umí totiž v poklidu nejen lidem naslouchat, ale i trpìlivì diskutovat s názorovými odpùrci. Pro pøátele je prostì Honzou. V rodinì pak tolerantním manželem, chápajícím tátou a laskavým dìdeèkem... RNDr. Jan Zahradník pochází z Hluboké nad Vltavou. Od støední školy je Budìjovièákem, ale ze všeho nejvíc se cítí být Jihoèechem. Po absolutoriu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity se vrátil na své gymnázium coby støedoškolský uèitel. O matematice øíká, že skýtá dobrodružství a poezii. Dokáže ale pochopit, že ne každý student je schopný sdílet jeho nadšení. Už jako zaèínající uèitel si mezi svými žáky našel životní partnerku. I ona se stala støedoškolskou profesorkou. Svým odborným zaujetím pro literaturu a historii ovlivnila manžela. Naše nejkrásnìjší dovolená, to jsou jízdy po Èechách, kdy s manželkou, vybavenou encyklopediemi, objevujeme místa spjatá s minulostí, øíká Jan Zahradník. Rodinu považuje za základ lidského snažení i štìstí. To mu pøináší starší dcera Kateøina se svou tøíletou Terezkou i mladší dcera Lucie, která se nadchla pro studium práv. Pøed osmi lety si Jan Zahradník splnil sen. S kolegy založil v Èeských Budìjovicích soukromé Èesko-anglické gymnázium podle svých pøedstav a ideálù. Škola a matematika tak zùstaly jeho celoživotním koníèkem. V mìstském zastupitelstvu Jan Zahradník pùsobí už od roku Nejdøíve za OF, od roku 1992 je èlenem ODS. Skuteènost, že v komunálních volbách tradiènì získává nejvìtší poèet hlasù, komentuje skromnì: Už ve dvou generacích volièù mám své žáky. Hlasy dostávám, protože mì lidé znají. To je syndrom uèitele. Letošní rok se stal pro Jana Zahradníka rokem velkých rozhodnutí. Dobøe ví, že kandidatura na post hejtmana Budìjovického kraje i zvolení do èela oblastní organizace ODS pro nìho znamenají životní zlom. Pokud uspìje, nezbude, než pøedat své už dospìlé gymnázium nejbližším spolupracovníkùm. I na to je pøipraven. Èeká mì volební kampaò. Chci ji vést èestnì a pozitivnì. Mým heslem je slovo komunikace. Chci komunikovat s obèany pøi každé pøíležitosti. A budu usilovat o komunikaci i s partnery z ostatních politických stran. Ostatnì má to v povaze. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA JIŽNÍ ČECHY DO PRAVÝCH RUKOU! Vážení spoluobèané, PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ letos bude poprvé v historii Èeské republiky zvolena krajská samospráva. ODS s obavami sledovala zbyteèný spìch, se kterým byly pøijímány zákony týkající se budoucího uspoøádání krajù. Je zøejmé, že reforma veøejné správy není zatím dobøe pøipravena. Vìdoma si své odpovìdnosti je ODS v jižních Èechách rozhodnuta usilovat se svým programem o podporu volièù a nabízí kandidáty, kteøí mají zkušenosti s uplatòováním zásad samosprávné demokracie, kteøí dìlají nìco pozitivního a kteøí to ve své každodenní èinnosti dokazují. Krajské volby chápeme jako dùležitou zkoušku, která spolurozhodne o vývoji v naší zemi. O tom, zda zvítìzí dùvìra ve vlastní rozum a respektování obèanských a demokratických principù. Nejvyšším cílem pro nás je, aby obèané pøijali kraj za svùj. Nejvìtšími potenciály našeho kraje jsou jeho strategická poloha, zachovalé životní prostøedí, památky na slávu minulých generací, malebná krajina a hlavnì jeho obyvatelé, Jihoèeši. Lidé poctiví, pracovití i šetrní, považující vzdìlání za významnou životní hodnotu. Naším heslem je, že kraj je zde pro obèany, pro jejich blaho, že jeho posláním je obèany motivovat a pomáhat jim v rozvoji jejich svobodných aktivit. Budoucnost našeho kraje vidíme v uvážlivém využívání pøírodního i kulturního dìdictví a v dalším rozvíjení jeho lidského potenciálu. Pøi zachování hodnot, které náš kraj nabízí, budeme podporovat rozvoj svobodného podnikání a vytváøení podmínek pro vstup tuzemských i zahranièních investorù. Budeme podporovat rozvoj celoživotního vzdìlávání. Chceme, aby obyvatelé jižních Èech mìli možnost vzdìlávat se podle svého zájmu a schopností. Vzdìlání chápeme nejenom jako prostøedek ekonomické úspìšnosti, ale hlavnì jako neodmyslitelnou souèást podstaty demokratické spoleènosti. Víme, že podpora aktivních a úspìšných je základem pro možnost pomáhat tìm, kteøí pomoc potøebují. Podporou informaèních a poradenských center chceme ulehèit obyvatelùm našeho kraje zakládání malých a støedních soukromých firem, které budou mimo jiné využívat jako konkurenèní výhodu naše pøírodní a kulturní památky a výhodnou polohu kraje. Podpoøíme projekty a investièní zámìry v oblasti cestovního ruchu, turistiky a trávení volného èasu, ale také podnikatelské výrobní aktivity, využívající místních zdrojù a tradic. Za tradièní souèást jihoèeského života považujeme zemìdìlství s jeho produkèní a krajinotvornou funkcí. Cestu k zabezpeèení kvalitní dopravní obslužnosti vidíme pøedevším ve vícezdrojovém financování, nalezení optimální cenové politiky a urèení prùhledných podmínek pøidìlování dotací. Budeme usilovat o vytvoøení pøehledného informaèního systému za spoluúèasti dopravcù, zamìstnavatelù a obcí. Dùležité je pro nás vytvoøení integrovaného dopravního systému na území kraje. Zasadíme se o uvážlivé rekonstrukce silnic 2. a 3. tøídy se zvažováním krajských priorit. Za naprosto zásadní považuje- 4

5 me napojení našeho kraje na mezinárodní komunikaèní trasy. Budeme proto prosazovat výstavbu dálnice D 3, rychlostní komunikace R 4 a IV. železnièního koridoru. Jižní Èechy patøí k oblastem s málo narušeným životním prostøedím. Pro krásnou pøírodu a množství památek je náš kraj vyhledávaným místem tuzemské a zahranièní turistiky, proto podporujeme rozvoj cestovního ruchu. Témìø jedna šestina všech kulturních památek na území Èeské republiky leží v našem kraji. Chceme plnì využít pravomocí, kterých se krajùm dostalo v oblasti péèe o kulturní dìdictví. Chceme, aby vlastníkùm památek byli pomocníky v jejich snahách kvalifikovaní a výkonní úøedníci. Vycházíme z pøedpokladu, že péèe o kulturní památky je v první øadì povinností vlastníkù. Plnì si ale uvìdomujeme veøejný význam památek, a proto budeme hledat možnosti podpory investic do jejich obnovy. Ve zdravotnictví ODS zdùrazòuje osobní odpovìdnost každého za své zdraví. Chceme, aby se každému dostalo kvalitní zdravotní péèe, bude-li ji potøebovat. Zároveò považujeme za nezbytnou vysokou efektivnost zdravotnického systému. Souèasný systém založený na povinném zdravotním pojištìní s nìkolika si vzájemnì konkurujícími pojiš ovnami považuje ODS za funkèní bez principiálních zmìn. Hrdost na tisíciletou historii našeho státu je zdrojem èeského vlastenectví. Èeská republika má pøed sebou významný úkol - vstoupit jako rovnocenný partner evropských státù do Evropské unie. Aktivity kraje na poli vnìjších vztahù budeme orientovat na volnou spolupráci s regiony jiných státù, zakládání spoleèných organizací nebo institucí smìøujících k obhajobì spoleèných zájmù èi výmìnì zkušeností. Za nedotknutelná považujeme práva obcí na správu jejich vìcí veøejných. Každá obec je pro nás spoleèenstvím obèanù, demokraticky rozhodujícím o svém osudu. S uznáním vnímáme existenci struktur, do kterých se obce dobrovolnì sdružily za úèelem øešení spoleèných problémù, hájení spoleèných zájmù a nalézání rovnoprávných partnerských vztahù s tuzemskými i zahranièními institucemi. Zasadíme se o to, aby ty struktury, které aktivnì pracují, nalezly své místo i v budoucím krajském uspoøádání. Zasadíme se o vytvoøení takového krajského úøadu, kde úøedníci budou vzdìlaní a korektní, vnímající svou práci jako službu obèanovi. Naším cílem je vytvoøení moderního úøadu, kde technika v rukou kompetentních úøedníkù bude prostøedkem pro co nejrychlejší øešení záležitostí obèana. Je pro nás varováním pùsobení KNV v období komunistické diktatury a nedopustíme, aby v našem kraji vznikla podobná byrokratická struktura, povýšenecky rozhodující o obèanech jako o lidech bez svobodné vùle. ODS je pøesvìdèena o tom, že kraj jako køehký, novì vznikající organismus potøebuje ve svém poèátku silnou podporu demokratických sil. Obracíme se proto k vám, volièùm. Musíme spoleènì zabránit tomu, aby se na vedení kraje podíleli komunisté, aby zde vzniklo nové KNV. Nevzdávejte se svého práva rozhodovat o vlastním osudu, nedovolte, a za vás rozhodují jiní, a zúèastnìte se prvních svobodných krajských voleb. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva za ODS 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA S milovaným vnukem Honzíkem s milovaným Jindřichovým Hradcem za zády. František Dědič (37) kandidát za Táborsko PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Karel Matoušek (57) kandidát za Jindřichohradecko Jindøichohradecký rodák øíká, že má své mìsto nesmírnì rád. Už po chvilce hovoru je zøejmé, že neménì rád má lidi. Coby zemìdìlský inženýr pùsobil léta v plemenáøském podniku a rybaøina, které se chtìl pùvodnì vìnovat profesionálnì, zùstala jeho životním koníèkem. Devìt rokù ve funkci vedoucího referátu sociálních vìcí Okresního úøadu v Jindøichovì Hradci ovlivnilo celou rodinu. Obì dcery zahájily své profesní dráhy v oblasti sociální. Manželka, uèitelka ZŠ, pochopila, že její muž se každé své práci cele oddá. Pøed dvìma roky se tak oženil se zdejší radnicí. Funkce mi vzala soukromí, ale dala mi pocit, že s týmem spøíznìných lidí mùžeme udìlat mnohé, aby se tu lépe žilo, vysvìtluje jindøichohradecký. Chce znát starosti svých volièù, a proto je zve každý mìsíc na sklenièku se starostou. Jako kluk chtìl s èervenou èepicí øídit vlaky, odkud pojedou a kam. Dnes øídí radnici druhého nejvìtšího mìsta na jihu Èech. Táborský, i když oklikou, pøesto se k dopravì dostal. Na strojní fakultì ÈVUT se specializoval na tepelné a jaderné stroje. Po pìti letech ryze odborné práce na stavbì jaderné elektrárny v Temelínì zaèal mít pocit, že její brány ho oddìlují od porevoluèního dynamického života. Pøihlásil se do konkurzu na funkci vedoucího investièního oddìlení Mìstského úøadu v Táboøe a vyhrál. Po dvou letech vstoupil do komunální politiky a za ODS zasedl v mìstské radì. Už coby zástupce starosty mìsta zodpovídal nejen za investice, ale i za oblast dopravy a životního prostøedí. Aktivnì prosazuje výstavbu dálnice na jihu Èech, kterou považuje pro rozvoj regionu za nezbytnou. Funkce starosty mì bìhem roku hodnì vytìžuje. Ale když èlovìk øíká, že už nemùže, má ještì šedesát procent rezervy. I proto kandiduji do krajského zastupitelstva, dodává. Výstavu o životě a díle dr. E. Beneše v táborském Husitském muzeu zahajoval František Dědič spolu s Václavem Klausem. Na ledové ploše se starosti rozplývají. O to víc, když prestižní zápas měst Písek Tábor byl pro Průšův Písek vítězný. Luboš Průša (34) kandidát za Písecko Rodák ze Záhoøí u Písku chtìl být architektem nebo právníkem. Obava z deskriptivní geometrie nakonec rozhodla. Na právnické fakultì si našel manželku, s kterou mají dvì dcery ještì školou povinné. Vzdìlání a praxe podnikového právníka se zúroèily, když se pøed devíti roky stal tajemníkem mìstského úøadu v Písku. Ví, že má impulsivní povahu, už jako kluk radìji pøednášel buøièského Gellnera, než opojného Šrámka.Veøejné funkce a vìdomí, že kompetence mu svìøili volièi, ho nauèily sebeovládání. Když je nejhùø, vybiji se pøi sportu, pøiznává. Tìší ho, že s pracovníky radnice a Technických služeb mìsta dokáží být dobrým týmem i na ledì. Ideálem volného víkendu je pro nìj èas strávený s rodinou na chatì u Orlické pøehrady. Kdybych nebyl v politice, vìnoval bych se advokacii, øíká písecký. Ale dodává: Když se advokátovi nìco podaøí, je to pro jednoho èlovìka. Politik mùže pomoci mnoha lidem najednou. 6

7 Jan Bauer (31) kandidát za Prachaticko Ve svých devìtadvaceti letech se stal historicky nejmladším starostou Prachatic. To už mìl za sebou nìkolikaleté zkušenosti z podnikatelské sféry a pøedevším ze zahranièního obchodu. Èasté pracovní cesty do zahranièí a poznání zejména asijského trhu obohatily jeho vzdìlání v oboru ekonomiky a øízení, které nabyl na Stavební fakultì ÈVUT. Asi každý si stanovuje, ale nìkdy také pozmìòuje priority. Zvažoval jsem, zda zùstanu v oblasti obchodu, která mi byla a je velice blízká, a nebo zda se pokusím poskytnout své zkušenosti mìstu, které mám rád, kde žijí mí rodièe, rodina a pøátelé. Jan Bauer se rozhodl kandidovat na starostu a byl zvolen. Starosta musí být podle nìho manažer, navíc schopný orientovat se v oblastech obchodních, podnikatelských, ale i daòových a úèetních. Obrovskou podporu také cítí doma u manželky, rodièù i sestry. Je otcem sedmiletého Honzíka a dvouroèní Ivanky. Obstát v letošní sezóně jako hráč 3. ligy stolního tenisu, to je soukromé přání prachatického starosty Jana Bauera. Pavel Vondrys (36) kandidát za Strakonicko Nìkteøí øíkají, že má starostování v genech. Jeho dìdeèek byl totiž prvním pováleèným starostou Strakonic. Také Pavel Vondrys je Strakonièákem tìlem i duší. Rodné mìsto na Otavì opouštìl jen bìhem studií v Plzni. Jako strojní inženýr nastoupil do strakonické zbrojovky. Pøehled o financování získal v dobì, kdy pracoval v bankovnictví. Zájem o politiku, který v nìm vzbudily hned listopadové dny roku 1989, ho pøivedl do ODS. V minulém volebním období se stal èlenem mìstské rady a pøedsedou finanèní komise mìsta. Ve šlépìjích dìda stanul pøed dvìma roky, kdy byl zvolen starostou Strakonic. Za vzácné chvíle považuje posezení u ohnì s kytarou a trampskými písnìmi. Dvanáctileté manželství mu postupnì vyneslo život v ženské pøesile. Trojlístek dcer nedávno upevnil své pozice fenkou labradora. Strakonický vítá na radnici vzácné hosty z partnerského města Cardeldale v Anglii. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Robin Schinko (41) kandidát za Českokrumlovsko Narodil se v Èeském Krumlovì, bydlí a pracuje v nìm dodnes. Od dìtství chtìl být architektem a stal se jím. Dnes je spoluvlastníkem prosperující architektonické kanceláøe a komunální politice vìnuje svùj èas, protože, jak sám øíká, neumí stát neèinnì stranou a nemá rád lidskou lhostejnosti. Je pøedsedou oblastního sdružení ODS v Èeském Krumlovì a èlenem regionálního sdružení jihoèeské ODS. Pøestože mi zamìstnání zabírá mnoho èasu, snažím se ze všech sil pomoci místu, kde žiji. Moje rodina mì v tom plnì podporuje, øíká. K jeho zálibám patøí myslivost, sportovní rybolov a rekreaèní sport. Jednadvacetiletý syn studuje na ÈVUT strojaøinu. Spoleènou øeè nacházejí na lyžích, pøi tenisu a nebo se surfovým prknem na Lipenském jezeøe. Tak jako ve sportu, i v politice považuje Robin Schinko za nejdùležitìjší vlastnosti cílevìdomost a vytrvalost. Robin Schinko miluje jihočeskou přírodu a s manželkou Lenkou často vyrážejí na dlouhé procházky. Nikdy u toho nechybí věrný kamarád pes Nero. František Štangl (39) kandidát za Českobudějovicko Vzdìlání zemìdìlského inženýra uplatòuje Nových Hradù už jen tak doma na zahradì. Zato zkušenosti nabyté v bývalé funkci øeditele Technických služeb mìsta se mu hodí. Také starostování je služba, já jsem patriot a za Hrady bych dýchal, doznává otec ètyø dìtí. Zatímco oblíbenou zábavou jediné dcery gymnazistky je hra na flétnu, prostøední dva kluci rádi vyjdou s tátou do pøírody a na ryby. Benjamínek si na chlapské zábavy musí ještì poèkat. Èasu na rodinu je málo. Starosta je starostou ètyøiadvacet hodin dennì a 365 dnù v roce, øíká František Štangl, který je ve funkci už pátým rokem. Ne vždy pøichází do práce vèas. Ale to jen proto, že úøaduje už na ulici a trpìlivì naslouchá starostem obèanù. Zadostiuèinìním za ztrátu soukromí je mu slušný seznam akcí, které z témìø zapomenutého pohranièního mìsteèka postupnì uèinily turisty vyhledávané místo. Je nás hodně, a tak se musíme ohánět. Ale vážně, na ryby chodíme všichni moc rádi a příležitostí tady máme habaděj! 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. RNDr. Jan Zahradník 51 let øeditel soukromého gymnázia Èeské Budìjovice 2. Ing. Karel Matoušek 57 let Jindøichùv Hradec 3. Ing. František Dědič 37 let Tábor 4. JUDr. Luboš Průša 34 let Písek 5. Ing. Jan Bauer 31 let Prachatice 6. Ing. Pavel Vondrys 36 let Strakonice 7. Ing. arch. Robin Schinko 41 let architekt Èeský Krumlov 8. Ing. František Štangl 39 let Nové Hrady 9. Mgr. Juraj Thoma 31 let archeolog Èeské Budìjovice 10. Mgr. Pavel Zeman 49 let øeditel Školského úøadu Jindøichùv Hradec 11. Tom Zajíček 52 let poslanec Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Písek 12. Jaroslav Klein 46 let Besednice 13. František Ondřich 50 let Kamenný Újezd 14. Ing. Pavel Pavel 43 let zástupce starosty Strakonice 15. Oldřich Petrášek 42 let Netolice 16. František Chramosta 61 let Planá nad Lužnicí 17. Dr. Jan Váňa 44 let podnikatel Tøeboò 18. Ladislav Bouška 48 let Bernartice 19. Ing. arch. Jan Hubička 56 let soukromý architekt Tábor PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 20. Mgr. Jiří Toušl 44 let øeditel Ústavu sociální péèe Hrabice Vimperk 21. Ing. Josef Troup 36 let Køemže 22. MUDr. Dáša Karlovská 58 let soukromá lékaøka Tábor 23. Ing. Eva Piherová 31 let ekoložka Volynì 24. Ing. Radislav Bušek 46 let Trhové Sviny 25. Ing. Miroslav Šarman 62 let dùchodce Lomnice nad Lužnicí 26.Ing. Tomáš Franců 51 let soukromý projektant Písek 27. MUDr. Čeněk Adamec 52 let primáø ARO Lhenice 28. Jiří Kubík 46 let geodet Vìtøní 29. František Machovec 53 let vedoucí odboru MÚ Blatná 30. Alfred Němec 56 let zástupce starosty Jindøichùv Hradec 31. Petr Hynek 44 let Veselí nad Lužnicí 32. Václav Hejl 55 let podnikatel Oslov 33. Jan Zámečník 20 let vedoucí expedice Jitona Volary 34. MUDr. Jaroslav Bočínský 51 let lékaø Vodòany 35. Eliška Fialová 46 let zdravotní sestra Besednice 36. Bc. Ivan Mánek 69 let èlen KPV a PTP Èeské Budìjovice 37. Zdeněk Marek 46 let Èeské Velenice 38. Simona Žirovnická 31 let asistentka poslance Tábor 39. Ing. Bohumil Mergl 56 let zástupce starosty Písek 40. MUDr. Ladislav Přívozník 48 let chirurg Prachatice 41. Ing. Tomáš Hajdušek 31 let Katovice 42. Zbyněk Toman 23 let vedoucí betonárny Èeský Krumlov 43. Ing. Tomáš Jirsa 43 let Hluboká nad Vltavou 44. MUDr. Karel Pelikán 54 let lékaø Jindøichùv Hradec 45. Mgr. Josef Musil 41 let øeditel školského zaøízení Chýnov 46. MUDr. Jindřich Rosol 65 let soukromý lékaø Písek 47. Mgr. Karel Pižl 52 let øeditel základní školy Netolice 48. Ing. Libor Kulíř 41 let podnikatel Vodòany 49. Ing. Kateřina Slavíková 33 let stavební inženýrka Èeský Krumlov 50. Ing. Ivana Popelová 39 let zahradní architektka Èeské Budìjovice 51. Anna Kahounová 49 let geodetka Tøeboò 52. Zdeněk Prášek 50 let majitel soukromé firmy Tábor 53. Marie Vlčková 58 let provozní zamìstnankynì Èimelice 54. Petr Lazar 20 let student Volary 55. Vuk Vukanovič 45 let Èejetice 8

9 BOHATSTVÍ NAŠEHO KRAJE JE V LIDECH Jaké jsou jižní Èechy? Jsou místem oddechu u poklidných hladin rybníkù, nebo prvním mrazem zalézajícím pod nehty pøi výlovu ryb? A nebo krajem šumavských lesù, okouzlujících ve všech roèních obdobích a pøitom pøinášejících závažné problémy na køídlech škùdcù? Architekturu dávné minulosti sem právem pøijíždìjí obdivovat turisté i z dalekých míst, zatímco zdejší lidé v obcích a mìstech prožívají starosti všedních dnù. Jižní Èechy nepostrádají centra vìdy, vzdìlanosti, kultury, vrcholového i rekreaèního sportu. Je tu nespoèet prosperujících podnikù, stejnì tak jako úspìšných podnikatelù a zemìdìlcù. Po otevøení hranic s Rakouskem a Nìmeckem jsou jižní Èechy, tak jako kdysi, významnou obchodní i dopravní trasou, aèkoli jimi dosud nevede moderní dálnice. Rùzné podoby má souèasná tváø i život jižních Èech. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA RNDr. Jan Zahradník Jaký by tedy mìl být kraj Budìjovický? Kdybych øekl: Jihoèeši, vy, kteøí si spontánnì budujete své rodiny, byty, domy a vesnice, já to za vás vymyslím lépe, bylo by to proti mému pøesvìdèení. Zastávám pøirozený øád a vývoj vìcí a myslím si, že nejvìtší bohatství má náš kraj právì v osobní aktivitì lidí. Samospráva Budìjovického kraje se proto musí zasadit pøedevším o vytvoøení prostoru pro svobodnou aktivitu jeho obèanù. Mimo jiné i proto, že bude rovnocenným partnerem zahranièních institucí. Nehrozí ale obèanùm, že budou mít nad sebou další úøad rozhodující o jejich osudech? Dva Jihočeši, přátelé i straničtí kolegové. Senátor Jiří Pospíšil a Jan Zahradník. Doma se oba cítí i v krásné Třeboni. Pro obèanskou spoleènost, respektující výsledky voleb a demokratické struktury, se kraj stává samosprávnou institucí s šancí pøevzít øadu kompetencí od státu. Napøíklad ve zdravotnictví. Zatím je zákonem dáno, že pod kraj pøejde èeskobudìjovická nemocnice. Po zrušení okresních úøadù by strukturu veøejných nemocnic mohl pøevzít rovnìž kraj. Ale to neznamená, že by ji jakýsi úøedník øídil od stolu a mluvil tøeba do jmenování primáøù. Management a kompetentní dozorèí rady musejí hlídat finanèní toky, odbornou stránku mimo jiné také lékaøská komora. Krajem øízené budou i Alšova jihoèeská galerie, Jihoèeské muzeum a Státní vìdecká knihovna. Co s kulturními zaøízeními, která dosud spravují okresní úøady? Instituce s místním významem nech zøizují obce. Pokud to však bude nad síly obce, je podle mne úlohou kraje pøevzít takovou instituci. V pøípadì støedních škol však pùjde o více než stovku budov. Není to na zaèátek pøíliš velké sousto? Toho bych se tolik nebál. Støední školy mají právní subjektivitu a øídí je zodpovìdní øeditelé, kteøí jistì budou schopni svìøený majetek pøedat kraji a nadále jej dobøe spravovat. Je pravda, že sí škol v jižních Èechách je pomìrnì rozsáhlá a pokud nechceme žít na úkor budoucnosti, bude nutné pøistoupit k její optimalizaci. 9

10 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Kraj musí být manažerem Èím by mìl kraj prospìt rozvoji podnikání? Ing. Jan Bauer: Jižní Èechy mùžeme považovat za obchodní znaèku. Jsou symbolem pøekrásné krajiny, klidu, pøíjemných a pracovitých lidí, místem, kam jiní velice rádi pøijíždìjí. Vkládat finanèní prostøedky do infrastruktury podporující podnikání v takzvaném prùmyslu odpoèinku a volného èasu, tedy v tom, v èem mùžeme být silní, to je obrovská výzva pro celý Budìjovický kraj. Znamená to ovšem, že i krajská samospráva musí být od svého poèátku založena a øízena na manažerských principech. Jsem pøesvìdèen, že zkušenosti, které jsem v tomto ohledu nabyl, bych bezezbytku zúroèil. Prachatický ví, co to znamená podporovat podnikání a svoje zkušenosti nabízí i pro práci Budějovického kraje. Silné obce silný kraj Vypadá to, že starostové velkých mìst si v ODS øekli : Když už kraj, tak a z toho nìco pro svá mìsta máme... Ing. Pavel Vondrys: My nejsme proti vzniku krajù, vadí nám nedostateèná pøipravenost celé reformy a nesystémovost jednotlivých krokù. Abychom se vyvarovali zbyteèných chyb, bude nezbytné, aby se v krajském zastupitelstvu co nejvíce promítly zkušenosti lidí z komunální politiky. JUDr. Luboš Průša: Rovnost v rozdìlování a rovnost v pøíležitostech by mìla být hlavním mottem. Kraj by tak pøinášel systémová øešení, která pomohou právì menším a slabším obcím. Napøíklad v rámci píseckého okresu jsem prosadil systém solidarity pøi financování hromadné autobusové dopravy. Vìtší mìsta pøiplácejí na menší, což umožnilo zachovat jejich dopravní obslužnost. Komunikace oživí obce František Dědič diskutuje často s občany o komunikačních systémech, které mohou do jakéhokoli místa přinést život a tím zdroj práce a financí. V žádném případě ale není jednoduché sladit zájmy všech zúčastněných Jak pohlížíte na stávající silnièní sí jižních Èech? Ing. František Dědič: Silnièní napojení jižních Èech na Prahu a Plzeò na jedné stranì a k hranicím s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem na stranì druhé je evidentnì nedostateèné. Usilovat o urychlenou výstavbu dálnice D3 a silnice rychlostního typu R4, to ODS považuje za jednoznaènou prioritu. Dopravu ale nelze vidìt jen pohledem hlavních tahù. Komunikaèní systém je jednou ze základních podmínek, jak pøivést život do kteréhokoli místa. Je to velký úkol pro krajský úøad, do jehož kompetence pøejdou silnice II. a III. tøídy. Nezahltit lidi zákony I Budìjovický kraj si bude muset vytvoøit jistá pravidla hry. Cítíte v tom pøíležitost pro své právnické vzdìlání? JUDr. Luboš Průša: Urèitì. Jako èlen rady Svazu mìst a obcí jsem zásadnì pozmìnil napøíklad návrh zákona o obcích. Pokud by kraj mìl vypracovávat nìjaké právní normy a pøedpisy, tak by jich mìlo být co nejménì. Musejí 10

11 být struèné a jednoznaèné, jinak jim obèané nemohou rozumìt. Na jejich tvorbì by se mìli podílet ti, jichž se bezprostøednì týkají. Pøijatá pravidla by nemìla být èasto mìnìna. Pro klidné stáří Zatím se Luboš Průša krajskému zákonodárství ještě nevěnuje. Právě tady na snímku se zúčastnil slavnostního odhalení památníku americké armádě u příležitosti osvobození města. I to však patří mezi jeho povinnosti. Jaký úkol èeká kraj v oblasti sociální péèe? Ing. Karel Matoušek: Budìjovický kraj se neobejde bez koncepce sociálních služeb. Stávající okresy jsou rùznì vybaveny. Napøíklad na Jindøichohradecku jsou tøi ústavy sociální péèe, ale chybí dìtský domov a zaøízení pro zvláš tìlesnì postižené. Jistá spolupráce v rámci vìtšího územnì správního celku je tedy nezbytná. Další pole pùsobnosti vidím v nastartování rozvoje soukromých sociálních služeb, což ovšem pøedpokládá pøijetí zákona o sociální pomoci. Co máte na mysli? Napøíklad staøí lidé, kteøí jsou odkázaní na pomoc druhých, mají dnes dvì možnosti. Domov dùchodcù nebo dùm s peèovatelskou službou. Škála soukromých sociálních služeb jim mùže zajistit klidné dožití bez pøemístìní do sociálního zaøízení. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Mám co nabídnout Jste vytíženým spoluvlastníkem architektonické kanceláøe, pracujete v èeskokrumlovském zastupitelstvu, proè kandidujete ještì do krajského? Ing. arch. Robin Schinko: Mohu nabídnout zkušenosti z komunální politiky. V èeskokrumlovském zastupitelstvu se zabývám strategickým a územním plánováním. S ohledem na urbanistickou a historickou výjimeènost Èeského Krumlova jde o velmi nároèný a zodpovìdný úkol. V obecné rovinì kandiduji do krajského zastupitelstva proto, abych podpoøil ODS a její program. Pøeji si, aby v krajském zastupitelstvu bylo co nejvíce demokraticky smýšlejících lidí, kterým se nestýská po dobì totality. Vydala Obèanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín Není malých měst Architekt Robin Schinko má všechny předpoklady, aby Budějovickému kraji prospěl. Odborné zkušenosti a lásku k městu i kraji. Nehrozí zástupci malého mìsta, že bude v krajském zastupitelstvu hrát jen doprovodný part? Ing. František Štangl: Nové Hrady mají 2700 obyvatel. Potenciálem památkovì chránìných nemovitostí jsou ovšem srovnatelné s okresními mìsty. Osobnì mám zkušenosti z èlenství v komisích pro pøerozdìlování prostøedkù z fondu Evropské unie, v øídícím výboru Programu obnovy venkova i v Jihoèeském výboru pro spolupráci se zahranièím.také spolupráce starostù jižní èásti èeskobudìjovického okresu ve Sdružení Rùže nám potvrdila, jak je všestrannì prospìšné, potlaèí-li se rivalita mezi menšími a vìtšími mìsty. Rakouští sousedé nás jen utvrzují, že skutečně není malých měst, podívejte se kousíček za hranice! 11

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Podnikatel je také jen člověk

Podnikatel je také jen člověk Podnikatel je také jen člověk Otevření hřiště na fotbalgolf na Mosteckém Hipodromu. technika ekonomika marketing aktuality Foto: Jan Pimper 2/2014 Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most ročník 9 /

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více