SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou, a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s RNDr. Janem Zahradníkem, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA RNDr. Jan Zahradník Kandidát na hejtmana Budìjovického kraje vìøí v komunikaci Ve svìtì školství je výjimeènou osobností. Pøestože témìø tøicet rokù vyuèuje na gymnáziu obávanou matematiku a fyziku, pro stovky bývalých studentù je stále oblíbeným panem profesorem. Na oficiálních jednáních, a díky politické angažovanosti od prvních porevoluèních dnù jich absolvuje nespoèet, je zas váženým panem doktorem. Umí totiž v poklidu nejen lidem naslouchat, ale i trpìlivì diskutovat s názorovými odpùrci. Pro pøátele je prostì Honzou. V rodinì pak tolerantním manželem, chápajícím tátou a laskavým dìdeèkem... RNDr. Jan Zahradník pochází z Hluboké nad Vltavou. Od støední školy je Budìjovièákem, ale ze všeho nejvíc se cítí být Jihoèechem. Po absolutoriu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity se vrátil na své gymnázium coby støedoškolský uèitel. O matematice øíká, že skýtá dobrodružství a poezii. Dokáže ale pochopit, že ne každý student je schopný sdílet jeho nadšení. Už jako zaèínající uèitel si mezi svými žáky našel životní partnerku. I ona se stala støedoškolskou profesorkou. Svým odborným zaujetím pro literaturu a historii ovlivnila manžela. Naše nejkrásnìjší dovolená, to jsou jízdy po Èechách, kdy s manželkou, vybavenou encyklopediemi, objevujeme místa spjatá s minulostí, øíká Jan Zahradník. Rodinu považuje za základ lidského snažení i štìstí. To mu pøináší starší dcera Kateøina se svou tøíletou Terezkou i mladší dcera Lucie, která se nadchla pro studium práv. Pøed osmi lety si Jan Zahradník splnil sen. S kolegy založil v Èeských Budìjovicích soukromé Èesko-anglické gymnázium podle svých pøedstav a ideálù. Škola a matematika tak zùstaly jeho celoživotním koníèkem. V mìstském zastupitelstvu Jan Zahradník pùsobí už od roku Nejdøíve za OF, od roku 1992 je èlenem ODS. Skuteènost, že v komunálních volbách tradiènì získává nejvìtší poèet hlasù, komentuje skromnì: Už ve dvou generacích volièù mám své žáky. Hlasy dostávám, protože mì lidé znají. To je syndrom uèitele. Letošní rok se stal pro Jana Zahradníka rokem velkých rozhodnutí. Dobøe ví, že kandidatura na post hejtmana Budìjovického kraje i zvolení do èela oblastní organizace ODS pro nìho znamenají životní zlom. Pokud uspìje, nezbude, než pøedat své už dospìlé gymnázium nejbližším spolupracovníkùm. I na to je pøipraven. Èeká mì volební kampaò. Chci ji vést èestnì a pozitivnì. Mým heslem je slovo komunikace. Chci komunikovat s obèany pøi každé pøíležitosti. A budu usilovat o komunikaci i s partnery z ostatních politických stran. Ostatnì má to v povaze. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA JIŽNÍ ČECHY DO PRAVÝCH RUKOU! Vážení spoluobèané, PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ letos bude poprvé v historii Èeské republiky zvolena krajská samospráva. ODS s obavami sledovala zbyteèný spìch, se kterým byly pøijímány zákony týkající se budoucího uspoøádání krajù. Je zøejmé, že reforma veøejné správy není zatím dobøe pøipravena. Vìdoma si své odpovìdnosti je ODS v jižních Èechách rozhodnuta usilovat se svým programem o podporu volièù a nabízí kandidáty, kteøí mají zkušenosti s uplatòováním zásad samosprávné demokracie, kteøí dìlají nìco pozitivního a kteøí to ve své každodenní èinnosti dokazují. Krajské volby chápeme jako dùležitou zkoušku, která spolurozhodne o vývoji v naší zemi. O tom, zda zvítìzí dùvìra ve vlastní rozum a respektování obèanských a demokratických principù. Nejvyšším cílem pro nás je, aby obèané pøijali kraj za svùj. Nejvìtšími potenciály našeho kraje jsou jeho strategická poloha, zachovalé životní prostøedí, památky na slávu minulých generací, malebná krajina a hlavnì jeho obyvatelé, Jihoèeši. Lidé poctiví, pracovití i šetrní, považující vzdìlání za významnou životní hodnotu. Naším heslem je, že kraj je zde pro obèany, pro jejich blaho, že jeho posláním je obèany motivovat a pomáhat jim v rozvoji jejich svobodných aktivit. Budoucnost našeho kraje vidíme v uvážlivém využívání pøírodního i kulturního dìdictví a v dalším rozvíjení jeho lidského potenciálu. Pøi zachování hodnot, které náš kraj nabízí, budeme podporovat rozvoj svobodného podnikání a vytváøení podmínek pro vstup tuzemských i zahranièních investorù. Budeme podporovat rozvoj celoživotního vzdìlávání. Chceme, aby obyvatelé jižních Èech mìli možnost vzdìlávat se podle svého zájmu a schopností. Vzdìlání chápeme nejenom jako prostøedek ekonomické úspìšnosti, ale hlavnì jako neodmyslitelnou souèást podstaty demokratické spoleènosti. Víme, že podpora aktivních a úspìšných je základem pro možnost pomáhat tìm, kteøí pomoc potøebují. Podporou informaèních a poradenských center chceme ulehèit obyvatelùm našeho kraje zakládání malých a støedních soukromých firem, které budou mimo jiné využívat jako konkurenèní výhodu naše pøírodní a kulturní památky a výhodnou polohu kraje. Podpoøíme projekty a investièní zámìry v oblasti cestovního ruchu, turistiky a trávení volného èasu, ale také podnikatelské výrobní aktivity, využívající místních zdrojù a tradic. Za tradièní souèást jihoèeského života považujeme zemìdìlství s jeho produkèní a krajinotvornou funkcí. Cestu k zabezpeèení kvalitní dopravní obslužnosti vidíme pøedevším ve vícezdrojovém financování, nalezení optimální cenové politiky a urèení prùhledných podmínek pøidìlování dotací. Budeme usilovat o vytvoøení pøehledného informaèního systému za spoluúèasti dopravcù, zamìstnavatelù a obcí. Dùležité je pro nás vytvoøení integrovaného dopravního systému na území kraje. Zasadíme se o uvážlivé rekonstrukce silnic 2. a 3. tøídy se zvažováním krajských priorit. Za naprosto zásadní považuje- 4

5 me napojení našeho kraje na mezinárodní komunikaèní trasy. Budeme proto prosazovat výstavbu dálnice D 3, rychlostní komunikace R 4 a IV. železnièního koridoru. Jižní Èechy patøí k oblastem s málo narušeným životním prostøedím. Pro krásnou pøírodu a množství památek je náš kraj vyhledávaným místem tuzemské a zahranièní turistiky, proto podporujeme rozvoj cestovního ruchu. Témìø jedna šestina všech kulturních památek na území Èeské republiky leží v našem kraji. Chceme plnì využít pravomocí, kterých se krajùm dostalo v oblasti péèe o kulturní dìdictví. Chceme, aby vlastníkùm památek byli pomocníky v jejich snahách kvalifikovaní a výkonní úøedníci. Vycházíme z pøedpokladu, že péèe o kulturní památky je v první øadì povinností vlastníkù. Plnì si ale uvìdomujeme veøejný význam památek, a proto budeme hledat možnosti podpory investic do jejich obnovy. Ve zdravotnictví ODS zdùrazòuje osobní odpovìdnost každého za své zdraví. Chceme, aby se každému dostalo kvalitní zdravotní péèe, bude-li ji potøebovat. Zároveò považujeme za nezbytnou vysokou efektivnost zdravotnického systému. Souèasný systém založený na povinném zdravotním pojištìní s nìkolika si vzájemnì konkurujícími pojiš ovnami považuje ODS za funkèní bez principiálních zmìn. Hrdost na tisíciletou historii našeho státu je zdrojem èeského vlastenectví. Èeská republika má pøed sebou významný úkol - vstoupit jako rovnocenný partner evropských státù do Evropské unie. Aktivity kraje na poli vnìjších vztahù budeme orientovat na volnou spolupráci s regiony jiných státù, zakládání spoleèných organizací nebo institucí smìøujících k obhajobì spoleèných zájmù èi výmìnì zkušeností. Za nedotknutelná považujeme práva obcí na správu jejich vìcí veøejných. Každá obec je pro nás spoleèenstvím obèanù, demokraticky rozhodujícím o svém osudu. S uznáním vnímáme existenci struktur, do kterých se obce dobrovolnì sdružily za úèelem øešení spoleèných problémù, hájení spoleèných zájmù a nalézání rovnoprávných partnerských vztahù s tuzemskými i zahranièními institucemi. Zasadíme se o to, aby ty struktury, které aktivnì pracují, nalezly své místo i v budoucím krajském uspoøádání. Zasadíme se o vytvoøení takového krajského úøadu, kde úøedníci budou vzdìlaní a korektní, vnímající svou práci jako službu obèanovi. Naším cílem je vytvoøení moderního úøadu, kde technika v rukou kompetentních úøedníkù bude prostøedkem pro co nejrychlejší øešení záležitostí obèana. Je pro nás varováním pùsobení KNV v období komunistické diktatury a nedopustíme, aby v našem kraji vznikla podobná byrokratická struktura, povýšenecky rozhodující o obèanech jako o lidech bez svobodné vùle. ODS je pøesvìdèena o tom, že kraj jako køehký, novì vznikající organismus potøebuje ve svém poèátku silnou podporu demokratických sil. Obracíme se proto k vám, volièùm. Musíme spoleènì zabránit tomu, aby se na vedení kraje podíleli komunisté, aby zde vzniklo nové KNV. Nevzdávejte se svého práva rozhodovat o vlastním osudu, nedovolte, a za vás rozhodují jiní, a zúèastnìte se prvních svobodných krajských voleb. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva za ODS 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA S milovaným vnukem Honzíkem s milovaným Jindřichovým Hradcem za zády. František Dědič (37) kandidát za Táborsko PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Karel Matoušek (57) kandidát za Jindřichohradecko Jindøichohradecký rodák øíká, že má své mìsto nesmírnì rád. Už po chvilce hovoru je zøejmé, že neménì rád má lidi. Coby zemìdìlský inženýr pùsobil léta v plemenáøském podniku a rybaøina, které se chtìl pùvodnì vìnovat profesionálnì, zùstala jeho životním koníèkem. Devìt rokù ve funkci vedoucího referátu sociálních vìcí Okresního úøadu v Jindøichovì Hradci ovlivnilo celou rodinu. Obì dcery zahájily své profesní dráhy v oblasti sociální. Manželka, uèitelka ZŠ, pochopila, že její muž se každé své práci cele oddá. Pøed dvìma roky se tak oženil se zdejší radnicí. Funkce mi vzala soukromí, ale dala mi pocit, že s týmem spøíznìných lidí mùžeme udìlat mnohé, aby se tu lépe žilo, vysvìtluje jindøichohradecký. Chce znát starosti svých volièù, a proto je zve každý mìsíc na sklenièku se starostou. Jako kluk chtìl s èervenou èepicí øídit vlaky, odkud pojedou a kam. Dnes øídí radnici druhého nejvìtšího mìsta na jihu Èech. Táborský, i když oklikou, pøesto se k dopravì dostal. Na strojní fakultì ÈVUT se specializoval na tepelné a jaderné stroje. Po pìti letech ryze odborné práce na stavbì jaderné elektrárny v Temelínì zaèal mít pocit, že její brány ho oddìlují od porevoluèního dynamického života. Pøihlásil se do konkurzu na funkci vedoucího investièního oddìlení Mìstského úøadu v Táboøe a vyhrál. Po dvou letech vstoupil do komunální politiky a za ODS zasedl v mìstské radì. Už coby zástupce starosty mìsta zodpovídal nejen za investice, ale i za oblast dopravy a životního prostøedí. Aktivnì prosazuje výstavbu dálnice na jihu Èech, kterou považuje pro rozvoj regionu za nezbytnou. Funkce starosty mì bìhem roku hodnì vytìžuje. Ale když èlovìk øíká, že už nemùže, má ještì šedesát procent rezervy. I proto kandiduji do krajského zastupitelstva, dodává. Výstavu o životě a díle dr. E. Beneše v táborském Husitském muzeu zahajoval František Dědič spolu s Václavem Klausem. Na ledové ploše se starosti rozplývají. O to víc, když prestižní zápas měst Písek Tábor byl pro Průšův Písek vítězný. Luboš Průša (34) kandidát za Písecko Rodák ze Záhoøí u Písku chtìl být architektem nebo právníkem. Obava z deskriptivní geometrie nakonec rozhodla. Na právnické fakultì si našel manželku, s kterou mají dvì dcery ještì školou povinné. Vzdìlání a praxe podnikového právníka se zúroèily, když se pøed devíti roky stal tajemníkem mìstského úøadu v Písku. Ví, že má impulsivní povahu, už jako kluk radìji pøednášel buøièského Gellnera, než opojného Šrámka.Veøejné funkce a vìdomí, že kompetence mu svìøili volièi, ho nauèily sebeovládání. Když je nejhùø, vybiji se pøi sportu, pøiznává. Tìší ho, že s pracovníky radnice a Technických služeb mìsta dokáží být dobrým týmem i na ledì. Ideálem volného víkendu je pro nìj èas strávený s rodinou na chatì u Orlické pøehrady. Kdybych nebyl v politice, vìnoval bych se advokacii, øíká písecký. Ale dodává: Když se advokátovi nìco podaøí, je to pro jednoho èlovìka. Politik mùže pomoci mnoha lidem najednou. 6

7 Jan Bauer (31) kandidát za Prachaticko Ve svých devìtadvaceti letech se stal historicky nejmladším starostou Prachatic. To už mìl za sebou nìkolikaleté zkušenosti z podnikatelské sféry a pøedevším ze zahranièního obchodu. Èasté pracovní cesty do zahranièí a poznání zejména asijského trhu obohatily jeho vzdìlání v oboru ekonomiky a øízení, které nabyl na Stavební fakultì ÈVUT. Asi každý si stanovuje, ale nìkdy také pozmìòuje priority. Zvažoval jsem, zda zùstanu v oblasti obchodu, která mi byla a je velice blízká, a nebo zda se pokusím poskytnout své zkušenosti mìstu, které mám rád, kde žijí mí rodièe, rodina a pøátelé. Jan Bauer se rozhodl kandidovat na starostu a byl zvolen. Starosta musí být podle nìho manažer, navíc schopný orientovat se v oblastech obchodních, podnikatelských, ale i daòových a úèetních. Obrovskou podporu také cítí doma u manželky, rodièù i sestry. Je otcem sedmiletého Honzíka a dvouroèní Ivanky. Obstát v letošní sezóně jako hráč 3. ligy stolního tenisu, to je soukromé přání prachatického starosty Jana Bauera. Pavel Vondrys (36) kandidát za Strakonicko Nìkteøí øíkají, že má starostování v genech. Jeho dìdeèek byl totiž prvním pováleèným starostou Strakonic. Také Pavel Vondrys je Strakonièákem tìlem i duší. Rodné mìsto na Otavì opouštìl jen bìhem studií v Plzni. Jako strojní inženýr nastoupil do strakonické zbrojovky. Pøehled o financování získal v dobì, kdy pracoval v bankovnictví. Zájem o politiku, který v nìm vzbudily hned listopadové dny roku 1989, ho pøivedl do ODS. V minulém volebním období se stal èlenem mìstské rady a pøedsedou finanèní komise mìsta. Ve šlépìjích dìda stanul pøed dvìma roky, kdy byl zvolen starostou Strakonic. Za vzácné chvíle považuje posezení u ohnì s kytarou a trampskými písnìmi. Dvanáctileté manželství mu postupnì vyneslo život v ženské pøesile. Trojlístek dcer nedávno upevnil své pozice fenkou labradora. Strakonický vítá na radnici vzácné hosty z partnerského města Cardeldale v Anglii. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Robin Schinko (41) kandidát za Českokrumlovsko Narodil se v Èeském Krumlovì, bydlí a pracuje v nìm dodnes. Od dìtství chtìl být architektem a stal se jím. Dnes je spoluvlastníkem prosperující architektonické kanceláøe a komunální politice vìnuje svùj èas, protože, jak sám øíká, neumí stát neèinnì stranou a nemá rád lidskou lhostejnosti. Je pøedsedou oblastního sdružení ODS v Èeském Krumlovì a èlenem regionálního sdružení jihoèeské ODS. Pøestože mi zamìstnání zabírá mnoho èasu, snažím se ze všech sil pomoci místu, kde žiji. Moje rodina mì v tom plnì podporuje, øíká. K jeho zálibám patøí myslivost, sportovní rybolov a rekreaèní sport. Jednadvacetiletý syn studuje na ÈVUT strojaøinu. Spoleènou øeè nacházejí na lyžích, pøi tenisu a nebo se surfovým prknem na Lipenském jezeøe. Tak jako ve sportu, i v politice považuje Robin Schinko za nejdùležitìjší vlastnosti cílevìdomost a vytrvalost. Robin Schinko miluje jihočeskou přírodu a s manželkou Lenkou často vyrážejí na dlouhé procházky. Nikdy u toho nechybí věrný kamarád pes Nero. František Štangl (39) kandidát za Českobudějovicko Vzdìlání zemìdìlského inženýra uplatòuje Nových Hradù už jen tak doma na zahradì. Zato zkušenosti nabyté v bývalé funkci øeditele Technických služeb mìsta se mu hodí. Také starostování je služba, já jsem patriot a za Hrady bych dýchal, doznává otec ètyø dìtí. Zatímco oblíbenou zábavou jediné dcery gymnazistky je hra na flétnu, prostøední dva kluci rádi vyjdou s tátou do pøírody a na ryby. Benjamínek si na chlapské zábavy musí ještì poèkat. Èasu na rodinu je málo. Starosta je starostou ètyøiadvacet hodin dennì a 365 dnù v roce, øíká František Štangl, který je ve funkci už pátým rokem. Ne vždy pøichází do práce vèas. Ale to jen proto, že úøaduje už na ulici a trpìlivì naslouchá starostem obèanù. Zadostiuèinìním za ztrátu soukromí je mu slušný seznam akcí, které z témìø zapomenutého pohranièního mìsteèka postupnì uèinily turisty vyhledávané místo. Je nás hodně, a tak se musíme ohánět. Ale vážně, na ryby chodíme všichni moc rádi a příležitostí tady máme habaděj! 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. RNDr. Jan Zahradník 51 let øeditel soukromého gymnázia Èeské Budìjovice 2. Ing. Karel Matoušek 57 let Jindøichùv Hradec 3. Ing. František Dědič 37 let Tábor 4. JUDr. Luboš Průša 34 let Písek 5. Ing. Jan Bauer 31 let Prachatice 6. Ing. Pavel Vondrys 36 let Strakonice 7. Ing. arch. Robin Schinko 41 let architekt Èeský Krumlov 8. Ing. František Štangl 39 let Nové Hrady 9. Mgr. Juraj Thoma 31 let archeolog Èeské Budìjovice 10. Mgr. Pavel Zeman 49 let øeditel Školského úøadu Jindøichùv Hradec 11. Tom Zajíček 52 let poslanec Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Písek 12. Jaroslav Klein 46 let Besednice 13. František Ondřich 50 let Kamenný Újezd 14. Ing. Pavel Pavel 43 let zástupce starosty Strakonice 15. Oldřich Petrášek 42 let Netolice 16. František Chramosta 61 let Planá nad Lužnicí 17. Dr. Jan Váňa 44 let podnikatel Tøeboò 18. Ladislav Bouška 48 let Bernartice 19. Ing. arch. Jan Hubička 56 let soukromý architekt Tábor PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 20. Mgr. Jiří Toušl 44 let øeditel Ústavu sociální péèe Hrabice Vimperk 21. Ing. Josef Troup 36 let Køemže 22. MUDr. Dáša Karlovská 58 let soukromá lékaøka Tábor 23. Ing. Eva Piherová 31 let ekoložka Volynì 24. Ing. Radislav Bušek 46 let Trhové Sviny 25. Ing. Miroslav Šarman 62 let dùchodce Lomnice nad Lužnicí 26.Ing. Tomáš Franců 51 let soukromý projektant Písek 27. MUDr. Čeněk Adamec 52 let primáø ARO Lhenice 28. Jiří Kubík 46 let geodet Vìtøní 29. František Machovec 53 let vedoucí odboru MÚ Blatná 30. Alfred Němec 56 let zástupce starosty Jindøichùv Hradec 31. Petr Hynek 44 let Veselí nad Lužnicí 32. Václav Hejl 55 let podnikatel Oslov 33. Jan Zámečník 20 let vedoucí expedice Jitona Volary 34. MUDr. Jaroslav Bočínský 51 let lékaø Vodòany 35. Eliška Fialová 46 let zdravotní sestra Besednice 36. Bc. Ivan Mánek 69 let èlen KPV a PTP Èeské Budìjovice 37. Zdeněk Marek 46 let Èeské Velenice 38. Simona Žirovnická 31 let asistentka poslance Tábor 39. Ing. Bohumil Mergl 56 let zástupce starosty Písek 40. MUDr. Ladislav Přívozník 48 let chirurg Prachatice 41. Ing. Tomáš Hajdušek 31 let Katovice 42. Zbyněk Toman 23 let vedoucí betonárny Èeský Krumlov 43. Ing. Tomáš Jirsa 43 let Hluboká nad Vltavou 44. MUDr. Karel Pelikán 54 let lékaø Jindøichùv Hradec 45. Mgr. Josef Musil 41 let øeditel školského zaøízení Chýnov 46. MUDr. Jindřich Rosol 65 let soukromý lékaø Písek 47. Mgr. Karel Pižl 52 let øeditel základní školy Netolice 48. Ing. Libor Kulíř 41 let podnikatel Vodòany 49. Ing. Kateřina Slavíková 33 let stavební inženýrka Èeský Krumlov 50. Ing. Ivana Popelová 39 let zahradní architektka Èeské Budìjovice 51. Anna Kahounová 49 let geodetka Tøeboò 52. Zdeněk Prášek 50 let majitel soukromé firmy Tábor 53. Marie Vlčková 58 let provozní zamìstnankynì Èimelice 54. Petr Lazar 20 let student Volary 55. Vuk Vukanovič 45 let Èejetice 8

9 BOHATSTVÍ NAŠEHO KRAJE JE V LIDECH Jaké jsou jižní Èechy? Jsou místem oddechu u poklidných hladin rybníkù, nebo prvním mrazem zalézajícím pod nehty pøi výlovu ryb? A nebo krajem šumavských lesù, okouzlujících ve všech roèních obdobích a pøitom pøinášejících závažné problémy na køídlech škùdcù? Architekturu dávné minulosti sem právem pøijíždìjí obdivovat turisté i z dalekých míst, zatímco zdejší lidé v obcích a mìstech prožívají starosti všedních dnù. Jižní Èechy nepostrádají centra vìdy, vzdìlanosti, kultury, vrcholového i rekreaèního sportu. Je tu nespoèet prosperujících podnikù, stejnì tak jako úspìšných podnikatelù a zemìdìlcù. Po otevøení hranic s Rakouskem a Nìmeckem jsou jižní Èechy, tak jako kdysi, významnou obchodní i dopravní trasou, aèkoli jimi dosud nevede moderní dálnice. Rùzné podoby má souèasná tváø i život jižních Èech. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA RNDr. Jan Zahradník Jaký by tedy mìl být kraj Budìjovický? Kdybych øekl: Jihoèeši, vy, kteøí si spontánnì budujete své rodiny, byty, domy a vesnice, já to za vás vymyslím lépe, bylo by to proti mému pøesvìdèení. Zastávám pøirozený øád a vývoj vìcí a myslím si, že nejvìtší bohatství má náš kraj právì v osobní aktivitì lidí. Samospráva Budìjovického kraje se proto musí zasadit pøedevším o vytvoøení prostoru pro svobodnou aktivitu jeho obèanù. Mimo jiné i proto, že bude rovnocenným partnerem zahranièních institucí. Nehrozí ale obèanùm, že budou mít nad sebou další úøad rozhodující o jejich osudech? Dva Jihočeši, přátelé i straničtí kolegové. Senátor Jiří Pospíšil a Jan Zahradník. Doma se oba cítí i v krásné Třeboni. Pro obèanskou spoleènost, respektující výsledky voleb a demokratické struktury, se kraj stává samosprávnou institucí s šancí pøevzít øadu kompetencí od státu. Napøíklad ve zdravotnictví. Zatím je zákonem dáno, že pod kraj pøejde èeskobudìjovická nemocnice. Po zrušení okresních úøadù by strukturu veøejných nemocnic mohl pøevzít rovnìž kraj. Ale to neznamená, že by ji jakýsi úøedník øídil od stolu a mluvil tøeba do jmenování primáøù. Management a kompetentní dozorèí rady musejí hlídat finanèní toky, odbornou stránku mimo jiné také lékaøská komora. Krajem øízené budou i Alšova jihoèeská galerie, Jihoèeské muzeum a Státní vìdecká knihovna. Co s kulturními zaøízeními, která dosud spravují okresní úøady? Instituce s místním významem nech zøizují obce. Pokud to však bude nad síly obce, je podle mne úlohou kraje pøevzít takovou instituci. V pøípadì støedních škol však pùjde o více než stovku budov. Není to na zaèátek pøíliš velké sousto? Toho bych se tolik nebál. Støední školy mají právní subjektivitu a øídí je zodpovìdní øeditelé, kteøí jistì budou schopni svìøený majetek pøedat kraji a nadále jej dobøe spravovat. Je pravda, že sí škol v jižních Èechách je pomìrnì rozsáhlá a pokud nechceme žít na úkor budoucnosti, bude nutné pøistoupit k její optimalizaci. 9

10 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Kraj musí být manažerem Èím by mìl kraj prospìt rozvoji podnikání? Ing. Jan Bauer: Jižní Èechy mùžeme považovat za obchodní znaèku. Jsou symbolem pøekrásné krajiny, klidu, pøíjemných a pracovitých lidí, místem, kam jiní velice rádi pøijíždìjí. Vkládat finanèní prostøedky do infrastruktury podporující podnikání v takzvaném prùmyslu odpoèinku a volného èasu, tedy v tom, v èem mùžeme být silní, to je obrovská výzva pro celý Budìjovický kraj. Znamená to ovšem, že i krajská samospráva musí být od svého poèátku založena a øízena na manažerských principech. Jsem pøesvìdèen, že zkušenosti, které jsem v tomto ohledu nabyl, bych bezezbytku zúroèil. Prachatický ví, co to znamená podporovat podnikání a svoje zkušenosti nabízí i pro práci Budějovického kraje. Silné obce silný kraj Vypadá to, že starostové velkých mìst si v ODS øekli : Když už kraj, tak a z toho nìco pro svá mìsta máme... Ing. Pavel Vondrys: My nejsme proti vzniku krajù, vadí nám nedostateèná pøipravenost celé reformy a nesystémovost jednotlivých krokù. Abychom se vyvarovali zbyteèných chyb, bude nezbytné, aby se v krajském zastupitelstvu co nejvíce promítly zkušenosti lidí z komunální politiky. JUDr. Luboš Průša: Rovnost v rozdìlování a rovnost v pøíležitostech by mìla být hlavním mottem. Kraj by tak pøinášel systémová øešení, která pomohou právì menším a slabším obcím. Napøíklad v rámci píseckého okresu jsem prosadil systém solidarity pøi financování hromadné autobusové dopravy. Vìtší mìsta pøiplácejí na menší, což umožnilo zachovat jejich dopravní obslužnost. Komunikace oživí obce František Dědič diskutuje často s občany o komunikačních systémech, které mohou do jakéhokoli místa přinést život a tím zdroj práce a financí. V žádném případě ale není jednoduché sladit zájmy všech zúčastněných Jak pohlížíte na stávající silnièní sí jižních Èech? Ing. František Dědič: Silnièní napojení jižních Èech na Prahu a Plzeò na jedné stranì a k hranicím s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem na stranì druhé je evidentnì nedostateèné. Usilovat o urychlenou výstavbu dálnice D3 a silnice rychlostního typu R4, to ODS považuje za jednoznaènou prioritu. Dopravu ale nelze vidìt jen pohledem hlavních tahù. Komunikaèní systém je jednou ze základních podmínek, jak pøivést život do kteréhokoli místa. Je to velký úkol pro krajský úøad, do jehož kompetence pøejdou silnice II. a III. tøídy. Nezahltit lidi zákony I Budìjovický kraj si bude muset vytvoøit jistá pravidla hry. Cítíte v tom pøíležitost pro své právnické vzdìlání? JUDr. Luboš Průša: Urèitì. Jako èlen rady Svazu mìst a obcí jsem zásadnì pozmìnil napøíklad návrh zákona o obcích. Pokud by kraj mìl vypracovávat nìjaké právní normy a pøedpisy, tak by jich mìlo být co nejménì. Musejí 10

11 být struèné a jednoznaèné, jinak jim obèané nemohou rozumìt. Na jejich tvorbì by se mìli podílet ti, jichž se bezprostøednì týkají. Pøijatá pravidla by nemìla být èasto mìnìna. Pro klidné stáří Zatím se Luboš Průša krajskému zákonodárství ještě nevěnuje. Právě tady na snímku se zúčastnil slavnostního odhalení památníku americké armádě u příležitosti osvobození města. I to však patří mezi jeho povinnosti. Jaký úkol èeká kraj v oblasti sociální péèe? Ing. Karel Matoušek: Budìjovický kraj se neobejde bez koncepce sociálních služeb. Stávající okresy jsou rùznì vybaveny. Napøíklad na Jindøichohradecku jsou tøi ústavy sociální péèe, ale chybí dìtský domov a zaøízení pro zvláš tìlesnì postižené. Jistá spolupráce v rámci vìtšího územnì správního celku je tedy nezbytná. Další pole pùsobnosti vidím v nastartování rozvoje soukromých sociálních služeb, což ovšem pøedpokládá pøijetí zákona o sociální pomoci. Co máte na mysli? Napøíklad staøí lidé, kteøí jsou odkázaní na pomoc druhých, mají dnes dvì možnosti. Domov dùchodcù nebo dùm s peèovatelskou službou. Škála soukromých sociálních služeb jim mùže zajistit klidné dožití bez pøemístìní do sociálního zaøízení. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Mám co nabídnout Jste vytíženým spoluvlastníkem architektonické kanceláøe, pracujete v èeskokrumlovském zastupitelstvu, proè kandidujete ještì do krajského? Ing. arch. Robin Schinko: Mohu nabídnout zkušenosti z komunální politiky. V èeskokrumlovském zastupitelstvu se zabývám strategickým a územním plánováním. S ohledem na urbanistickou a historickou výjimeènost Èeského Krumlova jde o velmi nároèný a zodpovìdný úkol. V obecné rovinì kandiduji do krajského zastupitelstva proto, abych podpoøil ODS a její program. Pøeji si, aby v krajském zastupitelstvu bylo co nejvíce demokraticky smýšlejících lidí, kterým se nestýská po dobì totality. Vydala Obèanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín Není malých měst Architekt Robin Schinko má všechny předpoklady, aby Budějovickému kraji prospěl. Odborné zkušenosti a lásku k městu i kraji. Nehrozí zástupci malého mìsta, že bude v krajském zastupitelstvu hrát jen doprovodný part? Ing. František Štangl: Nové Hrady mají 2700 obyvatel. Potenciálem památkovì chránìných nemovitostí jsou ovšem srovnatelné s okresními mìsty. Osobnì mám zkušenosti z èlenství v komisích pro pøerozdìlování prostøedkù z fondu Evropské unie, v øídícím výboru Programu obnovy venkova i v Jihoèeském výboru pro spolupráci se zahranièím.také spolupráce starostù jižní èásti èeskobudìjovického okresu ve Sdružení Rùže nám potvrdila, jak je všestrannì prospìšné, potlaèí-li se rivalita mezi menšími a vìtšími mìsty. Rakouští sousedé nás jen utvrzují, že skutečně není malých měst, podívejte se kousíček za hranice! 11

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva RNDr. PAVEL PAVLÍK kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ Šárka Brychtová, Josef Duplinský Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstract Primary way out for research analyses of positions of inhabitans

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pøedcházení ekologickým problémùm výchovou je levnìjší a úèelnìjší než jejich následné øešení. listopad 2002 Zpracovatel: Lipka

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více