TVOØENÍ SLOV Odvozování Skládání Zkracování Pøejímání z cizích jazykù... 44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44"

Transkript

1 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek Rozvíjející vìtné èleny Pøedmìt a pøísloveèné urèení Pøívlastek Doplnìk Vìty bezpodmìtové a neslovesné Souvìtí Druhy vedlejších vìt Významové pomìry Složitìjší souvìtí TVOØENÍ SLOV Odvozování Skládání Zkracování Pøejímání z cizích jazykù TVAROSLOVÍ Skloòování podstatných jmen cizího pùvodu Slovesa Slovesný vid Tabulka slovesných tvarù OBECNÁ POUÈENÍ O JAZYCE Jazyková rodiny Národní jazyk Náøeèí Obecná èeština, slang, argot SLOH O slohu a komunikaci vùbec... Popis prostý Popis odborný výklad Popis dìje Charakteristika Charakteristika literární postavy Popis subjektivnì zbarvený líèení Úvaha Co jsme se nauèili ÈESKÝ JAZYK 8 Vladimíra Bièíková, Zdenìk Topil, František Šafránek Ilustrace: akademická malíøka Arna Juraèková Vydalo nakladatelství TOBIÁŠ, Havlíèkùv Brod, Kobzinové 3119 tel./fax: , ucebnice.cz jako svou publikaci è , 2. vydání, 2010 Tisk: Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. ISBN

2 mluvnice skladba souvìtí významové pomìry pomìr odporovací a vyluèovací 3 Pomìr odporovací obsah druhé vìty odporuje obsahu vìty první spojovací výrazy: ale, avšak, však, jenže, leè, než, nýbrž, a (ve významu ale), a pøece, sice ale,... Vlkovi zaèali opravovat plot,ale Beránkovým se nechtìlo. odpor. 1H, ale 2H 4 Pomìr vyluèovací obsahy vìt se vzájemnì vyluèují, bud platí jedna, nebo druhá spojovací výrazy: bud anebo, nebo, anebo, èi, bud bud, zdali èi,... V sobotu buï u Vlkových hráli karty, anebo u Beránkových tancovali. vyluè. buï 1H,anebo 2H 24

3 3 4 Cvièení 3: Doplòte do tabulek pomìry vìt v souvìtích (sluèovací SL, stupòovací ST, odporovací O). a1) Nemám dnes moc èasu, ale pokusím se to stihnout. Nejenže nepøišli, dokonce se ani neomluvili. 3. Je to nádherné, ba co dím velkolepé. 4. Vstaò a udìlej snídani. 5. Nebojte se, pak vám to vrátíme i s úroky. 6. Èaj máme, ba i maso by se našlo. 7. Neuzdravil se, dokonce se mu vedlo ještì hùø. 8. Nerad na ni myslím, natož abych o ní mluvil. 9. Vytrhej plevel a nezapomeò zalít øedkvièky. a2) 1. Psala jsem mu, avšak neodpovìdìl. 2. Vezmìte si pera a zaèneme psát. 3. Rádi bychom šli na ten film, ale zatím ještì nemáme vstupenky. 4. Zavøi pusu a jdi spát. 5. Dojdi pro rohlíky a nezapomeò koupit mléko. 6. Pronásledovali mì dlouho, ve spleti staré ètvrti jsem jim však unikl. 7. Nejenže se jim to líbilo, ale byli pøímo nadšeni. 8. Bylo teprve sedm hodin, jenže mnì se už chtìlo spát. 9. Zavøi okna a nezapomeò vytáhnout ze zásuvky televizi. Cvièení 4: a1) Které pomìry jsou mezi tìmito vìtami (sluè. SL, stup. ST, odpor. O, vyluè. V)? 1. Nemám chu poslouchat ji, ale co se dá dìlat. 2. Bud si ty slepice zavøete na dvorek, nebo jich budete mít míò. 3. Nikdy se neusmíval, natož aby se smál nahlas. 4. Zavøete okna, ale topení zatím nepouštìjte. 5. Je to on, není to on? 6. Bolí mì hlava, a navíc se mi chce ještì spát. 7. Je to jen hra, anebo to myslí doopravdy? 8. Stromy odkvetly, ale stará jabloò rùžoví ještì nìkolika kvìty. 9. Napøed nám všechno nasliboval, potom obrátil. 25

4 sloh sloh a komunikace O SLOHU A O KOMUNIKACI VÙBEC Ve dvou sériích obrázkù jsou zachyceny dvì situace, kdy probíhá totéž sdìlení (na levé stranì se sdìluje informace o poèasí, na pravé se øíká, že se èlovìk má radovat, je-li zdráv), ale mìní se všechny ostatní souèásti komunikace mluvèí, posluchaèi, okolnosti i zpùsoby komunikace. V závislosti na tom se mìní...zpoèátku vlivem slábnoucí tlakové výše jasno, v prùbìhu dne se však bude od západu nasouvat studená fronta, která pøinese intenzívnìjší srážky, místy s bouøkami, výjimeènì se mùže vyskytnout i krupobití a silný nárazovitý vítr. Teplota o C, za frontou se ochladí na o C... Teï, Adélko, eštì hezky svítí sluníèko, ale až se po obìdì vyspinkáš, bude pršet. Možná pøíde i bouøka. Tumáš deštníèek a svetøík, aby ti nebyla zimièka. 68

5 i forma sdìlení a právì o tom se budeme ve slohu uèit. Pro pøehlednost je mluvèí vždy vlevo, posluchaè vpravo, uprostøed je obsah sdìlení a vše je podloženo nìjakými okolnostmi. Dokážete øíci, kdy se jedná o komunikaci verbální (slovní) a kdy o neverbální (pomocí znakù, gest, obrázkù, pohybù,...), kdy je to komunikace pøímá a kdy na dálku? Proè bychom se netìšili, proè bychom se netìšili, když nám pánbu zdraví dá, zdraví dá, když nám pánbu zdraví dá, zdraví dá... Raduj se, Kubíku, jsi zdráv!... dobrý zdravotní stav je dùležitým determinantem dostateèné sekrece endorfinù zpùsobujících permanentní euforii... 69

PRAVOPIS Pravopis velkých písmen... 20 Vlastní jména... 22. TVOØENÍ SLOV Odvozování... 30 Skládání a zkracování... 34

PRAVOPIS Pravopis velkých písmen... 20 Vlastní jména... 22. TVOØENÍ SLOV Odvozování... 30 Skládání a zkracování... 34 OBSAH TVAROSLOVÍ Slovní druhy... 4 Podstatná jména... 4 Pøídavná jména, èíslovky... 6 Zájmena, zájmeno jenž... 8 Slovesa... 10 Slovesný rod... 12 Pøíslovce, tvoøení a stupòování pøíslovcí... 14 Pøedložky,

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: Pocit ošklivého káèátka mì pronásleduje celý život. Je to mindrák, který získáte, když vám rodièe øíkají, že jste k nièemu. Pak už není problém

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

Nezeptáš se mì, co bych udìlal teï? hlesl jsem. Pøetáhla si triko pøes hlavu. Já se na to radši kouknu, zašeptala. Nahmatal jsem jí na levém boku zip

Nezeptáš se mì, co bych udìlal teï? hlesl jsem. Pøetáhla si triko pøes hlavu. Já se na to radši kouknu, zašeptala. Nahmatal jsem jí na levém boku zip Kam? No... Snad na pusu, ne? No ne! A co bys udìlal pak? Mùžeš všechno. Jako by tu Eliana nebyla klidnì si ji odmysli. Je tady jenom její tìlo. Dramaticky vykulila oèi. Jenom tìlo? polkl jsem naprázdno.

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT I. U okna stoje hledìl do ulice, otøásající se a dunivé pod rachotem kol projíždìjících tudy tìžkých povozù, zamyšlen nad hloubkou, z níž mìl jen smíšený dojem neurèitého

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Podìkování S podìkováním vìnujeme tuto knihu všem, kteøí nìjakým zpùsobem naplnili a obohatili naše vlastní smysly a životy tím, co nám øekli (nebo

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota 13. 4. 1996 dopoledne... 9 Režim semináøe... 10 Doporuèená

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více