Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní vzdělávání a úloha personalisty"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. podpis autora práce -ii-

3 Poděkování Děkuji své konzultantce Mgr. Zuzaně Šimberové za vedení mé bakalářské diplomové práce, za trpělivost, cenné rady a dobrou spolupráci. Dále bych ráda poděkovala firemnímu personalistovi a lektorovi v jedné osobě Mgr. Pavlu Ondovčákovi za vstřícnost, ochotu a za čas, který strávil při zodpovídání mých otázek. -iii-

4 Obsah Úvod... 1 TEORETICKÁ ČÁST Firemní vzdělávání Definice obchodní firmy Definice firemního vzdělávání Oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků Druhy firemního vzdělávání podle poskytovatele Důvody pro firemní vzdělávání Cíle firemního vzdělávání Úspěšnost firemního vzdělávání Vztah jednotlivce k firemnímu vzdělávání Metody firemního vzdělávání Vzdělávání na pracovišti Vzdělávání mimo pracoviště Formy firemního vzdělávání Definice personalistiky a personalisty Definice personalistiky Osoba personalisty a jeho úlohy Definice personalisty Role a oblasti činnosti personalisty Moderní personalista a jeho práce s technologiemi Podíl personalisty na firemním vzdělávání v obecné rovině Úskalí firemního vzdělávání z finančního hlediska Analýza vzdělávacích potřeb Proces plánování a přípravy projektů firemního vzdělávání Stanovení cílů a dalších nezbytných bodů iv-

5 3.3.2 Základní otázky při tvorbě vzdělávacího projektu Realizace programu Vyhodnocení programu a závěry Perspektivy přínosu firemního vzdělávání EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie Výzkumné otázky, metody a interpretace dat Případová studie Profil firmy Callanova metoda jako úspěšná firemní politika Program vyučovací lekce Hodnoty firmy Analýza podnikových dokumentů Úloha personalisty a jeho podíl na firemním vzdělávání Závěr Literatura Elektronické zdroje Příloha A Otázky z interview s personalistou jazykové školy Royal School Příloha B Inspekční formulář v-

6 Seznam obrázků Obrázek 1: Vzájemný vztah učení se, rozvoje a vzdělávání (Hroník, 2006, s. 31)... 3 Obrázek 2: Přehled ideálních schopností personalisty (Armstrong, 2007, s. 93) Obrázek 3: Vyuţití personálních technologií (Walker, 2003, s. 18) Obrázek 4: Cyklus firemního vzdělávání (http://www.institut-sp.cz/, 2008) Obrázek 5: Identifikace potřeby vzdělávání (http://www.institut-sp.cz/, 2008) Obrázek 6: Metody zjišťování vzdělávacích potřeb (Tureckiová, 2004, s. 101) Obrázek 7: Logo Royal School (http://www.royalschool.cz/, 2008) vi-

7 Úvod 1 Úvod Jako téma své bakalářské diplomové práce jsem si zvolila Firemní vzdělávání a úloha personalisty a to hned z několika důvodů. Prvním z nich je důraz na celoţivotní vzdělávání, které se v současné době objevuje stále častěji a častěji. Jiţ dávno neplatí to, ţe si kaţdý z nás vystačí pouze se školskou přípravou na povolání. Naopak, jenom během posledních deseti let došlo k obrovskému nárůstu informačních technologií a multimediálních komunikací, které jsou nuceni zvládat nejen manaţeři firmy, ale také zaměstnanci na niţších pozicích. Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita a konkurenceschopnost dané firmy. Znalost pouţívání nových technologických poznatků se v současné době nevyhýbá ani lidem důchodového věku. Soudobá společnost prostě vyţaduje celoţivotní proces vzdělávání, rozvoje a formulaci pracovních schopností. A právě díky potřebě celoţivotního vzdělávání je osoba firemního personalisty tak důleţitá. Personalista se podílí na plánování, řízení, realizaci a hodnocení firemního vzdělávání, musí také vhodně motivovat pracovníky, měl by to zkrátka být odborník ve své oblasti. Můj zájem o osobu personalisty je tedy druhým důvodem pro výběr tohoto tématu. Třetí a poslední důvod, proč jsem zvolila toto téma, je moje zkušenost jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole, která má výborně propracovaný systém rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců a zdejší personalista má široké pole působnosti ve vzdělávací oblasti a jsou mu svěřeny přímo klíčové kompetence. Cílem mojí bakalářské diplomové práce je vytvoření uceleného pohledu na firemní vzdělávání a osobu personalisty s důrazem na jasnou definici základních pojmů, cílů, forem a metod firemního vzdělávání. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem se personalista podílí na firemním vzdělávání a co všechno mohou být jeho kompetence. Načerpané poznatky z odborné literatury bych dále chtěla aplikovat na konkrétní firmu, ve které budu provádět kvalitativní výzkum zaloţený na případové studii.

8 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 2 TEORETICKÁ ČÁST 1 Firemní vzdělávání V teoretické části svojí bakalářské práce se budu věnovat třem hlavním oddílům a těmi jsou firemní vzdělávání, osoba personalisty a tyto dvě kapitoly se spojí ve třetím oddílu s názvem podíl personalisty na firemním vzdělávání. V úvodních částech těchto třech oddílů se budu vţdy věnovat vymezení základních pojmů, se kterými budu v bakalářské práci pracovat. Odborné termíny obchodní firma, podnik a organizace, které zde zazní poměrně často, mezi sebou samozřejmě mají drobné rozdíly, ale zde je budu pouţívat jako synonyma, stejně tak u pojmů personalista, personální pracovník a personální manažer. 1.1 Definice obchodní firmy Na začátek bych ráda stručně vymezila pojem obchodní firma. Podle webové stránky se jedná o organizační jednotku ekonomiky, je to název, pod kterým vystupuje podnikatel či skupina podnikatelů. Obchodní firma vzniká zápisem do obchodního rejstříku, je účelně uspořádána, organizována a také řízena. Webová stránka také uvádí, ţe obchodní firma je prioritně zaměřena na finanční výnosy a prosperující podnikání a to díky zavedení obchodně úspěšných strategií a taktik. 1.2 Definice firemního vzdělávání Před tím, neţ se budu věnovat bliţšímu definování pojmu firemní vzdělávání, ráda bych přiblíţila několik pojmů, které budu v textu pouţívat. Jedná se o popsání rozdílů mezi učením (se), rozvojem a vzděláváním, které ve své publikaci vymezil Průcha a kol. (1995): Učení (se) je jeden z klíčových pedagogicko-psychologických pojmů a neexistuje pro něj jednotná definice. Obecně je tento pojem chápán jako záměrný, ale i spontánní proces změny (například adaptace na přírodní a společenské prostředí či neustálé zdokonalování se), je to opak vrozeného. Učení (se) je širší pojem neţ rozvoj a vzdělávání. Učíme se novým věcem (i neţádoucím, jako je například kouření), i kdyţ se právě nevzděláváme.

9 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 3 K rozvoji jako k ţádoucí změně dochází záměrně a to pomocí učení se. Osobnost se rozvíjí permanentně, to znamená, ţe k němu dochází od narození aţ po stáří. Různé pedagogické směry a teorie chápou rozvoj osobnosti jako prvořadý úkol školské výchovy a vzdělávaní, rodinného a společenského působení. Vzdělávání je jeden ze způsobů učení se a jeho zvláštností je zejména to, ţe jde o proces, který je systematický, organizovaný a institucionalizovaný. V průběhu vzdělávání daná osoba získává určitou kvalifikaci. Jak jiţ bylo řečeno, učení můţe být bezděčné, ale ke vzdělávání dochází pouze záměrně. Vzdělávání je organizováno nějakou institucí, má přesně stanovený soubor učiva a vzdělávací cíle, kterých hodlá dosáhnout a také hodnocení výsledků studia. Vzdělávání můţe být buď formální (přesně strukturovaný vzdělávací systém) či neformální (rozvíjení mnoţství dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávání). Na následujícím obrázku, který zveřejnil ve své publikaci Hroník (2006), bych ráda demonstrovala vzájemný vztah těchto pojmů. Obrázek 1: Vzájemný vztah učení se, rozvoje a vzdělávání (Hroník, 2006, s. 31) Pokud bych se nyní věnovala problematice vymezení firemního vzdělávání, tak lze říci, ţe neexistuje jednoznačná formulace. Jednotliví autoři Hroník, Tureckiová a Koubek se ovšem většinově shodují v tom, ţe firemní vzdělávání je moderní záleţitost a je důleţité pro vyšší výkonnost zaměstnanců, coţ má za následek větší prosperitu dané firmy. Na ukázku uvádím několik citací níţe: Hlavním nástrojem rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování nebo změny struktury a obsahu jejich profesní způsobilosti, a tím vlastně také příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy jako celku, je podnikové vzdělávání. (Tureckiová, 2004, s. 89)

10 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 4 Hroník (2006, s. 116) ve své publikaci uveřejnil: To, co je v několika málo posledních letech markantní, je stále se zesilující tlak na to, aby rozvoj a vzdělávání prokazatelně vedlo ke zvýšení výkonnosti a s tím ruku v ruce jdoucí trend mířil k validnímu měření efektivity. Sílící tlak na zvýšení výkonnosti se promítá do všech trendů A tuto podkapitolu uzavřu citací z Koubka (2003, s. 14): Vzhledem k tomu, ţe současné trhy se globalizují a jsou značně proměnlivé, vyţaduje se od firem, aby byly pruţné a připravené na změny. Proto se klade mimořádný důraz na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, protoţe zkušenosti ukazují, ţe je to nejefektivnější nástroj flexibilizace a udrţení konkurenceschopnosti firmy. 1.3 Oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků Oblasti, ve kterých se uplatňuje rozvoj a vzdělávání pracovníků jsou tyto: Adaptace nových pracovníků, ke které dochází v okamţiku, kdy do podniku přijde nový pracovník nebo je-li stálý zaměstnanec převelen na jiné oddělení v rámci jednoho podniku. Adaptací je zkrátka rozumí přivyknutí na nové podmínky a poţadavky. Doškolování je prohlubování kvalifikace a přivykání si na nové podmínky na stávajícím pracovišti (například zavádění nových technologií). Rekvalifikace neboli přeškolování je realizováno kvůli osvojování si nových znalostí a dovedností, které uplatní na jiném neţ současném pracovišti. Rozšiřování si kvalifikace je vlastně rozvoj pracovníka nad rámec poţadovaných znalostí a dovedností, které jsou potřeba na jeho pracovišti. (srov. Koubek, 2007 a Dvořáková, 2007) 1.4 Druhy firemního vzdělávání podle poskytovatele Vzdělávání v podniku můţe vést buď specializovaný personalista, vzdělávací agentura najatá zvenčí nebo se zaměstnanec můţe rozvíjet sám. Vzdělávání zajišťované personálním manažerem se nazývá vnitřním vzděláváním. Vnitřní vzdělávání se liší v malých a velkých firmách. Výhodou vzdělávání ve velkých firmách je zajisté šíře nabídky, naopak v malých podnicích mohou personalisté více vycházet z individuálních potřeb jedinců a vzdělávání mu takzvaně ušít na míru.

11 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 5 Obecně lze konstatovat, ţe podnikové vzdělávání pracovníků je v poslední době v moderně řízených podnicích zřejmě nejvýznamnější personální činností. (Koubek, 2003, s. 139) V případě malých podniků, které nemají ţádný personální útvar ani odborného personálního pracovníka je potřeba firemní vzdělávání zajistit z vnějších zdrojů tato varianta se nazývá outsourcing. V České republice v současnosti existuje mnoho vzdělávacích agentur, které nabízející firemní vzdělávání v oblastech, jako je například IT, manaţerské kurzy, psychologie prodeje nebo cizí jazyky. Pro příklad bych uvedla jména několika agentur působících na českém trhu: Go 4 it, Mek-in, Nicom, Hello a Tutor. Třetí variantou bývá, ţe si pracovník sám vytvoří vzdělávací plán a tak řídí svůj rozvoj a kariérní postup. Podle mého názoru to můţe být výborný tah, co se týká motivace, ovšem za předpokladu, ţe je dotyčný pracovník zodpovědný a firma mu zprostředkuje veškeré edukační materiály. Na druhou stranu můţe být obtíţné vytvořit si vlastní kurikulum, které by pokrylo firemní poţadavky. U sebevzdělávajícího se zaměstnance je také nutné provádět supervizi a zprostředkovat mu zpětnou vazbu. (Walker, 2003) 1.5 Důvody pro firemní vzdělávání Svět se neustále vyvíjí a mění, na trh přicházejí nové a nové technologie. Firma, která chce udrţet krok a být konkurenceschopná, musí vzdělávat své zaměstnance. Bez kvalitních lidských zdrojů by ţádný podnik nemohl dlouhodobě fungovat a vytvářet zisk. Firmy tedy mají zájem o kvalifikované pracovníky, protoţe jejich kvalifikace, znalosti, vědomosti a vzdělání slouţí nejen jako kvalitní výrobní síla, ale jsou i předpokladem existence podniku a jeho konkurenceschopnosti na trhu. Proto je neustálé firemní vzdělávání tak důleţité, i kdyţ je poměrně finančně náročné. Palán (2003, str. 149) udává následující důvody, proč je firemní vzdělávání tak nezbytné: Nevýhodou pro pracovníky jsou stále se zvyšující nároky na jejich kvalifikaci, participativnost a neustálé zvyšování míry nasazení. Ode všech se vyţaduje samostatnost, vysoká míra odpovědnosti, tvořivost, iniciativa tedy vysoká kvalifikovanost, kdy rutinní výkon jiţ nedostačuje. Člověk si nevystačí pouze se školskou přípravou na povolání. Podle mého názoru by loajální a pracovití zaměstnanci neměli být propouštěni pouze s odůvodněním, ţe nemají dostatečné vědomosti. Neustálé vzdělávání je zkrátka nezbytností a moje tvrzení podporuje i fakt, ţe jenom během posledních deseti let došlo k obrovskému nárůstu informačních technologií a

12 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 6 multimediálních komunikací. Kaţdý zaměstnanec, a to i včetně niţších pozic, je nucen zvládat veškeré tyto nové technologie s takovou samozřejmostí, jako je čtení a psaní. Mluvím zde o vyuţívání mobilních telefonů, osobních počítačů, interních počítačových sítí, internetu a u. Znalost pouţívání nových technologických poznatků se v současné době nevyhýbá ani lidem důchodového věku. Soudobá společnost prostě vyţaduje celoţivotní proces vzdělávání, rozvoje a formulaci pracovních schopností. V tomto případě mluvíme o vzdělávání celoţivotním a na celoţivotní vzdělávání jako takové by mělo být pohlíţeno jako investici, která se do budoucna vyplatí. 1.6 Cíle firemního vzdělávání Důleţité pro celé firemní vzdělávání je uvědomit si jeho cíle, neboli kam daná firma vzděláváním svých zaměstnanců směřuje. Cílem personálního řízení je neustálá péče o lidské zdroje. Personalista je ve velké míře zodpovědný za podněcování růstu všech sloţek osobnosti, které jsou pro danou firmu nejdůleţitější. Prokopenko (1996) stanovil cíle firemního vzdělávání takto: Doplnění a prohloubení vědomostí zajištění těchto poţadavků je vhodné formou distančního vzdělávání, sebevzdělávání nebo přímou výukou. Personalista můţe zorganizovat v tomto případě přednášku, seminář, doporučit e-learning nebo zvolit vzdělávání formou dialogových metod. Cílem je přizpůsobování odborných znalostí zaměstnanců specifickým poţadavkům pracovních míst. Zlepšení schopností a dovedností efektivně komunikovat tyto schopnosti a dovednosti jsou zaloţeny na předávání informací formou přímé výuky a výcviku při pouţívání problémových a dialogových metod, koučinku, metody pro-kontra a studijní řešitelské činnosti. Dovednosti pohotově se rozhodovat dovednost rozhodovat s sebou nese potřebu kombinované výuky a řešení problémových situací. Personalistovi se tu nabízí moţnosti workshopu, Open Space technology, brainstormingu nebo formy přímého výcviku. Zdokonalení profesních návyků personalistovi je v tomto případě k dispozici forma přímé i kombinované výuky. Vhodnými formami firemního vzdělávání je pak instruktáţ, koučink a výcvikové formy získání a posílení profesních návyků.

13 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 7 Poţadované parametry cílů výuky jsou: specifičnost vztah k určité konkrétní činnosti v čase, kvalitě a mnoţství; měřitelnost moţnost změřit kvalitu i kvantitu v mnoţství a čase; akceptovatelnost přijetí cíle od všech, kteří jej budou naplňovat, a soulad se vzdělávacími potřebami; reálnost cíl musí být dosaţitelný; termínovanost splnění cílů i jednotlivých etap v daném, potřebném čase. Na stanovení cílů firemního vzdělávání nejčastěji spolupracují linioví manaţeři s personalistou, případně externí odborníci v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Armstrong (2007) tvrdí, ţe stěţejními cíli firemního vzdělávání je zejména zvýšení výkonu stálých pracovníků a rozvoj schopnosti být co nejdříve a s co nejmenšími náklady schopen vykonávat novou práci u čerstvě přijatých pracovníků. Podle něj je totiţ cílem dosaţení prosperity a konkurenceschopnosti podniku. Firemní vzdělávání tedy chápe jako investici do lidí, která by se měla firmě vrátit. Pokud bych měla srovnat vymezení cílů vzdělávání u těchto dvou autorů, je nutné říci, ţe ve své podstatě chápou cíle firemního vzdělávání podobně. Armstrong se však více orientuje na zisk pro firmu, zatímco na druhé straně Prokopenko se orientuje na zlepšení schopností a dovedností pracovníků. Prokopenko se tedy více přibliţuje sociálnímu vzdělávání, přínosu pro jedince a ne primárně přínosu pro firmu. 1.7 Úspěšnost firemního vzdělávání Celou úspěšnost firemního vzdělávání ovlivňuje pět účastníků tohoto procesu. Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005, s. 186) je vymezili následovně: Majitel firmy případně TOP manaţer: nese odpovědnost za firemní rozvoj a vzdělávání, iniciuje vznik firemních vzdělávacích programů a strategií. Linioví manaţeři: jejich úkolem je rozpoznat oblasti, ve kterých je nutné zaškolovat. Manaţer pro vzdělávání: jedná se o manaţera či zaměstnance, který je zodpovědný za přípravu a uskutečňování firemního vzdělávacího programu. Lektor či trenér: plánuje a realizuje školení a výcvik, společně s manaţerem pro vzdělávání stanovují vzdělávací metody, cíle a obsahy. Posluchač: jeho hlavním cílem je osvojování nových dovedností a znalostí a jejich zavádění do praxe.

14 Kapitola 1. Firemní vzdělávání Vztah jednotlivce k firemnímu vzdělávání Prokopenko (1996) poukazuje na to, ţe existuje základní neslučitelnost ve vztahu k cílům mezi jednotlivcem a firmou. Jednotlivec má potřebu svobody, je řízen svými city, tvořivostí, jedná v zájmu svých potřeb a směřuje k osobnímu blahobytu. Je nutné zdůraznit, ţe vztah dospělých k personalistice a k firemnímu vzdělávání závisí na jejich motivaci, která můţe být někde vystavěna na tom, ţe personalista vysvětlí zaměstnancům, proč je vzdělávání tak důleţité, jinde pracovníky mohou motivovat finanční bonusy. Personalista by se měl v kaţdém případě snaţit předcházet skepsi zaměstnanců, kteří se k firemnímu vzdělávání staví asi takto: Proč se mám na stará kolena něco učit? nebo Tak já si udělám ten certifikát a snad uţ po mě nějakou dobu nebudou nic chtít. Testování jejich nových poznatků a sledování změny v jejich chování a pracovním nasazení pak často přijímají s nevolí. Palán (2003, str. 146) vysvětluje, jak motivovat jednotlivce ke kladnému vztahu k firemnímu vzdělávání: Péčí o lidské zdroje je uspokojována potřeba růstu, člověk má moţnost seberealizace. Tím je motivován k pozitivnímu vztahu k podniku, má-li tento vztah, pak aktivně spolupůsobí (participuje) na plnění podnikových cílů. Stává se výkonnějším a schopnějším přijímat další, event. i vyšší úkoly, způsobilým inovovat i podílet se na řízení. Zásadně se sniţuje míra nezbytné kontroly jako indikátor participativnosti. Firemní vzdělávání by naopak mělo být chápáno jako zaměstnanecký bonus, jako investice zaměstnavatele do zaměstnanců. Mělo by rozvíjet zaměstnanecký potenciál, motivovat je a zvýšit jejich spokojenost a produktivitu práce. Pracovníci by si měli uvědomit, ţe zkušenosti nabyté díky firemnímu vzdělávání zvyšují jejich hodnotu na trhu práce a v případě sniţování stavů v původním podniku pak mají lepší šanci uplatnit se v nové organizaci. Firmy jsou zcela odlišné. K jejich cílům patří krátkodobý zisk, dlouhodobé přeţití na konkurenčním poli a dosaţení sociálních cílů. A jelikoţ se firma můţe realizovat právě díky svým zaměstnancům, personalisté by se měli snaţit sjednotit osobní a podnikové cíle, měli by se řídit potřebami firemních zaměstnanců a zároveň vycházet z potřeb dané firmy.

15 Kapitola 1. Firemní vzdělávání Metody firemního vzdělávání V této kapitole se budu zabývat metodami firemního vzdělávání, rozdělením na vnitropodnikové a mimopodnikové vzdělávání a přiblíţením si několika konkrétních vzdělávacích metod. Zaměřím se pouze na některé vybrané metody a to v závislosti na empirickém výzkumu. Nejprve bych ráda představila definici firemního vzdělávání podle Palána (2002, s. 157): Podnikové (firemní) vzdělávání je vzdělávací proces organizovaný podnikem. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku, tak i vzdělávání mimo podnik či vzdělávání na pracovišti. Podnikové vzdělávání se uplatňuje pomocí dvou moţných metod, a ty se nazývají metoda vnitropodniková a externí neboli mimopodniková. Rozdíl mezi vnitropodnikovým a mimopodnikovým vzděláváním je ten, ţe vnitropodnikové vzdělávání je organizováno přímo podnikem, zatímco externí metodu vzdělávání má na starosti nějaké specializovaná instituce (blíţe viz kapitola 1.4). Další moţné dělení je na vzdělávání na pracovišti neboli on the job a na vzdělávání mimo pracoviště off the job. Vzdělávání mimo pracoviště se uskutečňuje například ve výukových dílnách, v trenaţérových či počítačových učebnách. Vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště se týká zaškolování nově přijatých zaměstnanců, přeškolování (při chybných či neefektivních pracovních návycích zaměstnanců) a doškolování (například při zavádění nové techniky a technologie nebo při povýšení) Vzdělávání na pracovišti Vzdělávání na pracovišti při vykonávání práce volí podle Koubka (2003) častěji spíše malé podniky. Je organizováno z iniciativy vedení podniku a je vykonáváno v podnikových prostorách. Pokud má malý podnik personalistu, pak jej nejčastěji realizuje právě on. Nespornou výhodou jsou nízké náklady na vzdělávání, zaměstnanec se učí v konkrétních podmínkách firmy, je mu věnován individuální přístup a celé vzdělávání je upraveno a přizpůsobeno jeho moţnostem. Pokud ovšem není v malých firmách přítomen speciální personální pracovník a vzdělávání se ujme někdo z dlouhodoběji zaměstnaných pracovníků, hrozí, ţe nebudou nastaveny podmínky pro nerušené vzdělávání. Pracovní vytíţenost vzdělávajícího zaměstnance můţe také způsobit jistou nelibost, protoţe se mu tímto rozšíří jeho pracovní povinnosti a to jde ruku v ruce i s tím, ţe tento školitel se nebude moci soustavně věnovat novému zaměstnanci právě proto, ţe musí splnit svůj pracovní plán.

16 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 10 Koubek (2007) mezi metody vzdělávání na pracovišti řadí například koučování, instruktáţ při výkonu práce, rotace práce, pracovní porady anebo mentoring. Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této kapitoly, blíţe se budu věnovat pouze vybraným metodám. Koučování Koučování neboli koučink je metoda vedení lidí a jeho základním principem je odhalování skrytých dovedností a limitů koučovaného. Často bývá realizován vnitropodnikově, samozřejmě někdy můţe probíhat i mimo daný podnik. Koučování se uskutečňuje individuálně nebo kolektivně, většinou v pracovním týmu o velikosti maximálně šesti zaměstnanců. Koučování můţe být blíţe specializováno například na koučování vrcholových manaţerů, koučování v obtíţných profesních situacích nebo na koučování při změně zaměstnání a podobně. Koučování se nehlásí k vědním disciplínám jako je psychoterapie nebo poradenství. Kouč není ani mentor, který koučovanému řekne, jak má co dělat. Kouč naopak pohlíţí na situaci koučovaného nezávislýma očima a vede ho k tomu, aby k optimálnímu řešení došel sám a s uvědoměním si svých vlastních moţností, svých silných a slabých stránek. Z pracovního hlediska se podle webové stránky jedná zejména o splnění náročného úkolu, zvýšení upadající výkonnosti, posílení sebevědomí a umění se rychle a efektivně rozhodnout. Na druhou stranu Koubek (2007, s. 152) poukazuje na to, ţe koučink probíhá opět pod tlakem pracovních úkolů, často v hlučném a rušivém prostředí a můţe být dosti rozkouskovaný, nesoustavný. Mentoring Mentoring znamená partnerství a podporu mentee (nového pracovníka) mentorem (zkušenějším spolupracovníkem), v tomto vztahu je důleţitý proaktivní přístup. Hlavní úlohou mentora je předávání zkušeností, pracovní poradenství (například učení příkladem, vysvětlování fungování organizace, podněcování k dosaţení stanovených cílů a podobně) a také profesní a sociální rozvoj mentee v daném podniku. Mentor bývá také často zapojen do hodnocení pracovního výkonu mentee. Mentoring není důleţitý jen pro mentee, ale i pro mentora. Ten je totiţ vystaven obohacujícímu vlivu mentee, který přišel z vnějšího prostředí, není zatíţen pracovními stereotypy daného podniku a můţe tedy přispět novými podněty (srov. Tureckiová, 2004 a web

17 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 11 Pracovní porady Pracovní porady popisuje Mikuláštík (2003, s. 240) následovně: Porada by měla být komunikačním aktem předem připraveným časově i obsahově, a navíc moderátor nebo předseda je člen, který má určitá pravidla navíc neţ ostatní členové pracovní porady. Pracovní porada můţe být téţ chápána i jako skupinová diskuze, to znamená, ţe během porady dojde ke spontánní diskuzi nad nějakým problémem a tato diskuze nebude moderovaná a předem naplánovaná. Tato metoda je povaţována za vhodnou ke vzdělávání pracovníků, jelikoţ při ní dochází k prezentaci a výměně zkušeností. To má za následek velkou informovanost a rozšíření znalostí nových nebo méně zkušených pracovníků, vede téţ k motivaci a iniciativě. Na závěr této podkapitoly bych se ráda podělila o svůj poučený pohled na situaci s odkazem na výše uvedenou literaturu. Ráda bych vyjádřila názor na koučink a mentoring, protoţe se jedná o moderní metody vzdělávání, a to sice formou srovnávání. Koučink je přínosná metoda, jak popisuje Tureckiová (2004), ale podle mého názoru spíše v osobních neţ profesních situacích. Koubek (2007) tvrdí, ţe většina podniků uplatňuje především pragmatický postup, orientují se na zisky a plnění pracovního plánu, coţ občas můţe být v rozporu s koučinkem, jelikoţ jde o poměrně dlouhodobou metodu. V plném pracovním nasazení se podle mého názoru nenajde dostatek času na to, aby koučovaný k optimálnímu řešení došel sám za pomoci kouče a aby si uvědomil své vlastní moţností a limity. Mentoring podle mého názoru sice není tolik kreativní, neuplatňuje poznávání sebe sama v takové míře jako koučink, ale zaměřuje se spíše na předávání zkušeností a zvýšení efektivity práce. Domnívám se, ţe vzhledem ke stanoveným cílům většiny firem je mentoring rychlejší metoda vzdělávání Vzdělávání mimo pracoviště Vzdělávání mimo pracoviště neboli off the job se v moderních firmách zaměřuje na rozvoj dovedností a znalostí. Realizuje jej buď personalista dané firmy, nebo externí lektor. Mezi metody tohoto typu firemního vzdělávání patří například vzdělávání pomocí počítačů známé jako e-learning, dále pak semináře spojené s diskuzí, workshopy anebo outdoor trainingy. Stejně jako v kapitole nazvané Vzdělávání na pracovišti se budu věnovat pouze vybraným metodám.

18 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 12 Workshop Podle webové stránky je workshop taková vzdělávací aktivita, kterou vede speciální lektor-moderátor a jeho cílem je dovést účastníky workshopu k výstupu vyuţitelnému pro jejich další práci. Workshopy poslouţí zaměstnancům k prohlubování znalostí a získávání podnětů pro další praxi, nejsou tedy vhodné pro úplné začátečníky. Účastníci by měli dojít k výstupu pomocí vlastních zkušeností a znalostí. Lektor při tom vyuţívá nejrůznější metody, například brainstorming, brainwriting, mentální mapy, zpětná vazba a podobně. Vše musí být důkladně naplánováno dopředu a musí být stanoven cíl. Důleţité je také to, aby celý workshop probíhal v uvolněné atmosféře. Nyní bych se ještě ráda věnovala metodám brainstorming a brainwriting a stručně bych je přiblíţila. Brainstorming je podle Königové (2007) je skupinová technika zaměřená na tvůrčí myšlení a je zaloţena na skupinovém výkonu. Vše stojí na hypotéze, ţe lidé ve skupině vymyslí více, neţ by vymysleli individuálně a to díky podnětům ostatních. Co se týká zásad brainstormingu, řeší se jedno problematické téma a mluvit by měl v jednu chvíli pouze jeden účastník. Poté, co se přednesou návrhy na řešení problému, přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech. Nápady je proto dobré zapisovat nebo nahrávat. Nutnou podmínkou je také kooperativní a uvolněná atmosféra ve skupině. Skupina by neměla přesahovat 12 osob a platí, ţe čím je skupina rozmanitější, tím více pohledů na věc můţeme získat. Účastníci brainstormingu by neměli být nijak za své nápady hodnoceni a uţ vůbec ne zesměšňováni, protoţe kaţdá myšlenka můţe být inspirující. Königová (2007, s. 34) vysvětluje, proč by nemělo být pouţíváno hodnocení následovně: Odloţíme-li hodnocení nápadů, umoţní nám to vyuţití představivosti člověka ve větší míře. Řešíme-li nějaký problém, omezíme se většinou na taková řešení, která jsme uţ dříve pouţili při podobných problémech. Nebo se omezíme na řešení, která jsme viděli jinde, popřípadě na kombinaci obou přístupů. A jak jsem jiţ uvedla, brainstorming se zaměřuje na originalitu a jeho cílem je získat co nejvíce nových a efektivních nápadů. A jaké jsou výhody a nevýhody skupinového rozhodování? Kladně bych hodnotila pouţití více informací a znalostí, jejichţ kombinací vznikají kýţené výsledky. Neopomenout nesmím ani teambuilding, neboli rozvoj týmové soudrţnosti a kooperace.

19 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 13 Mezi nevýhody bych zařadila strach ze zveřejnění vlastního názoru a z kritiky, který můţe panovat, i kdyţ je zakázáno hodnocení. Další nevýhodou můţe být i ztráta motivace k přemýšlení aneb sociální lenivost. Brainwriting je varianta brainstormingu. Jeho podstata spočívá v psaní nápadů na papír. Ty jsou pak dále doplňovány tak dlouho, aţ dojde k výběru nejdokonalejšího řešení (Vališová, Kasíková, 2006). E-learning E-learning je chápán jako prezenční, ale také distanční forma podnikového vzdělávání. Tato metoda je zaloţena na vyuţívání počítačové techniky a internetu k rozvoji vzdělávání a samozřejmě i k testování získaných znalostí. Jde o velice moderní přístup, který se můţe realizovat kdekoliv a kdykoliv, stačí splnit jednu podmínku a tou je připojení k internetu. Nespornou výhodou e-learningu jsou niţší náklady neţ u klasických vzdělávacích metod (Putnová, 2006) Formy firemního vzdělávání Dvořáková (2007, str. 296) vymezuje formy firemního vzdělávání jako druh procesu, při kterém dochází k předávání a získávání nových informací a procvičování dovedností. Autorka zkombinovala dvě základní členění vzdělávacího procesu, a to sice řízený-neřízený a pracovní-nepracovní a ve výsledku definovala jejich šest moţných variant. Jsou to následující body: Řízené vzdělávání při výkonu práce na pracovišti (neformální vzdělávání): Při pracovní činnosti je zaměstnanec pod dohledem interního školitele nebo zkušenějšího pracovníka, a ten ho učí a pomáhá mu zvládat nové poznatky a dovednosti, které zaměstnanec potřebuje k plnění pracovních úkolů. Mezi metody patří mentoring, koučování instruktáţ, rotace práce Řízené vzdělávání mimo výkon práce na pracovišti (formální vzdělávání): Vzdělávání pracovníků probíhá ve firmě, ale mimo pracoviště, na kterém zaměstnanci obvykle jsou. Proces vzdělávání totiţ probíhá ve specializovaných místnostech, například ve školících místnostech, počítačových učebnách či výukových dílnách. Vše je pod vedením školitele, který můţe být interní nebo externí. Metody, které vyuţívají, jsou například: demonstrace, koučování, seminář, diskuse nebo přednáška.

20 Kapitola 1. Firemní vzdělávání 14 Řízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (institucionalizované vzdělávání): Na rozdíl od předchozích forem vzdělávání jde u tohoto typu o dlouhodobější proces, patří sem totiţ vzdělávání v rámci národního školského systému, vzdělávání ve vzdělávacích institucích mimo školský systém, vzdělávání prostřednictvím stáţí a studijních cest. Díky tomuto je vyšší motivovanost pracovníků ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Příklady metod jsou: seminář, diskuse či přednáška. Neřízené vzdělávání při výkonu práce na pracovišti (informální vzdělávání): Způsobilost k výkonu práce se u této formy vzdělávání uskutečňuje díky pozorování práce jiných zaměstnanců nebo díky opatřování si informací pro plnění pracovních úkolů, dalo by se tedy říci, ţe se formuluje přirozenou cestou. Neřízené vzdělávání mimo výkon práce na pracovišti (interpersonální vzdělávání): Zaměstnance zde ovlivňují zejména mezilidské vztahy, které nemusí být pouze v rámci pracovního týmu. Uplatňuje se neformální komunikace, zvídavost jednotlivce a firemní kultura. Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (celoživotní sebevzdělávání): Člověk přebírá odpovědnost za svůj další rozvoj, kombinuje znalosti a dovednosti, které získal v různých oborech, chce se uplatnit na trhu práce, ale i v celé řadě oblastí lidského ţivota. Jako kontrast Dvořákové bych ráda ještě zveřejnila vymezení forem podnikového vzdělávání podle Palána (2002, s. 40), který pouţívá tato kritéria: Vymezení podle časového hlediska (základní vyučovací časovou jednotkou při školním vzdělávání je vyučovací hodina, u vzdělávání dospělých to bývají dvě hodiny). Podle prostředí, ve kterém probíhá vyučování (například výuka ve třídě, počítačové učebně, dílně, na pracovišti, v terénu, laboratoři). Podle pedagogického zaměření (jazykové kurzy, počítačové, rekvalifikační apod.). Podle organizačního uspořádání studujících (vyučování individuální versus skupinové) včetně typu interakce mezi studujícím a učitelem (vyučování kooperativní, participativní, individualizované). Podle stavu systémů, v nichţ se vzdělávání realizuje - ţivé systémy (učitel, lektor, konzultant) a neţivé systémy (vyučovací technika, didaktické pomůcky.

21 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky 15 2 Definice personalistiky a personalisty V této kapitole se budu snaţit formulovat nejprve personalistiku jako vědu a poté osobu personalisty. Stručným nastíněním personalisty jsem se jiţ zabývala v první kapitole, kdy jsem stručně popisovala jeho účast na firemním vzdělávání. Nyní se podrobněji zaměřím na jeho role, oblasti činností a krátce i na to, jak práci personalisty usnadňují moderní informační systémy. 2.1 Definice personalistiky Na úvod této kapitoly bych ráda vymezila pojem personalistika. Personalistika je obecné označení oboru (event. i oboru studijního) nauky o práci s lidmi (Palán, 2002, s. 151). Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005, s. 19) vymezili personalistiku následovně: Personalistika znamená obor, jehoţ předmětem je personál organizací různého druhu a vytváření příznivých podmínek pro jeho uplatnění, vyuţití a rozvoj ve prospěch dosaţení provozních a rozvojových cílů organizací. Personalistika zároveň znamená specifický díl administrativy kaţdé organizace (podniku, firmy, instituce) a specializovanou organizační technologii, zabývající se zaměstnanci a jejich záleţitostmi s přednostním ohledem na zájmy organizace. Personalistika má v praxi charakter specializované vnitroorganizační sluţby a zaměřuje se na řízení a rozvoj lidí v organizaci. Zabývá se tedy zejména výběrem zaměstnanců a jejich zařazováním do pracovního procesu, dále jejich vzděláváním, zaškolováním a výcvikem, odměňováním nebo naopak penalizací, dodrţováním podmínek BOZP. Personalista řeší také nadbytečnost zaměstnanců a snaţí se vyhovět potřebám a poţadavkům managementu. Dalším klíčovým úkolem personalistiky je vytvořit takové prostředí a podmínky, které by umoţnili lidem co nejlépe vyuţít svoje schopnosti a potenciál jednak ku prospěchu dané organizace, tak i ku prospěchu sebe sama. (srov. Armstrong, 2007 a Bláha, Mateiciuc a Kaňáková 2005)

22 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky Osoba personalisty a jeho úlohy Definice personalisty Osoba personalisty je součástí celkového procesu řízení firmy, jsou partnery v podnikání. Personální obsazenost personálního útvaru a jeho organizace záleţí na kaţdé individuální firmě, neexistuje totiţ ţádná norma, podle které bychom mohli zjistit ideální počet personalistů na počet zaměstnanců. Přihlíţí se tedy k firemní velikosti, typu prováděných prací, typu zaměstnanců a samozřejmě i k důleţitosti, která je připisována personálním pracovníkům. Pro zajímavost uvádím šetření, které představuje Armstrong ve své publikaci z roku Výzkum byl organizován Industrial Relations Services ve Velké Británii, účastnilo se ho 128 organizací a ve výsledku bylo zjištěno, ţe na jednoho personalistu průměrně připadá 109 pracovníků. Co se týká role vedoucího pracovníka personálního útvaru, je nutné říci, ţe je členem nejvyššího firemního vedení. Proto je důleţité, aby měl jednak teoretické znalosti z oboru, tak i praktické zkušenosti, aby důkladně znal problematiku dané firmy a podporoval dosaţení jejích cílů, aby uměl čelit stresovým situacím, určoval si priority a případně vytvářel podnikové strategie. Kodex profesionálního vystupování vydaný Institute of Personnel and Development ve Velké Británii stanovil, ţe se personalisté mají starat o podpůrnou činnost dané společnosti a jejích zaměstnanců mají je rozvíjet, poskytovat poradenskou činnost a dávat stejné příleţitosti. Mají být slušní, přesní, důvěryhodní a proaktivní mají jednat efektivně a pracovat jako myslící zaměstnanci. Respektovat by měli i etické normy, měli by mít potřebu celoţivotního vzdělávání a soustavného odborného rozvoje a kvalifikaci pro řízení lidských zdrojů. Řízením lidských zdrojů se rozumí strategicky zaměřené a průběţně koordinované firemní činnosti slouţící k získávání a udrţení zaměstnanců a vytvoření podmínek pro to, aby podávali co nejvyšší výkon a přispívali k dosaţení provozních i rozvojových podnikových cílů. Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je přihlíţení k odbornému růstu, osobnímu rozvoji a prosperitě zaměstnanců. Rozvoj lidských zdrojů znamená zvyšování úrovně způsobilosti zaměstnanců k tomu, aby plnili budoucí pracovní úkoly, tedy především zvyšování jejich odborného potenciálu. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, s. 13)

23 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky 17 Obrázek 2: Přehled ideálních schopností personalisty (Armstrong, 2007, s. 93) Role a oblasti činnosti personalisty Role a oblasti činnosti jednotlivých personalistů jsou proměnlivé, závisí především na potřebách konkrétní organizace a na vlastních schopnostech personalistů. Vymezení tří klíčových rolí personalistů podle Armstronga (1999): Stratégové jsou personalisté zabývající se hlavními a dlouhodobými strategickými otázkami, které se týkají řízení a rozvoje lidí a zaměstnaneckých vztahů v organizaci. Snaţí se o strategickou integraci a soulad. Formulují politiku tak, aby co nejlépe vyuţívali schopnosti lidských zdrojů organizace. Dále pomáhají řídit procesy změn a řídí lidské zdroje. Poskytovatelé interních služeb poskytují účinné personální sluţby, které jsou v souladu s potřebami organizace, liniových managerů a zaměstnanců. Linioví manageři jsou vlastně jejich interní klienti a jejich interní zákazníci, tudíţ jsou od personalistů vyţadovány opravdu profesionální sluţby. Interní konzultanti, jejíchţ role je stále významnější, protoţe personalisté poskytují rady a doporučení managementu při řešení personálních otázek. Poskytují tedy rady

24 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky 18 v záleţitostech, jako je vytváření úkolů a pracovních míst, inzerování volných míst, sestavování seznamu vhodných uchazečů, výběr metod ve vzdělávání, mzdové či platové tarify, záleţitosti pracovních vztahů jako jsou pracovní spory a stíţnosti, dále také řešení problémů s lidmi, např. disciplinární záleţitosti, dodrţování pracovní doby nebo absence. Nyní bych ráda přiblíţila okruhy činností personálních pracovníků, které rozdělil Armstrong (1999) následovně: Organizace, do které spadá vytváření organizace, která pokrývá poţadované aktivity, je flexibilní a pruţně se adaptuje na změny, zabezpečuje efektivní komunikaci a rozhodování. Další nezbytnou věcí je vytváření pracovních míst, rozhodování o jejich obsahu, odpovědnosti a úkolech. V neposlední řadě musím zmínit i výkonnost organizace a její zvyšování efektivní činnosti, plánování a uskutečňování programů. Zabezpečení pracovních zdrojů, konkrétně plánování lidských zdrojů odhadování počtu a úrovně kvalifikace zaměstnanců a jejich soustavným rozvojem a vzděláváním, které vede ke zvyšování efektivity vykonané práce; a získávání a výběr pracovníků pro potřeby organizace. Řízení výkonu je: Dosahování lepších výsledků organizace, týmu a jednotlivců měřením a řízením výkonu pomocí dohodnuté soustavy cílů a poţadovaných schopností; hodnocení a zlepšování pracovního výkonu. (Armstrong, 1999, s. 44) Rozvoj zaměstnanců, který zahrnuje rozvoj a vzdělávání, rozvoj manaţerů a řízení kariéry. Rozvoj a vzdělávání je plánované rozvíjejí znalostí, dovedností a schopností pracovníků dané organizace tak, aby byli schopni vykonávat poţadovaný okruh úkolů. Rozvoj manažerů tak, aby splňovali poţadavky na kvality a výkonu, které organizace potřebuje k uspokojení svých potřeb a splnění vytyčených cílů. Řízení kariéry je plánování a rozvoj talentovaných zaměstnanců. Zdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnance se zabývají jak vytvářením a spravováním programů týkajících se zdraví a bezpečnosti na pracovišti, tak i sluţbami pro zaměstnance, jako je například pomoc při řešení osobních krizí a interpersonálních konfliktů.

25 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky 19 Personalisté mají na starosti zaměstnanecké vztahy, řízení a udrţování kolektivních pracovních vztahů, dále efektivní komunikaci a předávání příslušných informací pracovníkům organizace a zapojování a participace zaměstnanců do rozhodování o záleţitostech, které se jich týkají. Odměňování zaměstnanců, kde jde jednak o hodnocení odvedené práce, které slouţí jako základna pro určení mzdových relací, odměňování podle výkonu, tak i zaměstnanecké výhody poskytované jako bonus k platu, zabezpečení sociálních i individuálních potřeb aj. Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí, mezi které bych zařadila personální informační systémy, které přiblíţím v kapitole a praxe a postupy správy zaměstnaneckých záležitostí. Zde se jedná o pracovní podmínky a záleţitosti spojené např. s povyšováním na lepší pracovní pozici anebo naopak se stíţnostmi, rovností příleţitostí, sexuálním obtěţováním na pracovišti, vztahy mezi rasami a národnostmi, atd Moderní personalista a jeho práce s technologiemi V současné době jiţ neplatí, ţe personální pracovník je zejména administrativním pracovníkem. Administrativou se zabývá i v současnosti, jeho práce se dnes ovšem také posouvá od lokálního ke globálnímu, od vnitropodnikových sluţeb k outsourcingu (ang. outsourcing = zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací) a od pouhého vykonávání transakcí po tvorbu strategických úloh. Toto obrovské mnoţství sluţeb se dnes řeší pomocí moderních technologií, jako jsou internetovou síti dostupné personální portály, síťové samoobsluţné systémy umoţňující přístup k interním a externím databázím a personálnímu informačnímu systému (human resource information system). Personální informační systémy jsou vhodné pro vypracování a vedení záznamů, které poskytují datovou základnu a nabízejí pomoc při rozhodování. V níţe uvedené tabulce, kterou zveřejnil ve své publikaci Walker (2003), bych ráda demonstrovala, ţe ve středu všeho dění stojí právě personální technologie. Důleţité jsou samozřejmě i personální sluţby, konkrétně najímání a výběr nových zaměstnanců, dále jejich hodnocení a uvolňování, školení na nové pozice, školení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyplácení odměn a zaměstnaneckých výhod atd.

26 Kapitola 2. Definice personalisty a personalistiky 20 Všimněme si, ţe se nepředpokládá, ţe by úloha podnikového poradce či dalších rolí a sluţeb, které vyţadují jednání tváří v tvář, měla být technologiemi odstraněna. (Walker, 2003, s. 18) Na druhou stranu Armstrong (1999, s. 54) přiznává, ţe technologie můţe však mít také za následek dekvalifikaci a sníţení počtu pracovních míst a tudíţ můţe představovat i značnou hrozbu pro zaměstnance. Obrázek 3: Vyuţití personálních technologií (Walker, 2003, s. 18) Jak jiţ bylo řečeno, práce personalistů se posouvá do globálnější roviny, je velmi různorodá a zahrnuje široké pole působnosti. Personalisté jsou členy nejvyššího firemního vedení. Náročné úkony, které musí kaţdý personální pracovník řešit, mohou být zjednodušovány prostřednictvím pouţívání personálních technologií, tedy personálním informačním systémem, který na druhou stranu můţe mít i negativní dopad.

27 Kapitola 3. Podíl personalistky na firemním vzdělávání v obecné rovině 21 3 Podíl personalisty na firemním vzdělávání v obecné rovině Jak jiţ bylo řečeno, velikost podílu personalisty na firemním vzdělávání je individuální a záleţí na velikosti a struktuře firmy. V malých firmách personalista nemusí být zastoupen vůbec, práce při náboru nových zaměstnanců a zaškolování pak připadne nějakému sluţebně staršímu a zkušenějšímu pracovníkovi. V této kapitole se však zaměřím na střední a velké firmy, které mají personalistu. Rozpracuji jeho účast na firemním vzdělávání a budu se zabývat těmito organizačními předpoklady, které jsou znázorněny i na obrázku níţe: analýza vzdělávacích potřeb: identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje podnikových zaměstnanců; plánování a proces přípravy projektů firemního vzdělávání; realizace vzdělávání a rozvoje; hodnocení vzdělávacího procesu. Obrázek 4: Cyklus firemního vzdělávání (http://www.institut-sp.cz/, 2008)

28 Kapitola 3. Podíl personalistky na firemním vzdělávání v obecné rovině 22 Všechny tyto body rozepíšu nejprve v obecné rovině, konkrétně je pak aplikuji v empirické části. Celá personální strategie, která se zabývá rozvojem a vzděláváním pracovníků musí být dobře naplánována, financována a musí být vytvořeno vhodné vzdělávací kurikulum. 3.1 Úskalí firemního vzdělávání z finančního hlediska Jak jiţ víme, podnikové vzdělání a rozvoj zaměstnanců je jedním z nejdůleţitějších prvků k získání a udrţení si konkurenceschopnosti a efektivity podniku. Na druhou stranu Ţufan (3/2007, s. 13) poukazuje na moţné problémy personalisty v oblasti vzdělávání pracovníků: Viditelné jsou jen výdaje vloţené do těchto aktivit. Přínosy jsou měřitelné jen obtíţně a navíc ne v daném účetním období. Je tedy častým způsobem hledání úspor ze strany finančních manaţerů snaha minimalizovat rozpočty na přípravu a vzdělání a nelehkým úkolem personálních manaţerů tyto rozpočty a skutečně vynaloţené prostředky obhájit. 3.2 Analýza vzdělávacích potřeb Aby vzdělávání mohlo být efektivní a zbytečně se neplýtvalo financemi, je nutné nejprve analyzovat vzdělávací potřeby a správně vyhodnotit přínosy vzdělávacích aktivit (přínosy mohou být třeba identifikace skutečných potřeb firmy v oblasti vzdělávání, sestavení efektivních vzdělávacích programů zacílených na reálné potřeby firmy a jejích zaměstnanců nebo efektivně vynaloţené prostředky na následné vzdělávání). Analýza vzdělávacích potřeb je soubor metod, které umoţňují určit vzdělávací potřeby jednotlivce, skupiny zaměstnanců a celého podniku. Obrázek 5: Identifikace potřeby vzdělávání (http://www.institut-sp.cz/, 2008) Armstrong (2007, s. 503) definuje analýzu vzdělávacích potřeb následovně: Někdy se předpokládá, ţe analýza potřeb vzdělávání se musí soustřeďovat pouze na definování rozdílu

29 Kapitola 3. Podíl personalistky na firemním vzdělávání v obecné rovině 23 mezi tím, co se děje a tím, co by se mělo dít Ale tento model tzv. model deficitu který pouze dává do pořádku to, co bylo špatné je omezený. Vzdělávání je totiţ mnohem více. Zabývá se, nebo by se mělo zabývat, rozpoznáváním a uspokojováním potřeb rozvoje přípravou lidí na to, aby byli schopni a ochotni brát na sebe další povinnosti a odpovědnost, zvyšování všestranných schopností, přípravou lidí na to, aby byli připraveni na nové poţadavky práce, víceoborovostí či flexibilní kvalifikací a přípravou lidí na to, aby byli v budoucnu schopni přebírat vyšší úroveň odpovědnosti a pravomocí. Mezi metody analýzy vzdělávacích potřeb patří podle Tureckiové (2004) analýza dokumentů, řízené rozhovory, hodnocení pracovního výkonu, pozorování nebo SWOT analýza. Ráda bych zde blíţe přiblíţila SWOT analýzu, protoţe jde o jednu z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších metod: Pro analýzu vlivu vnitřních faktorů a i pro analýzu vlivu externího okolí na organizaci lze nalézt mnoho přístupů. Jedním z nich je SWOT analýza. Název metody SWOT je odvozen od anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příleţitosti) a Threats (nebezpečí, hrozby). Silné stránky S a slabé stránky W jsou faktory vnitřní konkurenceschopnosti. Příleţitosti O a nebezpečí T představují vliv vnějšího okolí. (Šimková, 2004, s. 31) V následujícím schématu od Šimkové (2004) bych ráda poukázala na moţné metody zjišťování vzdělávacích potřeb, které autorka rozdělila do tří kategorií: jednotlivec tým firma. Mezi metody zjišťování vzdělávacích potřeb u jedince patří například analýza osobních dokumentů či rozhovory s nadřízeným, u týmu jde o týmové hodnocení nebo workshopy, u firmy pak srovnání s konkurencí a analýza činnosti firmy. Obrázek 6: Metody zjišťování vzdělávacích potřeb (Tureckiová, 2004, s. 101)

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více