R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 17."

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č.2 usn. ZM23 Česká Skalice 17. prosince 2013 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta 1

2 Rozpočet města Česká Skalice na rok 2014 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši tis.kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od i případné změny platných zákonů a nařízení k Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.13 v členění podle jednotlivých odd. a, popř.organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.13. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.13 Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze stát. rozpočtu v výši 3 801,70 tis.kč dle rozhodnutí vlády ČR - příspěvek na výkon st. správy 3 801,7 tis.kč Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši tis.kč - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2013 a je zvýšen jen o výdaje na případné odstupné uvolněných zastupitelů resp. souběhy prac.poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu. Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Česká Skalice tis.kč - Mateřská škola JAK tis.kč - Muzeum BN tis.kč - SVČ Bájo 430 tis.kč Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa tis.kč 2

3 Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r Zařízení počet pracovníků objem mzdových prostředků.. Knihovna Vnitřní správa - zastupitelé měst.policie MÚ ost.osob.výdaje Sociální služby -pečov.služba Místní hospodářství - techn.služby ost.osob.výdaje 120 C e l k e m Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2013, rozpočet MF je vyšší u zastupitelů, MP a MÚ o odstupné a souběhy\při odchodu do důchodu OOV na míst.hospodářství je rozpočet zvýšen o 20 tis.kč zvýšený objem prací na sb.dvoře. Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2014 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku tis.kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis.kč - budova Text.muzea 2. splátka revolving.úvěru KB ve výši tis.kč 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši tis.kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody 3

4 P Ř Í J M Y druh příjmu v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Sdílené daně ,00 DPH ,00 daň z příjmu FO 800,00 daň z příjmu FO-závisl.činnost ,00 daň z příjmu FO-srážková daň 1 000,00 daň z příjmu PO 9 000,00 Výlučné daně 4 500,00 daň z příjmu PO-obec 1 000,00 daň z nemovitostí 3 500,00 Místní poplatky 3 900,00 poplatek za TKO 3 300,00 ze psů 150,00 rekreační poplatek 300,00 za užívání veř.prostranství 150,00 Správní poplatky 2 730,00 staveb.poplatky 280,00 tombola hrací automaty matrika 100,00 CzechPoint 50,00 odvody z VHP 2 300,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 751,70 neinvest.transfery SR-strateg.plán 3 801,70 převod z rozp.účtů 750,00 převod z fondů města (FRB) 200,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 228,00 příjmy z prodeje pozemků 1 128,00 splátky inv.půjček od obcí 100,00 4

5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,30 příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku příjmy z hospodaření lesů 300,00 ATC Rozkoš 600,00 místní komunikace - pronájem ČOV + VAK r ,00 MŠ JAK -odvody odpisů 817,00 ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů 1 394,00 sportovní hřiště 100,00 Scolarest 650,00 SVČ Bájo odvod odpisů 110,00 Muzeum BN odvod odpisů 69,00 knihovna 60,00 Jiřink.slavnosti 5,00 kultur.zpravodaj 60,00 IC-nájemné 20,00 nebyt.hospodářství 450,00 bytové hospodářství 3 500,00 pohřebnictví 115,00 komunální služby 350,00 pronájem pozemků 250,00 pečovatelská služba 150,00 azylové byty 40,00 městská policie 20,00 činnost místní správy 48,30 ostatní a nahodilé příjmy 200,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 FINANCOVÁNÍ 4 441,00 zůstatek fin.prostředků z r ,00 splátky půjček KB ( ) 3 112,00 splátka půjčky SFŽP( ) 1 447,00 čerpání revolv.půjčky KB C E L K E M ,00 5

6 V Ý D A J E druh výdaje v tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 lesní hospodářství 250,00 nájemné (pozemek bazén) místní komunikace 1 850,00 oprava chodníku Křenkova 300,00 Čsvodárny dotace k ceně 1 200,00 Čsvodárny - nájemné Zlíč 30,00 Scolarest 3 250,00 sportovní areál 450,00 knihovna 1 300,00 Text.muzeum-úroky z půjčky 80,00 opravy míst.kult.památek 400,00 kulturní zpravodaj 130,00 Komise pro oslavy a slavnosti 140,00 Jiřinkové slavnosti 30,00 služby IC 400,00 nebyt.hospodářství 300,00 bytové hospodářatví 3 200,00 veřejné osvětlení 1 700,00 veř.osvětlení - leasing splátky 311,00 pohřebnictví 300,00 komunální služby 5 599,00 strateg.plán-podíl města 254,00 péče o veřejnou zeleň 820,00 sběr a svoz TKO 2 300,00 sběrný dvůr 800,00 služby KÚ + věcná břemena 70,00 azylové byty 80,00 pečovatelská služba 1 450,00 sociál.dávky města (stravování důchodců) 92,00 ubytování v azyl.domě Náchod 15,00 příspěvek na rod.poradnu Náchod 18,00 Soc.pomoc v hm.nouzi 20,00 městská policie 2 350,00 požární ochrana 400,00 rekonstr.soc.zařízení-účelově 100,00 vyhavení JSDH-účelově 250,00 místní zastup.orgány 2 585,00 činnost místní správy ,00 příděl do soc.fondu 750,00 platby daní a poplatků 1 400,00 úroky z půjček 420,00 Příspěvky PO mateřská škola JAK 3 100,00 základní škola 4 850,00 muzeum BN 2 650,00 SVČ Bájo 430,00 příspěvky na činnost spolků + granty 2 500,00 příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis 150,00 6

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 výkupy pozemků 2 745,00 územní plán 300,00 strateg.plán PD 1 189,00 aula+dvůr ZŠ Komenského 84,00 Kladská stezka-podíl města 25,00 parkoviště Hálkova 30,00 ener.průkazy budov 100,00 MŠ JAK zahrada 20,00 chodník Pospíšilova 20,00 Zlíč břeh u sjezdu rest.barunka 10,00 chodník Křenkova 30,00 zateplení a výměna oken Scolarest 50,00 rekonstrukce čp. 473 Lidická 200,00 přechody + sjezdy podíl města 80,00 studie odtok.poměrů úzamí ČS 200,00 přímý výtlak z úpravny na vodojem 200,00 zkapacitnění kanal.řadu Hakenova 20,00 propojení kanal. Na Kamenci s ul.sport. 20,00 vybudování hangáru 100,00 Stroje a vybavení 1 065,00 obnova PC na MÚ 221,00 GO požár.vozidla (spoluúčast) 500,00 komunál.stroj (spoluúčast) 264,00 kamera MS 80,00 Stavby 1 691,00 odtranění vlhkosti čp ,00 VO Hakenova 260,00 chodník TGM-podíl města 163,00 parkoviště Hálkova 200,00 ZŠ podlaha tělocvičny 180,00 dětské hřiště M.S U Sadu 200,00 likvidace septiků čp. 428, čp ,00 kontejner.stání v městs.částí 260,00 regenerace zeleně-podíl města 78,00 Investice VaK 800,00 k a n a l i z a c e výměna řadu Komenského 800,00 REZERVA 4 635,00 -chodník Zlíč-RA podíl 300tis. -pěšina do Zlíče-B207podíl 2 920tis. výměna oken Scolarest podíl 100tis. havarie 500 tis. přísp. Lesy ČR-les Vinice-100 tis. C E L K E M ,00 7

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014.

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014. Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel.: 315739811 ústředna fax: 315723479 e-mail: mesto@mestokralupy.cz Město

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více