právních pfiedpisû Ústeckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právních pfiedpisû Ústeckého kraje"

Transkript

1 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o zfiízení Pfiírodní rezervace âern rybník a stanovení jejích bliï ích ochrann ch podmínek Vefiejnoprávní smlouvy 1/VS/2009 2/VS/2009 3/VS/2009 4/VS/2009 5/VS/2009 6/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KadaÀ a obcí Radonice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Louny a obcí Îerotín v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Malé Bfiezno a obcí Velké Bfiezno v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí M ené-láznû a obcí Martinûves v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Brzánky v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Ctinûves v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

2 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 2 7/VS/2009 8/VS/2009 9/VS/ /VS/ /VS/ /VS/ /VS/ /VS/ /VS/ /VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Doksany v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Hostomice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Hrobãice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a mûstem Ledvice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Ohníã v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Svûtec v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Vûdomice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Vejprty a mûstem Louãná pod Klínovcem v kon pfienesené pûsobnosti na úseku sociálnû-právní ochrany dûtí Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Vejprty a obcí Mûdûnec v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû Dodatek ã. 4. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Ko Èany a mûstem Hrob v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

3 Strana 3 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ NA ÍZENÍ Ústeckého kraje ã. 1/2009 ze dne , o zfiízení Pfiírodní rezervace âern rybník a stanovení jejích bliï ích ochrann ch podmínek Rada Ústeckého kraje stanoví v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a podle 33 a 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen zákon ): âl. 1 Pfiedmût úpravy (1) Vyhla uje se Pfiírodní rezervace âern rybník (dále jen pfiírodní rezervace ) vãetnû vymezeného ochranného pásma. (2) Pfiedmûtem ochrany je zachoval ekosystém vrchovi tû rozvodného typu s mohutnou vrstvou ra eliny a na nûj vázané druhy zvlá tû chránûn ch druhû rostlin i ÏivoãichÛ. âl. 2 Vymezení pfiírodní rezervace Pfiírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Klíny II na pozemkov ch parcelách ã. 202ã a 203 o v mûfie 73,288 ha. Ochranné pásmo se nachází na pozemkové parcele ã. 202ã o v mûfie 5,246 ha. Hranice pfiírodní rezervace a jejího ochranného pásma jsou vytyãeny v katastrální mapû, která je pfiílohou tohoto nafiízení. a) obnovovat, udrïovat a zfiizovat hydromelioraãní sítû, jednotlivé odvodàovací objekty a vodní kanály a provádût jiné ãinnosti ovlivàující vodní re- Ïim území, b) provádût terénní úpravy, naru ovat pûdní kryt, budovat chodníky, stavût oplocení a jiné objekty, ato i v rámci ãinností, které jsou provádûny pfii hospodafiení v lese, ãi v rámci v konu práva myslivosti, i pfii jakémkoliv uïívání lesa vlastníkem ãi jin m oprávnûn m uïivatelem, c) pofiádat hromadné sportovní akce a exkurze, tábofiit a rozdûlávat ohnû, provádût prûvodcovské sluïby, d) zfiizovat parkovi tû, tábofii tû, kempy, cesty, cyklostezky a stezky pro jízdu na koních vãetnû doprovodn ch zafiízení, vyznaãovat turistické trasy, e) vstupovat na lesní pozemky mimo lesní cesty (to se net ká dodavatelsk ch subjektû zaji Èujících lesnické práce pro Lesy âeské republiky, uïivatelû honitby a subjektû Integrovaného záchranného systému a správy vodních tokû), f) provádût v zkumné a prûzkumné práce spojené s naru ováním pfiírodních stanovi È a ovlivàováním jedincû ohroïen ch a zvlá tû chránûn ch druhû rostlin a ÏivoãichÛ, g) povolovat v jimky ze zákazu nûkter ch ãinností v lesích 1), h) umisèovat nová myslivecká zafiízení a volnû pfiikrmovat zvûfi, i) nakládat s vodami zpûsobem vyïadujícím povolení vodoprávního úfiadu, j) provádût geologické práce 2). âl. 3 BliÏ í ochranné podmínky pro pfiírodní rezervaci ( 44 odst. 3 a 77a odst. 2 zákona) Jen se souhlasem pfiíslu ného orgánu ochrany pfiírody lze v pfiírodní rezervaci: 1) 20 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch zákonû (lesní zákon). 2) 2 zákona ã. 62/1988 Sb., o geologick ch pracích, v platném znûní.

4 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 4 âl. 4 Zru ovací ustanovení Zru uje se Vyhlá ka Okresního úfiadu v Mostû ze dne 8. listopadu 1993 o zfiízení pfiírodní rezervace âern rybník. âl. 5 Úãinnost Toto nafiízení nab vá úãinnosti patnáct m dnem po vyhlá ení ve Vûstníku právních pfiedpisû Ústeckého kraje. Jana VaÀhová v. r. hejtmanka Mgr. Arno Fi era v. r. námûstek hejtmanky Pfiíloha Zobrazení hranic Pfiírodní rezervace âern rybník vãetnû ochranného pásma v katastrální mapû.

5 Strana 5 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009

6 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 6 1/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem KadaÀ a obcí Radonice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

7 Strana 7 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 PaedDr. Jifií Kulhánek v. r. Vûra Vernerová v. r. starosta mûsta KadaÀ starostka obce Radonice

8 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 8 Usnesení Rady mûsta KadaÀ Pfiíloha ã. 1

9 Strana 9 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Zastupitelstva obce Radonice Pfiíloha ã. 2

10 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 10 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

11 Strana 11 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 2/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Louny a obcí Îerotín v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

12 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 12 V Lounech dne V Îerotínû dne Ing. Jan Kerner v. r. Václav Pleticha v. r. starosta mûsta Louny místostarosta obce Îerotín

13 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Rady mûsta Louny Pfiíloha ã. 1

14 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 14

15 Strana 15 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Zastupitelstva obce Îerotín Pfiíloha ã. 2

16 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 16 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

17 Strana 17 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 3/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Malé Bfiezno a obcí Velké Bfiezno v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

18 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 18 Ve Velkém Bfieznû dne Ing. Miroslav Moucha v. r. Renata Zvoníãková v. r. starosta obce Velké Bfiezno starostka obce Malé Bfiezno

19 Strana 19 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Zastupitelstva obce Malé Bfiezno Pfiíloha ã. 1

20 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 20 Usnesení Zastupitelstva obce Velké Bfiezno Pfiíloha ã. 2

21 Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

22 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 22 4/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí M ené-láznû a obcí Martinûves v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

23 Strana 23 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009

24 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 24

25 Strana 25 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

26 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 26 5/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Brzánky v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

27 Strana 27 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Zdenûk Kubínek v. r. Martin Beran v. r. starosta mûsta Roudnice nad Labem starosta obce Brzánky

28 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 28 Usnesení Rady mûsta Roudnice nad Labem Pfiíloha ã. 1

29 Strana 29 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Zastupitelstva obce Brzánky Pfiíloha ã Uzavfiení smlouvy o projednávání pfiestupkû s MÚ Roudnice n. L.

30 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 30 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

31 Strana 31 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 6/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Ctinûves v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

32 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 32

33 Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Rady mûsta Roudnice nad Labem Pfiíloha ã. 1

34 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 34 Usnesení Zastupitelstva obce Ctinûves Pfiíloha ã. 2

35 Strana 35 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

36 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 36 7/VS/2009 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Doksany v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

37 Strana 37 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009

38 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 38 Usnesení Rady mûsta Roudnice nad Labem Pfiíloha ã. 1

39 Strana 39 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Zastupitelstva obce Doksany Pfiíloha ã. 2

40 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 40 Pfiíloha ã. 3 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

41 Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 8/VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Hostomice (uvefiejnûné v ãástce 6/2004 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 170/VS/2004) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii V Bílinû dne Josef Horáãek v. r. Hana Haklová v. r. starosta mûsta Bílína starostka mûstyse Hostomice

42 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 42 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

43 Strana 43 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 9/VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Hrobãice (uvefiejnûné v ãástce 6/2004 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 171/VS/2004) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii V Bílinû dne Josef Horáãek v. r. BoÏena Zemanová v. r. starosta mûsta Bílína starostka obce Hrobãice

44 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 44 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

45 Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ /VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a mûstem Ledvice (uvefiejnûné v ãástce 6/2004 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 172/VS/2004) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii V Bílinû dne Josef Horáãek v. r. Josef ichtafi v. r. starosta mûsta Bílína starosta mûsta Ledvice

46 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 46 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

47 Strana 47 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ /VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Ohníã (uvefiejnûné v ãástce 6/2004 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 173/VS/2004) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii V Bílinû dne Josef Horáãek v. r. Pavel Barto v. r. starosta mûsta Bílína starosta obce Ohníã

48 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 48 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

49 Strana 49 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ /VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Bílina a obcí Svûtec (uvefiejnûné v ãástce 6/2004 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 174/VS/2004) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku zaji Èování úkolû stanoven ch zákonem o obecní policii V Bílinû dne Josef Horáãek v. r. SoÀa Prachfeldová v. r. starosta mûsta Bílína starostka obce Svûtec

50 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 50 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

51 Strana 51 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ /VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Roudnice nad Labem a obcí Vûdomice (uvefiejnûné v ãástce 1/2008 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 14/VS/2008) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû V Roudnici nad Labem dne Zdenûk Kubínek v. r. Václav Tyl v. r. starosta mûsta Roudnice nad Labem starosta obce Vûdomice

52 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 52 Usnesení Rady mûsta Roudnice nad Labem Pfiíloha ã. 1

53 Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Pfiíloha ã. 2

54 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 54 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

55 Strana 55 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/ /VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Vejprty a mûstem Louãná pod Klínovcem (uvefiejnûné v ãástce 6/2005 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 76/VS/2005) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku sociálnû-právní ochrany dûtí

56 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 56

57 Strana 57 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Pfiíloha ã. 1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

58 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 58 15/VS/2009 Dodatek ã. 1. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Vejprty a obcí Mûdûnec (uvefiejnûné v ãástce 7/2003 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 196/VS/2003) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

59 Strana 59 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009

60 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 60 Pfiíloha ã. 1

61 Strana 61 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

62 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 62 16/VS/2009 Dodatek ã. 4. k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Ko Èany a mûstem Hrob (uvefiejnûné v ãástce 5/2005 Vûstníku Ústeckého kraje pod ã. 59/VS/2005) v kon pfienesené pûsobnosti na úseku projednávání pfiestupkû

63 Strana 63 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009

64 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 64 Usnesení Rady mûsta Ko Èaty Pfiíloha ã. 1

65 Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Usnesení Rady mûsta Hrob Pfiíloha ã. 2

66 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 66 Pfiíloha ã. 3

67 Strana 67 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1/2009 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

68 âástka 1/2009 Vûstník právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 68 VùSTNÍK PRÁVNÍCH P EDPISÒ ÚSTECKÉHO KRAJE Vydává Ústeck kraj Redakce: Krajsk úfiad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem tel.: , fax: V robu a distribuci zaji Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraïí 6, Praha 3 Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelû vybíráno ve formû záloh. V e záloh bude vïdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan ch ãástek. Záloha na rok 2009 ãiní Kã (bez DPH); Kã vãetnû 9% DPH. Vychází dle potfieb Ústeckého kraje. Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: , fax: V písemném styku vïdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby). Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran ch v tiskû zasílejte laskavû na adresu: ASPI, a. s., U Nákladového nádraïí 6, Praha 3, , tel.: , fax:

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2004 O B S A H 1/VS/2004 Vefiejnoprávní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2005 O B S A H 1/VPS/4/2005 2/VPS/84/2005 3/VPS/85/2005 4/VPS/86/2005 5/VPS/83/2005 6/VPS/87/2005 7/VPS/82/2005

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 4 Rozesláno dne 24. kvûtna 2011 O B S A H 3. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Částka 6 Rozesláno dne 16. prosince 2015 O B S A H

Částka 6 Rozesláno dne 16. prosince 2015 O B S A H Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 16. prosince 2015 O B S A H 7. Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016 O B S A H 1.

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H 1.

Více

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H 1.

Více

Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016

Více

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A H

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A H Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Ročník 2016 Věstník p r á v n í c h p ř e d p i s ů P a r d u b i c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A

Více

Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2016 O B S A H

Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2016 O B S A H Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2016 O B S A H 6. Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých

Více

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H

Více

Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015

Více

Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H

Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H 1/VS/2015 2/VS/2015 3/VS/2015 4/VS/2015 5/VS/2015 6/VS/2015 7/VS/2015 8/VS/2015

Více

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H 13.

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H 3.

Více

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2013 O B S A H

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 5 Rozesláno dne 19. července 2013 O B S A H Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. července

Více

Strana 277 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2016 O B S A H

Strana 277 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2016 O B S A H Strana 277 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 24. května 2016 O B S

Více

Částka 2 Rozesláno dne 24. března 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Místo

Částka 2 Rozesláno dne 24. března 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Místo Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 24. března 2016 O B S A H 2. Obecně závazná vyhláška Ústeckého kraje, kterou se vyhlašuje závazná

Více

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S A H

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S A H Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Moravskoslezského kraje. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Moravskoslezského kraje. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012 O B S A H 1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2007,

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 27. května 2016 O B S A H Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského

Více

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 Veřejnoprávní smlouvy

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 4 Rozesláno dne 2. listopadu 2012 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č.

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016 O B S A H 1. Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje, kterou

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 26. června 2017 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovuje

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 24. března 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 24. března 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 24. března 2014 O B S A

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 24. října 2016 O B S A H 3. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. srpna 2016 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se zrušuje nařízení

Více

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 6 Rozesláno dne 8.

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 6 Rozesláno dne 8. Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Středočeského kraje Částka 6 Rozesláno dne 8. června 2012 O B S A H Sdělení Krajského úřadu Středočeského

Více

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 17. Nařízení Moravskoslezského kraje o zřízení přírodní

Více

Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 14. prosince 2015 O B S A H 1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 21. ãervence 2005 O B S A H 4. Nafiízení o zfiízení Pfiírodní památky Dut kámen a jejího ochranného pásma 5. Nafiízení o

Více

Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 9 Rozesláno dne 24.

Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 9 Rozesláno dne 24. Strana 413 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Středočeského kraje Částka 9 Rozesláno dne 24. srpna 2012 O B S A H 15. Nařízení Středočeského

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18.

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18. Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK právních předpisů Zlínského kraje Částka 1 Rozesláno dne 18. února 2013 O B S A H 1. Nařízení Zlínského kraje, kterým

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 129 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 6 Rozesláno dne 14. prosince 2006 O B S A H 4. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Strana 377 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 10 Rozesláno dne 21. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 377 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 10 Rozesláno dne 21. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 377 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 10 Rozesláno dne 21. prosince

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 31. kvûtna 2005 O B S A H 11/VPS/6/2005 12/VPS/8/2005 Smrkem 13/VPS/9/2005 14/VPS/7/2005 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B S A H

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B S A H Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne Obsah: Ročník 2010 Věstník právních předpisů Rozeslána dne 23. 11. 2010 Obsah: 5. Nařízení o zřízení Přírodní památky Křtinský lom 6. Nařízení o zřízení Přírodní rezervace Holé vrchy a jejího ochranného pásma

Více

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3 Rozesláno dne 12. července 2012 Veřejnoprávní smlouvy

právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3 Rozesláno dne 12. července 2012 Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3 Rozesláno dne 12. července 2012 O B S A H Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Veřejnoprávní smlouvy

Více

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 2.

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 7 Rozesláno dne 27. ãervence 2006 O B S A H 3. Nafiízení, kter m

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 14 Rozeslána dne 24. 10. 2014. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 14 Rozeslána dne 24. 10. 2014. Obsah: Ročník 2014 Věstník právních předpisů Částka 14 Rozeslána dne 24. 10. 2014 Obsah: 35. Nařízení ze dne 25. 8. 2014 o zřízení Přírodní památky Letiště Milotice a jejího ochranného pásma 36. Nařízení ze dne

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 17 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 7. kvûtna 2004 O B S A H 1/VS/2004 2/VS/2004 3/VS/2004

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 10 Rozeslána dne Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 10 Rozeslána dne Obsah: Ročník 2013 Věstník právních předpisů Částka 10 Rozeslána dne 13. 12. 2013 Obsah: 14. Nařízení ze dne 31.10.2013, o zřízení Přírodní památky Pustý mlýn 15. Nařízení ze dne 31.10.2013, o zřízení Přírodní

Více

Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 10. září 2015 O B S A H

Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 10. září 2015 O B S A H Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 10. září 2015 O B S A

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 1 Rozeslána dne Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 1 Rozeslána dne Obsah: Ročník 2016 Věstník právních předpisů Částka 1 Rozeslána dne 12. 1. 2016 Obsah: 1. Obecně závazná vyhláška ze dne 17. 12. 2015, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 2016-2025

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

Částka 6 Rozesláno dne 14. července 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Částka 6 Rozesláno dne 14. července 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 14. července 2016 O B S A H 3. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Obsah: Ročník 2014 Věstník právních předpisů Částka 9 Rozeslána dne Obsah: 31. Nařízení ze dne 24. 6. 2014 o zřízení Přírodního parku Mikulčický luh a o omezení využití jeho území Veřejnoprávní smlouvy: 51/VS/2014

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 30. ãervna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského kraje, kter m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: 92. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání

Více

Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014 O B S A H

Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014 O B S A H Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 9. června 2014

Více

právních pfiedpisû Karlovarského kraje

právních pfiedpisû Karlovarského kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Karlovarského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. ãervence 2006 O B S A H 1. Nafiízení Karlovarského

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Strana 289 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 289 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 289 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 28. května 2012 O B S A H 5. Obecně závazná vyhláška

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2009 Rozesláno dne 5. prosince 2009 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ouperek 2. N a ř í z e n í k r a j e Vy s o č i n a o zřízení přírodní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 2 Rozesláno dne 13. ãervence 2010 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012

právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Ústeckého kraje Částka 4 Rozesláno dne 30. července 2012 O B S A H 14. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Na Dlouhé stráni a stanovení jejích bližších

Více

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. června 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. června 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 24. června 2016 O B S

Více

14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 14. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28.7.2011: 1. Zahájení 2. Schválení

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Krajské ředitelství Pardubice Teplého 1526, Pardubice

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Krajské ředitelství Pardubice Teplého 1526, Pardubice Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Krajské ředitelství Pardubice Teplého 1526, 530 02 Pardubice Vážená paní starostko, pane starosto, vzhledem k významnému nárůstu počtu požárů v tomto období připomínáme

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 23. listopadu 2009 částka 12 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2009, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného

Více