SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY"

Transkript

1 SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

2

3 SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

4 Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A1 Analytické a koncepční práce individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání KONCEPT. Projekt v letech realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato publikace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je neprodejná. SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍLOHY Vydal Národní ústav pro vzdělávání školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zpracoval autorský tým pod vedením RNDr. Zdeňka Somra Editor Olga Kofroňová Sazba Jan Velický Praha 2013 ISBN:

5 P 1. KOORDINAČNÍ ŘÍZENÍ A METODICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 P 1.1 Statut Národní rady pro kvalifikace 5 P 1.2 Návrh okruhů činností metodického, informačního a poradenského centra v oblasti dalšího vzdělávání 7 P 1.3 Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje 8 P 2. KVALITA INSTITUCÍ A LEKTORŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 12 P 2.1 Hodnoticí standard profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání 12 P 2.2 Kritéria kvality vzdělávací instituce 19 P 3. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ PODPORA 21 P 3.1 Přehled uživatelských funkcí informačního systému pro podporu poradenství 21 P 3.2 Matice informačních a poradenských služeb 25 P 4. PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V MSP 27 P 4.1 SWOT analýza testovaných modelů 27 P 4.2 Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v MSP 28 P 5. PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 29 P 5.1 Kuchařka marketingu 29 P 5.2 Dvoumodulární e-learningový program 35 P 6. SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 42 P 6.1 Informační produkt: Profil sektoru; Analýza oboru vzdělání 42 P 6.2 Informační produkt: Karta kvalifikace 45 P 6.3 Informační produkt: Priority dalšího vzdělávání v kraji 48 P 6.4 Informační produkt: Informační podpora pro změnu kvalifikace 52 P 6.5 Informační produkt: Profesní a kvalifikační trendy 54 P 7. MONITORING DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 56 P 7.1 Systém indikátorů DV 56 P 7.2 Přehledová tabulka indikátorů 57 P 7.3 Příklad využití informací o DV analýza na základě indikátorů 60 P 7.4 Prezentace informací o DV Webové stránky 61 P 8. SEZNAM ZKRATEK 64

6

7 SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PŘÍLOHY 5 1P 1. KOORDINAČNÍ ŘÍZENÍ A METODICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ P 1.1 Statut Národní rady pro kvalifikace Statut Národní rady pro kvalifikace Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Národní rada pro kvalifikace (dále jen Rada ) je poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) pro oblast kvalifikací. (2) Rada byla zřízena 24 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Článek 2 Působnost Rady Rada plní úkoly podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zejména a) projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi a poskytuje Národnímu ústavu odborného vzdělávání v Praze spolupráci při přípravě návrhů kvalifikačních a hodnoticích standardů dílčích kvalifikací a jejich změn, b) posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko. Článek 3 Složení Rady (1) Rada má 18 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda Rady a další členové Rady. (2) Předsedu Rady a ostatní členy Rady jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministr ). (3) Členové Rady jsou jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti a) z osob navrhovaných 1. ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky, 2. profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami, b) z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo financování dalšího vzdělávání.

8 6 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání (4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. (5) Při prvním jmenování členů Rady určí ministr jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 2 letech. (6) Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně. (7) Před uplynutím funkčního období může být člen Rady odvolán na vlastní žádost nebo z rozhodnutí ministra. Článek 4 Pracovní skupiny Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní skupiny. Článek 5 Zabezpečení činnosti Rady (1) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem prostřednictvím sekretariátu Rady. Funkci sekretariátu Rady plní věcně příslušný odbor ministerstva. (2) Činnost sekretariátu Rady řídí a zajišťuje tajemník Rady, kterého z pracovníků věcně příslušného odboru ministerstva jmenuje ministr. (3) Tajemník Rady je oprávněn účastnit se zasedání Rady a jejích pracovních skupin bez práva hlasovat. (4) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v obecném zájmu. Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny. Článek 6 Závěrečná ustanovení (1) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních skupin upravuje jednací řád Rady, který schvaluje ministr. (2) Tento statut nabývá účinnosti dnem V Praze dne

9 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání 7 P 1.2 Návrh okruhů činností metodického, informačního a poradenského centra v oblasti dalšího vzdělávání 1. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ PODPORA DV Správa a udržování informačního systému Získávání a analýza potřebných dat (monitoring základních ukazatelů, slaďování s trhem práce) Centrum kariérového poradenství (metodické centrum pro poradce sdružené v síti poradců) 2. METODICKÁ PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ E-learningové programy v oblasti podpory distančního vzdělávání Podpora metodického inovačního portálu 3. KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Rating vzdělávacích institucí Kvalifikační a hodnoticí standard pro lektory, poradce a další pracovníky v oblasti DV, akreditace vzdělávacích programů vedoucích k těmto kvalifikacím Metodická podpora systému resortních akreditací rekvalifikačních programů (poradenská, konzultační činnost) 4. UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Rozpracování postupů a nástrojů uznávání; supervize realizace uznávání různými subjekty; systematické i průběžné vzdělávání autorizovaných osob; informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, autorizujících orgánů Plošně prováděný monitoring kvality ověřování profesních kvalifikací s využitím sítě expertů (auditorů) nominovaných zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů (sektorovými radami) příp. převzetí kompetence kontroly průběhu zkoušek (nyní v kompetenci autorizujících orgánů) ve spolupráci s využitím sítě expertů Koordinace a metodické řízení sítě expertů působících při monitoringu kvality ověřování 5. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ Metodické vedení naplňování a zejména revize a aktualizace standardů NSK Informační podpora vzdělávacích institucí (včetně škol) týkající se NSK

10 8 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání P 1.3 Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen Rada RLZ ) je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů (dále RLZ ). (2) O zřízení Rady RLZ bylo rozhodnuto na 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen zastupitelstvo ) dne Článek 2 Působnost Rady RLZ (1) Rada RLZ soustřeďuje a projednává informace, podklady a doporučení, které se vztahují k problematice RLZ. (2) Rada RLZ nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Její usnesení zavazuje pouze členy Rady RLZ. (3) Rada RLZ plní zejména tyto úkoly: a) Koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi územními orgány státní správy, územními samosprávnými celky působícími v oblasti RLZ v kraji, zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti RLZ v Jihomoravském kraji (dále jen JMK ). b) Iniciuje a vytváří koncepční a realizační podklady, které se týkají RLZ a které může předkládat zastupitelstvu k projednání. c) Plní úlohu konzultačního orgánu při zpracování strategických a programových dokumentů zaměřených na RLZ v JMK a podílí se na jejich naplňování. d) Sleduje a analyzuje informace o RLZ v JMK. V této věci spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU. e) Sleduje a analyzuje informace o čerpání veřejných finančních prostředků, které jsou určeny pro RLZ. f) Ve spolupráci s územními samosprávnými celky, hospodářskými komorami a zaměstnavatelskými svazy zpřístupňuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů uvolněných pro RLZ a o procesu jejich uvolňování a využívání. g) Ve spolupráci s regionálními partnery se účastní přípravy a realizace projektů zaměřených na RLZ. Článek 3 Složení Rady RLZ a její zasedání (1) Rada RLZ má 17 členů, kterými jsou předseda, 2 místopředsedové a další členové. (2) Předsedu a další zástupce Jihomoravského kraje jmenuje a odvolává zastupitelstvo. Předseda Rady RLZ je členem Rady Jihomoravského kraje. Ostatní členy Rady RLZ jmenuje a odvolává Rada Jihomoravského kraje (dále jen rada ). Místopředsedy jmenuje rada na návrh Rady RLZ, toto neplatí pro první členy.

11 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání 9 (3) Členy Rady RLZ jsou: a) 4 zástupci Jihomoravského kraje (náměstek hejtmana, 3 zastupitelé) b) 3 zástupci zaměstnavatelských svazů (2 zaměstnavatelé, 1 vzdělávací agentura) c) 3 zástupci Regionální rady odborových svazů d) 2 zástupci úřadů práce e) 1 zástupce krajské hospodářské komory f) 1 zástupce neziskových organizací g) 1 zástupce základních a středních škol h) 1 zástupce vysokých škol i) 1 zástupce Statutárního města Brna. (4) Zasedání Rady RLZ se koná minimálně jedenkrát za 3 měsíce. (5) Rada RLZ je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. (6) Usnesení Rady RLZ je přijato, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jejích členů. Článek 4 Předseda Rady RLZ (1) Předseda Rady RLZ odpovídá za činnost Rady RLZ zastupitelstvu. (2) Předseda Rady RLZ zejména: a) řídí činnost Rady RLZ b) řídí činnost předsednictva Rady RLZ c) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady RLZ. (3) Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Rady RLZ jeden z místopředsedů Rady RLZ. Článek 5 Předsednictvo Rady RLZ (1) Předsednictvo Rady RLZ tvoří 3 členové: předseda a 2 místopředsedové. (2) Předsednictvo Rady RLZ navrhuje program jednání Rady RLZ a předkládá členům Rady RLZ ke schválení plán práce Rady RLZ. (3) Zasedání předsednictva Rady RLZ se koná zpravidla jedenkrát za měsíc. (4) Předsednictvo Rady RLZ je způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. (5) Usnesení předsednictva Rady RLZ je přijato, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jeho členů.

12 10 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání Článek 6 Komise (1) Rada RLZ zřizuje podle potřeby komise složené z řad svých členů a dalších externích odborníků, kterými mohou být zejména zaměstnanci Krajského úřadu JMK, zástupci podnikatelských a inovačních center, vědy a výzkumu, zástupci regionálních a poradních a informačních center, zástupci Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, zástupci Jihomoravského inovačního centra, zástupci středních a vysokých škol, zástupci vzdělávacích agentur, zástupci okresních hospodářských komor, zástupci agrární komory, zástupci okresních úřadů práce a zástupci svazu měst a obcí. (2) O zřízení, zrušení a složení komisí rozhoduje Rada RLZ na návrh předsedy Rady RLZ. Předsedou komise může být pouze člen Rady RLZ. (3) Za činnost komise odpovídá Radě RLZ její předseda. (4) Počet členů komise musí být vždy lichý. (5) Zasedání komise se koná podle potřeby, minimálně jedenkrát za 3 měsíce. (6) Předsedové komisí, kteří nebudou členy předsednictva RLZ, budou podle potřeby přizváni na zasedání předsednictva RLZ. (7) Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. (8) Usnesení komise je přijato, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jejích členů. Článek 7 Tajemník Rady RLZ Tajemník Rady RLZ zajišťuje zejména tyto činnosti: a) administrativně a organizačně zajišťuje činnost Rady RLZ b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady RLZ a předsednictva Rady RLZ, případně komisí Rady RLZ c) zpracovává podklady pro zasedání Rady RLZ, Předsednictva Rady RLZ, případně komisí Rady RLZ Článek 8 Práva a povinnosti členů Rady RLZ (1) Členové Rady RLZ jsou povinni účastnit se jednání Rady RLZ a komisí, jichž jsou členy. (2) Členové Rady RLZ mají právo předkládat Radě RLZ návrhy a podílet se na jejich projednání. Členové rady RLZ mají právo účastnit se jednání jakékoli komise Rady RLZ. (3) Členové Rady RLZ mají právo navrhnout doplnění programu zasedání Rady RLZ. (4) Pokud se člen Rady RLZ nemůže jednání Rady RLZ nebo komise, které je členem, účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi Rady RLZ.

13 Koordinační řízení a metodické ovlivňování dalšího vzdělávání 11 Článek 9 Externí spolupráce (1) Rada RLZ může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří nejsou členy Rady RLZ, případně externí odborníky (dále jen experti ). (2) Experti se mohou na pozvání předsedy Rady RLZ účastnit jednání Rady RLZ buďto ad hoc jako hosté přizvaní k určité problematice, nebo jako stálí spolupracovníci. (3) Hosté přizvaní k určité problematice mohou být zejména zástupci dotčených odborů Krajského úřadu JMK, zástupci dotčených výborů zastupitelstva a komisí Rady JMK, zástupci podnikatelských a inovačních center, vědy a výzkumu, zástupci regionálních poradenských a informačních center, zástupci Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, zástupci středisek služeb školám, zástupci středních a vysokých škol, zástupci vzdělávacích agentur, zástupci okresních hospodářských komor, zástupci okresních úřadů práce, zástupci svazu měst a obcí, zástupci Českého statistického úřadu a zástupci Czechinvestu. Článek 10 Závěrečná ustanovení (1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem na základě usnesení zastupitelstva č. 181/09/Z 5 schváleného na jeho 5. zasedání dne (2) Veškeré změny a doplňky statutu podléhají schválení zastupitelstva. Doložka podle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O schválení statutu rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 5. zasedání konaném dne usnesením č. 181/09/Z 5.

14 12 SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PŘÍLOHY 2P 2. KVALITA INSTITUCÍ A LEKTORŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ P 2.1 Hodnoticí standard profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání Hodnoticí standard Lektor dalšího vzdělávání (kód: T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Povolání: Lektor dalšího vzdělávání Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci Kvalifikační úroveň NSK EQF: 7 Odborná způsobilost Název Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky 7 Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu 7 Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 7 Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 7 Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 7 Úroveň 7 7 Platnost standardu Standard je platný od:

15 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání 13 Kritéria a způsoby hodnocení Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí Kritéria hodnocení a) Srozumitelně představit a vysvětlit vzdělávací cíle, které si uchazeč zvolil z oblasti své odbornosti, aby je pochopili i neodborníci b) Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý c) Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat učebního plánu, který bude plně zahrnovat přípravu pro všechny zadané kompetence Je třeba splnit všechna kritéria. Způsoby ověření Písemné ověření s ústní obhajobou Písemné ověření s ústní obhajobou Písemné ověření s ústní obhajobou Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře Písemné ověření s ústní obhajobou b) Určit optimální formu vzdělávání pro zpracovaný minutový scénář v souladu se vzdělávacími cíli a požadovaným kompetencemi c) Zvolit k jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání v souladu se vzdělávacími cíli a požadovanými kompetencemi d) Zvolit k jednotlivým částem scénáře adekvátní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí nejvhodněji odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím Je třeba splnit všechna kritéria. Písemné ověření s ústní obhajobou Písemné ověření s ústní obhajobou Písemné ověření s ústní obhajobou Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu Kritéria hodnocení a) Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu s ohledem na vybrané vzdělávací cíle, podle nichž by bylo možné konkretizovat jejich vzdělávací potřeby b) Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí účastníků (např. jako vstupní ověřovací test) c) Formulovat úlohy účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit jejich vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí d) Seznámit účastníky vzdělávacího programu s pravidly a průběhem jejich vzdělávání a s minutovým scénářem, aby je pochopili i neodborníci Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) nebo c). Způsoby ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení

16 14 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek Kritéria hodnocení a) Srozumitelně a v logické struktuře a návaznosti prezentovat vzdělávací obsah s uplatněním principu názornosti, přiměřenosti (příp. aktivity, trvalosti a soustavnosti) zadanému složení účastníků b) Srozumitelně a adekvátně formulovat problém, jehož řešením se splní vybraný vzdělávací cíl nebo osvojí vybraná kompetence c) Srozumitelně a adekvátně objasnit problematiku týkající se vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence rozborem příkladu z praxe d) Předvést účelné využití vybraných a adekvátních didaktických pomůcek při osvojování vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Způsoby ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení e) Ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) Praktické předvedení f) Srozumitelně artikulovat, mluvit dostatečně nahlas, používat spisovnou češtinu, nepoužívat fráze a parazitní slova (prostě, vlastně, v podstatě, jakoby apod.), využívat synonyma (neopakovat příliš stejné výrazy), měnit tempo řeči včetně používání pauz, zvládat řízení dechu g) Adekvátním a příjemným způsobem používat prostředky neverbální komunikace postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt, působit suverénně, nedat najevo trému h) Předvést použití prostředků vedoucích k motivování účastníků přesvědčivost projevu, zaujetí pro danou tematiku, doplňování zajímavými a podnětnými příklady, prokládání otázkami vedoucími k vlastnímu objevování Je třeba splnit všechna kritéria. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou Kritéria hodnocení a) Popsat nastavení a průběh modelové situace jednoznačně vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení Způsoby ověření Ústní ověření b) Popsat řešení modelové situace interaktivními metodami odpovídajícími zadanému vzdělávacímu cíli Ústní ověření c) Popsat jak a podle čeho by se provedlo vyhodnocení modelové situace, aby co nejlépe vystihovalo míru splnění vzdělávacího cíle a zvládnutí rolí účastníků modelové situace d) Předvést zahájení modelové situace, aby bylo vytvořeno odpovídající prostředí a podmínky pro její realizaci a aby účastníkům byl zřejmý její cíl i průběh e) Podněcovat diskusi otázkami, které vyžadují otevřené odpovědi, ocenit uměřeným způsobem diskusní vstupy účastníků, i když nejsou relevantní, naslouchat jim a neskákat jim do řeči f) Adekvátně a účinně reagovat na negativní chování účastníka modelové situace nebo na odklon od modelové situace g) Adekvátně a účinně reagovat v případě technických nebo organizačních problémů (např. výpadek proudu, výpadek internetu, krátký kabel k dataprojektoru, hluk z vedlejší místnosti, není vidět na promítací tabuli atd.) Je třeba splnit všechna kritéria. Ústní ověření Praktické předvedení Praktické předvedení Praktické předvedení vyřešení modelové situace navozené AO Praktické předvedení vyřešení modelové situace navozené AO

17 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání 15 Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu Kritéria hodnocení a) Prezentovat srozumitelně zadání, aby bylo jednoznačné a aby na jeho základě bylo možné realizovat samostatnou nebo skupinovou práci vyžadující stanovené kompetence b) Vysvětlit vztah předpokládaných výsledků zadané práce ke stanoveným vzdělávacím cílům nebo kompetencím Je třeba splnit obě kritéria. Způsoby ověření Praktické předvedení Ústní ověření Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí Kritéria hodnocení a) Nastavit kritéria hodnocení jednoznačně odpovídající naplnění vybraného vzdělávacího cíle a osvojení nové kompetence Způsoby ověření Písemné ověření b) Zvolit evaluační nástroj pro ověření úrovně dosažených kompetencí Písemné ověření c) Vysvětlit, jakým způsobem a podle čeho by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků dalšího vzdělávání a zadavatele d) Podat zpětnou vazbu účastníkům dalšího vzdělávání i zadavateli s těžištěm na návaznost na jejich očekávání a potřeby a na jejich vyhodnocení popsané při ověřování kritéria c) e) Vysvětlit, co by mělo obsahovat výstupní hodnocení a návrh na zlepšení účastníků v návaznosti na kritéria hodnocení nastavená v rámci kritéria a) Je třeba splnit všechna kritéria. Ústní ověření Praktické předvedení Ústní ověření Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována. Kompetence: Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností. Synonymum výrazu odborná způsobilost dle zákona č. 179/2006 Sb.

18 16 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Formy výuky: Souhrn organizačních opatření a uspořádání výuky (vzdělávání) při realizaci určitého vzdělávacího procesu. Nejobvyklejší formy vzdělávání dospělých jsou: nástupní školení, nástupní řízená praxe absolventů škol, zaškolení, zaučení, doškolování, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. Metody výuky: Při vzdělávání se uplatňuje celá řada metod. Metody vzdělávání mimo pracoviště používané ve formálních vzdělávacích kurzech zahrnují přednášky, debaty, diskuse, případové studie, hraní rolí, simulaci, skupinová cvičení, distanční vzdělávání, školení nebo učení se hrou, semináře atd. K průběhu zkoušky: V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoli odborných dovedností tvořících obsah výuky. Odbornost v jednotlivých pracovních činnostech je základním předpokladem pro vzdělávání dospělých, není však předmětem této zkoušky. Kompetence Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí Kritérium a Navrhnout vzdělávací cíle: Autorizovaná osoba vyzve účastníka zkoušky k písemné přípravě vzdělávacích cílů, od kterých se bude odvíjet obsah celé zkoušky. Účastník zkoušky navrhne písemně vzdělávací cíle, zkoušející autorizovaná osoba je následně schválí, nebo doporučí zvolit jiné vzdělávací cíle vhodnější pro provedení zkoušky. Účastník zkoušky následně ústně obhájí svůj písemný návrh v časovém rozsahu 2 minut. Kompetence Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky Účastník zkoušky následně ústně obhájí svůj písemný návrh v časovém rozsahu 2 minut. Kompetence Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou Pro kritérium b lze v rámci modelové situace vybrat následující metody, např. hraní rolí, skupinová práce, brainstorming, brainwriting, řízená diskuse. Pro kritéria d, e, f si zkoušející autorizovaná osoba připraví náměty, jak navodit vhodnou situaci pro průběh zkoušky (negativní chování v průběhu modelové situace a rušení při výuce). Za tímto účelem může autorizovaná osoba zajistit účast další osoby, která bude spoluvytvářet adekvátní prostředí pro průběh zkoušky při provádění kritérií.

19 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání 17 Výsledné hodnocení Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít splnil nebo nesplnil v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo nevyhověl, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení nevyhověl uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků: a) Vysokoškolské magisterské vzdělání, 2letá manažerská praxe v dalším vzdělávání (tj. řízení nebo vedení lektorů), vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace. b) Vysokoškolské magisterské vzdělání, 3letá praxe v oblasti systematického rozvoje lektorů (tj. trénink, koučing, mentoring), vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace. c) Vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na andragogiku, vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace. d) Profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání, 2letá manažerská praxe v dalším vzdělávání (tj. řízení nebo vedení lektorů), vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace. e) Profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání, 3letá praxe v oblasti systematického rozvoje lektorů (tj. trénink, koučing, mentoring), vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace. Další požadavky: Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

20 18 Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Zkušební místnost bude vybavena: flip chart, tabule, dataprojektor, plátno, notebook nebo PC, DVD přehrávač, sezení vhodné pro možnou práci s materiály i pro uspořádání interaktivních technik ve volném prostoru, psací potřeby, připojení na internet. K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně -technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace. Doba přípravy na zkoušku Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Doba pro vykonání zkoušky Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více