STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH Strategie EVROPA 2020 Národní priority v oblasti ICT vzdělávání... 1 Digitální agenda pro Evropu... 1 Reálné prostředí České republiky... 2 Studenti... 2 Učitelé... 3 Úředníci... 3 Zaměstnanci... 3 Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění... 4 Zdroje pro financování ICT vzdělávání... 4 Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL milionů lidí v Evropě bude mít příležitost zvýšit svou kvalifikaci díky podpoře ECDL Foundation pro program Digitální agenda pro Evropu... 5 Národní priority... 5 DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU Evropská komise (EK) a její členské státy přijaly strategický plán práce pro příštích 10 let Europe 2020, který navazuje na Lisabonskou strategii a obsahuje sedm hlavních stěžejních iniciativ. Jednou z nich je Digitální agenda pro Evropu (DAE) rozdělená do sedmi hlavních klíčových směrů. 1. Vytvoření jednotného digitálního trhu. 2. Podpora interoperability produktů a služeb. 3. Zvyšování online bezpečnosti. 4. Investice do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií (ICT). 5. Šíření digitální gramotnosti. 6. Podpora digitálních dovedností a jejich využívání při začleňování. 7. Informační a komunikační technologie jako nástroj pro řešení sociálních problémů souvisejících s demografickým vývojem a nástroj pro zlepšování životního prostředí a zdravotní péče. Od každého ze členských států EK požaduje, aby začátkem roku 2011 připravil a rozpracoval návrh svého dlouhodobého plánu na zvyšování e-dovedností a digitální gramotnosti svých občanů. EK zdůrazňuje význam vzdělávání občanů v oblasti ICT i zvyšování všeobecné informovanosti o potenciálních výhodách, které využívání ICT nabízí. Proto DAE vyzdvihuje jako své cíle zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí, a to jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak v rámci klasického vzdělávacího systému. K tomu účelu budou investice do digitální gramotnosti navrženy jako jedna

2 z možných priorit Evropského sociálního fondu na období 2014 až Tento krok nabídne národním vládám prostředky pro finanční podporu různých iniciativ zaměřených na digitální (počítačovou) gramotnost. DAE představuje nutný krok v pravý čas směrem k ekonomickému oživení a ke zlepšení sociálních poměrů tím, že si klade za cíl vytvoření plně konkurenceschopné Evropy s rozvinutým digitálním trhem a prostředím přístupným všem. DAE správně poukazuje na to, že klíčový význam pro povzbuzení evropské ekonomiky mají zlepšování digitální gramotnosti a všeobecný rozvoj schopností efektivně využívat informační a komunikační technologie (ICT), neboť právě tyto postupy přispívají ke vzniku inovací na všech úrovních pracovního procesu, pomáhají překonávat kulturní bariéry typu digital divide, a tak vytvářejí podmínky pro zajištění trvalého růstu. REÁLNÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Trh celoživotního vzdělávání v oblasti ICT je dlouhodobě poměrně nestabilní. Hlavní příčinou tohoto stavu je nedostatečné a nepravidelné financování, což vede k nezdravému vývoji a destruktivnímu konkurenčnímu boji a přílivu dumpingových a tedy velmi nekvalitních a neúčinných vzdělávacích programů. Na vzdělávacím trhu působí celá škála vzdělávacích institucí, organizací a firem. Od několika velkých nadnárodních počítačových společností, které se věnují převážně vzdělávání vedoucímu ke zvýšení prodeje svých produktů, přes řadu z tohoto pohledu nezávislých komerčních vzdělávacích organizací, jejichž produktové portfolio sahá od firemního vzdělávání k národním vzdělávacím projektům financovaným z ESF, až po velké množství malých vzdělávacích firem obvykle specializovaných na vybranou cílovou skupinu nebo oblast vzdělávání. Čím dál tím silnějším hráčem v oblasti celoživotního ICT vzdělávání se stávají střední odborné školy, které vstupují na komerční trh zejména v oblasti vzdělávání státní správy a oblasti rekvalifikací s cílem vylepšit si své hospodaření. Nerovné podmínky škol a komerčních vzdělávacích institucí komerční trh deformují ve prospěch škol, což nemá vždy pozitivní dopad na kvalitu. Digitální, dříve počítačová gramotnost, již dávno není výsadou hrstky specializovaných odborníků, kteří se v rámci celé své pracovní náplně věnují počítačům, programovému vybavení, sítím a Internetu. V dnešní době je digitální gramotnost chápána jako cosi samozřejmého, cosi, co je stejně přirozeně okolím očekávané, jako schopnost číst, psát, komunikovat, a to ještě nejlépe alespoň v jednom cizím jazyce. Digitální gramotnost se přesunula z oblasti odborných znalostí do oblasti nezbytných kompetencí. Dnes se již drtivá většina občanů ČR ve svém profesním i osobním životě setkává pravidelně s počítači a s Internetem. Počítače a Internet přestávají být pro mnoho lidí pouhým zdrojem zábavy a stávají se masově nástrojem pro komunikaci a získávání informací, přitom je v zásadě jedno, z jaké sociální skupiny osoba pochází, jaký má stupeň či druh vzdělání nebo jakou měrou či s jakým cílem počítač využívá. Vždy chce-li dosáhnout vytčeného cíle, musí vědět jak. STUDENTI S velkou mírou pravděpodobnosti lze konstatovat, že střední školství v ČR v současné době neprodukuje absolventy, kteří by měli vyrovnanou úroveň znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem, a kteří by byli všichni digitálně (počítačově) gramotní. Řada absolventů, zejména odborných škol, je na velmi dobré úrovni v oblasti ICT, řada absolventů je na průměrné úrovni, avšak nezanedbatelně velká část absolventů středních škol je buď zcela počítačově negramotná, nebo jejich znalosti a dovednosti v této oblasti jsou úzce specifické. Tvrzení o stupni dílčí počítačové (ne)gramotnosti je na první pohled v konfliktu s realitou, protože drtivá většina mladých lidí (tj. studentů) objektivně počítač používá, a to vesměs na vysoké rutinní úrovni. Jde ovšem o vysokou úroveň zvládnutí obecných obslužných procesů a nástrojů, získaných při volnočasovém využití ICT. Takové zvládnutí je pro počítačovou gramotnost nezbytné, avšak je jen zlomkem skutečné počítačové gramotnosti, který jen částečně souvisí s potřebami profesního růstu. Na středoškolské úrovni je ICT vzdělávání součástí výuky, avšak jen průřezově, s rostoucí náročností témat. Takže základní problematika profesní počítačové gramotnosti je řešena v nižších ročnících, kde si student ne vždy uvědomuje její důležitost, protože ICT zatím dostatečně profesně nevyužívá. Absence povinné jednotné státní maturity z informatiky (resp. jiného objektivního srovnávacího prostředku) má za následek neodhalení skutečného stavu.

3 Renomované vysoké školy si důležitost počítačové gramotnosti sice uvědomují, ale přístup jednotlivých institucí je různý. Obvykle se škola snaží předpokládané znalosti rozvíjet, a to v některých směrech (zpravidla v souvislosti s předmětem studia). Teeneger, který podcenil v 16 letech důležitost počítačové gramotnosti je odkázán na vlastní iniciativu. UČITELÉ Problémy nedostatečného financování středního školství se pochopitelně odrážejí i ve složení pedagogického sboru. Nikoli nevýznamnou část učitelů tvoří zkušení pedagogové středního a vyššího věku, jejichž pohled na počítačovou gramotnost je v mnoha případech značně konzervativní. ICT pro podporu výuky (pokud nemusí) nevyužívají. Neprezentují tak pozitivně profesní potřebu počítačové gramotnosti v okamžiku, kdy je to pro studenta nejdůležitější. Učitelé ve své profesi hrají jakousi dvojroli, kdy jsou v jedné osobě běžnými uživateli počítačů s mnoha možnostmi a problémy současně a zároveň jsou těmi pedagogy, kteří by měli vzdělávat své studenty s využitím multimediálních a informačních možností ICT. Zatímco druhá role je dobře zdůvodnitelná, moderní a podporovaná vedením škol, ta první role ustupuje do pozadí. Jedinou záchranou pro tyto učitele jsou pak kolegové učitelé informatiky, kteří jsou v jedné osobě nejen učiteli, ale také správci sítě, technickou podporou, servisními techniky i nákupčími výpočetní techniky. Není neobvyklé, že běžná střední škola s třemi třídami v ročníku má jednoho či dva učitele, kteří se stávají oběťmi slabé počítačové gramotnosti svých kolegů. Složitou situaci učitelů pak často komplikuje, že investice do ICT ve školách jsou málokdy orientovány na otázky doplnění počítačové gramotnosti. Počítačová gramotnost učitelů se povinně předpokládá. Zejména ve školství nesmí být ukazatelem stupně počítačové gramotnosti průměr ale minimum dosahované všemi. ÚŘEDNÍCI Jan vyplývá z analýzy výsledků testování počítačové gramotnosti vybraného vzorku cca 1200 úředníků jednoho z ministerstev ČR, celých 44 % není počítačově gramotných (Národní informační systém WASET pro testování počítačové gramotnosti podle mezinárodního konceptu ECDL, 2010), a to přesto, že počítač je jejich hlavním pracovním nástrojem, se kterým mnoho z nich tráví celou pracovní dobu. Přesto počítač pro svoji práci využívají, ovšem s hrozivě nízkou efektivitou a velmi omezenou využitelností svých výsledků. Není výjimkou, že úředníci tráví nad jednou zprávou elektronické pošty nebo krátkým textovým dokumentem i 10 x více času, než by bylo nezbytně nutné. Výstupy jejich činnosti, tj. dokumenty, tabulky či prezentace mívají často velmi amatérský charakter a jsou pro další zpracování v týmu či další prezentaci nepoužitelné. Téměř 27 % úředníků je v oblasti počítačové gramotnosti relativně snadno vzdělavatelných, obtížněji vzdělavatelných je pak dalších 8 % úředníků. Alarmující je, že téměř 10% úředníků je počítačově zcela negramotných a nevzdělatelných. V mnoha případech je klíčovým omezením dalšího vzdělávání v oblasti ICT počítačová negramotnost organizačních vedoucích. Většina úředníků se přesto domnívá, že jejich počítačová gramotnost je vzhledem k jejich profesním potřebám postačující. Umím to, co potřebuji je typický bonmot. Bez prostředku pro objektivní zhodnocení znalostí je obtížné tento omyl vyvrátit. ZAMĚSTNANCI Tato cílová skupina je velmi pestrá a její schopnosti a dovednosti silně závisí na firemní kultuře, možnostech a počítačové gramotnosti zaměstnavatele (vedení). Přesto lze konstatovat, že společným a převažujícím rysem je vysoká selektivita znalostí a dovedností při využívání počítačů. Dostatečnost či nedostatečnost počítačové gramotnosti se automaticky odhalí na těch pozicích, kde je kvalita zvládnutí ICT v přímé souvislosti s pracovním výsledkem. Na ostatních pozicích nabývá počítačová gramotnost na různých úrovních. Obecně platí, že dlouholetí odborní zaměstnanci mají velmi dobré znalosti, avšak v úzkém spektru. Proto pak často chybí nadhled a schopnosti operativně a efektivně se přizpůsobit novým druhům pracovních úkolů například při zastupování nebo změně pracovní náplně. Velmi častým jevem je vysoká míra využívání technické

4 podpory a zatěžování kolegů s žádostmi o pomoc při běžné práci s kancelářským programovým vybavením. Hlavním důvodem je opět vysoká míra absence základní počítačové gramotnosti. NEZAMĚSTNANÍ A SOCIÁLNĚ VYČLENĚNÍ Relativně jednoduchou cestou, jak zvýšit šance na trhu práce, začlenit zpět do společnosti a pozvednou potřebné sebevědomí této skupiny občanů, je vzdělávat tyto osoby v oblasti práce s počítačem. Vzhledem k donedávna nepředstavitelnému rozšíření počítačů a dalších digitálních zařízení v nejrůznějších oblastech společnosti a nezvratnému trendu, kdy je odhadováno, že v blízké budoucnosti bude téměř 90% pracovních pozic více či méně spojeno s využíváním počítačů, je tento druh vzdělávání a rekvalifikace naprostým základem pro další odborné vzdělávání této velmi sociálně citlivé skupiny osob. Úspěšnost tohoto procesu ovšem závisí na přizpůsobení rozsahu znalostí, vzdělávacích metod a časových dotací této cílové skupině. Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění jsou často zatížení handicapy související s přijímáním znalostí. K přizpůsobení ale velmi často nedochází, a tak ve výběrových řízeních vítězí pestré, široké, levné a rychlé vzdělávací programy. Úloha získání přiměřené úrovně počítačové gramotnosti plněna není, ale z důvodu absence objektivního závěrečného zhodnocení znalostí tento fakt zůstane utajen. V této oblasti se ale díky novým přístupům MŠMT začínají vytvářet podmínky pro výrazné zlepšení nepříliš dobrého stavu. ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ ICT VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k hospodářskému vývoji ČR a odhadovaným trendům lze předpokládat, že v dohledné době nebude stát schopen z vlastních zdrojů financovat veškeré potřebné ICT vzdělávání. Je vysoce pravděpodobné, že stát bude za stávajícího nedostatku zdrojů dále pokračovat v dlouhodobě nezdravém trendu vzdělávání pouze vybraných profesí či občanů, a to zejména v selektivních a účelově zaměřených znalostech s tím, že předpokládá, že je na čem stavět. Vzdělávání v oblasti základních kompetencí, tedy i v počítačové (digitální) gramotnosti, bude nadále pomíjeno s odkazem na nedostatek finančních prostředků. Typickým příkladem byl projekt datových schránek, kdy omezené finanční prostředky na vzdělávání značně počítačově negramotných úředníků napříč státní správou a samosprávou byly investovány pouze do školení obsluhy uživatelského rozhraní aplikace datových schránek. Takový postup byl a je klasickým stavěním domu od střechy, který nemůže vést ke skutečně úspěšnému rozšíření projektu. V oblasti ICT vzdělávání dochází v mnoha případech k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků, či dokonce ke znehodnocení i toho mála finančních prostředků, které na vzdělávání stát vynakládá. Stát důsledně nedbá na ověřování výsledků vzdělávání, a buď nestanovuje žádná, anebo jen neprůkazná pravidla pro vyhodnocení požadovaných cílů vzdělávání. V posledních několika letech jsou světlou výjimkou rekvalifikace, neboť některé akreditované rekvalifikační programy jsou zakončovány mezinárodně standardizovanou a objektivní zkouškou dle konceptu ECDL. Úspěšní absolventi takovéhoto typu ICT vzdělávání vykazují výrazně vyšší míru znalostí a dovedností a následně nižší procento následné neúspěšnosti při hledání uplatnění na trhu práce než tomu bylo doposud v klasicky vedených rekvalifikačních kurzech s formálním ověřením znalostí a s typickým střetem zájmu na straně vzdělávací organizace. Stát si nemůže nadále dovolit investovat do ICT vzdělávání bez jistoty, že ke vzdělávání skutečně dojde, že prostředky budou smysluplně využity, přitom je lhostejné, zda se jedná o státní prostředky, nebo projektové prostředky získané z ESF. Proces vzdělávání musí být vždy zakončen ověřením získaných znalostí a dovedností, tj. zkouškou. Tato zkouška musí být standardizovaná, objektivní a nezávislá a nesmí vyústit ve střet zájmů vzdělávací organizace jinak jde o neúčelný alibismus a formalismus. Této skutečnosti si je EK plně vědoma a proto v navrhované Strategii Evropa 2020, v oblasti DAE uvádí, že je velmi důležité zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí. Lze očekávat, že v programovém období 2014 až 2020 budou pro účely naplnění Strategie Evropa 2010 v oblasti DAE vyčleněny prostřednictvím ESF nemalé prostředky určené přímo na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, digitálních znalostí a dovedností.

5 MEZINÁRODNÍ KONCEPT POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL 5 MILIONŮ LIDÍ V EVROPĚ BUDE MÍT PŘÍLEŽITOST ZVÝŠIT SVOU KVALIFIKACI DÍKY PODPOŘE ECDL FOUNDATION PRO PROGRAM DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU ECDL Foundation a její celoevropská síť národních licenciátů (v ČR Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) se společně zavazují využít svých dlouholetých bohatých zkušeností v oblasti počítačové gramotnosti proto, aby se podařilo všechny vytčené cíle úspěšně realizovat a tak podpořit program Digitální agenda pro Evropu (DAE), jednu ze stěžejních aktivit strategie Evropa ECDL Foundation zahajuje kampaň na podporu programu Evropské komise s názvem Digitální agenda pro Evropu a současně se plně hlásí ke strategickým cílům, které si tento program klade. Svůj záměr popisuje v otevřeném dopise předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi, který obsahuje výčet konkrétních akcí, kterými ECDL Foundation hodlá přispět k realizaci tohoto programu. ECDL Foundation jako jedna z vedoucích mezinárodních certifikačních autorit v oblasti ICT znalostí a dovedností se ve spolupráci se svou širokou mezinárodní sítí národních licenciátů konceptu ECDL hodlá podpořit program Digitální agendy pro Evropu tím, že podnikne následující kroky: vytvoří příležitosti pro nejméně obyvatel Evropy ke zvýšení jejich kvalifikace v oblasti počítačových znalostí a dovedností, přispěje ke snížení současného počtu zhruba 150 miliónů osob, které stále neumí používat internet, a to o 3 %. Zároveň bude podporovat využívání moderních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu (e-government, e-commerce), bude propagovat rozvoj a zvyšování počítačové i digitální gramotnosti na všech úrovních vzdělávacích systémů v Evropě i jejich průběžnou modernizaci tak, aby mladá generace získala vzdělání i schopnosti, které jí zajistí dobré budoucí uplatnění na pracovním trhu, bude věnovat speciální pozornost znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou například nezaměstnaní, starší lidé či zdravotně postižení, a bude hledat způsoby, jak jim usnadnit vstup do informační společnosti tím, že jim pomůže překonávat bariéry, bude spolupracovat s členskými státy EU na stanovení dlouhodobých cílů v oblasti politiky digitální gramotnosti a na začlenění ICT dovedností do národních vzdělávacích plánů tak, aby efektivnost jejich provádění bylo možno průběžně hodnotit s využitím objektivní certifikace jako vhodné míry úspěšnosti. NÁRODNÍ PRIORITY Strategie Evropa 2020 dává v zásadě členským státům EU prostor k parametrizaci hlavních cílů strategie, tj. individuálně si zvolit váhu, s jakou budou jednotlivé cíle ve specifickém národním prostředí podporovány a prosazovány. Strategie Evropa 2020 vyjmenovává celkem 7 stěžejních iniciativ, které by se měly stát nástrojem pro dosažení hlavních cílů. 1. Inovace v Unii 2. Mládež v pohybu 3. Digitální program pro Evropu 4. Evropa méně náročná na zdroje 5. Průmyslová politika pro éru globalizace 6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě Při hlubším pohledu na obsah všech těchto iniciativ (viz. Sdělení komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Brusel, ) není možné nevidět, že všechny iniciativy buď přímo hovoří o počítačové či digitální gramotnosti, o ICT znalostech a dovednostech, anebo vychází z toho, že cílové skupiny obyvatelstva musí být pro realizaci těchto iniciativ počítačově gramotné či jinak digitálně vzdělané. ICT znalosti

6 a dovednosti se táhnou jako dlouhá tenká červená nit napříč všemi iniciativami buď jako cíl nebo jako podmínka pro dosažení cíle a potvrzují tak skutečnost, že digitální gramotnost je v dnešní době nezbytnou a očekávanou základní kompetencí každého občana. Národní priority ČR by měly být nastaveny a podporovány tak, aby byl kladen hlavní důraz na základní ICT kompetence na všech stupních vzdělávacího systému, tedy nejen klasického, ale také dalšího, resp. celoživotního vzdělávání. Zásadní chybou by bylo upřednostňovat jednu cílovou skupinu osob před jinou, neboť v případě ČR jsou všechny skupiny významné, potřebné a nezanedbatelné a ve všech cílových skupinách obyvatelstva je v oblasti ICT vzdělávání co dohánět. Stejnou chybou by pak bylo investovat prostředky ESF do specifických či odborných ICT oblastí bez základních znalostí a dovedností. Budoucí projekty financované ze zdrojů ESF pro období 2014 až 2020 by měly být velkého, resp. plošného rozsahu a měly by v ideálním případě pokrývat celou cílovou skupinu obyvatelstva. K realizaci projektů by měl být umožněn přístup celé škále vzdělávacích institucí působících na vzdělávacím trhu v ČR. Autor: Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ,

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání Evropský týden MSP 2011, TIC ČKD Praha, 4. října 2011 Co je koncept ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně rozšířený

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku MEZINÁRODNÍ KONCEPT ECDL V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Informace pro účastníky semináře; Praha, 14. dubna 2014, Senát PSPČR Co je ECDL? European Computer Driving Licence

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR Digitální agenda pro Evropu Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR dana.cernohousova@mvcr.cz 17. 1. 2013 1 Digitální agenda pro Evropu Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 (stanovuje

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality ve veřejné správě Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 zvyšování kvality = nutnost vzdělávat se závěry ČSÚ k celoevropskému výzkumu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

v kontextu ICT a škol

v kontextu ICT a škol Strategické dokumenty v kontextu ICT a škol Kurz Metodik ICT Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU 28. února 2015 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacova@gmail.com Strategie zaměřené na digitální

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL European Computer Driving Licence Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti Co je koncept ECDL? KONCEPT ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více