STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH Strategie EVROPA 2020 Národní priority v oblasti ICT vzdělávání... 1 Digitální agenda pro Evropu... 1 Reálné prostředí České republiky... 2 Studenti... 2 Učitelé... 3 Úředníci... 3 Zaměstnanci... 3 Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění... 4 Zdroje pro financování ICT vzdělávání... 4 Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL milionů lidí v Evropě bude mít příležitost zvýšit svou kvalifikaci díky podpoře ECDL Foundation pro program Digitální agenda pro Evropu... 5 Národní priority... 5 DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU Evropská komise (EK) a její členské státy přijaly strategický plán práce pro příštích 10 let Europe 2020, který navazuje na Lisabonskou strategii a obsahuje sedm hlavních stěžejních iniciativ. Jednou z nich je Digitální agenda pro Evropu (DAE) rozdělená do sedmi hlavních klíčových směrů. 1. Vytvoření jednotného digitálního trhu. 2. Podpora interoperability produktů a služeb. 3. Zvyšování online bezpečnosti. 4. Investice do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií (ICT). 5. Šíření digitální gramotnosti. 6. Podpora digitálních dovedností a jejich využívání při začleňování. 7. Informační a komunikační technologie jako nástroj pro řešení sociálních problémů souvisejících s demografickým vývojem a nástroj pro zlepšování životního prostředí a zdravotní péče. Od každého ze členských států EK požaduje, aby začátkem roku 2011 připravil a rozpracoval návrh svého dlouhodobého plánu na zvyšování e-dovedností a digitální gramotnosti svých občanů. EK zdůrazňuje význam vzdělávání občanů v oblasti ICT i zvyšování všeobecné informovanosti o potenciálních výhodách, které využívání ICT nabízí. Proto DAE vyzdvihuje jako své cíle zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí, a to jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak v rámci klasického vzdělávacího systému. K tomu účelu budou investice do digitální gramotnosti navrženy jako jedna

2 z možných priorit Evropského sociálního fondu na období 2014 až Tento krok nabídne národním vládám prostředky pro finanční podporu různých iniciativ zaměřených na digitální (počítačovou) gramotnost. DAE představuje nutný krok v pravý čas směrem k ekonomickému oživení a ke zlepšení sociálních poměrů tím, že si klade za cíl vytvoření plně konkurenceschopné Evropy s rozvinutým digitálním trhem a prostředím přístupným všem. DAE správně poukazuje na to, že klíčový význam pro povzbuzení evropské ekonomiky mají zlepšování digitální gramotnosti a všeobecný rozvoj schopností efektivně využívat informační a komunikační technologie (ICT), neboť právě tyto postupy přispívají ke vzniku inovací na všech úrovních pracovního procesu, pomáhají překonávat kulturní bariéry typu digital divide, a tak vytvářejí podmínky pro zajištění trvalého růstu. REÁLNÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Trh celoživotního vzdělávání v oblasti ICT je dlouhodobě poměrně nestabilní. Hlavní příčinou tohoto stavu je nedostatečné a nepravidelné financování, což vede k nezdravému vývoji a destruktivnímu konkurenčnímu boji a přílivu dumpingových a tedy velmi nekvalitních a neúčinných vzdělávacích programů. Na vzdělávacím trhu působí celá škála vzdělávacích institucí, organizací a firem. Od několika velkých nadnárodních počítačových společností, které se věnují převážně vzdělávání vedoucímu ke zvýšení prodeje svých produktů, přes řadu z tohoto pohledu nezávislých komerčních vzdělávacích organizací, jejichž produktové portfolio sahá od firemního vzdělávání k národním vzdělávacím projektům financovaným z ESF, až po velké množství malých vzdělávacích firem obvykle specializovaných na vybranou cílovou skupinu nebo oblast vzdělávání. Čím dál tím silnějším hráčem v oblasti celoživotního ICT vzdělávání se stávají střední odborné školy, které vstupují na komerční trh zejména v oblasti vzdělávání státní správy a oblasti rekvalifikací s cílem vylepšit si své hospodaření. Nerovné podmínky škol a komerčních vzdělávacích institucí komerční trh deformují ve prospěch škol, což nemá vždy pozitivní dopad na kvalitu. Digitální, dříve počítačová gramotnost, již dávno není výsadou hrstky specializovaných odborníků, kteří se v rámci celé své pracovní náplně věnují počítačům, programovému vybavení, sítím a Internetu. V dnešní době je digitální gramotnost chápána jako cosi samozřejmého, cosi, co je stejně přirozeně okolím očekávané, jako schopnost číst, psát, komunikovat, a to ještě nejlépe alespoň v jednom cizím jazyce. Digitální gramotnost se přesunula z oblasti odborných znalostí do oblasti nezbytných kompetencí. Dnes se již drtivá většina občanů ČR ve svém profesním i osobním životě setkává pravidelně s počítači a s Internetem. Počítače a Internet přestávají být pro mnoho lidí pouhým zdrojem zábavy a stávají se masově nástrojem pro komunikaci a získávání informací, přitom je v zásadě jedno, z jaké sociální skupiny osoba pochází, jaký má stupeň či druh vzdělání nebo jakou měrou či s jakým cílem počítač využívá. Vždy chce-li dosáhnout vytčeného cíle, musí vědět jak. STUDENTI S velkou mírou pravděpodobnosti lze konstatovat, že střední školství v ČR v současné době neprodukuje absolventy, kteří by měli vyrovnanou úroveň znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem, a kteří by byli všichni digitálně (počítačově) gramotní. Řada absolventů, zejména odborných škol, je na velmi dobré úrovni v oblasti ICT, řada absolventů je na průměrné úrovni, avšak nezanedbatelně velká část absolventů středních škol je buď zcela počítačově negramotná, nebo jejich znalosti a dovednosti v této oblasti jsou úzce specifické. Tvrzení o stupni dílčí počítačové (ne)gramotnosti je na první pohled v konfliktu s realitou, protože drtivá většina mladých lidí (tj. studentů) objektivně počítač používá, a to vesměs na vysoké rutinní úrovni. Jde ovšem o vysokou úroveň zvládnutí obecných obslužných procesů a nástrojů, získaných při volnočasovém využití ICT. Takové zvládnutí je pro počítačovou gramotnost nezbytné, avšak je jen zlomkem skutečné počítačové gramotnosti, který jen částečně souvisí s potřebami profesního růstu. Na středoškolské úrovni je ICT vzdělávání součástí výuky, avšak jen průřezově, s rostoucí náročností témat. Takže základní problematika profesní počítačové gramotnosti je řešena v nižších ročnících, kde si student ne vždy uvědomuje její důležitost, protože ICT zatím dostatečně profesně nevyužívá. Absence povinné jednotné státní maturity z informatiky (resp. jiného objektivního srovnávacího prostředku) má za následek neodhalení skutečného stavu.

3 Renomované vysoké školy si důležitost počítačové gramotnosti sice uvědomují, ale přístup jednotlivých institucí je různý. Obvykle se škola snaží předpokládané znalosti rozvíjet, a to v některých směrech (zpravidla v souvislosti s předmětem studia). Teeneger, který podcenil v 16 letech důležitost počítačové gramotnosti je odkázán na vlastní iniciativu. UČITELÉ Problémy nedostatečného financování středního školství se pochopitelně odrážejí i ve složení pedagogického sboru. Nikoli nevýznamnou část učitelů tvoří zkušení pedagogové středního a vyššího věku, jejichž pohled na počítačovou gramotnost je v mnoha případech značně konzervativní. ICT pro podporu výuky (pokud nemusí) nevyužívají. Neprezentují tak pozitivně profesní potřebu počítačové gramotnosti v okamžiku, kdy je to pro studenta nejdůležitější. Učitelé ve své profesi hrají jakousi dvojroli, kdy jsou v jedné osobě běžnými uživateli počítačů s mnoha možnostmi a problémy současně a zároveň jsou těmi pedagogy, kteří by měli vzdělávat své studenty s využitím multimediálních a informačních možností ICT. Zatímco druhá role je dobře zdůvodnitelná, moderní a podporovaná vedením škol, ta první role ustupuje do pozadí. Jedinou záchranou pro tyto učitele jsou pak kolegové učitelé informatiky, kteří jsou v jedné osobě nejen učiteli, ale také správci sítě, technickou podporou, servisními techniky i nákupčími výpočetní techniky. Není neobvyklé, že běžná střední škola s třemi třídami v ročníku má jednoho či dva učitele, kteří se stávají oběťmi slabé počítačové gramotnosti svých kolegů. Složitou situaci učitelů pak často komplikuje, že investice do ICT ve školách jsou málokdy orientovány na otázky doplnění počítačové gramotnosti. Počítačová gramotnost učitelů se povinně předpokládá. Zejména ve školství nesmí být ukazatelem stupně počítačové gramotnosti průměr ale minimum dosahované všemi. ÚŘEDNÍCI Jan vyplývá z analýzy výsledků testování počítačové gramotnosti vybraného vzorku cca 1200 úředníků jednoho z ministerstev ČR, celých 44 % není počítačově gramotných (Národní informační systém WASET pro testování počítačové gramotnosti podle mezinárodního konceptu ECDL, 2010), a to přesto, že počítač je jejich hlavním pracovním nástrojem, se kterým mnoho z nich tráví celou pracovní dobu. Přesto počítač pro svoji práci využívají, ovšem s hrozivě nízkou efektivitou a velmi omezenou využitelností svých výsledků. Není výjimkou, že úředníci tráví nad jednou zprávou elektronické pošty nebo krátkým textovým dokumentem i 10 x více času, než by bylo nezbytně nutné. Výstupy jejich činnosti, tj. dokumenty, tabulky či prezentace mívají často velmi amatérský charakter a jsou pro další zpracování v týmu či další prezentaci nepoužitelné. Téměř 27 % úředníků je v oblasti počítačové gramotnosti relativně snadno vzdělavatelných, obtížněji vzdělavatelných je pak dalších 8 % úředníků. Alarmující je, že téměř 10% úředníků je počítačově zcela negramotných a nevzdělatelných. V mnoha případech je klíčovým omezením dalšího vzdělávání v oblasti ICT počítačová negramotnost organizačních vedoucích. Většina úředníků se přesto domnívá, že jejich počítačová gramotnost je vzhledem k jejich profesním potřebám postačující. Umím to, co potřebuji je typický bonmot. Bez prostředku pro objektivní zhodnocení znalostí je obtížné tento omyl vyvrátit. ZAMĚSTNANCI Tato cílová skupina je velmi pestrá a její schopnosti a dovednosti silně závisí na firemní kultuře, možnostech a počítačové gramotnosti zaměstnavatele (vedení). Přesto lze konstatovat, že společným a převažujícím rysem je vysoká selektivita znalostí a dovedností při využívání počítačů. Dostatečnost či nedostatečnost počítačové gramotnosti se automaticky odhalí na těch pozicích, kde je kvalita zvládnutí ICT v přímé souvislosti s pracovním výsledkem. Na ostatních pozicích nabývá počítačová gramotnost na různých úrovních. Obecně platí, že dlouholetí odborní zaměstnanci mají velmi dobré znalosti, avšak v úzkém spektru. Proto pak často chybí nadhled a schopnosti operativně a efektivně se přizpůsobit novým druhům pracovních úkolů například při zastupování nebo změně pracovní náplně. Velmi častým jevem je vysoká míra využívání technické

4 podpory a zatěžování kolegů s žádostmi o pomoc při běžné práci s kancelářským programovým vybavením. Hlavním důvodem je opět vysoká míra absence základní počítačové gramotnosti. NEZAMĚSTNANÍ A SOCIÁLNĚ VYČLENĚNÍ Relativně jednoduchou cestou, jak zvýšit šance na trhu práce, začlenit zpět do společnosti a pozvednou potřebné sebevědomí této skupiny občanů, je vzdělávat tyto osoby v oblasti práce s počítačem. Vzhledem k donedávna nepředstavitelnému rozšíření počítačů a dalších digitálních zařízení v nejrůznějších oblastech společnosti a nezvratnému trendu, kdy je odhadováno, že v blízké budoucnosti bude téměř 90% pracovních pozic více či méně spojeno s využíváním počítačů, je tento druh vzdělávání a rekvalifikace naprostým základem pro další odborné vzdělávání této velmi sociálně citlivé skupiny osob. Úspěšnost tohoto procesu ovšem závisí na přizpůsobení rozsahu znalostí, vzdělávacích metod a časových dotací této cílové skupině. Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění jsou často zatížení handicapy související s přijímáním znalostí. K přizpůsobení ale velmi často nedochází, a tak ve výběrových řízeních vítězí pestré, široké, levné a rychlé vzdělávací programy. Úloha získání přiměřené úrovně počítačové gramotnosti plněna není, ale z důvodu absence objektivního závěrečného zhodnocení znalostí tento fakt zůstane utajen. V této oblasti se ale díky novým přístupům MŠMT začínají vytvářet podmínky pro výrazné zlepšení nepříliš dobrého stavu. ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ ICT VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k hospodářskému vývoji ČR a odhadovaným trendům lze předpokládat, že v dohledné době nebude stát schopen z vlastních zdrojů financovat veškeré potřebné ICT vzdělávání. Je vysoce pravděpodobné, že stát bude za stávajícího nedostatku zdrojů dále pokračovat v dlouhodobě nezdravém trendu vzdělávání pouze vybraných profesí či občanů, a to zejména v selektivních a účelově zaměřených znalostech s tím, že předpokládá, že je na čem stavět. Vzdělávání v oblasti základních kompetencí, tedy i v počítačové (digitální) gramotnosti, bude nadále pomíjeno s odkazem na nedostatek finančních prostředků. Typickým příkladem byl projekt datových schránek, kdy omezené finanční prostředky na vzdělávání značně počítačově negramotných úředníků napříč státní správou a samosprávou byly investovány pouze do školení obsluhy uživatelského rozhraní aplikace datových schránek. Takový postup byl a je klasickým stavěním domu od střechy, který nemůže vést ke skutečně úspěšnému rozšíření projektu. V oblasti ICT vzdělávání dochází v mnoha případech k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků, či dokonce ke znehodnocení i toho mála finančních prostředků, které na vzdělávání stát vynakládá. Stát důsledně nedbá na ověřování výsledků vzdělávání, a buď nestanovuje žádná, anebo jen neprůkazná pravidla pro vyhodnocení požadovaných cílů vzdělávání. V posledních několika letech jsou světlou výjimkou rekvalifikace, neboť některé akreditované rekvalifikační programy jsou zakončovány mezinárodně standardizovanou a objektivní zkouškou dle konceptu ECDL. Úspěšní absolventi takovéhoto typu ICT vzdělávání vykazují výrazně vyšší míru znalostí a dovedností a následně nižší procento následné neúspěšnosti při hledání uplatnění na trhu práce než tomu bylo doposud v klasicky vedených rekvalifikačních kurzech s formálním ověřením znalostí a s typickým střetem zájmu na straně vzdělávací organizace. Stát si nemůže nadále dovolit investovat do ICT vzdělávání bez jistoty, že ke vzdělávání skutečně dojde, že prostředky budou smysluplně využity, přitom je lhostejné, zda se jedná o státní prostředky, nebo projektové prostředky získané z ESF. Proces vzdělávání musí být vždy zakončen ověřením získaných znalostí a dovedností, tj. zkouškou. Tato zkouška musí být standardizovaná, objektivní a nezávislá a nesmí vyústit ve střet zájmů vzdělávací organizace jinak jde o neúčelný alibismus a formalismus. Této skutečnosti si je EK plně vědoma a proto v navrhované Strategii Evropa 2020, v oblasti DAE uvádí, že je velmi důležité zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí. Lze očekávat, že v programovém období 2014 až 2020 budou pro účely naplnění Strategie Evropa 2010 v oblasti DAE vyčleněny prostřednictvím ESF nemalé prostředky určené přímo na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, digitálních znalostí a dovedností.

5 MEZINÁRODNÍ KONCEPT POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL 5 MILIONŮ LIDÍ V EVROPĚ BUDE MÍT PŘÍLEŽITOST ZVÝŠIT SVOU KVALIFIKACI DÍKY PODPOŘE ECDL FOUNDATION PRO PROGRAM DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU ECDL Foundation a její celoevropská síť národních licenciátů (v ČR Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) se společně zavazují využít svých dlouholetých bohatých zkušeností v oblasti počítačové gramotnosti proto, aby se podařilo všechny vytčené cíle úspěšně realizovat a tak podpořit program Digitální agenda pro Evropu (DAE), jednu ze stěžejních aktivit strategie Evropa ECDL Foundation zahajuje kampaň na podporu programu Evropské komise s názvem Digitální agenda pro Evropu a současně se plně hlásí ke strategickým cílům, které si tento program klade. Svůj záměr popisuje v otevřeném dopise předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi, který obsahuje výčet konkrétních akcí, kterými ECDL Foundation hodlá přispět k realizaci tohoto programu. ECDL Foundation jako jedna z vedoucích mezinárodních certifikačních autorit v oblasti ICT znalostí a dovedností se ve spolupráci se svou širokou mezinárodní sítí národních licenciátů konceptu ECDL hodlá podpořit program Digitální agendy pro Evropu tím, že podnikne následující kroky: vytvoří příležitosti pro nejméně obyvatel Evropy ke zvýšení jejich kvalifikace v oblasti počítačových znalostí a dovedností, přispěje ke snížení současného počtu zhruba 150 miliónů osob, které stále neumí používat internet, a to o 3 %. Zároveň bude podporovat využívání moderních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu (e-government, e-commerce), bude propagovat rozvoj a zvyšování počítačové i digitální gramotnosti na všech úrovních vzdělávacích systémů v Evropě i jejich průběžnou modernizaci tak, aby mladá generace získala vzdělání i schopnosti, které jí zajistí dobré budoucí uplatnění na pracovním trhu, bude věnovat speciální pozornost znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou například nezaměstnaní, starší lidé či zdravotně postižení, a bude hledat způsoby, jak jim usnadnit vstup do informační společnosti tím, že jim pomůže překonávat bariéry, bude spolupracovat s členskými státy EU na stanovení dlouhodobých cílů v oblasti politiky digitální gramotnosti a na začlenění ICT dovedností do národních vzdělávacích plánů tak, aby efektivnost jejich provádění bylo možno průběžně hodnotit s využitím objektivní certifikace jako vhodné míry úspěšnosti. NÁRODNÍ PRIORITY Strategie Evropa 2020 dává v zásadě členským státům EU prostor k parametrizaci hlavních cílů strategie, tj. individuálně si zvolit váhu, s jakou budou jednotlivé cíle ve specifickém národním prostředí podporovány a prosazovány. Strategie Evropa 2020 vyjmenovává celkem 7 stěžejních iniciativ, které by se měly stát nástrojem pro dosažení hlavních cílů. 1. Inovace v Unii 2. Mládež v pohybu 3. Digitální program pro Evropu 4. Evropa méně náročná na zdroje 5. Průmyslová politika pro éru globalizace 6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě Při hlubším pohledu na obsah všech těchto iniciativ (viz. Sdělení komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Brusel, ) není možné nevidět, že všechny iniciativy buď přímo hovoří o počítačové či digitální gramotnosti, o ICT znalostech a dovednostech, anebo vychází z toho, že cílové skupiny obyvatelstva musí být pro realizaci těchto iniciativ počítačově gramotné či jinak digitálně vzdělané. ICT znalosti

6 a dovednosti se táhnou jako dlouhá tenká červená nit napříč všemi iniciativami buď jako cíl nebo jako podmínka pro dosažení cíle a potvrzují tak skutečnost, že digitální gramotnost je v dnešní době nezbytnou a očekávanou základní kompetencí každého občana. Národní priority ČR by měly být nastaveny a podporovány tak, aby byl kladen hlavní důraz na základní ICT kompetence na všech stupních vzdělávacího systému, tedy nejen klasického, ale také dalšího, resp. celoživotního vzdělávání. Zásadní chybou by bylo upřednostňovat jednu cílovou skupinu osob před jinou, neboť v případě ČR jsou všechny skupiny významné, potřebné a nezanedbatelné a ve všech cílových skupinách obyvatelstva je v oblasti ICT vzdělávání co dohánět. Stejnou chybou by pak bylo investovat prostředky ESF do specifických či odborných ICT oblastí bez základních znalostí a dovedností. Budoucí projekty financované ze zdrojů ESF pro období 2014 až 2020 by měly být velkého, resp. plošného rozsahu a měly by v ideálním případě pokrývat celou cílovou skupinu obyvatelstva. K realizaci projektů by měl být umožněn přístup celé škále vzdělávacích institucí působících na vzdělávacím trhu v ČR. Autor: Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ,

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více