STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 STRATEGIE EVROPA 2020 NÁRODNÍ PRIORITY V OBLASTI ICT VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH Strategie EVROPA 2020 Národní priority v oblasti ICT vzdělávání... 1 Digitální agenda pro Evropu... 1 Reálné prostředí České republiky... 2 Studenti... 2 Učitelé... 3 Úředníci... 3 Zaměstnanci... 3 Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění... 4 Zdroje pro financování ICT vzdělávání... 4 Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL milionů lidí v Evropě bude mít příležitost zvýšit svou kvalifikaci díky podpoře ECDL Foundation pro program Digitální agenda pro Evropu... 5 Národní priority... 5 DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU Evropská komise (EK) a její členské státy přijaly strategický plán práce pro příštích 10 let Europe 2020, který navazuje na Lisabonskou strategii a obsahuje sedm hlavních stěžejních iniciativ. Jednou z nich je Digitální agenda pro Evropu (DAE) rozdělená do sedmi hlavních klíčových směrů. 1. Vytvoření jednotného digitálního trhu. 2. Podpora interoperability produktů a služeb. 3. Zvyšování online bezpečnosti. 4. Investice do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií (ICT). 5. Šíření digitální gramotnosti. 6. Podpora digitálních dovedností a jejich využívání při začleňování. 7. Informační a komunikační technologie jako nástroj pro řešení sociálních problémů souvisejících s demografickým vývojem a nástroj pro zlepšování životního prostředí a zdravotní péče. Od každého ze členských států EK požaduje, aby začátkem roku 2011 připravil a rozpracoval návrh svého dlouhodobého plánu na zvyšování e-dovedností a digitální gramotnosti svých občanů. EK zdůrazňuje význam vzdělávání občanů v oblasti ICT i zvyšování všeobecné informovanosti o potenciálních výhodách, které využívání ICT nabízí. Proto DAE vyzdvihuje jako své cíle zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí, a to jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak v rámci klasického vzdělávacího systému. K tomu účelu budou investice do digitální gramotnosti navrženy jako jedna

2 z možných priorit Evropského sociálního fondu na období 2014 až Tento krok nabídne národním vládám prostředky pro finanční podporu různých iniciativ zaměřených na digitální (počítačovou) gramotnost. DAE představuje nutný krok v pravý čas směrem k ekonomickému oživení a ke zlepšení sociálních poměrů tím, že si klade za cíl vytvoření plně konkurenceschopné Evropy s rozvinutým digitálním trhem a prostředím přístupným všem. DAE správně poukazuje na to, že klíčový význam pro povzbuzení evropské ekonomiky mají zlepšování digitální gramotnosti a všeobecný rozvoj schopností efektivně využívat informační a komunikační technologie (ICT), neboť právě tyto postupy přispívají ke vzniku inovací na všech úrovních pracovního procesu, pomáhají překonávat kulturní bariéry typu digital divide, a tak vytvářejí podmínky pro zajištění trvalého růstu. REÁLNÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Trh celoživotního vzdělávání v oblasti ICT je dlouhodobě poměrně nestabilní. Hlavní příčinou tohoto stavu je nedostatečné a nepravidelné financování, což vede k nezdravému vývoji a destruktivnímu konkurenčnímu boji a přílivu dumpingových a tedy velmi nekvalitních a neúčinných vzdělávacích programů. Na vzdělávacím trhu působí celá škála vzdělávacích institucí, organizací a firem. Od několika velkých nadnárodních počítačových společností, které se věnují převážně vzdělávání vedoucímu ke zvýšení prodeje svých produktů, přes řadu z tohoto pohledu nezávislých komerčních vzdělávacích organizací, jejichž produktové portfolio sahá od firemního vzdělávání k národním vzdělávacím projektům financovaným z ESF, až po velké množství malých vzdělávacích firem obvykle specializovaných na vybranou cílovou skupinu nebo oblast vzdělávání. Čím dál tím silnějším hráčem v oblasti celoživotního ICT vzdělávání se stávají střední odborné školy, které vstupují na komerční trh zejména v oblasti vzdělávání státní správy a oblasti rekvalifikací s cílem vylepšit si své hospodaření. Nerovné podmínky škol a komerčních vzdělávacích institucí komerční trh deformují ve prospěch škol, což nemá vždy pozitivní dopad na kvalitu. Digitální, dříve počítačová gramotnost, již dávno není výsadou hrstky specializovaných odborníků, kteří se v rámci celé své pracovní náplně věnují počítačům, programovému vybavení, sítím a Internetu. V dnešní době je digitální gramotnost chápána jako cosi samozřejmého, cosi, co je stejně přirozeně okolím očekávané, jako schopnost číst, psát, komunikovat, a to ještě nejlépe alespoň v jednom cizím jazyce. Digitální gramotnost se přesunula z oblasti odborných znalostí do oblasti nezbytných kompetencí. Dnes se již drtivá většina občanů ČR ve svém profesním i osobním životě setkává pravidelně s počítači a s Internetem. Počítače a Internet přestávají být pro mnoho lidí pouhým zdrojem zábavy a stávají se masově nástrojem pro komunikaci a získávání informací, přitom je v zásadě jedno, z jaké sociální skupiny osoba pochází, jaký má stupeň či druh vzdělání nebo jakou měrou či s jakým cílem počítač využívá. Vždy chce-li dosáhnout vytčeného cíle, musí vědět jak. STUDENTI S velkou mírou pravděpodobnosti lze konstatovat, že střední školství v ČR v současné době neprodukuje absolventy, kteří by měli vyrovnanou úroveň znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem, a kteří by byli všichni digitálně (počítačově) gramotní. Řada absolventů, zejména odborných škol, je na velmi dobré úrovni v oblasti ICT, řada absolventů je na průměrné úrovni, avšak nezanedbatelně velká část absolventů středních škol je buď zcela počítačově negramotná, nebo jejich znalosti a dovednosti v této oblasti jsou úzce specifické. Tvrzení o stupni dílčí počítačové (ne)gramotnosti je na první pohled v konfliktu s realitou, protože drtivá většina mladých lidí (tj. studentů) objektivně počítač používá, a to vesměs na vysoké rutinní úrovni. Jde ovšem o vysokou úroveň zvládnutí obecných obslužných procesů a nástrojů, získaných při volnočasovém využití ICT. Takové zvládnutí je pro počítačovou gramotnost nezbytné, avšak je jen zlomkem skutečné počítačové gramotnosti, který jen částečně souvisí s potřebami profesního růstu. Na středoškolské úrovni je ICT vzdělávání součástí výuky, avšak jen průřezově, s rostoucí náročností témat. Takže základní problematika profesní počítačové gramotnosti je řešena v nižších ročnících, kde si student ne vždy uvědomuje její důležitost, protože ICT zatím dostatečně profesně nevyužívá. Absence povinné jednotné státní maturity z informatiky (resp. jiného objektivního srovnávacího prostředku) má za následek neodhalení skutečného stavu.

3 Renomované vysoké školy si důležitost počítačové gramotnosti sice uvědomují, ale přístup jednotlivých institucí je různý. Obvykle se škola snaží předpokládané znalosti rozvíjet, a to v některých směrech (zpravidla v souvislosti s předmětem studia). Teeneger, který podcenil v 16 letech důležitost počítačové gramotnosti je odkázán na vlastní iniciativu. UČITELÉ Problémy nedostatečného financování středního školství se pochopitelně odrážejí i ve složení pedagogického sboru. Nikoli nevýznamnou část učitelů tvoří zkušení pedagogové středního a vyššího věku, jejichž pohled na počítačovou gramotnost je v mnoha případech značně konzervativní. ICT pro podporu výuky (pokud nemusí) nevyužívají. Neprezentují tak pozitivně profesní potřebu počítačové gramotnosti v okamžiku, kdy je to pro studenta nejdůležitější. Učitelé ve své profesi hrají jakousi dvojroli, kdy jsou v jedné osobě běžnými uživateli počítačů s mnoha možnostmi a problémy současně a zároveň jsou těmi pedagogy, kteří by měli vzdělávat své studenty s využitím multimediálních a informačních možností ICT. Zatímco druhá role je dobře zdůvodnitelná, moderní a podporovaná vedením škol, ta první role ustupuje do pozadí. Jedinou záchranou pro tyto učitele jsou pak kolegové učitelé informatiky, kteří jsou v jedné osobě nejen učiteli, ale také správci sítě, technickou podporou, servisními techniky i nákupčími výpočetní techniky. Není neobvyklé, že běžná střední škola s třemi třídami v ročníku má jednoho či dva učitele, kteří se stávají oběťmi slabé počítačové gramotnosti svých kolegů. Složitou situaci učitelů pak často komplikuje, že investice do ICT ve školách jsou málokdy orientovány na otázky doplnění počítačové gramotnosti. Počítačová gramotnost učitelů se povinně předpokládá. Zejména ve školství nesmí být ukazatelem stupně počítačové gramotnosti průměr ale minimum dosahované všemi. ÚŘEDNÍCI Jan vyplývá z analýzy výsledků testování počítačové gramotnosti vybraného vzorku cca 1200 úředníků jednoho z ministerstev ČR, celých 44 % není počítačově gramotných (Národní informační systém WASET pro testování počítačové gramotnosti podle mezinárodního konceptu ECDL, 2010), a to přesto, že počítač je jejich hlavním pracovním nástrojem, se kterým mnoho z nich tráví celou pracovní dobu. Přesto počítač pro svoji práci využívají, ovšem s hrozivě nízkou efektivitou a velmi omezenou využitelností svých výsledků. Není výjimkou, že úředníci tráví nad jednou zprávou elektronické pošty nebo krátkým textovým dokumentem i 10 x více času, než by bylo nezbytně nutné. Výstupy jejich činnosti, tj. dokumenty, tabulky či prezentace mívají často velmi amatérský charakter a jsou pro další zpracování v týmu či další prezentaci nepoužitelné. Téměř 27 % úředníků je v oblasti počítačové gramotnosti relativně snadno vzdělavatelných, obtížněji vzdělavatelných je pak dalších 8 % úředníků. Alarmující je, že téměř 10% úředníků je počítačově zcela negramotných a nevzdělatelných. V mnoha případech je klíčovým omezením dalšího vzdělávání v oblasti ICT počítačová negramotnost organizačních vedoucích. Většina úředníků se přesto domnívá, že jejich počítačová gramotnost je vzhledem k jejich profesním potřebám postačující. Umím to, co potřebuji je typický bonmot. Bez prostředku pro objektivní zhodnocení znalostí je obtížné tento omyl vyvrátit. ZAMĚSTNANCI Tato cílová skupina je velmi pestrá a její schopnosti a dovednosti silně závisí na firemní kultuře, možnostech a počítačové gramotnosti zaměstnavatele (vedení). Přesto lze konstatovat, že společným a převažujícím rysem je vysoká selektivita znalostí a dovedností při využívání počítačů. Dostatečnost či nedostatečnost počítačové gramotnosti se automaticky odhalí na těch pozicích, kde je kvalita zvládnutí ICT v přímé souvislosti s pracovním výsledkem. Na ostatních pozicích nabývá počítačová gramotnost na různých úrovních. Obecně platí, že dlouholetí odborní zaměstnanci mají velmi dobré znalosti, avšak v úzkém spektru. Proto pak často chybí nadhled a schopnosti operativně a efektivně se přizpůsobit novým druhům pracovních úkolů například při zastupování nebo změně pracovní náplně. Velmi častým jevem je vysoká míra využívání technické

4 podpory a zatěžování kolegů s žádostmi o pomoc při běžné práci s kancelářským programovým vybavením. Hlavním důvodem je opět vysoká míra absence základní počítačové gramotnosti. NEZAMĚSTNANÍ A SOCIÁLNĚ VYČLENĚNÍ Relativně jednoduchou cestou, jak zvýšit šance na trhu práce, začlenit zpět do společnosti a pozvednou potřebné sebevědomí této skupiny občanů, je vzdělávat tyto osoby v oblasti práce s počítačem. Vzhledem k donedávna nepředstavitelnému rozšíření počítačů a dalších digitálních zařízení v nejrůznějších oblastech společnosti a nezvratnému trendu, kdy je odhadováno, že v blízké budoucnosti bude téměř 90% pracovních pozic více či méně spojeno s využíváním počítačů, je tento druh vzdělávání a rekvalifikace naprostým základem pro další odborné vzdělávání této velmi sociálně citlivé skupiny osob. Úspěšnost tohoto procesu ovšem závisí na přizpůsobení rozsahu znalostí, vzdělávacích metod a časových dotací této cílové skupině. Nezaměstnaní a sociálně vyčlenění jsou často zatížení handicapy související s přijímáním znalostí. K přizpůsobení ale velmi často nedochází, a tak ve výběrových řízeních vítězí pestré, široké, levné a rychlé vzdělávací programy. Úloha získání přiměřené úrovně počítačové gramotnosti plněna není, ale z důvodu absence objektivního závěrečného zhodnocení znalostí tento fakt zůstane utajen. V této oblasti se ale díky novým přístupům MŠMT začínají vytvářet podmínky pro výrazné zlepšení nepříliš dobrého stavu. ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ ICT VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k hospodářskému vývoji ČR a odhadovaným trendům lze předpokládat, že v dohledné době nebude stát schopen z vlastních zdrojů financovat veškeré potřebné ICT vzdělávání. Je vysoce pravděpodobné, že stát bude za stávajícího nedostatku zdrojů dále pokračovat v dlouhodobě nezdravém trendu vzdělávání pouze vybraných profesí či občanů, a to zejména v selektivních a účelově zaměřených znalostech s tím, že předpokládá, že je na čem stavět. Vzdělávání v oblasti základních kompetencí, tedy i v počítačové (digitální) gramotnosti, bude nadále pomíjeno s odkazem na nedostatek finančních prostředků. Typickým příkladem byl projekt datových schránek, kdy omezené finanční prostředky na vzdělávání značně počítačově negramotných úředníků napříč státní správou a samosprávou byly investovány pouze do školení obsluhy uživatelského rozhraní aplikace datových schránek. Takový postup byl a je klasickým stavěním domu od střechy, který nemůže vést ke skutečně úspěšnému rozšíření projektu. V oblasti ICT vzdělávání dochází v mnoha případech k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků, či dokonce ke znehodnocení i toho mála finančních prostředků, které na vzdělávání stát vynakládá. Stát důsledně nedbá na ověřování výsledků vzdělávání, a buď nestanovuje žádná, anebo jen neprůkazná pravidla pro vyhodnocení požadovaných cílů vzdělávání. V posledních několika letech jsou světlou výjimkou rekvalifikace, neboť některé akreditované rekvalifikační programy jsou zakončovány mezinárodně standardizovanou a objektivní zkouškou dle konceptu ECDL. Úspěšní absolventi takovéhoto typu ICT vzdělávání vykazují výrazně vyšší míru znalostí a dovedností a následně nižší procento následné neúspěšnosti při hledání uplatnění na trhu práce než tomu bylo doposud v klasicky vedených rekvalifikačních kurzech s formálním ověřením znalostí a s typickým střetem zájmu na straně vzdělávací organizace. Stát si nemůže nadále dovolit investovat do ICT vzdělávání bez jistoty, že ke vzdělávání skutečně dojde, že prostředky budou smysluplně využity, přitom je lhostejné, zda se jedná o státní prostředky, nebo projektové prostředky získané z ESF. Proces vzdělávání musí být vždy zakončen ověřením získaných znalostí a dovedností, tj. zkouškou. Tato zkouška musí být standardizovaná, objektivní a nezávislá a nesmí vyústit ve střet zájmů vzdělávací organizace jinak jde o neúčelný alibismus a formalismus. Této skutečnosti si je EK plně vědoma a proto v navrhované Strategii Evropa 2020, v oblasti DAE uvádí, že je velmi důležité zvyšování informovanosti o ICT, poskytování odpovídajícího efektivního školení a certifikace ICT znalostí. Lze očekávat, že v programovém období 2014 až 2020 budou pro účely naplnění Strategie Evropa 2010 v oblasti DAE vyčleněny prostřednictvím ESF nemalé prostředky určené přímo na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, digitálních znalostí a dovedností.

5 MEZINÁRODNÍ KONCEPT POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL 5 MILIONŮ LIDÍ V EVROPĚ BUDE MÍT PŘÍLEŽITOST ZVÝŠIT SVOU KVALIFIKACI DÍKY PODPOŘE ECDL FOUNDATION PRO PROGRAM DIGITÁLNÍ AGENDA PRO EVROPU ECDL Foundation a její celoevropská síť národních licenciátů (v ČR Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) se společně zavazují využít svých dlouholetých bohatých zkušeností v oblasti počítačové gramotnosti proto, aby se podařilo všechny vytčené cíle úspěšně realizovat a tak podpořit program Digitální agenda pro Evropu (DAE), jednu ze stěžejních aktivit strategie Evropa ECDL Foundation zahajuje kampaň na podporu programu Evropské komise s názvem Digitální agenda pro Evropu a současně se plně hlásí ke strategickým cílům, které si tento program klade. Svůj záměr popisuje v otevřeném dopise předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi, který obsahuje výčet konkrétních akcí, kterými ECDL Foundation hodlá přispět k realizaci tohoto programu. ECDL Foundation jako jedna z vedoucích mezinárodních certifikačních autorit v oblasti ICT znalostí a dovedností se ve spolupráci se svou širokou mezinárodní sítí národních licenciátů konceptu ECDL hodlá podpořit program Digitální agendy pro Evropu tím, že podnikne následující kroky: vytvoří příležitosti pro nejméně obyvatel Evropy ke zvýšení jejich kvalifikace v oblasti počítačových znalostí a dovedností, přispěje ke snížení současného počtu zhruba 150 miliónů osob, které stále neumí používat internet, a to o 3 %. Zároveň bude podporovat využívání moderních služeb poskytovaných prostřednictvím internetu (e-government, e-commerce), bude propagovat rozvoj a zvyšování počítačové i digitální gramotnosti na všech úrovních vzdělávacích systémů v Evropě i jejich průběžnou modernizaci tak, aby mladá generace získala vzdělání i schopnosti, které jí zajistí dobré budoucí uplatnění na pracovním trhu, bude věnovat speciální pozornost znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou například nezaměstnaní, starší lidé či zdravotně postižení, a bude hledat způsoby, jak jim usnadnit vstup do informační společnosti tím, že jim pomůže překonávat bariéry, bude spolupracovat s členskými státy EU na stanovení dlouhodobých cílů v oblasti politiky digitální gramotnosti a na začlenění ICT dovedností do národních vzdělávacích plánů tak, aby efektivnost jejich provádění bylo možno průběžně hodnotit s využitím objektivní certifikace jako vhodné míry úspěšnosti. NÁRODNÍ PRIORITY Strategie Evropa 2020 dává v zásadě členským státům EU prostor k parametrizaci hlavních cílů strategie, tj. individuálně si zvolit váhu, s jakou budou jednotlivé cíle ve specifickém národním prostředí podporovány a prosazovány. Strategie Evropa 2020 vyjmenovává celkem 7 stěžejních iniciativ, které by se měly stát nástrojem pro dosažení hlavních cílů. 1. Inovace v Unii 2. Mládež v pohybu 3. Digitální program pro Evropu 4. Evropa méně náročná na zdroje 5. Průmyslová politika pro éru globalizace 6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě Při hlubším pohledu na obsah všech těchto iniciativ (viz. Sdělení komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Brusel, ) není možné nevidět, že všechny iniciativy buď přímo hovoří o počítačové či digitální gramotnosti, o ICT znalostech a dovednostech, anebo vychází z toho, že cílové skupiny obyvatelstva musí být pro realizaci těchto iniciativ počítačově gramotné či jinak digitálně vzdělané. ICT znalosti

6 a dovednosti se táhnou jako dlouhá tenká červená nit napříč všemi iniciativami buď jako cíl nebo jako podmínka pro dosažení cíle a potvrzují tak skutečnost, že digitální gramotnost je v dnešní době nezbytnou a očekávanou základní kompetencí každého občana. Národní priority ČR by měly být nastaveny a podporovány tak, aby byl kladen hlavní důraz na základní ICT kompetence na všech stupních vzdělávacího systému, tedy nejen klasického, ale také dalšího, resp. celoživotního vzdělávání. Zásadní chybou by bylo upřednostňovat jednu cílovou skupinu osob před jinou, neboť v případě ČR jsou všechny skupiny významné, potřebné a nezanedbatelné a ve všech cílových skupinách obyvatelstva je v oblasti ICT vzdělávání co dohánět. Stejnou chybou by pak bylo investovat prostředky ESF do specifických či odborných ICT oblastí bez základních znalostí a dovedností. Budoucí projekty financované ze zdrojů ESF pro období 2014 až 2020 by měly být velkého, resp. plošného rozsahu a měly by v ideálním případě pokrývat celou cílovou skupinu obyvatelstva. K realizaci projektů by měl být umožněn přístup celé škále vzdělávacích institucí působících na vzdělávacím trhu v ČR. Autor: Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ,

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více