Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia"

Transkript

1 Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ŠVP ŠkVP Spolu/ Charakteristika predmetu Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: - Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,

2 - V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov, - Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, - Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, - Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax, - Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií, - Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, - Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte, - Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom, - V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť sa. Kompetencie Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Kompetencie, ktoré má žiak získať: pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 20 a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie, vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a využíva komutatívnosť a asociatívnosť sčítania na racionalizáciu výpočtov, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov, rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch. Dosiahnuté postoje

3 - prestáva mať strach z čísel - smelšie kvantifikuje realitu okolo seba - sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel - je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby - dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Kompetencie, ktoré má žiak získať: vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi, interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. Dosiahnuté postoje pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a vyjadrení výsledkov zistenia vidí potrebu vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja. a meranie Kompetencie, ktoré má žiak získať: rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu, pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach. Dosiahnuté postoje nie je ľahostajný k svojmu okoliu dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu je naklonený v jednote používať meranie a výpočet snaží sa o presnosť pri meraní a výpočtoch vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Kompetencie, ktoré má žiak získať: prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria, v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,

4 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí jednoduché závery, v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia. Dosiahnuté postoje rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov 3. Hodnotenie žiakov Klasifikáciou podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. Hodnotiť sa budú ústne odpovede žiakov, písomné testy, skupinovej a samostatnej práce. Slovné v priebehu hodiny a na konci vyučovacej hodiny. Pri hodnotení sa učiteľ sústredí na pozitívnu motiváciu. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol. 3.1 Metódy hodnotenia Ústna skúška Písomná skúška Hodnotenie pracovnej aktivity, výkonu žiaka Slovné hodnotenie Priebežné hodnote čiastkovej úspechov žiaka (kombinované hodnotenie) 3.2 Prostriedky hodnotenia Rozbor žiackych prác Rozhovor Skúšanie Hodnotenie portfólia žiaka Previerka 3.3 Kritéria hodnotenia vo vzťahu k výkonovým štandardom Aktívna účasť na hodinách Žiak napíše 4 predpísané kontrolné práce Bodovací systém päťminútoviek, (desaťminútoviek) : (10 slov, 10 príkladov na počítanie) 10 správnych odpovedí 10 bodov

5 9 správnych odpovedí 9 bodov 8 správnych odpovedí 8 bodov 7 správnych odpovedí 7 bodov 6 správnych odpovedí 6 bodov 5 správnych odpovedí 5 bodov 4 správne odpovede 4 body 3 správne odpovede 3 body 2 správne odpovede 2 body 1 správna odpoveď 1 bod Transformácia bodov na známky : 10 9 bodov = bodov = bodov = body = 4 1 bod = 5 Hodnotí sa aj ústna odpoveď a grafický prejav z geometrie,čiastkové výborné výkony žiaka učiteľ hodnotí slovne,krátke testy, previerky(vstupné, štvrťročné, polročné, koncoročné) hodnotíme známkou podľa nasledovnej stupnice: 100% - 90% % - 75% % - 50% % - 25% % - 0% - 5 Vedomostnú úroveň žiakov učiteľ preveruje priebežnými samostatnými prácami.

6 Učebné osnovy pre 1. ročník Tematic ký celok Obsahový štandard - učivo Výstupný štandard Prierezová téma Prirodze né čísla 1-20 Sčítanie a odčítani e Geomet ria Aplikač né úlohy a rozvoj mat. mysleni a Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy hore, dole, vpravo, vľavo, priama čiara, krivá čiara, pod, nad. Opakovanie doteraz prebratých pojmov. Určovanie polohy a usporiadania vecí. Pojem čísel 1,2, 3. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Pár. Vytváranie dvojíc. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Pojem čísla 4 a 5. Počítanie po jednom. Určovanie počtu prvkov skupiny. Opakovanie pojmov hore, dole, vpravo, vľavo. Upevňovanie učiva o číslach. Pojmy priama a krivá čiara. Upevňovanie učiva o číslach 1-5. Utváranie dvojíc. Opakovanie pojmov priama a krivá čiara. Zavedenie relačných znakov, väčší, menší, rovná sa. Porovnávanie predmetov pomocou relačných znakov. Tvorenie dvojíc. Zavedenie bodkovej symboliky. Precvičovanie porovnávania čísel pomocou relačných znakov. Bodková symbolika. Pojem čísla 6. Počítanie po jednom. Numerácia v obore do 6. Porovnávanie počtu predmetov. Základné geometrické útvary. - vie určiť polohu predmetov hore, dole, vpravo, vľavo, pod, nad - kreslí priamu a krivú čiaru - vie utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov - vie priradiť počet predmetov k danému číslu - vie utvoriť a vyznačiť, skupinu predmetov, priradiť počet predmetov k danému číslu - kreslí priamu a krivú čiaru - vie porovnávať čísla podľa veľkosti - rieši úlohy charakterizov. vzťahmi viac, menej - rieši úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej - pozná základné geometrické útvary DOV MEV MUV

7 Základné geometrické útvary využitie v doprave. Numerácia v obore do 6. Porovnávanie počtu predmetov pomocou relačných znakov. Nácvik a precvičovanie písania číslice 1. Zásady písania. Nácvik písania číslic 2 a 3. Postupnosť. Zavedenie znamienka +. Operácia sčítania. (1+1=2). Rozklad čísla 3. (1+2, 2+1). Sčítanie do troch. Nácvik písania číslic 4 a 5. Postupnosť. Obmenené úlohy. Zavedenie znamienka mínus. Rozklad 4. Numerické príklady na sčítanie a odčítanie v obore do 4. Rozklady čísel. Bodková symbolika. Rozklad čísla na dva sčítance. Geometrické útvary. Číselný rad. Porovnávanie. Nácvik písania číslice 6. Postupnosť. Usporiadanie. Sčítanie a odčítanie do 6. Rozklad čísel. Obmenené úlohy. Pojem čísla 0. Porovnávanie. Nácvik písania číslice 0. Postupnosť. Opakovacia hodina príprava. Sčítanie a odčítanie v obore do 6. Porovnávanie. Pojem čísla 7. Poradie. Nácvik písania číslice 7. Postupnosť. Slovné úlohy. Obmenené príklady. Práca s hracou kockou a dominovými kartami. Sčítanie a odčítanie do 7. Číselný rad. Správne riešenia chybných príkladov. Pojem čísla 8. Priraďovanie počtu prvkov k danému číslu. Nácvik písania číslice 8. Postupnosť. Rozklad čísla 8. Číselný rad. Porovnávanie. Odhad. Tvorenie obmenných počtových výkonov. Tvorenie obmenných počtových výkonov. Inverznosť. Opakovanie. Sčítanie a odčítanie do 8. Geometrické útvary. Pojem čísla 9. Dopočítanie do 9. Porovnávanie. Nácvik písania číslice 9. Postupnosť. Opakovanie. Sčítanie a odčítanie do 8. Geometrické útvary. - vie písať číslicu 1 - vie použiť relačné znaky pri riešení úloh - vie písať číslice 2, 3 - rozumie princípu znamienka plus - vie písať číslice 4, 5 - rozumie princípu znamienka mínus - vie písať číslicu 6 - vie rozložiť čísla na dva sčítance - vie sčít. a odčít. do 6 - vie písať číslicu 0 - vie spamäti sčítavať a odčítavať do 6 - vie písať číslicu 7 - vie spamäti sčítavať a odčítavať do 7 - vie rozlíšiť pravdivosť, nepravdivosť mat. výkonov - vie písať číslicu 8 - tvorí obmenné počtové výkony - vie písať číslicu 9 - sčítava a odčítava do 8 - vie písať číslicu 9 - sčítava a odčítava do 8 - sčítava a odčítava do 9 - rieši úlohy postupným dosadzovaním - oboznamuje sa s riešením slovných úloh - vie písať číslicu 10 - tvorí obmenné počtové výkony

8 Pojem čísla 9. Dopočítanie do 9. Porovnávanie. Nácvik písania číslice 9. Postupnosť. Sčítanie a odčítanie do 9. Rozklad čísla 9. Poradie. Riešenia úloh postupným dosadzovaním. Opakovanie. Slovné úlohy. Porovnávanie. Číselný rad. Pojem čísla 10. Skladanie rovinných útvarov do obrazcov. Nácvik písania číslice 10. Rozklad čísla 10. Usporiadanie. Číselný rad. Spoje a obmeny počtových výkonov. Úlohy s troma členmi. Sčítanie. Sčítanie a odčítanie do 10. Opakovanie. Práca s paličkami. Geometrické útvary. Úlohy s troma členmi na sčítanie a odčítanie. Slovné úlohy. Práca s mincami euro. Sčítanie a odčítanie do 10. Numerácia do 20. Zavedenie pojmov: desiatka a jednotky. Usporiadanie čísel od najväčšieho po najmenšie a opačne. Počítanie po jednom. Zápis dvojciferného čísla. Určovanie daného počtu. Porovnávanie. Sčítanie a odčítanie do 10. Písanie čísel v obore do 20. Usporiadanie čísel od najväčšieho po najmenšie a opačne. Porovnávanie. Rozklad čísel na desiatku a jednotky. Sčítanie a odčítanie v druhej desiatke. Pričítanie k desiatke. Porovnávanie. Rozklad čísel na desiatku a jednotky. Slovné modelové úlohy. Triedenie podľa rôznych kritérii. Matematický strojček. Sčítanie a odčítanie do 10 opakovanie. Odčítanie desiatky a jednotiek. Porovnávanie. Úlohy s postupným dosadzovaním. Hra s dominom tvorenie inverzných príkladov. Slovné úlohy znázornené situáciou. Párne a nepárne čísla modelové situácie. Usporiadanie čísel. Slovné úlohy na sčítanie do 20. Úlohy na sčítanie s troma členmi. Riešenie úloh postupným dosadzovaním. Sčítanie a odčítanie do 20. Inverzné - rieši úlohy s tromi členmi -vie sčítať a odčítať do 10 - rieši slovné úlohy - sčítava a odčítava do 10 - pozná pojmy: desiatka a jednotky - vie písať dvojciferné čísla v obore do 20 - sčítava a odčítava do 10 - vie písať dvojciferné čísla v obore do 20 - vie rozložiť dvojciferné číslo na desiatku a jednotky - vie pričítať jednociferné číslo k desiatke - vie riešiť matematický mlynček - vie odčítať jednotky a desiatku od dvojcif. čísla - vie tvoriť obmenené príklady - pozná párne a nepárne čísla - rieši príklady s troma členmi - vie tvoriť obmenené príklady - rieši úlohy pomocou znázorňovania - pozná geometrické útvary - rieši slovné úlohy s kontrolou - vie samostatne vyriešiť matematický mlynček - vie riešiť príklady typu 2+5, pozná pojem poradové číslo - rieši tajničkové úlohy - vie riešiť slovné úlohy zadané zápisom - pozná priestorové útvary: kocka, valec, guľa - rieši úlohy s dosadzovaním znamienka + a - vie riešiť príklady typu 7-2, 17-2

9 úlohy. Porovnávanie čísel. Riešenie postupnosti. Sčítanie znázorňovaním. Počítanie po jednom. Riešenie slovných úloh. Úlohy zadané zápisom a znázornené situáciou. Geometrické útvary. Riešenie slovných úloh na odčítanie. Úlohy zadané zápisom a znázornené situáciou. Spoje sčítania a odčítania. Geometrické útvary. Matematický mlynček. Rysovanie priamych čiar. Sčítanie a odčítanie do 20. Porovnávanie čísel. Príklady typu 2+5, Úlohy so znázorňovaním a postupným dosadzovaním. Tajničkové príklady. Hra s geometrickými útvarmi. Doplňovanie čísel. Oboznámenie sa s pojmom: poradové číslo. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie zadané zápisom. Hra s prvkami stavebnice: kocka, valec, guľa. Stavby z predmetov daného tvaru. Tajničkové príklady. Porovnávanie. Sčítanie a odčítanie do 20. Porovnávanie čísel. Matematický mlynček. Doplňovanie znamienok + a -. Slovné úlohy s nadväznosťou výsledkov. Príklady typu 7-2, Sčítanie a odčítanie do 20. Spájanie čísel podľa poradia. Úlohy so znázorňovaním. Tajničkové úlohy. Slovné úlohy s kontrolou. Úlohy rozvíjajúce predstavivosť. Geometrické útvary. Slovné úlohy s kontrolou. Úlohy s postupným dosadzovaním. Slovné úlohy v reálnych situáciách. Rysovanie priamych čiar danými bodmi. Geometrické útvary. Tajničkové úlohy. Odčítanie dvojciferných čísel od dvojciferného pomocou rozkladu. Slovné úlohy v reálnych situáciách. Tajničkové príklady. Spájanie čísel podľa postupnosti. Slovné úlohy s nadväznosťou výsledkov. Práca so stavebnicou. Geometrické - vie porovnávať hodnoty čísel - samostatne rieši tajničkové úlohy - vie sčítať a odčítať do 20 - pozná geometrické útvary - vie riešiť slovné úlohy s kontrolou - vie rysovať priame čiary dané bodmi - rieši tajničkové príklady - vie odčítať dvojciferné číslo od dvojciferného čísla pomocou rozkladu - rieši slovné úlohy s kontrolou - pozná priestorové útvary a vie ich použiť v praxi - tvorí obmenené príklady - vie počítať reťazovky - samostatne počíta príklady v obore do 20, rieši slovné úlohy, pozná rovinné aj priestorové geom. útvary, rieši rôzne úlohy

10 telesá kocka, valec, guľa. Tabuľky sčítania a odčítania. Sčítanie viacerých sčítancov. Porovnávanie. Spoje sčítania a odčítania. Úlohy na odhad. Reťazové počítanie. Sčítanie a odčítanie do 20. Úlohy s viacerými sčítancami. Slovné úlohy. Reťazové počítanie. Tajničkové úlohy. Rysovanie priamych čiar. Znázorňovanie zložitejších príkladov. Učebné osnovy pre 2. ročník Tematický celok Opakovani e učiva 1.ročníka G1 G2 Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Vie rozlišovať čísla do 20. Vie určovať daný počet a vytvárať skupiny s daným počtom. Určovanie počtu do 20. Prirodzené čísla od Počítanie počtu po jednom, po dvoch, utváranie skupín predmetov. Porovnávanie do 20. Opakovanie pojmov: pred, za, hneď pred, hneď za. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako). Porovnávanie čísel. Upevňovanie sčítania do 20 bez prechodu cez 10. Slovné úlohy na sčítanie do 20 na základe obrázku, textu. Tvorba číselnej úlohy na základe textu. Upevňovanie odčítania do 20 bez prechodu cez 10. Slovné úlohy na odčítanie do 20 na základe obrázku, textu. Tvorba číselnej úlohy na základe textu. Kreslenie rovných a krivých čiar (uzatvorených a otvorených). Vie porovnávať dané čísla. Určovať počet do 20. Rieši jednoduché úlohy na porovnávanie. Pozná princíp riešenia úloh s postupným dosadzovaním. Žiak aktívne tvorí zábavné úlohy v danom číselnom rade. Správne rieši operácie sčítania a odčítania v danom obore. Vie definovať geometrické útvary.

11 Počítanie s pomocou Počítanie do 20 s prechodo m cez 10 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Čísla a počítanie do 30 Precvičovanie sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Počítanie s prechodom cez 10 s využitím metódy dopočítania. Riešenie netradičných úloh. Precvičovanie sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Počítanie s prechodom cez 10 s využitím metódy dopočítania. Riešenie netradičných úloh. Počítanie s prechodom cez základ pomocou metódy dopočítania. Rozklad čísla 10. Rovnice s vynechaným číslom. Počítanie s prechodom cez základ pomocou rozkladu odčítanie. Rovnice s vynechaným číslom. Krivé a rovné čiary, bod, úsečka. Počítanie s prechodom cez základ pomocou rozkladu - sčítanie. Rovnice s vynechaným číslom. ) Precvičovanie sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu. Čarovný štvorec. Slovné úlohy. Úsečky. Precvičovanie sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu. Riešenie rovníc rozkladom. Slovné úlohy. Precvičovanie sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu. Riešenie rovníc rozkladom. Slovné úlohy. Úsečky. Čísla do 30. Orientácia v rade čísel od Počítanie predmetov do 30 Rieši netradičné úlohy bez prechodu cez 10 a s prechodom cez 10 pomocou kalendára číselného pásu. Rieši netradičné úlohy bez prechodu cez 10 a s prechodom cez 10 metódou dopočítania a pomocou počítania na teplomery. Rieši úlohy pomocou metódy dopočítania. Rozkladá číslo 10. Rieši úlohy na odčítanie do 20 pomocou rozkladu čísel. Vie narysovať priamku a úsečku. Rieši úlohy na sčítanie do 20 pomocou rozkladu čísel. Počíta pomocou zeleného (sčítacieho) lievika. Rieši úlohy na sčítanie a odčítanie, jednoduché slovné úlohy kreslením, znázornením. Rysuje úsečky. Rieši úlohy a rovnice na sčítanie a odčítanie, jednoduché slovné úlohy kreslením, znázornením. Rieši úlohy so stúpajúcou náročnosťou príkladov a úlohy na rozvoj kombinatorického myslenia. Rysuje úsečky. Orientuje sa v rade čísel do 30. G9 Algoritmy sčítania a odčítania do 30 bez prechodu a s prechodom cez 10. Úsečky. Algoritmy sčítania a odčítania do 30. Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu a s prechodom pomocou grafického znázornenia. Rieši úlohy na sčítanie a odčítanie do 30 grafickým znázornením. Rysuje úsečky. Rieši úlohy na rozvoj predstavivosti a kombinatorického myslenia. Rieši úlohy na sčítanie a odčítanie do 30 grafickým znázornením a dopočítaním.

12 Algoritmy sčítania a odčítania do 30 s prechodom cez 20 pomocou rozkladu. Rieši úlohy na odčítanie a sčítanie do 30 s prechodom pomocou rozkladu. G1 G2 Algoritmy sčítania a odčítania do 30 s prechodom cez 20 pomocou rozkladu. Slovné úlohy. Úsečka, porovnávanie ich dĺžok bez pravítka. Opakovanie učiva a časová rezerva. Úsečka, porovnávanie ich dĺžok bez pravítka. Rieši úlohy na odčítanie a sčítanie do 30 s prechodom pomocou rozkladu. Rieši slovné úlohy. Rieši úlohy na overenie osvojených kompetencií a zručností. Čísla do 100. Dvojcifern é čísla a ich zápis. G3 Pripočítan ie a odčítanie jednocifer ného čísla bez prechodu. G4 Pripočítan ie a odčítanie celých desiatok. G5 G6 Čísla v obore do 100. Dvojciferné čísla, desiatky, jednotky, porovnávanie čísel a zápis výsledku pomocou znakov >, <, =. Orientácia v číselnom rade do 100. Ich usporiadanie. Slovné úlohy na porovnávanie. Úsečka, porovnávanie ich dĺžok bez pravítka. Sčítanie čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ 10. Príklady typu =. Nácvik vhodných stratégií riešenia s konečným automatizovaným počítaním. Odčítanie čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ 10. Príklady typu 76 2 =. Nácvik vhodných stratégií riešenia, s konečným automatizovaným počítaním. Úsečka, porovnávanie ich dĺžok bez pravítka. Pripočítanie celých desiatok, príklady typu =. Automatizácia spojov sčítania dvojciferného čísla a desiatky. Riešenie slovných úloh. Meranie. Vie čítať a písať čísla v obore do 100. Dvojciferné číslo vie zapísať ako súčet desiatok a jednotiek. Vie rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky. Porovnáva dve čísla. Orientuje sa v rade čísel 0 100, pozná vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za, prvý posledný. Rieši slovné úlohy. Vie spamäti sčítať jednociferné číslo s dvojciferným bez prechodu cez základ 10. Rieši nepriamo sformulované úlohy. Vie spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu cez základ 10. Rieši nepriamo sformulované úlohy. Vie spamäti pričítať celé desiatky, zautomatizovanie tohto typu sčítania. Rieši slovné úlohy. Vie odmerať úsečku rôznymi spôsobmi.

13 Pripočítan ie a odčítanie dvojcifern ého čísla bez prechodu. G7 Odčítanie celých desiatok, príklady typu =. Automatizácia spojov odčítania dvojciferného čísla a desiatky. Riešenie slovných úloh. Sčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu cez 10. Príklady typu = Sčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu cez 10. Riešenie rovníc dopočítaním. Sčitovanie pod sebou. Slovné úlohy. Meranie. Jednotky dĺžky. Odčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu cez 10. Príklady typu =. Vie spamäti odčítať celé desiatky, zautomatizovanie tohto typu sčítania. Rieši slovné úlohy. Vie spamäti sčítať dvojciferné čísla do 100 bez prechodu cez 10. Pozná vlastnosti sčítania a vie ich správne využiť pri riešení príkladov. Vie merať dĺžku úsečky v cm. Vie spamäti odčítať dvojciferné čísla do 100 bez prechodu cez 10. G8 Pripočítan ie a odčítanie jednocifer ného čísla s prechodo m. Odčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu cez 10. Riešenie rovníc dopočítaním. Odčitovanie pod sebou. Slovné úlohy. Meranie. Jednotky dĺžky. Pripočítanie jednociferného čísla s prechodom cez 10 grafickým znázornením a dopočítaním. Príklady typu =. Vlastnosti sčítania. Skúška správnosti. Pozná vlastnosti odčítania a vie ich správne využiť pri riešení príkladov. Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení slovných úloh. Vie merať dĺžku úsečky v cm. Vie pričítať jednociferné číslo bez prechodu cez 10. Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh Pripočítanie jednociferného čísla s prechodom cez 10 rozkladom. Odčítanie jednociferného čísla s prechodom cez 10 grafickým znázornením a dopočítaním. Príklady typu 42 8 =. Vlastnosti sčítania. Skúška správnosti. Meranie. Jednotky dĺžky. Vie riešiť jednoduché slovné úlohy a zložené úlohy typu a+b+c, a+b-c, a-b-c v obore do 100. Vie odčítať jednociferné číslo bez prechodu cez 10. Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh. Vie merať dĺžku úsečky v cm. Správne používa pomôcky na rysovanie.

14 G9 Pripočítan ie a odčítanie dvojcifern ých čísel s prechodo m. G 10 Odčítanie jednociferného čísla s prechodom cez 10 rozkladom. Pripočítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 grafickým znázornením a dopočítaním. Príklady typu =. Pripočítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 rozkladom. Odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 grafickým znázornením a dopočítaním. Príklady typu =. Odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 rozkladom. Opakovanie. Meranie. Jednotky dĺžky. Vie riešiť jednoduché slovné úlohy a zložené úlohy typu a+b+c, a+b-c, a-b-c v obore do 100. Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Porozumieť matematickej terminológii. Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Samostatne rieši logické postupnosti. Vie merať dĺžku úsečky v cm, dm.

15 Učebné osnovy pre 3. ročník Tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Žiak vie spamäti sčítavať MUV a odčítavať čísla do 100, DOV zoraďovať ich vzostupne a zostupne. Žiak vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú čiaru. Pozná priestorové a rovinné geometrické útvary. Žiak vie riešiť nepriamo sformulované úlohy. Žiak vie vyznačiť bod, narysovať priamku a úsečku. Žiak vie riešiť nepriamo sformulované úlohy. Žiak vie porovnať úsečky, vie odmerať dĺžku úsečky, vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm. Orientácia v číselnom rade od 0 po 100, sčítavanie, odčítavanie Geometrické útvary Používanie pojmov sčítanec a súčet Základy správneho rysovania Používanie pojmov menšenec, menšiteľ, rozdiel Dĺžky úsečiek Sčítavanie rovnakých sčítancov Odčítavanie rovnakých menšencov Pojmy: činiteľ, súčin, delenec, deliteľ Žiak chápe súvislosť medzi sčítavaním rovnakých sčítancov a násobením. Žiak vie násobiť do 20. Žiak chápe súvislosť medzi odčítavaním rovnakých menšencov a delením. Žiak vie deliť do 20. Žiak chápe súvislosť medzi delením a násobením. Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti. Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti. Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti. VMR MUV MDV

16 Vytváranie prirodzených čísel v obore do Prirodzené čísla v obore do meter Zapísanie rozvoja dvojciferného čísla v desiatkovej sústave Hľadanie čísel na číselnej osi Riešenie nerovníc Slovné úlohy Jednotky dĺžky a ich premieňanie Žiak vie čítať a písať prirodzené čísla v obore do Žiak vie odmerať vzdialenosť približne, ale i presne. Žiak vie čítať a písať prirodzené čísla v obore do Žiak vie porovnávať prirodzené čísla v obore do Žiak vie usporadúvať čísla vzostupne, zostupne v obore do Žiak vie zaokrúhľovať čísla na desiatky, stovky. Žiak vie rozkladať číslo na tisícky, stovky, desiatky a jednotky. Žiak vie rozložiť číslo v desiatkovej sústave. Žiak sa vie pohybovať na číselnej osi, vie riešiť jednoduché nerovnice. Žiak vie riešiť slovné úlohy na porovnávanie v obore do Žiak vie tvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na porovnávanie v obore do Žiak pozná jednotky dĺžky a vie ich správne premieňať. Žiak pozná jednotky dĺžky a vie ich správne premieňať. DOV

17 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Algoritmus písomného sčítania Algoritmus písomného odčítavania Práca s kalkulačkou Rôzne typy slovných úloh Rôzne typy slovných úloh Jednotky dĺžky Štvorcová sieť Stavby z kociek Žiak vie sčítavať čísla do spamäti. Žiak vie sčítavať čísla do spamäti. Žiak vie sčítavať písomne čísla do bez prechodu. Žiak vie sčítavať písomne čísla do s prechodom. Žiak vie odčítavať čísla do spamäti. Žiak vie odčítavať písomne čísla do bez prechodu. Žiak vie odčítavať písomne čísla do s prechodom. Žiak vie sčítavať a odčítavať pomocou kalkulačky. Žiak vie riešiť rôzne typy úloh v obore do Žiak vie riešiť rôzne typy úloh v obore do Žiak vie odhadnúť kratšie i dlhšie dĺžky (v cm, mm, m) Žiak vie narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti, vie ich v sieti aj zmenšiť, príp. zväčšiť. Žiak vie postaviť z kociek stavbu na základe plánu. Žiak vie aj nakresliť plán stavby z kociek. MUV DOV Učebné osnovy pre 4. ročník Tematický celok Násobenie a delenie v obore násobilky Počet hodín: 44 Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Násobenie a delenie v obore Ovláda spamäti všetky násobilky. Propedeutika zlomkov základné spoje násobenia a MDV (rozdeľovanie na polovice, tretiny, delenia v obore násobilky do...) Počítanie spamäti. Automatizácia 100. Urobí kontrolu správnosti spojov Násobenie a delenie na násobenia a delenia v obore kalkulačke v obore násobilky do 100. násobilky. Ovláda algoritmus Komutatívnosť násobenia násobenia. Dokáže spamäti (propedeutika) Propedeutika úloh na násobiť a deliť 10 a 100. násobenie s kombinatorickou Osvojiť si praktické násobenie motiváciou. Násobenie a delenie ako a delenie na kalkulačke. vzájomne opačné matematické Rozlíšuje a používa správnu operácie (propedeutika). počtovú operáciu v úlohách Riešenie slovných úloh na násobenie charakterizovaných pojmami

18 Sčítanie a odčítanie v obore do Počet hodín: 40 a delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka). Tvorenie textov k numerickým príkladom Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo sformulované slovné úlohy. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť, dané číslo niekoľkokrát zmenšiť, násobenie, činiteľ, súčin, delenie, delenec, deliteľ, podiel, násobilka,... Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis slovnej úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená slovná úloha, koľkokrát viac o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej,... Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do spamäti. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do s využitím kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Počítanie so koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej. Chápe súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Rieši slovné úlohy na násobenie a delenie. Rieši jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Rieši jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 1. Rozdelí dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 2. Delí podľa obsahu 3. Zmenší dané číslo niekoľkokrát Dokáže riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. Rieši zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a + a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d. Matematizuje primerané reálne situácie. Rieši slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Rieši nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytvorí slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Overí správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Zostaví zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa. Pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania a pohotovo využíva pri výpočtoch. Písomne sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do Spamäti sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do v jednoduchých prípadoch. Sčíta a odčíta prirodzené čísla DOV MUV

19 zaokrúhľovanými číslami. Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a zloţených slovných úloh v číselnom obore do Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie jednoduchých nerovníc. Číselný rad, jednotky, desiatky, stovky, tisícky, troj- a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný číselný rad,... Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel,slovná úloha, riešenie, zápis slovnej úlohy, výsledok, Skúška správnosti výsledku (riešenia), odpoveď, menšenec, menšiteľ,... v obore do na kalkulačke. Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti. Sčíta a odčíta troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. Chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Dokáže približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Urobí kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do Rieši všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do Rieši všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do Rieši slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Samostatne zapíše postup riešenia slovnej úlohy.overí správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Zostaví zápis k slovnej úlohe. Matematizuje a znázorňuje primerané reálne situácie. Rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu: 1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 2. Dané číslo zmenšiť o... (o niekoľko menej). 3. Porovnávanie rozdielom. Rieši zložené slovné úlohy typu: 4. a + b + c 5. a b c 6. a (b + c) 7. (a + b) c

20 8. a + (a + b) 9. a + (a b) a meranie Počet hodín: 24 Rysovanie základné zásady rysovania. Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky. Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice. Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek. Bod, vzor, obraz, leží, neleží, priamka, úsečka, súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek, násobok dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, strana štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé strany, vrchol, štvorec, obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť, štvorcová sieť, vodorovný, zvislý, stĺpec, riadok,... Trojuholník, strany trojuholníka, vrcholy trojuholníka, dĺžka strany trojuholníka, obvod trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, cm, odhad - skutočnosť... Kružnica, kruh, stred kružnice (kruhu), polomer, kružidlo... Meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), milimeter (mm), kilometer (km), jednotky dĺžky, Osvojí si a používa pri rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). Vyznačuje body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Dokáže narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. Označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). Pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich charakterizovať. Dokáže narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán). Vypočíta súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vypočíta násobok dĺžky úsečky. Vypočíta a zapíše obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. Narysuje ľubovoľný trojuholník a pomenuje jeho vrcholy a strany. Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán) Odmeria veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm). Porovná strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vypočíta obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou. Narysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom. Narysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. Vyznačí polomer kružnice. Premieňa jednotky dĺžky. Premieňa zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/. MDV

21 premena jednotiek dĺžky,... Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán (obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pohľad spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,... Vytvára (buduje) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka. Vytvára a opisuje vlastné jednoduché telesá z kociek. Nakreslí plán stavby z kociek. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Počet hodín: 24 Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. Pravdivý výrok, nepravdivý výrok, pravdivosť, nepravdivosť,... Aritmetický priemer, stĺpcový diagram, dáta, priemer. Diagram, riadok, stĺpec, vodorovný, zvislý,... Dokáže primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Dokáže vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie, zdôvodniť pravdivosť nepravdivosť výroku. Číta a nakreslí stĺpcový diagram zo získaných údajov. Vypočíta aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát. Rieši primerané nepriamo sformulované úlohy. Dokáže získavať a zhromažďovať potrebné údaje. Číta a vytvára stĺpcový diagram zo získaných údajov. Rieši slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou. MUV MDV Priezerové témy: - Ochrana života a zdravia - Enviromentálna výchova MDV- Mediálna výchova MUV- Multikultútna výchova - Osobnostný a sociálny rozvoj DOV- Dopravná výchova - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti RLK- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra VMR- Výchova k manželstvu a rodičovstvu

22

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU 5 5 5 5 20 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Učebné osnovy predmetu matematika

Učebné osnovy predmetu matematika Učebné osnovy predmetu matematika 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania 4 hodiny / týždeň

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete Matematika pre druhý ročník ZŠ v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracoval: Mgr.

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky 1. ročník Časová dotácia: Ročník Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov iškvp ISCED 1 PrvýPpprvý1. Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková,

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Predmet: Matematika 1.ročník

Predmet: Matematika 1.ročník Predmet: Matematika 1.ročník 1. Charakteristika predmetu Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 3 Počet voliteľných

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 4. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník prvý Škola Základná škola Zlaté Klasy Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno. Kružnica alebo kruh Aký je rozdiel medzi kružnicou a kruhom si vysvetlíme na kolese auta. Celé koleso je z tohto pohľadu kruh. Pneumatika je obvod celého kolesa obvod kruhu a obvod kruhu nazývame inak

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Učebné osnovy ISCED 2

Učebné osnovy ISCED 2 Učebné osnovy ISCED 2 Matematika pre 8. ročník posilnené o 2 h týždenne t.j. 66 h ročne bez rozšírenia učiva Časová dotácia ŠVP je 3 h týždenne. Časová dotácia ŠkVP je 2 h týždenne t.j. 66 h ročne 1. Charakteristika

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Piaty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Matematika 6. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie

Více