Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita

2 FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika účastníků Obsah (program) kurzu Forma a metodika vzdělávání Vyhodnocení výsledků

3 FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA EFEKTIVITU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Projekt Vyhodnoce ní průběhu a ověřování výsledků Efektivita PVD Určení cílů Použitá forma metody a pomůcky Výběr a diagnóza účastníků

4 KRITERIA EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Výsledek? Čas Energie

5 ZÁKLADNÍ POHLEDY NA EFEKTIVNOST VÝUKY DOSPĚLÝCH Účastník Čemu se naučil Kolik vynaložil osobní námahy, volného času (peněz) Podnik Okamžitý nebo dlouhodobý efekt(rizika!) Celkové náklady Lektor Akceptování lektorského Čas, energiespotřebované vystoupení (odměna) na přípravu Vzdělávacízařízení Posílení image firmy Náklady versus příjmy (zisk, případně jiný efekt)

6 Reakce HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I (Kirkpatrick 2003 upraveno) Jaké pocity mají účastníci ze vzdělávacího programu, jak jsou spokojeni (dotazníky). Vyučování a učení Do jaké míry zvětšili účastníci své znalosti, zlepšili dovednosti, případně změnili postoje. Chování Do jaké míry změnili účastníci své chování na pracovišti.

7 Výsledky HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ II (Kirkpatrick 2003 upraveno) Jaké konečné výsledky se projevily (množství, kvalita, bezpečnost, prodej, náklady, zisk, návratnost investic apod.). Doporučení Používat pokud možno všechny úrovně. Mít na mysli náklady versus užitek (zážitek) versus exaktní důkaz.

8 ÚROVEŇ MĚŘENÍ EFEKTIVITY VÝUKY Úroveň Stručný popis cílů měření 1. Reakce Měření reakce účastníka na program, často zaměřená na jeho spokojenost 2. Učení Měření zlepšení vdovednostech, znalostech nebo postojích vzniklé vlivem programu 3. Chování Měření změn v chování v praxi, v nichž se odrazil vliv programu 4. Výsledky Měření změn v klíčových výkonnostních parametrech vlivem programu 5. Návratnost investic (ROI) Srovnání finančníhodnoty výsledků s náklady vloženými do vzdělávání

9 STRATEGIE HODNOCENÍ PODLE HAMBLINA

10 JINÝ AUTOR (ARMSTRONG, 1999) ROVNĚŽ PŘISTUPUJE K HAMBLINOVU POJETÍ A UVÁDÍ POUZE PĚT ÚROVNÍ 1. Reakce školených osob na zážitky ze vzdělávání. 2. Hodnocení poznatků (posun ve znalostech, dovednostech a změny v chování). 3. Hodnocení chování účastníků (jak v praxi uplatňují, co se naučili). 4. Hodnocení na úrovni organizační jednotky (dopad změn pracovního chování účastníků na výsledky). 5. Hodnocení konečné hodnoty (prospěch organizace jako celku z uskutečněného vzdělávání).

11 ROLI Model (Greeno 2005) I (Return on Learning Investment) Východiska 1. Produktivita a ziskovost 2. Kvalita a cena 3. Spokojenost a kompetentnost

12 ROLI Model (Greeno 2005) II (Return on Learning Investment) Postupy 1. Doména podniku (návratnost) výkon, kompetence, motivace, 2. Doména podniku (vstupy) lidský kapitál, distribuce tréninků, finanční náklady 3. Doména zaměstnance (vstupy) profesionalita, čas, úsilí 4. Doména zaměstnance (návratnost) schopnosti, motivace, obohacení, konkurenceschopnost

13 ZÁSADY PRO ZPĚTNOU VAZBU PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY (Danne, Knabe 2003) 1. Motivace ke vzdělávání a rozvoji 2. Cílová orientace výuky a účastníka 3. Hodnocení (účastník, lektor) 4. Náměty na zlepšení výuky 5. Akční plán jak budou použity poznatky a dovednosti a v čem se dále rozvíjet (účastníci).

14 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A ÚČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (podle Koubka) 1. Porovnání výsledků vstupních a výstupních testů 2. Monitorování vzdělávacího procesu 3. Praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů

15 HODNOCENÍ PRŮBĚHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY Vyhodnocení průběhu a ověřování výsledků výuky Kontrola Ověřování - Vstupní ověřování - Průběžné ověřování Ústní forma - Individuální zkoušky - Kolektivní zkoušky Písemná forma - Písemné zadání - Testy - Aplikační práce

16 Obsahová validita ÚČINNOST VYUČOVÁNÍ - Nebyla (byla) vynechána určitá část programu. Validita cílů - Výukové cíle byly v určité míře naplněny. Validita profesní - Výsledky výuky zaváděné do praxe. Validita komparativní - Výsledky lze srovnat s výsledky jiných lektorů s podobně tvořenými skupinami.

17 HODNOCENÍ UČENÍ Měření znalostí před, v průběhu a po skončení vzdělávání. Měří se postoje, znalosti, dovednosti. Pokud je to praktické, používejte srovnání s jinými skupinami účastníků. Každý lektor by měl mít vlastní nástroj měření efektivity učení!

18 HODNOCENÍ PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Účastníci (profil) 2. Školitelé a organizátoři (zdroje školení, reakce účastníků a jejich učení) 3. Linioví manažeři (relevantnost obsahu k naplnění práce podřízených, vliv školení na výkonnost) 4. Vrcholoví manažeři (náklady versus přínos vzdělávání pro podnik)

19 HODNOCENÍ EFEKTIVITY PVD SE ZAMĚŘUJE NA TO: 1. Zda byly při vzdělávání použity adekvátní nástroje tj. cíle, obsah, formy, metody, pomůcky a organizace. 2. Jaká je odezva účastníků (může být zkreslena). 3. Míra získaných informací, vědomostí a návyků. 4. Do jaké míry uplatňují účastníci zkušenosti z výuky ve své praxi. Také hodnocení má své možnosti a relativitu!

20 HODNOCENÍ EFEKTŮ PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Podpora vyššího a kvalitnějšího pracovního výkonu. 2. Větší využití výrobních zařízení, technologií a kapacit služeb. 3. Pozitivní vliv na firemní kulturu, firemní klima, identifikaci pracovníka s podnikem a pracovní motivaci. 4. Formuje se vztah pracovníků nejen k podniku a spolupracovníkům, ale také k zákazníkům.

21 KROKY K HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VYUČOVÁNÍ A UČENÍ (AUDIT) 1. Stanovení požadované úrovně vstupů a výstupů výuky (standardy V, D, N, postojů). 2. Hodnocení reálného času k dosažení cílů výuky. 3. Jednoznačnost instrukcí k provedení požadovaných výkonů účastníků. 4. Vlastní realizace výuky, vedení záznamů. 5. Rozbor výsledků učení. 6. Poskytování zpětné vazby. 7. Poskytnutí návodů k odstranění nesprávných návyků účastníků, odstranění chyb a odchylek.

22 FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI PODNIKOVÉHO VZDĚLÁNÍ Znalosti Dovednosti Postoje Hodnoty Motivace Spokojenost Profil Sebevědomí Jack Welsch, Formacion la espresa, SA Mexiko City 2006

23 PŘEDNOSTI PVD V PODNIKU I 1. Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle specifických potřeb podniku. 2. Ovlivňuje pracovní výkon, produktivitu práce a tím i kvalitu výrobků a služeb. 3. Zlepšuje vztah pracovníků k podniku a zvyšuje jejich motivaci. 4. Rozšiřuje sociální jistoty pracovníků podniku.

24 PŘEDNOSTI PVD V PODNIKU II 5. Zvyšuje kvalitu a tím i tržní cenu individuální pracovní síly a tím i její potencionální šance na vnitropodnikovém i vnějším trhu práce. 6. Urychluje personální a sociální rozvoj pracovníků, zvyšuje jejich šance na funkční a platový postup. 7. Přispívá ke zlepšování mezilidských vztahů.

25 MODEL STUDIA S POUŽITÍM DIAGNOSTIKY

26 OBSAH A METODY JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ DIAGNOSTIKY V PVD Vstupní diagnostika Vstupní testy Individuální konzultace Průběžná diagnostika Orientační sondy Průběžné testy znalostí Výstupní diagnostika Výstupní testy Individuální konzultace

27 PŘÍNOS DIAGNOSTIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH I Umožňuje systematický přístup k realizaci vzdělávání. Vytváří podmínky pro účelné plánování etap vzdělávání. Přináší komplexnější pohled na motivaci účastníků. Dává možnost k měření dosažených pedagogických cílů. Zajišťuje didaktickou efektivitu a ekonomiku práce lektorů i organizátorů.

28 PŘÍNOS DIAGNOSTIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH II Zajišťuje informovanost účastníka o vzdělávacím procesu, o stavu a charakteru jeho vědomostí a o možnostech jeho dalšího růstu. Urychluje adaptaci účastníka na podmínky, způsoby i režim studia. Působí na studijní motivaci účastníků. Umožňuje přesnější a objektivnější klasifikaci zkoušek účastníků a vyrovnání jejich studijních problémů.

29 FUNKCE DIAGNOSTIKY DOSPĚLÝCH I Funkce poznávací Je funkcí primární a vyplývá vlastně z podstaty metody. Funkce regulační Díky získaným údajům lze regulovat proces vyučování i učení. Funkce motivační Spočívá v sebepoznání účastníků a jejich vyladění v průběhu studia.

30 FUNKCE DIAGNOSTIKY DOSPĚLÝCH II Funkce sociálně integrující Pomáhá vytvořit skupinovou výukovou situaci. Funkce adaptační Urychluje adaptaci účastníků na jejich studium.

31 ČINITELÉ DIAGNOSTIKY VE VÝUCE DOSPĚLÝCH

32 METODICKÁ DOPORUČENÍ K INDIVIDUÁLNÍM KONZULTACÍM S ÚČASTNÍKY V RÁMCI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY I Při výuce dospělých dochází často k porušení rovnováhy mezi vnitřními schopnostmi účastníka a objektivními požadavky okolí. Východiskem pro konzultaci je prvotní zjištění celkového postoje účastníka k učení a vzdělávání.

33 METODICKÁ DOPORUČENÍ K INDIVIDUÁLNÍM KONZULTACÍM S ÚČASTNÍKY V RÁMCI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY II Cílem konzultace je ujasnění a upřesnění některých osobních údajů účastníků, které byly získány při úvodním testování a konkretizaci osobnostních charakteristik a dispozic. Konzultace musí být řádně metodicky a organizačně připraveny, dodržování etických zásad a diskrétnost zacházení s individuálními údaji je samozřejmostí.

34 METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DIAGNOSTICKÝMI ORIENTAČNÍMI SONDAMI I Zpracovatelem orientační sondy by měl být sám lektor. V praxi se osvědčilo následující členění orientačních sond: 40% otázek z poznatkových struktur, které lektor již nehodlá ve výuce sdělovat, 40% otázek ke stěžejnímu výkladu látky, 20% otázek týkajících se postojů k učební látce a možnosti jejího praktického uplatnění.

35 METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DIAGNOSTICKÝMI ORIENTAČNÍMI SONDAMI II Účastníci musí být jasně a přesně informováni o smyslu účelu sondy. Osvědčila se praxe, kdy lektor uplatní totožnou sondu i po skončení určitého tematického bloku.

36 METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S VÝSTUPNÍ DIAGNOSTIKOU Výstupní diagnostika představuje vlastně komparativní činnost předchozích etap diagnostiky. Důležitým cílem výstupní diagnostiky je postižení studijního vývoje účastníka. Doporučuje se vypracování celkové zprávy postihující celkový průběh a výsledky výuky.

37 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIAGNOSTIKY I V pedagogické práci s účastníky Např. při vytváření a vědomostní homogenizaci studijních skupin, ovlivňování motivace dospělých k učení, usměrňování efektivních způsobů učení apod. Při zdokonalování didaktického procesu Určování učebních cílů výuky, výběr učební látky, volba vzdělávacích forem, rozvoj didaktických metod, použití vyučovacích pomůcek a didaktické techniky.

38 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIAGNOSTIKY II Pro zkvalitnění lektorské činnosti Při výběru vhodných metod výuky, uplatnění učebních pomůcek i objektivnějším přístupu při ověřování znalosti účastníků Pro práci s externími lektory Zhlediska slaďování jejich způsobů výuky vzhledem ke složení účastníků, lepší komunikaci s lektory apod. Pro personální činnosti obecně Zlepšení výběru pracovníků do kurzů, posuzování schopností pracovníků apod.

39 PŘEDPOKLADY PRO ZAVEDENÍ DIAGNOSTIKY DO LEKTORSKÉ PRAXE Získání nezbytných podkladů od organizátora vzdělávací akce (profesní a funkční složení účastníků, věk, pohlaví, předchozí vzdělání apod.). Vytvoření vlastního systému diagnostiky včetně kriterií pro hodnocení efektivity výuky a interpretaci výsledků.

40 SROVNÁNÍ CERTIFIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČSN EN 9001:2001 Q FOR Oborová certifikace Zaměření: všeobecné Zakladatel:Mezinárodní organizace pro normalizaci Časové nároky na zavedení: 6 měsíců Zaměření: vzdělávací a poradenské firmy Zakladatel:Síť EEIG Q FOR sídlící v Belgii Časové nároky na zavedení: 1 den vyplnění dotazníku 3 hod návštěva auditora Zaměření:vzdělávací a poradenské firmy Zakladatel: AIVD ČR Časové nároky: 1 měsíc Platnost auditu: 3 roky Platnost auditu: 3 roky Platnost auditu: 3 roky Cena: ,-Kč Cena: ,-Kč Cena:30 000,-Kč Výstup auditu:příručka jakosti, logo Využití:Mezinárodně neomezené ve všech oblastech podnikání a státní sféry Známost:***** v celé Evropě Výstup auditu:zpráva o auditu, logo Využití: Marketingové využití pouze v oboru vzdělávání a poradenství Známost:*** především v zapojených státech Výstup auditu: příručka jakosti Využití:Marketingové využití pouze v oboru vzdělávání a poradenství Známost:** pouze v ČR

41 OSM PRINCIPŮ ŘÍZENÍ KVALITY PODLE ISO Orientace na zákazníka 2. Vedení 3. Zapojení osob 4. Procesně orientovaný koncept 5. Systémově orientovaný koncept 6. Neustálé zlepšování 7. Věcný koncept pro rozhodování 8. Dodavatelské vztahy k vzájemnému užitku

42 ČSN EN ISO 9001:2001 I

43 ČSN EN ISO 9001:2011 II

44 Q FOR průběh auditu I

45 Q FOR průběh auditu II

46 Q FOR FÁZE AUDITU Předávání podkladů Telefonická anketa Návštěva auditora ve firmě Uzavření auditu

47 OBOROVÁ CERTIFIKACE (Přehled oblastí požadavků na systém řízení jakosti žadatele) Požadavky obecné a organizační Požadavky z oblasti ekonomiky a řízení Řízení a plánování Systém řízení jakosti Komunikace s klientem Vývoj nového produktu Proces poskytování služby vzdělávání dospělých Personál Vnitřní kontroly Monitorování, vyhodnocování

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více