Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala paní Prof. JUDr. Naděždě Rozehnalové, CSc. za odborné vedení při vypracování diplomové práce, za čas, který mi věnovala při konzultacích, a za věcné připomínky k formální i obsahové stránce této práce. 2

3 POUŽITÉ ZKRATKY: ADR - Alternativní způsoby řešení sporů CISG - United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods ICC - Mezinárodní obchodní komora Komise - Komise pro evropské smluvní právo Principy - Principy evropského smluvního práva UNCITRAL - Komise pro mezinárodní obchodní právo Vídeňská úmluva - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Zásady UNIDROIT - Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 3

4 OBSAH: 1. ÚVOD KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložka vyšší moci Charakteristika doložky vyšší moci: Účinky doložky vyšší moci Hardship Charakteristika doložky hardship Účinky doložky hardship Struktura doložky Doložka hardship a český právní řád Odlišnosti obou doložek REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Charakteristika článku Nevyřešené a sporné otázky Článek 79 Vídeňské úmluvy a hardship Doporučení v rámci čl Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a doložka hardship a vyšší moci Zásady UNIDROIT a doložka hardship Princip závaznosti smlouvy ( pacta sunt servanda ) Definice hardship Účinky hardship dle Zásad UNIDROIT Zásady UNIDROIT a doložka vyšší moci Účinek doložky vyšší moci na práva a povinnosti stran Závěr k Zásadám UNIDROIT Srovnání ustanovení Vídeňské úmluvy se Zásadami UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a čl Zásad UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a hardship dle Zásad UNIDROIT Další možnosti Principy evropského smluvního práva Doložka hardship Doložka vyšší moci Mezinárodní obchodní komora a vzorové doložky vyšší moci a hardship Doložka hardship Doložka vyšší moci Doporučení ohledně doložek vyšší moci a hardship DOLOŽKY VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ Alternativní způsoby řešení sporů Charakteristika ADR Dělení ADR Využití ADR Výhody a nevýhody ADR oproti soudním řízením Doložky vyšší moci a hardship a vybrané způsoby ADR Arbitrážní řízení Mediace Med-arb

5 4.2. Rozhodovací praxe vztahující se k doložkám vyšší moci a hardship ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA

6 1. ÚVOD Základní a obecně akceptovanou zásadou smluvního práva je zásada pacta sunt servanda. Tato zásada v praxi znamená, že každá ze smluvních stran je odpovědná za její nesplnění, a to i v případě, že nesplnění je mimo její působnost a nemohlo být předvídáno v době uzavírání smlouvy. Tento princip odráží přirozené právní a ekonomické požadavky, neboť váže osobu k jejímu slibu a chrání zájmy druhé strany 1. Avšak na druhou stranu praxe ukázala, že striktní používání tohoto principu v řadě případů může vést k opačnému cíli. Jedná se o situace, kdy se podmínky smlouvy po jejím uzavření natolik změnily, že se plnění smlouvy pro jednu nebo obě strany stalo nadmíru obtížné či dokonce nemožné. V těchto případech se pak klauzule pacta sunt servanda jeví jako nepřiměřeně tvrdá 2. Myšlenka o tom, že změněné poměry mohou mít vliv na existenci závazkového právního poměru, nachází ucelené vyjádření v tzv. klauzuli rebus sic stantibus. Tato klauzule v podstatě říká, že každá smlouva je učiněna mlčky vyjádřenou výhradou, že budou zachovány poměry, za nichž byla smlouva uzavřena 3. Nejčastějším způsobem, jak strany mohou dopředu reagovat na změny okolností, je zakotvení doložek vyšší moci a hardship do smlouvy 4. Tyto dvě doložky jsou si velmi podobné a někdy může dojít i k jejich záměně, jedná se však o různé nástroje, které mají různý dopad na smlouvu. Doložka vyšší moci obvykle reaguje na případy nemožnosti plnění úplným či částečným ukončením smlouvy a zbavuje stranu odpovědnosti za nesplnění, zatímco doložka hardship umožňuje stranám při vychýlení smluvní rovnováhy přizpůsobit smlouvu novým podmínkám. Jednotlivé právní systémy si uvědomují situace, za kterých dochází ke změnám okolností. Podmínky, za nichž umožňují obranu pomocí vyšší moci neboli force 1 Maskow, D. Hardship and Force Majeure. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupný z: 2 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 3 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s V jiných právních řádech označované jako Imprévision, Frustration on purpose, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit. 6

7 majeure, se však liší. Rozdíly jsou jak v účincích na smlouvu, tak v terminologii. Adaptace smlouvy pomocí doložky hardship není vůbec všeobecně přijímána 5. Na mezinárodním poli byly učiněny pokusy směrem k vyřešení problematiky změny okolností. Zejména Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží odkazuje na překážku znemožňující plnění závazku a upravuje řešení pomocí doložky vyšší moci. Řešení přijaté Úmluvou však není zcela kompletní, např. zde není vůbec upravena otázka doložky hardship. Strany mezinárodních obchodních transakcí tak často do svých smluv zahrnují vlastní doložky hardship a vyšší moci nebo odkazují na jiné instituty, např. na tzv. právo nestátní, které rovněž tuto problematiku upravuje (jedná se např. o Zásady UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva nebo vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou). Avšak i když si strany do smlouvy zahrnou obě výše uvedené doložky a poté nastanou okolnosti vyšší moci nebo hardship, ne vždy se strany řídí podmínkami, které jsou v doložkách uvedené. Smluvní strany by si tak pro případ porušení povinností, které z doložek vyplývají, měly do smlouvy zahrnout i ustanovení o způsobu řešení případného sporu. Strany tak již v době uzavírání smlouvy, kdy jsou ještě způsobilé jednat, mohou minimalizovat negativní dopady sporu. Stranám samozřejmě zůstává zachována možnost kdykoli se obrátit na soud, ale pro případ sporů vyplývajících z nedodržení ustanovení v doložkách se jeví jako přijatelnější využít některý z alternativních způsobů řešení sporů. Alternativní způsoby řešení sporů, jejichž rozmach nastal v několika posledních desetiletích, nabízejí možnost rychlého a efektivního vyřešení sporu současně s možností zachování dobrých obchodních vztahů. Výběr určité formy alternativního řešení závisí na vůli a dohodě stran. Jednotlivé způsoby se navzájem liší převážně mírou formalizace, od rozhodčího řízení jako formalizovaného procesu na jedné straně až po konciliaci či vyjednávání jako silně neformálních procesů na straně druhé. Samozřejmě, že využití alternativních forem se nehodí pro všechny situace a pro všechny spory a rozhodně nemůže nahradit stávající systém soudnictví. Avšak čím více strany budou dopředu myslet na zvládnutí případných sporů a ve smlouvě se zavážou k aplikaci určitého způsobu řešení, tím větší je zde pak pravděpodobnost 5 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 7

8 efektivního zvládnutí sporu, ušetření nákladů a rovněž výše zmíněného zachování dobrých obchodních vztahů. Problematika doložek vyšší moci, hardship a následná možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů v případě jejich porušení je velice zajímavá a aktuální. Tato práce se pokusí analyzovat úpravu doložek na mezinárodní úrovni a charakterizovat možnosti stran obrátit se na některý z alternativních způsobů řešení sporů pro případ porušení povinností, které vyplývají z doložek. První část této diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou obou doložek, je zde uvedena analýza jejich základní rysů, znaků a možností použití. V následující části se pak nachází charakteristika obou doložek na poli mezinárodní regulace (Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží) a v rámci tzv. nestátního práva neboli soft law 6 (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva a vzorové doložky Mezinárodní obchodní komory). Podrobněji je zde analyzována úprava doložek v jednotlivých dokumentech, uvedeno hodnocení a vymezení nedostatků těchto úprav. Zároveň je provedena komparace ustanovení o vyšší moci a hardship, v této oblasti dvou nejvýznamnějších dokumentů, a to Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. V poslední části je pak vymezena problematika porušení povinností vyplývajících z doložek a možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů. V této části je uvedeno, jaké konkrétní možnosti má strana k využití a jejich výhody a nevýhody použití. Na závěr práce jsou ještě vybrána a uvedena některá zajímavá soudní rozhodnutí, která mají ukázat realizaci doložek v praxi v rámci řešení sporů. 6 Za soft law se označují normy, které mají právně nedokonalý obsah nebo formu. Chybí jim zpravidla vynutitelnost nebo tradiční forma práva: zákon, mezinárodní smlouva, obyčej atd. Viz Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: EUROLEX Bohemia, 2003, s

9 2. KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložky vyšší moci a hardship jsou v mezinárodní obchodní praxi dva hlavní právní instrumenty zabývající se problematikou změny okolností v rámci smluvního práva. Obě také představují výjimku z obecné zásady pacta sunt servanda. Jedná se však o rozdílné nástroje, které je nutné od sebe odlišovat 7. Jejich právní úprava probíhá na dvou úrovních, a to na: 1. Úrovni národní, jedná se o regulaci na úrovni jednotlivých států, kdy si státy ve svých právních řádech tyto instrumenty upravují s většími či menšími odlišnostmi (odlišnosti jsou jak v terminologii, tak v konkrétních projevech a účincích). Jednotlivé přístupy sice mají řadu společných rysů, avšak rozdíly mezi nimi jsou velmi důležité při volbě práva u mezinárodních kontraktů Úrovni mezinárodní, která se dále může členit na úroveň státní (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a úroveň nestátní (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva, vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou, o tom viz více kap. 3). V zásadě lze definovat dvě krajní pozice, a to mezi klasickým právním principem pacta sunt servanda (smlouvy je třeba dodržovat, a to za každých okolností) a mezi principem rebus sic stantibus 9 (tento princip reaguje na změny okolností, které nastaly po uzavření smlouvy). Podle toho, jak moc je upřednostňován ten který princip, jsou v právních řádech upraveny i doložky hardship a doložky vyšší moci. Na odlišnosti jednotlivých státních úprav má samozřejmě veliký vliv i výsledek dlouhodobého vývoje na daném území, aplikace tradičních principů národními soudy v praxi a často také vágnost v užívání jednotlivých pojmů v národní legislativě Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 9 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání 2007, č. 5, s Puelinckx, A., H. Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupné z: 9

10 2.1. Doložka vyšší moci Doložka vyšší moci 11 představuje nejznámější a nejužívanější nástroj v mezinárodním obchodním právu, se kterým se můžeme setkat v souvislosti s vyloučením odpovědnosti 12. Dle obvyklého významu, který je jí v mezinárodním prostředí dáván, tato doložka z důvodů tzv. vyšší moci umožňuje straně, která řádně a včas nesplnila závazky vyplývající pro ni ze smlouvy, osvobození od plnění závazků a vyloučení odpovědnosti za škodu vzniklou druhé straně z důvodu nesplnění 13. Okolnost vyšší moci představuje překážku, jež nezávisí na vůli strany, která nesplní závazek ze smlouvy, a je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností 14. Velmi obecně můžeme říci, že vyšší moc nastane, pokud plnění závazku ze smlouvy je nemožné vzhledem k nepředvídatelným událostem, které strany nemohly nijak ovlivnit 15. Jak již bylo řečeno výše, problematika vyšší moci je upravena jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Každý stát se však snaží s touto problematikou vypořádat různě. Vyšší moc bývá většinou v právních předpisech vymezena pouze základními pojmovými znaky, aniž by zákonodárce uváděl jakýkoli výčet konkrétních událostí, které lze podřadit pod vyšší moc. Obecně se však uznává vůle stran a smluvní úprava. Vhodná kombinace smlouvy, unifikované úpravy (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a principů či zásad vypracovaných na mezinárodní úrovni (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva) vytváří poměrně ucelenou právní úpravu a umožňuje výrazné odpoutání se od konkrétního národního právního řádu V různých právních řádech se můžeme setkat s různou terminologií od pojmu vis maior (pojem pocházející již z římské éry), přes anglický Acts of God až po francouzský Force Majeure. Poslední zmíněný se ujal i v mezinárodní obchodní praxi a stal se synonymem pro jednotlivé jazykové ekvivalenty pojmu vyšší moc. 12 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Jedná se o tzv. exempční klauzuli, neboli ustanovení, které zbavuje stranu odpovědnosti. 14 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 16 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s

11 Charakteristika doložky vyšší moci: Původ pojmu vyšší moc, resp. v mezinárodním prostředí užívaný pojem force majeure, leží v římském pojmu vis maior 17. Římské právo se v podstatě spokojilo s výčtem jednotlivých případů vyšší moci, aniž by definovalo obecná kritéria. Pojem vyšší moc (force majeure) byl jako takový poprvé užit až v Napoleonově Code civil. Dle ustanovení o smluvní odpovědnosti v Code civil došlo k nesplnění závazku dlužníka jeho jednáním. Nesplnění závazku tak samo o sobě představovalo zavinění a na dlužníkovi pak bylo, aby prokázal, že nesplnění vzniklo v důsledku nějaké vnější příčiny. Dle Code Civil byly mezi vnější příčiny zahrnuty vyšší moc a náhoda 18. Jak již bylo uvedeno výše, doložka vyšší moci je termín odkazující na událost, která vylučuje odpovědnost strany, která nesplnila. Aby se daná událost mohla podřadit pod okolnosti vyšší moci, musí být naplněny její pojmové znaky. Jednotlivé právní systémy se víceméně shodují na těchto znacích 19. Obecně můžeme říci, že vyšší moc: je okolnost způsobující vyloučení odpovědnosti, je nezávislá na vůli strany, nastala po uzavření smlouvy, je nepředvídatelnou okolností či překážkou, které nešlo předejít, je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností, po dobu, co tato okolnost nebo překážka trvá, se odkládá splnění závazku. Za okolnosti vyšší moci se obecně považují: války, občanské nepokoje a revoluce, pirátské útoky, politické převraty, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, sopečné erupce, tsunami, hurikány, požáry, bouře apod., mocenské zásahy v podobě bojkotů, embarg či jiné zákazy 20, 17 Southerington, T. Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade. [Citováno 5. ledna 2008]. Dostupný z: 18 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s. 72an. 19 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 20 V České republice např. známý zákaz exportu vzduchotechniky pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr provedený zák. č. 99/2000 Sb. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

12 a v současnosti aktuální i teroristické útoky, ptačí chřipka či epidemie SARS apod. 21. Ostatní okolnosti jak teorií, tak praxí tak jednoznačně hodnoceny nejsou. Jedná se např. o plošné výpadky energie, neposkytnutí či odnětí povolení nutného pro výkon určité činnosti a jiné mocenské zásahy 22. Za okolnosti vyšší moci obecně nejsou považovány události spojené s výrobním a distribučním procesem, okolnosti osobní povahy a dále okolnosti, za nichž je plnění, byť s podstatně vyššími náklady, možné. Za okolnost vyšší moci tedy v žádném případě nelze pokládat jen ekonomické obtíže strany 23, události, které straně pouze ztěžují či znepříjemňují plnění povinností, nebo překážky, které způsobují, že strana dosáhla menšího zisku, než jaký předpokládala v době uzavírání smlouvy. Stranám lze doporučit, aby si sporné okolnosti upravily smluvně, a tím se vyhnuly případným problémům či sporům. Obecně platí, že pokud si strany v rámci autonomie své vůle tyto události výslovně zahrnou mezi okolnosti vyšší moci, nebude v této otázce sporu a každý orgán rozhodující případný spor bude vycházet ze smluvních ustanovení Účinky doložky vyšší moci Primárním účinkem doložky vyšší moci je vyloučení odpovědnosti za nesplnění. Doložky však zpravidla mlčí v otázce trvání povinnosti osoby zasažené vyšší moci plnit svoje závazky a obvykle mlčí i ohledně dalšího osudu smlouvy. Pokud si strany tuto problematiku smluvně neupraví, bude se tato část řídit obecnou úpravou smluvních závazkových vztahů. Smlouva tak dle většiny právních řádů zůstane v platnosti a jen bude vyhrazena dodatečná lhůta pro plnění. Okolnost vyšší moci tedy zpravidla nevede k zániku smlouvy ihned, pouhým nastáním okolnosti vyšší moci dle výše uvedeného není zpravidla dotčeno trvání smlouvy. Je tedy vhodné si smluvně upravit dopad vyšší moci na smlouvu. Strany jednak mohou do doložky zahrnout ustanovení, které bude s událostí vyšší moci 21 Foster, J., S. Force Majeure Clauses. [Citováno 14. prosince 2007]. Dostupný z: 22 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

13 spojovat automatický zánik smlouvy či si mohou upravit možnost znovu jednat o podmínkách smlouvy (i když tento postup je více charakteristický pro doložku hardship). V mezinárodní praxi se můžeme velmi často setkat s tzv. dvoustupňovou strukturou doložky 25. V prvním stupni dochází k pozastavení či odložení plnění, a to buď na dobu pevně stanovenou anebo na dobu vzhledem k okolnostem rozumnou. Poté, co strana postižená vyšší mocí povinnost ani v dodatečné době nesplní, aplikuje se druhý stupeň, který obvykle umožňuje odstoupení od smlouvy nebo její automatický zánik. Pokud nesplnění povinnosti představuje podstatné porušení smlouvy, vzniká druhé straně právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí či nikoli. Doložka vyšší moci bývá také pravidelně doplněna o povinnost oznámení vzniku či trvání události. Takové ustanovení vyžaduje, aby strana, která se chce vyhnout odpovědnosti z důvodu nesplnění, podala zprávu o události druhé straně. Pokud strana postižená okolností vyšší moci toto nesplní, může to pro ni mít vážné následky. Nejčastěji bude strana odpovědna za škodu způsobenou neoznámením, v horším případě se nebude moci dovolávat nemožnosti plnění z důvodu vyšší moci 26. Další obvyklou povinností stran zakotvenou v doložce je povinnost učinit maximální opatření pro minimalizování účinků okolnosti vyšší moci. Pro případ porušení těchto povinností, bývá velmi často součástí také arbitrážní doložka či odkaz na jiný alternativní způsob řešení sporů (o tom více viz kap. 4) Hardship Doložka hardship představuje způsob reakce na ekonomické, politické, právní, finanční a technologické změny, které nastaly po uzavření smlouvy a které strany nemohly předvídat a nijak je ani ovlivnit. Zároveň tyto změny způsobují mezi stranami vážné narušení smluvní rovnováhy. Doložka hardship pochází z anglosaského prostředí a nejčastěji se s ní setkáme v mezinárodní obchodní praxi u dlouhodobých smluv (long term contracts), zejména 25 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html. 27 Tamtéž. 13

14 u investičních smluv 28. Na rozdíl od doložky vyšší moci, která reaguje na nemožnost plnění z důvodu okolnosti vyšší moci a má většinou za následek pozastavení, zrušení, či odstoupení od smlouvy, doložka hardship se uplatňuje především mezi stranami, které mají zájem na pokračování v plnění smlouvy 29. Hardship nikdy neznamená naprostou nemožnost plnění smluvních závazků, dochází pouze k větším obtížím při jejich plnění. Hlavní rozdíl mezi těmito doložkami tedy tkví v účincích okolností na smlouvu a ve vlastním zájmu stran na pokračování smlouvy Charakteristika doložky hardship Doložka hardship zavazuje strany, aby v případě změny okolností, za kterých se pro jednu stranu stane plnění nadmíru obtížné, ale ne nemožné, znovu jednaly o smlouvě tak, aby opět byla nastolena rovnováha mezi stranami a smysl smlouvy mohl být naplněn i za změněných okolností 31. Aby použití doložky hardship přicházelo v úvahu, musí byt splněny podmínky, mezi něž patří: smluvní rovnováha musí být natolik vychýlena, že se při objektivním posouzení jeví jako nepřijatelná, jedná se o mimořádné události zásadního významu 32, tyto události nastaly až po uzavření smlouvy, nedaly se předvídat a byly mimo kontrolu postižené strany, vznikly bez vůle a zapříčinění strany 33. Na doložku hardship se však nemůže odvolávat strana, která danou událost zavinila či se o ni zapříčinila, 28 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 30 Goode, R. Conference report: Force Majeure and Hardship. Paříž [Citováno 8. února 2008] Dostupný z: 31 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Obecně je odmítáno zařadit pod rozsah ustanovení hardship inflaci nebo devalvaci měny, pokud se strany chtějí vyhnout i tomuto riziku, tak by si měly do smlouvy začlenit cenovou, resp. měnovou doložku. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 14

15 u níž nastala událost v době, kdy již byla v prodlení s plněním, u které sice daná událost spadá pod rozsah hardship, ale strany si zvolily pro konkrétní situaci ustanovení speciální povahy (typickým příkladem jsou výrazné kurzovní výkyvy, na které reaguje měnová doložka začleněná do smlouvy 34 ), u které nastala událost podřaditelná pod hardship, ale postižená strana již s obtížemi závazek splnila, obtížnost plnění smlouvy lze posuzovat pouze vzhledem k budoucnosti, tedy dosud neuskutečněným plněním Účinky doložky hardship Nejčastějším účinkem, který nastává v případě události hardship, je zahájení jednání o přizpůsobení smlouvy novým podmínkám 35. Samozřejmě toto není jediná varianta, která může nastat. Strany mohou do doložky zahrnout např. automatickou úpravu cen, ukončení smlouvy nebo pozastavení plnění. Kromě těchto tvrdých způsobů a kromě výše zmíněného zahájení jednání o nových podmínkách smlouvy se strany mohou rovněž obrátit na třetí osobu s žádostí o adaptaci smlouvy. Případně mohou zahrnout do doložky ustanovení o oprávnění třetí osoby adaptovat smlouvu až poté, co nedosáhnou shody v rámci jednání o smlouvě. Třetí osobou bývá nejčastěji osoba rozhodce, nejsou však vyloučeny i jiné možnosti (o tom více viz kap. 4). Je zřejmé, že i bez přítomnosti doložky hardship ve smlouvě stranám nic nebrání, aby v případě nepředvídatelných okolností či událostí jednaly o adaptaci smlouvy a následně ji provedly. Avšak pokud druhá strana nebude ochotna přistoupit na dané změny, v zásadě nebude možné se dovolávat podstatného porušení smlouvy a následně od smlouvy odstoupit Struktura doložky Doložka hardship se obvykle skládá ze dvou částí. První představuje hypotézu, tzn. případy, na které se doložka aplikuje. Druhá část se zabývá účinky hardship, tzn. co se stane, když se naplní hypotéza. 34 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

16 1. Hypotéza Hypotéza se dále dělí na další dvě části, a to na vymezení okolností, na něž se hardship vztahuje (základními znaky jsou nepředvídatelnost a neznámost při uzavírání smlouvy), a na následky okolností pro případ, že opravdu nastanou (základní skutečností zde je, že byla podstatně narušena rovnováha smlouvy 37 ). 2. Účinek doložky Hardship doložky obyčejně nabízí nové jednání o smlouvě. Součástí doložky pravidelně bývají i ustanovení o lhůtách pro oznámení a arbitrážní doložky. V případě, že dohoda mezi stranami není dosažena, tak nejčastěji nastupuje odstoupení od smlouvy, zrušení celé smlouvy nebo možnost obrátit se na soud, rozhodce, či jiný alternativní způsob řešení sporů 38 (více viz kap. 4) Doložka hardship a český právní řád Českému právnímu prostředí je doložka hardship poněkud vzdálená, ovšem její použití ve smlouvě není v dosahu českého práva nijak vyloučeno 39. Doložce hardship je blízké ustanovení 356 obchodního zákoníku o zmaření účelu smlouvy, ale v žádném případě se nejedná o totožný institut. Je zde jen jistá koncepční podobnost. Institut zmaření účelu smlouvy dle 356 obchodního zákoníku požaduje, aby účel smlouvy byl ve smlouvě výslovně vyjádřen, což neodpovídá klasickému konceptu doložky hardship. Stejně tak neodpovídá ani odst. 2 stejného ustanovení, který říká, že za změnu okolností podle odst. 2 se nepovažuje změna majetkových poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace 40. Nevhodně jsou též řešeny následky zmaření účelu smlouvy, strana dotčená zmařením účelu smlouvy má pouze právo od smlouvy odstoupit. Ustanovení o zmaření účelu smlouvy sice do jisté míry odráží princip rebus sic stantibus v českém právním řádu, avšak toto ustanovení se od klasického pojetí hardship dosti odlišuje. Naštěstí ustanovení 356 obchodního zákoníku je dispozitivní 37 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 39 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 povahy, tzn. strany si mohou jeho obsah upravit či začlenit do smlouvy běžnou doložku hardship Odlišnosti obou doložek Doložky vyšší moci a hardship jsou si velmi podobné, mají několik společných rysů, obě se vztahují na situace, za nichž dojde ke změně okolností, obě představují výjimku ze zásady pacta sunt servanda a obě by měly být vykládány restriktivně 42. Nicméně tyto doložky představují odlišné nástroje a nemělo by docházet k jejich záměně. Rozdíly, kterými se tyto doložky od sebe odlišují, lze vymezit následovně: 1. Hardship se uplatní za situace, za níž se plnění závazku stane pro stranu mnohem obtížnější, ale ne nemožné. Zatímco doložka vyšší moci se uplatní v případě, že se plnění stane nemožným, a to alespoň dočasně. 2. Účelem hardship je umožnit stranám upravení smlouvy tak, aby při respektování zájmů dotčené strany byla zachována možnost plnění smlouvy a aby byla opět nastolena rovnováha mezi stranami. Naproti tomu účelem doložky vyšší moci je zbavit dlužníka povinnosti nahradit věřiteli škodu, která by mu mohla vzniknout v důsledku prodlení s plněním závazků. Obvyklým řešením v souvislosti s použitím této doložky je i možnost odstoupení od smlouvy, případně pozastavení nebo automatické ukončení smlouvy Doložka hardship je většinou užívána v rámci dlouhodobých smluv (rámcové smlouvy, smlouvy o dodávkách investičních celků), u kterých se předpokládá, že strany budou mít zájem na pokračování v plnění smluvních závazků. Prostřednictvím této doložky tak strany vyjadřují zájem na respektování zásady dobré víry a poctivého obchodního styku 44. Naproti tomu doložka vyšší moci nachází uplatnění především u krátkodobých smluv (jednorázové dodání 41 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 43 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 44 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

18 zboží a zaplacení ceny), avšak lze doporučit její začlenění i do smluv dlouhodobých. 4. Mezi oběma doložkami je rovněž procesní rozdíl. Vyloučení odpovědnosti z důvodu události vyšší moci přichází v úvahu, až když strana nemůže plnit, tzn. strana se dovolává vyloučení odpovědnosti až poté, co nesplnila. Zatímco u doložky hardship se jí strana dovolává ještě před nesplněním, resp. před nemožností plnit Bund, J., M. Force majeure Clause: Drafting Advice for the CISG Practitioner. [Citováno 12. prosince 2007]. Dostupný z: 18

19 3. REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 3.1. Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen Vídeňská úmluva ) je unifikovanou přímou úpravou mezinárodní kupní smlouvy. Vídeňská úmluva byla podepsána v roce 1980 ve Vídni a vstoupila v platnost v roce V současnosti má bezmála 70 smluvních států. Její vytváření probíhalo v rámci Komise pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Pro tehdejší ČSFR se stala součástí právního řádu v dubnu 1991 (ve sb. zákonů pod číslem 160/1991). Po rozdělení ČSFR Česká republika vstoupila do Vídeňské úmluvy 46. V případě České republiky se Vídeňská úmluva aplikuje na smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají své sídlo podnikání v různých smluvních státech 47. Následující výklad je věnován čl. 79 Vídeňské úmluvy, který upravuje možnost formulace doložky vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy a který reguluje situaci, za níž je strana v důsledku vzniku překážky (vyšší moci) zbavena odpovědnosti za nesplnění povinností pro ni vyplývajících se smlouvy. Úprava v rámci Vídeňské úmluvy se snažila vyhnout odkazu či použití některé z regionálních úprav a chtěla vytvořit svůj vlastní koncept. Ustanovení čl. 79 neobsahuje označení, které by mohlo být spjato s některým z právních řádů, jako např. force majeure, imprévision, hardship apod. 48, namísto těchto pojmů užívá neutrálního pojmu překážka (impediment). Čl. 79 Vídeňské úmluvy tak představuje kompromis mezi doktrínou kontinentálního práva (civil law doctrine) a doktrínou zvykového práva (common law doctrine) Charakteristika článku 79 Článek 79 Vídeňské úmluvy stanoví následující: (1) Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které 46 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Právní předchůdce České republiky ČSFR učinila výhradu k čl. 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy. Viz Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Kessedjian, C. Competing Approaches to Force Majeure and Hardship. [Citováno 13. listopadu 2007]. Dostupný z: 49 Rivkin, D. Lex Mercatoria and Force Majeure. [Citováno 24. února 2008]. Dostupný z: 19

20 nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. (2) Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její odpovědnost pouze v případě, že: a) strana není odpovědna podle předchozího odstavce a b) osoba, kterou strana pověřila splněním povinnosti, by nebyla odpovědna, kdyby ustanovení předchozího odstavce se vztahovalo na ni. (3) Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. (4) Strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. (5) Ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby kterákoli ze stran vykonala jiné právo než nárok na náhradu škody podle této Úmluvy. Odst. 1 čl. 79 stanoví podmínky, za nichž strana není odpovědná za nesplnění svých povinností, je zde obecně formulováno, co se pokládá za okolnost vyšší moci. Obecně výraz nesplnění povinností by měl být zvažován v širším slova smyslu. Nesplnění jako takové může být jednak trvalé, dočasné, úplné, či částečné. Avšak v případech, kdy se strana dovolávala čl. 79, je obecným trendem, jak ukazují soudní rozhodnutí, spíše výklad restriktivní 50. Článek 79 odkazuje na jakoukoli povinnost, bez ohledu na to, které strany se týká, tzn. prodávající i kupující jsou subjekty stejných podmínek. Znění textu mlčí ohledně času výskytu překážky, což vyvolává otázku, zda se čl. 79 aplikuje i na situace, za kterých překážka existovala v čase uzavření smlouvy a byla neznámá oběma 50 Melis, W. Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. [Citováno 20. prosince 2007]. Dostupný z: Chengwei, L. Force Majeure: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. [Citováno 8. února 2008]. Dostuplný z: 20

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Tuto publikaci podpořila nadace CEE Trust Otázka náprav protiprávních

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu

Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Španělová Nesporné řízení jako samostatný druh civilního procesu Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Nesporné

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Návrh zákona Pracovní verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Část I 17. 8. 2014 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více