Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala paní Prof. JUDr. Naděždě Rozehnalové, CSc. za odborné vedení při vypracování diplomové práce, za čas, který mi věnovala při konzultacích, a za věcné připomínky k formální i obsahové stránce této práce. 2

3 POUŽITÉ ZKRATKY: ADR - Alternativní způsoby řešení sporů CISG - United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods ICC - Mezinárodní obchodní komora Komise - Komise pro evropské smluvní právo Principy - Principy evropského smluvního práva UNCITRAL - Komise pro mezinárodní obchodní právo Vídeňská úmluva - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Zásady UNIDROIT - Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 3

4 OBSAH: 1. ÚVOD KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložka vyšší moci Charakteristika doložky vyšší moci: Účinky doložky vyšší moci Hardship Charakteristika doložky hardship Účinky doložky hardship Struktura doložky Doložka hardship a český právní řád Odlišnosti obou doložek REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Charakteristika článku Nevyřešené a sporné otázky Článek 79 Vídeňské úmluvy a hardship Doporučení v rámci čl Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a doložka hardship a vyšší moci Zásady UNIDROIT a doložka hardship Princip závaznosti smlouvy ( pacta sunt servanda ) Definice hardship Účinky hardship dle Zásad UNIDROIT Zásady UNIDROIT a doložka vyšší moci Účinek doložky vyšší moci na práva a povinnosti stran Závěr k Zásadám UNIDROIT Srovnání ustanovení Vídeňské úmluvy se Zásadami UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a čl Zásad UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a hardship dle Zásad UNIDROIT Další možnosti Principy evropského smluvního práva Doložka hardship Doložka vyšší moci Mezinárodní obchodní komora a vzorové doložky vyšší moci a hardship Doložka hardship Doložka vyšší moci Doporučení ohledně doložek vyšší moci a hardship DOLOŽKY VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ Alternativní způsoby řešení sporů Charakteristika ADR Dělení ADR Využití ADR Výhody a nevýhody ADR oproti soudním řízením Doložky vyšší moci a hardship a vybrané způsoby ADR Arbitrážní řízení Mediace Med-arb

5 4.2. Rozhodovací praxe vztahující se k doložkám vyšší moci a hardship ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA

6 1. ÚVOD Základní a obecně akceptovanou zásadou smluvního práva je zásada pacta sunt servanda. Tato zásada v praxi znamená, že každá ze smluvních stran je odpovědná za její nesplnění, a to i v případě, že nesplnění je mimo její působnost a nemohlo být předvídáno v době uzavírání smlouvy. Tento princip odráží přirozené právní a ekonomické požadavky, neboť váže osobu k jejímu slibu a chrání zájmy druhé strany 1. Avšak na druhou stranu praxe ukázala, že striktní používání tohoto principu v řadě případů může vést k opačnému cíli. Jedná se o situace, kdy se podmínky smlouvy po jejím uzavření natolik změnily, že se plnění smlouvy pro jednu nebo obě strany stalo nadmíru obtížné či dokonce nemožné. V těchto případech se pak klauzule pacta sunt servanda jeví jako nepřiměřeně tvrdá 2. Myšlenka o tom, že změněné poměry mohou mít vliv na existenci závazkového právního poměru, nachází ucelené vyjádření v tzv. klauzuli rebus sic stantibus. Tato klauzule v podstatě říká, že každá smlouva je učiněna mlčky vyjádřenou výhradou, že budou zachovány poměry, za nichž byla smlouva uzavřena 3. Nejčastějším způsobem, jak strany mohou dopředu reagovat na změny okolností, je zakotvení doložek vyšší moci a hardship do smlouvy 4. Tyto dvě doložky jsou si velmi podobné a někdy může dojít i k jejich záměně, jedná se však o různé nástroje, které mají různý dopad na smlouvu. Doložka vyšší moci obvykle reaguje na případy nemožnosti plnění úplným či částečným ukončením smlouvy a zbavuje stranu odpovědnosti za nesplnění, zatímco doložka hardship umožňuje stranám při vychýlení smluvní rovnováhy přizpůsobit smlouvu novým podmínkám. Jednotlivé právní systémy si uvědomují situace, za kterých dochází ke změnám okolností. Podmínky, za nichž umožňují obranu pomocí vyšší moci neboli force 1 Maskow, D. Hardship and Force Majeure. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupný z: 2 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 3 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s V jiných právních řádech označované jako Imprévision, Frustration on purpose, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit. 6

7 majeure, se však liší. Rozdíly jsou jak v účincích na smlouvu, tak v terminologii. Adaptace smlouvy pomocí doložky hardship není vůbec všeobecně přijímána 5. Na mezinárodním poli byly učiněny pokusy směrem k vyřešení problematiky změny okolností. Zejména Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží odkazuje na překážku znemožňující plnění závazku a upravuje řešení pomocí doložky vyšší moci. Řešení přijaté Úmluvou však není zcela kompletní, např. zde není vůbec upravena otázka doložky hardship. Strany mezinárodních obchodních transakcí tak často do svých smluv zahrnují vlastní doložky hardship a vyšší moci nebo odkazují na jiné instituty, např. na tzv. právo nestátní, které rovněž tuto problematiku upravuje (jedná se např. o Zásady UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva nebo vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou). Avšak i když si strany do smlouvy zahrnou obě výše uvedené doložky a poté nastanou okolnosti vyšší moci nebo hardship, ne vždy se strany řídí podmínkami, které jsou v doložkách uvedené. Smluvní strany by si tak pro případ porušení povinností, které z doložek vyplývají, měly do smlouvy zahrnout i ustanovení o způsobu řešení případného sporu. Strany tak již v době uzavírání smlouvy, kdy jsou ještě způsobilé jednat, mohou minimalizovat negativní dopady sporu. Stranám samozřejmě zůstává zachována možnost kdykoli se obrátit na soud, ale pro případ sporů vyplývajících z nedodržení ustanovení v doložkách se jeví jako přijatelnější využít některý z alternativních způsobů řešení sporů. Alternativní způsoby řešení sporů, jejichž rozmach nastal v několika posledních desetiletích, nabízejí možnost rychlého a efektivního vyřešení sporu současně s možností zachování dobrých obchodních vztahů. Výběr určité formy alternativního řešení závisí na vůli a dohodě stran. Jednotlivé způsoby se navzájem liší převážně mírou formalizace, od rozhodčího řízení jako formalizovaného procesu na jedné straně až po konciliaci či vyjednávání jako silně neformálních procesů na straně druhé. Samozřejmě, že využití alternativních forem se nehodí pro všechny situace a pro všechny spory a rozhodně nemůže nahradit stávající systém soudnictví. Avšak čím více strany budou dopředu myslet na zvládnutí případných sporů a ve smlouvě se zavážou k aplikaci určitého způsobu řešení, tím větší je zde pak pravděpodobnost 5 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 7

8 efektivního zvládnutí sporu, ušetření nákladů a rovněž výše zmíněného zachování dobrých obchodních vztahů. Problematika doložek vyšší moci, hardship a následná možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů v případě jejich porušení je velice zajímavá a aktuální. Tato práce se pokusí analyzovat úpravu doložek na mezinárodní úrovni a charakterizovat možnosti stran obrátit se na některý z alternativních způsobů řešení sporů pro případ porušení povinností, které vyplývají z doložek. První část této diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou obou doložek, je zde uvedena analýza jejich základní rysů, znaků a možností použití. V následující části se pak nachází charakteristika obou doložek na poli mezinárodní regulace (Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží) a v rámci tzv. nestátního práva neboli soft law 6 (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva a vzorové doložky Mezinárodní obchodní komory). Podrobněji je zde analyzována úprava doložek v jednotlivých dokumentech, uvedeno hodnocení a vymezení nedostatků těchto úprav. Zároveň je provedena komparace ustanovení o vyšší moci a hardship, v této oblasti dvou nejvýznamnějších dokumentů, a to Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. V poslední části je pak vymezena problematika porušení povinností vyplývajících z doložek a možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů. V této části je uvedeno, jaké konkrétní možnosti má strana k využití a jejich výhody a nevýhody použití. Na závěr práce jsou ještě vybrána a uvedena některá zajímavá soudní rozhodnutí, která mají ukázat realizaci doložek v praxi v rámci řešení sporů. 6 Za soft law se označují normy, které mají právně nedokonalý obsah nebo formu. Chybí jim zpravidla vynutitelnost nebo tradiční forma práva: zákon, mezinárodní smlouva, obyčej atd. Viz Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: EUROLEX Bohemia, 2003, s

9 2. KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložky vyšší moci a hardship jsou v mezinárodní obchodní praxi dva hlavní právní instrumenty zabývající se problematikou změny okolností v rámci smluvního práva. Obě také představují výjimku z obecné zásady pacta sunt servanda. Jedná se však o rozdílné nástroje, které je nutné od sebe odlišovat 7. Jejich právní úprava probíhá na dvou úrovních, a to na: 1. Úrovni národní, jedná se o regulaci na úrovni jednotlivých států, kdy si státy ve svých právních řádech tyto instrumenty upravují s většími či menšími odlišnostmi (odlišnosti jsou jak v terminologii, tak v konkrétních projevech a účincích). Jednotlivé přístupy sice mají řadu společných rysů, avšak rozdíly mezi nimi jsou velmi důležité při volbě práva u mezinárodních kontraktů Úrovni mezinárodní, která se dále může členit na úroveň státní (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a úroveň nestátní (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva, vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou, o tom viz více kap. 3). V zásadě lze definovat dvě krajní pozice, a to mezi klasickým právním principem pacta sunt servanda (smlouvy je třeba dodržovat, a to za každých okolností) a mezi principem rebus sic stantibus 9 (tento princip reaguje na změny okolností, které nastaly po uzavření smlouvy). Podle toho, jak moc je upřednostňován ten který princip, jsou v právních řádech upraveny i doložky hardship a doložky vyšší moci. Na odlišnosti jednotlivých státních úprav má samozřejmě veliký vliv i výsledek dlouhodobého vývoje na daném území, aplikace tradičních principů národními soudy v praxi a často také vágnost v užívání jednotlivých pojmů v národní legislativě Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 9 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání 2007, č. 5, s Puelinckx, A., H. Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupné z: 9

10 2.1. Doložka vyšší moci Doložka vyšší moci 11 představuje nejznámější a nejužívanější nástroj v mezinárodním obchodním právu, se kterým se můžeme setkat v souvislosti s vyloučením odpovědnosti 12. Dle obvyklého významu, který je jí v mezinárodním prostředí dáván, tato doložka z důvodů tzv. vyšší moci umožňuje straně, která řádně a včas nesplnila závazky vyplývající pro ni ze smlouvy, osvobození od plnění závazků a vyloučení odpovědnosti za škodu vzniklou druhé straně z důvodu nesplnění 13. Okolnost vyšší moci představuje překážku, jež nezávisí na vůli strany, která nesplní závazek ze smlouvy, a je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností 14. Velmi obecně můžeme říci, že vyšší moc nastane, pokud plnění závazku ze smlouvy je nemožné vzhledem k nepředvídatelným událostem, které strany nemohly nijak ovlivnit 15. Jak již bylo řečeno výše, problematika vyšší moci je upravena jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Každý stát se však snaží s touto problematikou vypořádat různě. Vyšší moc bývá většinou v právních předpisech vymezena pouze základními pojmovými znaky, aniž by zákonodárce uváděl jakýkoli výčet konkrétních událostí, které lze podřadit pod vyšší moc. Obecně se však uznává vůle stran a smluvní úprava. Vhodná kombinace smlouvy, unifikované úpravy (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a principů či zásad vypracovaných na mezinárodní úrovni (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva) vytváří poměrně ucelenou právní úpravu a umožňuje výrazné odpoutání se od konkrétního národního právního řádu V různých právních řádech se můžeme setkat s různou terminologií od pojmu vis maior (pojem pocházející již z římské éry), přes anglický Acts of God až po francouzský Force Majeure. Poslední zmíněný se ujal i v mezinárodní obchodní praxi a stal se synonymem pro jednotlivé jazykové ekvivalenty pojmu vyšší moc. 12 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Jedná se o tzv. exempční klauzuli, neboli ustanovení, které zbavuje stranu odpovědnosti. 14 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 16 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s

11 Charakteristika doložky vyšší moci: Původ pojmu vyšší moc, resp. v mezinárodním prostředí užívaný pojem force majeure, leží v římském pojmu vis maior 17. Římské právo se v podstatě spokojilo s výčtem jednotlivých případů vyšší moci, aniž by definovalo obecná kritéria. Pojem vyšší moc (force majeure) byl jako takový poprvé užit až v Napoleonově Code civil. Dle ustanovení o smluvní odpovědnosti v Code civil došlo k nesplnění závazku dlužníka jeho jednáním. Nesplnění závazku tak samo o sobě představovalo zavinění a na dlužníkovi pak bylo, aby prokázal, že nesplnění vzniklo v důsledku nějaké vnější příčiny. Dle Code Civil byly mezi vnější příčiny zahrnuty vyšší moc a náhoda 18. Jak již bylo uvedeno výše, doložka vyšší moci je termín odkazující na událost, která vylučuje odpovědnost strany, která nesplnila. Aby se daná událost mohla podřadit pod okolnosti vyšší moci, musí být naplněny její pojmové znaky. Jednotlivé právní systémy se víceméně shodují na těchto znacích 19. Obecně můžeme říci, že vyšší moc: je okolnost způsobující vyloučení odpovědnosti, je nezávislá na vůli strany, nastala po uzavření smlouvy, je nepředvídatelnou okolností či překážkou, které nešlo předejít, je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností, po dobu, co tato okolnost nebo překážka trvá, se odkládá splnění závazku. Za okolnosti vyšší moci se obecně považují: války, občanské nepokoje a revoluce, pirátské útoky, politické převraty, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, sopečné erupce, tsunami, hurikány, požáry, bouře apod., mocenské zásahy v podobě bojkotů, embarg či jiné zákazy 20, 17 Southerington, T. Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade. [Citováno 5. ledna 2008]. Dostupný z: 18 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s. 72an. 19 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 20 V České republice např. známý zákaz exportu vzduchotechniky pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr provedený zák. č. 99/2000 Sb. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

12 a v současnosti aktuální i teroristické útoky, ptačí chřipka či epidemie SARS apod. 21. Ostatní okolnosti jak teorií, tak praxí tak jednoznačně hodnoceny nejsou. Jedná se např. o plošné výpadky energie, neposkytnutí či odnětí povolení nutného pro výkon určité činnosti a jiné mocenské zásahy 22. Za okolnosti vyšší moci obecně nejsou považovány události spojené s výrobním a distribučním procesem, okolnosti osobní povahy a dále okolnosti, za nichž je plnění, byť s podstatně vyššími náklady, možné. Za okolnost vyšší moci tedy v žádném případě nelze pokládat jen ekonomické obtíže strany 23, události, které straně pouze ztěžují či znepříjemňují plnění povinností, nebo překážky, které způsobují, že strana dosáhla menšího zisku, než jaký předpokládala v době uzavírání smlouvy. Stranám lze doporučit, aby si sporné okolnosti upravily smluvně, a tím se vyhnuly případným problémům či sporům. Obecně platí, že pokud si strany v rámci autonomie své vůle tyto události výslovně zahrnou mezi okolnosti vyšší moci, nebude v této otázce sporu a každý orgán rozhodující případný spor bude vycházet ze smluvních ustanovení Účinky doložky vyšší moci Primárním účinkem doložky vyšší moci je vyloučení odpovědnosti za nesplnění. Doložky však zpravidla mlčí v otázce trvání povinnosti osoby zasažené vyšší moci plnit svoje závazky a obvykle mlčí i ohledně dalšího osudu smlouvy. Pokud si strany tuto problematiku smluvně neupraví, bude se tato část řídit obecnou úpravou smluvních závazkových vztahů. Smlouva tak dle většiny právních řádů zůstane v platnosti a jen bude vyhrazena dodatečná lhůta pro plnění. Okolnost vyšší moci tedy zpravidla nevede k zániku smlouvy ihned, pouhým nastáním okolnosti vyšší moci dle výše uvedeného není zpravidla dotčeno trvání smlouvy. Je tedy vhodné si smluvně upravit dopad vyšší moci na smlouvu. Strany jednak mohou do doložky zahrnout ustanovení, které bude s událostí vyšší moci 21 Foster, J., S. Force Majeure Clauses. [Citováno 14. prosince 2007]. Dostupný z: 22 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

13 spojovat automatický zánik smlouvy či si mohou upravit možnost znovu jednat o podmínkách smlouvy (i když tento postup je více charakteristický pro doložku hardship). V mezinárodní praxi se můžeme velmi často setkat s tzv. dvoustupňovou strukturou doložky 25. V prvním stupni dochází k pozastavení či odložení plnění, a to buď na dobu pevně stanovenou anebo na dobu vzhledem k okolnostem rozumnou. Poté, co strana postižená vyšší mocí povinnost ani v dodatečné době nesplní, aplikuje se druhý stupeň, který obvykle umožňuje odstoupení od smlouvy nebo její automatický zánik. Pokud nesplnění povinnosti představuje podstatné porušení smlouvy, vzniká druhé straně právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí či nikoli. Doložka vyšší moci bývá také pravidelně doplněna o povinnost oznámení vzniku či trvání události. Takové ustanovení vyžaduje, aby strana, která se chce vyhnout odpovědnosti z důvodu nesplnění, podala zprávu o události druhé straně. Pokud strana postižená okolností vyšší moci toto nesplní, může to pro ni mít vážné následky. Nejčastěji bude strana odpovědna za škodu způsobenou neoznámením, v horším případě se nebude moci dovolávat nemožnosti plnění z důvodu vyšší moci 26. Další obvyklou povinností stran zakotvenou v doložce je povinnost učinit maximální opatření pro minimalizování účinků okolnosti vyšší moci. Pro případ porušení těchto povinností, bývá velmi často součástí také arbitrážní doložka či odkaz na jiný alternativní způsob řešení sporů (o tom více viz kap. 4) Hardship Doložka hardship představuje způsob reakce na ekonomické, politické, právní, finanční a technologické změny, které nastaly po uzavření smlouvy a které strany nemohly předvídat a nijak je ani ovlivnit. Zároveň tyto změny způsobují mezi stranami vážné narušení smluvní rovnováhy. Doložka hardship pochází z anglosaského prostředí a nejčastěji se s ní setkáme v mezinárodní obchodní praxi u dlouhodobých smluv (long term contracts), zejména 25 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html. 27 Tamtéž. 13

14 u investičních smluv 28. Na rozdíl od doložky vyšší moci, která reaguje na nemožnost plnění z důvodu okolnosti vyšší moci a má většinou za následek pozastavení, zrušení, či odstoupení od smlouvy, doložka hardship se uplatňuje především mezi stranami, které mají zájem na pokračování v plnění smlouvy 29. Hardship nikdy neznamená naprostou nemožnost plnění smluvních závazků, dochází pouze k větším obtížím při jejich plnění. Hlavní rozdíl mezi těmito doložkami tedy tkví v účincích okolností na smlouvu a ve vlastním zájmu stran na pokračování smlouvy Charakteristika doložky hardship Doložka hardship zavazuje strany, aby v případě změny okolností, za kterých se pro jednu stranu stane plnění nadmíru obtížné, ale ne nemožné, znovu jednaly o smlouvě tak, aby opět byla nastolena rovnováha mezi stranami a smysl smlouvy mohl být naplněn i za změněných okolností 31. Aby použití doložky hardship přicházelo v úvahu, musí byt splněny podmínky, mezi něž patří: smluvní rovnováha musí být natolik vychýlena, že se při objektivním posouzení jeví jako nepřijatelná, jedná se o mimořádné události zásadního významu 32, tyto události nastaly až po uzavření smlouvy, nedaly se předvídat a byly mimo kontrolu postižené strany, vznikly bez vůle a zapříčinění strany 33. Na doložku hardship se však nemůže odvolávat strana, která danou událost zavinila či se o ni zapříčinila, 28 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 30 Goode, R. Conference report: Force Majeure and Hardship. Paříž [Citováno 8. února 2008] Dostupný z: 31 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Obecně je odmítáno zařadit pod rozsah ustanovení hardship inflaci nebo devalvaci měny, pokud se strany chtějí vyhnout i tomuto riziku, tak by si měly do smlouvy začlenit cenovou, resp. měnovou doložku. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 14

15 u níž nastala událost v době, kdy již byla v prodlení s plněním, u které sice daná událost spadá pod rozsah hardship, ale strany si zvolily pro konkrétní situaci ustanovení speciální povahy (typickým příkladem jsou výrazné kurzovní výkyvy, na které reaguje měnová doložka začleněná do smlouvy 34 ), u které nastala událost podřaditelná pod hardship, ale postižená strana již s obtížemi závazek splnila, obtížnost plnění smlouvy lze posuzovat pouze vzhledem k budoucnosti, tedy dosud neuskutečněným plněním Účinky doložky hardship Nejčastějším účinkem, který nastává v případě události hardship, je zahájení jednání o přizpůsobení smlouvy novým podmínkám 35. Samozřejmě toto není jediná varianta, která může nastat. Strany mohou do doložky zahrnout např. automatickou úpravu cen, ukončení smlouvy nebo pozastavení plnění. Kromě těchto tvrdých způsobů a kromě výše zmíněného zahájení jednání o nových podmínkách smlouvy se strany mohou rovněž obrátit na třetí osobu s žádostí o adaptaci smlouvy. Případně mohou zahrnout do doložky ustanovení o oprávnění třetí osoby adaptovat smlouvu až poté, co nedosáhnou shody v rámci jednání o smlouvě. Třetí osobou bývá nejčastěji osoba rozhodce, nejsou však vyloučeny i jiné možnosti (o tom více viz kap. 4). Je zřejmé, že i bez přítomnosti doložky hardship ve smlouvě stranám nic nebrání, aby v případě nepředvídatelných okolností či událostí jednaly o adaptaci smlouvy a následně ji provedly. Avšak pokud druhá strana nebude ochotna přistoupit na dané změny, v zásadě nebude možné se dovolávat podstatného porušení smlouvy a následně od smlouvy odstoupit Struktura doložky Doložka hardship se obvykle skládá ze dvou částí. První představuje hypotézu, tzn. případy, na které se doložka aplikuje. Druhá část se zabývá účinky hardship, tzn. co se stane, když se naplní hypotéza. 34 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

16 1. Hypotéza Hypotéza se dále dělí na další dvě části, a to na vymezení okolností, na něž se hardship vztahuje (základními znaky jsou nepředvídatelnost a neznámost při uzavírání smlouvy), a na následky okolností pro případ, že opravdu nastanou (základní skutečností zde je, že byla podstatně narušena rovnováha smlouvy 37 ). 2. Účinek doložky Hardship doložky obyčejně nabízí nové jednání o smlouvě. Součástí doložky pravidelně bývají i ustanovení o lhůtách pro oznámení a arbitrážní doložky. V případě, že dohoda mezi stranami není dosažena, tak nejčastěji nastupuje odstoupení od smlouvy, zrušení celé smlouvy nebo možnost obrátit se na soud, rozhodce, či jiný alternativní způsob řešení sporů 38 (více viz kap. 4) Doložka hardship a český právní řád Českému právnímu prostředí je doložka hardship poněkud vzdálená, ovšem její použití ve smlouvě není v dosahu českého práva nijak vyloučeno 39. Doložce hardship je blízké ustanovení 356 obchodního zákoníku o zmaření účelu smlouvy, ale v žádném případě se nejedná o totožný institut. Je zde jen jistá koncepční podobnost. Institut zmaření účelu smlouvy dle 356 obchodního zákoníku požaduje, aby účel smlouvy byl ve smlouvě výslovně vyjádřen, což neodpovídá klasickému konceptu doložky hardship. Stejně tak neodpovídá ani odst. 2 stejného ustanovení, který říká, že za změnu okolností podle odst. 2 se nepovažuje změna majetkových poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace 40. Nevhodně jsou též řešeny následky zmaření účelu smlouvy, strana dotčená zmařením účelu smlouvy má pouze právo od smlouvy odstoupit. Ustanovení o zmaření účelu smlouvy sice do jisté míry odráží princip rebus sic stantibus v českém právním řádu, avšak toto ustanovení se od klasického pojetí hardship dosti odlišuje. Naštěstí ustanovení 356 obchodního zákoníku je dispozitivní 37 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 39 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 povahy, tzn. strany si mohou jeho obsah upravit či začlenit do smlouvy běžnou doložku hardship Odlišnosti obou doložek Doložky vyšší moci a hardship jsou si velmi podobné, mají několik společných rysů, obě se vztahují na situace, za nichž dojde ke změně okolností, obě představují výjimku ze zásady pacta sunt servanda a obě by měly být vykládány restriktivně 42. Nicméně tyto doložky představují odlišné nástroje a nemělo by docházet k jejich záměně. Rozdíly, kterými se tyto doložky od sebe odlišují, lze vymezit následovně: 1. Hardship se uplatní za situace, za níž se plnění závazku stane pro stranu mnohem obtížnější, ale ne nemožné. Zatímco doložka vyšší moci se uplatní v případě, že se plnění stane nemožným, a to alespoň dočasně. 2. Účelem hardship je umožnit stranám upravení smlouvy tak, aby při respektování zájmů dotčené strany byla zachována možnost plnění smlouvy a aby byla opět nastolena rovnováha mezi stranami. Naproti tomu účelem doložky vyšší moci je zbavit dlužníka povinnosti nahradit věřiteli škodu, která by mu mohla vzniknout v důsledku prodlení s plněním závazků. Obvyklým řešením v souvislosti s použitím této doložky je i možnost odstoupení od smlouvy, případně pozastavení nebo automatické ukončení smlouvy Doložka hardship je většinou užívána v rámci dlouhodobých smluv (rámcové smlouvy, smlouvy o dodávkách investičních celků), u kterých se předpokládá, že strany budou mít zájem na pokračování v plnění smluvních závazků. Prostřednictvím této doložky tak strany vyjadřují zájem na respektování zásady dobré víry a poctivého obchodního styku 44. Naproti tomu doložka vyšší moci nachází uplatnění především u krátkodobých smluv (jednorázové dodání 41 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 43 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 44 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

18 zboží a zaplacení ceny), avšak lze doporučit její začlenění i do smluv dlouhodobých. 4. Mezi oběma doložkami je rovněž procesní rozdíl. Vyloučení odpovědnosti z důvodu události vyšší moci přichází v úvahu, až když strana nemůže plnit, tzn. strana se dovolává vyloučení odpovědnosti až poté, co nesplnila. Zatímco u doložky hardship se jí strana dovolává ještě před nesplněním, resp. před nemožností plnit Bund, J., M. Force majeure Clause: Drafting Advice for the CISG Practitioner. [Citováno 12. prosince 2007]. Dostupný z: 18

19 3. REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 3.1. Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen Vídeňská úmluva ) je unifikovanou přímou úpravou mezinárodní kupní smlouvy. Vídeňská úmluva byla podepsána v roce 1980 ve Vídni a vstoupila v platnost v roce V současnosti má bezmála 70 smluvních států. Její vytváření probíhalo v rámci Komise pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Pro tehdejší ČSFR se stala součástí právního řádu v dubnu 1991 (ve sb. zákonů pod číslem 160/1991). Po rozdělení ČSFR Česká republika vstoupila do Vídeňské úmluvy 46. V případě České republiky se Vídeňská úmluva aplikuje na smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají své sídlo podnikání v různých smluvních státech 47. Následující výklad je věnován čl. 79 Vídeňské úmluvy, který upravuje možnost formulace doložky vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy a který reguluje situaci, za níž je strana v důsledku vzniku překážky (vyšší moci) zbavena odpovědnosti za nesplnění povinností pro ni vyplývajících se smlouvy. Úprava v rámci Vídeňské úmluvy se snažila vyhnout odkazu či použití některé z regionálních úprav a chtěla vytvořit svůj vlastní koncept. Ustanovení čl. 79 neobsahuje označení, které by mohlo být spjato s některým z právních řádů, jako např. force majeure, imprévision, hardship apod. 48, namísto těchto pojmů užívá neutrálního pojmu překážka (impediment). Čl. 79 Vídeňské úmluvy tak představuje kompromis mezi doktrínou kontinentálního práva (civil law doctrine) a doktrínou zvykového práva (common law doctrine) Charakteristika článku 79 Článek 79 Vídeňské úmluvy stanoví následující: (1) Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které 46 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Právní předchůdce České republiky ČSFR učinila výhradu k čl. 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy. Viz Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Kessedjian, C. Competing Approaches to Force Majeure and Hardship. [Citováno 13. listopadu 2007]. Dostupný z: 49 Rivkin, D. Lex Mercatoria and Force Majeure. [Citováno 24. února 2008]. Dostupný z: 19

20 nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. (2) Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její odpovědnost pouze v případě, že: a) strana není odpovědna podle předchozího odstavce a b) osoba, kterou strana pověřila splněním povinnosti, by nebyla odpovědna, kdyby ustanovení předchozího odstavce se vztahovalo na ni. (3) Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. (4) Strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. (5) Ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby kterákoli ze stran vykonala jiné právo než nárok na náhradu škody podle této Úmluvy. Odst. 1 čl. 79 stanoví podmínky, za nichž strana není odpovědná za nesplnění svých povinností, je zde obecně formulováno, co se pokládá za okolnost vyšší moci. Obecně výraz nesplnění povinností by měl být zvažován v širším slova smyslu. Nesplnění jako takové může být jednak trvalé, dočasné, úplné, či částečné. Avšak v případech, kdy se strana dovolávala čl. 79, je obecným trendem, jak ukazují soudní rozhodnutí, spíše výklad restriktivní 50. Článek 79 odkazuje na jakoukoli povinnost, bez ohledu na to, které strany se týká, tzn. prodávající i kupující jsou subjekty stejných podmínek. Znění textu mlčí ohledně času výskytu překážky, což vyvolává otázku, zda se čl. 79 aplikuje i na situace, za kterých překážka existovala v čase uzavření smlouvy a byla neznámá oběma 50 Melis, W. Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. [Citováno 20. prosince 2007]. Dostupný z: Chengwei, L. Force Majeure: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. [Citováno 8. února 2008]. Dostuplný z: 20

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčí řízení Nejčastější podoba v mezinárodním

Více

Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova Praha 1O. Článek 7. ustanovení. Závěrečná

Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova Praha 1O. Článek 7. ustanovení. Závěrečná Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova 48. 100 41 Praha 1O tel.: +420 272 185 111 fax: +420 271 732 377 e-mail: suld@suld.cz web: www.suld.cz 6.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Mezinárodní smlouvy (soubory přímých norem) zpravidla neupravují všechny otázky v předmětu úpravy. Otázky, které nejsou upraveny = mezery

Mezinárodní smlouvy (soubory přímých norem) zpravidla neupravují všechny otázky v předmětu úpravy. Otázky, které nejsou upraveny = mezery MEZERY VÚ Mezinárodní smlouvy (soubory přímých norem) zpravidla neupravují všechny otázky v předmětu úpravy. Otázky, které nejsou upraveny = mezery mezery vnitřní : otázky, které jsou úmluvou upraveny

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v České republice (tehdejší ČSFR) vstoupila

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

I. Úvod do problematiky měnových doložek

I. Úvod do problematiky měnových doložek Doložky vážící se ke kupní ceně (měnová doložka s automatickým přepočtem kupní ceny, měnová doložka s jednací variantou či cenovou arbitráží, klouzavá doložka s jednací variantou) I. Úvod do problematiky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva:

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva: Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, Nový občanský zákoník Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, 1908-2009 Základní charakteristika Dosažení cíle závazků (splnění) Řešení neplnění závazků ze zákona nebo poskytnutím právního

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží Keramet, spol. s r.o., IČO 49683560 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a dodávky zboží I. Úvodní ustanovení 1. Koupě a prodej zboží se řídí ujednanou kupní smlouvou, ( dále jen KS ). Součástí KS jsou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky Návrh U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Článek III. Práva a povinnosti stran

Článek III. Práva a povinnosti stran odpovídat za škodu, kterou by takový náhradník způsobil, ani za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. 2.5 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku IV. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek smlouvy s ohledem na 3E při zadávání Příloha č. D2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více