Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala paní Prof. JUDr. Naděždě Rozehnalové, CSc. za odborné vedení při vypracování diplomové práce, za čas, který mi věnovala při konzultacích, a za věcné připomínky k formální i obsahové stránce této práce. 2

3 POUŽITÉ ZKRATKY: ADR - Alternativní způsoby řešení sporů CISG - United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods ICC - Mezinárodní obchodní komora Komise - Komise pro evropské smluvní právo Principy - Principy evropského smluvního práva UNCITRAL - Komise pro mezinárodní obchodní právo Vídeňská úmluva - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Zásady UNIDROIT - Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 3

4 OBSAH: 1. ÚVOD KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložka vyšší moci Charakteristika doložky vyšší moci: Účinky doložky vyšší moci Hardship Charakteristika doložky hardship Účinky doložky hardship Struktura doložky Doložka hardship a český právní řád Odlišnosti obou doložek REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Charakteristika článku Nevyřešené a sporné otázky Článek 79 Vídeňské úmluvy a hardship Doporučení v rámci čl Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a doložka hardship a vyšší moci Zásady UNIDROIT a doložka hardship Princip závaznosti smlouvy ( pacta sunt servanda ) Definice hardship Účinky hardship dle Zásad UNIDROIT Zásady UNIDROIT a doložka vyšší moci Účinek doložky vyšší moci na práva a povinnosti stran Závěr k Zásadám UNIDROIT Srovnání ustanovení Vídeňské úmluvy se Zásadami UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a čl Zásad UNIDROIT Čl. 79 Vídeňské úmluvy a hardship dle Zásad UNIDROIT Další možnosti Principy evropského smluvního práva Doložka hardship Doložka vyšší moci Mezinárodní obchodní komora a vzorové doložky vyšší moci a hardship Doložka hardship Doložka vyšší moci Doporučení ohledně doložek vyšší moci a hardship DOLOŽKY VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ Alternativní způsoby řešení sporů Charakteristika ADR Dělení ADR Využití ADR Výhody a nevýhody ADR oproti soudním řízením Doložky vyšší moci a hardship a vybrané způsoby ADR Arbitrážní řízení Mediace Med-arb

5 4.2. Rozhodovací praxe vztahující se k doložkám vyšší moci a hardship ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA

6 1. ÚVOD Základní a obecně akceptovanou zásadou smluvního práva je zásada pacta sunt servanda. Tato zásada v praxi znamená, že každá ze smluvních stran je odpovědná za její nesplnění, a to i v případě, že nesplnění je mimo její působnost a nemohlo být předvídáno v době uzavírání smlouvy. Tento princip odráží přirozené právní a ekonomické požadavky, neboť váže osobu k jejímu slibu a chrání zájmy druhé strany 1. Avšak na druhou stranu praxe ukázala, že striktní používání tohoto principu v řadě případů může vést k opačnému cíli. Jedná se o situace, kdy se podmínky smlouvy po jejím uzavření natolik změnily, že se plnění smlouvy pro jednu nebo obě strany stalo nadmíru obtížné či dokonce nemožné. V těchto případech se pak klauzule pacta sunt servanda jeví jako nepřiměřeně tvrdá 2. Myšlenka o tom, že změněné poměry mohou mít vliv na existenci závazkového právního poměru, nachází ucelené vyjádření v tzv. klauzuli rebus sic stantibus. Tato klauzule v podstatě říká, že každá smlouva je učiněna mlčky vyjádřenou výhradou, že budou zachovány poměry, za nichž byla smlouva uzavřena 3. Nejčastějším způsobem, jak strany mohou dopředu reagovat na změny okolností, je zakotvení doložek vyšší moci a hardship do smlouvy 4. Tyto dvě doložky jsou si velmi podobné a někdy může dojít i k jejich záměně, jedná se však o různé nástroje, které mají různý dopad na smlouvu. Doložka vyšší moci obvykle reaguje na případy nemožnosti plnění úplným či částečným ukončením smlouvy a zbavuje stranu odpovědnosti za nesplnění, zatímco doložka hardship umožňuje stranám při vychýlení smluvní rovnováhy přizpůsobit smlouvu novým podmínkám. Jednotlivé právní systémy si uvědomují situace, za kterých dochází ke změnám okolností. Podmínky, za nichž umožňují obranu pomocí vyšší moci neboli force 1 Maskow, D. Hardship and Force Majeure. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupný z: 2 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 3 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s V jiných právních řádech označované jako Imprévision, Frustration on purpose, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit. 6

7 majeure, se však liší. Rozdíly jsou jak v účincích na smlouvu, tak v terminologii. Adaptace smlouvy pomocí doložky hardship není vůbec všeobecně přijímána 5. Na mezinárodním poli byly učiněny pokusy směrem k vyřešení problematiky změny okolností. Zejména Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží odkazuje na překážku znemožňující plnění závazku a upravuje řešení pomocí doložky vyšší moci. Řešení přijaté Úmluvou však není zcela kompletní, např. zde není vůbec upravena otázka doložky hardship. Strany mezinárodních obchodních transakcí tak často do svých smluv zahrnují vlastní doložky hardship a vyšší moci nebo odkazují na jiné instituty, např. na tzv. právo nestátní, které rovněž tuto problematiku upravuje (jedná se např. o Zásady UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva nebo vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou). Avšak i když si strany do smlouvy zahrnou obě výše uvedené doložky a poté nastanou okolnosti vyšší moci nebo hardship, ne vždy se strany řídí podmínkami, které jsou v doložkách uvedené. Smluvní strany by si tak pro případ porušení povinností, které z doložek vyplývají, měly do smlouvy zahrnout i ustanovení o způsobu řešení případného sporu. Strany tak již v době uzavírání smlouvy, kdy jsou ještě způsobilé jednat, mohou minimalizovat negativní dopady sporu. Stranám samozřejmě zůstává zachována možnost kdykoli se obrátit na soud, ale pro případ sporů vyplývajících z nedodržení ustanovení v doložkách se jeví jako přijatelnější využít některý z alternativních způsobů řešení sporů. Alternativní způsoby řešení sporů, jejichž rozmach nastal v několika posledních desetiletích, nabízejí možnost rychlého a efektivního vyřešení sporu současně s možností zachování dobrých obchodních vztahů. Výběr určité formy alternativního řešení závisí na vůli a dohodě stran. Jednotlivé způsoby se navzájem liší převážně mírou formalizace, od rozhodčího řízení jako formalizovaného procesu na jedné straně až po konciliaci či vyjednávání jako silně neformálních procesů na straně druhé. Samozřejmě, že využití alternativních forem se nehodí pro všechny situace a pro všechny spory a rozhodně nemůže nahradit stávající systém soudnictví. Avšak čím více strany budou dopředu myslet na zvládnutí případných sporů a ve smlouvě se zavážou k aplikaci určitého způsobu řešení, tím větší je zde pak pravděpodobnost 5 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 7

8 efektivního zvládnutí sporu, ušetření nákladů a rovněž výše zmíněného zachování dobrých obchodních vztahů. Problematika doložek vyšší moci, hardship a následná možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů v případě jejich porušení je velice zajímavá a aktuální. Tato práce se pokusí analyzovat úpravu doložek na mezinárodní úrovni a charakterizovat možnosti stran obrátit se na některý z alternativních způsobů řešení sporů pro případ porušení povinností, které vyplývají z doložek. První část této diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou obou doložek, je zde uvedena analýza jejich základní rysů, znaků a možností použití. V následující části se pak nachází charakteristika obou doložek na poli mezinárodní regulace (Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží) a v rámci tzv. nestátního práva neboli soft law 6 (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva a vzorové doložky Mezinárodní obchodní komory). Podrobněji je zde analyzována úprava doložek v jednotlivých dokumentech, uvedeno hodnocení a vymezení nedostatků těchto úprav. Zároveň je provedena komparace ustanovení o vyšší moci a hardship, v této oblasti dvou nejvýznamnějších dokumentů, a to Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT. V poslední části je pak vymezena problematika porušení povinností vyplývajících z doložek a možnost navázání na alternativní způsoby řešení sporů. V této části je uvedeno, jaké konkrétní možnosti má strana k využití a jejich výhody a nevýhody použití. Na závěr práce jsou ještě vybrána a uvedena některá zajímavá soudní rozhodnutí, která mají ukázat realizaci doložek v praxi v rámci řešení sporů. 6 Za soft law se označují normy, které mají právně nedokonalý obsah nebo formu. Chybí jim zpravidla vynutitelnost nebo tradiční forma práva: zákon, mezinárodní smlouva, obyčej atd. Viz Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: EUROLEX Bohemia, 2003, s

9 2. KONCEPT DOLOŽEK VYŠŠÍ MOCI A HARDSHIP Doložky vyšší moci a hardship jsou v mezinárodní obchodní praxi dva hlavní právní instrumenty zabývající se problematikou změny okolností v rámci smluvního práva. Obě také představují výjimku z obecné zásady pacta sunt servanda. Jedná se však o rozdílné nástroje, které je nutné od sebe odlišovat 7. Jejich právní úprava probíhá na dvou úrovních, a to na: 1. Úrovni národní, jedná se o regulaci na úrovni jednotlivých států, kdy si státy ve svých právních řádech tyto instrumenty upravují s většími či menšími odlišnostmi (odlišnosti jsou jak v terminologii, tak v konkrétních projevech a účincích). Jednotlivé přístupy sice mají řadu společných rysů, avšak rozdíly mezi nimi jsou velmi důležité při volbě práva u mezinárodních kontraktů Úrovni mezinárodní, která se dále může členit na úroveň státní (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a úroveň nestátní (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva, vzorové doložky vypracované Mezinárodní obchodní komorou, o tom viz více kap. 3). V zásadě lze definovat dvě krajní pozice, a to mezi klasickým právním principem pacta sunt servanda (smlouvy je třeba dodržovat, a to za každých okolností) a mezi principem rebus sic stantibus 9 (tento princip reaguje na změny okolností, které nastaly po uzavření smlouvy). Podle toho, jak moc je upřednostňován ten který princip, jsou v právních řádech upraveny i doložky hardship a doložky vyšší moci. Na odlišnosti jednotlivých státních úprav má samozřejmě veliký vliv i výsledek dlouhodobého vývoje na daném území, aplikace tradičních principů národními soudy v praxi a často také vágnost v užívání jednotlivých pojmů v národní legislativě Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 9 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání 2007, č. 5, s Puelinckx, A., H. Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances. [Citováno 13. prosince 2007]. Dostupné z: 9

10 2.1. Doložka vyšší moci Doložka vyšší moci 11 představuje nejznámější a nejužívanější nástroj v mezinárodním obchodním právu, se kterým se můžeme setkat v souvislosti s vyloučením odpovědnosti 12. Dle obvyklého významu, který je jí v mezinárodním prostředí dáván, tato doložka z důvodů tzv. vyšší moci umožňuje straně, která řádně a včas nesplnila závazky vyplývající pro ni ze smlouvy, osvobození od plnění závazků a vyloučení odpovědnosti za škodu vzniklou druhé straně z důvodu nesplnění 13. Okolnost vyšší moci představuje překážku, jež nezávisí na vůli strany, která nesplní závazek ze smlouvy, a je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností 14. Velmi obecně můžeme říci, že vyšší moc nastane, pokud plnění závazku ze smlouvy je nemožné vzhledem k nepředvídatelným událostem, které strany nemohly nijak ovlivnit 15. Jak již bylo řečeno výše, problematika vyšší moci je upravena jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Každý stát se však snaží s touto problematikou vypořádat různě. Vyšší moc bývá většinou v právních předpisech vymezena pouze základními pojmovými znaky, aniž by zákonodárce uváděl jakýkoli výčet konkrétních událostí, které lze podřadit pod vyšší moc. Obecně se však uznává vůle stran a smluvní úprava. Vhodná kombinace smlouvy, unifikované úpravy (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a principů či zásad vypracovaných na mezinárodní úrovni (Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, Principy evropského smluvního práva) vytváří poměrně ucelenou právní úpravu a umožňuje výrazné odpoutání se od konkrétního národního právního řádu V různých právních řádech se můžeme setkat s různou terminologií od pojmu vis maior (pojem pocházející již z římské éry), přes anglický Acts of God až po francouzský Force Majeure. Poslední zmíněný se ujal i v mezinárodní obchodní praxi a stal se synonymem pro jednotlivé jazykové ekvivalenty pojmu vyšší moc. 12 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Jedná se o tzv. exempční klauzuli, neboli ustanovení, které zbavuje stranu odpovědnosti. 14 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 16 Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s

11 Charakteristika doložky vyšší moci: Původ pojmu vyšší moc, resp. v mezinárodním prostředí užívaný pojem force majeure, leží v římském pojmu vis maior 17. Římské právo se v podstatě spokojilo s výčtem jednotlivých případů vyšší moci, aniž by definovalo obecná kritéria. Pojem vyšší moc (force majeure) byl jako takový poprvé užit až v Napoleonově Code civil. Dle ustanovení o smluvní odpovědnosti v Code civil došlo k nesplnění závazku dlužníka jeho jednáním. Nesplnění závazku tak samo o sobě představovalo zavinění a na dlužníkovi pak bylo, aby prokázal, že nesplnění vzniklo v důsledku nějaké vnější příčiny. Dle Code Civil byly mezi vnější příčiny zahrnuty vyšší moc a náhoda 18. Jak již bylo uvedeno výše, doložka vyšší moci je termín odkazující na událost, která vylučuje odpovědnost strany, která nesplnila. Aby se daná událost mohla podřadit pod okolnosti vyšší moci, musí být naplněny její pojmové znaky. Jednotlivé právní systémy se víceméně shodují na těchto znacích 19. Obecně můžeme říci, že vyšší moc: je okolnost způsobující vyloučení odpovědnosti, je nezávislá na vůli strany, nastala po uzavření smlouvy, je nepředvídatelnou okolností či překážkou, které nešlo předejít, je takové intenzity, že plnění je buď zcela nemožné, nebo natolik ztížené, že to hraničí s nemožností, po dobu, co tato okolnost nebo překážka trvá, se odkládá splnění závazku. Za okolnosti vyšší moci se obecně považují: války, občanské nepokoje a revoluce, pirátské útoky, politické převraty, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, sopečné erupce, tsunami, hurikány, požáry, bouře apod., mocenské zásahy v podobě bojkotů, embarg či jiné zákazy 20, 17 Southerington, T. Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade. [Citováno 5. ledna 2008]. Dostupný z: 18 Kanda, A. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Praha: Academie, nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s. 72an. 19 Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 20 V České republice např. známý zákaz exportu vzduchotechniky pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr provedený zák. č. 99/2000 Sb. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

12 a v současnosti aktuální i teroristické útoky, ptačí chřipka či epidemie SARS apod. 21. Ostatní okolnosti jak teorií, tak praxí tak jednoznačně hodnoceny nejsou. Jedná se např. o plošné výpadky energie, neposkytnutí či odnětí povolení nutného pro výkon určité činnosti a jiné mocenské zásahy 22. Za okolnosti vyšší moci obecně nejsou považovány události spojené s výrobním a distribučním procesem, okolnosti osobní povahy a dále okolnosti, za nichž je plnění, byť s podstatně vyššími náklady, možné. Za okolnost vyšší moci tedy v žádném případě nelze pokládat jen ekonomické obtíže strany 23, události, které straně pouze ztěžují či znepříjemňují plnění povinností, nebo překážky, které způsobují, že strana dosáhla menšího zisku, než jaký předpokládala v době uzavírání smlouvy. Stranám lze doporučit, aby si sporné okolnosti upravily smluvně, a tím se vyhnuly případným problémům či sporům. Obecně platí, že pokud si strany v rámci autonomie své vůle tyto události výslovně zahrnou mezi okolnosti vyšší moci, nebude v této otázce sporu a každý orgán rozhodující případný spor bude vycházet ze smluvních ustanovení Účinky doložky vyšší moci Primárním účinkem doložky vyšší moci je vyloučení odpovědnosti za nesplnění. Doložky však zpravidla mlčí v otázce trvání povinnosti osoby zasažené vyšší moci plnit svoje závazky a obvykle mlčí i ohledně dalšího osudu smlouvy. Pokud si strany tuto problematiku smluvně neupraví, bude se tato část řídit obecnou úpravou smluvních závazkových vztahů. Smlouva tak dle většiny právních řádů zůstane v platnosti a jen bude vyhrazena dodatečná lhůta pro plnění. Okolnost vyšší moci tedy zpravidla nevede k zániku smlouvy ihned, pouhým nastáním okolnosti vyšší moci dle výše uvedeného není zpravidla dotčeno trvání smlouvy. Je tedy vhodné si smluvně upravit dopad vyšší moci na smlouvu. Strany jednak mohou do doložky zahrnout ustanovení, které bude s událostí vyšší moci 21 Foster, J., S. Force Majeure Clauses. [Citováno 14. prosince 2007]. Dostupný z: 22 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

13 spojovat automatický zánik smlouvy či si mohou upravit možnost znovu jednat o podmínkách smlouvy (i když tento postup je více charakteristický pro doložku hardship). V mezinárodní praxi se můžeme velmi často setkat s tzv. dvoustupňovou strukturou doložky 25. V prvním stupni dochází k pozastavení či odložení plnění, a to buď na dobu pevně stanovenou anebo na dobu vzhledem k okolnostem rozumnou. Poté, co strana postižená vyšší mocí povinnost ani v dodatečné době nesplní, aplikuje se druhý stupeň, který obvykle umožňuje odstoupení od smlouvy nebo její automatický zánik. Pokud nesplnění povinnosti představuje podstatné porušení smlouvy, vzniká druhé straně právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí či nikoli. Doložka vyšší moci bývá také pravidelně doplněna o povinnost oznámení vzniku či trvání události. Takové ustanovení vyžaduje, aby strana, která se chce vyhnout odpovědnosti z důvodu nesplnění, podala zprávu o události druhé straně. Pokud strana postižená okolností vyšší moci toto nesplní, může to pro ni mít vážné následky. Nejčastěji bude strana odpovědna za škodu způsobenou neoznámením, v horším případě se nebude moci dovolávat nemožnosti plnění z důvodu vyšší moci 26. Další obvyklou povinností stran zakotvenou v doložce je povinnost učinit maximální opatření pro minimalizování účinků okolnosti vyšší moci. Pro případ porušení těchto povinností, bývá velmi často součástí také arbitrážní doložka či odkaz na jiný alternativní způsob řešení sporů (o tom více viz kap. 4) Hardship Doložka hardship představuje způsob reakce na ekonomické, politické, právní, finanční a technologické změny, které nastaly po uzavření smlouvy a které strany nemohly předvídat a nijak je ani ovlivnit. Zároveň tyto změny způsobují mezi stranami vážné narušení smluvní rovnováhy. Doložka hardship pochází z anglosaského prostředí a nejčastěji se s ní setkáme v mezinárodní obchodní praxi u dlouhodobých smluv (long term contracts), zejména 25 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html. 27 Tamtéž. 13

14 u investičních smluv 28. Na rozdíl od doložky vyšší moci, která reaguje na nemožnost plnění z důvodu okolnosti vyšší moci a má většinou za následek pozastavení, zrušení, či odstoupení od smlouvy, doložka hardship se uplatňuje především mezi stranami, které mají zájem na pokračování v plnění smlouvy 29. Hardship nikdy neznamená naprostou nemožnost plnění smluvních závazků, dochází pouze k větším obtížím při jejich plnění. Hlavní rozdíl mezi těmito doložkami tedy tkví v účincích okolností na smlouvu a ve vlastním zájmu stran na pokračování smlouvy Charakteristika doložky hardship Doložka hardship zavazuje strany, aby v případě změny okolností, za kterých se pro jednu stranu stane plnění nadmíru obtížné, ale ne nemožné, znovu jednaly o smlouvě tak, aby opět byla nastolena rovnováha mezi stranami a smysl smlouvy mohl být naplněn i za změněných okolností 31. Aby použití doložky hardship přicházelo v úvahu, musí byt splněny podmínky, mezi něž patří: smluvní rovnováha musí být natolik vychýlena, že se při objektivním posouzení jeví jako nepřijatelná, jedná se o mimořádné události zásadního významu 32, tyto události nastaly až po uzavření smlouvy, nedaly se předvídat a byly mimo kontrolu postižené strany, vznikly bez vůle a zapříčinění strany 33. Na doložku hardship se však nemůže odvolávat strana, která danou událost zavinila či se o ni zapříčinila, 28 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 30 Goode, R. Conference report: Force Majeure and Hardship. Paříž [Citováno 8. února 2008] Dostupný z: 31 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Obecně je odmítáno zařadit pod rozsah ustanovení hardship inflaci nebo devalvaci měny, pokud se strany chtějí vyhnout i tomuto riziku, tak by si měly do smlouvy začlenit cenovou, resp. měnovou doložku. Viz Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 14

15 u níž nastala událost v době, kdy již byla v prodlení s plněním, u které sice daná událost spadá pod rozsah hardship, ale strany si zvolily pro konkrétní situaci ustanovení speciální povahy (typickým příkladem jsou výrazné kurzovní výkyvy, na které reaguje měnová doložka začleněná do smlouvy 34 ), u které nastala událost podřaditelná pod hardship, ale postižená strana již s obtížemi závazek splnila, obtížnost plnění smlouvy lze posuzovat pouze vzhledem k budoucnosti, tedy dosud neuskutečněným plněním Účinky doložky hardship Nejčastějším účinkem, který nastává v případě události hardship, je zahájení jednání o přizpůsobení smlouvy novým podmínkám 35. Samozřejmě toto není jediná varianta, která může nastat. Strany mohou do doložky zahrnout např. automatickou úpravu cen, ukončení smlouvy nebo pozastavení plnění. Kromě těchto tvrdých způsobů a kromě výše zmíněného zahájení jednání o nových podmínkách smlouvy se strany mohou rovněž obrátit na třetí osobu s žádostí o adaptaci smlouvy. Případně mohou zahrnout do doložky ustanovení o oprávnění třetí osoby adaptovat smlouvu až poté, co nedosáhnou shody v rámci jednání o smlouvě. Třetí osobou bývá nejčastěji osoba rozhodce, nejsou však vyloučeny i jiné možnosti (o tom více viz kap. 4). Je zřejmé, že i bez přítomnosti doložky hardship ve smlouvě stranám nic nebrání, aby v případě nepředvídatelných okolností či událostí jednaly o adaptaci smlouvy a následně ji provedly. Avšak pokud druhá strana nebude ochotna přistoupit na dané změny, v zásadě nebude možné se dovolávat podstatného porušení smlouvy a následně od smlouvy odstoupit Struktura doložky Doložka hardship se obvykle skládá ze dvou částí. První představuje hypotézu, tzn. případy, na které se doložka aplikuje. Druhá část se zabývá účinky hardship, tzn. co se stane, když se naplní hypotéza. 34 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

16 1. Hypotéza Hypotéza se dále dělí na další dvě části, a to na vymezení okolností, na něž se hardship vztahuje (základními znaky jsou nepředvídatelnost a neznámost při uzavírání smlouvy), a na následky okolností pro případ, že opravdu nastanou (základní skutečností zde je, že byla podstatně narušena rovnováha smlouvy 37 ). 2. Účinek doložky Hardship doložky obyčejně nabízí nové jednání o smlouvě. Součástí doložky pravidelně bývají i ustanovení o lhůtách pro oznámení a arbitrážní doložky. V případě, že dohoda mezi stranami není dosažena, tak nejčastěji nastupuje odstoupení od smlouvy, zrušení celé smlouvy nebo možnost obrátit se na soud, rozhodce, či jiný alternativní způsob řešení sporů 38 (více viz kap. 4) Doložka hardship a český právní řád Českému právnímu prostředí je doložka hardship poněkud vzdálená, ovšem její použití ve smlouvě není v dosahu českého práva nijak vyloučeno 39. Doložce hardship je blízké ustanovení 356 obchodního zákoníku o zmaření účelu smlouvy, ale v žádném případě se nejedná o totožný institut. Je zde jen jistá koncepční podobnost. Institut zmaření účelu smlouvy dle 356 obchodního zákoníku požaduje, aby účel smlouvy byl ve smlouvě výslovně vyjádřen, což neodpovídá klasickému konceptu doložky hardship. Stejně tak neodpovídá ani odst. 2 stejného ustanovení, který říká, že za změnu okolností podle odst. 2 se nepovažuje změna majetkových poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace 40. Nevhodně jsou též řešeny následky zmaření účelu smlouvy, strana dotčená zmařením účelu smlouvy má pouze právo od smlouvy odstoupit. Ustanovení o zmaření účelu smlouvy sice do jisté míry odráží princip rebus sic stantibus v českém právním řádu, avšak toto ustanovení se od klasického pojetí hardship dosti odlišuje. Naštěstí ustanovení 356 obchodního zákoníku je dispozitivní 37 Myšáková, P. Institut hardship a využití hardship doložky v praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 5, s Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 39 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 povahy, tzn. strany si mohou jeho obsah upravit či začlenit do smlouvy běžnou doložku hardship Odlišnosti obou doložek Doložky vyšší moci a hardship jsou si velmi podobné, mají několik společných rysů, obě se vztahují na situace, za nichž dojde ke změně okolností, obě představují výjimku ze zásady pacta sunt servanda a obě by měly být vykládány restriktivně 42. Nicméně tyto doložky představují odlišné nástroje a nemělo by docházet k jejich záměně. Rozdíly, kterými se tyto doložky od sebe odlišují, lze vymezit následovně: 1. Hardship se uplatní za situace, za níž se plnění závazku stane pro stranu mnohem obtížnější, ale ne nemožné. Zatímco doložka vyšší moci se uplatní v případě, že se plnění stane nemožným, a to alespoň dočasně. 2. Účelem hardship je umožnit stranám upravení smlouvy tak, aby při respektování zájmů dotčené strany byla zachována možnost plnění smlouvy a aby byla opět nastolena rovnováha mezi stranami. Naproti tomu účelem doložky vyšší moci je zbavit dlužníka povinnosti nahradit věřiteli škodu, která by mu mohla vzniknout v důsledku prodlení s plněním závazků. Obvyklým řešením v souvislosti s použitím této doložky je i možnost odstoupení od smlouvy, případně pozastavení nebo automatické ukončení smlouvy Doložka hardship je většinou užívána v rámci dlouhodobých smluv (rámcové smlouvy, smlouvy o dodávkách investičních celků), u kterých se předpokládá, že strany budou mít zájem na pokračování v plnění smluvních závazků. Prostřednictvím této doložky tak strany vyjadřují zájem na respektování zásady dobré víry a poctivého obchodního styku 44. Naproti tomu doložka vyšší moci nachází uplatnění především u krátkodobých smluv (jednorázové dodání 41 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s Chengwei, L. Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. [Citováno 8. února 2008]. Dostupný z: 43 Rimke, J. Force majeure and hardship: Application in the international trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. [Citováno 10. října 2007]. Dostupný z: 44 Střelec, K. Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace. Obchodní právo, 2003, č. 7-8, s

18 zboží a zaplacení ceny), avšak lze doporučit její začlenění i do smluv dlouhodobých. 4. Mezi oběma doložkami je rovněž procesní rozdíl. Vyloučení odpovědnosti z důvodu události vyšší moci přichází v úvahu, až když strana nemůže plnit, tzn. strana se dovolává vyloučení odpovědnosti až poté, co nesplnila. Zatímco u doložky hardship se jí strana dovolává ještě před nesplněním, resp. před nemožností plnit Bund, J., M. Force majeure Clause: Drafting Advice for the CISG Practitioner. [Citováno 12. prosince 2007]. Dostupný z: 18

19 3. REGULACE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 3.1. Článek 79 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen Vídeňská úmluva ) je unifikovanou přímou úpravou mezinárodní kupní smlouvy. Vídeňská úmluva byla podepsána v roce 1980 ve Vídni a vstoupila v platnost v roce V současnosti má bezmála 70 smluvních států. Její vytváření probíhalo v rámci Komise pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Pro tehdejší ČSFR se stala součástí právního řádu v dubnu 1991 (ve sb. zákonů pod číslem 160/1991). Po rozdělení ČSFR Česká republika vstoupila do Vídeňské úmluvy 46. V případě České republiky se Vídeňská úmluva aplikuje na smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které mají své sídlo podnikání v různých smluvních státech 47. Následující výklad je věnován čl. 79 Vídeňské úmluvy, který upravuje možnost formulace doložky vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy a který reguluje situaci, za níž je strana v důsledku vzniku překážky (vyšší moci) zbavena odpovědnosti za nesplnění povinností pro ni vyplývajících se smlouvy. Úprava v rámci Vídeňské úmluvy se snažila vyhnout odkazu či použití některé z regionálních úprav a chtěla vytvořit svůj vlastní koncept. Ustanovení čl. 79 neobsahuje označení, které by mohlo být spjato s některým z právních řádů, jako např. force majeure, imprévision, hardship apod. 48, namísto těchto pojmů užívá neutrálního pojmu překážka (impediment). Čl. 79 Vídeňské úmluvy tak představuje kompromis mezi doktrínou kontinentálního práva (civil law doctrine) a doktrínou zvykového práva (common law doctrine) Charakteristika článku 79 Článek 79 Vídeňské úmluvy stanoví následující: (1) Strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které 46 Rozehnalová, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, s Právní předchůdce České republiky ČSFR učinila výhradu k čl. 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy. Viz Knapová, J. Doložka vyšší moci v mezinárodní obchodní praxi. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, č. 3, s Kessedjian, C. Competing Approaches to Force Majeure and Hardship. [Citováno 13. listopadu 2007]. Dostupný z: 49 Rivkin, D. Lex Mercatoria and Force Majeure. [Citováno 24. února 2008]. Dostupný z: 19

20 nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. (2) Jestliže nesplnění povinnosti ze smlouvy je způsobeno třetí osobou, kterou strana pověřila plněním celého smluvního závazku nebo jeho části, je vyloučena její odpovědnost pouze v případě, že: a) strana není odpovědna podle předchozího odstavce a b) osoba, kterou strana pověřila splněním povinnosti, by nebyla odpovědna, kdyby ustanovení předchozího odstavce se vztahovalo na ni. (3) Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu, po kterou trvá překážka. (4) Strana, která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou. (5) Ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby kterákoli ze stran vykonala jiné právo než nárok na náhradu škody podle této Úmluvy. Odst. 1 čl. 79 stanoví podmínky, za nichž strana není odpovědná za nesplnění svých povinností, je zde obecně formulováno, co se pokládá za okolnost vyšší moci. Obecně výraz nesplnění povinností by měl být zvažován v širším slova smyslu. Nesplnění jako takové může být jednak trvalé, dočasné, úplné, či částečné. Avšak v případech, kdy se strana dovolávala čl. 79, je obecným trendem, jak ukazují soudní rozhodnutí, spíše výklad restriktivní 50. Článek 79 odkazuje na jakoukoli povinnost, bez ohledu na to, které strany se týká, tzn. prodávající i kupující jsou subjekty stejných podmínek. Znění textu mlčí ohledně času výskytu překážky, což vyvolává otázku, zda se čl. 79 aplikuje i na situace, za kterých překážka existovala v čase uzavření smlouvy a byla neznámá oběma 50 Melis, W. Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. [Citováno 20. prosince 2007]. Dostupný z: Chengwei, L. Force Majeure: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law. [Citováno 8. února 2008]. Dostuplný z: 20

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem Kde se bude spor rozhodovat? Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (kolize, přímá úprava) JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 14. 5. 2013 Obecný soud Volba soudu Pravidlo

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav_PROD/2005/10 Právní nález ve věci Skončení nájmu nebytového prostoru ve vztahu k ust. 667 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o.

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. 1. Použitelnost Část I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla se použijí, pokud jsou vtělena do smlouvy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory ICC Pravidla ADR * Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory Účinná od 1. července 2001 PREAMBULE Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více