Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro 2013

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO DRUHÝ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ PRVNÍ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti I.STUPEŇ - DRUHÉ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informatika Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti II. STUPEŇ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Domácnost Sportovní aktivity Užité výtvarné činnosti

3 Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením obsahuje pouze ty části, které se od ŠVP liší. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Zdravá škola pro každého Předkladatel Název organizace: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Adresa organizace: Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ ,Stříbro, okres Tachov Právní forma: příspěvková organizace Typ školy: úplná Identifikační číslo: RED - IZO: DIČ: Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Mgr. Květoslava Špilerová Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu od: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu do: Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 2. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Environmentální výchova - ENV Integrace do předmětu ročník: Ekosystémy a) les (les v našem prostředí, význam lesa), pole (význam, způsoby hospodaření, změny okolní krajiny vlivem člověka, vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) b) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého), tropický deštný les (globální význam) c) lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) ČJ, VV VV PR, VV PŘ Z, PČ, PP, PČ, CH PP,CH Z, PP PP PP,CH ČJ PR,VL VL DOM DOM DOM,Z,CH

5 2. Základní podmínky života a) voda (vztahy vlastnosti vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení b) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) c) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině) d) ekosystémy, ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) e) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) PČ PŘ PP, PČ, OV F, PČ CH PP,CH PŘ Z, PP F CH PP,CH PČ PČ PŘ PČ PČ PP,CH PŘ, VL PŘ PP, PČ PP Z, PP,CH DOM DOM, F DOM, Z, F,CH

6 f) přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Z, F, PP,CH 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí a) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství b) doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) PR VL VL PČ PČ Z,CH Z,CH 6

7 c) průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy), dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce typu - Den Země, Den životního prostředí OSN apod.) PŘ, VL PŘ, VL OV DOM, OV DOM, D DOM, Z, F, PP,CH 7

8 Multikulturní výchova - MKV Integrace do předmětu ročník: Kulturní rozdíly a) jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti VV,TV PR, VV VV,TV ČJ, VL, HV HV VZ PČ PČ, VZ b) člověk jako součást etnika VZ PP VZ c) poznávání vlastního kulturního zakotvení ČJ, VZ D d) respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Z PP DOM e) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě ČJ Z DOM 8

9 2. Lidské vztahy a) právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost TV VL VL OV TV, VZ TV TV, OV b) předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace c) důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích d) uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) e) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého, lidská solidarita osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy D, VZ PR OV VZ PČ PČ TV VL TV,AJ TV, VZ TV, PČ TV, PČ PR VZ PČ PČ 9

10 3. Etnický původ a) rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku PP Z, D,OV 4. Multikulturalita a) multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování b) specifické znaky jazyků a jejich rovnocennost TV AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ AJ ČJ, AJ AJ AJ c) nasloucháním druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ 10

11 d) význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání AJ AJ AJ AJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity a) odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám PP b) nekonfliktní život v multikulturní společnosti, aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin c) otázka lidských práv, základní dokumenty PR OV 11

12 Výchova demokratického občana - VDO Integrace do předmětu ročník: Občanská společnost a škola a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole TV,ZTV PR všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty c) spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci PČ 2. Občan, občanská společnost a stát a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat zodpovědnost za své postoje a činy PČ INF, VZ ČJ, INF PČ, INF, OV PP, PČ, INF 12

13 b) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana VL OV DOM c) základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost) d) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů VZ ČJ OV 3. Formy participace občanů v politickém životě a) volební systémy, demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) OV b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí VL CH 13

14 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a) demokracie jako protiváha diktatury a anarchie b) principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) D D D OV c) význam Ústavy jako základního zákona země d) demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti OV PČ PČ,VZ 14

15 Mediální výchova - MDV Integrace do předmětu ročník: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních (bulvárních) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hodnotící prvky ve sdělení, podstata mediálního sdělení ČJ INF INF INF INF, DOM 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzující předsudky a představy od sdělení vycházející ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) INF INF INF INF, DOM 15

16 3. Fungování a vliv médií ve společnosti a) organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující média, způsoby financování médií a jejich dopady, vliv médií na každodenní život, společnost, politický život, kulturu, role médií v každodenním životě jednotlivce, v politickém životě INF INF INF INF, D, OV 4. Tvorba mediálního sdělení a) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení b) tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, technologické možnosti a jejich omezení INF INF INF, PČ INF, PČ INF INF INF INF 16

17 Osobnostní a sociální výchova - Integrace do předmětu OSV ročník: Osobnostní rozvoj a) rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika, temperament, postoje, hodnoty, můj vztah ke mně, k druhým lidem TV,ZTV, PR TV, ZTV, PR, VV TV, ZTV, PR, VV ČJ VV, PŘ DOM ČJ, PČ, VZ, OV PČ,DOM c) seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání,regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času) ČJ, VV TV TV,DOM TV, PČ, VZ TV, PČ,DOM d) psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, organizace času,zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích) ČJ PŘ VZ VZ VZ 17

18 e) kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - nápady, originalita, citlivost, tvořivost) Čj PČ PČ VV PČ, AJ DOM, PČ, AJ AJ, OV DOM, AJ 2. Sociální rozvoj a) poznávací schopnosti (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech) TV TV VL OV PČ,DOM, VZ PČ,DOM b) mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy, empatie, respekt, podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů) TV TV VL VZ VZ, OV VZ c) komunikace (řeč těla, zvuků, slov, předmětů a prostředí, specifiské komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích) TV TV INF,AJ, VZ INF, AJ, VZ INF, PČ, AJ INF, PČ,AJ d) spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro spolupráci a zvládání soutěže a konkurence TV TV TV, PČ DOM, TV, PČ, DOM, TV, PČ, VZ DOM, TV M, PČ 18

19 3. Morální rozvoj a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti a rozhodování při řešení problémů, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů) všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření podvědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd., pomáhající a prosociální chování) ČJ TV TV OV VZ TV, PČ,CH 19

20 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS Integrace do předmětu ročník: Evropa a svět nás zajímá a) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa, události a artefakty v okolí mající vztah k Evropě a světu b) naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemí D, OV OV D DOM, D VL AJ, OV AJ, OV AJ DOM, AJ c) lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy VV VV AJ, OV AJ AJ DOM, AJ 2. Objevujeme Evropu a svět a) naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět VL Z, OV Z ČJ, PP b) mezinárodní setkávání, státní a evropské symboly OV D 20

21 c) životní styl a vzdělávání mladých Evropanů d) Den Evropy, život Evropanů, styl života v evropských rodinách OV PČ, OV OV OV 3. Jsme Evropané a) Evropská unie ČJ, VL Z CH ČJ,D, OV b) co Evropu spojuje a co ji rozděluje OV c) mezinárodní organizace CH CH, OV 21

22 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Učební plán pro první stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celk. DČD Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

23 3.2. Učební plán pro druhý stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Vyučovací předměty 2. stupeň 6.roč. roč. roč. roč. Celkem DČD Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

24 4. UČEBNÍ OSNOVY 4.1. První stupeň první období Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace - 1. období Obsahové,časové a organizační vymezení: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní význam a je úzce spjata s ostatními vyučovacími předměty. Vyučovací předmět bude probírán v rámci výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s časovou dotací : 1. ročník - 5 hodin + 1hodina disponibilní. 2. ročník -7hodin + 1hodina disponibilní. 3.ročník - 9 hodin + 1 hodina disponibilní. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. Výuka se také realizuje mimo třídu - výstavy,besedy,knihovna Mezi hlavní obecně vzdělávací cíle plněné při výuce patří postupné osvojování si strategie učení, motivace pro celoživotní vzdělávání, rozvoj komunikačních schopností, učení se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody /motivační hry,skupinová práce,společná práce na projektech,činnosti zaměřené na sebehodnocení, /. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen třemi celky: Jednotlivé celky se vzájemně prolínají. Celé vzdělávání směřuje k rozvoji komunikačních dovedností v ústní i písemné podobě. Literární výchova- Čtení: Výuka vede žáky k chápání četby jako zdroje informací o světě a o sobě. Žáci se zdokonalují ve čtení, vyjadřují své pocity z četby, poslechu pořadu i představení. Používají poznatky z četby v dalších školních činnostech. Postupně si rozšiřují své čtenářské dovednosti a návyky. Komunikační a slohová výchova- Psaní: Výuka upevňuje základy hygienických návyků při psaní. Žáci zvládají psaní správných tvarů písmen a číslic, dbají na úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu. Kontrolují si vlastní napsaný text. Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a osvojují si mateřský jazyk a učí se ovládat základní jazykové jevy. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

25 Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení : - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie, ilustrované dětské knihy, dětské časopisy... - učí žáky vyhledávat v textu informace, klíčová slova dle zadání - aktivně zapojuje žáky do vyučovacího procesu, vede žáky k posuzování vlastních pokroků v učení - vede žáky ke spontánnímu zájmu o literaturu - se neustále zdokonaluje v technice čtení, osvojuje si techniku čtení s porozuměním - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie,časopisy, knihy../ - zvládá své znalosti aplikovat v praxi - aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu - využívá svých schopností k rozšíření komunikačních dovedností Kompetence k řešení problému: - nabádá žáky samostatně hledat řešení problémů a jednotlivých úkolů, vyjádřit své stanovisko a zdůvodnit své závěry - vede žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému - zařazuje do výuky skupinové vyučování - snaží se samostatně hledat řešení problémů a jednoduchých úkolů, vyjádřit stanovisko a zdůvodnit své závěry - dokáže hovořit o problému a ví na koho se s problémem obrátit pro radu - pracuje ve skupinách, spolupracuje se svými spolužáky - respektuje myšlenky a názory ostatních Kompetence komunikativní: - vede žáky ke spontánnímu získávání informací z rozmanitých zdrojů - učí žáky využívat počítač k získávání informací - vede žáky ke kultivovanému způsobu vyjadřování,umožňuje žákům se zapojit do diskuse - má přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu - dokáže komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými osobami -zvládá jednoduchou formu písemné komunikace v rámci svých schopností - rozumí běžně užívaným textům, formuluje své myšlenky Kompetence sociální a personální 25

26 - výuku doplňuje dramatizacemi - navozuje situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat - je schopen respektovat daná pravidla chování - je schopen pracovat v týmu - je schopen pomoci, případně sám požádá o pomoc Kompetence občanská - umožňuje žákům kontakt s kulturním dědictvím národa, navštěvuje výstavy,knihovny, - vede žáky k úctě k rodnému jazyku - má povědomí o svých právech a povinnostech - umí být tolerantní jiným názorům a odlišnostem - má povědomí o chování v situacích ohrožující život vlastní i druhých lidí - je si vědom, kde je jeho místo a jaká je jeho role v rodině Kompetence pracovní - důsledně dodržuje a vyžaduje dodržování pracovních návyků,postupů,pravidel -umožňuje jim v reálném prostředí získávat zkušenosti a dovednosti - vede žáky k tomu, aby byli aktivně schopni ohodnotit svoji práci, písemně i ústně - má vytvořené pracovní návyky odpovídající možnostem a schopnostem - je schopen aktivně využívat vytvořené návyky a zhodnotit výsledek své práce - je schopen koncentrace na pracovní výkon - snaží se rozvíjet oblast svých zájmů v rámci svých možností 26

27 Český jazyk- jazyková výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Začíná poznávat většinu písmen malé a velké abecedy. Abecedaoznačování,vyjmenovávání vybraných písmen. Sluchové rozlišení hlásek. Výslovnost samohlásek,souhlásek. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - jazyková výchova Znát většinu písmen malé a velké abecedy. Začíná rozpoznávat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Začíná tvořit slabiky. Začíná rozlišovat věty,slova,slabiky,hlásky. Znát všechna písmena malé a velké abecedy. Rozpoznat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Tvořit slabiky. Abeceda-dokázat označit,naučit se zpaměti. Samohlásky krátké a dlouhé,souhláskyvyjmenování,vyhledávání. Slabika-utvořit slabiku z daných hlásek a písmen. Věta,slovo,slabika,písmenooznačit v textu. Abeceda- nalézt hledané písmeno a hlásku. Hláskosloví.Samohlásky krátké,dlouhé-vytvoření slabiky s různou délkou samohlásek,správně použít ve slovech. Souhlásky-dělení,výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova. Hláska,písmeno,slabika-nalezení odpovídající hlásky a písmena,vytvořit slabiku. Výslovnost,čtení,třídění slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě. 3. Rozlišit věty,slova,slabiky,hlásky. Zvuková stránka jazyka. Sluchové rozlišení hlásek,slabik.modulace souvislé řeči/tempo,intonace,přízvuk./ 3. Psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech. Pravopis velkých písmen-použít velké písmeno při psaní vlastních jmen a na začátku vět. 27

28 Český jazyk - literární výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Snaží se pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Říkanky. Krátké básničky. Rozpočitadla. Hádanky. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - literární výchova Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Začíná reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Snaží se reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Poslech předčítaného textu. Porozumění textu a převyprávění vlastními slovy. Doplňování odpovědí k jednoduchým otázkám k textu,přiřazení vhodné ilustrace k příběhu. Prostředí reálné a pohádkové. Přednes krátké básně. Poslech předčítaného textu. Základní literární pojmy: spisovatel,kniha,čtenář. Reprodukce podle obrázkové osnovy. Postavy a jejich vlastnosti,chování postav. OSV 3a OSV 3b 3. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Poslech textu. Pojmy:pohádka. Zobecnění poslechnutého textunalezení hlavní zápletky a vybrat hlavní postavu. MKV 2e 3. Reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Reprodukce. Dramatizace podle osnovy. Rozlišení místa,času. Pojmy: divadelní představení,herec EV 1a 28

29 Český jazyk - komunikační a slohová výchova oblast předmět ročník 1. očekávaný výstup z RVP ZV Dbát na správnou výslovnost,tempo řeči a pravidelné dýchání. učivo Dýchání,tvorba hlasu,výslovnost,slovní přízvuk,odpovědi na otázky,samostatný projev -jednoslovný průřezová témata 1. Snaží se rozumět pokynům přiměřené složitosti. Sluchové vnímání,rozvíjení fonetického zvuku. Identifikovat pokyn a přiřadit k němu adekvátní reakci. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - komunikační a slohová výchova Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Začíná psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Snaží se porozumět pokynům přiměřené složitosti. Začíná číst s porozuměním jednoduché texty. Grafomotorická cvičení a pohybové koordinace.rozvíjení psychomotorických schopností,jemné motoriky,nervosvalové koordinace,dodržování čistoty pracovního místa,sešitů,rukou,dbáme na úpravu v sešitech,pořádku na pracovní ploše,dodržujeme správné sezení,sklon sešitu. Grafomotorická cvičení,rozvíjení jemné motoriky. Vyvození hlásek a písmen,slabiky,slovaskládání jednoduchých slov z písmen skládací abecedy Adekvátně reagovat na pokyn -předvést zdvořilé vystupování/pozdrav,poděkování,prosba / Čtení obrázků,jednoduchých a krátkých textů. Reprodukce přečtené krátké věty. Rozvoj fonematického sluchu,sluchová cvičení. OSV 1b Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Číst s porozuměním jednoduché texty. Zdokonalovat techniku psaní. /čitelnost,správné tvary./ Dodržovat úpravu v sešitech a dodržovat pořádek na pracovním stole. Psaní písmen a číslic-používat všechna písmena abecedy a číslice ve správných tvarech. Opis písmen a číslic,přepis písmen. Sluchová diferenciace. Vypravování. Četba krátkých textů. Orientace v textu a reprodukce textu. OSV 1a 29

30 3. Spojování písmen a slabik. Analyticko -syntetické činnosti. Psaní slabik a slov. Opis a přepis,používat i víceslabičná slova.. 3. Převádět slova z mluveného do psané podoby. Psaní slabik,slov.psaní slov podle diktátu. 3. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Automatizace psaného projevu.vytváření a správné psaní slov. 3. Zvládat opis a přepis krátkých vět. Přepis jednoduché tištěné věty. Opis jednoduché věty./dodržování vzdálenosti mezi slovy/ 3. Rozumět pokynům přiměřené složitosti. Předvést zdvořilé vystupování- /omluva,vzkaz / Reagovat na pokyn. OSV 1a Matematik a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 1.období Obsahové, časové a organizační vymezení: Vzdělávací předmět matematika je realizován v 1.období na 1.stupni s časovou dotací 4 hodin v 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku je časová dotace 5 hodin týdně. Poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti pro orientaci v praktickém životě.je založen na aktivních činnostech, klade důraz na porozumění základním matematickým postupům, pojmům a jejich vzájemným vztahům. Rozvíjí u žáků pamětˇ, představivost, klade základy abstraktního myšlení. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. V rámci mezipředmětových vztahů jsou některé dílčí úkoly realizovány v předmětu praktické činnosti, prvouka. Do vyučovacího předmětu matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků abstraktní a logické myšlení, paměť prostřednictvím numerických výpočtů - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, třídí informace na základě pochopení matematických vztahů - vede žáky pracovat nad zadaným úkolem a užívat termíny, znaky a symboly 30

31 - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematických termínů, znaků, symbolů - pod vedením učitele pozoruje výsledky, posuzuje je a porovnává, uvádí je do souvislostí Kompetence k řešení problému: - zajímá se názory, zkušenosti žáků, klade otázky - vede žáky k rozpoznání a pochopení matematického problému, učí je přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách - pracuje s chybou žáka - na základě pozorování reálných situací se učí volit vhodné způsoby řešení matematických problémů - využívá osvojené dovednosti a vědomosti k řešení problémů - ověřuje si prakticky správnost řešení problému - pracuje s chybou Kompetence komunikativní: - vede žáky k tomu, aby vyjadřovali své matematické myšlenky a názory v logickém sledu - vede žáky k porozumění různých matematických záznamů - učí se přesnému a stručnému vyjádření užitím matematických termínů včetně symboliky a to ústně i písemně Kompetence sociální a personální: - vede žáky k týmové spolupráci ve skupině - umožňuje každému žákovi zažívat úspěch, vnímat vlastní pokrok - podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka, motivuje ho, probouzí v něm pozitivní vztah k matematice - učí se spolupracovat v týmu, spolupodílí se na vytváření pravidel při práci v týmu - učí se podílet na bezpečné a příjemné atmosféře ve třídě - dokáže požádat o radu, pomoc - při řešení problémů se učí hovořit, ale i naslouchat druhým 31

32 Kompetence občanské: - vede žáky k ohleduplnosti a taktu, respektování názorů druhých - umožňuje jim, aby podle jasných kritérií posuzovali své činnosti nebo výsledky - učí se respektovat druhé lidi, hodnotit svoji práci i práci druhých Kompetence pracovní: - vede žáky k používání matematických pomůcek - požaduje dokončení zadaných matematických úkolů podle možností a schopností žáků - vede žáky k sebekontrole, k přesnosti práce při řešení zadaných úkolů - učí se využívat dovednosti a poznatky v praktických činnostech v rámci svých možností a schopností Matematika oblast Matematika a její aplikace předmět Matematika ročník očekávaný výstup z RVP ZV Číst, psát a používat číslice v oboru do 5. Sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 5. Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5. Číst správně matematické pojmy +, -, =, >, < a umět je zapsat. učivo přirozená čísla v oboru do 5, číselná osa sčítání, odčítání v oboru do 5 porovnávání čísel v oboru do 5 sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru do 5 1. Umět rozklad čísel v oboru do 5. rozklad čísla, dočítání Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, slovní úlohy 1. sčítání a odčítání v oboru do Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. úlohy na orientaci v prostoru, používání výrazů pro popsání situace průřezová témata OSV 1.a OSV 3a OSV 3a Modelovat jednoduché situace podle pokynů a využitím pomůcek. Rozeznat, roztřídit a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit. manipulační činnosti s konkrétními předměty v oboru do 5 kruh,trojúhelník, čtverec, obdélník 32

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více