Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro 2013

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO DRUHÝ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ PRVNÍ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti I.STUPEŇ - DRUHÉ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informatika Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti II. STUPEŇ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Domácnost Sportovní aktivity Užité výtvarné činnosti

3 Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením obsahuje pouze ty části, které se od ŠVP liší. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Zdravá škola pro každého Předkladatel Název organizace: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Adresa organizace: Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ ,Stříbro, okres Tachov Právní forma: příspěvková organizace Typ školy: úplná Identifikační číslo: RED - IZO: DIČ: Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Mgr. Květoslava Špilerová Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu od: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu do: Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 2. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Environmentální výchova - ENV Integrace do předmětu ročník: Ekosystémy a) les (les v našem prostředí, význam lesa), pole (význam, způsoby hospodaření, změny okolní krajiny vlivem člověka, vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) b) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého), tropický deštný les (globální význam) c) lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) ČJ, VV VV PR, VV PŘ Z, PČ, PP, PČ, CH PP,CH Z, PP PP PP,CH ČJ PR,VL VL DOM DOM DOM,Z,CH

5 2. Základní podmínky života a) voda (vztahy vlastnosti vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení b) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) c) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině) d) ekosystémy, ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) e) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) PČ PŘ PP, PČ, OV F, PČ CH PP,CH PŘ Z, PP F CH PP,CH PČ PČ PŘ PČ PČ PP,CH PŘ, VL PŘ PP, PČ PP Z, PP,CH DOM DOM, F DOM, Z, F,CH

6 f) přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Z, F, PP,CH 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí a) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství b) doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) PR VL VL PČ PČ Z,CH Z,CH 6

7 c) průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy), dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce typu - Den Země, Den životního prostředí OSN apod.) PŘ, VL PŘ, VL OV DOM, OV DOM, D DOM, Z, F, PP,CH 7

8 Multikulturní výchova - MKV Integrace do předmětu ročník: Kulturní rozdíly a) jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti VV,TV PR, VV VV,TV ČJ, VL, HV HV VZ PČ PČ, VZ b) člověk jako součást etnika VZ PP VZ c) poznávání vlastního kulturního zakotvení ČJ, VZ D d) respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Z PP DOM e) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě ČJ Z DOM 8

9 2. Lidské vztahy a) právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost TV VL VL OV TV, VZ TV TV, OV b) předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace c) důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích d) uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) e) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého, lidská solidarita osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy D, VZ PR OV VZ PČ PČ TV VL TV,AJ TV, VZ TV, PČ TV, PČ PR VZ PČ PČ 9

10 3. Etnický původ a) rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku PP Z, D,OV 4. Multikulturalita a) multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování b) specifické znaky jazyků a jejich rovnocennost TV AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ AJ ČJ, AJ AJ AJ c) nasloucháním druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ 10

11 d) význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání AJ AJ AJ AJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity a) odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám PP b) nekonfliktní život v multikulturní společnosti, aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin c) otázka lidských práv, základní dokumenty PR OV 11

12 Výchova demokratického občana - VDO Integrace do předmětu ročník: Občanská společnost a škola a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole TV,ZTV PR všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty c) spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci PČ 2. Občan, občanská společnost a stát a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat zodpovědnost za své postoje a činy PČ INF, VZ ČJ, INF PČ, INF, OV PP, PČ, INF 12

13 b) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana VL OV DOM c) základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost) d) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů VZ ČJ OV 3. Formy participace občanů v politickém životě a) volební systémy, demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) OV b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí VL CH 13

14 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a) demokracie jako protiváha diktatury a anarchie b) principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) D D D OV c) význam Ústavy jako základního zákona země d) demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti OV PČ PČ,VZ 14

15 Mediální výchova - MDV Integrace do předmětu ročník: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních (bulvárních) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hodnotící prvky ve sdělení, podstata mediálního sdělení ČJ INF INF INF INF, DOM 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzující předsudky a představy od sdělení vycházející ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) INF INF INF INF, DOM 15

16 3. Fungování a vliv médií ve společnosti a) organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující média, způsoby financování médií a jejich dopady, vliv médií na každodenní život, společnost, politický život, kulturu, role médií v každodenním životě jednotlivce, v politickém životě INF INF INF INF, D, OV 4. Tvorba mediálního sdělení a) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení b) tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, technologické možnosti a jejich omezení INF INF INF, PČ INF, PČ INF INF INF INF 16

17 Osobnostní a sociální výchova - Integrace do předmětu OSV ročník: Osobnostní rozvoj a) rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika, temperament, postoje, hodnoty, můj vztah ke mně, k druhým lidem TV,ZTV, PR TV, ZTV, PR, VV TV, ZTV, PR, VV ČJ VV, PŘ DOM ČJ, PČ, VZ, OV PČ,DOM c) seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání,regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času) ČJ, VV TV TV,DOM TV, PČ, VZ TV, PČ,DOM d) psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, organizace času,zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích) ČJ PŘ VZ VZ VZ 17

18 e) kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - nápady, originalita, citlivost, tvořivost) Čj PČ PČ VV PČ, AJ DOM, PČ, AJ AJ, OV DOM, AJ 2. Sociální rozvoj a) poznávací schopnosti (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech) TV TV VL OV PČ,DOM, VZ PČ,DOM b) mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy, empatie, respekt, podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů) TV TV VL VZ VZ, OV VZ c) komunikace (řeč těla, zvuků, slov, předmětů a prostředí, specifiské komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích) TV TV INF,AJ, VZ INF, AJ, VZ INF, PČ, AJ INF, PČ,AJ d) spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro spolupráci a zvládání soutěže a konkurence TV TV TV, PČ DOM, TV, PČ, DOM, TV, PČ, VZ DOM, TV M, PČ 18

19 3. Morální rozvoj a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti a rozhodování při řešení problémů, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů) všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření podvědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd., pomáhající a prosociální chování) ČJ TV TV OV VZ TV, PČ,CH 19

20 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS Integrace do předmětu ročník: Evropa a svět nás zajímá a) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa, události a artefakty v okolí mající vztah k Evropě a světu b) naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemí D, OV OV D DOM, D VL AJ, OV AJ, OV AJ DOM, AJ c) lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy VV VV AJ, OV AJ AJ DOM, AJ 2. Objevujeme Evropu a svět a) naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět VL Z, OV Z ČJ, PP b) mezinárodní setkávání, státní a evropské symboly OV D 20

21 c) životní styl a vzdělávání mladých Evropanů d) Den Evropy, život Evropanů, styl života v evropských rodinách OV PČ, OV OV OV 3. Jsme Evropané a) Evropská unie ČJ, VL Z CH ČJ,D, OV b) co Evropu spojuje a co ji rozděluje OV c) mezinárodní organizace CH CH, OV 21

22 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Učební plán pro první stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celk. DČD Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

23 3.2. Učební plán pro druhý stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Vyučovací předměty 2. stupeň 6.roč. roč. roč. roč. Celkem DČD Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

24 4. UČEBNÍ OSNOVY 4.1. První stupeň první období Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace - 1. období Obsahové,časové a organizační vymezení: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní význam a je úzce spjata s ostatními vyučovacími předměty. Vyučovací předmět bude probírán v rámci výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s časovou dotací : 1. ročník - 5 hodin + 1hodina disponibilní. 2. ročník -7hodin + 1hodina disponibilní. 3.ročník - 9 hodin + 1 hodina disponibilní. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. Výuka se také realizuje mimo třídu - výstavy,besedy,knihovna Mezi hlavní obecně vzdělávací cíle plněné při výuce patří postupné osvojování si strategie učení, motivace pro celoživotní vzdělávání, rozvoj komunikačních schopností, učení se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody /motivační hry,skupinová práce,společná práce na projektech,činnosti zaměřené na sebehodnocení, /. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen třemi celky: Jednotlivé celky se vzájemně prolínají. Celé vzdělávání směřuje k rozvoji komunikačních dovedností v ústní i písemné podobě. Literární výchova- Čtení: Výuka vede žáky k chápání četby jako zdroje informací o světě a o sobě. Žáci se zdokonalují ve čtení, vyjadřují své pocity z četby, poslechu pořadu i představení. Používají poznatky z četby v dalších školních činnostech. Postupně si rozšiřují své čtenářské dovednosti a návyky. Komunikační a slohová výchova- Psaní: Výuka upevňuje základy hygienických návyků při psaní. Žáci zvládají psaní správných tvarů písmen a číslic, dbají na úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu. Kontrolují si vlastní napsaný text. Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a osvojují si mateřský jazyk a učí se ovládat základní jazykové jevy. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

25 Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení : - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie, ilustrované dětské knihy, dětské časopisy... - učí žáky vyhledávat v textu informace, klíčová slova dle zadání - aktivně zapojuje žáky do vyučovacího procesu, vede žáky k posuzování vlastních pokroků v učení - vede žáky ke spontánnímu zájmu o literaturu - se neustále zdokonaluje v technice čtení, osvojuje si techniku čtení s porozuměním - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie,časopisy, knihy../ - zvládá své znalosti aplikovat v praxi - aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu - využívá svých schopností k rozšíření komunikačních dovedností Kompetence k řešení problému: - nabádá žáky samostatně hledat řešení problémů a jednotlivých úkolů, vyjádřit své stanovisko a zdůvodnit své závěry - vede žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému - zařazuje do výuky skupinové vyučování - snaží se samostatně hledat řešení problémů a jednoduchých úkolů, vyjádřit stanovisko a zdůvodnit své závěry - dokáže hovořit o problému a ví na koho se s problémem obrátit pro radu - pracuje ve skupinách, spolupracuje se svými spolužáky - respektuje myšlenky a názory ostatních Kompetence komunikativní: - vede žáky ke spontánnímu získávání informací z rozmanitých zdrojů - učí žáky využívat počítač k získávání informací - vede žáky ke kultivovanému způsobu vyjadřování,umožňuje žákům se zapojit do diskuse - má přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu - dokáže komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými osobami -zvládá jednoduchou formu písemné komunikace v rámci svých schopností - rozumí běžně užívaným textům, formuluje své myšlenky Kompetence sociální a personální 25

26 - výuku doplňuje dramatizacemi - navozuje situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat - je schopen respektovat daná pravidla chování - je schopen pracovat v týmu - je schopen pomoci, případně sám požádá o pomoc Kompetence občanská - umožňuje žákům kontakt s kulturním dědictvím národa, navštěvuje výstavy,knihovny, - vede žáky k úctě k rodnému jazyku - má povědomí o svých právech a povinnostech - umí být tolerantní jiným názorům a odlišnostem - má povědomí o chování v situacích ohrožující život vlastní i druhých lidí - je si vědom, kde je jeho místo a jaká je jeho role v rodině Kompetence pracovní - důsledně dodržuje a vyžaduje dodržování pracovních návyků,postupů,pravidel -umožňuje jim v reálném prostředí získávat zkušenosti a dovednosti - vede žáky k tomu, aby byli aktivně schopni ohodnotit svoji práci, písemně i ústně - má vytvořené pracovní návyky odpovídající možnostem a schopnostem - je schopen aktivně využívat vytvořené návyky a zhodnotit výsledek své práce - je schopen koncentrace na pracovní výkon - snaží se rozvíjet oblast svých zájmů v rámci svých možností 26

27 Český jazyk- jazyková výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Začíná poznávat většinu písmen malé a velké abecedy. Abecedaoznačování,vyjmenovávání vybraných písmen. Sluchové rozlišení hlásek. Výslovnost samohlásek,souhlásek. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - jazyková výchova Znát většinu písmen malé a velké abecedy. Začíná rozpoznávat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Začíná tvořit slabiky. Začíná rozlišovat věty,slova,slabiky,hlásky. Znát všechna písmena malé a velké abecedy. Rozpoznat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Tvořit slabiky. Abeceda-dokázat označit,naučit se zpaměti. Samohlásky krátké a dlouhé,souhláskyvyjmenování,vyhledávání. Slabika-utvořit slabiku z daných hlásek a písmen. Věta,slovo,slabika,písmenooznačit v textu. Abeceda- nalézt hledané písmeno a hlásku. Hláskosloví.Samohlásky krátké,dlouhé-vytvoření slabiky s různou délkou samohlásek,správně použít ve slovech. Souhlásky-dělení,výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova. Hláska,písmeno,slabika-nalezení odpovídající hlásky a písmena,vytvořit slabiku. Výslovnost,čtení,třídění slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě. 3. Rozlišit věty,slova,slabiky,hlásky. Zvuková stránka jazyka. Sluchové rozlišení hlásek,slabik.modulace souvislé řeči/tempo,intonace,přízvuk./ 3. Psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech. Pravopis velkých písmen-použít velké písmeno při psaní vlastních jmen a na začátku vět. 27

28 Český jazyk - literární výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Snaží se pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Říkanky. Krátké básničky. Rozpočitadla. Hádanky. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - literární výchova Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Začíná reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Snaží se reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Poslech předčítaného textu. Porozumění textu a převyprávění vlastními slovy. Doplňování odpovědí k jednoduchým otázkám k textu,přiřazení vhodné ilustrace k příběhu. Prostředí reálné a pohádkové. Přednes krátké básně. Poslech předčítaného textu. Základní literární pojmy: spisovatel,kniha,čtenář. Reprodukce podle obrázkové osnovy. Postavy a jejich vlastnosti,chování postav. OSV 3a OSV 3b 3. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Poslech textu. Pojmy:pohádka. Zobecnění poslechnutého textunalezení hlavní zápletky a vybrat hlavní postavu. MKV 2e 3. Reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Reprodukce. Dramatizace podle osnovy. Rozlišení místa,času. Pojmy: divadelní představení,herec EV 1a 28

29 Český jazyk - komunikační a slohová výchova oblast předmět ročník 1. očekávaný výstup z RVP ZV Dbát na správnou výslovnost,tempo řeči a pravidelné dýchání. učivo Dýchání,tvorba hlasu,výslovnost,slovní přízvuk,odpovědi na otázky,samostatný projev -jednoslovný průřezová témata 1. Snaží se rozumět pokynům přiměřené složitosti. Sluchové vnímání,rozvíjení fonetického zvuku. Identifikovat pokyn a přiřadit k němu adekvátní reakci. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - komunikační a slohová výchova Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Začíná psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Snaží se porozumět pokynům přiměřené složitosti. Začíná číst s porozuměním jednoduché texty. Grafomotorická cvičení a pohybové koordinace.rozvíjení psychomotorických schopností,jemné motoriky,nervosvalové koordinace,dodržování čistoty pracovního místa,sešitů,rukou,dbáme na úpravu v sešitech,pořádku na pracovní ploše,dodržujeme správné sezení,sklon sešitu. Grafomotorická cvičení,rozvíjení jemné motoriky. Vyvození hlásek a písmen,slabiky,slovaskládání jednoduchých slov z písmen skládací abecedy Adekvátně reagovat na pokyn -předvést zdvořilé vystupování/pozdrav,poděkování,prosba / Čtení obrázků,jednoduchých a krátkých textů. Reprodukce přečtené krátké věty. Rozvoj fonematického sluchu,sluchová cvičení. OSV 1b Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Číst s porozuměním jednoduché texty. Zdokonalovat techniku psaní. /čitelnost,správné tvary./ Dodržovat úpravu v sešitech a dodržovat pořádek na pracovním stole. Psaní písmen a číslic-používat všechna písmena abecedy a číslice ve správných tvarech. Opis písmen a číslic,přepis písmen. Sluchová diferenciace. Vypravování. Četba krátkých textů. Orientace v textu a reprodukce textu. OSV 1a 29

30 3. Spojování písmen a slabik. Analyticko -syntetické činnosti. Psaní slabik a slov. Opis a přepis,používat i víceslabičná slova.. 3. Převádět slova z mluveného do psané podoby. Psaní slabik,slov.psaní slov podle diktátu. 3. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Automatizace psaného projevu.vytváření a správné psaní slov. 3. Zvládat opis a přepis krátkých vět. Přepis jednoduché tištěné věty. Opis jednoduché věty./dodržování vzdálenosti mezi slovy/ 3. Rozumět pokynům přiměřené složitosti. Předvést zdvořilé vystupování- /omluva,vzkaz / Reagovat na pokyn. OSV 1a Matematik a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 1.období Obsahové, časové a organizační vymezení: Vzdělávací předmět matematika je realizován v 1.období na 1.stupni s časovou dotací 4 hodin v 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku je časová dotace 5 hodin týdně. Poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti pro orientaci v praktickém životě.je založen na aktivních činnostech, klade důraz na porozumění základním matematickým postupům, pojmům a jejich vzájemným vztahům. Rozvíjí u žáků pamětˇ, představivost, klade základy abstraktního myšlení. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. V rámci mezipředmětových vztahů jsou některé dílčí úkoly realizovány v předmětu praktické činnosti, prvouka. Do vyučovacího předmětu matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků abstraktní a logické myšlení, paměť prostřednictvím numerických výpočtů - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, třídí informace na základě pochopení matematických vztahů - vede žáky pracovat nad zadaným úkolem a užívat termíny, znaky a symboly 30

31 - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematických termínů, znaků, symbolů - pod vedením učitele pozoruje výsledky, posuzuje je a porovnává, uvádí je do souvislostí Kompetence k řešení problému: - zajímá se názory, zkušenosti žáků, klade otázky - vede žáky k rozpoznání a pochopení matematického problému, učí je přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách - pracuje s chybou žáka - na základě pozorování reálných situací se učí volit vhodné způsoby řešení matematických problémů - využívá osvojené dovednosti a vědomosti k řešení problémů - ověřuje si prakticky správnost řešení problému - pracuje s chybou Kompetence komunikativní: - vede žáky k tomu, aby vyjadřovali své matematické myšlenky a názory v logickém sledu - vede žáky k porozumění různých matematických záznamů - učí se přesnému a stručnému vyjádření užitím matematických termínů včetně symboliky a to ústně i písemně Kompetence sociální a personální: - vede žáky k týmové spolupráci ve skupině - umožňuje každému žákovi zažívat úspěch, vnímat vlastní pokrok - podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka, motivuje ho, probouzí v něm pozitivní vztah k matematice - učí se spolupracovat v týmu, spolupodílí se na vytváření pravidel při práci v týmu - učí se podílet na bezpečné a příjemné atmosféře ve třídě - dokáže požádat o radu, pomoc - při řešení problémů se učí hovořit, ale i naslouchat druhým 31

32 Kompetence občanské: - vede žáky k ohleduplnosti a taktu, respektování názorů druhých - umožňuje jim, aby podle jasných kritérií posuzovali své činnosti nebo výsledky - učí se respektovat druhé lidi, hodnotit svoji práci i práci druhých Kompetence pracovní: - vede žáky k používání matematických pomůcek - požaduje dokončení zadaných matematických úkolů podle možností a schopností žáků - vede žáky k sebekontrole, k přesnosti práce při řešení zadaných úkolů - učí se využívat dovednosti a poznatky v praktických činnostech v rámci svých možností a schopností Matematika oblast Matematika a její aplikace předmět Matematika ročník očekávaný výstup z RVP ZV Číst, psát a používat číslice v oboru do 5. Sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 5. Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5. Číst správně matematické pojmy +, -, =, >, < a umět je zapsat. učivo přirozená čísla v oboru do 5, číselná osa sčítání, odčítání v oboru do 5 porovnávání čísel v oboru do 5 sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru do 5 1. Umět rozklad čísel v oboru do 5. rozklad čísla, dočítání Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, slovní úlohy 1. sčítání a odčítání v oboru do Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. úlohy na orientaci v prostoru, používání výrazů pro popsání situace průřezová témata OSV 1.a OSV 3a OSV 3a Modelovat jednoduché situace podle pokynů a využitím pomůcek. Rozeznat, roztřídit a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit. manipulační činnosti s konkrétními předměty v oboru do 5 kruh,trojúhelník, čtverec, obdélník 32

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více