Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro 2013

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO DRUHÝ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ PRVNÍ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti I.STUPEŇ - DRUHÉ OBDOBÍ Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informatika Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti II. STUPEŇ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Domácnost Sportovní aktivity Užité výtvarné činnosti

3 Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením obsahuje pouze ty části, které se od ŠVP liší. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Zdravá škola pro každého Předkladatel Název organizace: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Adresa organizace: Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ ,Stříbro, okres Tachov Právní forma: příspěvková organizace Typ školy: úplná Identifikační číslo: RED - IZO: DIČ: Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny Faxové spojení: ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Mgr. Květoslava Špilerová Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu od: Platnost dokumentu - školního vzdělávacího programu do: Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 2. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Environmentální výchova - ENV Integrace do předmětu ročník: Ekosystémy a) les (les v našem prostředí, význam lesa), pole (význam, způsoby hospodaření, změny okolní krajiny vlivem člověka, vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) b) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého), tropický deštný les (globální význam) c) lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) ČJ, VV VV PR, VV PŘ Z, PČ, PP, PČ, CH PP,CH Z, PP PP PP,CH ČJ PR,VL VL DOM DOM DOM,Z,CH

5 2. Základní podmínky života a) voda (vztahy vlastnosti vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení b) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) c) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině) d) ekosystémy, ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) e) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) PČ PŘ PP, PČ, OV F, PČ CH PP,CH PŘ Z, PP F CH PP,CH PČ PČ PŘ PČ PČ PP,CH PŘ, VL PŘ PP, PČ PP Z, PP,CH DOM DOM, F DOM, Z, F,CH

6 f) přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Z, F, PP,CH 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí a) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství b) doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) PR VL VL PČ PČ Z,CH Z,CH 6

7 c) průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy), dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce typu - Den Země, Den životního prostředí OSN apod.) PŘ, VL PŘ, VL OV DOM, OV DOM, D DOM, Z, F, PP,CH 7

8 Multikulturní výchova - MKV Integrace do předmětu ročník: Kulturní rozdíly a) jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti VV,TV PR, VV VV,TV ČJ, VL, HV HV VZ PČ PČ, VZ b) člověk jako součást etnika VZ PP VZ c) poznávání vlastního kulturního zakotvení ČJ, VZ D d) respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Z PP DOM e) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě ČJ Z DOM 8

9 2. Lidské vztahy a) právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost TV VL VL OV TV, VZ TV TV, OV b) předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace c) důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích d) uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) e) význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého, lidská solidarita osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy D, VZ PR OV VZ PČ PČ TV VL TV,AJ TV, VZ TV, PČ TV, PČ PR VZ PČ PČ 9

10 3. Etnický původ a) rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku PP Z, D,OV 4. Multikulturalita a) multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování b) specifické znaky jazyků a jejich rovnocennost TV AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ AJ ČJ, AJ AJ AJ c) nasloucháním druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem AJ DOM, AJ DOM, AJ DOM, AJ 10

11 d) význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání AJ AJ AJ AJ 5. Princip sociálního smíru a solidarity a) odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám PP b) nekonfliktní život v multikulturní společnosti, aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin c) otázka lidských práv, základní dokumenty PR OV 11

12 Výchova demokratického občana - VDO Integrace do předmětu ročník: Občanská společnost a škola a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole TV,ZTV PR všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty c) spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci PČ 2. Občan, občanská společnost a stát a) občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat zodpovědnost za své postoje a činy PČ INF, VZ ČJ, INF PČ, INF, OV PP, PČ, INF 12

13 b) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana VL OV DOM c) základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost) d) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů VZ ČJ OV 3. Formy participace občanů v politickém životě a) volební systémy, demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) OV b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí VL CH 13

14 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a) demokracie jako protiváha diktatury a anarchie b) principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) D D D OV c) význam Ústavy jako základního zákona země d) demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti OV PČ PČ,VZ 14

15 Mediální výchova - MDV Integrace do předmětu ročník: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních (bulvárních) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hodnotící prvky ve sdělení, podstata mediálního sdělení ČJ INF INF INF INF, DOM 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzující předsudky a představy od sdělení vycházející ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) INF INF INF INF, DOM 15

16 3. Fungování a vliv médií ve společnosti a) organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující média, způsoby financování médií a jejich dopady, vliv médií na každodenní život, společnost, politický život, kulturu, role médií v každodenním životě jednotlivce, v politickém životě INF INF INF INF, D, OV 4. Tvorba mediálního sdělení a) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení b) tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, technologické možnosti a jejich omezení INF INF INF, PČ INF, PČ INF INF INF INF 16

17 Osobnostní a sociální výchova - Integrace do předmětu OSV ročník: Osobnostní rozvoj a) rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika, temperament, postoje, hodnoty, můj vztah ke mně, k druhým lidem TV,ZTV, PR TV, ZTV, PR, VV TV, ZTV, PR, VV ČJ VV, PŘ DOM ČJ, PČ, VZ, OV PČ,DOM c) seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání,regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času) ČJ, VV TV TV,DOM TV, PČ, VZ TV, PČ,DOM d) psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, organizace času,zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích) ČJ PŘ VZ VZ VZ 17

18 e) kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - nápady, originalita, citlivost, tvořivost) Čj PČ PČ VV PČ, AJ DOM, PČ, AJ AJ, OV DOM, AJ 2. Sociální rozvoj a) poznávací schopnosti (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech) TV TV VL OV PČ,DOM, VZ PČ,DOM b) mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy, empatie, respekt, podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů) TV TV VL VZ VZ, OV VZ c) komunikace (řeč těla, zvuků, slov, předmětů a prostředí, specifiské komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích) TV TV INF,AJ, VZ INF, AJ, VZ INF, PČ, AJ INF, PČ,AJ d) spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro spolupráci a zvládání soutěže a konkurence TV TV TV, PČ DOM, TV, PČ, DOM, TV, PČ, VZ DOM, TV M, PČ 18

19 3. Morální rozvoj a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti a rozhodování při řešení problémů, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů) všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření podvědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd., pomáhající a prosociální chování) ČJ TV TV OV VZ TV, PČ,CH 19

20 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS Integrace do předmětu ročník: Evropa a svět nás zajímá a) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa, události a artefakty v okolí mající vztah k Evropě a světu b) naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemí D, OV OV D DOM, D VL AJ, OV AJ, OV AJ DOM, AJ c) lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy VV VV AJ, OV AJ AJ DOM, AJ 2. Objevujeme Evropu a svět a) naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět VL Z, OV Z ČJ, PP b) mezinárodní setkávání, státní a evropské symboly OV D 20

21 c) životní styl a vzdělávání mladých Evropanů d) Den Evropy, život Evropanů, styl života v evropských rodinách OV PČ, OV OV OV 3. Jsme Evropané a) Evropská unie ČJ, VL Z CH ČJ,D, OV b) co Evropu spojuje a co ji rozděluje OV c) mezinárodní organizace CH CH, OV 21

22 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Učební plán pro první stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty 1. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celk. DČD Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

23 3.2. Učební plán pro druhý stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Vyučovací předměty 2. stupeň 6.roč. roč. roč. roč. Celkem DČD Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Disponibilní časová dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

24 4. UČEBNÍ OSNOVY 4.1. První stupeň první období Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace - 1. období Obsahové,časové a organizační vymezení: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní význam a je úzce spjata s ostatními vyučovacími předměty. Vyučovací předmět bude probírán v rámci výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s časovou dotací : 1. ročník - 5 hodin + 1hodina disponibilní. 2. ročník -7hodin + 1hodina disponibilní. 3.ročník - 9 hodin + 1 hodina disponibilní. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. Výuka se také realizuje mimo třídu - výstavy,besedy,knihovna Mezi hlavní obecně vzdělávací cíle plněné při výuce patří postupné osvojování si strategie učení, motivace pro celoživotní vzdělávání, rozvoj komunikačních schopností, učení se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody /motivační hry,skupinová práce,společná práce na projektech,činnosti zaměřené na sebehodnocení, /. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen třemi celky: Jednotlivé celky se vzájemně prolínají. Celé vzdělávání směřuje k rozvoji komunikačních dovedností v ústní i písemné podobě. Literární výchova- Čtení: Výuka vede žáky k chápání četby jako zdroje informací o světě a o sobě. Žáci se zdokonalují ve čtení, vyjadřují své pocity z četby, poslechu pořadu i představení. Používají poznatky z četby v dalších školních činnostech. Postupně si rozšiřují své čtenářské dovednosti a návyky. Komunikační a slohová výchova- Psaní: Výuka upevňuje základy hygienických návyků při psaní. Žáci zvládají psaní správných tvarů písmen a číslic, dbají na úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu. Kontrolují si vlastní napsaný text. Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a osvojují si mateřský jazyk a učí se ovládat základní jazykové jevy. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

25 Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení : - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie, ilustrované dětské knihy, dětské časopisy... - učí žáky vyhledávat v textu informace, klíčová slova dle zadání - aktivně zapojuje žáky do vyučovacího procesu, vede žáky k posuzování vlastních pokroků v učení - vede žáky ke spontánnímu zájmu o literaturu - se neustále zdokonaluje v technice čtení, osvojuje si techniku čtení s porozuměním - pracuje s prostředky a nástroji pro získání informací/dětské encyklopedie,časopisy, knihy../ - zvládá své znalosti aplikovat v praxi - aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu - využívá svých schopností k rozšíření komunikačních dovedností Kompetence k řešení problému: - nabádá žáky samostatně hledat řešení problémů a jednotlivých úkolů, vyjádřit své stanovisko a zdůvodnit své závěry - vede žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému - zařazuje do výuky skupinové vyučování - snaží se samostatně hledat řešení problémů a jednoduchých úkolů, vyjádřit stanovisko a zdůvodnit své závěry - dokáže hovořit o problému a ví na koho se s problémem obrátit pro radu - pracuje ve skupinách, spolupracuje se svými spolužáky - respektuje myšlenky a názory ostatních Kompetence komunikativní: - vede žáky ke spontánnímu získávání informací z rozmanitých zdrojů - učí žáky využívat počítač k získávání informací - vede žáky ke kultivovanému způsobu vyjadřování,umožňuje žákům se zapojit do diskuse - má přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu - dokáže komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými osobami -zvládá jednoduchou formu písemné komunikace v rámci svých schopností - rozumí běžně užívaným textům, formuluje své myšlenky Kompetence sociální a personální 25

26 - výuku doplňuje dramatizacemi - navozuje situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat - je schopen respektovat daná pravidla chování - je schopen pracovat v týmu - je schopen pomoci, případně sám požádá o pomoc Kompetence občanská - umožňuje žákům kontakt s kulturním dědictvím národa, navštěvuje výstavy,knihovny, - vede žáky k úctě k rodnému jazyku - má povědomí o svých právech a povinnostech - umí být tolerantní jiným názorům a odlišnostem - má povědomí o chování v situacích ohrožující život vlastní i druhých lidí - je si vědom, kde je jeho místo a jaká je jeho role v rodině Kompetence pracovní - důsledně dodržuje a vyžaduje dodržování pracovních návyků,postupů,pravidel -umožňuje jim v reálném prostředí získávat zkušenosti a dovednosti - vede žáky k tomu, aby byli aktivně schopni ohodnotit svoji práci, písemně i ústně - má vytvořené pracovní návyky odpovídající možnostem a schopnostem - je schopen aktivně využívat vytvořené návyky a zhodnotit výsledek své práce - je schopen koncentrace na pracovní výkon - snaží se rozvíjet oblast svých zájmů v rámci svých možností 26

27 Český jazyk- jazyková výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Začíná poznávat většinu písmen malé a velké abecedy. Abecedaoznačování,vyjmenovávání vybraných písmen. Sluchové rozlišení hlásek. Výslovnost samohlásek,souhlásek. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - jazyková výchova Znát většinu písmen malé a velké abecedy. Začíná rozpoznávat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Začíná tvořit slabiky. Začíná rozlišovat věty,slova,slabiky,hlásky. Znát všechna písmena malé a velké abecedy. Rozpoznat samohlásky/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. Tvořit slabiky. Abeceda-dokázat označit,naučit se zpaměti. Samohlásky krátké a dlouhé,souhláskyvyjmenování,vyhledávání. Slabika-utvořit slabiku z daných hlásek a písmen. Věta,slovo,slabika,písmenooznačit v textu. Abeceda- nalézt hledané písmeno a hlásku. Hláskosloví.Samohlásky krátké,dlouhé-vytvoření slabiky s různou délkou samohlásek,správně použít ve slovech. Souhlásky-dělení,výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova. Hláska,písmeno,slabika-nalezení odpovídající hlásky a písmena,vytvořit slabiku. Výslovnost,čtení,třídění slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě. 3. Rozlišit věty,slova,slabiky,hlásky. Zvuková stránka jazyka. Sluchové rozlišení hlásek,slabik.modulace souvislé řeči/tempo,intonace,přízvuk./ 3. Psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech. Pravopis velkých písmen-použít velké písmeno při psaní vlastních jmen a na začátku vět. 27

28 Český jazyk - literární výchova oblast předmět ročník očekávaný výstup z RVP ZV učivo průřezová témata 1. Snaží se pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Říkanky. Krátké básničky. Rozpočitadla. Hádanky. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - literární výchova Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Začíná reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Snaží se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Snaží se reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Poslech předčítaného textu. Porozumění textu a převyprávění vlastními slovy. Doplňování odpovědí k jednoduchým otázkám k textu,přiřazení vhodné ilustrace k příběhu. Prostředí reálné a pohádkové. Přednes krátké básně. Poslech předčítaného textu. Základní literární pojmy: spisovatel,kniha,čtenář. Reprodukce podle obrázkové osnovy. Postavy a jejich vlastnosti,chování postav. OSV 3a OSV 3b 3. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Poslech textu. Pojmy:pohádka. Zobecnění poslechnutého textunalezení hlavní zápletky a vybrat hlavní postavu. MKV 2e 3. Reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací. Reprodukce. Dramatizace podle osnovy. Rozlišení místa,času. Pojmy: divadelní představení,herec EV 1a 28

29 Český jazyk - komunikační a slohová výchova oblast předmět ročník 1. očekávaný výstup z RVP ZV Dbát na správnou výslovnost,tempo řeči a pravidelné dýchání. učivo Dýchání,tvorba hlasu,výslovnost,slovní přízvuk,odpovědi na otázky,samostatný projev -jednoslovný průřezová témata 1. Snaží se rozumět pokynům přiměřené složitosti. Sluchové vnímání,rozvíjení fonetického zvuku. Identifikovat pokyn a přiřadit k němu adekvátní reakci. OSV 1a Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - komunikační a slohová výchova Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Začíná psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Snaží se porozumět pokynům přiměřené složitosti. Začíná číst s porozuměním jednoduché texty. Grafomotorická cvičení a pohybové koordinace.rozvíjení psychomotorických schopností,jemné motoriky,nervosvalové koordinace,dodržování čistoty pracovního místa,sešitů,rukou,dbáme na úpravu v sešitech,pořádku na pracovní ploše,dodržujeme správné sezení,sklon sešitu. Grafomotorická cvičení,rozvíjení jemné motoriky. Vyvození hlásek a písmen,slabiky,slovaskládání jednoduchých slov z písmen skládací abecedy Adekvátně reagovat na pokyn -předvést zdvořilé vystupování/pozdrav,poděkování,prosba / Čtení obrázků,jednoduchých a krátkých textů. Reprodukce přečtené krátké věty. Rozvoj fonematického sluchu,sluchová cvičení. OSV 1b Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu. Psát písmena a číslicedodržovat správné tvary písmen. Číst s porozuměním jednoduché texty. Zdokonalovat techniku psaní. /čitelnost,správné tvary./ Dodržovat úpravu v sešitech a dodržovat pořádek na pracovním stole. Psaní písmen a číslic-používat všechna písmena abecedy a číslice ve správných tvarech. Opis písmen a číslic,přepis písmen. Sluchová diferenciace. Vypravování. Četba krátkých textů. Orientace v textu a reprodukce textu. OSV 1a 29

30 3. Spojování písmen a slabik. Analyticko -syntetické činnosti. Psaní slabik a slov. Opis a přepis,používat i víceslabičná slova.. 3. Převádět slova z mluveného do psané podoby. Psaní slabik,slov.psaní slov podle diktátu. 3. Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov. Automatizace psaného projevu.vytváření a správné psaní slov. 3. Zvládat opis a přepis krátkých vět. Přepis jednoduché tištěné věty. Opis jednoduché věty./dodržování vzdálenosti mezi slovy/ 3. Rozumět pokynům přiměřené složitosti. Předvést zdvořilé vystupování- /omluva,vzkaz / Reagovat na pokyn. OSV 1a Matematik a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 1.období Obsahové, časové a organizační vymezení: Vzdělávací předmět matematika je realizován v 1.období na 1.stupni s časovou dotací 4 hodin v 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku je časová dotace 5 hodin týdně. Poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti pro orientaci v praktickém životě.je založen na aktivních činnostech, klade důraz na porozumění základním matematickým postupům, pojmům a jejich vzájemným vztahům. Rozvíjí u žáků pamětˇ, představivost, klade základy abstraktního myšlení. Výuka probíhá většinou ve třídách, při využívání určitých typů výukových programů v počítačové učebně. V rámci mezipředmětových vztahů jsou některé dílčí úkoly realizovány v předmětu praktické činnosti, prvouka. Do vyučovacího předmětu matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie budou podporovány naplňováním těchto kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků abstraktní a logické myšlení, paměť prostřednictvím numerických výpočtů - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, třídí informace na základě pochopení matematických vztahů - vede žáky pracovat nad zadaným úkolem a užívat termíny, znaky a symboly 30

31 - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematických termínů, znaků, symbolů - pod vedením učitele pozoruje výsledky, posuzuje je a porovnává, uvádí je do souvislostí Kompetence k řešení problému: - zajímá se názory, zkušenosti žáků, klade otázky - vede žáky k rozpoznání a pochopení matematického problému, učí je přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách - pracuje s chybou žáka - na základě pozorování reálných situací se učí volit vhodné způsoby řešení matematických problémů - využívá osvojené dovednosti a vědomosti k řešení problémů - ověřuje si prakticky správnost řešení problému - pracuje s chybou Kompetence komunikativní: - vede žáky k tomu, aby vyjadřovali své matematické myšlenky a názory v logickém sledu - vede žáky k porozumění různých matematických záznamů - učí se přesnému a stručnému vyjádření užitím matematických termínů včetně symboliky a to ústně i písemně Kompetence sociální a personální: - vede žáky k týmové spolupráci ve skupině - umožňuje každému žákovi zažívat úspěch, vnímat vlastní pokrok - podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka, motivuje ho, probouzí v něm pozitivní vztah k matematice - učí se spolupracovat v týmu, spolupodílí se na vytváření pravidel při práci v týmu - učí se podílet na bezpečné a příjemné atmosféře ve třídě - dokáže požádat o radu, pomoc - při řešení problémů se učí hovořit, ale i naslouchat druhým 31

32 Kompetence občanské: - vede žáky k ohleduplnosti a taktu, respektování názorů druhých - umožňuje jim, aby podle jasných kritérií posuzovali své činnosti nebo výsledky - učí se respektovat druhé lidi, hodnotit svoji práci i práci druhých Kompetence pracovní: - vede žáky k používání matematických pomůcek - požaduje dokončení zadaných matematických úkolů podle možností a schopností žáků - vede žáky k sebekontrole, k přesnosti práce při řešení zadaných úkolů - učí se využívat dovednosti a poznatky v praktických činnostech v rámci svých možností a schopností Matematika oblast Matematika a její aplikace předmět Matematika ročník očekávaný výstup z RVP ZV Číst, psát a používat číslice v oboru do 5. Sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 5. Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5. Číst správně matematické pojmy +, -, =, >, < a umět je zapsat. učivo přirozená čísla v oboru do 5, číselná osa sčítání, odčítání v oboru do 5 porovnávání čísel v oboru do 5 sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru do 5 1. Umět rozklad čísel v oboru do 5. rozklad čísla, dočítání Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, slovní úlohy 1. sčítání a odčítání v oboru do Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu. úlohy na orientaci v prostoru, používání výrazů pro popsání situace průřezová témata OSV 1.a OSV 3a OSV 3a Modelovat jednoduché situace podle pokynů a využitím pomůcek. Rozeznat, roztřídit a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit. manipulační činnosti s konkrétními předměty v oboru do 5 kruh,trojúhelník, čtverec, obdélník 32

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více