VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, ŠKOLNÍ ŘÁD 1

2 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ) vydává ve smyslu ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání dále jen školský zákon, ve znění předpisů pozdějších Článek I Typ a forma studia 1) Podle ustanovení 92 odst. 1 školského zákona vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. 2) Studium na VOPŠ se realizuje ve vzdělávacích programech: a) Cestovní ruch N/01 denní i dálková forma b) Bankovnictví a finance N/04 denní forma c) Letecká doprava v cestovním ruchu N/02, denní i dálková forma. 3) Akreditované studijní obory jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sekretariátu školy. 4) Délka vyššího odborného vzdělávání je 3 roky včetně odborné praxe. 5) VOPŠ je nestátní školou, vzdělání poskytuje ve smyslu příslušných ustanovení školského zákona za úplatu (dále jen školné). 6) O smluvním vztahu mezi školou a studentem a o školném pojednává blíže čl. III tohoto školního řádu. Článek II Přijímání ke studiu 1) Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně vykonaná maturitní zkouška na střední škole a kladný výsledek přijímacího řízení. 2) Přijímací řízení vyhlašuje a jeho formu určuje každoročně ředitel školy, který může ve výjimečných případech rozhodnout o přijetí konkrétního uchazeče o studium mimo řádný termín přijímacího řízení či v případě volných kapacit přijmout všechny uchazeče bez přijímacích zkoušek vůbec. 3) Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu zasílá písemně ředitel školy uchazeči do sedmi dnů po datu konání přijímacího řízení. 4) Uchazeč může podat do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost řediteli školy, aby přezkoumal své rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke studiu. Výsledek přezkumného řízení sděluje ředitel školy uchazeči rovněž písemně a to do 7 dnů po obdržení žádosti o přezkoumání rozhodnutí. 5) Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je podání přihlášky ke vzdělávání na VOŠ. 6) Na přijímací řízení dle tohoto školního řádu se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Článek III Smluvní vztah a školné 1) Smluvní vztah mezi smluvními stranami, tj. VOPŠ a studentem, je založen smlouvou o poskytnutí vzdělávání za úplatu, kterou smluvní strany uzavírají nejpozději při zápisu do I. ročníku. 2) Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při studiu na VOPŠ. 3) Školné se platí na každé pololetí (tedy i v době odborné praxe) ve výši a termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí vzdělávání. Výše školného může být změněna s přihlédnutím k oficiálně vyhlášené meziroční míře inflace a k nově vynaloženým investičním nákladům zajišťujícím zlepšování služeb poskytovaných školou ve výukovém procesu, případně v souvislosti s vydáním nových, pro školu závazných právních předpisů týkajících se určování výše školného. 4) Školné musí student uhradit nejpozději do stanoveného termínu (15. 7., běžného školního roku). Nezaplacené školné ve stanovené výši a v uvedeném termínu zakládá kvalifikovaný důvod k odstoupení VOPŠ od smlouvy o poskytnutí vzdělávání a k vyloučení studenta ze studia ve smyslu ustanovení čl. XIX tohoto školního řádu. 5) Pozdější termín úhrady školného, eventuálně splátkový kalendář nebo částečné či úplné osvobození od školného může být ve zcela výjimečných případech akceptováno po vzájemné dohodě formou dodatku k uvedené smlouvě. 6) Školné hradí student následujícím způsobem: a) bankovním převodem, b) poštovní poukázkou na účet školy nebo c) ve zvláště výjimečném případě v hotovosti v pokladně školy. 2

3 Článek IV Práva a povinnosti studentů 1) Základní práva a povinnosti studentů vymezuje Smlouva o poskytování vzdělávání, uzavřená mezi VOPŠ a studentem. 2) Mezi základní práva studentů patří zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrana studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 3) Student má vedle práv výslovně uvedených v jiných článcích tohoto školního řádu zejména tato další práva: a) účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování a odborné praxe podle rozvrhu hodin příslušné třídy nebo studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia; b) být seznámen s učebním plánem, formami výuky, klasifikačním řádem, statutem, organizačním řádem a školním řádem a jejich případnými změnami; c) využívat služeb knihovny Vysoké školy obchodní v Praze za obdobných podmínek jako studenti VŠO; d) v rámci daných kapacit využívat internet k činnostem spojeným s předmětem výuky školy; e) být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání na VOPŠ a o možnostech svého budoucího uplatnění po úspěšném ukončení studia; f) požádat o uznání atestů z případného předchozího studia na jiné vysoké či vyšší odborné škole; g) být při zahájení výuky předmětu seznámen s cíli a formami předmětu a zkušebními požadavky; h) být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v případě, že z vážných a doložených důvodů nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu; i) požádat o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifikace z některého vyučovacího předmětu, a to nejpozději do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl; j) využívat volných konzultačních hodin předmětových učitelů VOPŠ ke zdokonalení studijní přípravy; k) zanechat studia; l) požádat o přerušení studia; m) být zvolen do Školské rady; n) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována odpovídající pozornost; o) být informován o úkolech a výsledcích práce VOPŠ a dalších podstatných bodech dotýkajících se studentů VOPŠ a jejich studia. 4) Student má vedle povinností výslovně zmíněných v jiných článcích školního řádu zejména tyto další povinnosti: a) plnit ustanovení tohoto školního řádu, respektovat obecně závazné právní předpisy a povinnosti závazně stanovené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT); b) ve škole, na pracovištích v rámci praxe i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy; c) sdělit na začátku studia a při každé změně adresu trvalého a eventuálního přechodného pobytu a případně telefonické či ové spojení; d) předložit veškerou předepsanou osobní dokumentaci (vysvědčení o předchozím studiu, praxi apod.); e) sdělovat škole neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolustudentů a pracovníků školy, k poškození nebo odcizení majetku a zařízení školy; f) dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách školy; g) průběžně sledovat sdělení ředitele školy a jiné dokumenty zveřejňované na úřední desce školy; h) dodržovat ve škole obecně respektovaná pravidla společenského jednání, a to jak ve vztahu k učitelskému sboru a administrativním pracovníkům školy, tak ve styku se spolustudenty; i) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, se kterými byl seznámen na začátku studia; j) při vstupu do budovy školy prokázat svoji totožnost bez vyzvání k tomu vydanou průkazkou školy nebo jiným náhradním dokladem (výkaz o studiu). Článek V Školní rok a organizace vzdělávání 1) Období školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní výuky, šest týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném termínu a dva týdny tvoří časovou rezervu, o které rozhoduje ředitel školy. Školní rok je rozdělen na zimní a letní období. 2) Uvedená časová výměra je rovnoměrně rozložena do dvou období, část školního roku od 1. září do 31. ledna tvoří zimní období, část školního roku od 1. února do 30. června tvoří letní období. 3) Další podrobnosti organizace vzdělávání a provozu školy upravuje vnitřní režim školy, který je součástí tohoto školního řádu. 3

4 Článek VI Forma studia 1) Studium se uskutečňuje ve dvou základních formách: a) denní b) dálkové Výjimečně může být organizováno jako individuální (viz čl. VII tohoto řádu). 2) Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z učebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pěti dnů v týdnu. 3) Dálkové studium představuje především konzultační formu soustředěnou do jednoho dne v týdnu dle předem stanoveného rozvrhu. Předpokládá intenzivní spoluúčast studentů a jejich aktivitu v doplňkových kurzech a seminářích. 4) Výuka se realizuje prostřednictvím těchto metodických prostředků: - přednášky - cvičení - praktická cvičení - semináře - konzultace - odborná praxe Článek VII Individuální studium 1) Individuální studijní plán je zvláštní specifickou formou vycházející z potřeb a) studenta b) školy 2) Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního studijního plánu podle 18 zákona 561/2004 Sb. školského zákona ve znění předpisů pozdějších. 3) Individuální studium je upraveno samostatnou směrnicí. - Zásady individuálního studia na VOPŠ. Článek VIII Obsah studia 1) Obsah studia určuje vzdělávací program, ve kterém je uvedeno povinné penzum pro absolvování školy. Tento vzdělávací program obsahuje výčet povinných vyučovacích předmětů, jejich hodinových dotací a další předepsané studijní povinnosti. Předměty povinně volitelné a volitelné jsou rámcově součástí vzdělávacího programu, jejich nabídka je však přizpůsobována aktuálním možnostem zejména externích učitelů a mimořádným nabídkám pro daný školní rok. 2) Povinné předměty si student zapisuje do výkazu o studiu (index) závazně a bez výjimky. 3) Povinně volitelné předměty tvoří soubor nabídky, z níž si student na začátku nového ročníku volí povinně určitý stanovený počet těchto předmětů. 4) Volitelné předměty si student vybírá z další nabídky, která je již nad rámec povinného učebního plánu. 5) Veškeré předměty, které si student zapíše do indexu, nabývají pro něj po formální stránce povahy povinných předmětů. Článek IX Zápis do ročníku 1) Do prvního ročníku se studenti zapisují na základě splnění všech podmínek uvedených v čl. II tohoto řádu. 2) Student při zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho řádného studia na VOPŠ. 3) Podmínkou pro zápis do každého dalšího ročníku studia je splnění povinností stanovených vzdělávacím programem. 4) Do každého ročníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje ředitel školy ve sdělení o organizaci daného školního roku. V odůvodněných případech může být zápis vykonán v náhradním termínu, nejpozději však do 30. září. 5) Zápis provádí studijní oddělení školy, rovněž potvrzuje splnění studijních povinností studenta v příslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i včasné zaplacení školného. 6) Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal. 4

5 Článek X Účast ve vyučování 1) Účast ve vyučování je pro studenty povinná na každém předmětu. 2) Případné překročení stanoveného limitu absencí řeší příslušný předmětový vyučující spolu s ročníkovým učitelem. 3) Účast ve vyučování je evidována na konzultačních listech. Splnění povinné účasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápočet. 4) Ředitel může na základě písemné žádosti studenta uvolnit z účasti na jednotlivém předmětu teoretického vyučování. 5) Uvolnění z účasti na předmětu teoretického vyučování neopravňuje ke snížení školného. 6) Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň bude student upozorněn, že v případě neplnění bude posuzován jako by vzdělávání zanechal. 7) Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal, tímto dnem přestává být studentem VOŠ. Článek XI Evidence průběhu studia 1) Realizaci výuky zaznamenává vyučující pro daný předmět na konzultační list. 2) Dokumenty o průběhu studia jsou uloženy na studijním oddělení. 3) Dvakrát ročně (na konci každého období) provádí studijní oddělení kontrolu výkazů o studiu. Provedená kontrola je vyznačena ve výkazu o studiu. 4) Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole na studijní oddělení v momentě, když má splněny všechny studijní povinnosti za dané období. Článek XII Formy a průběh zkoušek, hodnocení studentů 1) Hodnocení studentů se řídí zásadami, které jsou v souladu s 5 vyhlášky č. 10/2005 ve znění předpisů pozdějších. 2) Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména: a) anotaci vyučovaného předmětu, b) požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu. c) seznam literatury ke studiu. 3) Hodnocení se provádí formou: a) průběžného hodnocení, b) zápočtu, c) zkoušky, d) klasifikovaného zápočtu. 4) Průběžné hodnocení studenta se uskutečňuje v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžně hodnocení nezapisuje. 5) Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 6) Při klasifikovaném zápočtu se hodnotí, jak student splnil požadavky zápočtu a navíc se klasifikuje jako u zkoušky. 7) Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. 8) Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkoušky formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. 9) Výsledky zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu jsou hodnoceny známkami: a) výborně b) velmi dobře c) dobře d) nevyhověl, nevyhověla 10) Výsledek zkoušky a klasifikovaného zápočtu zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. 5

6 11)a)Zápočty se zpravidla udělují v zápočtovém týdnu na konci výuky v daném školním období. b) Termíny pro konání zkoušek a klasifikovaných zápočtů z jednotlivých předmětů stanoví zkoušející v dostatečném počtu a časovém předstihu. c) Ve zkouškovém období zkoušející vypisuje také již první opravný termín. 12) Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se může v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem provádět také prostřednictvím kreditů. 13) Nepřihlásí-li se či nedostaví-li se student k řádnému termínu, tento termín mu automaticky propadá. V prodlouženém zkouškovém období se pak vždy již jedná o opravné termíny. 14) Neprospěl-li student z některé zkoušky, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky. Opravnou zkoušku je možné konat nejvýše dvakrát. Při konání druhé opravné zkoušky se vždy použije forma komisionální zkoušky. Tu lze použít i v případě, že student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání. 15) Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy. Termín lze dohodnout se studentem nebo se mu musí oznámit alespoň 7 dní předem. 16) Komisi jmenuje ředitel školy. 17) Komise je tříčlenná. Předseda ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který vyučuje tíž či příbuzný předmět. 18) O Komisní zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace studenta. 19) Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi. 20) Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, nejpozději den před jejím zahájením. V tomto případě stanoví ředitel nový termín. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou. 21) Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně, Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy. 22)Rozsah a obsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat. Článek XIII Prodloužené zkouškového období 1) Prodloužené zkouškové období je určeno pouze pro opravné termíny zkoušek; pro zimní období počíná 1. února a končí dnem 28. února, pro letní období počíná dnem 10. září a končí 30. září. 2) Výše uvedené termíny mohou být v případě potřeby upraveny sdělením ředitele školy ad hoc. 3) O prodloužení zkouškového období student požádá na předepsaném tiskopise VOPŠ pokud nemohl ze závažných důvodů splnit studijní povinnosti ve stanoveném zkouškovém období. 4) Podmínkou rozhodnutí o prodloužení zkouškového období je splnění všech platebních povinností studenta. 5) Nejpozději do konce prodlouženého zkouškového období musí mít student splněny všechny studijní povinnosti z předchozího školního období. Článek XIV Nesplnění studijních povinností 1) Nesplnil-li student své studijní povinnosti z předchozího školního roku ke stanovenému termínu, tj. nejpozději ke konci prodlouženého zkouškového období, může: a) požádat ze zvláště závažných důvodů o mimořádné prodloužení zkouškového období, které stanoví ředitel, b) požádat o opakování období nebo ročníku; předměty, které byly zakončeny klasifikací výborně či velmi dobře, student neopakuje. 2) Pokud student nepožádá o žádnou z těchto možností, má se za to, že studia zanechal. 3) Pokud je studentovi žádost o opakování ročníku či období zamítnuta, je vyloučen ze studia z důvodu nesplnění studijních povinností. 6

7 Článek XV Přerušení studia 1) Studium lze přerušit na žádost studenta, a to i opakovaně, v celkovém součtu na dobu 2 let, nejméně však na jedno období a nejdříve po řádně uzavřeném zimním období I. ročníku studia. 2) Studium je z hlediska uzavření studijního období a následného pokračování ve studiu přerušeno po posledním období, ve kterém student ještě splnil veškeré studijní povinnosti. 3) Po dobu přerušení studia není taková osoba studentem školy a nemá práva studenta. 4) Opakovaná přerušení se sčítají. 5) Studium se přerušuje k datu podání žádosti. K dalšímu pokračování ve studiu se studentovi uznává část studia končící posledním obdobím, ve kterém splnil všechny předepsané studijní povinnosti. 6) Žádost o přerušení studia student podává na předepsaném tiskopise VOPŠ na studijní oddělení. 7) O žádosti rozhoduje ředitel školy. 8) Student je povinen požádat o přerušení studia nejpozději do nebo příslušného kalendářního roku. V případě, že již uhradil školné na další období, bude mu převedeno nebo vráceno. Pokud nebudou výše uvedené termíny dodrženy, školné se nepřevádí ani nevrací. 9) Student je povinen při přerušení studia odevzdat svůj výkaz o studiu a průkazku ke vstupu do prostor užívaných VOPŠ na studijní oddělení a zároveň vrátit veškeré výpůjčky do IC. 10) Po uplynutí doby povoleného přerušení studia je student povinen dostavit se na studijní oddělení k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dnů od posledního dne období, na které bylo přerušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukončené. 11) Pokud došlo v době přerušení studia ke změnám vzdělávacího programu případně změnám podmínek studia, je student povinen změněný program plnit a podmínky respektovat. V případě potřeby mu může být ředitelem VOPŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. Článek XVI Změna studijního oboru a formy studia 1) Student může požádat na předepsaném tiskopise VOPŠ o změnu studijního oboru, případně změnu formy studia. 2) Žádost podává prostřednictvím studijního oddělení VOPŠ. 3) O žádosti rozhoduje ředitel VOPŠ. 4) Obdobným způsobem lze požádat o přestup z jiné školy stejného nebo vyššího typu (VŠ). 5) Uvedené změny mohou být podmíněny úspěšným vykonáním rozdílových zkoušek, pro které stanoví ředitel VOPŠ obsah, rozsah a termín konání. Článek XVII Ukončování studia absolutoriem 1) Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Absolvent získá označení diplomovaný specialista, uvádí se za jménem zkráceně DiS (viz 101 až 103 školského zákona a 7 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb.). 2) Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. 3) Termíny pro konání absolutoria stanovuje ředitel školy: a) v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 roky od 1. do 30. června b) termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria c) náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria. d) řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 4) Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta. 5) Zkušební komise má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a ročníkový učitel. Předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné nebo vysoké školy, jmenovaný Magistrátem hl. m. Prahy. Dalšími členy jsou učitel příslušných předmětů, přísedící, který daný předmět vyučuje, vedoucí absolventské práce. Tyto členy jmenuje ředitel školy. 7

8 6) Předseda zkušební komise a) řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost, b) odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci, c) je oprávněn vyloučit studenta ze zkoušky v případě, že student použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, o vyloučení studenta rozhoduje bezprostředně, d) oznamuje studentovi hodnocení jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky a to v den, kdy student absolutorium konal. 7) Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci studenta z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 8) Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů. 9) a) Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. b) Obhajoba absolventské práce trvá nevýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. c) Zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut. d) Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů. 10) a) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl, nevyhověla b) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. c) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni - prospěl s vyznamenáním průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,5 a student není u žádné zkoušky ani obhajoby absolventské práce hodnocen horší známkou než velmi dobře - prospěl student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než dobře - neprospěl student má z hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku nevyhověl. 11) Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to vždy v termínech podle článku XVII bodu 3. 12) Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. 13) Pokud student nemůže konat absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku. 14) a) Student přestává být studentem vyšší odborné školy úspěšným vykonáním absolutoria. b)nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo k obhajobě nedostavil a řádně se neomluvil, nebo jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně. 15) Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 8

9 Článek XVIII Předčasné ukončení studia 1) Studium může být předčasně ukončeno za těchto okolností: a) ze strany školy: - vyloučením studenta ze studia pro nesplnění studijních povinností stanovených studijním plánem (předepsané zápočty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.); - vyloučením studenta v případě neuhrazení smluveného školného ve stanoveném termínu; - vyloučením studenta ze studia ve smyslu kárného opatření podle čl. XX školního řádu; - pokud má škola důvodně za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal. b) ze strany studenta: - zanecháním studia; student přestává být studentem školy na základě svého písemného oznámení řediteli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdělení o zanechání studia řediteli doručeno; - v případě neplnění smluvních povinností ze strany školy; tento důvod předčasného ukončení studia musí být studentem náležitě písemně doložen a doručen řediteli školy. c) smrtí studenta. 2) Ukončení smluvního vztahu a záležitosti školného při předčasném ukončení studia řeší příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí vzdělávání. 3) Jestliže byl student vyloučen ze studia podle předchozího bodu, může se ucházet o nové přijetí ke studiu dle pravidel přijímacího řízení. Článek XIX Kárné řízení a kárná opatření 1) Kárné řízení vůči provinivšímu se studentovi zahajuje a kárná opatření ukládá ředitel školy, a to ze své úvahy či na návrh ročníkového učitele, případně dalších učitelů školy. Prošetřením jednotlivých případů může ředitel školy pověřit ad hoc sestavenou kárnou komisi, která je složena z učitelů a jiných pracovníků školy. Usnesení kárné komise má pro ředitele školy doporučující charakter. 2) Soustavu kárných opatření tvoří: a) napomenutí ředitelem školy, b) podmínečné vyloučení ze studia se zkušební dobou v trvání maximálně 12 měsíců, c) vyloučení ze studia. 3) Důvodem pro uložení kárného opatření je zejména: a) porušení tohoto školního řádu či úmyslné narušení chodu školy, b) hrubý přestupek proti mravům ve škole či na veřejnosti, c) poškození dobrého jména školy či jeho hanobení, d) zneužití informací získaných v průběhu studia vztahujících se k činnosti školy, e) odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, f) další nespecifikovaný mimořádně závažný důvod. 4) V kárném řízení musí škola vyslechnout i stanovisko studenta a o udělení kárného opatření je škola povinna dotčeného studenta písemně informovat. Článek XX Styk studentů s organizačními útvary VOPŠ 1) Hlavní kontakt studenta s VOPŠ se realizuje zejména prostřednictvím studijního oddělení a příslušného ročníkového učitele. 2) Kontakt je realizován jak písemnou formou, tak osobně. V osobním kontaktu je student povinen dodržovat stanovené úřední hodiny jak studijního oddělení, tak ostatních útvarů VOPŠ. 3) Jednotlivé útvary VOPŠ informují o všech zásadních opatřeních, dotýkajících se studia studentů a jejich postavení ve VOPŠ prostřednictvím školních vývěsek ročníkových učitelů. 9

10 Článek XXI Odborná praxe 1) Součástí vyššího odborného vzdělání je také odborná praxe. Na studenty, kteří konají odbornou praxi v letním období posledního školního roku, se vztahují ustanovení pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 2) Studentům konajícím odbornou praxi přísluší za výkon produktivní činnosti odměna ve výši 30 % minimální mzdy při 40 hodinách týdenní pracovní doby ( 122 odst. 1, školského zákona). Článek XXII 1) Tento školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a byli s ním prokazatelně seznámeni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy a studenti. 2) Školní řád nahrazuje předchozí školní řád platný od ) Školní řád nabývá účinnosti dnem Článek XXIII Vnitřní režim školy a provozní řád Provozní řád vychází z 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 1) Škola je v nájmu v budově CHICAGO, Praha 1, Národní 32. Budova má celodenní provoz, otevřena je od 7:00 do 20:00 hodin. 2) Pravidelné vyučování začíná v 8:15 a končí v 19:55 hodin. 3) Vyučovací hodina trvá 45 minut, mezi vyučovacími hodinami jsou zařazeny 5minutové přestávky. 1 hodina 08:15-09:00 2 hodina 09:05-09:50 3 hodina 09:55-10:40 4 hodina 10:45-11:30 5 hodina 11:35-12:20 6 hodina 12:25-13:10 7 hodina 13:15-14:00 8 hodina 14:05-14:50 9 hodina 15:00-15:45 10 hodina 15:50-16:35 11 hodina 16:40-17:25 12 hodina 17:30-18:15 13 hodina 18:20-19:05 14 hodina 19:10-19:55 4) Volné hodiny mohou studenti trávit buď mimo budovu školy, nebo ve studovně školy. 5) Studenti jsou povinni dodržovat hygienické zásady, pořádek a čistotu ve všech prostorách školy. 6) Studenti jsou před zahájením výuky seznámeni se školním řádem a podmínkami BOZP a PO a jsou povinni se jimi řídit. 7) Administrativní záležitosti studenti vyřizují na studijním oddělení nebo u sekretářky školy a to v úředních hodinách. 8) Každý student má právo za kýmkoli z vedení školy nebo i pedagogického sboru přijít s jakýmkoli problémem osobního či školního charakteru. 10

11 9) Změny rozvrhu jsou zveřejňovány v nejkratším možném termínu na webových stránkách školy. 10) Ve škole je celkem 6 učeben a jedna specializovaná pro práci na PC. 11) Celková kapacita školy je 280 studentů. 12) Vhodný mikroklimat v učebnách je zajištěn klimatizací. Regulace proti pronikání slunečního záření do místnosti je zajištěna. Větrání je zajištěno okny. 13) Hygienické požadavky jsou zajišťovány denním úklidem vynášení odpadků, vysávání koberců vysavačem, stírání navlhko podlah, nábytku, klik a rukojetí splachovadel, umyvadel, záchodových mís a sedátek na záchodech za použití dezinfekčních prostředků. 14) Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řád, podle kterého se řeší mimořádné situace. V Praze dne JUDr. Irena Hyclová ředitelka školy 11

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více