VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, ŠKOLNÍ ŘÁD 1

2 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ) vydává ve smyslu ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání dále jen školský zákon, ve znění předpisů pozdějších Článek I Typ a forma studia 1) Podle ustanovení 92 odst. 1 školského zákona vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. 2) Studium na VOPŠ se realizuje ve vzdělávacích programech: a) Cestovní ruch N/01 denní i dálková forma b) Bankovnictví a finance N/04 denní forma c) Letecká doprava v cestovním ruchu N/02, denní i dálková forma. 3) Akreditované studijní obory jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sekretariátu školy. 4) Délka vyššího odborného vzdělávání je 3 roky včetně odborné praxe. 5) VOPŠ je nestátní školou, vzdělání poskytuje ve smyslu příslušných ustanovení školského zákona za úplatu (dále jen školné). 6) O smluvním vztahu mezi školou a studentem a o školném pojednává blíže čl. III tohoto školního řádu. Článek II Přijímání ke studiu 1) Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně vykonaná maturitní zkouška na střední škole a kladný výsledek přijímacího řízení. 2) Přijímací řízení vyhlašuje a jeho formu určuje každoročně ředitel školy, který může ve výjimečných případech rozhodnout o přijetí konkrétního uchazeče o studium mimo řádný termín přijímacího řízení či v případě volných kapacit přijmout všechny uchazeče bez přijímacích zkoušek vůbec. 3) Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu zasílá písemně ředitel školy uchazeči do sedmi dnů po datu konání přijímacího řízení. 4) Uchazeč může podat do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost řediteli školy, aby přezkoumal své rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke studiu. Výsledek přezkumného řízení sděluje ředitel školy uchazeči rovněž písemně a to do 7 dnů po obdržení žádosti o přezkoumání rozhodnutí. 5) Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je podání přihlášky ke vzdělávání na VOŠ. 6) Na přijímací řízení dle tohoto školního řádu se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Článek III Smluvní vztah a školné 1) Smluvní vztah mezi smluvními stranami, tj. VOPŠ a studentem, je založen smlouvou o poskytnutí vzdělávání za úplatu, kterou smluvní strany uzavírají nejpozději při zápisu do I. ročníku. 2) Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při studiu na VOPŠ. 3) Školné se platí na každé pololetí (tedy i v době odborné praxe) ve výši a termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí vzdělávání. Výše školného může být změněna s přihlédnutím k oficiálně vyhlášené meziroční míře inflace a k nově vynaloženým investičním nákladům zajišťujícím zlepšování služeb poskytovaných školou ve výukovém procesu, případně v souvislosti s vydáním nových, pro školu závazných právních předpisů týkajících se určování výše školného. 4) Školné musí student uhradit nejpozději do stanoveného termínu (15. 7., běžného školního roku). Nezaplacené školné ve stanovené výši a v uvedeném termínu zakládá kvalifikovaný důvod k odstoupení VOPŠ od smlouvy o poskytnutí vzdělávání a k vyloučení studenta ze studia ve smyslu ustanovení čl. XIX tohoto školního řádu. 5) Pozdější termín úhrady školného, eventuálně splátkový kalendář nebo částečné či úplné osvobození od školného může být ve zcela výjimečných případech akceptováno po vzájemné dohodě formou dodatku k uvedené smlouvě. 6) Školné hradí student následujícím způsobem: a) bankovním převodem, b) poštovní poukázkou na účet školy nebo c) ve zvláště výjimečném případě v hotovosti v pokladně školy. 2

3 Článek IV Práva a povinnosti studentů 1) Základní práva a povinnosti studentů vymezuje Smlouva o poskytování vzdělávání, uzavřená mezi VOPŠ a studentem. 2) Mezi základní práva studentů patří zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrana studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 3) Student má vedle práv výslovně uvedených v jiných článcích tohoto školního řádu zejména tato další práva: a) účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování a odborné praxe podle rozvrhu hodin příslušné třídy nebo studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia; b) být seznámen s učebním plánem, formami výuky, klasifikačním řádem, statutem, organizačním řádem a školním řádem a jejich případnými změnami; c) využívat služeb knihovny Vysoké školy obchodní v Praze za obdobných podmínek jako studenti VŠO; d) v rámci daných kapacit využívat internet k činnostem spojeným s předmětem výuky školy; e) být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání na VOPŠ a o možnostech svého budoucího uplatnění po úspěšném ukončení studia; f) požádat o uznání atestů z případného předchozího studia na jiné vysoké či vyšší odborné škole; g) být při zahájení výuky předmětu seznámen s cíli a formami předmětu a zkušebními požadavky; h) být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v případě, že z vážných a doložených důvodů nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu; i) požádat o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifikace z některého vyučovacího předmětu, a to nejpozději do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl; j) využívat volných konzultačních hodin předmětových učitelů VOPŠ ke zdokonalení studijní přípravy; k) zanechat studia; l) požádat o přerušení studia; m) být zvolen do Školské rady; n) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována odpovídající pozornost; o) být informován o úkolech a výsledcích práce VOPŠ a dalších podstatných bodech dotýkajících se studentů VOPŠ a jejich studia. 4) Student má vedle povinností výslovně zmíněných v jiných článcích školního řádu zejména tyto další povinnosti: a) plnit ustanovení tohoto školního řádu, respektovat obecně závazné právní předpisy a povinnosti závazně stanovené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT); b) ve škole, na pracovištích v rámci praxe i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy; c) sdělit na začátku studia a při každé změně adresu trvalého a eventuálního přechodného pobytu a případně telefonické či ové spojení; d) předložit veškerou předepsanou osobní dokumentaci (vysvědčení o předchozím studiu, praxi apod.); e) sdělovat škole neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolustudentů a pracovníků školy, k poškození nebo odcizení majetku a zařízení školy; f) dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách školy; g) průběžně sledovat sdělení ředitele školy a jiné dokumenty zveřejňované na úřední desce školy; h) dodržovat ve škole obecně respektovaná pravidla společenského jednání, a to jak ve vztahu k učitelskému sboru a administrativním pracovníkům školy, tak ve styku se spolustudenty; i) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, se kterými byl seznámen na začátku studia; j) při vstupu do budovy školy prokázat svoji totožnost bez vyzvání k tomu vydanou průkazkou školy nebo jiným náhradním dokladem (výkaz o studiu). Článek V Školní rok a organizace vzdělávání 1) Období školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní výuky, šest týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném termínu a dva týdny tvoří časovou rezervu, o které rozhoduje ředitel školy. Školní rok je rozdělen na zimní a letní období. 2) Uvedená časová výměra je rovnoměrně rozložena do dvou období, část školního roku od 1. září do 31. ledna tvoří zimní období, část školního roku od 1. února do 30. června tvoří letní období. 3) Další podrobnosti organizace vzdělávání a provozu školy upravuje vnitřní režim školy, který je součástí tohoto školního řádu. 3

4 Článek VI Forma studia 1) Studium se uskutečňuje ve dvou základních formách: a) denní b) dálkové Výjimečně může být organizováno jako individuální (viz čl. VII tohoto řádu). 2) Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z učebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pěti dnů v týdnu. 3) Dálkové studium představuje především konzultační formu soustředěnou do jednoho dne v týdnu dle předem stanoveného rozvrhu. Předpokládá intenzivní spoluúčast studentů a jejich aktivitu v doplňkových kurzech a seminářích. 4) Výuka se realizuje prostřednictvím těchto metodických prostředků: - přednášky - cvičení - praktická cvičení - semináře - konzultace - odborná praxe Článek VII Individuální studium 1) Individuální studijní plán je zvláštní specifickou formou vycházející z potřeb a) studenta b) školy 2) Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního studijního plánu podle 18 zákona 561/2004 Sb. školského zákona ve znění předpisů pozdějších. 3) Individuální studium je upraveno samostatnou směrnicí. - Zásady individuálního studia na VOPŠ. Článek VIII Obsah studia 1) Obsah studia určuje vzdělávací program, ve kterém je uvedeno povinné penzum pro absolvování školy. Tento vzdělávací program obsahuje výčet povinných vyučovacích předmětů, jejich hodinových dotací a další předepsané studijní povinnosti. Předměty povinně volitelné a volitelné jsou rámcově součástí vzdělávacího programu, jejich nabídka je však přizpůsobována aktuálním možnostem zejména externích učitelů a mimořádným nabídkám pro daný školní rok. 2) Povinné předměty si student zapisuje do výkazu o studiu (index) závazně a bez výjimky. 3) Povinně volitelné předměty tvoří soubor nabídky, z níž si student na začátku nového ročníku volí povinně určitý stanovený počet těchto předmětů. 4) Volitelné předměty si student vybírá z další nabídky, která je již nad rámec povinného učebního plánu. 5) Veškeré předměty, které si student zapíše do indexu, nabývají pro něj po formální stránce povahy povinných předmětů. Článek IX Zápis do ročníku 1) Do prvního ročníku se studenti zapisují na základě splnění všech podmínek uvedených v čl. II tohoto řádu. 2) Student při zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho řádného studia na VOPŠ. 3) Podmínkou pro zápis do každého dalšího ročníku studia je splnění povinností stanovených vzdělávacím programem. 4) Do každého ročníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje ředitel školy ve sdělení o organizaci daného školního roku. V odůvodněných případech může být zápis vykonán v náhradním termínu, nejpozději však do 30. září. 5) Zápis provádí studijní oddělení školy, rovněž potvrzuje splnění studijních povinností studenta v příslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i včasné zaplacení školného. 6) Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal. 4

5 Článek X Účast ve vyučování 1) Účast ve vyučování je pro studenty povinná na každém předmětu. 2) Případné překročení stanoveného limitu absencí řeší příslušný předmětový vyučující spolu s ročníkovým učitelem. 3) Účast ve vyučování je evidována na konzultačních listech. Splnění povinné účasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápočet. 4) Ředitel může na základě písemné žádosti studenta uvolnit z účasti na jednotlivém předmětu teoretického vyučování. 5) Uvolnění z účasti na předmětu teoretického vyučování neopravňuje ke snížení školného. 6) Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň bude student upozorněn, že v případě neplnění bude posuzován jako by vzdělávání zanechal. 7) Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal, tímto dnem přestává být studentem VOŠ. Článek XI Evidence průběhu studia 1) Realizaci výuky zaznamenává vyučující pro daný předmět na konzultační list. 2) Dokumenty o průběhu studia jsou uloženy na studijním oddělení. 3) Dvakrát ročně (na konci každého období) provádí studijní oddělení kontrolu výkazů o studiu. Provedená kontrola je vyznačena ve výkazu o studiu. 4) Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole na studijní oddělení v momentě, když má splněny všechny studijní povinnosti za dané období. Článek XII Formy a průběh zkoušek, hodnocení studentů 1) Hodnocení studentů se řídí zásadami, které jsou v souladu s 5 vyhlášky č. 10/2005 ve znění předpisů pozdějších. 2) Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména: a) anotaci vyučovaného předmětu, b) požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu. c) seznam literatury ke studiu. 3) Hodnocení se provádí formou: a) průběžného hodnocení, b) zápočtu, c) zkoušky, d) klasifikovaného zápočtu. 4) Průběžné hodnocení studenta se uskutečňuje v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžně hodnocení nezapisuje. 5) Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 6) Při klasifikovaném zápočtu se hodnotí, jak student splnil požadavky zápočtu a navíc se klasifikuje jako u zkoušky. 7) Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. 8) Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkoušky formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. 9) Výsledky zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu jsou hodnoceny známkami: a) výborně b) velmi dobře c) dobře d) nevyhověl, nevyhověla 10) Výsledek zkoušky a klasifikovaného zápočtu zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. 5

6 11)a)Zápočty se zpravidla udělují v zápočtovém týdnu na konci výuky v daném školním období. b) Termíny pro konání zkoušek a klasifikovaných zápočtů z jednotlivých předmětů stanoví zkoušející v dostatečném počtu a časovém předstihu. c) Ve zkouškovém období zkoušející vypisuje také již první opravný termín. 12) Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se může v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem provádět také prostřednictvím kreditů. 13) Nepřihlásí-li se či nedostaví-li se student k řádnému termínu, tento termín mu automaticky propadá. V prodlouženém zkouškovém období se pak vždy již jedná o opravné termíny. 14) Neprospěl-li student z některé zkoušky, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky. Opravnou zkoušku je možné konat nejvýše dvakrát. Při konání druhé opravné zkoušky se vždy použije forma komisionální zkoušky. Tu lze použít i v případě, že student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání. 15) Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy. Termín lze dohodnout se studentem nebo se mu musí oznámit alespoň 7 dní předem. 16) Komisi jmenuje ředitel školy. 17) Komise je tříčlenná. Předseda ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který vyučuje tíž či příbuzný předmět. 18) O Komisní zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace studenta. 19) Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi. 20) Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, nejpozději den před jejím zahájením. V tomto případě stanoví ředitel nový termín. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou. 21) Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně, Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy. 22)Rozsah a obsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat. Článek XIII Prodloužené zkouškového období 1) Prodloužené zkouškové období je určeno pouze pro opravné termíny zkoušek; pro zimní období počíná 1. února a končí dnem 28. února, pro letní období počíná dnem 10. září a končí 30. září. 2) Výše uvedené termíny mohou být v případě potřeby upraveny sdělením ředitele školy ad hoc. 3) O prodloužení zkouškového období student požádá na předepsaném tiskopise VOPŠ pokud nemohl ze závažných důvodů splnit studijní povinnosti ve stanoveném zkouškovém období. 4) Podmínkou rozhodnutí o prodloužení zkouškového období je splnění všech platebních povinností studenta. 5) Nejpozději do konce prodlouženého zkouškového období musí mít student splněny všechny studijní povinnosti z předchozího školního období. Článek XIV Nesplnění studijních povinností 1) Nesplnil-li student své studijní povinnosti z předchozího školního roku ke stanovenému termínu, tj. nejpozději ke konci prodlouženého zkouškového období, může: a) požádat ze zvláště závažných důvodů o mimořádné prodloužení zkouškového období, které stanoví ředitel, b) požádat o opakování období nebo ročníku; předměty, které byly zakončeny klasifikací výborně či velmi dobře, student neopakuje. 2) Pokud student nepožádá o žádnou z těchto možností, má se za to, že studia zanechal. 3) Pokud je studentovi žádost o opakování ročníku či období zamítnuta, je vyloučen ze studia z důvodu nesplnění studijních povinností. 6

7 Článek XV Přerušení studia 1) Studium lze přerušit na žádost studenta, a to i opakovaně, v celkovém součtu na dobu 2 let, nejméně však na jedno období a nejdříve po řádně uzavřeném zimním období I. ročníku studia. 2) Studium je z hlediska uzavření studijního období a následného pokračování ve studiu přerušeno po posledním období, ve kterém student ještě splnil veškeré studijní povinnosti. 3) Po dobu přerušení studia není taková osoba studentem školy a nemá práva studenta. 4) Opakovaná přerušení se sčítají. 5) Studium se přerušuje k datu podání žádosti. K dalšímu pokračování ve studiu se studentovi uznává část studia končící posledním obdobím, ve kterém splnil všechny předepsané studijní povinnosti. 6) Žádost o přerušení studia student podává na předepsaném tiskopise VOPŠ na studijní oddělení. 7) O žádosti rozhoduje ředitel školy. 8) Student je povinen požádat o přerušení studia nejpozději do nebo příslušného kalendářního roku. V případě, že již uhradil školné na další období, bude mu převedeno nebo vráceno. Pokud nebudou výše uvedené termíny dodrženy, školné se nepřevádí ani nevrací. 9) Student je povinen při přerušení studia odevzdat svůj výkaz o studiu a průkazku ke vstupu do prostor užívaných VOPŠ na studijní oddělení a zároveň vrátit veškeré výpůjčky do IC. 10) Po uplynutí doby povoleného přerušení studia je student povinen dostavit se na studijní oddělení k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dnů od posledního dne období, na které bylo přerušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukončené. 11) Pokud došlo v době přerušení studia ke změnám vzdělávacího programu případně změnám podmínek studia, je student povinen změněný program plnit a podmínky respektovat. V případě potřeby mu může být ředitelem VOPŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. Článek XVI Změna studijního oboru a formy studia 1) Student může požádat na předepsaném tiskopise VOPŠ o změnu studijního oboru, případně změnu formy studia. 2) Žádost podává prostřednictvím studijního oddělení VOPŠ. 3) O žádosti rozhoduje ředitel VOPŠ. 4) Obdobným způsobem lze požádat o přestup z jiné školy stejného nebo vyššího typu (VŠ). 5) Uvedené změny mohou být podmíněny úspěšným vykonáním rozdílových zkoušek, pro které stanoví ředitel VOPŠ obsah, rozsah a termín konání. Článek XVII Ukončování studia absolutoriem 1) Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Absolvent získá označení diplomovaný specialista, uvádí se za jménem zkráceně DiS (viz 101 až 103 školského zákona a 7 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb.). 2) Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. 3) Termíny pro konání absolutoria stanovuje ředitel školy: a) v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 roky od 1. do 30. června b) termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria c) náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria. d) řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 4) Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta. 5) Zkušební komise má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a ročníkový učitel. Předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné nebo vysoké školy, jmenovaný Magistrátem hl. m. Prahy. Dalšími členy jsou učitel příslušných předmětů, přísedící, který daný předmět vyučuje, vedoucí absolventské práce. Tyto členy jmenuje ředitel školy. 7

8 6) Předseda zkušební komise a) řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost, b) odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci, c) je oprávněn vyloučit studenta ze zkoušky v případě, že student použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, o vyloučení studenta rozhoduje bezprostředně, d) oznamuje studentovi hodnocení jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky a to v den, kdy student absolutorium konal. 7) Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci studenta z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 8) Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů. 9) a) Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. b) Obhajoba absolventské práce trvá nevýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. c) Zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut. d) Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů. 10) a) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl, nevyhověla b) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. c) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni - prospěl s vyznamenáním průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,5 a student není u žádné zkoušky ani obhajoby absolventské práce hodnocen horší známkou než velmi dobře - prospěl student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než dobře - neprospěl student má z hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku nevyhověl. 11) Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to vždy v termínech podle článku XVII bodu 3. 12) Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. 13) Pokud student nemůže konat absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku. 14) a) Student přestává být studentem vyšší odborné školy úspěšným vykonáním absolutoria. b)nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo k obhajobě nedostavil a řádně se neomluvil, nebo jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně. 15) Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 8

9 Článek XVIII Předčasné ukončení studia 1) Studium může být předčasně ukončeno za těchto okolností: a) ze strany školy: - vyloučením studenta ze studia pro nesplnění studijních povinností stanovených studijním plánem (předepsané zápočty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.); - vyloučením studenta v případě neuhrazení smluveného školného ve stanoveném termínu; - vyloučením studenta ze studia ve smyslu kárného opatření podle čl. XX školního řádu; - pokud má škola důvodně za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal. b) ze strany studenta: - zanecháním studia; student přestává být studentem školy na základě svého písemného oznámení řediteli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdělení o zanechání studia řediteli doručeno; - v případě neplnění smluvních povinností ze strany školy; tento důvod předčasného ukončení studia musí být studentem náležitě písemně doložen a doručen řediteli školy. c) smrtí studenta. 2) Ukončení smluvního vztahu a záležitosti školného při předčasném ukončení studia řeší příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí vzdělávání. 3) Jestliže byl student vyloučen ze studia podle předchozího bodu, může se ucházet o nové přijetí ke studiu dle pravidel přijímacího řízení. Článek XIX Kárné řízení a kárná opatření 1) Kárné řízení vůči provinivšímu se studentovi zahajuje a kárná opatření ukládá ředitel školy, a to ze své úvahy či na návrh ročníkového učitele, případně dalších učitelů školy. Prošetřením jednotlivých případů může ředitel školy pověřit ad hoc sestavenou kárnou komisi, která je složena z učitelů a jiných pracovníků školy. Usnesení kárné komise má pro ředitele školy doporučující charakter. 2) Soustavu kárných opatření tvoří: a) napomenutí ředitelem školy, b) podmínečné vyloučení ze studia se zkušební dobou v trvání maximálně 12 měsíců, c) vyloučení ze studia. 3) Důvodem pro uložení kárného opatření je zejména: a) porušení tohoto školního řádu či úmyslné narušení chodu školy, b) hrubý přestupek proti mravům ve škole či na veřejnosti, c) poškození dobrého jména školy či jeho hanobení, d) zneužití informací získaných v průběhu studia vztahujících se k činnosti školy, e) odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, f) další nespecifikovaný mimořádně závažný důvod. 4) V kárném řízení musí škola vyslechnout i stanovisko studenta a o udělení kárného opatření je škola povinna dotčeného studenta písemně informovat. Článek XX Styk studentů s organizačními útvary VOPŠ 1) Hlavní kontakt studenta s VOPŠ se realizuje zejména prostřednictvím studijního oddělení a příslušného ročníkového učitele. 2) Kontakt je realizován jak písemnou formou, tak osobně. V osobním kontaktu je student povinen dodržovat stanovené úřední hodiny jak studijního oddělení, tak ostatních útvarů VOPŠ. 3) Jednotlivé útvary VOPŠ informují o všech zásadních opatřeních, dotýkajících se studia studentů a jejich postavení ve VOPŠ prostřednictvím školních vývěsek ročníkových učitelů. 9

10 Článek XXI Odborná praxe 1) Součástí vyššího odborného vzdělání je také odborná praxe. Na studenty, kteří konají odbornou praxi v letním období posledního školního roku, se vztahují ustanovení pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 2) Studentům konajícím odbornou praxi přísluší za výkon produktivní činnosti odměna ve výši 30 % minimální mzdy při 40 hodinách týdenní pracovní doby ( 122 odst. 1, školského zákona). Článek XXII 1) Tento školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a byli s ním prokazatelně seznámeni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy a studenti. 2) Školní řád nahrazuje předchozí školní řád platný od ) Školní řád nabývá účinnosti dnem Článek XXIII Vnitřní režim školy a provozní řád Provozní řád vychází z 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 1) Škola je v nájmu v budově CHICAGO, Praha 1, Národní 32. Budova má celodenní provoz, otevřena je od 7:00 do 20:00 hodin. 2) Pravidelné vyučování začíná v 8:15 a končí v 19:55 hodin. 3) Vyučovací hodina trvá 45 minut, mezi vyučovacími hodinami jsou zařazeny 5minutové přestávky. 1 hodina 08:15-09:00 2 hodina 09:05-09:50 3 hodina 09:55-10:40 4 hodina 10:45-11:30 5 hodina 11:35-12:20 6 hodina 12:25-13:10 7 hodina 13:15-14:00 8 hodina 14:05-14:50 9 hodina 15:00-15:45 10 hodina 15:50-16:35 11 hodina 16:40-17:25 12 hodina 17:30-18:15 13 hodina 18:20-19:05 14 hodina 19:10-19:55 4) Volné hodiny mohou studenti trávit buď mimo budovu školy, nebo ve studovně školy. 5) Studenti jsou povinni dodržovat hygienické zásady, pořádek a čistotu ve všech prostorách školy. 6) Studenti jsou před zahájením výuky seznámeni se školním řádem a podmínkami BOZP a PO a jsou povinni se jimi řídit. 7) Administrativní záležitosti studenti vyřizují na studijním oddělení nebo u sekretářky školy a to v úředních hodinách. 8) Každý student má právo za kýmkoli z vedení školy nebo i pedagogického sboru přijít s jakýmkoli problémem osobního či školního charakteru. 10

11 9) Změny rozvrhu jsou zveřejňovány v nejkratším možném termínu na webových stránkách školy. 10) Ve škole je celkem 6 učeben a jedna specializovaná pro práci na PC. 11) Celková kapacita školy je 280 studentů. 12) Vhodný mikroklimat v učebnách je zajištěn klimatizací. Regulace proti pronikání slunečního záření do místnosti je zajištěna. Větrání je zajištěno okny. 13) Hygienické požadavky jsou zajišťovány denním úklidem vynášení odpadků, vysávání koberců vysavačem, stírání navlhko podlah, nábytku, klik a rukojetí splachovadel, umyvadel, záchodových mís a sedátek na záchodech za použití dezinfekčních prostředků. 14) Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řád, podle kterého se řeší mimořádné situace. V Praze dne JUDr. Irena Hyclová ředitelka školy 11

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 e mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz, www.zdravkakv.cz Školní řád pro studenty

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I. ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33 právní forma: školská právnická osoba obor: diplomovaná všeobecná sestra typ studia: odborná škola druh

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více