Část 1. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti žáků a studentů školy a pracovníků školy. 2. Organizační řád je základní normou ve smyslu zejména níže uvedených platných zákonných norem: - zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - zákona č. 562/2004 Sb., změnový zákon, v platném znění - zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění - zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče - zákona č. 262/06 Sb., zákoník práce - zákona č. 500/04 Sb., správní řád - vyhlášek MŠMT ČR v platném znění: č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, č. 177/09 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, č. 108/05 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení, č. 72/05 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení, č. 263/07 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Část 2. Postavení a poslání školy 1. Škola je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou J. E. Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace, s účinnosti od Zřizovatelem je Ústecký kraj. Od června 2011 je škola držitelem Certifikátu Páteřní škola Ústeckého kraje. 2. Základním posláním školy je poskytování úplného odborného středoškolského a vyššího vzdělání a příprava žáků a studentů ke studiu na VŠ. Její činnost se řídí ŠVP v oborech, které mají schválené RVP, u ostatních oborů se řídí učebními plány a osnovami schválenými MŠMT ČR. Škola zároveň poskytuje žákům a studentům ubytování a stravování v domově mládeže a školních jídelnách. 3. Hlavní činnosti: - poskytování úplného středního odborného vzdělání a vyššího odborného vzdělání dle platných právních předpisů, - výkon správy majetku svěřeného zřizovatelem školy Ústeckým krajem - zajištění vzdělávacích a zájmových činností pro žáky a studenty školy - zajištění ubytování pro žáky a studenty školy a škol zřizovaných Ústeckým krajem - zajištění školního stravování pro žáky, studenty a zaměstnance školy a škol zřizovaných krajem. 4. Doplňková činnost - kopírovací práce - pořádání odborných kurzů - realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) - pronájem a půjčování věcí movitých - služby osobního charakteru - hostinská činnost - reklamní činnost a marketing - masérská činnost

2 Část 3. Organizační struktura 1. Organizační struktura školy Vedení školy - Úsek vyššího a celoživotního vzdělávání - Vyšší odborné vzdělávání - Odborná praxe VOŠ - Celoživotní vzdělávání - Publicita - Projektová činnost - Zázemí pro vyšší odborné vzdělávání - Úsek organizace a obsahu maturitního vzdělávání - Střední odborné vzdělávání denní forma - Odborná praxe SOŠ - Střední odborné vzdělávání dálková forma - Zázemí pro maturitní vzdělávání - Úsek správně administrativní pro maturitní a vyšší vzdělávání - Přijímací řízení - Maturitní zkoušky a absolutoria - Administrativní a správní řízení - Dokumentace a matrika školy - Výchovné poradenství - Mimoškolní výchova - Prevence sociálně patologických jevů - Úsek ekonomický - Rozpočet školy - Účetnictví školy - Úsek provozně technický - Správa provozních jednotek - BOZP a PO - Údržba majetku provozních jednotek - Úsek komunikace - Správa sítě ICT - Správa učeben s ICT 2. Organizační struktura pracovníků školy Ředitel školy (3. stupeň řízení) - Zástupce ředitele pro SOŠ zástupce statutárního orgánu (2. stupeň řízení) - Výchovný poradce a školní metodik prevence (1. stupeň řízení) - Výchovný poradce a metodik prevence - Preventista sociálně patologických jevů - Vedoucí vychovatelka (1. stupeň řízení) - vychovatelky - Třídní učitelé SOŠ denní i dálkové formy vzdělávání - Určený pracovník sekretariátu - Referent informačního centra - Zástupce ředitele pro SOŠ (2. stupeň řízení) - - Určený pracovník sekretariátu - Předsedové předmětových komisí SOŠ (1. stupeň řízení) - Členové předmětových komisí SOŠ - Vedoucí učitel praktického vyučování a odborné praxe SOŠ (1. stupeň řízení) - Učitelé praktického vyučování a odborné praxe SOŠ - Zástupce ředitele pro VOŠ (2. stupeň řízení) - Asistent studovny - Určený pracovník sekretariátu - Předsedové předmětových komisí VOŠ (1. stupeň řízení) - Členové předmětových komisí VOŠ - Vedoucí odborné praxe VOŠ (1. stupeň řízení) - Učitelé odborné praxe VOŠ - Projektový koordinátor (1.stupen řízení) - Členové projektových týmů

3 - Koordinátor publicity - Koordinátor celoživotního učení - Vedoucí provozních jednotek (2. stupeň řízení) - Vedoucí školní jídelny v budově A (2. stupeň řízení) - Vedoucí kuchařka (1. stupeň řízení) - kuchařky - Vedoucí školní jídelny v budově C (2.stupeň řízení) Vedoucí kuchařka v budově C (1. stupeň řízení) - Kuchařky - Vedoucí vrátná v budově C (1. stupeň řízení) - Uklízečky - Vrátné - Školník v budově A (1. stupeň řízení) - Uklízečky - Školník v budově B a C - Asistent školníka - Rozpočtář školy - Účetní - Personalista - Vedoucí úseku komunikace (1. stupeň řízení) - Správci učeben s ICT Část 4. Statutární orgán školy Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Krajský úřad Ústeckého kraje - zajišťuje naplňování funkcí školy, jejího komplexního rozvoje, usměrňuje koncepci výuky na škole a organizaci školy, - jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich popisech práce, - přímo řídí své zástupce a ekonomicko-hospodářského pracovníka, - jmenuje vedoucí pracovníky jednotlivých úseků školy a koordinuje jejich činnost, - stanovuje popisy práce pracovníků školy, - zodpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za vedení dokumentace, za BOZP, CO, PO, - vydává organizační řád, mění jej a doplňuje, - svolává a řídí pracovní porady, z kterých jsou pořizovány zápisy, - uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky školy, - uzavírá dohody o srážkách ze mzdy a hmotné odpovědnosti, - požaduje náhradu škody, za kterou pracovník odpovídá, - odškodňuje pracovní úrazy, - činí další právní úkony vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči pracovníkům, a to na základě příslušných ustanovení ZP, - svolává pedagogickou radu nejméně čtyřikrát do roka, nebo na žádost alespoň jedné pětiny jejích členů, - spolupracuje se školskou radou a zajistí řádné uskutečnění voleb do školské rady - vytváří vnitřní kontrolní systém organizace a zodpovídá za jeho plnění a vyhodnocování - zřizuje škodní a likvidační komisi a jmenuje její jednotlivé členy, - zřizuje inventarizační komisi a jmenuje její členy, - při jednání se soudem, arbitráží, prokuraturou, správními orgány a ostatními institucemi může pověřit nebo udělit plnou moc k jednání jménem školy jiným osobám nebo organizacím. - pravomoc a postavení ředitele jsou stanoveny zákonem, - v době nepřítomnosti ředitele školy jej zastupuje statutární zástupce, který je oprávněn jednat jménem školy v plném rozsahu, v jednotlivých případech může ředitel pověřit zastupováním ve vymezeném rozsahu i jiného pracovníka školy. Část 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy a další pracovní pozice ve škole Škola je organizována tak, aby zabezpečila vzdělávací a výchovnou činnost v rámci své územní působnosti na základě zákona /viz. Organizační struktura školy a pracovní náplně jednotlivých vedoucích zaměstnanců/. 1. Zástupce ředitele pro SOŠ zástupce statutárního orgánu - Zastupuje v plném rozsahu ředitele v době jeho nepřítomnosti ve škole

4 - Řídí úsek správně administrativní pro maturitní vzdělávání v denní i dálkové formě - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou výchovný poradce a školní metodik prevence, vedoucí vychovatelka, - Řídí další zaměstnance, kterými jsou sekretářka, třídní učitelé a referentka informačního centra - Zodpovídá z hlediska žáka za průběh přijímacího řízení, ukončování vzdělávání a správně administrativní postupy spojené se žákem během vzdělávání - Zodpovídá za oblast výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů - Zodpovídá za pedagogickou oblast domova mládeže - Zodpovídá za dokumentaci a matriku školy - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 2. Zástupce ředitele pro SOŠ - Řídí úsek organizace a obsahu maturitního vzdělávání v denní i dálkové formě - Řídí další vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, kterými jsou předsedové předmětových komisí SOŠ a vedoucí učitelku praktického vyučování a odborné praxe - Řídí dalšího zaměstnance, kterým je sekretářka - Zodpovídá za průběh přijímacího řízení a ukončování vzdělávání z hlediska jeho průběhu a obsahu - Zodpovídá za průběh vzdělávání dle platných ŠVP a schválených osnov - Zodpovídá za další vzdělávání pedagogických pracovníků - Zodpovídá za vytváření optimálních materiálně technických podmínek pro průběh vzdělávání - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 3. Zástupce ředitele pro VOŠ - Řídí úsek vyššího a celoživotního vzdělávání - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou předsedové předmětových komisí pro VOŠ, a vedoucí odborné praxe - Řídí dalšího zaměstnance, kterým je sekretářka, asistent studovny, koordinátor celoživotního vzdělávání, projektový koordinátor a koordinátor publicity - Zodpovídá za průběh přijímacího řízení, ukončování vzdělávání, průběh a obsah vzdělávání ve VOŠ - Zodpovídá za průběh vzdělávání dle platných akreditačních programů - Zodpovídá za tvorbu vzdělávacích programů a jejich předkládání k akreditaci - Zodpovídá za tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání ve škole - Zodpovídá za public relation školy - Zodpovídá za projektovou činnost školy - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 4. Vedoucí provozních jednotek - Řídí provozně technický úsek - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou vedoucí školní jídelny v budově A, vedoucí školní jídelny v budově C, vedoucí vrátná v budově C a školník v budově A - Řídí další zaměstnance, kterými jsou referent majetkové správy, školník v budově B a C a asistent školníka - Zodpovídá za provoz jednotlivých budov školy v oblasti majetkové správy, v oblasti BOZP a PO a v oblasti údržby - Je zastupitelný referentem majetkové správy 5. Vedoucí úseku ICT - Řídí úsek komunikace - Řídí další zaměstnance, kterými jsou správci učeben a místností s ICT - Zodpovídá za správu počítačové sítě školy - Zodpovídá za metodické vedení pracovníků školy v oblasti ICT - Zodpovídá za tvorbu a inovaci webových stránek školy - Spravuje určené učebny a místnosti s ICT - Zodpovídá za tvorbu rozvrhu pro všechny stupně a formy vzdělání 6. Výchovný poradce a metodik prevence - Řídí poradenské služby poskytované školou - Řídí další zaměstnance, kterými jsou výchovný poradce a školní metodik prevence na budově B a školní metodik prevence v budově A - Zodpovídá za vytváření koncepce poskytování poradenských služeb ve škole - Zodpovídá za poskytování poradenských služeb pro cílovou skupinu žáků OA a SPgŠ a cílovou skupinu studentů VOŠ ekonomického a sociálního zaměření - Spolupracuje se sociálními a poradenskými institucemi 7. Předseda předmětové komise - Řídí činnost určené předmětové komise - Řídí další zaměstnance, kterými jsou členové určené předmětové komise

5 - Zodpovídá za plnění úkolů předmětové komise stanovených vedením školy 8. Vedoucí vychovatelka - Řídí vzdělávací a výchovnou činnost v domově mládeže zaměřenou na rozvoj osobnosti žáka nebo studenta - Řídí další zaměstnance, kterými jsou vychovatelky a pomocná vychovatelka - Vytváří a zodpovídá za realizaci vzdělávacího programu domova mládeže v oblasti vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, celodenní výchovy, ubytování a stravování - Zodpovídá za aktualizaci vnitřních legislativních norem pro oblast domova mládeže 9. Vedoucí učitelka praktického vyučování - Řídí a koordinuje se sociálními partnery časový průběh a obsahovou náplň praktického vyučování a odborné praxe všech oborů vzdělání ve škole - Řídí další zaměstnance, kterými jsou učitelé praktického vyučování a odborné praxe - Zodpovídá za plnění učebních osnov a ŠVP v oblasti praktického vyučování a odborné praxe - Hodnotí kvalitu a efektivnost praktického vyučování a odborné praxe pro žáky 10. Projektový koordinátor - Sleduje vyhlašování jednotlivých grantů a dotačních programů - Navrhuje možnosti pro vstup školy do jednotlivých výzev a dotačních programů - Koordinuje činnost jednotlivých projektových týmů na škole - Řídí další zaměstnance, kterými jsou vedoucí jednotlivých projektových týmů - Kontroluje naplňování jednotlivých grantových smluv 11. Rozpočtář školy - Je správcem rozpočtu školy, - Řídí a organizuje hospodářskou a účetní činnost - Řídí účetní školy - S ředitelem školy sestavuje návrh rozpočtu, plán investic, generálních oprav - Průběžně sleduje hospodaření školy - Připravuje uzavření hospodářských smluv s dodavateli - Kontroluje dodávky objednaného materiálu a výkon provedených prací - Při péči o objekt budovy školy finančně zabezpečuje a kontroluje hospodárné a včasné udržování celého objektu a jeho veškerého zařízení - Kontroluje účetní doklady, platební poukazy a faktury po stránce finanční - Zajišťuje a kontroluje platební styk, kontroluje pokladní výdaje, příjmy, provádí čtvrtletní inventarizaci pokladny - Provádí předkontaci dokladů - Sleduje splatnost faktur, vede knihu faktur - Provádí měsíční zúčtování uzávěrku - Provádí roční a pololetní vyúčtování závěrku - Provádí a řídí průběh roční inventarizace majetku - Řídí, kontroluje a přebírá zadané pracovní úkoly jednotlivým firmám při opravách, instalacích a jiných prací prováděných na interiéru i exteriéru školy - Zajišťuje odškodnění úrazů a nemocí z povolání, zajišťuje plnění pojišťoven - Řídí účetní 12. Účetní - Zajišťuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky - Koordinuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a závěrky - Zpracovává měsíční a čtvrtletní přehledy o čerpání finančních prostředků - Vede účetní knihy a zpracovává statistické přehledy - Zpracovává faktury, pokladní, bankovní, interní a jiné doklady - Sleduje a eviduje pohyb a stav na bankovních účtech, kontroluje bankovní zůstatky a hotovosti, platby a výběry - Vyúčtovává akce školy (sportovní kurzy, exkurze, dotační programy, finanční dary) s vedoucími těchto akcí 13. Personalista - Vyřizuje pracovně právní záležitosti zaměstnanců školy - Zajišťuje vedení personální agendy dle stanovených postupů a pravidel - Eviduje zdravotní periodické preventivní prohlídky zaměstnanců - Vyhotovuje měsíční podklady pro platy a odměny - Vede administrativní agendu pro celoživotní vzdělávání, projektovou činnost - Eviduje klíče na budově A - Zajišťuje proces získávání a výběru nových zaměstnanců - Zpracovává statistické a mzdové výkazy pro ÚIV, ČSÚ, MF a zřizovatele - Vede archiv školy v oblasti personálních a ekonomických dokumentace

6 - Zpracovává podklady pro zadání veřejných zakázek - Administruje systém řízení kvality jakosti organizace - Plánuje a eviduje osobní ochranné prostředky pro zaměstnance - Plánuje a eviduje další vzdělávání zaměstnanců 14. Studijní referent pro VOŠ - Vyřizuje studijně právní záležitosti studentů, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku studentů školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Administruje vzdělávací programy pro žádosti o akreditaci - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Zajišťuje tisk diplomů a vysvědčení o absolutoriu - Kontroluje funkčnost a zajištění provozuschopnosti kopírek v budově A - Poskytuje telefonické informace o škole 15. Studijní referent pro SOŠ v budově A č. 1 - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní a dálkové formy vzdělávání SPgŠ, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Zajišťuje pokladní služby - Spravuje ceniny - Organizuje proplácení příspěvku na dojíždění žáků a studentů - Zajišťuje tisk ročníkových vysvědčení pro žáky - Eviduje zakoupenou odbornou literaturu - Poskytuje telefonické informace o škole - Eviduje kopírovací karty pro žáky a studenty - Zajišťuje prodej, výměnu a účetní evidenci vstupních elektronických čipů pro zaměstnance, žáky a studenty školy 16. Studijní referent pro SOŠ v budově A č. 2 - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní vzdělávání OA, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Poskytuje telefonické informace o škole - Eviduje došlou a odeslanou poštu - Vyhotovuje objednávky na zboží a služby - Vede archiv školy v oblasti administrativní a pedagogické dokumentace - Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní zajišťuje chod pokladny v budově A - Eviduje zápisy z pedagogických rad a pracovních porad - Administruje a aktualizuje školní vzdělávací programy 17. Studijní referent pro SOŠ v budově B - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní a dálkové formy vzdělávání (obory SZŠ), osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje pokladní služby - Organizuje proplácení příspěvku na dojíždění žáků a studentů - Zajišťuje tisk ročníkových vysvědčení pro žáky - Vede archiv školy v budově B - Vede agendu úrazů žák a studentů a agendu ztrát - Spolupracuje s personalistou - Poskytuje telefonické informace o škole 18. Referentka informačního centra - Zajišťuje provoz knihovny a studovny v budově B - Vede evidenci knih a literatury - Předává nabídky odborné literatury předsedům předmětových komisí - Eviduje kopírovací karty

7 - Zajišťuje kopírovací práce - Vydává klíče od techniky - Vystavuje průkazy žákům a studentům školy v budově B - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení - Aktualizuje pro daný školní rok popisky místností v budově B - Vykonává pomocné práce pro projektovou činnost a činnosti spojené s agendou žáků školy - Vytváří filmové a fotografické dokumenty pro potřeby učitelů odborných předmětů - Pořizuje fotodokumentaci a videonahrávky z akcí školy - Vytváří a zpracovává pracovní sešity OŠE, deníky odborné praxe - Aktualizuje pro daný školní rok popisky místností v budově B - Spravuje majetek v určených místnostech 19. Asistent studovny - Zajišťuje provoz studovny v budově A - Vede evidenci odborné literatury - Zajišťuje kopírovací práce - Vystavuje průkazy žákům a studentům školy v budově A - Zajišťuje technickou podporu pro návštěvníky studovny - Eviduje maturitní práce SOŠ a absolventské práce VOŠ - Zajišťuje tisk osvědčení pro žáky a studenty a tisk dodatků k diplomům - Vede evidenci došlé a odeslané pošty - Archivuje odeslanou poštu - Zajišťuje odnos poštovních zásilek - Eviduje poštovní známky - Zajiš tuje drobné nákupy - Vyhotovuje kopie CD a DVD pro účely výuky a propagaci školy 20. Referent majetkové správy - Eviduje majetek a zajišťuje podklady pro jeho inventarizaci - Zpracovává podklady pro uzavírání smluv - Vede evidenci odpadového hospodářství - Vyřizuje pojistné události - Spravuje lékárničky - Vede pokladnu školní jídelny a domova mládeže budovy C - Vede evidenci ubytovaných v domově mládeže - Vede evidenci strávníků školní jídelny budovy C 21. Školník správce budovy A a správce budov B a C - Řídí a kontroluje práci uklízeček - Podílí se na správě a provozu školy podle popisu práce - Spravuje systém klíčů v budově - Zajišťuje údržbu školy dle své kvalifikace a prostřednictvím odborných firem - Zajišťuje úklid v okolí školy a péči o travnaté plochy na pozemku školy 22. Hlavní vrátná v budově C - Řídí další zaměstnance, kterými jsou uklízečky v budově B a C - Vede knihu docházky zaměstnanců budovy - Spravuje sklad prádla a OOPP - Spravuje systém klíčů v budově C - Zajišťuje určené úklidové činnosti 23. Vrátná budovy C - Odemyká a zamyká budovu C - Zapíná a vypíná zabezpečovací zařízení - Vede knihu docházky zaměstnanců - Vydává klíče od pokojů 24. Vrátná, uklízečka budovy B - Zajišťuje činnosti spojené s provozem pronájmu bazénu a tělocvičny - Zajišťuje hlavní a běžný úklid bazénu, tělocvičny, šaten a kabinetů 25. Strojník správce plaveckého bazénu - Obsluhuje a zajišťuje běžnou údržbu související s provozem plaveckého bazénu 26. Uklízečka budovy A, B, C - Zajišťuje hlavní a běžný úklid ve svěřených prostorách školy 27. Vedoucí školní jídelny v budově A a v budově C - Řídí jídelnu a odpovídá za její provoz - Zajišťuje řádné hospodaření jídelny - Sleduje předpisy vztahující se k provozu a zásadám školního stravování - Zajišťuje přihlášení a odhlášení strávníků - Zajišťuje zásobování jídelny

8 - Sestavuje jídelní lístek dle předepsaných norem 28. Vedoucí kuchařka v budově A a v budově C - Zodpovídá za správnou přejímku potravin ze skladu, jejich uložení do doby zpracování - Zodpovídá za správné technologické postupy při výrobě pokrmů - Odpovídá za plnění hygienických požadavků na zařízení a provozní prostory kuchyně a skladů - Zodpovídá za výdej pokrmů - Ošetřuje strojní vybavení kuchyně - Zodpovídá za dodržování BOZP na pracovišti - Řídí práci kuchařek - Zastupuje vedoucí školní jídelny v době její nepřítomnosti 29. Kuchařky v budově A a v budově C - Zajišťuje výrobu hlavních jídel - Dbá na dodržování správného technologického postupu a hygienicky nezávadnou přípravu zpracovaných surovin - Vydává stravu - Obsluhuje kuchyňské stroje 30. Pomocný kuchař - Připravuje běžné druhy teplých a studených jídel - Obsluhuje kuchyňské stroje - Umývá kuchařské a stolní nádobí Část 6. Komunikační a informační systém 1. Zaměstnanci vyřizují běžné operativní záležitosti se svými nadřízenými vedoucími pracovníky denně v jimi stanovené době. 2. Záležitosti neodkladné, vyžadující zásahu vedoucího pracovníka se vyřizují okamžitě. 3. Pravidla jednání Pedagogické rady stanovuje Jednací řád PR. 4. Informace vstupující do školy třídí sekretariát a ředitel školy. Ředitel rozhodne o dalším postupu informace a o tom, kdo záležitost převezme a zpracuje. 5. Sběr informací od pracovníků školy provádějí v otázkách výuky předsedové předmětových komisí, v dalších pak ostatní vedoucí pracovníci podle pověření. 6. Oficiální informace opouštějící školu musí splňovat administrativní a věcnou správnost a být podepsány ředitelem školy nebo pověřeným pracovníkem. 7. Vnitřní informační systém je tvořen: - pracovní porady pro všechny pracovníky školy - pedagogické rady (rada pro hodnocení 1. čtvrtletí, 1. pololetí, 3. čtvrtletí, 2. pololetí, závěrečná) - pracovní porady - předmětové komise - dlouhodobý záměr školy - plán činnosti školy pro daný školní rok - plán práce školy pro daný školní rok - týdenní pracovní plány - informační nástěnky - elektronický informační systémem školy - elektronická pošta Část 7. Personální řízení 1. Rozhodování v personálních otázkách se řídí Zákoníkem práce a potřebami školy. 2. Personální změny jsou projednávány ve vedení školy s konečným rozhodnutím ředitele školy. 3. Vedení personální agendy je v kompetenci personalisty. 4. Sledování platových nároků a zpracování mezd je zajišťováno dodavatelsky. Část 8. Řízení hmotných prostředků 1. O nákupu investičního a neinvestičního majetku rozhoduje vedení školy ve spolupráci s rozpočtářem školy. 2. O nákupu učebních pomůcek rozhodují vedoucí předmětových komisí a pracovníci pověření ředitelem školy, a to vždy po předchozím jednání a souhlasu vedení školy. 3. Evidenci majetku vede účetní školy a referent majetkové správy, správci sbírek, vedoucí jídelny a školník v rozsahu vyplývajícím z jejich popisů práce.

9 4. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají u školních sbírek správci sbírek a u školního zařízení správci učeben a ostatních místností. 5. Evidence majetku je dána zákonem o účetnictví a řídí se inventarizační směrnicí zřizovatele a vnitřní inventarizační směrnicí školy 6. Odpisy majetku jsou dány odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Část 9. Řízení výchovy a vzdělání Výchovný a vzdělávací proces je organizován a řízen podle těchto dokumentů: 1. Školský zákon 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Zákon o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 4. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 5. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 6. Vyhláška o přijímání ke vzdělávání ve středních školách 7. Vyhláška o podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou 8. Vyhláška o podmínkách ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou. 9. Zřizovací listina 10. Legislativní normy zřizovatele 11. Rejstřík škol a školských zařízení 12. Organizační řád školy 13. Schválené ŠVP dle RVP pro SOŠ, akreditované vzdělávací programy pro VOŠ 14. Další aktuální předpisy a metodické návody MŠMT ČR 15. Doporučení ČŠI Část 10. Oceňování práce 1. Oceňování práce se řídí platnými předpisy o odměňování zaměstnanců ve školství podle zákonných norem, z kterých vychází vnitřní platový řád školy. 2. Pro přidělování příplatků za vedení se ředitel školy řídí nařízením vlády č. 262/06 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a vnitřním platovým řádem. 3. Při stanovení osobních příplatků se ředitel školy řídí dlouhodobými výsledky práce a plněním celoročních úkolů u každého zaměstnance školy. 4. Při rozdělování odměn se ředitel školy řídí kvalitativním faktorem pracovní činnosti a rozsahem jednorázové činnosti. 5. Pro přidělování příplatku za práci třídního učitele je stanoven systém přidělení zvláštního příplatku za třídnictví. Část 11. Práva a povinnosti pracovníků 1. Práva a povinnosti pracovníků jsou stanoveny Zákoníkem práce a Vyhláškou č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škola a školských zařízení, na který navazuje vnitřní řád školy pro pracovníky. 2. Popisy práce jednotlivých pracovníků specifikují jejich pracovní práva a povinnosti k jejich pracovnímu zařazení. Část 12. Organizační a řídící normy Škola se při své činnosti řídí zejména těmito základními organizačními normami, které vycházejí z platné legislativy a které jsou přílohou tohoto organizačního řádu. 1. Školní řád příloha č Organizační řád VOŠ příloha č Hodnocení a klasifikace ve VOŠ příloha č Jednací řád pedagogické rady příloha č Vnitřní řád pro pracovníky školy příloha č Vnitřní platový řád příloha č Vnitřní směrnice pro FKSP příloha č Vnitro organizační směrnice příloha č Vnitřní směrnice pro operativní evidence příloha č Vnitřní směrnice k inventarizaci příloha č. 10

10 11. Vnitřní spisový a skartační řád příloha č Vnitřní směrnice pro administraci projektů ESF příloha č Vnitřní směrnice k ochraně majetku příloha č Vnitřní směrnice k prevenci patologických jevů příloha č Vnitřní směrnice k vedení povinné dokumentace příloha č Vnitřní směrnice k finančnímu zabezpečení sportovních kurzů příloha č Vnitřní směrnice organizaci zahraničního výjezdu žáků příloha č Vnitřní směrnice k BOZ a PO příloha č Vnitřní směrnice pro vnitřní kontrolní systém příloha č Vnitřní směrnice k závodnímu stravování příloha č Provozní řád školy příloha č Provozní řád školních jídelen příloha č Provozní řád školní kuchyně příloha č Provozní řád domova mládeže příloha č Ubytovací řád domova mládeže příloha č Vnitřní řád domova mládeže příloha č Informace o škole dle zákona č. 106/1999 Sb. 28. Vnitřní směrnice pro příspěvek na dojíždění Část 13. Závěrečná ustanovení 1. Organizační řád je projednán a aktualizován vždy na zahajovací poradě daného školního roku. 2. Organizační řád je v rámci školy veřejně k dispozici všem zaměstnancům školy a je pro ně závazný. V Mostě dne RNDr. Jana Adamcová v. r. ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Platný od 1. 9. 2008 RNDr. Jana Adamcová v.r. ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Vnitřní směrnice Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 Organizační řád školy Číslo jednací 122/2012/GV V Brně dne 1.2. 2012 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Vydal

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1554/2016/GV Brno 30. 8. 2016 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel školy Vydal Mgr. David Andrle, ředitel školy Účinnost

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 15, Dolní Životice 747 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Dolní Životice, okres Opava, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Kapitola I. Úvodní ustanovení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 (dále jen SOŠ a SOU nebo škola ) je příspěvkovou organizací Středočeského

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 Právní normy: - 27 až 37 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Stránka 1 z 8. Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. Organizační řád. I. Základní ustanovení

Stránka 1 z 8. Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. Organizační řád. I. Základní ustanovení Stránka 1 z 8 Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Organizační řád Na základě zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více