Část 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti žáků a studentů školy a pracovníků školy. 2. Organizační řád je základní normou ve smyslu zejména níže uvedených platných zákonných norem: - zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - zákona č. 562/2004 Sb., změnový zákon, v platném znění - zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění - zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče - zákona č. 262/06 Sb., zákoník práce - zákona č. 500/04 Sb., správní řád - vyhlášek MŠMT ČR v platném znění: č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, č. 177/09 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, č. 108/05 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení, č. 72/05 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení, č. 263/07 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Část 2. Postavení a poslání školy 1. Škola je příspěvkovou organizací, která vznikla sloučením Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou J. E. Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace, s účinnosti od Zřizovatelem je Ústecký kraj. Od června 2011 je škola držitelem Certifikátu Páteřní škola Ústeckého kraje. 2. Základním posláním školy je poskytování úplného odborného středoškolského a vyššího vzdělání a příprava žáků a studentů ke studiu na VŠ. Její činnost se řídí ŠVP v oborech, které mají schválené RVP, u ostatních oborů se řídí učebními plány a osnovami schválenými MŠMT ČR. Škola zároveň poskytuje žákům a studentům ubytování a stravování v domově mládeže a školních jídelnách. 3. Hlavní činnosti: - poskytování úplného středního odborného vzdělání a vyššího odborného vzdělání dle platných právních předpisů, - výkon správy majetku svěřeného zřizovatelem školy Ústeckým krajem - zajištění vzdělávacích a zájmových činností pro žáky a studenty školy - zajištění ubytování pro žáky a studenty školy a škol zřizovaných Ústeckým krajem - zajištění školního stravování pro žáky, studenty a zaměstnance školy a škol zřizovaných krajem. 4. Doplňková činnost - kopírovací práce - pořádání odborných kurzů - realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) - pronájem a půjčování věcí movitých - služby osobního charakteru - hostinská činnost - reklamní činnost a marketing - masérská činnost

2 Část 3. Organizační struktura 1. Organizační struktura školy Vedení školy - Úsek vyššího a celoživotního vzdělávání - Vyšší odborné vzdělávání - Odborná praxe VOŠ - Celoživotní vzdělávání - Publicita - Projektová činnost - Zázemí pro vyšší odborné vzdělávání - Úsek organizace a obsahu maturitního vzdělávání - Střední odborné vzdělávání denní forma - Odborná praxe SOŠ - Střední odborné vzdělávání dálková forma - Zázemí pro maturitní vzdělávání - Úsek správně administrativní pro maturitní a vyšší vzdělávání - Přijímací řízení - Maturitní zkoušky a absolutoria - Administrativní a správní řízení - Dokumentace a matrika školy - Výchovné poradenství - Mimoškolní výchova - Prevence sociálně patologických jevů - Úsek ekonomický - Rozpočet školy - Účetnictví školy - Úsek provozně technický - Správa provozních jednotek - BOZP a PO - Údržba majetku provozních jednotek - Úsek komunikace - Správa sítě ICT - Správa učeben s ICT 2. Organizační struktura pracovníků školy Ředitel školy (3. stupeň řízení) - Zástupce ředitele pro SOŠ zástupce statutárního orgánu (2. stupeň řízení) - Výchovný poradce a školní metodik prevence (1. stupeň řízení) - Výchovný poradce a metodik prevence - Preventista sociálně patologických jevů - Vedoucí vychovatelka (1. stupeň řízení) - vychovatelky - Třídní učitelé SOŠ denní i dálkové formy vzdělávání - Určený pracovník sekretariátu - Referent informačního centra - Zástupce ředitele pro SOŠ (2. stupeň řízení) - - Určený pracovník sekretariátu - Předsedové předmětových komisí SOŠ (1. stupeň řízení) - Členové předmětových komisí SOŠ - Vedoucí učitel praktického vyučování a odborné praxe SOŠ (1. stupeň řízení) - Učitelé praktického vyučování a odborné praxe SOŠ - Zástupce ředitele pro VOŠ (2. stupeň řízení) - Asistent studovny - Určený pracovník sekretariátu - Předsedové předmětových komisí VOŠ (1. stupeň řízení) - Členové předmětových komisí VOŠ - Vedoucí odborné praxe VOŠ (1. stupeň řízení) - Učitelé odborné praxe VOŠ - Projektový koordinátor (1.stupen řízení) - Členové projektových týmů

3 - Koordinátor publicity - Koordinátor celoživotního učení - Vedoucí provozních jednotek (2. stupeň řízení) - Vedoucí školní jídelny v budově A (2. stupeň řízení) - Vedoucí kuchařka (1. stupeň řízení) - kuchařky - Vedoucí školní jídelny v budově C (2.stupeň řízení) Vedoucí kuchařka v budově C (1. stupeň řízení) - Kuchařky - Vedoucí vrátná v budově C (1. stupeň řízení) - Uklízečky - Vrátné - Školník v budově A (1. stupeň řízení) - Uklízečky - Školník v budově B a C - Asistent školníka - Rozpočtář školy - Účetní - Personalista - Vedoucí úseku komunikace (1. stupeň řízení) - Správci učeben s ICT Část 4. Statutární orgán školy Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Krajský úřad Ústeckého kraje - zajišťuje naplňování funkcí školy, jejího komplexního rozvoje, usměrňuje koncepci výuky na škole a organizaci školy, - jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich popisech práce, - přímo řídí své zástupce a ekonomicko-hospodářského pracovníka, - jmenuje vedoucí pracovníky jednotlivých úseků školy a koordinuje jejich činnost, - stanovuje popisy práce pracovníků školy, - zodpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za vedení dokumentace, za BOZP, CO, PO, - vydává organizační řád, mění jej a doplňuje, - svolává a řídí pracovní porady, z kterých jsou pořizovány zápisy, - uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky školy, - uzavírá dohody o srážkách ze mzdy a hmotné odpovědnosti, - požaduje náhradu škody, za kterou pracovník odpovídá, - odškodňuje pracovní úrazy, - činí další právní úkony vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči pracovníkům, a to na základě příslušných ustanovení ZP, - svolává pedagogickou radu nejméně čtyřikrát do roka, nebo na žádost alespoň jedné pětiny jejích členů, - spolupracuje se školskou radou a zajistí řádné uskutečnění voleb do školské rady - vytváří vnitřní kontrolní systém organizace a zodpovídá za jeho plnění a vyhodnocování - zřizuje škodní a likvidační komisi a jmenuje její jednotlivé členy, - zřizuje inventarizační komisi a jmenuje její členy, - při jednání se soudem, arbitráží, prokuraturou, správními orgány a ostatními institucemi může pověřit nebo udělit plnou moc k jednání jménem školy jiným osobám nebo organizacím. - pravomoc a postavení ředitele jsou stanoveny zákonem, - v době nepřítomnosti ředitele školy jej zastupuje statutární zástupce, který je oprávněn jednat jménem školy v plném rozsahu, v jednotlivých případech může ředitel pověřit zastupováním ve vymezeném rozsahu i jiného pracovníka školy. Část 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy a další pracovní pozice ve škole Škola je organizována tak, aby zabezpečila vzdělávací a výchovnou činnost v rámci své územní působnosti na základě zákona /viz. Organizační struktura školy a pracovní náplně jednotlivých vedoucích zaměstnanců/. 1. Zástupce ředitele pro SOŠ zástupce statutárního orgánu - Zastupuje v plném rozsahu ředitele v době jeho nepřítomnosti ve škole

4 - Řídí úsek správně administrativní pro maturitní vzdělávání v denní i dálkové formě - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou výchovný poradce a školní metodik prevence, vedoucí vychovatelka, - Řídí další zaměstnance, kterými jsou sekretářka, třídní učitelé a referentka informačního centra - Zodpovídá z hlediska žáka za průběh přijímacího řízení, ukončování vzdělávání a správně administrativní postupy spojené se žákem během vzdělávání - Zodpovídá za oblast výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů - Zodpovídá za pedagogickou oblast domova mládeže - Zodpovídá za dokumentaci a matriku školy - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 2. Zástupce ředitele pro SOŠ - Řídí úsek organizace a obsahu maturitního vzdělávání v denní i dálkové formě - Řídí další vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, kterými jsou předsedové předmětových komisí SOŠ a vedoucí učitelku praktického vyučování a odborné praxe - Řídí dalšího zaměstnance, kterým je sekretářka - Zodpovídá za průběh přijímacího řízení a ukončování vzdělávání z hlediska jeho průběhu a obsahu - Zodpovídá za průběh vzdělávání dle platných ŠVP a schválených osnov - Zodpovídá za další vzdělávání pedagogických pracovníků - Zodpovídá za vytváření optimálních materiálně technických podmínek pro průběh vzdělávání - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 3. Zástupce ředitele pro VOŠ - Řídí úsek vyššího a celoživotního vzdělávání - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou předsedové předmětových komisí pro VOŠ, a vedoucí odborné praxe - Řídí dalšího zaměstnance, kterým je sekretářka, asistent studovny, koordinátor celoživotního vzdělávání, projektový koordinátor a koordinátor publicity - Zodpovídá za průběh přijímacího řízení, ukončování vzdělávání, průběh a obsah vzdělávání ve VOŠ - Zodpovídá za průběh vzdělávání dle platných akreditačních programů - Zodpovídá za tvorbu vzdělávacích programů a jejich předkládání k akreditaci - Zodpovídá za tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání ve škole - Zodpovídá za public relation školy - Zodpovídá za projektovou činnost školy - Je zastupitelný dalším zástupcem ředitele 4. Vedoucí provozních jednotek - Řídí provozně technický úsek - Řídí další vedoucí zaměstnance, kterými jsou vedoucí školní jídelny v budově A, vedoucí školní jídelny v budově C, vedoucí vrátná v budově C a školník v budově A - Řídí další zaměstnance, kterými jsou referent majetkové správy, školník v budově B a C a asistent školníka - Zodpovídá za provoz jednotlivých budov školy v oblasti majetkové správy, v oblasti BOZP a PO a v oblasti údržby - Je zastupitelný referentem majetkové správy 5. Vedoucí úseku ICT - Řídí úsek komunikace - Řídí další zaměstnance, kterými jsou správci učeben a místností s ICT - Zodpovídá za správu počítačové sítě školy - Zodpovídá za metodické vedení pracovníků školy v oblasti ICT - Zodpovídá za tvorbu a inovaci webových stránek školy - Spravuje určené učebny a místnosti s ICT - Zodpovídá za tvorbu rozvrhu pro všechny stupně a formy vzdělání 6. Výchovný poradce a metodik prevence - Řídí poradenské služby poskytované školou - Řídí další zaměstnance, kterými jsou výchovný poradce a školní metodik prevence na budově B a školní metodik prevence v budově A - Zodpovídá za vytváření koncepce poskytování poradenských služeb ve škole - Zodpovídá za poskytování poradenských služeb pro cílovou skupinu žáků OA a SPgŠ a cílovou skupinu studentů VOŠ ekonomického a sociálního zaměření - Spolupracuje se sociálními a poradenskými institucemi 7. Předseda předmětové komise - Řídí činnost určené předmětové komise - Řídí další zaměstnance, kterými jsou členové určené předmětové komise

5 - Zodpovídá za plnění úkolů předmětové komise stanovených vedením školy 8. Vedoucí vychovatelka - Řídí vzdělávací a výchovnou činnost v domově mládeže zaměřenou na rozvoj osobnosti žáka nebo studenta - Řídí další zaměstnance, kterými jsou vychovatelky a pomocná vychovatelka - Vytváří a zodpovídá za realizaci vzdělávacího programu domova mládeže v oblasti vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, celodenní výchovy, ubytování a stravování - Zodpovídá za aktualizaci vnitřních legislativních norem pro oblast domova mládeže 9. Vedoucí učitelka praktického vyučování - Řídí a koordinuje se sociálními partnery časový průběh a obsahovou náplň praktického vyučování a odborné praxe všech oborů vzdělání ve škole - Řídí další zaměstnance, kterými jsou učitelé praktického vyučování a odborné praxe - Zodpovídá za plnění učebních osnov a ŠVP v oblasti praktického vyučování a odborné praxe - Hodnotí kvalitu a efektivnost praktického vyučování a odborné praxe pro žáky 10. Projektový koordinátor - Sleduje vyhlašování jednotlivých grantů a dotačních programů - Navrhuje možnosti pro vstup školy do jednotlivých výzev a dotačních programů - Koordinuje činnost jednotlivých projektových týmů na škole - Řídí další zaměstnance, kterými jsou vedoucí jednotlivých projektových týmů - Kontroluje naplňování jednotlivých grantových smluv 11. Rozpočtář školy - Je správcem rozpočtu školy, - Řídí a organizuje hospodářskou a účetní činnost - Řídí účetní školy - S ředitelem školy sestavuje návrh rozpočtu, plán investic, generálních oprav - Průběžně sleduje hospodaření školy - Připravuje uzavření hospodářských smluv s dodavateli - Kontroluje dodávky objednaného materiálu a výkon provedených prací - Při péči o objekt budovy školy finančně zabezpečuje a kontroluje hospodárné a včasné udržování celého objektu a jeho veškerého zařízení - Kontroluje účetní doklady, platební poukazy a faktury po stránce finanční - Zajišťuje a kontroluje platební styk, kontroluje pokladní výdaje, příjmy, provádí čtvrtletní inventarizaci pokladny - Provádí předkontaci dokladů - Sleduje splatnost faktur, vede knihu faktur - Provádí měsíční zúčtování uzávěrku - Provádí roční a pololetní vyúčtování závěrku - Provádí a řídí průběh roční inventarizace majetku - Řídí, kontroluje a přebírá zadané pracovní úkoly jednotlivým firmám při opravách, instalacích a jiných prací prováděných na interiéru i exteriéru školy - Zajišťuje odškodnění úrazů a nemocí z povolání, zajišťuje plnění pojišťoven - Řídí účetní 12. Účetní - Zajišťuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky - Koordinuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a závěrky - Zpracovává měsíční a čtvrtletní přehledy o čerpání finančních prostředků - Vede účetní knihy a zpracovává statistické přehledy - Zpracovává faktury, pokladní, bankovní, interní a jiné doklady - Sleduje a eviduje pohyb a stav na bankovních účtech, kontroluje bankovní zůstatky a hotovosti, platby a výběry - Vyúčtovává akce školy (sportovní kurzy, exkurze, dotační programy, finanční dary) s vedoucími těchto akcí 13. Personalista - Vyřizuje pracovně právní záležitosti zaměstnanců školy - Zajišťuje vedení personální agendy dle stanovených postupů a pravidel - Eviduje zdravotní periodické preventivní prohlídky zaměstnanců - Vyhotovuje měsíční podklady pro platy a odměny - Vede administrativní agendu pro celoživotní vzdělávání, projektovou činnost - Eviduje klíče na budově A - Zajišťuje proces získávání a výběru nových zaměstnanců - Zpracovává statistické a mzdové výkazy pro ÚIV, ČSÚ, MF a zřizovatele - Vede archiv školy v oblasti personálních a ekonomických dokumentace

6 - Zpracovává podklady pro zadání veřejných zakázek - Administruje systém řízení kvality jakosti organizace - Plánuje a eviduje osobní ochranné prostředky pro zaměstnance - Plánuje a eviduje další vzdělávání zaměstnanců 14. Studijní referent pro VOŠ - Vyřizuje studijně právní záležitosti studentů, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku studentů školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Administruje vzdělávací programy pro žádosti o akreditaci - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Zajišťuje tisk diplomů a vysvědčení o absolutoriu - Kontroluje funkčnost a zajištění provozuschopnosti kopírek v budově A - Poskytuje telefonické informace o škole 15. Studijní referent pro SOŠ v budově A č. 1 - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní a dálkové formy vzdělávání SPgŠ, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Zajišťuje pokladní služby - Spravuje ceniny - Organizuje proplácení příspěvku na dojíždění žáků a studentů - Zajišťuje tisk ročníkových vysvědčení pro žáky - Eviduje zakoupenou odbornou literaturu - Poskytuje telefonické informace o škole - Eviduje kopírovací karty pro žáky a studenty - Zajišťuje prodej, výměnu a účetní evidenci vstupních elektronických čipů pro zaměstnance, žáky a studenty školy 16. Studijní referent pro SOŠ v budově A č. 2 - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní vzdělávání OA, osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje kopírování a prodej tiskopisů pro studenty a žáky - Poskytuje telefonické informace o škole - Eviduje došlou a odeslanou poštu - Vyhotovuje objednávky na zboží a služby - Vede archiv školy v oblasti administrativní a pedagogické dokumentace - Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní zajišťuje chod pokladny v budově A - Eviduje zápisy z pedagogických rad a pracovních porad - Administruje a aktualizuje školní vzdělávací programy 17. Studijní referent pro SOŠ v budově B - Vyřizuje studijně právní záležitosti žáků denní a dálkové formy vzdělávání (obory SZŠ), osobní administrativu, žádosti - Vyřizuje administrativní agendu spojenou se správním řízením - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení a odesílá matriku žáků školy - Vede a zhotovuje opisy úředních dokumentů - Vyhotovuje potvrzení o návštěvě školy - Zajišťuje pokladní služby - Organizuje proplácení příspěvku na dojíždění žáků a studentů - Zajišťuje tisk ročníkových vysvědčení pro žáky - Vede archiv školy v budově B - Vede agendu úrazů žák a studentů a agendu ztrát - Spolupracuje s personalistou - Poskytuje telefonické informace o škole 18. Referentka informačního centra - Zajišťuje provoz knihovny a studovny v budově B - Vede evidenci knih a literatury - Předává nabídky odborné literatury předsedům předmětových komisí - Eviduje kopírovací karty

7 - Zajišťuje kopírovací práce - Vydává klíče od techniky - Vystavuje průkazy žákům a studentům školy v budově B - Vyhotovuje evidenční výkazy a statistická hlášení - Aktualizuje pro daný školní rok popisky místností v budově B - Vykonává pomocné práce pro projektovou činnost a činnosti spojené s agendou žáků školy - Vytváří filmové a fotografické dokumenty pro potřeby učitelů odborných předmětů - Pořizuje fotodokumentaci a videonahrávky z akcí školy - Vytváří a zpracovává pracovní sešity OŠE, deníky odborné praxe - Aktualizuje pro daný školní rok popisky místností v budově B - Spravuje majetek v určených místnostech 19. Asistent studovny - Zajišťuje provoz studovny v budově A - Vede evidenci odborné literatury - Zajišťuje kopírovací práce - Vystavuje průkazy žákům a studentům školy v budově A - Zajišťuje technickou podporu pro návštěvníky studovny - Eviduje maturitní práce SOŠ a absolventské práce VOŠ - Zajišťuje tisk osvědčení pro žáky a studenty a tisk dodatků k diplomům - Vede evidenci došlé a odeslané pošty - Archivuje odeslanou poštu - Zajišťuje odnos poštovních zásilek - Eviduje poštovní známky - Zajiš tuje drobné nákupy - Vyhotovuje kopie CD a DVD pro účely výuky a propagaci školy 20. Referent majetkové správy - Eviduje majetek a zajišťuje podklady pro jeho inventarizaci - Zpracovává podklady pro uzavírání smluv - Vede evidenci odpadového hospodářství - Vyřizuje pojistné události - Spravuje lékárničky - Vede pokladnu školní jídelny a domova mládeže budovy C - Vede evidenci ubytovaných v domově mládeže - Vede evidenci strávníků školní jídelny budovy C 21. Školník správce budovy A a správce budov B a C - Řídí a kontroluje práci uklízeček - Podílí se na správě a provozu školy podle popisu práce - Spravuje systém klíčů v budově - Zajišťuje údržbu školy dle své kvalifikace a prostřednictvím odborných firem - Zajišťuje úklid v okolí školy a péči o travnaté plochy na pozemku školy 22. Hlavní vrátná v budově C - Řídí další zaměstnance, kterými jsou uklízečky v budově B a C - Vede knihu docházky zaměstnanců budovy - Spravuje sklad prádla a OOPP - Spravuje systém klíčů v budově C - Zajišťuje určené úklidové činnosti 23. Vrátná budovy C - Odemyká a zamyká budovu C - Zapíná a vypíná zabezpečovací zařízení - Vede knihu docházky zaměstnanců - Vydává klíče od pokojů 24. Vrátná, uklízečka budovy B - Zajišťuje činnosti spojené s provozem pronájmu bazénu a tělocvičny - Zajišťuje hlavní a běžný úklid bazénu, tělocvičny, šaten a kabinetů 25. Strojník správce plaveckého bazénu - Obsluhuje a zajišťuje běžnou údržbu související s provozem plaveckého bazénu 26. Uklízečka budovy A, B, C - Zajišťuje hlavní a běžný úklid ve svěřených prostorách školy 27. Vedoucí školní jídelny v budově A a v budově C - Řídí jídelnu a odpovídá za její provoz - Zajišťuje řádné hospodaření jídelny - Sleduje předpisy vztahující se k provozu a zásadám školního stravování - Zajišťuje přihlášení a odhlášení strávníků - Zajišťuje zásobování jídelny

8 - Sestavuje jídelní lístek dle předepsaných norem 28. Vedoucí kuchařka v budově A a v budově C - Zodpovídá za správnou přejímku potravin ze skladu, jejich uložení do doby zpracování - Zodpovídá za správné technologické postupy při výrobě pokrmů - Odpovídá za plnění hygienických požadavků na zařízení a provozní prostory kuchyně a skladů - Zodpovídá za výdej pokrmů - Ošetřuje strojní vybavení kuchyně - Zodpovídá za dodržování BOZP na pracovišti - Řídí práci kuchařek - Zastupuje vedoucí školní jídelny v době její nepřítomnosti 29. Kuchařky v budově A a v budově C - Zajišťuje výrobu hlavních jídel - Dbá na dodržování správného technologického postupu a hygienicky nezávadnou přípravu zpracovaných surovin - Vydává stravu - Obsluhuje kuchyňské stroje 30. Pomocný kuchař - Připravuje běžné druhy teplých a studených jídel - Obsluhuje kuchyňské stroje - Umývá kuchařské a stolní nádobí Část 6. Komunikační a informační systém 1. Zaměstnanci vyřizují běžné operativní záležitosti se svými nadřízenými vedoucími pracovníky denně v jimi stanovené době. 2. Záležitosti neodkladné, vyžadující zásahu vedoucího pracovníka se vyřizují okamžitě. 3. Pravidla jednání Pedagogické rady stanovuje Jednací řád PR. 4. Informace vstupující do školy třídí sekretariát a ředitel školy. Ředitel rozhodne o dalším postupu informace a o tom, kdo záležitost převezme a zpracuje. 5. Sběr informací od pracovníků školy provádějí v otázkách výuky předsedové předmětových komisí, v dalších pak ostatní vedoucí pracovníci podle pověření. 6. Oficiální informace opouštějící školu musí splňovat administrativní a věcnou správnost a být podepsány ředitelem školy nebo pověřeným pracovníkem. 7. Vnitřní informační systém je tvořen: - pracovní porady pro všechny pracovníky školy - pedagogické rady (rada pro hodnocení 1. čtvrtletí, 1. pololetí, 3. čtvrtletí, 2. pololetí, závěrečná) - pracovní porady - předmětové komise - dlouhodobý záměr školy - plán činnosti školy pro daný školní rok - plán práce školy pro daný školní rok - týdenní pracovní plány - informační nástěnky - elektronický informační systémem školy - elektronická pošta Část 7. Personální řízení 1. Rozhodování v personálních otázkách se řídí Zákoníkem práce a potřebami školy. 2. Personální změny jsou projednávány ve vedení školy s konečným rozhodnutím ředitele školy. 3. Vedení personální agendy je v kompetenci personalisty. 4. Sledování platových nároků a zpracování mezd je zajišťováno dodavatelsky. Část 8. Řízení hmotných prostředků 1. O nákupu investičního a neinvestičního majetku rozhoduje vedení školy ve spolupráci s rozpočtářem školy. 2. O nákupu učebních pomůcek rozhodují vedoucí předmětových komisí a pracovníci pověření ředitelem školy, a to vždy po předchozím jednání a souhlasu vedení školy. 3. Evidenci majetku vede účetní školy a referent majetkové správy, správci sbírek, vedoucí jídelny a školník v rozsahu vyplývajícím z jejich popisů práce.

9 4. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají u školních sbírek správci sbírek a u školního zařízení správci učeben a ostatních místností. 5. Evidence majetku je dána zákonem o účetnictví a řídí se inventarizační směrnicí zřizovatele a vnitřní inventarizační směrnicí školy 6. Odpisy majetku jsou dány odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Část 9. Řízení výchovy a vzdělání Výchovný a vzdělávací proces je organizován a řízen podle těchto dokumentů: 1. Školský zákon 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Zákon o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 4. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 5. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 6. Vyhláška o přijímání ke vzdělávání ve středních školách 7. Vyhláška o podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou 8. Vyhláška o podmínkách ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou. 9. Zřizovací listina 10. Legislativní normy zřizovatele 11. Rejstřík škol a školských zařízení 12. Organizační řád školy 13. Schválené ŠVP dle RVP pro SOŠ, akreditované vzdělávací programy pro VOŠ 14. Další aktuální předpisy a metodické návody MŠMT ČR 15. Doporučení ČŠI Část 10. Oceňování práce 1. Oceňování práce se řídí platnými předpisy o odměňování zaměstnanců ve školství podle zákonných norem, z kterých vychází vnitřní platový řád školy. 2. Pro přidělování příplatků za vedení se ředitel školy řídí nařízením vlády č. 262/06 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a vnitřním platovým řádem. 3. Při stanovení osobních příplatků se ředitel školy řídí dlouhodobými výsledky práce a plněním celoročních úkolů u každého zaměstnance školy. 4. Při rozdělování odměn se ředitel školy řídí kvalitativním faktorem pracovní činnosti a rozsahem jednorázové činnosti. 5. Pro přidělování příplatku za práci třídního učitele je stanoven systém přidělení zvláštního příplatku za třídnictví. Část 11. Práva a povinnosti pracovníků 1. Práva a povinnosti pracovníků jsou stanoveny Zákoníkem práce a Vyhláškou č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škola a školských zařízení, na který navazuje vnitřní řád školy pro pracovníky. 2. Popisy práce jednotlivých pracovníků specifikují jejich pracovní práva a povinnosti k jejich pracovnímu zařazení. Část 12. Organizační a řídící normy Škola se při své činnosti řídí zejména těmito základními organizačními normami, které vycházejí z platné legislativy a které jsou přílohou tohoto organizačního řádu. 1. Školní řád příloha č Organizační řád VOŠ příloha č Hodnocení a klasifikace ve VOŠ příloha č Jednací řád pedagogické rady příloha č Vnitřní řád pro pracovníky školy příloha č Vnitřní platový řád příloha č Vnitřní směrnice pro FKSP příloha č Vnitro organizační směrnice příloha č Vnitřní směrnice pro operativní evidence příloha č Vnitřní směrnice k inventarizaci příloha č. 10

10 11. Vnitřní spisový a skartační řád příloha č Vnitřní směrnice pro administraci projektů ESF příloha č Vnitřní směrnice k ochraně majetku příloha č Vnitřní směrnice k prevenci patologických jevů příloha č Vnitřní směrnice k vedení povinné dokumentace příloha č Vnitřní směrnice k finančnímu zabezpečení sportovních kurzů příloha č Vnitřní směrnice organizaci zahraničního výjezdu žáků příloha č Vnitřní směrnice k BOZ a PO příloha č Vnitřní směrnice pro vnitřní kontrolní systém příloha č Vnitřní směrnice k závodnímu stravování příloha č Provozní řád školy příloha č Provozní řád školních jídelen příloha č Provozní řád školní kuchyně příloha č Provozní řád domova mládeže příloha č Ubytovací řád domova mládeže příloha č Vnitřní řád domova mládeže příloha č Informace o škole dle zákona č. 106/1999 Sb. 28. Vnitřní směrnice pro příspěvek na dojíždění Část 13. Závěrečná ustanovení 1. Organizační řád je projednán a aktualizován vždy na zahajovací poradě daného školního roku. 2. Organizační řád je v rámci školy veřejně k dispozici všem zaměstnancům školy a je pro ně závazný. V Mostě dne RNDr. Jana Adamcová v. r. ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok: 2008 1 Obsah: I. Úvod kdo vlastně

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více