Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů"

Transkript

1 Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale rovněž obvody a zařízení, která vyžadují vyšší míru potlačení harmonických kmitočtů. Pro tyto případy existují i jiná řešení k potlačení harmonického zkreslení, než požívá společnost Danfoss. Všechna tato řešení mají jak své výhody, tak i nevýhody. Musíte si prosím uvědomit, že neexistuje jednotné řešení, které by bylo vhodné pro všechny případy jak z hlediska ceny, tak i účinnosti. Každé zařízení je třeba vyhodnotit z hlediska příslušných potřeb a poté se rozhodnout, čeho chceme dosáhnout. Neexistuje žádné jednoduché řešení, které by bylo dokonale vhodné pro všechny aplikace a elektrorozvodné sítě. Na vyžádání je společnost Danfoss ochotna provést kompletní zjištění vyšších harmonických kmitočtů ve Vašem zařízení a navrhnout co možná nejlepší řešení z hlediska dosaženého výsledku a ceny. Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů společností Danfoss Společnost Danfoss má k dispozici rozsáhlou škálu řešení problémů způsobených vyššími harmonickými kmitočty. V zásadě lze provést pasivní či aktivní opatření, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku: Jako první vyvstane následující otázka: Proč se používají aktivní či pasivní způsoby řešení, jaký je jejich princip? V předchozí sekci nám bylo vysvětleno, co to jsou vyšší harmonické a jak se chovají. Krátce si to připomeneme: Vyšší harmonické kmitočty se vytvářejí v důsledku působení nelineárních spotřebičů (zátěží), přičemž výsledný časový průběh proudu či napětí je určen součtem všech celočíselnými násobků základního kmitočtu příslušného střídavého proudu a napětí sinusového tvaru. V našem případě se jedná o proud, který rovněž vytvoří svým průchodem systémem napětí na jeho impedanci. Uvědomte si prosím tyto skutečnosti:

2 Zkreslení průběhu proudu závisí na velikosti zátěže. Zkreslení průběhu napětí závisí na impedanci systému. Harmonické proudy protékající nelineárním spotřebičem a zkratová impedance systému jsou nezbytné pro výpočet zkreslení napěťového průběhu. NENÍ možné stanovit zkreslení napěťového průběhu, pokud známe pouze charakter zátěže. Zkreslení základního průběhu napětí závisí na komplexní impedanci systému. To samé platí pro zkreslení napětí na sekundárním vinutí transformátoru. Zkreslení základního průběhu může být v menší míře zaviněno elektrickými spotřebiči a je vždy v určité míře přítomno (0,5 3 %). Harmonické se mohou rovněž vztahovat k poměru kmitočtu příslušného proudu nebo napětí k základnímu kmitočtu tohoto proudu nebo napětí. Nechť f znamená hlavní či základní kmitočet střídavého proudu. Tento kmitočet je stanoven v hertzech (Hz). Pro průběh, jehož základní kmitočet má hodnotu f, bude činit kmitočet druhé harmonické 2 f, třetí harmonická bude mít hodnotu kmitočtu 3 f, atd. Nechť w znamená délku vlny průběhu napětí nebo proudu v příslušném médiu. Hodnota délky vlny druhé harmonické činí w/2, třetí harmonické w/3, atd. Průběhy s hodnotami kmitočtu 2 f, 4 f, 6 f, atd. se nazývají sudé harmonické; průběhy s hodnotami kmitočtu 3 f, 5 f, 7 f, atd. se nazývají liché harmonické. Víme také, že nelineární zátěž, v našem případě úsek usměrňovače, generuje pulzující proud a tím pádem rovněž zhoršuje účiník. Pro zátěž, která vytváří vyšší harmonické, platí: pf = pfčinný = cosф* = P/S pfčinný = koeficient činného výkonu (λ) Příklad pro pohon se stejnosměrnými tlumivkami pfjalový = cosф = 0,98 pfčinný = 0,92

3 To nás přivádí k níže uvedenému obrázku, kde můžeme vysvětlit způsob pasivního a aktivního řešení: Srovnání různých způsobů zmírnění vlivu vyšších harmonických ukazuje, že nízké harmonické zkreslení je spojeno s nízkou energetickou účinností - výjimku představuje aktivní filtrace, se kterou se dosáhne poměrně dobré účinnosti. Pokud hodláte použít pasivního řešení znázorněného na obrázku (střídavé/stejnosměrné tlumivky, pasivní filtry), potom bude stupeň zmírnění účinku vyšších harmonických záviset na šířce regulačního pásma. Uvědomte si prosím, že údaje v každé příručce se obvykle vztahují ke jmenovité rychlosti a zátěži, kdežto u Vás se jedná o pohon s regulací rychlosti. Z toho důvodu je třeba znát omezení příslušného řešení. Jako zásadní pravidlo platí, že pasivní řešení je levnější z hlediska poměru cena / výkon. Na druhé straně je ale výkon značně snížený, pokud je pásmo regulace široké. Aktivní řešení je nejlepší z hlediska výkonu, neboť ten zde nezávisí na regulační šířce pásma. Je tedy vhodné zdůraznit, že koeficient činného výkonu je lepší (kompenzovaný) u aktivního způsobu potlačení vyšších harmonických. Nyní provedeme vyhodnocení obou způsobů z hlediska poměru ceny a výkonu: Stejnosměrné a střídavé tlumivky: Rozhodující výhody stejnosměrných tlumivek: AC DC HARMONIC CURRENT Fund A THiD 42.5% RMS current 39.5 A HARMONIC CURRENT Fund A THiD 43.8% RMS current 40.2 A Standardní řešení v každém pohonu Danfoss Poskytuje mírné zlepšení parametrů Vyšší stupeň redukce efektivní hodnoty Praktické/jednoduché Cena je zahrnutá v měniči Menší hodnoty rušivých kmitočtů - menší ztráta než u střídavých tlumivek Stabilnější stejnosměrné napětí - delší životnost kondenzátoru Stabilnější stejnosměrné napětí - stabilnější řízení motoru Jsou potřeba pouze dvě tlumivky - menší mechanické rozměry

4 Střídavé tlumivky, jak je znázorněno na obrázku, mají nepatrně horší parametry ve srovnání se stejnosměrnými tlumivkami, avšak poskytují některé výhody: Diodová komutace nezávislá na elektrické síti Chrání pohon před výkyvy napájecího napětí Lepší redukce vyšších řádů harmonických Vestavěné tlumivky Danfoss jako standardní výbava Všechny pohony Danfoss obsahují stejnosměrné tlumivky na snížení vlivu vyšších harmonických jako standardní řešení. Tím se sníží úroveň harmonických a udrží se nízká efektivní hodnota. Pro pohony bez opatření proti harmonickým kmitočtům musí být v některých případech vstupní kabel silnější než motorový kabel z důvodu vzrůstu efektivní hodnoty proudu. Usměrňovače s 12 a 18 impulzy: Usměrňovače s 12 a 18 impulzy byly řadu let považovány za standardní řešení redukce harmonického zkreslení způsobeného měniči. Je třeba znát jednu důležitou skutečnost, a sice že měniče vybavené usměrňovači s 12 či 18 impulzy nesnižují harmonické, nýbrž že úroveň harmonických snižuje transformátor těchto vícepulzních usměrňovačů, který je umístěn před měničem kmitočtu. Teoreticky to znamená, že proudy 5. a 7. harmonické (u 18pulzního řešení ještě 11. a 13. harmonické) se vyruší v důsledku fázového posuvu transformátoru a účinkem dvou (nebo tří) diod v usměrňovači. Výhody více pulzních pohonů: Robustnost Osvědčená technologie - jednoduchost - zapojí se a pracuje Často vyžadovaný zákazníky Pohon je izolován od napájecí sítě Zdarma, pokud je nezbytný transformátor (s výjimkou krokové regulace a pohonů s velkým výkonem) Nedochází ke generaci vysokofrekvenčního šumu Autotransformátor představuje levnější řešení pro pohony >200 kw s 12-ti pulzním usměrňovačem Velikost THiD činí 12 % - 15 % pro ideální síť pulse ideal THvD = 2% 1% unbalance 3% unbalance

5 12-ti pulzní měnič Danfoss, 250 kw Moderní harmonické filtry Danfoss: Finančně výhodné komplexní řešení představuje systém Danfoss Advanced Harmonic Solutions (AHS), který slučuje spolehlivost a výkon měničů řady VLT s inovační technologií filtrů řady AHF. Filtry Danfoss VLT AHF jsou speciálně vyladěny pro pohony Danfoss VLT. Zjednodušené blokové schéma filtru AHF Výhody filtrů AHF: Navrženy pro optimalizaci výkonu měničů Danfoss VLT Jednoduché uvedení do provozu; není třeba žádné nastavení Nevyžadují běžnou údržbu Ochrání několik měničů jedním filtrem Omezují proudové zkreslení na hodnoty stanovené směrnicí IEEE AHF 010 vykazuje THiD < 10 %; stejné nebo lepší parametry za cenu srovnatelnou s 12- pulzními usměrňovači AHF 005 vykazuje THiD < 5 %; stejné nebo lepší parametry za cenu srovnatelnou s 18pulzními usměrňovači

6 Moderní aktivní filtr Danfoss, AAF 006: Moderní aktivní filtr Danfoss AAF (advanced active filter) představuje stupeň aktivního řešení, kde kromě redukce harmonických aktivní filtry VLT Danfoss rovněž: Dynamicky kompenzuje změny reaktance Vyrovnává zatížení jednotlivých fází Snižuje tzv. flicker efekt (blikání v síti) Tlumí rezonance v elektrické síti Moderní harmonické filtry Danfoss Aktivní filtr VLT Danfoss zajistí, aby všechny tři fáze byly rovnoměrně zatíženy, takže dojde k optimalizaci účiníku a sníží se flicker efekt. Výsledkem je optimální využití energie, vyšší účinnost systému a lepší pracovní prostředí. Kvůli krátké době odezvy obsahuje aktivní filtr VLT tři proudové transformátory, které nepřetržitě sledují parametry ve všech 3 fázích elektrorozvodné sítě a dodávají příslušné informace do AAF. AAF působí jako rezonanční tlumicí obvod a tím snižuje výkyvy napětí a tím i výpadky v síti. Filtr pracuje s co možná nejnižším spínacím kmitočtem, aby se snížily spínací ztráty v IGBT (bipolární tranzistory s izolovaným hradlem). To vyžaduje vyšší úroveň filtrace, která je zajištěna vestavěným magnetickým obvodem LCL, takže teplo se přesouvá z jednotek IGBT do tepelně odolnějšího magnetického obvodu. Tím je zajištěna vysoká energetická účinnost, zvláště při částečném zatížení, a zlepšuje se teplotní odolnost. Aby se ještě dále snížila spotřeba elektrické energie, lze naprogramovat funkci klidového režimu, která uvede filtr do klidového stavu, pokud není třeba provádět redukci harmonických. Kompenzace je přitom vypnuta, ale řídicí jednotka je stále zapojena a provádí měření parametrů sítě. Kdykoliv dojde ke změně poměrů, která vyžaduje kompenzaci, přejde filtr téměř okamžitě z klidového režimu do plné kompenzační funkce. Centrální kompenzace Filtr se zapojí paralelně do místa společné vazby, aniž by přitom došlo k narušení Vaší stávající instalace, a celý systém bude centrálně kompenzován. Individuální kompenzace Společnost Danfoss nabízí jedinečnou řadu měničů s nízkou úrovní harmonických kmitočtů díky vestavěným filtrům AAF pro kompenzaci vlivů individuálních spotřebičů. Proudové transformátory jsou zabudovány v zařízení. Skupinová kompenzace Vybraná skupina spotřebičů může být kompenzována společně. AAF se automaticky nastaví na zátěž a nezávisí na stabilitě napájení.

7 Jak systém funguje jednoduše a spolehlivě Aktivní filtr funguje analogicky jako sluchátka s filtrem pro potlačení hluku, šumu a jiných rušivých zvuků. Pomocí vnějšího proudového transformátoru monitoruje aktivní filtr napájecí proud včetně jeho zkreslení. Z tohoto signálu odvodí řídicí systém požadovanou kompenzaci a vytvoří spínací posloupnost pro spínací IGBT. Tím se ve filtru vytvoří vodivá cesta s malou impedancí a harmonické proudy protékají filtrem místo toho, aby pokračovaly směrem do napájecího zdroje. Potlačením se téměř úplně eliminuje proudové zkreslení, rovněž napěťové zkreslení transformátoru nebo generátoru již nečiní problémy. Filtr provádí nepřetržitě aktuální vyhodnocení a potlačení vyšších harmonických, takže vteřinové či denní změny zatížení zařízení nepředstavují pro filtr žádný problém. Zjednodušené schéma principu funkce AAF V řadě nových produktů na trhu měničů kmitočtu je společnost Danfoss opět o jeden krok vpředu, a sice se svým systémem pohonů Low Harmonic Drive (LHD). Systém Danfoss Low Harmonic Drive představuje kombinaci aktivního filtru a standardního měniče na střídavý proud. Tento systém byl navržen s nejmenším počtem součástek v hlavním proudovém okruhu. Podívejte se prosím tedy, že AAF a LHD, který je pouze součástí AAF, jsou zapojeny paralelně k hlavnímu proudovému obvodu. Toto je rozhodující pro zvýšení účinnosti, neboť nedochází ke spínání celého proudu odebíraného spotřebičem, nýbrž jen ke spínání zajišťujícímu nezbytný průběh proudu pro potlačení vyšších harmonických, zlepšení účiníku či vyrovnání proudu v jednotlivých fázích. Výhody systému Low Harmonic Drive: Snadno se definuje a instaluje Nejvyšší možná účinnost (automaticky nastavitelný spínací kmitočet snižuje spínací ztráty) Kompletní chlazení zadním kanálem nezanáší se vnitřní elektronika měniče Monitorování parametrů napájecí sítě pomocí LCP (ovládacího panelu jednotky) Nejvyšší míra potlačení i u lichých harmonických kmitočtů Nejvyšší imunita vůči změnám v elektrické síti Zkreslení není závislé na zátěži Měnič funguje i při výpadku filtru Měnič nevyžaduje přídavné stejnosměrné napětí Pokud není třeba potlačovat harmonické, může systém být v klidovém režimu Soulad du/dt s normou EN Koeficient činného výkonu > 0,98 Soulad s normami IEEE (i u lichých harmonických kmitočtů)

8 Proud odebíraný pohonem vykazuje nízký podíl harmonických kmitočtů Proč jsme tak dobří a rychlí při potlačování harmonických kmitočtů? Řídicí signály pro IGBT přicházejí přímo z proudového regulátoru a tím jsme schopni reagovat na změny v elektrorozvodné síti v čase rovnajícím se polovině doby trvání periody. Existují dvě hlavní spínací technologie Řízení odvozené z napětí Přímé řízení Řízení odvozené z napětí: Je rovněž známé pod názvem PWM- pulzně šířková modulace (HW nebo SW) Všichni konkurenční výrobci AAF používají PWM (většinou SW) Existují ovšem i odlišné varianty, známé z pohonů. Výhoda: Přesnost, nízké THiD 50th a vysoký stupeň korekce určitých harmonických kmitočtů Přímé řízení: Řídicí signály pro IGBT přicházejí přímo z proudového regulátoru Podobnost s DTC (na straně pohonu) Výhody: Rychlejší a odolnější vůči rychlým změnám v systému (harmonické, flicker efekt, impedance sítě) Typické příklady aplikací vyžadujících vyhodnocení zatížení vyššími harmonickými

9 Společnost Danfoss je ochotna Vám pomoci ve výběru správného řešení pro Vaše zařízení. Pokud máte nějaké další dotazy, neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tady proto, abychom Vám POMOHLI! 3. Otázka: Pro jaké účely se používají aktivní filtry Danfoss VLT AAF 006? a) Snížení harmonických kmitočtů, jalového výkonu a vyrovnání proudů ve všech 3 fázích b) Dosažení stabilního stejnosměrného napětí c) Ke snížení efektivní hodnoty Odpověď prosím zašlete na marketingu:

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více