SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE"

Transkript

1 SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení didaktiky sportu Souhrn Trénink ve vyšší nadmoské výšce je v souasné dob nedílnou souástí pípravy ady sportovc, nejen ve vytrvalostních sportech. Tento zpsob pípravy sportovci využívají jako jednu z dalších možností rozvoje limitní výkonnosti. Sportovní výkonnost ve výšce klade na sportovce i trenéry nepomrn vtší nároky, než trénink za bžných podmínek v nížin. Extrémní nároky vyplývají z odlišných fyzikálních a klimatických podmínek vysokohorského prostedí. lánek uvádí pehled hlavních používaných tréninkových metod a shrnuje nkteré aktuální tendence, které s tréninkem ve vyšší nadmoské výšce souvisí. Klíová slova: sportovní trénink, vyšší nadmoská výška, specifika tréninku ve výšce Úvod Využívání nižšího parciálního tlaku vzduchu je v souasnosti jednou z nejastji diskutovaných legálních možností ovlivování sportovní výkonnosti. Nižší parciální tlak vzduchu mže být navozen pirozen (tj. pobytem ve vyšší nadmoské výšce), nebo umle (tj. pobytem ve speciálních stanech a barokomorách). Nároky pobytu a tréninku ve vyšší nadmoské výšce vyplývají z fyzikálních a klimatických podmínek, které jsou významn odlišné od bžných v nížinách a stedohoí. Tento typ tréninku je bžnou souástí pípravy zvlášt vrcholových sportovc a je považován za jeden ze základních metodických faktor rozvoje sportovní výkonnosti. Dvodem, pro se mu v souasnosti (pes rzné obtíže) pikládá znaný význam, je hledání dalších cest ke zvýšení úinnosti tréninkových podnt, bžn aplikovaných v normální nadmoské výšce. Pes pomrnou etnost a obsažnost dnešních znalostí nejsou všechny otázky tréninku z za využití nižšího parciálního tlaku vzduchu zdaleka vyešeny. Shoda existuje v posuzování významu pípravy za nižšího parciálního tlaku vzduchu ve dvou naznaených smrech: píprava na soutže, které se budou konat ve vyšších výškách, využívání vysokohorské pípravy na soutže v bžné nadmoské výšce. Z hlediska obsahu mže tento specifický typ trénink naplovat jak zámry kondiního tréninku tak speciální pípravy (tzn. píprava na závody ve vyšší nadmoské výšce), ale také funkci zdravotn-profylaktickou. Pi klasifikaci nadmoské výšky v posledních deseti letech došlo ke konsenzu škálování nadmoské výšky z pohledu sportovního tréninku (Dovalil, 1999; Suchý a Dovalil, 2005; Wilber, 2004): od hladiny moe do 800 metr nad moem (dále jen m.n.m.) za nízkou do m.n.m. za stední v rozmezí m.n.m. za vyšší pro výšky nad m.n.m. se užívá vysoká výška nad m.n.m. je oznaována jako extrémní, nad touto hranicí je úspšná aklimatizace obtížná a trvalý pobyt vylouen. Pro sportovce narozené a trvale žijící ve výškách do m.n.m. nemá z hlediska aklimatizace pobyt ve stední výšce žádný význam. Existuje vtšinová shoda (nap. Dovalil, 1999; Gore a kol., 2001; Stray-Gundersen, 2001), že nejvýhodnjší nadmoskou výškou pro pípravu sportovc s vysokou výkonností je výška okolo m.n.m. (2 100 až m). Pokud to podmínky umožují, pak se doporuuje postupné zvyšování výšky (Lychatz, 1990). Postupné zvyšování nadmoské výšky lze využít pedevším pi aplikaci kyslíkových stan a barokomor. 1

2 Nadmoské výšky nad m.n.m. nemají pro sportovní pípravu praktický význam. V této výšce jsou podmínky již takové, že nelze realizovat delší potebné zatížení a dochází ke snižování specifických svalových schopností (Lenzi a Conconi 1984; Pootmans 1984 aj.). Netrénovaný jedinec pociuje pi dosažení této nadmoské výšky adu zejmých subjektivních potíží. To samozejm neznamená, že nkteré biologické projevy se neobjevují podstatn díve, jde proto spíše o lékaskou než fyzikální definici. Aklimatizace na výšky nad m.n.m. je extrémn obtížná a trvalý pobyt vylouen. V souasné dob jsou k dispozici mnohé zkušenosti s využitím nižšího parciálního tlaku vzduchu pro zlepšování sportovní výkonnosti, také v tomto smru existují bohaté zahraniní literární prameny vetn monografií (Jokl, 1968; Bouscou a kol., 1987; Maryno a Réga, 1989; Fuchs a Reiss, 1990; Wilber, 2004). Již adu let vydává nakladatelství Mary Ann Liebert, Inc. asopis High Altitude Medicine & Biology, který je ale orientován pedevším na medicínské aspekty výšky. V R (SSR) byly k této problematice také publikovány nkteré studie a informace (Choutka a Urbánek, 1968; Vank, 1968; Fibinger a Novák, 1986; Dovalil a kol, 1999). O pozornosti, kterou výkonu a trénink ve vyšší nadmoské výšce pitahuje, svdí i dv konference konané v roce 2008: The effect of chronic hypoxia on diseases at high altitude (La Paz Bolívie) a I. sympozium of altitude trainig v Granad (Pardo, 2008). V roce 2009 se v Kanad (Whistler) koná již pátý roník Medicín with Altitude. Podntem k realizaci tohoto lánku jsou pedevším nové poznatky a souasné trendy v oblasti tréninku ve vyšší nadmoské výšce, které podle dostupných informací zatím nebyly v eské republice publikovány. Druhým, nemén dležitým podntem k napsání tohoto textu, je znaná publicita vnovaná v poslední této souásti sportovního tréninku, pedevším pak problematice využití tzv. kyslíkových stan. Pro poteby naší práce jsme zvolili rešerši dostupné literatury a dále interpretaci aktuálních informací získaných v roce 2008 na mezinárodních sympóziu k této problematice v Granad (Pardo, 2008). V neposlední ad text také prezentuje osobní zkušenosti a výstupy z mnoha diskusí s trenéry a odborníky zabývajícími se touto tématikou. Svým dílem pisply k realizaci tohoto lánku také semináe v rámci výuky na UK FTVS. Historie zkoumání vlivu vyšší nadmoské výšky na sportovní trénink Dvody nižší výkonnosti organismu ve vyšší nadmoské výšce jsou známy již od roku 1878, kdy Francouz Bert pinesl první dkazy o vlivu nižšího parciálního tlaku na pokles výkonnosti u neadaptovaných jedinc (Bert, 1878). Systematitjší výzkum vlivu nadmoské výšky zaal v padesátých letech minulého století, kdy se poprvé ukázalo, že tzv. zdraví obyvatelé vysokohorských oblastí peruánských And mají zvláštní nálezy - uritý stupe plicní hypertenze a také hypertrofie pravé komory srdení. To bylo pozdji potvrzeno u stálých obyvatel Himalájí a vysokých hor v USA. U populací trvale žijících ve vysokých nadmoských výškách se pozoruje významn snížený výskyt infarktu myokardu (Jokl, 1968). Systematické studium vlivu vyšší nadmoské výšky na sportovní výkony a problémy tréninku v takových výškách bylo zahájeno v souvislosti s pípravou na XIX. olympijské hry 1968 v Mexiku, které se konaly ve výšce okolo m.n.m. etné studie (nap.: Buskirk, 1967; Choutka a Urbánek, 1968; Horák a Komadel, 1967; Pugh, 1967; Vank, 1968) i zkušenosti pinesly adu poznatk, jak se pipravovat na soutže ve vyšší nadmoské výšce. Pozdji byl zkoumán vliv vysokohorské pípravy také na sportovní výkony v bžných výškách. V obou pípadech se jedná o adaptaci na zmnné podmínky a o vliv zatžování na zmny v organismu, které jsou píznivé pro výkonnost ve vyšších nadmoských výškách a které petrvávají také uritou dobu po návratu do nížiny. Jako první zaali tento typ tréninku ve vtší míe používat trenéi z tehdejší Nmecké demokratické republiky (NDR), kteí jako první presentovali model 21 dní pobytu a tréninku ve m.n.m. (nap. Lenert, 1967) ovený zejm pedevším u plavání a veslování. Trenéi i 2

3 metodici v NDR byli pesvdeni, ale bez opory ve vdecky ovených výzkumech, že trénink ve výšce má znaný podíl na úspchu jejich svenc, protože po tchto soustedních atleti obvykle dosahovali velmi dobrých výsledk (Wilber, 2004). V prbhu posledních ticeti let minulého století prbžn docházelo k rozšiování potu tréninkových dn strávených v rámci pípravy ve vyšší nadmoské výšce pedevším u vrcholových sportovc. Z tchto dvod se zlepšovalo i vybavení vysokohorských tréninkových stedisek. V poátcích byla pro tréninkové kempy ve vyšší nadmoské výšce využívána bžná lyžaská stediska, která nenabízela žádné speciální služby a sportovišt. V souasné dob jsou na ad míst ve svt vybudovány rozsáhlé horské dobe vybavené sportovní areály (viz. tab. 1.), které se svým zázemím vyrovnají stediskm vybudovaným v nížin. Tabulka 1 Vysokohorská sportovní centra (Dovalil a kol., 1999) místo zem nadm. v. (m) Belmeken Bulharsko 2000 Cakadzor Arménie 1970 Font Romeau Francie 1895 St. Moritz Švýcarsko 1820 Sestriere Itálie 2035 Pyatra Arsa Rumunsko 1950 Issyk-Kull Kirgizsko 1600 Zetersfeld Rakousko 1950 Addis Ababa Etiopie 2400 Nairobi Kea 1840 Ifran Maroko 1820 Kunming ína 1895 Mexico City Mexiko 2200 Toluca Mexiko 2700 Colorado Springs USA 2194 místo zem nadm. v. (m) Keystone USA 2835 Flagstaff USA 2300 Bogota Columbie 2500 Boulder USA 2000 La Paz Bolívie 3100 Quito Ekvádor 2218 Davos Švýcarsk;o 1560 Pontresina Švýcarsko 1900 Crans Montana Švýcarsko 1500 Kaprun Rakousko 1800 Silvreta Rakousko 1800 Medeo Kazachstán 1691 Kesenoy-Am Rusko 2000 Przevalsk Kirgizsko 1800 Tamga Kirgizsko 1700 Význam znalostí o vlivu vyšší nadmoské výšky a sportovní pípravy ve vyšších polohách se znovu stal aktuální v souvislosti se zimními olympijskými hrami v letech 2002 a 2006, kde se ada soutží konala ve vyšších výškách (viz. tab. 2.). Tabulka 2 Nadmoská výška sportoviš pi OH v Turínu (zpracováno podle Dovalil a kol., 2006) sportovní odvtví nadmoská výška Lední hokej Krasobruslení Rychlobruslení, short track Turín Turín Turín Curling 376 m. n. m. San, skeleton, boby 1569 m. n.m. Skoky na lyžích 1535 m. n. m. Biatlon 1618 m. n. m Bh, severská kombinace 1524 m. n. m. Skokani - akrobati, jízda v boulích 1524 m. n. m. U-rampa, par. obí slalom, boardercross 1312 m. n.m. Obí slalom, slalom speciál 2035 m n. m. Sjezd, kombinace (ženy a muži) 1738 a 2035 m n. m. V rámci pípravy na olympijské hry v Sydney 2000 a Aténách 2004 došlo k výraznému navýšení potu pípravných kemp ve vyšší nadmoské výšce. Tento trend dokumentuje na píkladu japonských plavc tab. 3. 3

4 Tabulka 3 Zastoupení pípravných kemp ve vyšší nadmoské výšce u japonských plavc - úastník LOH (Iwahara, 2008) LOH medailisté finalisté týmy celkov Sydney (2000) 1/3 5/14 9/21 (45%) Atény (2004) 5/7 9/14 14/20 (70%) Pozn.: údaje nezahrnují štafetové závody Fyzikální aspekty vyšší nadmoské výšky Poet molekul kyslíku, dusíku a oxidu uhliitého na jednotku objemu vzduchu je na úrovni moe podstatn vtší než v horách. Barometrický tlak, který je na koncentraci molekul závislý, se stoupající nadmoskou výškou klesá pibližn o 12 % na 1000 m.n.m. Napíklad v Mexico City (OH 1968, m.n.m.) je tlak vzduchu oproti úrovni moe o tvrtinu nižší. Ve výškách od m.n.m. závisí rovnž na zempisné šíce a kolísá s roním obdobím. Nap. na vrcholu Mount Everestu je uprosted léta asi o 11 mm Hg vyšší než uprosted zimy. Rovnž hustota vzduchu se snižuje pibližn o 8 % na m nadmoské výšky. Pi hladin moe dosahuje 1,22 kg. m-3 a ve 2000 m.n.m. 1,01 kg. m-3 (Jokl, 1968). S poklesem barometrického tlaku pi stoupající nadmoské výšce progresivn klesá parciální tlak kyslíku. Na hladin moe je barometrický tlak 760 mm Hg a parciální tlak kyslíku ve vzduchu tvoí 20, 93 % této hodnoty, tj. 159 mm Hg, ve výšce kolem m se již jedná asi o 50 mm Hg. Pi prchodu dýchacími cestami je vzduch sycen vodními parami (47 mm Hg), takže parciální tlak kyslíku ve vdechovaném vzduchu je 20, 93 % z mm Hg, což je 149 mm Hg (Schmidt, 2002). Teplota vzduchu se stoupající výškou klesá a to pibližn o 1 C na každých 150 m, nezávisle na zempisné šíce, ta však výrazn ovlivuje sezónní a denní kolísání teploty. Tento pokles mže být ješt umocnn rychlostí vtru. Pi hodnocení reálné teploty je nutné brát v úvahu výrazné rozdíly na slunci a ve stínu a znanou úlohu vtru. Horský studený vzduch má snížený tlak vodních par, tato hodnota je úmrná poklesu teploty pi stoupající nadmoské výšce. Tlak vodních par klesá pibližn o 25 % na každých m, výdej vody ze sliznic prdušek se proto pi dýchání znásobuje. Absolutní vlhkost je proto ve vysokých výškách extrémn nízká, ztráta vody stoupá dále pocením pi tlesné námaze. Kombinace nízké teploty a nízké relativní vlhkosti mže být subjektivn velmi nepíjemná (Sherry a Wilson, 1998). Tenká vrstva atmosféry absorbuje podstatn mén sluneního záení, speciáln dlouhých vlnových délek. Ultrafialové záení se tak zvyšuje o % na m výšky. Suchý vzduch navíc brání pirozené ochran pomocí vodních par. Dalšími faktory, které podporují intenzitu sluneního záení, jsou istota horského vzduchu a odraz od snhu. Vysoká intenzita ultrafialového záení má adu nežádoucích úink, pedevším na kži a oi. Ve vysokých nadmoských výškách stoupá rovnž intenzita kosmického záení. Fyziologické aspekty vyšší nadmoské výšky Bhem a po ukonení pohybové innosti ve výšce ped nástupem adaptaních zmn mže být srdení odezva a tepová frekvence pi zatížení stední intenzity o 20 až 30 % vyšší než v nížin. Úrove maximální spoteby kyslíku (VO 2max ) se u neadaptovaných jedinc snižuje ve výšce m.n.m. pibližn o 5 až 10 % a od m.n.m. pipadá na každých m pokles asi o 9 až 11% VO 2max. (Robergs, 1998). Peronnet a kol. (1991) publikovali rovnici, na jejímž základ je možné teoreticky vyíslit individuální pokles VO 2max v porovnání s jeho hodnotou u hladiny moe: %SL VO 2max = a 0 +a 1 P B + (a 2 P B 2 ) + a 3 (P B 3 ) Kde a 0 = -174, , a 1 =1, , a 2 = -1,5119 x 10-3, a 3 = 0,72674 x Pvodn byla rovnice spoítána pro rozdíl mezi výškami 0 a m.n.m. Tento píklad upravil Wilber (2004) pro výšku m.n.m. (P B = cca 600 torr). Pi praktické aplikaci výpotu je 4

5 nutné respektovat individuální variabilitu poklesu VO 2max, která je pedevším u vytrvalostn velmi dobe trénovaných jedinc významn vyšší, než u málo vytrvalostn trénovaných jedinc (Koistinen, 1995) Je všeobecn známou skuteností, že v prvních dnech tréninku ve vyšší nadmoské výšce jsou hodnoty tepové frekvence i koncentrace laktátu v krvi u neadaptovaných jedinc pi stejné intenzit zatížení jako v nížin významn vyšší. Pi ízení tréninku musí trenéi také poítat (pedevším v prvních deseti dnech pobytu ve vyšší nadmoské výšce) s neobvyklým prbhem koncentrace laktátu v krvi. Ped nástupem aklimatizaních proces jsou hodnoty laktátu v krvi pi stejné intenzit zatížení vyšší, než po nástupu aklimatizaních proces. Tento jev odborná literatura obvykle nazývá tzv. laktátovým paradoxem. Reeves (1992) popisuje laktátový paradox jako fyziologickou reakci koncentrace laktátu u stejných submaximálních a maximálních zátží, která dosahuje vyšších hodnot u neaklimatizovaných, než u aklimatizovaných jedinc. Fáze adaptace na vyšší nadmoskou výšku Adaptace na vyšší nadmoskou výšku trvá jako komplexní proces pibližn 21 dn. Obvykle se rozeznávají ti základní fáze adaptace: Fáze akomodace krátkodobá bezprostední reakce organizmu na hypoxickou zátž, je charakteristická pro první ást celého adaptaního (aklimatizaního) prbhu. Tato fáze trvá 3 až 8 dn a projevuje se výraznjším poklesem výkonnosti organismu. V prbhu 1. a 2. dne pevažují v reakcích organismu vagotonní tendence. Pozdji nastává pevaha sympatikotonie. Fázi akomodace charakterizuje píjezdová reakce, která mže petrvávat i v poátcích fáze adaptace. Projevuje se v poáteních pocitech celkové únavy, slabosti, pedráždní, nespavostmi, poruchami vymšování, nechutenstvím ap. Fáze adaptace je charakterizována zmnami v organizmu, pi kterých dochází již ke specifickým metabolickým, pevážn humorálním reakcím na zátž. V této fázi (asi 8 dní) se výkonnost zvyšuje, dostává se tém na úrove v normálním stavu. Ve fázi adaptace obvykle píjezdovou únavu stídá doasná euforie, projevující se zvýšeným optimizmem, sebedvrou, veselostí apod. Tato euforická fáze je ovšem pouze krátkodobá. Fáze aklimatizace - má charakter komplexního pizpsobení organizmu, zahrnuje funkní i organické zmny na déletrvající hypoxickou zátž. Zaíná pibližn kolem 16. dne pobytu, v tyto dny mže ješt dojít v dsledku možné krize k pechodnému krátkodobému poklesu výkonnosti. Plná výkonnost, pimená výkonnosti v nížin, se dostavuje až ve 4. týdnu pobytu ve výšce. Pro sporty s mén výraznjšími vytrvalostními komponentami lze poítat i s ponkud kratším trváním výše uvedených fází. Trénink ve vyšší nadmoské výšce mohou výhodn využít i sportovní odvtví, u nichž doba závodního výkonu pesahuje 90 sekund. Pozitivn ovlivuje aklimatizaní procesy také úrove trénovanosti a pedchozí zkušenosti, které mohou ovlivnit pípadné zkrácení procesu aklimatizace. Trendy sportovního tréninku v oblasti využití hypoxického prostedí K dosažení podmínek nižšího parciálního tlaku vzduchu lze využít následující základní možnosti: tradiní tréninkové kempy a pobyty ve vyšších nadmoských výškách využívání umlého hypoxického prostedí, které je navozené pomocí speciálních pístroj, (kyslíkové stany a barokomory) kombinace obou uvedených alternativ. Úinek je v zásad obdobný. Liší se však v možnostech provádt vlastní pohybovou innost, dále pak v asových, ekonomických, organizaních nárocích a v psychickém vlivu pírodního i umle navozeného prostedí. Zcela pirozen dochází ke hledání nejvíce vyhovujících a úinných postup a jejich kombinací. K porovnání jednotlivých alternativ je nezbytné vzít v úvahu: 5

6 úinnost a ovenost dosavadních výsledk a zkušeností dosažitelnost náronost asovou, ekonomickou, organizaní a psychickou. Stavba tréninku ve výšce (tréninkový kemp v horách) Pi stavb tréninku ve vyšší nadmoské výšce musí být vnována maximální pozornost zotavným procesm. V pípad poteby je vhodné zaadit i neplánový odpoinkový den, obvykle v kritických dnech aklimatizace. S ohledem na prbh aklimatizace se všeobecn považuje za vhodnou délku pobytu ve vyšší nadmoské výšce 21 až 28 dn (21 dn minimum). Po 21 dni již efekt vyšší nadmoské výšky pro zlepšení výkonnosti není tak výrazný. Na zaátku pobytu (1. až 6. den) musí trénink zohlednit možné obtíže prvních dn ve výšce. Tato fáze by nemla být nikdy vynechána, pi opakovaných pobytech mže být ale zkrácena. Trénink by ml probíhat sníženou intenzitou zatížení (do 75 % maxima) v porovnání s normoxií. Objem by ml dosahovat nejvýše 60 % z nížin. Zvláštní opatrnost je na míst tetí den, kdy poátení únava bývá vystídána subjektivním pocitem euforie a sebedvry, celkovým optimismem. V tomto stavu je lepší trénink mírnit. Vysoce intenzivní trénink prvních dn mže prbh aklimatizace a úinek tréninku spíše narušit a vést až k peptí. Pibližn pátý den pobytu je dležité redefinovat aktuální hodnoty jednotlivých intenzit zatížení, které se výrazn liší od údaj v normoxii. Verifikace tchto intenzit zatížení má podstatn vtší význam než v nížin. Uprosted pobytu (7. až 12. den) se doporuuje postupné zvyšování zatížení formou dvou až tífázových trénink v náronjším aerobním režimu, je nutné peliv kontrolovat postupn rostoucí intenzitu. Pro udržení rychlostních schopností se prbžn a pravideln zaazuje v nevelkém objemu ATP-CP zatížení. K zachování pohybového rytmu, frekvence a rychlosti pohybu by nemly vymizet podnty takové neuromuskulární povahy. Ke konci je možný i mén nároný laktátový trénink. Intervaly odpoinku se oproti nížin pi všech typech zátží zpoátku více a postupn mén prodlužují. Pi volb metod se od poáteního spíše souvislého zatížení (fartleková a stídavá metoda) pechází k intervalovému tréninku. V prbhu tetího týdne mikrocyklu ve vyšší nadmoské výšce lze postupn pecházet k tréninku obvyklému v nížin, vetn úsek v závodním tempu. Osvduje se zakonit tuto fázi tréninkovou jednotkou ve form testu: dv zátže kratší než je obvyklá délka závodu plánovanou závodní intenzitou s dostaten dlouhým vloženým odpoinkem. V prbhu pobytu ve vyšší nadmoské výšce nastávají obvykle ti základní kritická období: 2. den po píjezdu v dsledku píjezdové reakce, tato krize je vystídána euforií od tetího dne výše. 9. den po píjezdu se dostavuje druhá subjektivní krize, doznívající až 13. dne pobytu. Tato krize je mén výrazná a bývá znan individuální. 15. den po píjezdu se objevuje tetí krize, která mže být i hlubší. Mívá podobu akutní deprese a postupn se vyrovnává až do 19. dne pobytu. Po tomto období se již aklimatizaní stavy stabilizují. Závr pobytu ve výšce je nutné pizpsobit pedpokládaným aktivitám. Plánuje-li se návrat do nížin, pak se z dvod optimální reaklimatizace doporuuje bhem posledních 2 až 3 dn optovné mírné snížení intenzity. Zatížení v aerobním pásmu by pedevším mlo sledovat uvolnní a regeneraci, v malém objemu lze pipustit rychlostní stimuly. Plánuje-li se následný závod ve vyšších polohách, doporuuje se obvyklý vyla ovací mikrocyklus. Kivka výkonnosti (obr. 1.) pi reaklimatizaci má vlnovitý prbh a výkonnost není stabilní (nap. Fuchs a Reiss, 1990). Bezprostedn po návratu (2. až 4. den) do normoxie je vhodné se orientovat na lehí zatížení s drazem na regeneraci. Podle ady autor (nap. Bischon, 1983; Marajo a Rega, 1989; Popov, 1994; Riche, 1992; Suslov, 1994) lze bezprostedn po 6

7 návratu (2. až 4. den) startovat s jistým rizikem v mén dležitých utkáních nebo závodech (zvlášt na kratších tratích než je obvyklá délka závodu). 4. až 10. den je považován (v dsledku reaklimatizaních proces) za fázi výkonnostní deprese. Od 10. dne výkonnost vtšinou stoupá a optimum výkonnosti se dá oekávat v rozmezí 3 až 4 dn okolo 21. dne. Pozitivní efekty pozvolna mizí po 5-6 týdnech normoxie. Obrázek 1 Fáze výkonnosti bhem reaklimatizace Úrove výkonnosti Bischon 1983 Riche 1992 Marajo, Rega 1989 Zvýšená výkonnost Snížená výkonnost Popov 1994 Suslov Dny Kyslíkové stany, specifika ízení tréninku pi jejich využívání Kyslíkový stan je plachtou uzavený prostor, do kterého speciální pístroj vhání vzduch, jehož koncentrace odpovídá nadmoské výšce, na kterou jsou agregáty nastaveny. Malé rozmry kyslíkových stan neumožují uvnit provádt žádnou pohybovou aktivitu, ale jen pasivní pobyt. Základní a nejastji používanou formou pasivního pobytu se považuje spánek v nadmoské výšce v rozmezí až m.n.m. po celou noc. Nkteí sportovci mají problémy s usínáním ve vyšší nadmoské výšce, dalším vadí hluk vydávaný pístrojem upravujícím vzduch. Spánek za hypoxických podmínek významn zpomaluje regeneraci, ale po pibližn 4-6 týdnech pravidelného pobytu (spánku) ve stanu v rozsahu alespo 10 až 12 hodin denn dochází ke zvýšení potu ervených krvinek. Nejvhodnjší pro tvorbu ervených krvinek je pobyt ve stanu v rozsahu 16 hodin denn. Další variantou jsou krátké pobyty v délce trvání 1 až 2 hodiny nkolikrát denn. Pokud má trenér k dispozici dostaten velký stan s dostaten výkonným agregátem, lze absolvovat ásti tréninkového zatížení na trenažérech (nap. veslaském, cyklistickém nebo bžeckém) také za nižšího parciálního tlaku kyslíku. Pobyty v kyslíkových stanech zcela zásadním zpsobem ovlivují trénink, nebo významn zpomalují regeneraní procesy! Pokud má být využití kyslíkových stan pínosné, mli by pedevším trenéi a sportovci, kteí s využíváním kyslíkového stanu nemají takové zkušenosti pravideln kontrolovat vybrané parametry krve za pomoci speciálních fotometr. Sportovci, kteí mají s využíváním hypoxie zkušenosti, mohou podstupovat pobyty v kyslíkových stanech se zvýšenou opatrností bez pravidelných analýz krve, ale v okamžiku subjektivních pocit nepimené únavy je nezbytné subjektivní pocity ihned verifikovat pomocí fotometru. Klíový problém kyslíkového stanu v porovnání s pobytem ve vyšší nadmoské výšce je skutenost, že sportovec pedevším v poátcích jeho využívání nepociuje pi tréninku žádné akutní píznaky únavy a je schopen absolvovat stejné tréninkové zátže, jako kdyby standardn regeneroval v normoxii. Z uvedených dvod mže dojít v výrazn rychlejšímu nástupu petížení a petrénování v porovnání s pobytem ve vyšší nadmoské výšce. Barokomory innost systému spoívá v tom, že pomocí kompresoru je do filtr, kterými projde pouze ást kyslíku, vhánn vzduch a ten je pevádn do prostor, ve kterých je požadovaná nadmoská výška pomocí elektronické regulace simulována. 7

8 Barokomory mají v porovnání s kyslíkovými stany výrazn širší uplatnní, protože umožují tréninkové zámry s využitím specializovaných trenažér. Jedni z prvních tzv. Alpské domy zkoušeli finští bžci na lyžích, kteí postavili nap. ve Vuokatti dm s ložnicemi i malou posilovnou. Severské státy nemají žádné vysoké hory a dlouhodobé pobyty na Alpských ledovcích vedly v mnoha pípadech k sociálním problémm. V Kataru mají v provozu atletickou halu ASPIRE, ve které je nižší parciální tlak vzduchu ( Na trhu v souasné dob psobí ti hlavní firmy, které se zabývají výrobou kyslíkových stan a barokomor: holandská spolenost Hypoxico ( australská b-cat B.V. ( prkopníkem komerního využití byla firma CAT Colorado Altitude training ( která vychází ze zkušeností získaných Národním olympijským centrem v Colorado springs (USA). V souasné dob ada vrcholových sportovc obvykle kombinuje trénink v pirozené vyšší nadmoské výšce se spánkem v kyslíkových stanech/barokomorách (v nkterých pípadech doplovaných omezeným tréninkem za využití trenažer v barokomorách) a tréninkem v normoxii (Suchý a Dovalil, 2005). Nezbytnou souástí (nejen tréninku za hypoxických podmínek) jsou pravidelné analýzy krve, které ostatn využívá vtšina vrcholových sportovc i pi tréninku v normoxii. Dvodem poteby vnovat zvýšenou pozornost identifikaci aktuálního stavu organismu je podstatné zpomalení regeneraních proces ve vyšší nadmoské výšce a naopak výrazné urychlení nástupu únavy, petížení a pípadného petrénování. Nezbytné je sledovat pedevším parametry, které jsou výškou bezprostedn ovlivovány (Sherry a Wilson 1998; Weineck 1998). Z biochemických promnných se využívá pedevším: saturace kyslíku v krvi, úrove hemoglobinu (pedevším oxyhemoglobinu), hladina železa v krevním séru, saturace kyslíku, parciálního tlaku kyslíku. Dále pak promnné charakterizující acidozu, jako jsou koncentrace LA, ph, Base exces po zatížení. adu velmi cenných informací o prbhu aklimatizace lze získat z hodnocení prbhu zotavení, hlavn pak z rychlosti návratu funkních parametr ke klidovým hodnotám. Z ady funkních laboratorních ukazatel, je v terénu použitelná tepová frekvence a ortostatický reflex. Bydlet nahoe a trénovat dole, nebo bydlet dole a trénovat nahoe? Tyto dv alternativy jsou asto diskutovány. Nkteí autoi se kloní k první, jiní ke druhé možnosti. Není ale dležité, kdo co preferuje, ale to, k jakým adaptaním zmnám dochází a jaké pedpoklady pro výkon jsou vytváeny. Pobyt (spánek) ve vyšší nadmoské výšce a trénink v nížin vede pedevším k adaptaním zmnám vedoucím ke zlepšení výkon podávaných v nížin. Pi pobytu ve výšce psobí specifické prostedí v klidovém (a zotavovacím) režimu. Vyšší nadmoská výška sice zpomaluje zotavné procesy, ale zárove pozitivn psobí na zvýšení potu ervených krvinek a hemoglobinu a pi dostaten dlouhém pobytu pravdpodobn pozitivn ovlivní i hustotu kapilár ve svalu a obsah myoglobinu. Souasn trénink v nížin umožuje pípravu bez snižování objemu nebo intenzity zatžování. Tato varianta rovnž umožuje lépe trénink individualizovat (Madsen, 2000). Trénink ve vyšší nadmoské výšce a pobyt v nížin vedou k adaptaním zmnám, které mají vtší vliv na rst sportovní výkonnosti ve vyšší nadmoské výšce. Pobyt v nížin napomáhá rychlejšímu zotavování, zaízení mívají lepší technologické zázemí (regenerace, výbavu pro doplková cviení atd.). Trénink ve vyšší nadmoské výšce kombinovaný s pobytem v nížin 8

9 vede pedevším k takovým adaptaním zmnám, které jsou pedpokladem pro rst sportovní výkonnosti ve vyšší nadmoské výšce. Adaptaní mechanismy jsou v tom, že zatžování ve výšce se musí pln podídit specifickému prostedí vetn energetického zabezpeování, zachování technického provedení a psychologických obtíží. Pobyt v nižší poloze potom napomáhá rychlejšímu zotavování, zaízení mívají i vtší možnosti regenerace a ješt vybavení pro doplková cviení. Hypoxie vyšších výšek inhibuje obnovu bílkovin, která je naopak v nižších výškách úinnjší (Terrados, 1995). Perušovaný hypoxický trénink V posledních pti letech zaínají nkteí trenéi a sportovci využívat perušovaný hypoxický trénink (peklad anglického názvu intermittent hypoxic training - IHT), který spoívá v opakované nkolikaminutové intenzivní inhalaci vzduchu odpovídajícího vysoké nadmoské výšce v klidu. IHT se používá pedevším k usnadnní fáze akomodace, tedy urychlení procesu aklimatizace v prbhu prvních nkolika dn tréninkového kempu ve vyšší nadmoské výšce. IHT za inhalace vzduchu odpovídajícímu normoxii je vhodné využívat jako prostedek urychlení regenerace ve vyšší nadmoské výšce. IHT trvá obvykle 60 až 90 min, v prbhu se 6 až 10 stídá intenzivní dýchání v délce trvání pti minut za hypoxických podmínek (ekvivalent nadmoská výšky okolo až m.n.m.) s pti minutami odpoinku (dýchání bžného vzduchu v nížin). Doporuená frekvence je cca 5 x týdn. Dufour a kol. (2006) prokázal podstatné zlepšení v aerobní oblasti po pti týdnech IHT min. Studie Schmidta (2002) ukazuje vliv IHT na zvýšené uvolování EPA do organismu. Aplikace IHT nkolik týdn ped tréninkovým kempem ve vyšší nadmoské výšce vede ke zlepšení pedevším v prbhu prvních 7 dn aklimatizace (Powel a Garcia, 2000). Hamlin a Helleman (2007) uvádjí, že po 5 až 6 týdnech aplikace IHT dochází ke zlepšení výkonnosti. Studie Truijense a kol. (2007) a Levina (2002) potvrdily vliv IHT aplikovaného nkolikrát bhem tréninkového zatížení na zlepšení tréninkového stimulu. Obecn IHT musí být do tréninkového kontextu zaazován opatrn v podstat by ml být oznaen jako další výrazný tréninkový podnt. Pro inhalaci vysoké nadmoské výšky je možné využít bžná zaízení firem vyrábjících kyslíkové stany a místnosti s nižší koncentrací kyslíku, nebo speciální zaízení Altipower firmy Biomedtech Australia PTY ltd. ( Trénink s hypoxickými pístroji Jedná se o v praxi okrajov využívaný zpsob tréninku, kdy sportovec pi tréninku v bžné nadmoské výšce dýchá prostednictvím obliejové masky vzduch s nižším parciálním obsahem kyslíku, ze speciálního pístroje. Nevýhodou je velikost pístroje, který produkuje vdechovaný vzduch a znaný diskomfort masky upevnné na oblieji. Touto problematikou se u nás zabývali nap. Fibinger a Novák (1986). Z uvedených dvod nedošlo k bžnému uplatnní kyslíkových masek v praxi. Výživa a pitný režim Díve byly pi tréninku ve vyšší nadmoské výšce doporuovány 3 až 4 litry tekutin denn, nyní nkteí autoi doporuují dokonce 4 až 5 litr. Dvodem je skutenost, že organismus vtší množství tekutin než v nížin spotebuje na podporu standardního prbhu dýchacích proces. Mawson a kol. (2000) zjistili, že ve výšce m.n.m. dochází u žen ke ztrát o cca 500ml více tekutin na podporu dýchání, ve srovnání normoxií. Píinou tohoto jevu je nižší vlhkost vzduchu ve výšce, kdy lidské tlo pro bezproblémové využití suššího vzduchu dodává do plic vtší množství tekutin (ve srovnání s nížinou). Z hlediska pitného režimu je tento jev problematický, protože neadaptovaný organismus není schopen obvykle schopen tento druh ztráty tekutin indikovat, na rozdíl napíklad od tekutin ztracených pocením. 9

10 Ve výživ je doporuováno ve vyšší nadmoské výšce zachovávat stejné složení a kvalitu stravy, jako za bžných podmínek v nížin. Pro organismus je samotné hypoxické prostedí tak velkou zátží, že není vhodné ho vystavovat dalším podntm. V pípad tréninkových kemp v oblastech, kde panují odlišné stravovací návyky, mže snížit riziko potenciálních stevních komplikací pítomnost vlastního kuchae, nebo alespo konzumace bžn používaných potravin. Plánování hypoxické pípravy Koncepce rozložení hypoxického tréninku v rámci roního tréninkového cyklu musí odpovídat základním poznatkm o aklimatizaci. První pobyt je nejvhodnjší realizovat v první ásti pípravného období. Ped prvním pobytem je nezbytné absolvovat základní trénink v nížin (sportovci s plánovaným vrcholem sezóny v lét nap.: listopad - prosinec, tréninkové úkoly: všeobecná kondice, ovlivnit aerobní procesy, obnova pohybových dovedností.). Druhý pobyt je vhodné smovat do druhé ásti pípravného období (bezen, duben, tréninkové úkoly: speciální kondice, ovlivnní aerobních proces (hraniní, ANP), precizování pohybových dovedností.). Tetí pobyt mže mít dv základní varianty: poátek 3 až 4 týdny ped hlavní soutží, se kterou se poítá ve vysoké nadmoské výšce - soutže navazují na vysokohorský pobyt tréninkový kemp v délce trvání tí týdn ukonit cca 20 dn ped hlavními závody v nížin Pedevším lyžai bžci využívají zkrácených pobyt, ale zaazují je astji ve vyšších potech. Mezi kempy se pro udržení hladiny erytropoethyn používají kyslíkové stany. Vliv genetiky Jedinci, kteí se narodili a trvale žijí v nadmoských výškách nad pibližn m.n.m. (nap. Tibané, Nepálci a obyvatelé And), mají vyšší odpor v plicním obhu provázený hypertrofiíí pravé komory srdení. Tato fyziologická zmna se u nich nemní ani po návratu do nížiny, protože zejm vzniká již v prbhu nitrodložním a dotváí se o kojenc (Moore, 2002). Nejznámjším píkladem takto geneticky disponovaných sportovc jsou Keané. Vtšina úspšných keských atlet je z kmene Nandi, kteí všichni po dlouhé generace žijí na náhorní plošin Rift Valley. Je zajímavé, že mnoho z nich z nich zde trénuje pod stejnými trenéry a ke kmenu Nandi se hlásí jen cca 3% keské populace. Pro jedince narozené a trvale žijící ve výškách nad m.n.m. informace uvádné v tomto lánku neplatí. Zkoumání genetických dispozic, jejich možného ovlivnní (nejen v oblasti zlepšení sportovní výkonnosti ve vyšší nadmoské výšce), oekáváme v následujících letech znaný nárst poznatk a vdeckých studií. Nkteré otevené otázky tréninku ve vyšší nadmoské výšce Pínos pobytu a tréninku ve vyšší nadmoské výšce se souhrnn spatuje ve zlepšení oxidativního energetického metabolismu (zlepšení složek transportu kyslíku - zvýšení potu ervených krvinek a hemoglobinu, pravdpodobn i hustoty kapilár ve svalu a obsahu myoglobinu apod.). Za mén prkazný efekt je považováno zlepšení anaerobní kapacity, za píznivé se to pokládá zvlášt v pípad vylouení interference se zatíženími jiného metabolického typu (Terrados, 1995). Po delší dob však mže dojít i poklesu svalové hmoty a v dsledku toho i poklesu svalových dispozic (Fulco a kol., 1998). Nkteré studie však pinášejí i rozporuplné závry o efektivit tréninku ve vyšších nadmoských výškách (Friedmann a Burtsch, 1997). Mimo rozsáhlé diskuse o modelech žít nahoe a trénovat dole nebo naopak žít dole a trénovat nahoe (nap. Liu a kol., 1998) se poukazuje na to, že ani vliv suplementace železa na nárst celkového hemoglobinu ve vyšší nadmoské výšce není prkazný (Friedmann, 1999). Zvýšení kapilární hustoty mže být dáno nejen proliferací, ale také mže souviset se ztenením svalových vláken ve vyšších výškách 10

11 (Terrados, 1995). Hypoxií navozená hyperventilace by mohla mít pozitivní efekt, ale protože ventilace není limitujícím faktorem píjmu kyslíku, petrvávající zatížení plicního svalstva mže mít spíše negativní efekt (Bailey a Davies, 1997; Bailey, 1998). Pi pobytu ve vyšší nadmoské výšce dochází k vyššímu energetickému využití tuk, vzestup stresových hormon (katecholamin) vede k vyšší depleci glykogenu, což limituje vytrvalostní výkonnost. V souasnosti také nejsou k dispozici vrohodné údaje, které by svdily o tom, že by bylo možné vysokohorským tréninkem zlepšit metabolismus amoniaku a tím by se urychlil proces odstraování únavy. Negativní aspekty pobytu a tréninku ve vyšších nadmoských výškách se týkají také omezených možností intenzivnjšího tréninku, pípadného poklesu svalové hmoty a úbytku plasmatického objemu (Surks a kol., 1996), zhoršení výmny dýchacích plyn a poklesu systolického objemu (Liu a kol., 1998). Navíc tolerance k prostedí vyšší nadmoské výšky není u všech stejná, má výraznou individuální podobu (Chapman a kol., 1998). Pipomínají se také zhoršené podmínky regenerace a odstraování únavy, nelze vylouit i výraznjší pokles obranyschopnosti organismu za hypoxie (Bailey a Davies, 1997) vetn zvýšeného rizika infekcí dýchacích cest a zažívacího traktu bhem pobytu ve vyšších nadmoských výškách i rizika oxidaního stresu (Vasankari a kol., 1997). Výše uvádné studie uvádíme pedevším z toho dvodu, že plánování tréninku za využití hypoxického prostedí je nutné peliv zvažovat a nepistupovat k této problematice v žádném pípad mechanicky. Vždy se vyplácí využívat nových poznatk a pihlížet k individuálním odlišnostem. IHT je trendem posledních nkolika let a zatím k nmu nebylo zveejnno dostatené množství seriózních studií, protože vtšina publikovaných výsledk mže mít úzkou vazbu na výrobce píslušných pístroj. Nkteré studie dokonce nepotvrzují pozitivní vliv IHT, napíklad Koehle a kol. (2008) nezjistili žádný rozdíl mezi inhalací placeba a vysokohorského vzduchu. Domníváme se, že je vhodné IHT využívat ped odjezdem na soustední ve výšce pro usnadnní aklimatizaních proces a také po návratu pro prodloužení pozitivních vliv hypoxie. V rámci tréninkových kemp ve vyšší nadmoské výšce bývá odborníky diskutována suplementace koncentrovaným kyslíkem ke krátkodobé simulaci normoxie pí zatížení ve vyšší nadmoské výšce ( opaný IHT). Praktické využití se pedpokládá pedevším pi závodech, kdy inhalace mže vést ke krátkodobé lepší saturaci pracujících sval a tím ke krátkodobému zlepšení výkonnosti. Vliv krátkodobé inhalace koncentrovaného kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity byl v nížin prokázán (Suchý a kol., 2008), ale nepodailo se nám nalézt žádné vrohodné publikované studie zamené na jeho využití ve vyšší nadmoské výšce. Domníváme se, že vysoké hodnoty hematokritu u nkterých sportovc, obvykle tsn pod hranicí povolenou píslušnou sportovní federací, nemusí být vždy dsledkem precizn zvládnutého ízení pobytu v hypoxickém prostedí. Tuto domnnku potvrzuje Saltin (2006), který na výroní konferenci skandinávské odborné spolenosti Medicína a vda ve sportu prezentoval historii hodnot hematokritu ped a po zavedení analýz EPA. Vzáptí po zavedení této antidopingové kontroly došlo k poklesu zjištných hodnot. Ped zavedením test hodnoty hematokritu u stejných sportovc výrazn kolísaly a po zavedení test se jejich hodnoty stabilizovaly v prbhu celé sezóny tsn pod povolenou hranicí. V eské republice mají podle našich zkušeností v souasné s pípravou ve vyšší nadmoské výšce nejvíce zkušeností lyžai bžci, atleti vytrvalci, veslai a triatlonisté, kteí využívají jak tréninkových kemp ve vyšší nadmoské výšce, tak pobytu v umle navozeném hypoxickém prostedí. Nedílnou souástí rozšiování poznatk k problematice využití hypoxického prostedí pro rozvoj sportovní výkonnosti jsou jeho etické aspekty. Na pelomu století se vedly diskuse o etických aspektech využívání kyslíkových stan a barokomor. Pikláníme se k názoru, že využívání pírodní nadmoské výšky i umle navozeného hypoxického prostedí není v rozporu s etickými aspekty sportu, protože vtšina svtových federací má stanoveny limity pro hodnoty 11

12 hematokritu, které by již mohly poškodit zdraví sportovc využívajících tohoto zpsobu pípravy. Testy na hodnoty hematokritu jsou dnes bžnou souástí kontrol na vrcholných soutžích. WADA (World Anti-Doping Agency) v souasné dob nepovažuje používání barokomor a kyslíkových stan za nelegální. Liší se názory na vhodnost pípravy v tomto prostedí pro mládež. Nkteí odborníci ji nedoporuují, jiní soudí, že taková píprava je možná a vhodná. V této souvislosti bývá obvykle citována práce Pahuda (1986), který zjišoval snášenlivost nadmoské výšky v závislosti na vku u tch mladistvých, kteí žijí ve výšce pod m a došel k následujícím závrm: pro vk 10 let m, pro 14 let m, pro 16 let m a pro 18 let m. Domníváme se, že využívání pípravy ve vyšší nadmoské výšce u mládeže je primárn pedevším zbytené, protože se jedná souást tréninku vrcholových sportovc. Pokud bude vyšší nadmoská výška zaazena jako souást pípravy již u mládeže, jaké další postupy pro potenciální další zlepšování výkonnosti ve vku dosplosti u nich lze využít? Závr Trénink za využití hypoxického prostedí, které je navozeno pirozenou (pobyt ve vyšší nadmoské výšce) nebo umlou cestou (kyslíkové stany, barokomory), se v posledních letech stal nedílnou souástí sportovního tréninku pedevším u vrcholových sportovc. Shoda v pínosu je spatována jak pi píprav na soutže ve vyšších nadmoských výškách, tak na soutže v nížin. Dlouhodobjší psobení vyšší nadmoské výšky vyvolává adaptaní zmny v podob: udržení acidobazické rovnováhy, zvýšení tvorby hemoglobinu a ervených krvinek, zmny v bunných funkcích a metabolismu. Píiny tchto jev spoívají v odlišných fyzikálních i klimatických podmínkách vyšší nadmoské výšky (barometrický tlak, parciální tlak kyslíku, chlad, nižší vlhkost a záení). Psobení se projevuje krátkodobými reaktivními zmnami v innosti organismu (hyperventilace, vegetativní zmny, vyšší kardiovasklulární odezva, ztráty tekutin). Shoda existuje i v názoru na vhodnou výšku: v rozmezí až m.n.m. Úplná aklimatizace vyžaduje minimáln ti týdny, pi opakovaných pobytech bývá kratší, pes individuální odlišnosti má zákonitý fázový prbh. Výška nad m.n.m. nemá pro poteby sportovního tréninku žádný význam. Odborníci a publikované výsledky ady studií se neshodují na pístupu ke kombinaci trénovat dole bydlet nahoe, nebo trénovat nahoe bydlet dole. Vysokohorský trénink musí respektovat prbh aklimatizace, její fáze a krizové dny (okolo 3., 10. a 15. dne pobytu). Jeho znakem je plánovité poátení snížení velikosti zatížení a jeho následný postupný vzrst. Mimoádná pozornost musí výt vnována také zotavným procesm, výživ a pitnému režimu. Trénink po návratu do nížin musí brát v úvahu prbh reaklimatizace: den lze startovat s jistým rizikem v mén významných soutžích, den obvykle následuje výkonnostní deprese, den pedpoklad zvýšené výkonnosti. Prbh aklimatizace musí být kontrolován, pedevším u sportovc kteí nemají zkušenosti s tréninkem v tomto prostedí. Vhodné jsou pi tom pedevším ukazatele funkní reakce na zmny intenzity pobytu a prbhu zotavení, klidové hodnoty funkcí a reakce na standardní zatížení. Využívají se ukazatele biochemické a funkní, vtšina mení vyžaduje spolupráci odborník na biomedicínu. Vhodné je rovnž posuzování pesnosti motoriky. Trénink ve vyšší nadmoské výšce je v souasné dob nedílnou souástí tréninku ady vrcholových sportovc, nejen ve vytrvalostních sportech. S ohledem na stále se zvyšující nároky na výkonnost sportovc lze oekávat stále vyšší zastoupení hypoxické pípravy v plánech pedevším vrcholových sportovc. Literatura 1. BAILEY, D.M. a kol.: Implications of moderate altitude training for sea-level endurance in elite distance runners. Eur. J Appl. Physiol. 78, 1998,

13 2. BAILEY, D.M., DAVIS, B.: Physiological implications of altitude training for endurance performance at sea level: a review. Br. J Sports Med. 31, 1997, BERT, P.: La pression baramétrique, recherches de physiologie experimentace, Paris, Libraire de L Academie de Medicín, BISCHON: H.: L entraînement en altitude (Interní materiál). Fort Romeau BUSKIRK, E.R. a kol.: Maximal performance at altitude and on return from altitude in conditioned runners. J Appl Physiol., 1967, CHAPMAN, R.F. a kol.: Individual variation in response to altitude training. J Appl. Physiol. 85, 1998, 4, CHOUTKA, M., URBÁNEK, J.: Zásady pedolympijské pípravy eskoslovenských sportovc na olympijské hry v Mexiku. Teor. praxe. tl. vých. 15, 1967, DOVALIL, J., DVOÁK, F., HRDINA, J.: Zimní olympijské hry Turín 2006, Tl. vých. sport mlád. 1, 2006, DOVALIL, J. a kol.: Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmoské výšce. Praha, OV, FIBINGER, I., NOVÁK, J.: Hypoxie jako tréninkový prostedek ve sportovní píprav. ÚV STV prostednictvím Olympia, Praha, FRIEDMANN, B. a kol.: Effects of iron supplementation on total body hemoglobine during endurance training at moderate altitude. Int. J Sports Med. 20, 1999, FRIEDMANN, B., BURTSCH, P.: High altitude training: sense, nonsense, trends. Orthopaede 26, 1997, FUCHS, U., REISS, M.: Höhentraining: das Erfolgskonzept der Ausdauersportarten (Trainerbibliothek 27). Münster, Philippka, FULCO, C.S., ROCK, P.B., CYMERMAN, A.: Maximal and submaximal exercise performance at altitude. Aviat. Space Environ. Med. 69, 1998, GORE, C.J. a kol.: Live high: train low increases muscle buffer kapacity and submaximal cycling efficienty. Acta Physiologica Scandinavica 173, 2001, HORÁK, J., KOMADEL, L.: Složení a úkoly eskoslovenské výpravy pi II. pedolympijském týdnu a zdravotní stav úastník bhem pobytu v Mexiku v r Teor. praxe tl. vých. 15, 1967, CHOUTKA, M. URBÁNEK, J.: Zásady pedolympijské pípravy eskoslovenských sportovc na olympijské hry v Mexiku. Teor. praxe. tl. vých. 15, 1967, IWAHARA, F.: Endeavor of Japan national swim team, In Ist International Symposium of Altitude Training, Faculty of Physical Activity and Sport Science Granada, JOKL, E. (editor): Medicine and Sport: Exercise and altitude, S.K. Karger AG, Basel, KOEHLE M.S. a kol.: The Effect of Two Different Intermittent Hypoxia Protocols on Ventilatory Responses to Hypoxia and Carbon Dioxide at Rest, Adv Exp Med Biol. 605, 2008, KOISTINEN, P.T. a kol.: Aerobic fitness influences the response of maxima oxygen uptake and lactate treshold in acute hypobaric hypoxia. Int. J of Sports Medicine 26, LENERT, A.: Metodické aspekty tréninku v horách a bezprostední píprava k závodm v Mexiku. Teor. praxe tl. vých. 15, 1967, LENZI, G., CONCONI, F.: Amélioration des capacités aérobiques chez un groupe de coureurs et de marcheurs un mois entraînement en altitude. Rev. Amic. Entraîn. Franc. Athlet. Paris, 1984, LIU, Y. a kol.: Effects of living high-training low on the cardiac functions at sea level. Int. J Sports Med., 1998, LYCHATZ, S.: Tendenzen der trainingsmethodische Entwicklung in der Ausdauersportarten im Olympiazyklus 1985 bis Leistungssport 20, Münster, 1990, MADSEN, O.: Hypoxia the magic pill to enhance performance in endurance sports int the 21st century. In Proceedings of the Second Annual International Altitude Training sympozium, Flagstaff,

14 27. MARAJO, J., RÉGA, CH.: L entraînement en altitude. INSEP, Paris MAWSON J.T. a ko.: Women at altitude: energy reguirment at 4300 m, J Appl. Physiol. 88, 2000, MOORE, L.G. a kol.: Analysis of the myoglobin gene in Tibetans Living at high altitude. High Altitude Medicine and Biology 2, 2002, PAHUD, F.: Training at altitude: general principles and personal experience. In New Studies in Athletics 3, 1986, PARDO, R.O.: I. International symposium of altitude training, Granada University (Lectures), Faculty of Physical Activity and Sport Science, Granada, PERONNET, F.G. a kol.: A theoretical analysis of the effect of altitude on running performance. J of Appl. Physiology 70, POPOV, I.: The pros and cons of altitude training. In New Studies in Athletics, IAAF, 1994, 2, POWEL, F.L., GARCIA, N.: Physiological effects on intermittent hypoxia. Altitude Medicine and Biology 1, PUGH, L.G.C.E.: Athletes at altitude. J of Physiology 192, 1967, REEVES, J.T. a kol.: Oxygen transport dutiny exercise at high altitude and the lactate paradox. In Exercise and sport science reviews, SALTIN, B.: Blood manipulation (in cross-country skiing) can it be stoped? In The 8th Scandinavian congress of the Medicine and Science in Sports, Vierumaki, Finland, SCHMIDT, W.: Effects of intermittent exposure to high altitude on blood volume and erythropoietic aktivity. Altitude Medicine and Biology 1, SHERRY, E., WILSON, S. F.: Oxford handbook of sports medicine. Oxford University Press, 1998, Oxford. 40. ŠPRINGLOVÁ, M.: Vliv vysokohorského prostedí na adaptaní zmny v organizmu bžce na stední a dlouhé trati (záv. práce trenérské školy), UK FTVS, Praha, STRAY-GUNDERSEN, J. a kol.: Live in high training low altitude training improves sea level performance in male and female elite runners. J of Appl. Physiology 91, 2001, SUCHÝ, J., DOVALIL, J.: Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostedí, NŠC revue 1, Bratislava, 2005, SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIKA, P., PECHA, J.: Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity. eská kinantropologie 12, Praha, 2008, SURKS, M. I., CHINN, K. S., MATHOUSH, L. R.: Alteration in body composition in man after acute exposure to high altitude. J. Appl. Physiol. 21, 1996, SUSLOV, F. P.: Basic principles of training at high altitude. In New Studies in Athletics, IAAF 1994, 2, TERRADOS, C. N.: allenamento in altitudine. Scuola dello Sport 14, 1995, VANK, M.: Vliv nadmoské výšky Mexico City na psychickou složku sportovní výkonnosti. Teor. praxe. Tl. Vých. 16, 1968, VASANKARI, T. J., a kol.: The effect of endurance exercise at moderate altitude on serum lipid peroxidation and antioxidant functions in humans. Eur. J Appl. Physiol. 75, 1997, WEINECK, J.: Optimales Training. Spitta Verlag GmbH, Balingen, WILBER, L.,R.: Altitude training and Athletic perfomance. Champaign, Human Kinetics, [on line, 10. listopadu 2008] [on line, 10. listopadu 2008] [on line, 10. listopadu 2008] [on line, 10. listopadu 2008] 14

15 [on line, 15. listopadu 2008] CURRENT TRENDS IN ALTITUDE TRAINING Training at high altitudes is an integral part of the preparations of many athletes today, not just in endurance sports. Performance at higher altitudes puts disproportionally higher demands on both athletes and trainers compared to training under normal conditions at sea level. These extreme demands are due to the different physical and climatic conditions of the alpine environment. The article's introduction briefly summarises the commonly used training methods and the body summarises some current trends that have to do with high altitude training. Keywords: sports training, high altitudes, specifics of altitude training PhDr. Jií Suchý, Ph.D. UK FTVS, José Martino 31, , Praha 6, Veleslavín 15

P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod

P íklady za azení vyšší nadmo ské výšky do p íprav na OH ve Vancouveru a Londýn Abstrakt Klí ová slova: Úvod Píklady zaazení vyšší nadmoské výšky do píprav na OH ve Vancouveru a Londýn Jií Suchý Univerzita Karlova, Fakulta tlesné výchovy a sportu v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tlesné výchovy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu

Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu 1/5 Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu Pavel Humpolíek Psychologický ústav FFMU, Brno hump@phil.muni.cz Autogenní trénink (tzv. autogen) je celosvtov vysoce cennou relaxaní

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více