ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Dlouhodobé projekty... 6 Celoroční projekt pro 1. ročník: Buďme kamarády... 6 Implementace vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti... 6 Spolupráce s rodiči a sociálními partnery... 7 Vlastní hodnocení školy... 9 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyrovnávací a podpůrná opatření Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň základní školy Tabulace učebního plánu pro 2. stupeň základní školy Poznámky k učebnímu plánu Nabídka povinně volitelných předmětů na 2. stupni ZŠ Poznámky k nabídce povinně volitelných předmětů UČEBNÍ OSNOVY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Stránka 2/182

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vzdělávací obor: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vzdělávací obor: Chemie Vzdělávací obor: Přírodopis Vzdělávací obor: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Anglická konverzace (povinně volitelný předmět) Vzdělávací obor: Žurnalistika (povinně volitelný předmět) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarné techniky (Povinně volitelný předmět) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologické praktikum (povinně volitelný předmět) HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsob a kritéria hodnocení Individuální rozvojové plány Stránka 3/182

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Motivační název: Zpracovatel: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komenský) Mgr. Vlasta Tobolíková ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní školu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO základní školy: Adresa základní školy: Mlýnská 44, Brno Webové stránky školy: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Vzdělávací program je platný od 1. září Délka vzdělávacího programu: 9 let. Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 4/182

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Didaktis zahájila svou činnost 1. září 2014 v prostorách Základní školy a mateřské školy Didaktis na ulici Mlýnská 44 v Brně. Název školy Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. se ne náhodou shoduje s názvem nakladatelství DIDAKTIS, které již řadu let vyvíjí vzdělávací materiály, pokrývající celky předškolního, základního i středního vzdělávání. Tyto materiály jsou vytvořeny na základě spolupráce nejen s učiteli mateřských a základních škol, ale i s univerzitními odborníky, psychology a dalšími experty v oblasti vzdělávání. Vznikly tak desítky učebních textů, opatřených schvalovací doložkou MŠMT, v nichž je skloubena odborná stránka s promyšleným pedagogickým přístupem, založeným na principech vzdělávání pro 21. století. Základní a mateřská škola Didaktis vznikla jako projekt, který realizuje moderní přístupy ve vzdělávání a v plné míře při tom využívá vzdělávacích materiálů a výukových metod vyvinutých nakladatelstvím DIDAKTIS a prověřených stovkami učitelů mateřských a základních škol. Nakladatelství DIDAKTIS je hlavním partnerem naší školy, který jí jako jediné škole v České republice poskytl svou záštitu a současně právo uvádět ve svém názvu jméno Didaktis. Úplnost a velikost školy Škola je projektována jako škola plně organizovaná. Ve školním roce 2014/2015 bude mít jednu postupnou třídu v prvním ročníku. V dalších letech plánujeme otevření vždy další postupné první třídy. Charakteristika pedagogického sboru Žáky základní školy vzdělává a o jejich potřeby pečuje nepočetný pedagogický sbor, který díky své velikosti a neformálnímu prostředí vytváří sehraný a motivovaný tým. Na pracovní pozice v základní škole je vždy přijímán jen takový zájemce, který splňuje kvalifikační požadavky nebo který si je průběžně doplňuje. Cílem personální politiky školy je budovat fungující, stabilní pedagogický tým a směřovat k personálnímu řízení založenému na decentralizaci, participaci, kooperaci, na osobní odpovědnosti a samostatnosti. Personální politika školy staví na jasně definovaných požadavcích na jednotlivé pozice v rámci týmu pracovníků školy a kompetence vyučujících, pravidelných hodnoceních pracovníků formou osobních pohovorů, vytváření plánů osobního rozvoje a systematickém vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro pedagogický tým je připraven dlouhodobý vzdělávací program, který rozvíjí výchovně-vzdělávací kompetence učitelů a je tvořen těmito vzdělávacími aktivitami: 1. Spolu a jinak program postavený na principech individuální psychologie, který škola realizuje ve spolupráci se svým partnerem MANSIO. 2. NTC metoda školení, jež umožňuje učiteli aplikovat systém učení dětského mozku, vedoucí ke zvýšení efektivity mozku. Účast na tomto školení vychází z partnerství školy s MENSOU ČR. 3. Výuka angličtiny individuálně přizpůsobené kurzy angličtiny, organizované školou. Stránka 5/182

6 Dlouhodobé projekty Škola realizuje v průběhu vzdělávání dva dlouhodobé projekty z nich jeden je zaměřen na vytváření funkčního psychosociálního klimatu v 1. ročníku (projekt Buďme kamarády ) a druhý na implementaci vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti. Celoroční projekt pro 1. ročník: Buďme kamarády Cílem projektu je vytvořit mnohostrannou síť vztahů mezi žáky kolektivu tak, aby nebylo žádné dítě vzhledem ke svým specifickým a individuálním zvláštnostem v chování vydělováno z kolektivu. Projekt má položit základy pro toleranci a pro akceptování individuálních, národnostních a kulturních rozdílů. Jeho cílem je také v rámci prevence sociálně patologických jevů položit základ pro kvalitní a nekonfliktní komunikace mezi vrstevníky a pro vytvoření autoregulačních mechanismů v kolektivu. Aktivity projektu budou nenásilně implementovány do všech vzdělávacích oblastí v rámci metod práce a budou naplňovat především průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Aktivity budou vycházet ze soustavného diagnostického pozorování žáků v procesu výuky i herních aktivit, které bude provádět a aktuálně vyhodnocovat třídní učitel. Vzhledem k zjištěným skutečnostem pak bude modelovat pravidla pro spolupráci ve dvojicích, skupinách a zasedací pořádek v jídelně či dvojice pro pobyt venku. K vytváření dvojic a skupin bude docházet v rámci promyšleného systému tak, aby vznikaly skupiny chlapecké, dívčí, smíšené, věkově smíšené i národnostně smíšené. Učitel tak bude režisérem situací, v nichž budou žáci okolnostmi nuceni ke vzájemné komunikaci, což jim umožní vzájemně se poznat, pochopit slabé stránky druhého a zároveň ocenit to, v čem vyniká. Případné problémové situace vzniklé v procesu interakce budou důsledně řešeny tak, aby žáci obdrželi od vyučujícího okamžitou zpětnou vazbu ke svému chování. Učitel bude používat jasné a emocionálně neutrální formulace já-výroků a bude ke stejnému způsobu komunikace vést i žáky. Problémové situace budou řešeny i v rámci komunitního kruhu, bude-li to aktuální situace vyžadovat. Implementace vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (2. stupeň) Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace V souladu s Národní strategií finančního vzdělávání a s požadavky na rozvoj schopnosti žáků matematizovat reálné situace implementujeme v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace do výuky prvky finanční a matematické. V souladu s naší vzdělávací koncepcí budou témata z matematické a finanční gramotnosti aktuálně zapracovávána i do dalších vzdělávacích oborů v souvislosti s probíranými tématy na prvním i druhém stupni ZŠ. Témata budou přizpůsobena věku, myšlení a úrovni osvojení teoretických matematických postupů žáky. Vymezení pojmu matematická gramotnost Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Úroveň matematické gramotnosti Stránka 6/182

7 se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedené vymezení se netýká pouze matematických znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v něm o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité (Eva Zelendová). Vzdělávací cíle matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni žák: je schopen matematizovat reálné situace, používá správnou terminologii a symboliku, řeší problémové úlohy, prakticky využívá poznatky z matematiky, má zformované občanské kritické myšlení, pracuje s chybou, je schopen odhadu výsledků. Vymezení pojmu finanční gramotnost Na úrovni ZŠ má finanční gramotnost vzcházet z praktických situací (např. operace s penězi, rozpočet) a má za úkol pomoci dětem zorientovat se v základních finančních produktech. Finanční vzdělávání má postupně umožnit žákům zorientovat se a pracovat s informacemi z reálného finančního trhu. Znalosti nabyté finančním vzděláváním mají sloužit k tomu, aby žák budoucí spotřebitel porozuměl mechanismům nabízených finančních produktů a byl schopen odhalit jejich pasti. Výuka je velmi efektivní, jestliže je založená na analýze vstupních informací, aplikaci matematických postupů osvojených ve výuce teoretické matematiky a logickém vyvození závěrů. V oblasti postojů by měla výuka vést žáka k tomu, aby myslel na zítřek, tj. ke schopnosti vidět svou finanční situaci v dlouhodobé perspektivě a vytvářet si rezervy pro případ propadu životní úrovně v souvislosti se změnou osobní situace nebo společenských podmínek. Vzdělávací cíle finanční gramotnosti na 1. i 2. stupni žák: pracuje s mincemi a bankovkami, používá běžné platební nástroje, pamětně počítá a tříbí odhad, stanoví cenu, rozpozná běžné cenové triky (nákup, sleva), rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje, stanoví rozpočet domácnosti, navrhne, jak řešit schodkový rozpočet, vybere nejvýhodnější úvěrový produkt a posoudí způsoby zajištění úvěru, vysvětlí podstatu inflace a její důsledky, uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit, navrhne, jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti, jak využít volné finanční prostředky a vybere nejvhodnější produkt pro investování, orientuje se v nabídce pojistných produktů, zná práva a povinnosti spotřebitele. Spolupráce s rodiči a sociálními partnery Základní škola Didaktis věnuje velkou pozornost slaďování sdílených výchovných a výukových hodnot s rodiči a buduje školu otevřenou rodičům, kde se rodiče mají možnost angažovat a být aktivní (mohou např. organizovat dny otevřených dveří, spolupodílet se na školních projektech, účastnit se vyučovací hodiny a zapojit se do výuky formou krátkých besed či přednášek na různá témata apod.). Stránka 7/182

8 Škola je v kontaktu s rodiči prostřednictvím osobních setkání během konzultačních hodin, třídních schůzek (zhruba 1krát za 2 měsíce) a pravidelných informačních ů. Ke komunikaci s rodiči slouží rovněž elektronická škola iškola.cz, v níž se lze informovat o rozvrhu vyučování, suplování a kontaktech na členy pedagogického sboru a stáhnout si některé základní dokumenty školy. Při základní škole se zřizuje školská rada umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků, ankety a dotazníková šetření. Vedení školy i učitelé chtějí úzce spolupracovat při řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů se školskými poradenskými pracovišti. Škola spolupracuje s těmito klíčovými partnery: 1. Nakladatelství DIDAKTIS počátky a podstata spolupráce s tímto partnerem byla popsána výše. Učitelé a žáci využívají během výuky vzdělávací materiály nakladatelství, a to (v případě učitelů) s možností konzultovat způsob jejich metodicky správného využití s redaktory a udržovat tak vysoký odborný standard vzdělávacího procesu. Učitelé školy se zase svými zkušenostmi podílejí na tvorbě nových učebnic a dalších vzdělávacích materiálů. 2. Mensa ČR jedná se o mezinárodní společenskou organizaci založenou roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Na základě spolupráce s Mensou pořádáme v prostorách naší školy dvakrát měsíčně Klub nadaných dětí a jsme oprávněni používat titul Škola spolupracující s Mensou ČR. Učitelé postupně procházejí kurzy NTC metody, propagované a vyučované naším partnerem, aby využili tuto metodu jako jeden z prostředků intelektového rozvoje dětí. 3. CVČ Lužánky - Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. Posláním Lužánek střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. S Lužánkami střediskem volného času spolupracujeme při organizaci zájmových odpoledních kroužků a letních příměstských táborů, které se konají v prostorách naší školy. 4. MANSIO Mansio v.o.s. je společný projekt tří žen, které spojuje psychologické vzdělání a důvěra v možnosti rozvoje člověka. Jejich mottem je, že životní spokojenost je výsledkem péče o tři základní oblasti života. Jsou jimi práce, vztahy a osobní život. Ve všech těchto oblastech je potřeba najít smysluplný cíl směřování a také cestu, která k tomuto cíli vede. Pro naši školu využíváme jejich podpory a zpětné vazby. Jejich zkušenosti jsou důležité při vyhledávání nových kolegů i našeho profesního rozvoje ve formě supervizí a koučování. Naši žáci a rodiče mohou využívat poradenských služeb za výhodných podmínek, například v oblasti rodičovského vzdělávání, osobního rozvoje nebo při řešení krizových situací v rodině. Stránka 8/182

9 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy se zaměřuje na tyto cíle: reálnost a stupeň důležitosti stanovených cílů, způsob plnění stanovených cílů školy, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, případné návrhy příslušných opatření ke zlepšení úrovně vzdělávání, vyhodnocení účinnosti opatření z předchozího vlastního hodnocení školy. Oblasti hodnocení jsou vybrány takto: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, zákonných zástupců a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Metodika vlastního hodnocení školy Oblast hodnocení: program školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody soulad školního programu soulad ŠVP s RVP, kontrola souladu ŠVP s RVP s RVP, plnění školního a skutečného plnění ŠVP, další programová nabídka vzdělávacího programu, vlastní hodnocení učitelů a např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy, žáků. programu dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, průřezová témata, soulad nabídky volitelných dokument ŠVP. a nepovinných předmětů s představou žáků a zákonných zástupců, variabilita ŠVP. Oblast hodnocení: podmínky ke vzdělávání Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody vliv personálních podmínek vliv personálních podmínek pozorování, na vzdělávání, na kvalitu vzdělávání, kontrola, materiální, technické a tvorba a kvalita podmínek skupinová diskuse, Stránka 9/182

10 hygienické podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky, kvalita pracovního prostředí školy, efektivita využívání finančních zdrojů, rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ad.). pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků, funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor ad., kvalita podmínek pro jednání se zákonnými zástupci a dalšími osobami ve škole, vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat tzn. didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem ad., efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy, zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech). sebehodnocení vedení školy, sebehodnocení učitelů a žáků, zhodnocení inventarizace. Oblast hodnocení: průběh vzdělávání žáků Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody průběh vzdělávání se podpora vytváření cílových školní dokumentace, zřetelem k vytváření kompetencí ŠVP, kontrola a pozorování, cílových kompetencí ŠVP, kvalita jednotlivých oblastí skupinová diskuse, dokument pravidla hodnocení. vzdělávání tzn. příprava, zajištění, organizace, sebehodnocení vedení školy, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, sebehodnocení třídních učitelů, učitelů, klima, hodnocení žáků (např. vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky), technikou volného psaní). návaznost učiva, rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků, účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování, využívání sociálních forem Stránka 10/182

11 vzdělávání, využívání metod samostatné práce žáků, individuální přístup k výuce, efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky, prostor pro individuální nebo skupinové aktivity, uplatnění kooperativní techniky učení, využití vstupních motivačních metod, motivace v průběhu výuky, dodržování stanovených pravidel hodnocení, prověřování výchozích znalostí a dovedností, průběžné vyhodnocování výsledků učení, vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení, prostor pro vyjadřování vlastního názoru, dodržování pravidel komunikace, psychosociální podmínky výuky. Oblast hodnocení: výsledky vzdělávání žáků Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody výsledky vzdělávání dosahování cílových kontrola a pozorování, vzhledem ke stanoveným kompetencí vzdělávání skupinová diskuse, cílům vzdělávání. podle ŠVP, sebehodnocení vedení zvládání očekávaných školy, výstupů, sebehodnocení třídních používání náročnějších učitelů, učitelů, myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení), hodnocení žáků (např. technikou volného psaní). dovednost spolupracovat, dovednost komunikovat, pracovní dovednosti, nízký počet neúspěšných a trestaných žáků, vysoký stupeň podpory žáků se speciálními Stránka 11/182

12 vzdělávacími potřebami, velmi dobré výsledky v testech, úspěšné uplatnění žáků, výsledky žáků v soutěžích, existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny. Oblast hodnocení: podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita výchovného kvalita činností výchovného skupinová diskuse, poradenství, práce školního psychologa a školního poradce, práce školního psychologa a školního sebehodnocení vedení školy, preventisty, preventisty ve vztahu k sebehodnocení učitelů a přístup k informacím a jejich přenos, potřebám školy, žáků a zákonných zástupců, žáků. kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy, přístup pracovníků školy, žáků a zákonných zástupců vzájemné vztahy mezi k potřebným informacím, školou, žáky, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků, vzdělávání, kvalita spolupráce vztahy se zřizovatelem a školskou radou, zákonných zástupců se školou a využívání jejich klima, kultura, étos školy. námětů a připomínek, úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti např. PPP, SPC ad., existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, existence zřetelně přívětivého prostředí, existence důvěry žáků k učitelům a vedení školy, úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů. Stránka 12/182

13 Oblast hodnocení: řízení školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita systémového řízení, vyhodnotitelnost plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol, ad.), cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy, skupinová diskuse, efektivita organizace školy, metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium, ad., systém vedení pedagogických pracovníků především efektivita výsledků hospitací, kontrolní systém, dokument koncepční záměr rozvoje školy, dokument školní řád, dokument pravidla hodnocení. realizovatelnost koncepčních záměrů zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu, koncepčnost řídících činností ve škole jejich zřetelná strategie, míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy, účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy, účelnost rozvrhu hodin, kvalita a efektivita školního řádu, koncepční zajištění personálního rozvoje, vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu, systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy, zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím, systém prosazování progresivních trendů vzdělávání, kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci), kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé), kvalita kontroly provozu. sebehodnocení vedení školy, hodnocení učitelů a žáků. Stránka 13/182

14 Oblast hodnocení: úroveň výsledků práce školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita výsledků vzdělávání, zřetelnost zkvalitňování pozorování, prezentace školy, výsledků vzdělávání, kontrola, spolupráce s partnery, propojení zpětné vazby skupinová diskuse. organizace akcí školy s dalším rozvojem školy, vystoupení, přehlídek, výstav, prezentace školy na veřejnosti a odezva, dokument výroční zpráva. zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit, organizace vystoupení, koncertů, výstav ad., účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách ad., účast žáků a zákonných zástupců na akcích školy, kvalita výroční zprávy. Hodnotící škála A B C D často někdy méně často zřídka vůbec kvalitní méně kvalitní málo kvalitní nekvalitní velmi dobrý dobrý vyhovující nevyhovující významná + + převažují nad podstatná zásadní Evaluační standardy Standard kvalitní školy: demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy, vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace probíhají s vědomím sociálních rolí, vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se, vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim pro něj podmínky, učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy, učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci, škola je orientována na žáka, na službu žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti, učitelé adaptují výuku pro potřeby žáků, opravují neporozumění, používají různé vyučovací techniky a strategie, učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání, škola podporuje aktivitu, tvořivost žáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou vyrovnané cíli afektivními (osobnostními a sociálními), učitelé vycházejí z předpokladu, že se všichni žáci mohou vzdělávat, učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a výuky, nikoli jejich domácí zázemí, Stránka 14/182

15 učitelé dokáží být flexibilní k množství témat při výuce, výběru vyučovacích metod; často používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel možnosti žáka, učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu života, žáci je respektují, ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot, ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a očekávání úspěšného zvládnutí, škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které je pro žáky dostatečně motivační a zajímavé, škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální a profesionální interakci, učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání, interakce učitel žák má vysokou úroveň, škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující školu. Standard kvalitního managementu: existuje účelné dlouhodobé plánování strategie rozvoje školy, při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu, proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky, vedení školy řídí rozvoj školy, jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení), podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci, investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora), existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení), jsou stanovena kritéria pro přidělování nadstandardních složek platu, pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci osobnosti, image, normy jednání, hodnoty, ad.), dění ve škole se orientuje na službu potřeby žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti (klientů), rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů, rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí, existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější, řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů, podněty zvenčí jsou přijímány jako příležitosti ke zlepšení práce. Standard kvalitního vzdělávání: vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP, cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny, výuka navazuje, využívá dosavadních znalostí, jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora technikou, učitel věnuje pozornost motivaci k práci, žáky vede k aktivní interakci s tématem, v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě žákům, učitel zvládá technologie moderního vyučování deduktivní a induktivní vyučovací postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení, žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost, učitel udržuje způsobem práce a jednání, korekcemi, apod. zájem o výuku, činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy, Stránka 15/182

16 v úvodu hodiny učitel vstřícně, nápaditě motivuje žáky, závěrečná fáze hodiny je účelně využita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci, učitel aktualizuje učivo, průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok, v závěru hodiny učitel motivuje žáky k další práci, učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky, hodnotí s vědomím motivace k další práci (ne pro sumu známek z kontrolního hodnocení), využívá širokou škálu možností hodnocení, vhodně využívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě, učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování, podněcuje k úsudku, učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace, klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele, učitel působí na žáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí, jedná důstojně a s úctou, umí řešit konfliktní situace, výuka má prosociální dopad, kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce. Časové rozvržení evaluačních činností Činnost Termín 1. Zpracování strategie VHŠ (plán, organizační zabezpečení, realizace, únor zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování) 2. Návrh struktury VHŠ únor 3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou březen 6. Realizace VHŠ květen červen 7. Zpracování výsledků VHŠ a vypracování zprávy červenec 9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě srpen 11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly ad.) září Stránka 16/182

17 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Vzdělávací koncepce Základní školy Didaktis je postavena na čtyřech prioritách: promyšlená aplikace moderních metod výuky, péče o funkční psychosociální klima, efektivní integrace intelektově nadaných žáků a posílená výuka angličtiny. Moderní metody výuky Základní škola Didaktis aspiruje stát se moderní školou, která pro vzdělávání žáků využívá moderní metody výuky umožňující efektivní propojení informace se zkušeností a zážitkem a která umožňuje cílený rozvoj dovedností a kompetencí žáků. Ve škole nabízíme takovou výuku, ve které učitel přizpůsobuje rozsah, hloubku a složitost vyučování tak, aby reagoval na potřeby, schopnosti, zájmy a předchozí znalosti žáků. Ve škole vyučujeme podle učebnic, které staví na zážitkovém a zkušenostním učení, využívají příklady z praktického života pro procvičení probíraného jevu, a které umožňují přirozený rozvoj klíčových kompetencí žáků. Funkční psychosociální klima Škola ve svém přístupu k žákům využívá takové formy a metody práce, které podporují zdravé a harmonické utváření osobnosti, ovlivňují motivaci k seberozvoji a aktivní přístup ke vzdělávání. Vytváříme prostředí školy, které je otevřené a respektující, kde se žáci spolupodílejí na životě školy a zažívají pocit bezpečí a jistoty. Péče o funkční psychosociální klima školy je jednou z priorit koncepce fungování školy s cílem vytvořit: Prostředí, ve kterém se daří efektivně využívat čas ve vyučování, motivovat žáky k učení a zvyšovat jejich akademickou úspěšnost a sebedůvěru. Prostředí, kde je vybudovaná atmosféra důvěry a respektu. Prostředí, kde je podporována jedinečnost a uplatňován individuální přístup. Prostředí, které se zaměřuje na spolupráci. Prostředí, kde žáci zažívají zároveň svobodu i odpovědnost. Prostředí, kde je podporována otevřená komunikace. Prostředí, kde jsou jasně nastavená pravidla. Prostředí, kde vztah učitel žák je postaven na rovnocennosti. Prostředí, které se orientuje na podporu zdravého životního stylu. Prostředí, kde se žáci a jejich rodiče aktivně podílejí na chodu školy a jsou podporováni k zapojování se do života komunity. Prostředí, kde pedagogičtí pracovníci mají možnost podílet se na rozvoji školy, byly jim nabízeny příležitosti pro osobní a profesní rozvoj, ale zároveň styl řízení umožňoval určitou autonomii v pedagogických aktivitách. Prostředí, kde žáci můžou smysluplně trávit čas mimo vyučování a kde se budou moci zapojovat do atraktivních volnočasových aktivit. Prostředí, kde škola funguje jako příznivé společenství (komunita). Nadaní žáci Díky důslednému a koncepčnímu aplikování moderních metod výuky a individuální péči o každého žáka (tuto péči mj. umožňují třídy naplňované do maximálního počtu 16 dětí) škola integruje do běžné třídy intelektově nadané děti a pracuje s nimi tak, aby rozvíjely svá nadání společně s ostatními Stránka 17/182

18 žáky třídy. Žáci s rozpoznaným nadáním jsou vzděláváni tak, aby probírali stejná témata jako ostatní děti ve třídě, avšak do větší hloubky a šířky, protože jen tak je možné zachovat funkční vztahy ve skupině. Pedagogický sbor dbá na rozvoj třísložkového modelu osobnosti nadaného dítěte: Motivace: vůle a síla provést určitou úlohu, dokončit započatou práci. Práce nad tématem se zaujetím, překonávání nejistoty. Tvořivost: schopnost vytvářet neotřelé koncepce, mít originální nápady a uskutečňovat je samostatným a produktivním myšlením. Inteligence: IQ kolem 130 Anglický jazyk Velký důraz škola klade na výuku angličtiny. S ní se děti na 1. stupni setkávají celkem až v 9 vyučovacích hodinách týdně, a to nejen v hodinách anglického jazyka již od 1. ročníku (1 hodina týdně), ale též při výuce výchovných předmětů (Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Tělesná výchova celkem 5 hodin týdně) a v neposlední řadě ve dvou zájmových anglických klubech (další až 4 hodiny angličtiny týdně), jež probíhají v odpoledních hodinách. Angličtinu začleňujeme do výuky předmětů výchovného charakteru pomocí metody CLIL 1. Děti se tak nenásilným způsobem zbavují ostychu z používání cizího jazyka a postupně se v něm začínají vyjadřovat s přirozenou lehkostí. 1 CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je rozvíjen za pomoci cizího jazyka a zároveň cizí jazyk slouží při zprostředkování daného vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si stanovuje dva základní cíle obsahový a jazykový, který je často doplňován třetím, jenž definuje, které dovednosti a strategie budou rozvíjeny a jakým způsobem. (CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování, NÚV, Praha 2012, s. 6.) Stránka 18/182

19 Vzhledem k důrazu školy na výuku anglického jazyka se dá předpokládat, že žáci si v průběhu školní docházky osvojí vzdělání v tomto jazyce, které bude přesahovat jednak vzdělávací obsahy stanovené v rámcovém vzdělávacím programu, jednak očekávané výstupy a učivo stanovené ve školním vzdělávacím programu. Škola bude na tento vývoj, který nelze předjímat, pružně reagovat, a s ohledem na vyspělost žáků v anglickém jazyce mu přizpůsobí tematické plány v anglickém jazyce. Výchovné a vzdělávací strategie Ve škole využíváme vyučovací postupy, které jsou charakteristické svým zaměřením na žáka a předpokládají jeho plné zapojení do celého procesu výuky. Žák je v tomto pojetí spolutvůrcem průběhu a obsahu výuky, podílí se na plánování jejích cílů a výstupů, na hodnocení výsledků vzdělávání i kvality vlastní práce. Učitel zde vystupuje v roli toho, kdo spíše pokládá otázky, než přednáší, toho, kdo hledá souvislosti mezi učební látkou a běžným životem, kdo podporuje své žáky k tvořivosti, aktivitě a sebeprezentaci. Tímto pojetím výuky se vytváří prostor pro kreativitu učitele, který má tak možnost vytvářet vzdělávací program šitý na míru žákům a volit metody a formy výuky, které zvyšují motivaci a angažovanost žáků ve výuce. Vyučování stavíme na všech dostupných formách výuky, tj. na samostatné práci, práci ve dvojicích, práci ve skupinách a hromadném (frontální) vyučování. Formy výuky jsou voleny s ohledem na potřeby a možnosti žáků tak, aby umožňovaly naplňování vzdělávacích cílů. Ve výuce pracujeme s metodami, které žáky vedou k samostatné práci a rozvíjejí vyšší úrovně myšlení, jaké představuje analýza, syntéza nebo hodnocení. Ve výuce klademe velký důraz na využívání metod, které umožní rozvíjení dovedností a klíčových kompetencí. Příklady používaných metod: diskusní metody, heuristické metody, situační metody, inscenační metody, didaktické hry, práce s textem a mentální mapování. Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy KOMPETENCE Z RVP Kompetence k učení: žák si osvojí strategie učení a je motivován pro celoživotní vzdělávání. Kompetence k řešení problémů: žák je podněcován k tvořivému myšlení, k logickému uvažování a k řešení VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY Vedeme žáka k zodpovědnosti za jeho učení. Vedeme žáka ke kritickému vyhodnocování jeho studijních výsledků, k analýze slabin, k vytváření strategií pro odstranění nedostatků a k samostatnému plánování jeho další vzdělávací cesty. Učíme žáka užívat formy práce, které zmenšují stresovou zátěž, a uvědoměle dodržovat zásady psychohygieny. Vedeme žáka k flexibilní reakci na změnu podmínek učení. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění informací, orientaci v tabulkách, diagramech a grafech, na zvládnutí matematických a modelových nástrojů. Nabízíme práci s metodami kritického myšlení. Vedeme žáka k vytváření a uspořádávání reprezentativního portfolia jeho prací. Vedeme žáka k zaujímání aktivního postoje k problémovým situacím vzniklým v rámci třídy a k navrhování jejich řešení. Nabízíme možnost práce ve školním parlamentu. Umožňujeme žákovi podílet se na organizaci akcí pořádaných školou. Nabízíme možnost účasti žáka ve vědomostních a výtvarných soutěžích, na olympiádách, projektech a sportovních akcích. Stránka 19/182

20 problémů. Při řešení problému vedeme žáka k vytváření alternativních strategií a k vyhledávání informací vedoucích k jeho řešení. Při řešení problému vedeme žáka tak, aby se nenechal odradit dílčím neúspěchem. Kompetence komunikativní: Učíme žáka kultivovanému vyjadřování v ústním i v písemném projevu. žák všestranně a účinně komunikuje. Učíme žáka volbě komunikačního kódu přiměřeného komunikační situaci. Vedeme žáka tak, aby rozvíjel svou vnímavost vůči nonverbálním a paralingvistickým prostředkům a vhodně jich využíval. V cizích jazycích klademe důraz na konverzační dovednosti žáka a na dorozumění se písemnou formou. Vedeme žáka k verbální prezentaci výsledků jeho práce. Učíme žáka komunikovat ve skupině, naslouchat i argumentovat a dospět k obecně přijatelnému konsensu. Umožňujeme žákovi práci s moderními komunikačními a informačními technologiemi. Vedeme žáka k vnímavosti vůči umění jako alternativní formě komunikace, která rozvíjí emocionální složku jeho osobnosti. Kompetence sociální a Učíme žáka pracovat v týmu. personální: Vedeme žáka ke střídání rolí v týmu (mluvčí, časoměřič, zapisovatel žák je schopen aj.). spolupráce a respektuje práci Při práci v týmu vedeme žáka k ochotě podělit se o pomůcky a materiál. a úspěchy druhých i vlastní. Učíme žáka oceňovat práci členů skupiny, případné nedostatky popisovat kultivovaně a věcně, konflikty řešit konstruktivně. Umožňujeme žákovským kolektivům vytvářet vlastní třídní pravidla v souladu s řádem školy. Kompetence občanské: Učíme žáka znát svá práva a respektovat práva druhých. žák se projevuje jako Vedeme žáka k zodpovědnému přístupu při plnění jeho povinností. svobodná a zodpovědná osobnost Vedeme žáka k dodržování třídních pravidel, pravidel daných řádem školy i k dodržování širší společenské normy. schopná uplatňovat svá práva a naplňovat Ve škole, na akcích pořádaných školou i na veřejnosti důsledně vyžadujeme dodržování zásad bezpečnosti. své povinnosti. V krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a život důsledně vyžadujeme, aby žák postupoval podle pokynů kompetentních osob. Vedeme žáka k zaujetí odmítavého postoje k vandalismu, poškozování životního prostředí a zneužívání psychotropních látek. Vedeme žáka k zodpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí. Umožňujeme žákovi podílet se na sběrových akcích školy. Vedeme žáka k respektování individuálních rozdílů, kulturních, hodnotových, náboženských a jiných odlišností spolužáků ve škole i občanů společnosti. Vedeme žáka k solidaritě, umožňujeme mu podílet se na sbírkách a dobročinných akcích ve prospěch znevýhodněných členů společnosti a na sponzorování zvířat v ZOO. Stránka 20/182

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY 1. Metodika vlastního hodnocení školy 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY soulad školního programu s RVP další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2016 Schváleno ministryní školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 19. července 2016 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 19 1 Koncepce a rámec

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více