ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Dlouhodobé projekty... 6 Celoroční projekt pro 1. ročník: Buďme kamarády... 6 Implementace vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti... 6 Spolupráce s rodiči a sociálními partnery... 7 Vlastní hodnocení školy... 9 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyrovnávací a podpůrná opatření Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň základní školy Tabulace učebního plánu pro 2. stupeň základní školy Poznámky k učebnímu plánu Nabídka povinně volitelných předmětů na 2. stupni ZŠ Poznámky k nabídce povinně volitelných předmětů UČEBNÍ OSNOVY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Stránka 2/182

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vzdělávací obor: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vzdělávací obor: Chemie Vzdělávací obor: Přírodopis Vzdělávací obor: Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Anglická konverzace (povinně volitelný předmět) Vzdělávací obor: Žurnalistika (povinně volitelný předmět) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarné techniky (Povinně volitelný předmět) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologické praktikum (povinně volitelný předmět) HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsob a kritéria hodnocení Individuální rozvojové plány Stránka 3/182

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Motivační název: Zpracovatel: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komenský) Mgr. Vlasta Tobolíková ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní školu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO základní školy: Adresa základní školy: Mlýnská 44, Brno Webové stránky školy: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Vzdělávací program je platný od 1. září Délka vzdělávacího programu: 9 let. Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 4/182

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Didaktis zahájila svou činnost 1. září 2014 v prostorách Základní školy a mateřské školy Didaktis na ulici Mlýnská 44 v Brně. Název školy Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. se ne náhodou shoduje s názvem nakladatelství DIDAKTIS, které již řadu let vyvíjí vzdělávací materiály, pokrývající celky předškolního, základního i středního vzdělávání. Tyto materiály jsou vytvořeny na základě spolupráce nejen s učiteli mateřských a základních škol, ale i s univerzitními odborníky, psychology a dalšími experty v oblasti vzdělávání. Vznikly tak desítky učebních textů, opatřených schvalovací doložkou MŠMT, v nichž je skloubena odborná stránka s promyšleným pedagogickým přístupem, založeným na principech vzdělávání pro 21. století. Základní a mateřská škola Didaktis vznikla jako projekt, který realizuje moderní přístupy ve vzdělávání a v plné míře při tom využívá vzdělávacích materiálů a výukových metod vyvinutých nakladatelstvím DIDAKTIS a prověřených stovkami učitelů mateřských a základních škol. Nakladatelství DIDAKTIS je hlavním partnerem naší školy, který jí jako jediné škole v České republice poskytl svou záštitu a současně právo uvádět ve svém názvu jméno Didaktis. Úplnost a velikost školy Škola je projektována jako škola plně organizovaná. Ve školním roce 2014/2015 bude mít jednu postupnou třídu v prvním ročníku. V dalších letech plánujeme otevření vždy další postupné první třídy. Charakteristika pedagogického sboru Žáky základní školy vzdělává a o jejich potřeby pečuje nepočetný pedagogický sbor, který díky své velikosti a neformálnímu prostředí vytváří sehraný a motivovaný tým. Na pracovní pozice v základní škole je vždy přijímán jen takový zájemce, který splňuje kvalifikační požadavky nebo který si je průběžně doplňuje. Cílem personální politiky školy je budovat fungující, stabilní pedagogický tým a směřovat k personálnímu řízení založenému na decentralizaci, participaci, kooperaci, na osobní odpovědnosti a samostatnosti. Personální politika školy staví na jasně definovaných požadavcích na jednotlivé pozice v rámci týmu pracovníků školy a kompetence vyučujících, pravidelných hodnoceních pracovníků formou osobních pohovorů, vytváření plánů osobního rozvoje a systematickém vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro pedagogický tým je připraven dlouhodobý vzdělávací program, který rozvíjí výchovně-vzdělávací kompetence učitelů a je tvořen těmito vzdělávacími aktivitami: 1. Spolu a jinak program postavený na principech individuální psychologie, který škola realizuje ve spolupráci se svým partnerem MANSIO. 2. NTC metoda školení, jež umožňuje učiteli aplikovat systém učení dětského mozku, vedoucí ke zvýšení efektivity mozku. Účast na tomto školení vychází z partnerství školy s MENSOU ČR. 3. Výuka angličtiny individuálně přizpůsobené kurzy angličtiny, organizované školou. Stránka 5/182

6 Dlouhodobé projekty Škola realizuje v průběhu vzdělávání dva dlouhodobé projekty z nich jeden je zaměřen na vytváření funkčního psychosociálního klimatu v 1. ročníku (projekt Buďme kamarády ) a druhý na implementaci vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti. Celoroční projekt pro 1. ročník: Buďme kamarády Cílem projektu je vytvořit mnohostrannou síť vztahů mezi žáky kolektivu tak, aby nebylo žádné dítě vzhledem ke svým specifickým a individuálním zvláštnostem v chování vydělováno z kolektivu. Projekt má položit základy pro toleranci a pro akceptování individuálních, národnostních a kulturních rozdílů. Jeho cílem je také v rámci prevence sociálně patologických jevů položit základ pro kvalitní a nekonfliktní komunikace mezi vrstevníky a pro vytvoření autoregulačních mechanismů v kolektivu. Aktivity projektu budou nenásilně implementovány do všech vzdělávacích oblastí v rámci metod práce a budou naplňovat především průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Aktivity budou vycházet ze soustavného diagnostického pozorování žáků v procesu výuky i herních aktivit, které bude provádět a aktuálně vyhodnocovat třídní učitel. Vzhledem k zjištěným skutečnostem pak bude modelovat pravidla pro spolupráci ve dvojicích, skupinách a zasedací pořádek v jídelně či dvojice pro pobyt venku. K vytváření dvojic a skupin bude docházet v rámci promyšleného systému tak, aby vznikaly skupiny chlapecké, dívčí, smíšené, věkově smíšené i národnostně smíšené. Učitel tak bude režisérem situací, v nichž budou žáci okolnostmi nuceni ke vzájemné komunikaci, což jim umožní vzájemně se poznat, pochopit slabé stránky druhého a zároveň ocenit to, v čem vyniká. Případné problémové situace vzniklé v procesu interakce budou důsledně řešeny tak, aby žáci obdrželi od vyučujícího okamžitou zpětnou vazbu ke svému chování. Učitel bude používat jasné a emocionálně neutrální formulace já-výroků a bude ke stejnému způsobu komunikace vést i žáky. Problémové situace budou řešeny i v rámci komunitního kruhu, bude-li to aktuální situace vyžadovat. Implementace vzdělávacích obsahů vedoucích k rozvoji matematické a finanční gramotnosti Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (2. stupeň) Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace V souladu s Národní strategií finančního vzdělávání a s požadavky na rozvoj schopnosti žáků matematizovat reálné situace implementujeme v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace do výuky prvky finanční a matematické. V souladu s naší vzdělávací koncepcí budou témata z matematické a finanční gramotnosti aktuálně zapracovávána i do dalších vzdělávacích oborů v souvislosti s probíranými tématy na prvním i druhém stupni ZŠ. Témata budou přizpůsobena věku, myšlení a úrovni osvojení teoretických matematických postupů žáky. Vymezení pojmu matematická gramotnost Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Úroveň matematické gramotnosti Stránka 6/182

7 se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedené vymezení se netýká pouze matematických znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v něm o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité (Eva Zelendová). Vzdělávací cíle matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni žák: je schopen matematizovat reálné situace, používá správnou terminologii a symboliku, řeší problémové úlohy, prakticky využívá poznatky z matematiky, má zformované občanské kritické myšlení, pracuje s chybou, je schopen odhadu výsledků. Vymezení pojmu finanční gramotnost Na úrovni ZŠ má finanční gramotnost vzcházet z praktických situací (např. operace s penězi, rozpočet) a má za úkol pomoci dětem zorientovat se v základních finančních produktech. Finanční vzdělávání má postupně umožnit žákům zorientovat se a pracovat s informacemi z reálného finančního trhu. Znalosti nabyté finančním vzděláváním mají sloužit k tomu, aby žák budoucí spotřebitel porozuměl mechanismům nabízených finančních produktů a byl schopen odhalit jejich pasti. Výuka je velmi efektivní, jestliže je založená na analýze vstupních informací, aplikaci matematických postupů osvojených ve výuce teoretické matematiky a logickém vyvození závěrů. V oblasti postojů by měla výuka vést žáka k tomu, aby myslel na zítřek, tj. ke schopnosti vidět svou finanční situaci v dlouhodobé perspektivě a vytvářet si rezervy pro případ propadu životní úrovně v souvislosti se změnou osobní situace nebo společenských podmínek. Vzdělávací cíle finanční gramotnosti na 1. i 2. stupni žák: pracuje s mincemi a bankovkami, používá běžné platební nástroje, pamětně počítá a tříbí odhad, stanoví cenu, rozpozná běžné cenové triky (nákup, sleva), rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje, stanoví rozpočet domácnosti, navrhne, jak řešit schodkový rozpočet, vybere nejvýhodnější úvěrový produkt a posoudí způsoby zajištění úvěru, vysvětlí podstatu inflace a její důsledky, uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit, navrhne, jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti, jak využít volné finanční prostředky a vybere nejvhodnější produkt pro investování, orientuje se v nabídce pojistných produktů, zná práva a povinnosti spotřebitele. Spolupráce s rodiči a sociálními partnery Základní škola Didaktis věnuje velkou pozornost slaďování sdílených výchovných a výukových hodnot s rodiči a buduje školu otevřenou rodičům, kde se rodiče mají možnost angažovat a být aktivní (mohou např. organizovat dny otevřených dveří, spolupodílet se na školních projektech, účastnit se vyučovací hodiny a zapojit se do výuky formou krátkých besed či přednášek na různá témata apod.). Stránka 7/182

8 Škola je v kontaktu s rodiči prostřednictvím osobních setkání během konzultačních hodin, třídních schůzek (zhruba 1krát za 2 měsíce) a pravidelných informačních ů. Ke komunikaci s rodiči slouží rovněž elektronická škola iškola.cz, v níž se lze informovat o rozvrhu vyučování, suplování a kontaktech na členy pedagogického sboru a stáhnout si některé základní dokumenty školy. Při základní škole se zřizuje školská rada umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků, ankety a dotazníková šetření. Vedení školy i učitelé chtějí úzce spolupracovat při řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů se školskými poradenskými pracovišti. Škola spolupracuje s těmito klíčovými partnery: 1. Nakladatelství DIDAKTIS počátky a podstata spolupráce s tímto partnerem byla popsána výše. Učitelé a žáci využívají během výuky vzdělávací materiály nakladatelství, a to (v případě učitelů) s možností konzultovat způsob jejich metodicky správného využití s redaktory a udržovat tak vysoký odborný standard vzdělávacího procesu. Učitelé školy se zase svými zkušenostmi podílejí na tvorbě nových učebnic a dalších vzdělávacích materiálů. 2. Mensa ČR jedná se o mezinárodní společenskou organizaci založenou roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Na základě spolupráce s Mensou pořádáme v prostorách naší školy dvakrát měsíčně Klub nadaných dětí a jsme oprávněni používat titul Škola spolupracující s Mensou ČR. Učitelé postupně procházejí kurzy NTC metody, propagované a vyučované naším partnerem, aby využili tuto metodu jako jeden z prostředků intelektového rozvoje dětí. 3. CVČ Lužánky - Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. Posláním Lužánek střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. S Lužánkami střediskem volného času spolupracujeme při organizaci zájmových odpoledních kroužků a letních příměstských táborů, které se konají v prostorách naší školy. 4. MANSIO Mansio v.o.s. je společný projekt tří žen, které spojuje psychologické vzdělání a důvěra v možnosti rozvoje člověka. Jejich mottem je, že životní spokojenost je výsledkem péče o tři základní oblasti života. Jsou jimi práce, vztahy a osobní život. Ve všech těchto oblastech je potřeba najít smysluplný cíl směřování a také cestu, která k tomuto cíli vede. Pro naši školu využíváme jejich podpory a zpětné vazby. Jejich zkušenosti jsou důležité při vyhledávání nových kolegů i našeho profesního rozvoje ve formě supervizí a koučování. Naši žáci a rodiče mohou využívat poradenských služeb za výhodných podmínek, například v oblasti rodičovského vzdělávání, osobního rozvoje nebo při řešení krizových situací v rodině. Stránka 8/182

9 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy se zaměřuje na tyto cíle: reálnost a stupeň důležitosti stanovených cílů, způsob plnění stanovených cílů školy, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, případné návrhy příslušných opatření ke zlepšení úrovně vzdělávání, vyhodnocení účinnosti opatření z předchozího vlastního hodnocení školy. Oblasti hodnocení jsou vybrány takto: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, zákonných zástupců a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Metodika vlastního hodnocení školy Oblast hodnocení: program školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody soulad školního programu soulad ŠVP s RVP, kontrola souladu ŠVP s RVP s RVP, plnění školního a skutečného plnění ŠVP, další programová nabídka vzdělávacího programu, vlastní hodnocení učitelů a např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy, žáků. programu dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, průřezová témata, soulad nabídky volitelných dokument ŠVP. a nepovinných předmětů s představou žáků a zákonných zástupců, variabilita ŠVP. Oblast hodnocení: podmínky ke vzdělávání Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody vliv personálních podmínek vliv personálních podmínek pozorování, na vzdělávání, na kvalitu vzdělávání, kontrola, materiální, technické a tvorba a kvalita podmínek skupinová diskuse, Stránka 9/182

10 hygienické podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky, kvalita pracovního prostředí školy, efektivita využívání finančních zdrojů, rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ad.). pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků, funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor ad., kvalita podmínek pro jednání se zákonnými zástupci a dalšími osobami ve škole, vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat tzn. didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem ad., efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy, zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech). sebehodnocení vedení školy, sebehodnocení učitelů a žáků, zhodnocení inventarizace. Oblast hodnocení: průběh vzdělávání žáků Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody průběh vzdělávání se podpora vytváření cílových školní dokumentace, zřetelem k vytváření kompetencí ŠVP, kontrola a pozorování, cílových kompetencí ŠVP, kvalita jednotlivých oblastí skupinová diskuse, dokument pravidla hodnocení. vzdělávání tzn. příprava, zajištění, organizace, sebehodnocení vedení školy, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, sebehodnocení třídních učitelů, učitelů, klima, hodnocení žáků (např. vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky), technikou volného psaní). návaznost učiva, rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků, účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování, využívání sociálních forem Stránka 10/182

11 vzdělávání, využívání metod samostatné práce žáků, individuální přístup k výuce, efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky, prostor pro individuální nebo skupinové aktivity, uplatnění kooperativní techniky učení, využití vstupních motivačních metod, motivace v průběhu výuky, dodržování stanovených pravidel hodnocení, prověřování výchozích znalostí a dovedností, průběžné vyhodnocování výsledků učení, vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení, prostor pro vyjadřování vlastního názoru, dodržování pravidel komunikace, psychosociální podmínky výuky. Oblast hodnocení: výsledky vzdělávání žáků Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody výsledky vzdělávání dosahování cílových kontrola a pozorování, vzhledem ke stanoveným kompetencí vzdělávání skupinová diskuse, cílům vzdělávání. podle ŠVP, sebehodnocení vedení zvládání očekávaných školy, výstupů, sebehodnocení třídních používání náročnějších učitelů, učitelů, myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení), hodnocení žáků (např. technikou volného psaní). dovednost spolupracovat, dovednost komunikovat, pracovní dovednosti, nízký počet neúspěšných a trestaných žáků, vysoký stupeň podpory žáků se speciálními Stránka 11/182

12 vzdělávacími potřebami, velmi dobré výsledky v testech, úspěšné uplatnění žáků, výsledky žáků v soutěžích, existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny. Oblast hodnocení: podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita výchovného kvalita činností výchovného skupinová diskuse, poradenství, práce školního psychologa a školního poradce, práce školního psychologa a školního sebehodnocení vedení školy, preventisty, preventisty ve vztahu k sebehodnocení učitelů a přístup k informacím a jejich přenos, potřebám školy, žáků a zákonných zástupců, žáků. kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy, přístup pracovníků školy, žáků a zákonných zástupců vzájemné vztahy mezi k potřebným informacím, školou, žáky, zákonnými zástupci a dalšími osobami a jejich dopad na poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků, vzdělávání, kvalita spolupráce vztahy se zřizovatelem a školskou radou, zákonných zástupců se školou a využívání jejich klima, kultura, étos školy. námětů a připomínek, úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti např. PPP, SPC ad., existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, existence zřetelně přívětivého prostředí, existence důvěry žáků k učitelům a vedení školy, úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů. Stránka 12/182

13 Oblast hodnocení: řízení školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita systémového řízení, vyhodnotitelnost plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol, ad.), cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy, skupinová diskuse, efektivita organizace školy, metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium, ad., systém vedení pedagogických pracovníků především efektivita výsledků hospitací, kontrolní systém, dokument koncepční záměr rozvoje školy, dokument školní řád, dokument pravidla hodnocení. realizovatelnost koncepčních záměrů zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu, koncepčnost řídících činností ve škole jejich zřetelná strategie, míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy, účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy, účelnost rozvrhu hodin, kvalita a efektivita školního řádu, koncepční zajištění personálního rozvoje, vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu, systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy, zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím, systém prosazování progresivních trendů vzdělávání, kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci), kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé), kvalita kontroly provozu. sebehodnocení vedení školy, hodnocení učitelů a žáků. Stránka 13/182

14 Oblast hodnocení: úroveň výsledků práce školy Sledované jevy Ukazatelé stavu Metody kvalita výsledků vzdělávání, zřetelnost zkvalitňování pozorování, prezentace školy, výsledků vzdělávání, kontrola, spolupráce s partnery, propojení zpětné vazby skupinová diskuse. organizace akcí školy s dalším rozvojem školy, vystoupení, přehlídek, výstav, prezentace školy na veřejnosti a odezva, dokument výroční zpráva. zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit, organizace vystoupení, koncertů, výstav ad., účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách ad., účast žáků a zákonných zástupců na akcích školy, kvalita výroční zprávy. Hodnotící škála A B C D často někdy méně často zřídka vůbec kvalitní méně kvalitní málo kvalitní nekvalitní velmi dobrý dobrý vyhovující nevyhovující významná + + převažují nad podstatná zásadní Evaluační standardy Standard kvalitní školy: demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy, vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace probíhají s vědomím sociálních rolí, vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se, vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim pro něj podmínky, učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy, učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci, škola je orientována na žáka, na službu žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti, učitelé adaptují výuku pro potřeby žáků, opravují neporozumění, používají různé vyučovací techniky a strategie, učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání, škola podporuje aktivitu, tvořivost žáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou vyrovnané cíli afektivními (osobnostními a sociálními), učitelé vycházejí z předpokladu, že se všichni žáci mohou vzdělávat, učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a výuky, nikoli jejich domácí zázemí, Stránka 14/182

15 učitelé dokáží být flexibilní k množství témat při výuce, výběru vyučovacích metod; často používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel možnosti žáka, učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu života, žáci je respektují, ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot, ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a očekávání úspěšného zvládnutí, škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které je pro žáky dostatečně motivační a zajímavé, škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální a profesionální interakci, učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání, interakce učitel žák má vysokou úroveň, škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující školu. Standard kvalitního managementu: existuje účelné dlouhodobé plánování strategie rozvoje školy, při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu, proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky, vedení školy řídí rozvoj školy, jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení), podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci, investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora), existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení), jsou stanovena kritéria pro přidělování nadstandardních složek platu, pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci osobnosti, image, normy jednání, hodnoty, ad.), dění ve škole se orientuje na službu potřeby žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti (klientů), rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů, rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí, existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější, řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů, podněty zvenčí jsou přijímány jako příležitosti ke zlepšení práce. Standard kvalitního vzdělávání: vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP, cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny, výuka navazuje, využívá dosavadních znalostí, jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora technikou, učitel věnuje pozornost motivaci k práci, žáky vede k aktivní interakci s tématem, v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě žákům, učitel zvládá technologie moderního vyučování deduktivní a induktivní vyučovací postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení, žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost, učitel udržuje způsobem práce a jednání, korekcemi, apod. zájem o výuku, činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy, Stránka 15/182

16 v úvodu hodiny učitel vstřícně, nápaditě motivuje žáky, závěrečná fáze hodiny je účelně využita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci, učitel aktualizuje učivo, průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok, v závěru hodiny učitel motivuje žáky k další práci, učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky, hodnotí s vědomím motivace k další práci (ne pro sumu známek z kontrolního hodnocení), využívá širokou škálu možností hodnocení, vhodně využívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě, učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování, podněcuje k úsudku, učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace, klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele, učitel působí na žáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí, jedná důstojně a s úctou, umí řešit konfliktní situace, výuka má prosociální dopad, kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce. Časové rozvržení evaluačních činností Činnost Termín 1. Zpracování strategie VHŠ (plán, organizační zabezpečení, realizace, únor zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování) 2. Návrh struktury VHŠ únor 3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou březen 6. Realizace VHŠ květen červen 7. Zpracování výsledků VHŠ a vypracování zprávy červenec 9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě srpen 11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly ad.) září Stránka 16/182

17 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Vzdělávací koncepce Základní školy Didaktis je postavena na čtyřech prioritách: promyšlená aplikace moderních metod výuky, péče o funkční psychosociální klima, efektivní integrace intelektově nadaných žáků a posílená výuka angličtiny. Moderní metody výuky Základní škola Didaktis aspiruje stát se moderní školou, která pro vzdělávání žáků využívá moderní metody výuky umožňující efektivní propojení informace se zkušeností a zážitkem a která umožňuje cílený rozvoj dovedností a kompetencí žáků. Ve škole nabízíme takovou výuku, ve které učitel přizpůsobuje rozsah, hloubku a složitost vyučování tak, aby reagoval na potřeby, schopnosti, zájmy a předchozí znalosti žáků. Ve škole vyučujeme podle učebnic, které staví na zážitkovém a zkušenostním učení, využívají příklady z praktického života pro procvičení probíraného jevu, a které umožňují přirozený rozvoj klíčových kompetencí žáků. Funkční psychosociální klima Škola ve svém přístupu k žákům využívá takové formy a metody práce, které podporují zdravé a harmonické utváření osobnosti, ovlivňují motivaci k seberozvoji a aktivní přístup ke vzdělávání. Vytváříme prostředí školy, které je otevřené a respektující, kde se žáci spolupodílejí na životě školy a zažívají pocit bezpečí a jistoty. Péče o funkční psychosociální klima školy je jednou z priorit koncepce fungování školy s cílem vytvořit: Prostředí, ve kterém se daří efektivně využívat čas ve vyučování, motivovat žáky k učení a zvyšovat jejich akademickou úspěšnost a sebedůvěru. Prostředí, kde je vybudovaná atmosféra důvěry a respektu. Prostředí, kde je podporována jedinečnost a uplatňován individuální přístup. Prostředí, které se zaměřuje na spolupráci. Prostředí, kde žáci zažívají zároveň svobodu i odpovědnost. Prostředí, kde je podporována otevřená komunikace. Prostředí, kde jsou jasně nastavená pravidla. Prostředí, kde vztah učitel žák je postaven na rovnocennosti. Prostředí, které se orientuje na podporu zdravého životního stylu. Prostředí, kde se žáci a jejich rodiče aktivně podílejí na chodu školy a jsou podporováni k zapojování se do života komunity. Prostředí, kde pedagogičtí pracovníci mají možnost podílet se na rozvoji školy, byly jim nabízeny příležitosti pro osobní a profesní rozvoj, ale zároveň styl řízení umožňoval určitou autonomii v pedagogických aktivitách. Prostředí, kde žáci můžou smysluplně trávit čas mimo vyučování a kde se budou moci zapojovat do atraktivních volnočasových aktivit. Prostředí, kde škola funguje jako příznivé společenství (komunita). Nadaní žáci Díky důslednému a koncepčnímu aplikování moderních metod výuky a individuální péči o každého žáka (tuto péči mj. umožňují třídy naplňované do maximálního počtu 16 dětí) škola integruje do běžné třídy intelektově nadané děti a pracuje s nimi tak, aby rozvíjely svá nadání společně s ostatními Stránka 17/182

18 žáky třídy. Žáci s rozpoznaným nadáním jsou vzděláváni tak, aby probírali stejná témata jako ostatní děti ve třídě, avšak do větší hloubky a šířky, protože jen tak je možné zachovat funkční vztahy ve skupině. Pedagogický sbor dbá na rozvoj třísložkového modelu osobnosti nadaného dítěte: Motivace: vůle a síla provést určitou úlohu, dokončit započatou práci. Práce nad tématem se zaujetím, překonávání nejistoty. Tvořivost: schopnost vytvářet neotřelé koncepce, mít originální nápady a uskutečňovat je samostatným a produktivním myšlením. Inteligence: IQ kolem 130 Anglický jazyk Velký důraz škola klade na výuku angličtiny. S ní se děti na 1. stupni setkávají celkem až v 9 vyučovacích hodinách týdně, a to nejen v hodinách anglického jazyka již od 1. ročníku (1 hodina týdně), ale též při výuce výchovných předmětů (Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Tělesná výchova celkem 5 hodin týdně) a v neposlední řadě ve dvou zájmových anglických klubech (další až 4 hodiny angličtiny týdně), jež probíhají v odpoledních hodinách. Angličtinu začleňujeme do výuky předmětů výchovného charakteru pomocí metody CLIL 1. Děti se tak nenásilným způsobem zbavují ostychu z používání cizího jazyka a postupně se v něm začínají vyjadřovat s přirozenou lehkostí. 1 CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je rozvíjen za pomoci cizího jazyka a zároveň cizí jazyk slouží při zprostředkování daného vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si stanovuje dva základní cíle obsahový a jazykový, který je často doplňován třetím, jenž definuje, které dovednosti a strategie budou rozvíjeny a jakým způsobem. (CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování, NÚV, Praha 2012, s. 6.) Stránka 18/182

19 Vzhledem k důrazu školy na výuku anglického jazyka se dá předpokládat, že žáci si v průběhu školní docházky osvojí vzdělání v tomto jazyce, které bude přesahovat jednak vzdělávací obsahy stanovené v rámcovém vzdělávacím programu, jednak očekávané výstupy a učivo stanovené ve školním vzdělávacím programu. Škola bude na tento vývoj, který nelze předjímat, pružně reagovat, a s ohledem na vyspělost žáků v anglickém jazyce mu přizpůsobí tematické plány v anglickém jazyce. Výchovné a vzdělávací strategie Ve škole využíváme vyučovací postupy, které jsou charakteristické svým zaměřením na žáka a předpokládají jeho plné zapojení do celého procesu výuky. Žák je v tomto pojetí spolutvůrcem průběhu a obsahu výuky, podílí se na plánování jejích cílů a výstupů, na hodnocení výsledků vzdělávání i kvality vlastní práce. Učitel zde vystupuje v roli toho, kdo spíše pokládá otázky, než přednáší, toho, kdo hledá souvislosti mezi učební látkou a běžným životem, kdo podporuje své žáky k tvořivosti, aktivitě a sebeprezentaci. Tímto pojetím výuky se vytváří prostor pro kreativitu učitele, který má tak možnost vytvářet vzdělávací program šitý na míru žákům a volit metody a formy výuky, které zvyšují motivaci a angažovanost žáků ve výuce. Vyučování stavíme na všech dostupných formách výuky, tj. na samostatné práci, práci ve dvojicích, práci ve skupinách a hromadném (frontální) vyučování. Formy výuky jsou voleny s ohledem na potřeby a možnosti žáků tak, aby umožňovaly naplňování vzdělávacích cílů. Ve výuce pracujeme s metodami, které žáky vedou k samostatné práci a rozvíjejí vyšší úrovně myšlení, jaké představuje analýza, syntéza nebo hodnocení. Ve výuce klademe velký důraz na využívání metod, které umožní rozvíjení dovedností a klíčových kompetencí. Příklady používaných metod: diskusní metody, heuristické metody, situační metody, inscenační metody, didaktické hry, práce s textem a mentální mapování. Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy KOMPETENCE Z RVP Kompetence k učení: žák si osvojí strategie učení a je motivován pro celoživotní vzdělávání. Kompetence k řešení problémů: žák je podněcován k tvořivému myšlení, k logickému uvažování a k řešení VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY Vedeme žáka k zodpovědnosti za jeho učení. Vedeme žáka ke kritickému vyhodnocování jeho studijních výsledků, k analýze slabin, k vytváření strategií pro odstranění nedostatků a k samostatnému plánování jeho další vzdělávací cesty. Učíme žáka užívat formy práce, které zmenšují stresovou zátěž, a uvědoměle dodržovat zásady psychohygieny. Vedeme žáka k flexibilní reakci na změnu podmínek učení. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění informací, orientaci v tabulkách, diagramech a grafech, na zvládnutí matematických a modelových nástrojů. Nabízíme práci s metodami kritického myšlení. Vedeme žáka k vytváření a uspořádávání reprezentativního portfolia jeho prací. Vedeme žáka k zaujímání aktivního postoje k problémovým situacím vzniklým v rámci třídy a k navrhování jejich řešení. Nabízíme možnost práce ve školním parlamentu. Umožňujeme žákovi podílet se na organizaci akcí pořádaných školou. Nabízíme možnost účasti žáka ve vědomostních a výtvarných soutěžích, na olympiádách, projektech a sportovních akcích. Stránka 19/182

20 problémů. Při řešení problému vedeme žáka k vytváření alternativních strategií a k vyhledávání informací vedoucích k jeho řešení. Při řešení problému vedeme žáka tak, aby se nenechal odradit dílčím neúspěchem. Kompetence komunikativní: Učíme žáka kultivovanému vyjadřování v ústním i v písemném projevu. žák všestranně a účinně komunikuje. Učíme žáka volbě komunikačního kódu přiměřeného komunikační situaci. Vedeme žáka tak, aby rozvíjel svou vnímavost vůči nonverbálním a paralingvistickým prostředkům a vhodně jich využíval. V cizích jazycích klademe důraz na konverzační dovednosti žáka a na dorozumění se písemnou formou. Vedeme žáka k verbální prezentaci výsledků jeho práce. Učíme žáka komunikovat ve skupině, naslouchat i argumentovat a dospět k obecně přijatelnému konsensu. Umožňujeme žákovi práci s moderními komunikačními a informačními technologiemi. Vedeme žáka k vnímavosti vůči umění jako alternativní formě komunikace, která rozvíjí emocionální složku jeho osobnosti. Kompetence sociální a Učíme žáka pracovat v týmu. personální: Vedeme žáka ke střídání rolí v týmu (mluvčí, časoměřič, zapisovatel žák je schopen aj.). spolupráce a respektuje práci Při práci v týmu vedeme žáka k ochotě podělit se o pomůcky a materiál. a úspěchy druhých i vlastní. Učíme žáka oceňovat práci členů skupiny, případné nedostatky popisovat kultivovaně a věcně, konflikty řešit konstruktivně. Umožňujeme žákovským kolektivům vytvářet vlastní třídní pravidla v souladu s řádem školy. Kompetence občanské: Učíme žáka znát svá práva a respektovat práva druhých. žák se projevuje jako Vedeme žáka k zodpovědnému přístupu při plnění jeho povinností. svobodná a zodpovědná osobnost Vedeme žáka k dodržování třídních pravidel, pravidel daných řádem školy i k dodržování širší společenské normy. schopná uplatňovat svá práva a naplňovat Ve škole, na akcích pořádaných školou i na veřejnosti důsledně vyžadujeme dodržování zásad bezpečnosti. své povinnosti. V krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a život důsledně vyžadujeme, aby žák postupoval podle pokynů kompetentních osob. Vedeme žáka k zaujetí odmítavého postoje k vandalismu, poškozování životního prostředí a zneužívání psychotropních látek. Vedeme žáka k zodpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí. Umožňujeme žákovi podílet se na sběrových akcích školy. Vedeme žáka k respektování individuálních rozdílů, kulturních, hodnotových, náboženských a jiných odlišností spolužáků ve škole i občanů společnosti. Vedeme žáka k solidaritě, umožňujeme mu podílet se na sbírkách a dobročinných akcích ve prospěch znevýhodněných členů společnosti a na sponzorování zvířat v ZOO. Stránka 20/182

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více