R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec"

Transkript

1 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č.k: 011/ /JK/St V Lučenci, dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1) písm. d) a 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ) v súlade s 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto r o z h o d l a Účastník konania: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, IČO : Prevádzkareň: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Fiľakovo, Biskupická cesta 1172 filiálka 198 porušil povinnosť dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu pri skladovaní potravín a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú 10 písm. a),b) zákona č. 152/1995 Z.z. a povinnost zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú v 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. v spojitosti na povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby podľa Prílohy II, Kapitoly I, ods. 1 a ods. 2, písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú.v. EÚ L 139, ) v platnom znení a to tým, že dňa v čase od 8.00 hod do hod. v prevádzkarni Lidl Slovenská republika, v.o.s., Fiľakovo, Biskupická cesta 1172 filiálka 198, neudržiaval potravinárske priestory v čistote a nezabezpečil správne hygienické praktiky. V čase kontroly v sklade pri hlavných vstupných dverách rampy pre príjem tovaru v rohoch podlaha zaprášená s nečistotami, po obvodových lištách stien prach, v priestore pre ukladanie pomôcok na vykonávanie sanitácie zapáchajúci kanál bez mriežky s hrubými nečistotami, obalový materiál- PVC sáčky uložené spolu s dezinfekčnými prostriedkami, zmršťovacia fólia na podlahe za paletou s červeným melónom. V mraziacich pultoch pre mrazené pekárenské polotovary nečistoty, prach pod vodiacimi lištami krytov. Prepravky s čerstvým pečivom a nebaleným chlebom špinavé prach, nečistoty. Na predajnej ploche mraziaci pult s mrazenými krémami znečistené vodiace lišty koreninami / rasca, sypké zmesi /, v chladiacom zariadení mliečnych výrobkov ( jogurty) - vytečená voda na zemi, chladiaci box s chladenou hydinou- pod vodiacimi lištami prach a špina. Uvedeným konaním naplnil

2 všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. Za to sa mu podľa 28 ods. 1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. ukladá pokuta vo výške 100,-, slovom: Jednosto Eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala v súlade s ust. 18, zákona č. 152/1995 Z.z. dňa , v čase od 8.00 hod do hod. cielenú úradnú kontrolu potravín v zmysle pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR č. 890/ , u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, IČO : v prevádzkarni Lidl Slovenská republika, v.o.s., Fiľakovo, Biskupická cesta 1172, filiálka 198 zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov za prítomnosti p. Evy Baroníkovej, zástupkyne vedúceho predajne. Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava, IČO : (ďalej len účastník konania ) dňa , v čase od 8.00 hod do hod. v prevádzkarni Lidl Slovenská republika, v.o.s., Fiľakovo, Biskupická cesta 1172, filiálka 198 (ďalej len prevádzkareň ) neudržiaval potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby a nezabezpečil správne hygienické praktiky. V čase kontroly v sklade pri hlavných vstupných dverách rampy pre príjem tovaru v rohoch podlaha zaprášená s nečistotami, po obvodových lištách stien prach, v priestore pre ukladanie pomôcok na vykonávanie sanitácie zapáchajúci kanál bez mriežky s hrubými nečistotami, obalový materiál- PVC sáčky uložené spolu s dezinfekčnými prostriedkami, zmršťovacia fólia na podlahe za paletou s červeným melónom.v mraziacich pultoch pre mrazené pekárenské polotovary nečistoty, prach pod vodiacimi lištami krytov. Prepravky s čerstvým pečivom a nebaleným chlebom špinavé prach, nečistoty. Na predajnej ploche mraziaci pult s mrazenými krémami znečistené vodiace lišty koreninami / rasca, sypké zmesi /, v chladiacom zariadení mliečnych výrobkov jogurty, vytečená voda na zemi, chladiaci box s chladenou hydinou- pod vodiacimi lištami prach a špina. Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektor podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 191, , s. 1) ďalej len nariadenie (ES) č. 882/2004 uložil tieto opatrenia na mieste: vykonať dôkladnú očistu a dezinfekciu

3 v priestoroch skladu a mraziacich a chladiacich zariadení umiestnených v sklade a na predajnej ploche S termínom plnenia Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v potravín č. LC/2012/BA,St,Ga,Mč/02 zo dňa Zázname o úradnej kontrole Dňa v čase od hod. do hod. bola v prevádzkarni vykonaná dodatočná úradná kontrola potravín za účelom overenia splnenia opatrení uložených pri výkone úradnej kontroly potravín dňa , podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2, písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004. Dodatočnou kontrolou sa zistilo, že opatrenia uložené podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2, písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 boli v plnom rozsahu splnené. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. LC/2012/BA,St,Ga,Mč/02/DÚPK/JK, zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania pod č.k.: 011/2013/JK,St zo dňa vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia v stanovenej lehote nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2012/BA,St,Ga,Mč/02 zo dňa a Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. LC/2012/BA,St,Ga,Mč/02/DÚPK/JK, zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu pri skladovaní potravín a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú 10 písm. a), b) zákona č. 152/1995 Z.z. a povinnost zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú v 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. v spojitosti na povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby podľa Prílohy II, Kapitoly I, ods. 1 a ods. 2, písm.

4 a), c) nariadenia (ES) č. 852/2004, čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. Podľa 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 10 písm. a) a b) zákona č. 152/1995 Z.z. ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu,, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 2, písm. a) nariadenia (ES) č. 852/2004 usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia umožňovať primeranú údržbu, čistenie a/alebo dezinfekciu, zabraňovať alebo minimalizovať kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovať primeraný pracovný priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií. Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 2, písm. c) nariadenia (ES) č. 852/2004 usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia umožňovať správne hygienické praktiky. Prevádzkovateľ bol v čase kontroly zaradený medzi malé prevádzky, v ktorej sa manipuluje s menej ako položkami (ÚZ č. LC/2012/BA,St,Ga,Mč/02) v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z.z. z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, ktorá nadobudla účinnosť Orgán úradnej kontroly potravín podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. uloží malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosť a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán prihliadla v zmysle 28 ods. 7) zákona č. 152/1995 Z.z. na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa, a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.

5 Čo sa týka závažnosti a následkov protiprávneho konania, tak požiadavky na hygienu potravín, manipuláciu s nimi a ich obeh je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Neudržiavaním potravinárskych priestorov v čistote a v dobrom stave údržby, nevykonávaním sústavného upratovania, čistenia všetkého zariadenia používaného pri predaji, nie sú zabezpečené správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii potravín a tým nie je zabezpečená tiež vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, čo môže spôsobiť ich sekundárnu kontamináciu a tieto môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Zdravie obyvateľstva je štátom chránený právny záujem a ako taký požíva najvyššiu možnú ochranu. Čo sa týka trvania protiprávneho stavu, tak nedodržanie požiadaviek na hygienu skladovania a predaja nie je možné jednoznačne určiť, nakoľko sa jednalo o skutočnosť zistenú v čase kontroly. Správny orgán môže v tomto prípade len konštatovať, že na základe týchto zistených nedostatkov a v takom stave ako je to zdokumentované v zázname o úradnej kontrole potravín, tento protiprávny stav pretrvával dlhšiu dobu. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadol aj na minulosť prevádzkovateľa ( 1. zavinenie) a tiež na to, že nešlo o opakované protiprávne konanie. Ďalej správny orgán zohľadnil aj všetky ďalšie skutočnosti ako charakter prevádzky, množstvo zásobovaných spotrebiteľov a rozsah nedostatkov v hygiene a uložil pokutu v hornej hranici sadzby vo výške 100,- eur. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec Rozhodnutie sa doručuje: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E Bratislava

6 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č.k.: 012/ /Ga/St Lučenec, dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ), v súlade s 23 ods.5 zákona č. 152/1995 Z.z. a 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto r o z h o d l a : Účastník konania: Katarína Csudayová, Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš, IČO : Prevádzkareň : Katarína Csudayová, Rúbanisko III., Lučenec porušil povinnosť splniť opatrenie nariadené inšpektorom úradnej kontroly potravín podľa 20 ods. 9) zákona č. 152/1995 Z.z. uložené v bode IV Záznamu o úradnej kontrole potravín č. LC/2012/Ga/134 zo dňa , vydaného na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín v prevádzkarni Katarína Csudayová, Rúbanisko III., Lučenec dňa : - Zabezpečiť, aby sa na predajni nachádzali základné dokumenty potrebné k podnikateľskej činnosti živnostenský list, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predajňu, potvrdenie o ohlásení predaja na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Lučenec, s termínom plnenia Uvedené opatrenie účastníkom konania v stanovenom termíne nebolo splnené prevádzkovateľ nepredložil požadované dokumenty potrebné k podnikateľskej činnosti živnostenský list, oznámenie o zaregistrovaní prevádzky na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Lučenec ako vecne a miestne príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín v zmysle 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Uvedeným konaním účastník konania naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 4) písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1 000, slovom: Jeden tisíc Eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia

7 právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol N a r i a ď u j e podľa 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. tieto O P A T R E N I A 1. Vykonať registráciu činnosti na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Lučenec, Ulica mieru 2, podľa 6 ods.1) zákona 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 2. Zabezpečiť, aby sa na predajni nachádzali základné dokumenty potrebné k podnikateľskej činnosti živnostenský list, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a oznámenie o zaregistrovaní prevádzky na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Lučenci. Termín: do Zodpovedný: prevádzkovateľ Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS v Lučenci ) vykonala v súlade s 18 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách dňa od 9,00 hod. až do 11,10 hod. u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku Katarína Csudayová, Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš, IČO : (ďalej len "účastník konania"), prevádzkareň Katarína Csudayová, Rúbanisko III., Lučenec (ďalej len prevádzkareň ) plánovanú úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie plnenia zákona č. 152/1995 Z.z. Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania v čase kontroly dňa nemal na prevádzkarni doklady potrebné k podnikateľskej činnosti a to živnostenský list, rozhodnutie RÚVZ a ohlásenie predaja na RVPS V Lučenci. Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektor podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 191, , s. 1) ďalej len nariadenie (ES) č. 882/2004 uložil toto opatrenie na mieste: zabezpečiť, aby sa na predajni nachádzali základné dokumenty potrebné k podnikateľskej činnosti živnostenský list, rozhodnutie RÚVZ na predajňu, potvrdenie o ohlásení predaja na RVPS Lučenec, s termínom plnenia do Skutočnosti zistené počas úradnej kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č.lc/2012/ga/134 zo dňa

8 Dňa bola v prevádzkarni vykonaná dodatočná úradná kontrola potravín za účelom overenia splnenia opatrenia uloženého pri výkone úradnej kontroly potravín dňa podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2) písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004. Dodatočnou kontrolou sa zistilo, že účastník konania opatrenie uložené podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2) písm. b) nariadenia (ES) č. 882/2004 v stanovenom termíne nesplnil v plnom rozsahu (požadovaná dokumentácia nebola počas výkonu dodatočnej úradnej kontroly potravín predložená, až na rozhodnutie RÚV č. 180/514- Gl-654 zo dňa ). Skutočnosti zistené počas dodatočnej úradnej kontroly sú zaznamenané v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. LC/2012/Ga/134/DÚKP zo dňa ) Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania pod Č.k.: 012/2013 /Ga,St zo dňa vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie v termíne do 5 dní od jeho doručenia. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom k podkladu rozhodnutia. nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2012/Ga/134 zo dňa ; Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. LC/2012/Ga/DÚKP/134 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť splniť opatrenie nariadené orgánom úradnej kontroly potravín podľa 20 ods. 9) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách uložené v bode IV Záznamu o úradnej kontrole potravín č. LC/2012/ Ga/134 zo dňa ,vydaného na základe skutočnosti zistených úradnou kontrolou potravín v prevádzkarni Katarína Csudayová, Rúbanisko III., Lučenec, čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Podľa 20 ods. 8 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, sú zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.

9 Podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov. Podľa 20 ods. 11 zákona č. 152/1995 Z.z. opatrenie podľa odseku 9 oznámi zamestnanec orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslušnému zodpovednému zamestnancovi prevádzkovateľa a bezodkladne o ňom vyhotoví záznam o úradnej kontrole potravín. Podľa 20 ods. 12 zákona č. 152/1995 Z.z. ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly potravín uvedie v zázname podľa odseku 11 alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Podané námietky nemajú vo vzťahu k uloženým opatreniam odkladný účinok. O podaných námietkach rozhodne vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo dňa ich podania. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a je konečné. Prevádzkovateľ bol v čase kontroly dňa zaradený medzi malé prevádzky, v ktorej sa manipuluje s menej ako položkami (záznam o úradnej kontrole potravín č.. LC/2012/Ga/134) v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z.z. z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, ktorá nadobudla účinnosť Orgán úradnej kontroly potravín podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán prihliadla v zmysle 28 ods. 7) zákona č. 152/1995 Z.z. na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Účastník konania preukázateľne konal v rozpore s právnymi predpismi platnými v oblasti potravinového práva. Nesplnením opatrenia na odstránenie nedostatkov uloženého orgánom úradnej kontroly potravín v určenom termíne prevádzkovateľ naďalej sťažuje výkon úradnej kontroly potravín a opakovane koná v rozpore s 20 ods. 8 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. podľa ktorého zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúce úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly. Tento protiprávny stav ohľadom nedodržania nariadeného opatrenia pretrváva od Ďalej správny orgán pri stanovení výšky pokuty zobral do úvahy, že účastník konania svojim konaním navodzuje stav vyplývajúci z ust. 20 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. podľa ktorého na overenie splnenia požiadaviek zákona o potravinách, predpisov na jeho vykonanie a

10 osobitných predpisov účastníkom konania musí orgán úradnej kontroly potravín vykonať úradnú kontrolu nad rámec riadnej kontrolnej činnosti a to mimo viacročného plánu kontrol, ktorá je spojená aj s vyúčtovaním výdavkov za výkon dodatočnej kontroly, čím sa narušuje plán kontrol kontrolného orgánu, ktorý je pre kontrolný orgán záväzný (čas vyhradený na plánovanú úradnú kontrolu musí kontrolný orgán venovať na výkon dodatočnej kontroly a tým sa narušuje plán kontrol). Zo strany účastníka konania má Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec za to, že nesplnením opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin v plnom rozsahu a v stanovenom termíne, účastník konania marí výkon úradnej kontroly a naďalej koná v rozpore so zákonom č. 152/1995 Z.z. a osobitných predpisov. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty zobral do úvahy aj to, že účastník konania z požadovanej dokumentácie v čase dodatočnej úradnej kontroly potravín predložil rozhodnutie RÚV č. 180/514-Gl-654 zo dňa a tak stanovil výšku pokuty na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby eur. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Lučenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec Rozhodnutie sa doručuje: Katarína Csudayová Novohradská 1000/ Veľký Krtíš

11 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u 2, L u č e n e c Č. k.: 013/ /Ba,St V Lučenci, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1) písm. d) a 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ) v súlade s 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. a 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto r o z h o d l a Účastník konania CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO prevádzkareň CBA Slovakia, s.r.o. Potraviny 870 Nám. Mieru 663, Divín 1. Porušil povinnosť dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu pri skladovaní potravín a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú 10 písm. a),b) zákona č. 152/1995 Z.z. a porušil povinnosť zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú v 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. v spojitosti na povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby a usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia byť také aby umožňovali primeranú údržbu, čistenie a/alebo dezinfekciu, zabraňovali alebo minimalizovali kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovali primeraný pracovný priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií a umožňovali správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii podľa Prílohy II, Kapitoly I, ods. 1 a ods. 2, písm. a), písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú.v. EÚ L 139, ) v platnom znení a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni CBA Slovakia, s.r.o. Potraviny 870 Nám. Mieru 663, Divín boli v priestoroch predajne pri umývadle na zemi: prázdne pet fľaše od minerálnej vody, náradie pre účel upratovania neuložené v priestoroch na to určených (handry, utierky), osobné potreby tašky s nákupom. V sklade s tovarom nesystematicky uskladnené balené potraviny, obaly PVC, prázdne obaly z vajec, osobné potreby uložené mimo priestor na to určený, zhnité ovocie v prepravke v blízkosti ostatných potravín, celkové posúdenie hygienických pomerov vykazovalo dlhodobé neupratovanie v celej prevádzke. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z.

12 2. Porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku podľa 12 ods. 1), písm. m) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni CBA Slovakia, s.r.o. Potraviny 870 Nám. Mieru 663, Divín, v priestoroch predajne v mraziacej vitríne s prepážkami neuchovával hlbokoz mrazené produkty: držkové polievky, produkty rybolovu, mrazenú zeleninu pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku. Kalibrovaným teplomerom K 021.4/310 bola aktuálne nameraná teplota ( 10,5) C. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a ) zákona č. 152/1995 Z.z.. Za to sa mu podľa 28 ods. 1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. ukladá pokuta vo výške 200, slovom: dvesto Eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala v súlade s 18 zákona č. 152/1995 Z.z. dňa v čase od hod. do hod. úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku: CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO , prevádzkareň: CBA Slovakia, s.r.o., Potraviny 870 Nám. Mieru 663, Divín zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov za prítomnosti p. Miloty Šutovej, vedúcej predajne. Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO (ďalej len účastník konania ) dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni CBA Slovakia, s.r.o. Potraviny 870 Nám. Mieru 663, Divín (ďalej len prevádzkareň ) : 1. Mal v priestoroch predajne pri umývadle na zemi: prázdne pet fľaše od minerálnej vody, náradie pre účel upratovania neuložené v priestoroch na to určených (handry, utierky), osobné potreby tašky s nákupom. V sklade s tovarom nesystematicky uskladnené balené potraviny, obaly PVC, prázdne obaly z vajec, osobné potreby uložené mimo priestor na to určený, zhnité ovocie v prepravke v blízkosti ostatných potravín, celkové posúdenie hygienických pomerov vykazovalo dlhodobé neupratovanie v celej prevádzke. 2. Neuchovával hlbokozmrazené potraviny: držkové polievky, produkty rybolovu, mrazenú zeleninu pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku. Kalibrovaným teplomerom K 021.4/310 bola nameraná teplota uchovávania hlbokozmrazených potravín 10,5 C.

13 Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektor podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. a článku 54 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 191, , s. 1) ďalej len nariadenie (ES) č. 882/2004 uložil tieto opatrenia na mieste: 1. Zabezpečiť náhradné mraziace zariadenie s požadovanými teplotnými podmienkami pre: hlbokozmrazenú zeleninu, držkovú polievku, spracované produkty rybolovu s termínom plnenia Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v potravín č. 2106/2012/Bak zo dňa Zázname o úradnej kontrole Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania pod č.k.: 013/2013/Ba,St zo dňa vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne (Úradný záznam č. 2106/2012/Bak). Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia vyjadril listom zo dňa ktorý bol doručený na RVPS Lučenec poštou dňa a zar. pod č.k.: 013/ v ktorom sa uvádza:,,osobné predmety uložené s tovarom, neodložené predmety na sanitáciu, v sklade sa nachádzal tovar neoznačený ako nepredajný vedúca predajne ihneď po kontrole vykonala nápravu a nedostatky odstránila. Ďalej účastník konania uvádza, že po zistení prekročenia teploty v mraziacej vitríne počas kontroly boli ihneď zabezpečené nápravné opatrenia vedúcou predajne a tovar uskladnila v náhradnom mraziacom zariadení. Ďalej účastník konania uvádza, že je povinnosťou zamestnancov pravidelne sledovať teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: 1. Záznam o úradnej kontrole potravín č. 2106/2012/Bak zo dňa Vyjadrenie k upovedomeniu o začatí správneho konania zo dňa Na námietky účastníka konanie je potrebné uviesť, že podľa 18 ods. 2) zákona č. 152/1995 Z.z. sa úradnou kontrolou overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených zákonom o potravinách a osobitnými predpismi. Účelom dodržiavania povinnosti v zmysle potravinového práva je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín. V čase kontroly bolo zistené, že potraviny sa neuchovávali pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a že neboli prijaté osobitné hygienické opatrenia na zavedenie primeraných postupov na udržiavanie potravinárskych priestorov v čistote a v dobrom stave údržby. Účastník konania vo svojom vyjadrení zistenia inšpektorov nepoprel ale okrem iného uviedol, že vedúca predajne ihneď

14 vykonala nápravu. K tomu správny orgán uvádza, že za dodržiavanie požiadaviek potravinového práva v prevádzkarni je v plnej miere zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý je jej majiteľom. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania: 1. Porušil povinnosť dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu pri skladovaní potravín a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú 10 písm. a),b) zákona č. 152/1995 Z.z. a porušil povinnosť zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovenú v 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. v spojitosti na povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby a usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia byť také aby umožňovali primeranú údržbu, čistenie a/alebo dezinfekciu, zabraňovali alebo minimalizovali kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovali primeraný pracovný priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií a umožňovali správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii podľa Prílohy II, Kapitoly I, ods. 1 a ods. 2, písm. a), písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú.v. EÚ L 139, ) v platnom znení, čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. 2. Porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku podľa 12 ods. 1), písm. m) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím sa naplnili všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a ) zákona č. 152/1995 Z.z.. Podľa 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 10 písm. a) a b) zákona č. 152/1995 Z.z. ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa 12 ods.1 ) písm. b) zákona č.152/1995 Z. z. ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinfekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.

15 Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 852/2004 usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia umožňovať primeranú údržbu, čistenie a/alebo dezinfekciu, zabraňovať alebo minimalizovať kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovať primeraný pracovný priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií. Podľa Prílohy II, Kapitoly I ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 852/2004 usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia umožňovať správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä kontrolu škodcov. Podľa 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 152/1995 Z.z., podľa ktorého je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku. Podľa 3 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 99/2012 Z.z. o hlbokozmrazených potravinách teplota hlbokozmrazenej potraviny musí byť stála v každom bode a udržiavaná na hodnote 18 C alebo nižšej. Prevádzkovateľ bol v čase kontroly dňa zaradený medzi malé prevádzky, v ktorej sa manipuluje s menej ako položkami (ÚZ č. 2106/2012/Bak) v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z.z. z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, ktorá nadobudla účinnosť Orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu do Eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán prihliadla v zmysle 28 ods. 7) zákona č. 152/1995 Z.z. na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa, a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Účastník konania preukázateľne konal v rozpore s právnymi predpismi platnými v oblasti potravinového práva. Požiadavky na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku alebo pri teplotách ustanovených potravinovým kódexom je povinný zabezpečiť ten, kto potraviny predáva / 12, ods. 1, písm. m) zákona č. 152/1995 Z.z./. Nedodržiavanie teplotných podmienok uchovávania rizikových potravín ustanovených potravinovým kódexom alebo deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku môže spôsobiť riziko vzniku nepriaznivého zdravotného účinku a vzniku závažných následkov na zdravie vyplývajúce z mikrobiologického nebezpečenstva. Zdravie obyvateľstva je štátom chránený právny záujem a ako taký požíva najvyššiu možnú ochranu. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný sa aktívne zúčastňovať na uplatňovaní požiadaviek potravinového práva overovaním, či sa takéto požiadavky plnia. Podľa toho, by mal každý článok potravinového reťazca prijať potrebné opatrenia s cieľom zaistiť súlad s požiadavkami potravinového práva,

16 čo zo strany účastníka konania pred vykonanou kontrolou nebolo splnené. Neboli prijaté opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek potravinového práva podľa osobitných predpisov. Požiadavky na hygienu potravín, manipuláciu s nimi a ich obeh je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Neudržiavaním potravinárskych priestorov v čistote a v dobrom stave údržby, nevykonávaním sústavného upratovania, čistenia všetkého zariadenia používaného pri predaji, nie sú zabezpečené správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii potravín a tým nie je zabezpečená tiež vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, čo môže spôsobiť ich sekundárnu kontamináciu a tieto môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Zdravie obyvateľstva je štátom chránený právny záujem a ako taký požíva najvyššiu možnú ochranu. Čo sa týka kritéria dĺžky trvania nevyhovujúceho stavu, porušenia boli zistené v čase kontroly dňa a dobu trvania a zlé hygienické praktiky je možné predpokladať nakoľko išlo o opakované protiprávne konanie, čo možno dokázať aj z minulosti prevádzkarne na základe právoplatne vydaného rozhodnutia o uložení pokuty RVPS Lučenec zaevidovaného pod č. k. č.k.:086/ /bak. zo dňa Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadol aj na minulosť prevádzkovateľa Išlo o opakované protiprávne konanie vo veci neuchovávania rizikových potravín pri určených teplotách a preto uložila pokutu podľa 28 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. vo výške dvojnásobku výšky pokuty uvedenej v odseku 1) a to v sume 200,- eur, ktorá zohľadňuje aj všetky ďalšie skutočnosti ako charakter prevádzky, množstvo zásobovaných spotrebiteľov, okruh spotrebiteľov. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Keďže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Elena Kováčiková riaditeľka RVPS Lučenec Rozhodnutie sa doručuje: CBA Slovakia, s.r.o Ul. Dukelských hrdinov č Lučenec

17 R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec Č.k: 014/ /PS,St V Lučenci, dňa R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správny orgán príslušný vo veciach úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1) písm. d) a 23 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 152/1995 Z.z. ) v súlade s 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. a 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto r o z h o d l a Účastník konania TESCO STORES SR a.s. Kamenné nám.1/a,bratislava , IČO: , prevádzkareň HM TESCO Fiľakovo, Biskupická cesta 48A/2056, Fiľakovo porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý skladuje potraviny a zložky na ich výrobu dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel podľa 10 písm. c) zákona č. 152/1995 Z.z. v spojitosti na povinnosť vyplývajúcu z 10 ods.3 písm. a) a c) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. č.28167/2007-ol, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecne požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.) podľa ktorého dispozičné a stavebné riešenie predajní musí umožňovať súvislý a účelný presun potravín od príjmu a skladovania po presun do predajní; rozmery komunikácií a vstupov musia podľa potreby umožňovať používanie mechanizácie a paletizácie pri manipulácii s potravinami a byť také, aby boli stavebne oddelené sklady potravín od iných skladov; sklady sa musia umiestniť tak, aby potraviny neboli vzájomne nepriaznivo ovplyvňované a aby bola zachovaná ich výživová hodnota, kvalita a bezpečnosť a to tým, že dňa v čase od hodiny do hodiny v prevádzkarni HM TESCO Fiľakovo, Biskupická cesta 48A/2056, Fiľakovo dispozičné a stavebné riešenie predajne nespĺňalo svoj účel, kapacita skladových priestorov nezodpovedala množstvu naskladneného tovaru v sklade, komunikačné priestory neumožňovali primeranú manipuláciu s naskladneným tovarom, v manipulačnom priestore a pred chladiacim a mraziacim boxom bol uskladnený tovar rôzneho druhu (spotrebný tovar, hračky, spracované ovocie, posypová soľ v PVC obaloch, trvanlivé mlieko na paletách). Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z.

18 Za to sa mu podľa 28 ods. 1) písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. ukladá pokuta vo výške 100, slovom: jednosto Eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180, konštantný symbol K 0051, variabilný symbol O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec vykonala v súlade s ust. 18, zákona č. 152/1995 Z.z. dňa v čase od 06,50 hod. do 12,45 hod. cielenú úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku: TESCO STORES SR a.s. Kamenné nám. 4/A, Bratislava, IČO: , prevádzkareň: HM TESCO Fiľakovo, Biskupická cesta 48A/2056, Fiľakovo, zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov za prítomnosti p. Mgr.Vladimíry Sochovej, riaditeľky prevádzky. Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania TESCO STORES SR a. s. Kamenné nám. 4/A, Bratislava, IČO: (ďalej len účastník konania ) dňa v čase od hod. do hod. v prevádzkarni HM TESCO Fiľakovo, Biskupická cesta 48A/2056, Fiľakovo (ďalej len prevádzkareň ) mal v skladových priestoroch naskladnené také množstvo tovaru, ktoré nezodpovedalo kapacite skladových priestorov predajne, komunikačné priestory neumožňovali primeranú manipuláciu s naskladneným tovarom, v manipulačnom priestore a pred chladiacim a mraziacim boxom bol uskladnený tovar rôzneho druhu (spotrebný tovar, hračky, spracované ovocie, posypová soľ v PVC obaloch, trvanlivé mlieko na paletách). Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v potravín č. LC/2012/Ba,EK,St,Šk/08 zo dňa Zázname o úradnej kontrole Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania pod č.k. 014/2013/PS,St zo dňa vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z., predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Zároveň ho vyzvala, aby sa vyjadril k zatriedeniu prevádzky, ktorá bola kontrolným orgánom v zmysle Vyhlášky č. 375/2011 Z.z. zatriedená do kategórie malej prevádzkarne (Úradný záznam č. LC/2012/Ba,EK,St,Šk/08). Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia v stanovenej lehote nevyjadril. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: 3. Záznam o úradnej kontrole potravín č. LC/2012/Ba,EK,St,Šk/08 zo dňa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, 7.8.2013 R O Z H O D N U T

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona )

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH Súhrn Článok obsahuje

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R 12637/2015 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica o používaní kamerového systému na Technickej univerzite vo Zvolene č. 1/2016 Zvolen 2016 Obsah Článok č.

Více