Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově"

Transkript

1 ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, Holešov, tel , fax , internet Intranet Č. j. VPŠH-128/2015-VZ-OZV Holešov 16. ledna 2015 Počet listů: 3 Přílohy: 2/3 Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově o konání přijímací zkoušky a podmínkách přijetí ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání M/01 Bezpečnostně právní činnost Ve smyslu ustanovení 59, 60, 64 a 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění, a rozhodnutí zřizovatele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově sděluji, že jsem rozhodl o konání prvního kola přijímacího řízení pro obor vzdělání M/01 Bezpečnostně právní činnost (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2015/2016 a stanovil jsem: 1. Termíny konání přijímací zkoušky (uchazeč si zvolí jeden z daných termínů) 22. dubna 2015 nebo 23. dubna Předpokládaný počet přijímaných uchazečů maximálně Jednotná kritéria přijímacího řízení 3. 1 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání Hodnotí se známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Za výsledky z předchozího vzdělávání může uchazeč získat maximálně 20 bodů. Přepočet bodů za dosažený prospěch z předchozího vzdělávání je uveden v příloze č Přijímací zkouška a) test obecných studijních předpokladů b) vědomostní test c) test fyzické zdatnosti

2 ad a) test obecných studijních předpokladů ** Test je zaměřen na posouzení každého uchazeče v obecných dovednostech a schopnostech potřebných pro efektivní vzdělávání na střední škole, a to v porovnání s ostatními uchazeči a bez ohledu na jeho dosavadní výsledky na základní škole. Za test obecných studijních předpokladů může uchazeč získat maximálně 80 bodů. Hranice úspěšnosti testu obecných studijních předpokladů je 36 bodů. Test obecných studijních předpokladů budou uchazeči zpracovávat elektronicky na počítačích. O prodloužení doby na zpracování testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení. ad b) vědomostní test Vědomostní test posuzuje dosaženou úroveň znalostí z učiva základní školy z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk (možnost volby mezi jazykem anglickým nebo německým), matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis. Za vědomostní test může uchazeč získat maximálně 60 bodů. Hranice úspěšnosti vědomostního testu je 27 bodů. Vědomostní test budou uchazeči zpracovávat elektronicky na počítačích. O prodloužení doby na zpracování testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení. K vykonání testu obecných studijních předpokladů a vědomostního testu si uchazeči s sebou vezmou pouze psací potřeby. Kalkulátor ani matematické, fyzikální a chemické tabulky nejsou povoleny. Po celou dobu přijímací zkoušky je zakázáno používat mobilní telefon. ad c) test fyzické zdatnosti Test fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín: celostní motorický test a člunkový běh. Celostní motorický test měří individuální výkonnostní úroveň funkčního potenciálu základního pohybového fondu uchazeče. Člunkový běh 4 x 10 m je rychlostní běžecký test. Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 40 bodů. Hranice úspěšnosti testu fyzické zdatnosti je 20 bodů. Detailní popis disciplín a bodové hodnocení je uvedeno v příloze č. 2. K vykonání přijímací zkoušky z testu fyzické zdatnosti si uchazeči s sebou vezmou sportovní úbor a sportovní sálovou obuv. Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 200 bodů.

3 4. Hodnocení výsledků ** Pořadí uchazečů stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených v jednotlivých částech přijímacího řízení. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů dosažený vyšší počet bodů: a) z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů z testu obecných studijních předpokladů, vědomostního testu a testu fyzické zdatnosti), b) v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů z testu obecných studijních předpokladů, c) v případě rovnosti bodů podle písm. a) a b) vyšší počet bodů z vědomostního testu, d) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b) a c) vyšší počet bodů z testu fyzické zdatnosti, e) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c) a d) vyšší počet bodů z hodnocení výsledků ze základní školy. Uchazeči, kteří v některém z testů nesplní hranici úspěšnosti, nesplní podmínky přijímacího řízení. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od původního termínu konání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově se neúčastní pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Uchazeč ke vzdělávání zašle řádně vyplněnou přihlášku se zvoleným termínem konání přijímací zkoušky řediteli Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově do 15. března vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák ředitel školy Kontakt: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově Zlínská Holešov Tel.: (Mgr. Eva Vichlendová), fax:

4 ** Příloha č. 1 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání (max. 20 bodů) Součet* Průměr Body 18 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1 více než 45 horší než 2,50 0 *) Součet je součtem hodnot známek z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z následujících předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, tělesná výchova.

5 ** Příloha č. 2 Test fyzické zdatnosti (max. 40 bodů) Člunkový běh 4 x 10 m Celostní motorický test C E L K E M max. 20 bodů max. 20 bodů max. 40 bodů Člunkový běh 4 x 10 m Zadání: Potřeby: Provedení: Pravidla: uběhnout v co nejkratším čase vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem. dvě mety vysoké cca 40 cm, neklouzavý pevný povrch, stopky. na povel připravte se se postaví cvičenec tak, aby stál jednou nohou těsně za startovní čárou a po povelech pozor a vpřed vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne a vrací se tak, aby dráha proběhnutá mezi druhým a třetím úsekem tvořila osmičku. Na konci třetího úseku metu neobíhá, jen se jí dotkne rukou a po co nejkratší trase se vrací do cíle. Při průběhu cílem se cvičenec musí dotknout rukou cílové mety. každý cvičenec si může dráhu nejprve zkušebně proběhnout; při chybném provedení testu opakuje cvičenec test ještě jednou, celkem má maximálně dva pokusy. Měření: dosažený výkon se měří s přesností na 0,1 s. Validita: test ověřuje akční rychlost, hbitost a obratnost a jeho validita je díky této komplexnosti velmi vysoká. Body Výkon Body Výkon 1 17, ,0 2 17, ,6 3 17, ,2 4 16, ,0 5 16, ,6 6 15, ,2 7 15, ,0 8 14, ,8 9 14, , , ,4 a méně

6 Celostní motorický test ** Zadání: střídat polohy v daném pořadí co nejrychleji se snahou o dosažení maximálního počtu poloh v čase 2 minut. Potřeby: Provedení: Pravidla: Měření: Validita: žíněnky, stopky. z lehu na zádech střídat v daném pořadí uvedené polohy: stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe leh na břiše - hrudník se dotýká podložky stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe leh na zádech - lopatky a paty se dotýkají podložky. cvičenec musí dodržet požadované polohy, způsob přechodu z jedné polohy do druhé si volí cvičenec sám, chybná provedení se nepočítají. každá správně provedená poloha se hodnotí jako 1 bod. test základní motoriky měří individuální výkonnostní úroveň funkčního potenciálu základního pohybového fondu. Body Výkon Body Výkon a více Uvedený test fyzické zdatnosti (člunkový běh a celostní motorický test) umožňuje uchazečům (dívkám i chlapcům) dosáhnout v celkovém hodnocení rovnocenných výsledků.

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více