Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu v oborech: VÝPOETNÍ SYSTÉMY (VS) - dobíhající INFORMATIKA VE STÁTNÍ SPRÁV (ISS) dobíhající Výpoetní systémy od , 1. roník Veejnoprávní innosti s podporou ICT od , 1. roník Cílem studia je rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta získané ve stedním vzdlání, které umožní studentovi lepší umístní na trhu práce. Právní subjektivita lánek 3, je zízena jako jedna právnická osoba a vykonává innost stední školy a vyšší odborné školy. Pijímání ke studiu lánek 4 (1) Podmínkou pro pijetí ke studiu je úspšn vykonaná maturitní zkouška na stední škole a výsledek pijímacího ízení. (2) Pijímací ízení vyhlašuje a jeho formu uruje v souladu s 93 a 94 zákona. 561/2004 Sb., zákon o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání, v platném znní, (dále jen školský zákon) a 2 vyhlášky. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdlávání, v platném znní, (dále jen vyhláška o VOŠ) editel školy. 1/ 13

2 Školné lánek 5 (1) Školné iní 3000,- K za školní rok pro technické obory a pro obory veejnoprávní 2500,- K za školní rok. (2) Student uhradí školné ve dvou splátkách: a) nejpozdji do 15. íjna za zimní období ástku 1.500K (technické obory) a 1250K ( veejnoprávní obory) b) nejpozdji do 15.února za letní období píslušného školního roku ástku K (technické obory) a 1250 K (veejnoprávní obory) c) Pijatý uchaze o studium musí uhradit první splátku školného nejpozdji do 15 dn po obdržení rozhodnutí o pijetí ke vzdlávání. (3) editel školy mže ve výjimených pípadech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanní ástky uvedené v odstavci 1, resp. 2 a), a to zejména v pípad, je-li jeho celkový studijní prmr za pedchozí roník studia VOŠ 1,50 a lepší, popípad, když píjem všech len rodiny po zaplacení školného klesne pod 1,5 násobek životního minima. Pípadné snížení školeného se provádí na základ písemné žádosti studenta, k níž doloží všechny požadované doklady. (4) Pi pijetí ke vzdlávání v prbhu školního roku uhradí student pomrnou ástku za píslušné období nejpozdji do 15 dn ode dne, kdy rozhodnutí o pijetí nabylo právní moci. (5) Pi perušení studia nebo ukonení vzdlávání v prbhu zimního nebo letního období se školné nevrací. (6) Neuhradí-li student školné ve stanovených termínech, bude s ním zahájeno správní ízení ve vci vylouení studenta ze školy. Práva a povinnosti student lánek 6 (1) Student má vedle práv výslovn uvedených v jiných láncích tohoto školního ádu zejména tato další práva: a) úastnit se povinného teoretického i praktického vyuování a odborné praxe podle rozvrhu hodin píslušné studijní skupiny a být informován o pípadných zmnách v obsahu i organizaci vzdlávání; b) být seznámen s uebním plánem, formami výuky, školním ádem a jejich pípadnými zmnami; c) v rámci daných kapacit využívat Internet k innostem spojeným s pedmtem výuky školy; d) pi dodržování provozních a bezpenostních pedpis využívat školní klub, posilovnu a kopírovací stroj; e) být na poátku vzdlávání pouen o cílech vzdlávání na VOŠ a o možnostech svého budoucího uplatnní po úspšném ukonení vzdlávání; f) požádat o uznání zkoušek z pípadného pedchozího studia na jiné vyšší odborné škole nebo vysoké škole; g) být pi zahájení výuky pedmtu seznámen anotací, náplní pedmtu, literaturou a požadavky na klasifikaci i zápoet; h) být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v pípad, že z vážných a doložených dvod nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu; 2/ 13

3 i) požádat o komisionální pezkoušení v pípad, že je pesvden o neobjektivnosti klasifikace z nkterého vyuovacího pedmtu, a to nejpozdji do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvdl; j) využívat volných konzultaních hodin uitel VOŠ ke zdokonalení studijní pípravy; k) zanechat vzdlávání; l) požádat o perušení vzdlávání; m) požádat o opakování roníku. (2) Student má vedle povinností výslovn zmínných v jiných láncích školního ádu zejména tyto další povinnosti: a) plnit ustanovení tohoto školního ádu, dodržovat platné právní pedpisy i vnitní pedpisy školy, pokyny a naízení pedagogických pracovník školy. b) ve škole, na pracovištích v rámci praxe i na veejnosti vystupovat slušn a v souladu s obecn platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou povst školy; c) dodržovat ve škole obecn respektovaná pravidla spoleenského jednání, a to jak ve vztahu k uitelskému sboru a administrativním pracovníkm školy, tak ve styku se spolužáky ; d) sdlit na zaátku studia a pi každé zmn adresu trvalého a eventuálního pechodného pobytu,telefonického spojení a dalších osobních údaj; e) pedložit veškerou pedepsanou osobní dokumentaci (vysvdení o pedchozím studiu, praxi apod.); f) sdlovat škole neprodlen všechny skutenosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolužák a pracovník školy, k poškození nebo odcizení majetku a zaízení školy; g) dodržovat zákaz kouení, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách a okolí školy; h) prbžn sledovat sdlení editele školy a jiné dokumenty zveejované na nástnkách a www stránkách školy; Školní rok a organizace vzdlávání lánek 8 (1) Školní vyuování trvá ve školním roce 40 týdn, z toho 32 týdn trvá školní výuka, 6 týdn je ureno pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, 2 týdny tvoí asová rezerva. Teoretická a praktická píprava v posledním období vzdlávacího programu trvá nejmén 14 týdn. (2) Zaátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, školních prázdnin, pípadn další lenní školního roku stanoví v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem editel školy. (3) Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy, odborné praxe a po dohod zkoušejícího i zkušební komise se studentem i zkoušky. Volný as student v dob školních prázdnin nesmí být tmito innostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny. (4) Teoretická píprava se uskuteuje formou pednášek, konzultací, cviení a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. (5) Zaátek a konec teoretické pípravy a praktického vyuování a rozvrh hodin vetn pestávek stanoví editel školy v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem a zveejní je na pístupném míst ve škole. 3/ 13

4 Forma studia lánek 9 (1) Studium se uskuteuje v denní form. (2) Výjimen mže být organizováno jako individuální. (3) Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z akreditovaného uebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pti dn v týdnu. Pednášky mohou být organizovány pro celý roník souasn. (4) Výuka se realizuje prostednictvím tchto metodických prostedk: pednášky cviení praktická cviení konzultace odborná praxe Individuální studijní plán lánek 10 (1) Individuální studijní plán (dále též ISP) se povoluje studentovi ze závažných dvod na základ projednání jeho písemné žádosti. ISP umožuje studentovi upravit si nkteré své studijní záležitosti dle individuální poteby. I v takovém pípad však musí být ISP sestaven bezpodmínen v souladu s uebními plány jednotlivých roník, individualita plánu spoívá zpravidla ve snížení nárok na povinnou úast ve výuce a v možnosti rozvrhnout si studium jednoho roníku na více období. (2) Student je samozejm povinen i v rámci ISP splnit všechny studijní povinnosti celého uebního plánu školy.. (3) Individuální studijní plán zahrnuje zejména: obsah a rozsah uiva seznam doporuené literatury termíny a formy prbžného hodnocení studenta konzultace formy a termíny zkoušek. Obsah studia lánek 11 (1) Obsah studia je uren akreditovaným uebním plánem. Tento uební plán obsahuje výet povinných vyuovacích pedmt, jejich hodinových dotací a všechny další pedepsané studijní povinnosti. V nezbytné míe mže být modifikován podle situace a poteb školy. (2) Veškeré pedmty, které si student zapíše do indexu, jsou pro nj závazné. 4/ 13

5 Zápis do roníku lánek 12 (1) Do prvního roníku se studenti zapisují na základ splnní všech podmínek uvedených v l. 4 tohoto ádu. (2) Student pi zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho ádného studia na VOŠ. (3) Podmínkou pro zápis do každého dalšího roníku studia je splnní povinností stanovených studijním plánem a vyrovnání závazk z absolvovaného roníku vzdlávání (napíklad školné, zápjky apod.). (4) Do každého roníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje editel školy ve sdlení o organizaci daného školního roku. V odvodnných pípadech mže být zápis vykonán v náhradním termínu. (5) Zápis provádí zástupce editele VOŠ, který rovnž potvrzuje splnní studijních povinností studenta v píslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i vasné zaplacení školného. (6) Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal. Úast ve vyuování lánek 13 (1) Úast ve vyuování je pro studenty povinná. (2) Minimální rozsah pítomnosti studenta pi výuce, zpsob omluvy a náhrady absence ve výuce urí na zaátku každého studijního období vyuující. (3) Úast ve vyuování je evidována v záznamech o docházce, kterou sledují vyuující jednotlivých pedmt. Splnní povinné úasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápoet. (4) editel mže na základ písemné žádosti, studenta uvolnit z úasti na jednotlivém pedmtu teoretického vyuování, a to zejména v pípad uznání dosaženého vzdlání. (5) Jestliže se student neúastní po dobu nejmén 20 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není ádn omluvena, vyzve ho na základ upozornní tídního uitele editel školy písemn, aby neprodlen doložil dvody své nepítomnosti; zárove ho upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Jestliže do 3 týdn od doruení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhty vzdlávání zanechal. Tímto dnem pestává být studentem vyšší odborné školy. Evidence prbhu studia lánek 14 (1) Prbh výuky zaznamenává vyuující pro daný pedmt do tídní knihy. (2) Dvakrát ron (na konci každého období) provádí tídní uitel kontrolu výkaz o studiu. (3) Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole TU, a to v termínu stanoveném editelem školy. 5/ 13

6 Hodnocení a klasifikace student lánek 15 (1) Studenti jsou hodnoceni vždy za píslušné období. Pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž student koná zkoušku, a pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž je student hodnocen jiným zpsobem, stanoví akreditovaný vzdlávací program. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V pípad lenní obsahu vzdlávání do jiných ucelených ástí uiva než pedmt se vydává studentovi potvrzení o jejich absolvování. (2) Do vyššího roníku postoupí student, který úspšn splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdlávacím programem pro píslušný roník. (3) Hodnocení se provádí formou a) prbžného hodnocení, b) zápotu, c) zkoušky. (4) Prbžné hodnocení studenta se mže uskuteovat v semináích, ve cvieních, v praktickém vyuování, v odborné praxi a pi exkurzích. Vyuující provádí prbžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol a semestrálními pracemi. Výsledky prbžného hodnocení mohou být píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce a zápotu. Do výkazu o studiu se prbžné hodnocení nezapisuje. (5) Zápoet se udluje za splnní požadavk, které pro jeho získání uruje program pedmtu. Zápoet udluje vyuující pedmtu, za který se zápoet udluje. Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem "zapoteno", k emuž se pipojí datum jeho udlení a podpis vyuujícího. Neudlení zápotu se do výkazu o studiu nezapisuje. (6) Zkouškami se provují vdomosti studenta z pedmtu a jeho schopnost uplatovat poznatky získané studiem. (7) Podle zpsobu provedení mže mít zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. (8) Výsledky zkoušky jsou hodnoceny známkami: a) 1 - výborn, b) 2 - velmi dobe, c) 3 - dobe, d) 4 - nevyhovl/a. (9) V pípad, že je nutné urit prospchový prmr, zapoítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek. (10) Výsledek zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a pipojí datum a podpis. (11) Zkoušející urí termíny pro konání zkoušek z jednotlivých pedmt v dostateném potu a asovém pedstihu. (12) ádné termíny: a) zápot se zpravidla vypisují na poslední týden výuky v daném období. Podmínky k udlení zápot musí být splnny nejpozdji do konce období pro získání klasifikace; b) zkoušek se vypisují tak, aby v témže období pro získání klasifikace mohl být vykonán i 1. opravný termín. (13) Nepihlásí-li se student bez závažného dvodu k ádnému pop. 1. opravnému termínu, tento mu automaticky propadá. (14) K vypsaným ádným i opravným termínm je teba se závazn pihlásit. Nedostaví-li se student bez omluvy k píslušnému termínu, má se za to, že neuspl. (15) V pípad 2.opravného termínu se vždy použije forma komisionální zkoušky v souladu s 6 vyhlášky o VOŠ. 6/ 13

7 Odklady zkoušek a zápot lánek 16 (1) V závažných pípadech ádn doložených zejména lékaským potvrzením mže zkoušející uitel omluvit neúast studenta na zkoušce a povolit náhradní termín. (2) Odhlásit se ze zkoušky lze nejpozdji jeden den ped stanoveným termínem zkoušky. (3) Ve výjimených pípadech, kdy student nemohl ze závažných dvod splnit studijní povinnosti v období pro získání hodnocení, mže editel školy povolit prodloužení zkouškového období, a to pro zimní období nejdéle do 31. bezna, pro letní období do 30.záí, na základ písemné žádosti. (4) V pípad, že nelze studenta hodnotit ze závažných dvod (zejména závažných zdravotních dvod), urí editel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukoneno. Hodnocení musí být ukoneno nejpozdji do konce následujícího období. (5) O prodloužení zkouškového období z dvod uvedených v lánku 16, odstavec (3) a (4) tohoto školního ádu mže student požádat na pedepsaném formulái VOŠ. Žádost je nutné podat ped skonením ádného období pro získání hodnocení. Žádosti podané ze zdravotních dvod je nutno doložit lékaským potvrzením. Nesplnní studijních povinností lánek 17 (1) Nesplnil-li student své studijní povinnosti z pedchozího období ke stanovenému termínu, mže: a) požádat o opakování roníku; piemž pedmty, které byly zakoneny klasifikací výborn i velmi dobe, student neopakuje. b) ukonit studium; (2) Pokud student nepožádá o žádnou z tchto možností, má se za to, že studia zanechal. (3) Pokud je studentovi žádost o opakování roníku i období zamítnuta, je vylouen ze studia z dvodu nesplnní studijních povinností. Perušení studia lánek 18 (1) Studium lze perušit na žádost studenta, a to i opakovan, na dobu 2 let. (2) Po dobu perušení studia není student studentem školy. (3) Žádost o perušení studia student podává na formulái VOŠ. (4) O žádosti rozhoduje editel školy. (5) Student je povinen požádat o perušení studia nejpozdji do nebo píslušného kalendáního roku. (6) Student je povinen pi perušení studia odevzdat svj studijní prkaz. (7) Po uplynutí doby povoleného perušení studia je student povinen dostavit se na studijní oddlení k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dn od posledního dne období, na které bylo perušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukonené. (8) Pokud došlo v dob perušení studia ke zmnám uebního plánu pípadn zmnám podmínek studia, je student povinen zmnný plán plnit a podmínky respektovat. V pípad poteby mu mže být editelem VOŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. 7/ 13

8 Pestup z jiné VOŠ, pijímání do vyššího roníku vzdlávání ve VOŠ lánek 19 (1) Student mže požádat o pestup z jiné VOŠ. (2) editel mže stanovit rozdílové zkoušky, jejich obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. (3) editel školy mže uchazee pijmout do vyššího než prvního roníku vzdlávání ve vyšší odborné škole. V rámci pijímacího ízení mže editel školy po posouzení doklad uchazee o pedchozím vzdlávání stanovit jako podmínku pijetí vykonání zkoušky a urit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem píslušného oboru vzdlání. V pípad, že editel školy rozhodne o pijetí uchazee, urí roník, do nhož bude uchaze zaazen. Ukonování studia absolutoriem lánek 20 (1) Vyšší odborné vzdlávání se ukonuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdlávání je vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Oznaení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista ( DiS. ). (2) Podmínkou pro absolutorium je úspšné ukonení tetího roníku, a to zpsobem stanoveným akreditovaným vzdlávacím programem. (3) Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných pedmt, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (4) Absolutorium lze vykonat nejpozdji do 5 let od úspšného ukonení tetího roníku vzdlávání. (5) Složí-li student úspšn absolutorium, pestává být studentem školy dnem, který následuje po dni, kdy vykonal absolutorium. I. Absolventská práce (a) Vlastní návrh absolventské práce mže pedložit student školy k posouzení zástupci editele školy pro VOŠ. V pípad, že v ureném termínu editelem školy, studenti neodevzdají vlastní návrh absolventské práce, pedloží jim výbr témat škola. (b) Absolventská práce mže být zpracována a obhajována spolen nkolika studenty, studenti jsou hodnoceni i v tomto pípad jednotliv. (c) Absolventská práce a její obhajoba mže obsahovat také ást ovující praktické dovednosti. (d) Student odevzdává absolventskou práci ve tech vyhotoveních a CD v termínu, který stanovuje editel školy. (e) editel jmenuje vedoucího absolventské práce a oponenta. Oponent zpracovává oponentský posudek. Vedoucí absolventské práce písemn hodnotí absolventskou práci. II. Termíny konání absolutoria Termíny stanovuje editel školy v období: ádný termín od 1. do 30. ervna opravné a náhradní termíny od 1. do 30. záí a od do 28. února. ádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny jsou zveejnny msíc pedem na viditelném míst ve škole a na www stránkách školy. 8/ 13

9 III. Organizace absolutoria (a) (b) (c) (d) (e) Ped zahájením absolutoria neprobíhá výuka student tetího roníku v rozsahu nejmén 5 po sob následujících pracovních dn. Píprava na zkoušku z odborných pedmt, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, pokud je její souástí virtuální nebo jiná prezentace, mže trvat maximáln 40 minut. Zkouška z odborných pedmt i cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných pedmt se mže skládat maximáln ze 3 odborných pedmt, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. IV. Hodnocení absolutoria (a) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborn, 2 velmi dobe, 3 dobe, 4 nevyhovl/a. (b) Do celkového hodnocení absolutoria je zapoítává klasifikace zkoušky z odborných pedmt, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (c) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjaduje stupni: prospl s vyznamenáním není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 2 velmi dobe a prmrný prospch studenta pi absolutoriu není horší než 1,50, prospl není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 3 dobe, neprospl - je-li hodnocení z nkteré zkoušky nebo obhajoby absolventské práce stupe 4 nevyhovl/a. (d) Celkové hodnocení absolutoria i jednotlivých zkoušek oznámí studentovi pedseda Zkušební komise, a t o v den, kdy student konal absolutorium. V. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky (a) (b) (c) (d) Neprospl-li student z nkteré zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, mže konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventskou práci, a to do 6 msíc od ádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu je možné konat nejvýše dvakrát. Termín konání stanovuje zkušební komise. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostaví a svou nepítomnost ádn omluví nejpozdji do 3 pracovních dn od konání zkoušky pedsedovi zkušební komise má právo konat náhradní zkoušku. Náhradní zkoušku má právo konat také student, který nekonal absolutorium, protože neukonil tetí roník vzdlávání podle podmínek stanovených akreditovaným vzdlávacím programem. V závažných pípadech mže pedseda zkušební komise povolit konání náhradní zkoušky i v pípad, že student ádn omluví svou nepítomnost po uplynutí 3 prac. dn od konání zkoušky. Pokud student neuspje u náhradní zkoušky, má právo na opravnou zkoušku stejn jako by konal absolutorium v ádném termínu. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostavil 9/ 13

10 (e) a ádn svou nepítomnost neomluvil, omluva nebyla pijata nebo byl ze zkoušky vylouen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspšn. Pokud student nevykonal úspšn absolutorium,zstává studentem školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit, a to se všemi právy a povinnostmi. VI. Zkušební komise (a) (b) Zkušební komise je tvoena stálými leny a dalšími leny. Pedsedou je pedagogický pracovník z jiné VOŠ nebo vysoké školy. Stálými leny jsou: pedseda, místo pedseda a vedoucí uitel studijní skupiny. Dalšími leny jsou uitel píslušného pedmtu, písedící, který vyuuje daný pedmt, vedoucí absolventské práce a její oponent. lenem zkušební komise mže být i odborník z praxe. Pedsedu komise jmenuje krajský úad. Ostatní leny jmenuje editel školy. VII. Pezkoumání prbhu a výsledk absolutoria (a) Každý student, který konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, mže písemn požádat krajský úad do 8 dn ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o pezkoumání jejího prbhu a výsledku této zkoušky. Krajský úad rozhodne o žádosti ve lht 30 dn ode dne jejího doruení. Výsledek zkoušky zmní nebo zruší a naídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že pi této zkoušce byly porušeny právní pedpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na ádný prbh nebo výsledek zkoušky. Zjistí-li, že zkouška probhla v souladu s právními pedpisy a podmínkami stanovenými akreditovaným vzdlávacím programem, výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozdji do 15 dn ode dne vydání rozhodnutí, a to ped zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úad. (b) Student má právo nahlédnout do všech materiál, které se týkají jeho osoby a které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Vyazení absolvent školy a jejich oznaení lánek 21 (1) Studentm, kteí úspšn vykonali absolutorium, vydá škola vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. (2) Oznaení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkrácen "DiS."). (3) Student pestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspšn vykonal absolutorium. (4) Nevykonal-li student úspšn absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit. Pedasné ukonení studia lánek 22 (1) Studium mže být pedasn ukoneno za tchto okolností: 10/ 13

11 a) ze strany školy: vylouením studenta ze studia pro nesplnní studijních povinností stanovených studijním plánem (pedepsané zápoty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.); pokud má škola dvodn za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal b) ze strany studenta: zanecháním studia; student pestává být studentem školy na základ svého písemného oznámení editeli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdlení, nejdíve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdlení o zanechání studia editeli dorueno; c) smrtí studenta. (2) Jestliže byl student vylouen ze studia podle pedchozího bodu odstavce a,b, mže se ucházet o nové pijetí ke studiu dle pravidel pijímacího ízení. Styk student s organizaními útvary VOŠ lánek 23 (1) Studijní záležitosti student VOŠ vyizuje prostednictvím a) tídního uitele, b) zástupce editele VOŠ, c) editele školy prostednictvím sekretariátu školy (2) Studijní záležitosti vyizují studenti VOŠ v dob konzultaních hodin tídního uitele a zástupce editele VOŠ, ve stanovených úedních hodinách sekretariátu školy. V jiné dob pouze výjimen a v odvodnných pípadech. Odborná praxe lánek 24 (1) Rozsah odborné praxe stanoví akreditované studijní programy píslušných obor. (2) Studenti jsou povinni se aktivn podílet na zajiš ování odborné praxe, a to pedevším v míst svého trvalého bydlišt. (3) Odborná praxe je realizována na základ Smlouvy o zabezpeení odborné praxe, kterou uzavírá škola se studentem VOŠ a s píslušnou organizací. (4) Neúast studenta na píprav zajištní praxe je považována za porušení jeho studijních povinností. (5) Student je povinen po nástupu na praxi vést denní záznamy o prbhu praxe, které pedkládá ke kontrole svému vedoucímu praxe pop. tídnímu uiteli.. (6) Student je povinen v prbhu praxe dbát pokyn vedoucího praxe a dodržovat bezpenostní a požární pedpisy pracovišt a mimoádné pedpisy pracovišt, kde praxi vykonává. Dále je povinen dbát zásad spoleenského chování a vystupovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy. (7) Záznam o absolvování praxe provede po jejím ukonení zástupce editele pro VOŠ. (8) Nevykonání praxe bude posuzováno jako nesplnní studijních povinností se všemi z toho plynoucími dsledky. 11/ 13

12 Závrená ustanovení lánek 25 (1) Tento školní ád je vydán v souladu se školským zákonem a vyhláškou o VOŠ. Pokud by se ukázalo, že nkteré ustanovení tohoto školního ádu je v rozporu s výše uvedenými nebo jinými obecn závaznými právními pedpisy, stává se automaticky neplatným, piemž ostatní ustanovení školního ádu zstávají v platnosti. (2) V pípadech, které neeší tento školní ád, školský zákon ani vyhláška o VOŠ, rozhodne v rámci svých pravomocí editel školy. Souástí školního ádu VOŠ jsou platné uební plány. Schválený akreditovaný vzdlávací program je k nahlédnutí na www. 12/ 13

13 Schváleno dne: Za vedení školy: Ing. Jan Lacina editel školy Za školskou radu: Ing. Jan ehák pedseda školské rady 13/ 13

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více