Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu v oborech: VÝPOETNÍ SYSTÉMY (VS) - dobíhající INFORMATIKA VE STÁTNÍ SPRÁV (ISS) dobíhající Výpoetní systémy od , 1. roník Veejnoprávní innosti s podporou ICT od , 1. roník Cílem studia je rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta získané ve stedním vzdlání, které umožní studentovi lepší umístní na trhu práce. Právní subjektivita lánek 3, je zízena jako jedna právnická osoba a vykonává innost stední školy a vyšší odborné školy. Pijímání ke studiu lánek 4 (1) Podmínkou pro pijetí ke studiu je úspšn vykonaná maturitní zkouška na stední škole a výsledek pijímacího ízení. (2) Pijímací ízení vyhlašuje a jeho formu uruje v souladu s 93 a 94 zákona. 561/2004 Sb., zákon o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání, v platném znní, (dále jen školský zákon) a 2 vyhlášky. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdlávání, v platném znní, (dále jen vyhláška o VOŠ) editel školy. 1/ 13

2 Školné lánek 5 (1) Školné iní 3000,- K za školní rok pro technické obory a pro obory veejnoprávní 2500,- K za školní rok. (2) Student uhradí školné ve dvou splátkách: a) nejpozdji do 15. íjna za zimní období ástku 1.500K (technické obory) a 1250K ( veejnoprávní obory) b) nejpozdji do 15.února za letní období píslušného školního roku ástku K (technické obory) a 1250 K (veejnoprávní obory) c) Pijatý uchaze o studium musí uhradit první splátku školného nejpozdji do 15 dn po obdržení rozhodnutí o pijetí ke vzdlávání. (3) editel školy mže ve výjimených pípadech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanní ástky uvedené v odstavci 1, resp. 2 a), a to zejména v pípad, je-li jeho celkový studijní prmr za pedchozí roník studia VOŠ 1,50 a lepší, popípad, když píjem všech len rodiny po zaplacení školného klesne pod 1,5 násobek životního minima. Pípadné snížení školeného se provádí na základ písemné žádosti studenta, k níž doloží všechny požadované doklady. (4) Pi pijetí ke vzdlávání v prbhu školního roku uhradí student pomrnou ástku za píslušné období nejpozdji do 15 dn ode dne, kdy rozhodnutí o pijetí nabylo právní moci. (5) Pi perušení studia nebo ukonení vzdlávání v prbhu zimního nebo letního období se školné nevrací. (6) Neuhradí-li student školné ve stanovených termínech, bude s ním zahájeno správní ízení ve vci vylouení studenta ze školy. Práva a povinnosti student lánek 6 (1) Student má vedle práv výslovn uvedených v jiných láncích tohoto školního ádu zejména tato další práva: a) úastnit se povinného teoretického i praktického vyuování a odborné praxe podle rozvrhu hodin píslušné studijní skupiny a být informován o pípadných zmnách v obsahu i organizaci vzdlávání; b) být seznámen s uebním plánem, formami výuky, školním ádem a jejich pípadnými zmnami; c) v rámci daných kapacit využívat Internet k innostem spojeným s pedmtem výuky školy; d) pi dodržování provozních a bezpenostních pedpis využívat školní klub, posilovnu a kopírovací stroj; e) být na poátku vzdlávání pouen o cílech vzdlávání na VOŠ a o možnostech svého budoucího uplatnní po úspšném ukonení vzdlávání; f) požádat o uznání zkoušek z pípadného pedchozího studia na jiné vyšší odborné škole nebo vysoké škole; g) být pi zahájení výuky pedmtu seznámen anotací, náplní pedmtu, literaturou a požadavky na klasifikaci i zápoet; h) být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v pípad, že z vážných a doložených dvod nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu; 2/ 13

3 i) požádat o komisionální pezkoušení v pípad, že je pesvden o neobjektivnosti klasifikace z nkterého vyuovacího pedmtu, a to nejpozdji do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvdl; j) využívat volných konzultaních hodin uitel VOŠ ke zdokonalení studijní pípravy; k) zanechat vzdlávání; l) požádat o perušení vzdlávání; m) požádat o opakování roníku. (2) Student má vedle povinností výslovn zmínných v jiných láncích školního ádu zejména tyto další povinnosti: a) plnit ustanovení tohoto školního ádu, dodržovat platné právní pedpisy i vnitní pedpisy školy, pokyny a naízení pedagogických pracovník školy. b) ve škole, na pracovištích v rámci praxe i na veejnosti vystupovat slušn a v souladu s obecn platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou povst školy; c) dodržovat ve škole obecn respektovaná pravidla spoleenského jednání, a to jak ve vztahu k uitelskému sboru a administrativním pracovníkm školy, tak ve styku se spolužáky ; d) sdlit na zaátku studia a pi každé zmn adresu trvalého a eventuálního pechodného pobytu,telefonického spojení a dalších osobních údaj; e) pedložit veškerou pedepsanou osobní dokumentaci (vysvdení o pedchozím studiu, praxi apod.); f) sdlovat škole neprodlen všechny skutenosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolužák a pracovník školy, k poškození nebo odcizení majetku a zaízení školy; g) dodržovat zákaz kouení, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách a okolí školy; h) prbžn sledovat sdlení editele školy a jiné dokumenty zveejované na nástnkách a www stránkách školy; Školní rok a organizace vzdlávání lánek 8 (1) Školní vyuování trvá ve školním roce 40 týdn, z toho 32 týdn trvá školní výuka, 6 týdn je ureno pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, 2 týdny tvoí asová rezerva. Teoretická a praktická píprava v posledním období vzdlávacího programu trvá nejmén 14 týdn. (2) Zaátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, školních prázdnin, pípadn další lenní školního roku stanoví v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem editel školy. (3) Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy, odborné praxe a po dohod zkoušejícího i zkušební komise se studentem i zkoušky. Volný as student v dob školních prázdnin nesmí být tmito innostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny. (4) Teoretická píprava se uskuteuje formou pednášek, konzultací, cviení a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. (5) Zaátek a konec teoretické pípravy a praktického vyuování a rozvrh hodin vetn pestávek stanoví editel školy v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem a zveejní je na pístupném míst ve škole. 3/ 13

4 Forma studia lánek 9 (1) Studium se uskuteuje v denní form. (2) Výjimen mže být organizováno jako individuální. (3) Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z akreditovaného uebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pti dn v týdnu. Pednášky mohou být organizovány pro celý roník souasn. (4) Výuka se realizuje prostednictvím tchto metodických prostedk: pednášky cviení praktická cviení konzultace odborná praxe Individuální studijní plán lánek 10 (1) Individuální studijní plán (dále též ISP) se povoluje studentovi ze závažných dvod na základ projednání jeho písemné žádosti. ISP umožuje studentovi upravit si nkteré své studijní záležitosti dle individuální poteby. I v takovém pípad však musí být ISP sestaven bezpodmínen v souladu s uebními plány jednotlivých roník, individualita plánu spoívá zpravidla ve snížení nárok na povinnou úast ve výuce a v možnosti rozvrhnout si studium jednoho roníku na více období. (2) Student je samozejm povinen i v rámci ISP splnit všechny studijní povinnosti celého uebního plánu školy.. (3) Individuální studijní plán zahrnuje zejména: obsah a rozsah uiva seznam doporuené literatury termíny a formy prbžného hodnocení studenta konzultace formy a termíny zkoušek. Obsah studia lánek 11 (1) Obsah studia je uren akreditovaným uebním plánem. Tento uební plán obsahuje výet povinných vyuovacích pedmt, jejich hodinových dotací a všechny další pedepsané studijní povinnosti. V nezbytné míe mže být modifikován podle situace a poteb školy. (2) Veškeré pedmty, které si student zapíše do indexu, jsou pro nj závazné. 4/ 13

5 Zápis do roníku lánek 12 (1) Do prvního roníku se studenti zapisují na základ splnní všech podmínek uvedených v l. 4 tohoto ádu. (2) Student pi zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho ádného studia na VOŠ. (3) Podmínkou pro zápis do každého dalšího roníku studia je splnní povinností stanovených studijním plánem a vyrovnání závazk z absolvovaného roníku vzdlávání (napíklad školné, zápjky apod.). (4) Do každého roníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje editel školy ve sdlení o organizaci daného školního roku. V odvodnných pípadech mže být zápis vykonán v náhradním termínu. (5) Zápis provádí zástupce editele VOŠ, který rovnž potvrzuje splnní studijních povinností studenta v píslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i vasné zaplacení školného. (6) Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal. Úast ve vyuování lánek 13 (1) Úast ve vyuování je pro studenty povinná. (2) Minimální rozsah pítomnosti studenta pi výuce, zpsob omluvy a náhrady absence ve výuce urí na zaátku každého studijního období vyuující. (3) Úast ve vyuování je evidována v záznamech o docházce, kterou sledují vyuující jednotlivých pedmt. Splnní povinné úasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápoet. (4) editel mže na základ písemné žádosti, studenta uvolnit z úasti na jednotlivém pedmtu teoretického vyuování, a to zejména v pípad uznání dosaženého vzdlání. (5) Jestliže se student neúastní po dobu nejmén 20 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není ádn omluvena, vyzve ho na základ upozornní tídního uitele editel školy písemn, aby neprodlen doložil dvody své nepítomnosti; zárove ho upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Jestliže do 3 týdn od doruení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhty vzdlávání zanechal. Tímto dnem pestává být studentem vyšší odborné školy. Evidence prbhu studia lánek 14 (1) Prbh výuky zaznamenává vyuující pro daný pedmt do tídní knihy. (2) Dvakrát ron (na konci každého období) provádí tídní uitel kontrolu výkaz o studiu. (3) Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole TU, a to v termínu stanoveném editelem školy. 5/ 13

6 Hodnocení a klasifikace student lánek 15 (1) Studenti jsou hodnoceni vždy za píslušné období. Pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž student koná zkoušku, a pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž je student hodnocen jiným zpsobem, stanoví akreditovaný vzdlávací program. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V pípad lenní obsahu vzdlávání do jiných ucelených ástí uiva než pedmt se vydává studentovi potvrzení o jejich absolvování. (2) Do vyššího roníku postoupí student, který úspšn splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdlávacím programem pro píslušný roník. (3) Hodnocení se provádí formou a) prbžného hodnocení, b) zápotu, c) zkoušky. (4) Prbžné hodnocení studenta se mže uskuteovat v semináích, ve cvieních, v praktickém vyuování, v odborné praxi a pi exkurzích. Vyuující provádí prbžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol a semestrálními pracemi. Výsledky prbžného hodnocení mohou být píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce a zápotu. Do výkazu o studiu se prbžné hodnocení nezapisuje. (5) Zápoet se udluje za splnní požadavk, které pro jeho získání uruje program pedmtu. Zápoet udluje vyuující pedmtu, za který se zápoet udluje. Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem "zapoteno", k emuž se pipojí datum jeho udlení a podpis vyuujícího. Neudlení zápotu se do výkazu o studiu nezapisuje. (6) Zkouškami se provují vdomosti studenta z pedmtu a jeho schopnost uplatovat poznatky získané studiem. (7) Podle zpsobu provedení mže mít zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. (8) Výsledky zkoušky jsou hodnoceny známkami: a) 1 - výborn, b) 2 - velmi dobe, c) 3 - dobe, d) 4 - nevyhovl/a. (9) V pípad, že je nutné urit prospchový prmr, zapoítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek. (10) Výsledek zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a pipojí datum a podpis. (11) Zkoušející urí termíny pro konání zkoušek z jednotlivých pedmt v dostateném potu a asovém pedstihu. (12) ádné termíny: a) zápot se zpravidla vypisují na poslední týden výuky v daném období. Podmínky k udlení zápot musí být splnny nejpozdji do konce období pro získání klasifikace; b) zkoušek se vypisují tak, aby v témže období pro získání klasifikace mohl být vykonán i 1. opravný termín. (13) Nepihlásí-li se student bez závažného dvodu k ádnému pop. 1. opravnému termínu, tento mu automaticky propadá. (14) K vypsaným ádným i opravným termínm je teba se závazn pihlásit. Nedostaví-li se student bez omluvy k píslušnému termínu, má se za to, že neuspl. (15) V pípad 2.opravného termínu se vždy použije forma komisionální zkoušky v souladu s 6 vyhlášky o VOŠ. 6/ 13

7 Odklady zkoušek a zápot lánek 16 (1) V závažných pípadech ádn doložených zejména lékaským potvrzením mže zkoušející uitel omluvit neúast studenta na zkoušce a povolit náhradní termín. (2) Odhlásit se ze zkoušky lze nejpozdji jeden den ped stanoveným termínem zkoušky. (3) Ve výjimených pípadech, kdy student nemohl ze závažných dvod splnit studijní povinnosti v období pro získání hodnocení, mže editel školy povolit prodloužení zkouškového období, a to pro zimní období nejdéle do 31. bezna, pro letní období do 30.záí, na základ písemné žádosti. (4) V pípad, že nelze studenta hodnotit ze závažných dvod (zejména závažných zdravotních dvod), urí editel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukoneno. Hodnocení musí být ukoneno nejpozdji do konce následujícího období. (5) O prodloužení zkouškového období z dvod uvedených v lánku 16, odstavec (3) a (4) tohoto školního ádu mže student požádat na pedepsaném formulái VOŠ. Žádost je nutné podat ped skonením ádného období pro získání hodnocení. Žádosti podané ze zdravotních dvod je nutno doložit lékaským potvrzením. Nesplnní studijních povinností lánek 17 (1) Nesplnil-li student své studijní povinnosti z pedchozího období ke stanovenému termínu, mže: a) požádat o opakování roníku; piemž pedmty, které byly zakoneny klasifikací výborn i velmi dobe, student neopakuje. b) ukonit studium; (2) Pokud student nepožádá o žádnou z tchto možností, má se za to, že studia zanechal. (3) Pokud je studentovi žádost o opakování roníku i období zamítnuta, je vylouen ze studia z dvodu nesplnní studijních povinností. Perušení studia lánek 18 (1) Studium lze perušit na žádost studenta, a to i opakovan, na dobu 2 let. (2) Po dobu perušení studia není student studentem školy. (3) Žádost o perušení studia student podává na formulái VOŠ. (4) O žádosti rozhoduje editel školy. (5) Student je povinen požádat o perušení studia nejpozdji do nebo píslušného kalendáního roku. (6) Student je povinen pi perušení studia odevzdat svj studijní prkaz. (7) Po uplynutí doby povoleného perušení studia je student povinen dostavit se na studijní oddlení k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dn od posledního dne období, na které bylo perušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukonené. (8) Pokud došlo v dob perušení studia ke zmnám uebního plánu pípadn zmnám podmínek studia, je student povinen zmnný plán plnit a podmínky respektovat. V pípad poteby mu mže být editelem VOŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. 7/ 13

8 Pestup z jiné VOŠ, pijímání do vyššího roníku vzdlávání ve VOŠ lánek 19 (1) Student mže požádat o pestup z jiné VOŠ. (2) editel mže stanovit rozdílové zkoušky, jejich obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. (3) editel školy mže uchazee pijmout do vyššího než prvního roníku vzdlávání ve vyšší odborné škole. V rámci pijímacího ízení mže editel školy po posouzení doklad uchazee o pedchozím vzdlávání stanovit jako podmínku pijetí vykonání zkoušky a urit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem píslušného oboru vzdlání. V pípad, že editel školy rozhodne o pijetí uchazee, urí roník, do nhož bude uchaze zaazen. Ukonování studia absolutoriem lánek 20 (1) Vyšší odborné vzdlávání se ukonuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdlávání je vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Oznaení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista ( DiS. ). (2) Podmínkou pro absolutorium je úspšné ukonení tetího roníku, a to zpsobem stanoveným akreditovaným vzdlávacím programem. (3) Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných pedmt, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (4) Absolutorium lze vykonat nejpozdji do 5 let od úspšného ukonení tetího roníku vzdlávání. (5) Složí-li student úspšn absolutorium, pestává být studentem školy dnem, který následuje po dni, kdy vykonal absolutorium. I. Absolventská práce (a) Vlastní návrh absolventské práce mže pedložit student školy k posouzení zástupci editele školy pro VOŠ. V pípad, že v ureném termínu editelem školy, studenti neodevzdají vlastní návrh absolventské práce, pedloží jim výbr témat škola. (b) Absolventská práce mže být zpracována a obhajována spolen nkolika studenty, studenti jsou hodnoceni i v tomto pípad jednotliv. (c) Absolventská práce a její obhajoba mže obsahovat také ást ovující praktické dovednosti. (d) Student odevzdává absolventskou práci ve tech vyhotoveních a CD v termínu, který stanovuje editel školy. (e) editel jmenuje vedoucího absolventské práce a oponenta. Oponent zpracovává oponentský posudek. Vedoucí absolventské práce písemn hodnotí absolventskou práci. II. Termíny konání absolutoria Termíny stanovuje editel školy v období: ádný termín od 1. do 30. ervna opravné a náhradní termíny od 1. do 30. záí a od do 28. února. ádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny jsou zveejnny msíc pedem na viditelném míst ve škole a na www stránkách školy. 8/ 13

9 III. Organizace absolutoria (a) (b) (c) (d) (e) Ped zahájením absolutoria neprobíhá výuka student tetího roníku v rozsahu nejmén 5 po sob následujících pracovních dn. Píprava na zkoušku z odborných pedmt, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, pokud je její souástí virtuální nebo jiná prezentace, mže trvat maximáln 40 minut. Zkouška z odborných pedmt i cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných pedmt se mže skládat maximáln ze 3 odborných pedmt, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. IV. Hodnocení absolutoria (a) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborn, 2 velmi dobe, 3 dobe, 4 nevyhovl/a. (b) Do celkového hodnocení absolutoria je zapoítává klasifikace zkoušky z odborných pedmt, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (c) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjaduje stupni: prospl s vyznamenáním není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 2 velmi dobe a prmrný prospch studenta pi absolutoriu není horší než 1,50, prospl není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 3 dobe, neprospl - je-li hodnocení z nkteré zkoušky nebo obhajoby absolventské práce stupe 4 nevyhovl/a. (d) Celkové hodnocení absolutoria i jednotlivých zkoušek oznámí studentovi pedseda Zkušební komise, a t o v den, kdy student konal absolutorium. V. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky (a) (b) (c) (d) Neprospl-li student z nkteré zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, mže konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventskou práci, a to do 6 msíc od ádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu je možné konat nejvýše dvakrát. Termín konání stanovuje zkušební komise. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostaví a svou nepítomnost ádn omluví nejpozdji do 3 pracovních dn od konání zkoušky pedsedovi zkušební komise má právo konat náhradní zkoušku. Náhradní zkoušku má právo konat také student, který nekonal absolutorium, protože neukonil tetí roník vzdlávání podle podmínek stanovených akreditovaným vzdlávacím programem. V závažných pípadech mže pedseda zkušební komise povolit konání náhradní zkoušky i v pípad, že student ádn omluví svou nepítomnost po uplynutí 3 prac. dn od konání zkoušky. Pokud student neuspje u náhradní zkoušky, má právo na opravnou zkoušku stejn jako by konal absolutorium v ádném termínu. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostavil 9/ 13

10 (e) a ádn svou nepítomnost neomluvil, omluva nebyla pijata nebo byl ze zkoušky vylouen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspšn. Pokud student nevykonal úspšn absolutorium,zstává studentem školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit, a to se všemi právy a povinnostmi. VI. Zkušební komise (a) (b) Zkušební komise je tvoena stálými leny a dalšími leny. Pedsedou je pedagogický pracovník z jiné VOŠ nebo vysoké školy. Stálými leny jsou: pedseda, místo pedseda a vedoucí uitel studijní skupiny. Dalšími leny jsou uitel píslušného pedmtu, písedící, který vyuuje daný pedmt, vedoucí absolventské práce a její oponent. lenem zkušební komise mže být i odborník z praxe. Pedsedu komise jmenuje krajský úad. Ostatní leny jmenuje editel školy. VII. Pezkoumání prbhu a výsledk absolutoria (a) Každý student, který konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, mže písemn požádat krajský úad do 8 dn ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o pezkoumání jejího prbhu a výsledku této zkoušky. Krajský úad rozhodne o žádosti ve lht 30 dn ode dne jejího doruení. Výsledek zkoušky zmní nebo zruší a naídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že pi této zkoušce byly porušeny právní pedpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na ádný prbh nebo výsledek zkoušky. Zjistí-li, že zkouška probhla v souladu s právními pedpisy a podmínkami stanovenými akreditovaným vzdlávacím programem, výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozdji do 15 dn ode dne vydání rozhodnutí, a to ped zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úad. (b) Student má právo nahlédnout do všech materiál, které se týkají jeho osoby a které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Vyazení absolvent školy a jejich oznaení lánek 21 (1) Studentm, kteí úspšn vykonali absolutorium, vydá škola vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. (2) Oznaení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkrácen "DiS."). (3) Student pestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspšn vykonal absolutorium. (4) Nevykonal-li student úspšn absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit. Pedasné ukonení studia lánek 22 (1) Studium mže být pedasn ukoneno za tchto okolností: 10/ 13

11 a) ze strany školy: vylouením studenta ze studia pro nesplnní studijních povinností stanovených studijním plánem (pedepsané zápoty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.); pokud má škola dvodn za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal b) ze strany studenta: zanecháním studia; student pestává být studentem školy na základ svého písemného oznámení editeli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdlení, nejdíve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdlení o zanechání studia editeli dorueno; c) smrtí studenta. (2) Jestliže byl student vylouen ze studia podle pedchozího bodu odstavce a,b, mže se ucházet o nové pijetí ke studiu dle pravidel pijímacího ízení. Styk student s organizaními útvary VOŠ lánek 23 (1) Studijní záležitosti student VOŠ vyizuje prostednictvím a) tídního uitele, b) zástupce editele VOŠ, c) editele školy prostednictvím sekretariátu školy (2) Studijní záležitosti vyizují studenti VOŠ v dob konzultaních hodin tídního uitele a zástupce editele VOŠ, ve stanovených úedních hodinách sekretariátu školy. V jiné dob pouze výjimen a v odvodnných pípadech. Odborná praxe lánek 24 (1) Rozsah odborné praxe stanoví akreditované studijní programy píslušných obor. (2) Studenti jsou povinni se aktivn podílet na zajiš ování odborné praxe, a to pedevším v míst svého trvalého bydlišt. (3) Odborná praxe je realizována na základ Smlouvy o zabezpeení odborné praxe, kterou uzavírá škola se studentem VOŠ a s píslušnou organizací. (4) Neúast studenta na píprav zajištní praxe je považována za porušení jeho studijních povinností. (5) Student je povinen po nástupu na praxi vést denní záznamy o prbhu praxe, které pedkládá ke kontrole svému vedoucímu praxe pop. tídnímu uiteli.. (6) Student je povinen v prbhu praxe dbát pokyn vedoucího praxe a dodržovat bezpenostní a požární pedpisy pracovišt a mimoádné pedpisy pracovišt, kde praxi vykonává. Dále je povinen dbát zásad spoleenského chování a vystupovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy. (7) Záznam o absolvování praxe provede po jejím ukonení zástupce editele pro VOŠ. (8) Nevykonání praxe bude posuzováno jako nesplnní studijních povinností se všemi z toho plynoucími dsledky. 11/ 13

12 Závrená ustanovení lánek 25 (1) Tento školní ád je vydán v souladu se školským zákonem a vyhláškou o VOŠ. Pokud by se ukázalo, že nkteré ustanovení tohoto školního ádu je v rozporu s výše uvedenými nebo jinými obecn závaznými právními pedpisy, stává se automaticky neplatným, piemž ostatní ustanovení školního ádu zstávají v platnosti. (2) V pípadech, které neeší tento školní ád, školský zákon ani vyhláška o VOŠ, rozhodne v rámci svých pravomocí editel školy. Souástí školního ádu VOŠ jsou platné uební plány. Schválený akreditovaný vzdlávací program je k nahlédnutí na www. 12/ 13

13 Schváleno dne: Za vedení školy: Ing. Jan Lacina editel školy Za školskou radu: Ing. Jan ehák pedseda školské rady 13/ 13

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI lánek 1 Doktorský studijní program a obory doktorského studia 1) Doktorský studijní program je zamen na vdecké

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1 Technické pedpisy Zkoušky DAN Stránka 2 Historie zmn Datum revize, verze. Zmny, doplnní (popis) Vypracoval 11.7.2016, V1.0 Nové pojetí. Ruší všechny pedchozí pedpisy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více