Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu"

Transkript

1 ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu v oborech: VÝPOETNÍ SYSTÉMY (VS) - dobíhající INFORMATIKA VE STÁTNÍ SPRÁV (ISS) dobíhající Výpoetní systémy od , 1. roník Veejnoprávní innosti s podporou ICT od , 1. roník Cílem studia je rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta získané ve stedním vzdlání, které umožní studentovi lepší umístní na trhu práce. Právní subjektivita lánek 3, je zízena jako jedna právnická osoba a vykonává innost stední školy a vyšší odborné školy. Pijímání ke studiu lánek 4 (1) Podmínkou pro pijetí ke studiu je úspšn vykonaná maturitní zkouška na stední škole a výsledek pijímacího ízení. (2) Pijímací ízení vyhlašuje a jeho formu uruje v souladu s 93 a 94 zákona. 561/2004 Sb., zákon o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání, v platném znní, (dále jen školský zákon) a 2 vyhlášky. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdlávání, v platném znní, (dále jen vyhláška o VOŠ) editel školy. 1/ 13

2 Školné lánek 5 (1) Školné iní 3000,- K za školní rok pro technické obory a pro obory veejnoprávní 2500,- K za školní rok. (2) Student uhradí školné ve dvou splátkách: a) nejpozdji do 15. íjna za zimní období ástku 1.500K (technické obory) a 1250K ( veejnoprávní obory) b) nejpozdji do 15.února za letní období píslušného školního roku ástku K (technické obory) a 1250 K (veejnoprávní obory) c) Pijatý uchaze o studium musí uhradit první splátku školného nejpozdji do 15 dn po obdržení rozhodnutí o pijetí ke vzdlávání. (3) editel školy mže ve výjimených pípadech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanní ástky uvedené v odstavci 1, resp. 2 a), a to zejména v pípad, je-li jeho celkový studijní prmr za pedchozí roník studia VOŠ 1,50 a lepší, popípad, když píjem všech len rodiny po zaplacení školného klesne pod 1,5 násobek životního minima. Pípadné snížení školeného se provádí na základ písemné žádosti studenta, k níž doloží všechny požadované doklady. (4) Pi pijetí ke vzdlávání v prbhu školního roku uhradí student pomrnou ástku za píslušné období nejpozdji do 15 dn ode dne, kdy rozhodnutí o pijetí nabylo právní moci. (5) Pi perušení studia nebo ukonení vzdlávání v prbhu zimního nebo letního období se školné nevrací. (6) Neuhradí-li student školné ve stanovených termínech, bude s ním zahájeno správní ízení ve vci vylouení studenta ze školy. Práva a povinnosti student lánek 6 (1) Student má vedle práv výslovn uvedených v jiných láncích tohoto školního ádu zejména tato další práva: a) úastnit se povinného teoretického i praktického vyuování a odborné praxe podle rozvrhu hodin píslušné studijní skupiny a být informován o pípadných zmnách v obsahu i organizaci vzdlávání; b) být seznámen s uebním plánem, formami výuky, školním ádem a jejich pípadnými zmnami; c) v rámci daných kapacit využívat Internet k innostem spojeným s pedmtem výuky školy; d) pi dodržování provozních a bezpenostních pedpis využívat školní klub, posilovnu a kopírovací stroj; e) být na poátku vzdlávání pouen o cílech vzdlávání na VOŠ a o možnostech svého budoucího uplatnní po úspšném ukonení vzdlávání; f) požádat o uznání zkoušek z pípadného pedchozího studia na jiné vyšší odborné škole nebo vysoké škole; g) být pi zahájení výuky pedmtu seznámen anotací, náplní pedmtu, literaturou a požadavky na klasifikaci i zápoet; h) být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v pípad, že z vážných a doložených dvod nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu; 2/ 13

3 i) požádat o komisionální pezkoušení v pípad, že je pesvden o neobjektivnosti klasifikace z nkterého vyuovacího pedmtu, a to nejpozdji do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvdl; j) využívat volných konzultaních hodin uitel VOŠ ke zdokonalení studijní pípravy; k) zanechat vzdlávání; l) požádat o perušení vzdlávání; m) požádat o opakování roníku. (2) Student má vedle povinností výslovn zmínných v jiných láncích školního ádu zejména tyto další povinnosti: a) plnit ustanovení tohoto školního ádu, dodržovat platné právní pedpisy i vnitní pedpisy školy, pokyny a naízení pedagogických pracovník školy. b) ve škole, na pracovištích v rámci praxe i na veejnosti vystupovat slušn a v souladu s obecn platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou povst školy; c) dodržovat ve škole obecn respektovaná pravidla spoleenského jednání, a to jak ve vztahu k uitelskému sboru a administrativním pracovníkm školy, tak ve styku se spolužáky ; d) sdlit na zaátku studia a pi každé zmn adresu trvalého a eventuálního pechodného pobytu,telefonického spojení a dalších osobních údaj; e) pedložit veškerou pedepsanou osobní dokumentaci (vysvdení o pedchozím studiu, praxi apod.); f) sdlovat škole neprodlen všechny skutenosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolužák a pracovník školy, k poškození nebo odcizení majetku a zaízení školy; g) dodržovat zákaz kouení, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách a okolí školy; h) prbžn sledovat sdlení editele školy a jiné dokumenty zveejované na nástnkách a www stránkách školy; Školní rok a organizace vzdlávání lánek 8 (1) Školní vyuování trvá ve školním roce 40 týdn, z toho 32 týdn trvá školní výuka, 6 týdn je ureno pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, 2 týdny tvoí asová rezerva. Teoretická a praktická píprava v posledním období vzdlávacího programu trvá nejmén 14 týdn. (2) Zaátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v ádném termínu, školních prázdnin, pípadn další lenní školního roku stanoví v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem editel školy. (3) Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy, odborné praxe a po dohod zkoušejícího i zkušební komise se studentem i zkoušky. Volný as student v dob školních prázdnin nesmí být tmito innostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny. (4) Teoretická píprava se uskuteuje formou pednášek, konzultací, cviení a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. (5) Zaátek a konec teoretické pípravy a praktického vyuování a rozvrh hodin vetn pestávek stanoví editel školy v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem a zveejní je na pístupném míst ve škole. 3/ 13

4 Forma studia lánek 9 (1) Studium se uskuteuje v denní form. (2) Výjimen mže být organizováno jako individuální. (3) Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z akreditovaného uebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pti dn v týdnu. Pednášky mohou být organizovány pro celý roník souasn. (4) Výuka se realizuje prostednictvím tchto metodických prostedk: pednášky cviení praktická cviení konzultace odborná praxe Individuální studijní plán lánek 10 (1) Individuální studijní plán (dále též ISP) se povoluje studentovi ze závažných dvod na základ projednání jeho písemné žádosti. ISP umožuje studentovi upravit si nkteré své studijní záležitosti dle individuální poteby. I v takovém pípad však musí být ISP sestaven bezpodmínen v souladu s uebními plány jednotlivých roník, individualita plánu spoívá zpravidla ve snížení nárok na povinnou úast ve výuce a v možnosti rozvrhnout si studium jednoho roníku na více období. (2) Student je samozejm povinen i v rámci ISP splnit všechny studijní povinnosti celého uebního plánu školy.. (3) Individuální studijní plán zahrnuje zejména: obsah a rozsah uiva seznam doporuené literatury termíny a formy prbžného hodnocení studenta konzultace formy a termíny zkoušek. Obsah studia lánek 11 (1) Obsah studia je uren akreditovaným uebním plánem. Tento uební plán obsahuje výet povinných vyuovacích pedmt, jejich hodinových dotací a všechny další pedepsané studijní povinnosti. V nezbytné míe mže být modifikován podle situace a poteb školy. (2) Veškeré pedmty, které si student zapíše do indexu, jsou pro nj závazné. 4/ 13

5 Zápis do roníku lánek 12 (1) Do prvního roníku se studenti zapisují na základ splnní všech podmínek uvedených v l. 4 tohoto ádu. (2) Student pi zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho ádného studia na VOŠ. (3) Podmínkou pro zápis do každého dalšího roníku studia je splnní povinností stanovených studijním plánem a vyrovnání závazk z absolvovaného roníku vzdlávání (napíklad školné, zápjky apod.). (4) Do každého roníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje editel školy ve sdlení o organizaci daného školního roku. V odvodnných pípadech mže být zápis vykonán v náhradním termínu. (5) Zápis provádí zástupce editele VOŠ, který rovnž potvrzuje splnní studijních povinností studenta v píslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i vasné zaplacení školného. (6) Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal. Úast ve vyuování lánek 13 (1) Úast ve vyuování je pro studenty povinná. (2) Minimální rozsah pítomnosti studenta pi výuce, zpsob omluvy a náhrady absence ve výuce urí na zaátku každého studijního období vyuující. (3) Úast ve vyuování je evidována v záznamech o docházce, kterou sledují vyuující jednotlivých pedmt. Splnní povinné úasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápoet. (4) editel mže na základ písemné žádosti, studenta uvolnit z úasti na jednotlivém pedmtu teoretického vyuování, a to zejména v pípad uznání dosaženého vzdlání. (5) Jestliže se student neúastní po dobu nejmén 20 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není ádn omluvena, vyzve ho na základ upozornní tídního uitele editel školy písemn, aby neprodlen doložil dvody své nepítomnosti; zárove ho upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Jestliže do 3 týdn od doruení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhty vzdlávání zanechal. Tímto dnem pestává být studentem vyšší odborné školy. Evidence prbhu studia lánek 14 (1) Prbh výuky zaznamenává vyuující pro daný pedmt do tídní knihy. (2) Dvakrát ron (na konci každého období) provádí tídní uitel kontrolu výkaz o studiu. (3) Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole TU, a to v termínu stanoveném editelem školy. 5/ 13

6 Hodnocení a klasifikace student lánek 15 (1) Studenti jsou hodnoceni vždy za píslušné období. Pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž student koná zkoušku, a pedmty, popípad jiné ucelené ásti uiva, z nichž je student hodnocen jiným zpsobem, stanoví akreditovaný vzdlávací program. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V pípad lenní obsahu vzdlávání do jiných ucelených ástí uiva než pedmt se vydává studentovi potvrzení o jejich absolvování. (2) Do vyššího roníku postoupí student, který úspšn splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdlávacím programem pro píslušný roník. (3) Hodnocení se provádí formou a) prbžného hodnocení, b) zápotu, c) zkoušky. (4) Prbžné hodnocení studenta se mže uskuteovat v semináích, ve cvieních, v praktickém vyuování, v odborné praxi a pi exkurzích. Vyuující provádí prbžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol a semestrálními pracemi. Výsledky prbžného hodnocení mohou být píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce a zápotu. Do výkazu o studiu se prbžné hodnocení nezapisuje. (5) Zápoet se udluje za splnní požadavk, které pro jeho získání uruje program pedmtu. Zápoet udluje vyuující pedmtu, za který se zápoet udluje. Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem "zapoteno", k emuž se pipojí datum jeho udlení a podpis vyuujícího. Neudlení zápotu se do výkazu o studiu nezapisuje. (6) Zkouškami se provují vdomosti studenta z pedmtu a jeho schopnost uplatovat poznatky získané studiem. (7) Podle zpsobu provedení mže mít zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. (8) Výsledky zkoušky jsou hodnoceny známkami: a) 1 - výborn, b) 2 - velmi dobe, c) 3 - dobe, d) 4 - nevyhovl/a. (9) V pípad, že je nutné urit prospchový prmr, zapoítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek. (10) Výsledek zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a pipojí datum a podpis. (11) Zkoušející urí termíny pro konání zkoušek z jednotlivých pedmt v dostateném potu a asovém pedstihu. (12) ádné termíny: a) zápot se zpravidla vypisují na poslední týden výuky v daném období. Podmínky k udlení zápot musí být splnny nejpozdji do konce období pro získání klasifikace; b) zkoušek se vypisují tak, aby v témže období pro získání klasifikace mohl být vykonán i 1. opravný termín. (13) Nepihlásí-li se student bez závažného dvodu k ádnému pop. 1. opravnému termínu, tento mu automaticky propadá. (14) K vypsaným ádným i opravným termínm je teba se závazn pihlásit. Nedostaví-li se student bez omluvy k píslušnému termínu, má se za to, že neuspl. (15) V pípad 2.opravného termínu se vždy použije forma komisionální zkoušky v souladu s 6 vyhlášky o VOŠ. 6/ 13

7 Odklady zkoušek a zápot lánek 16 (1) V závažných pípadech ádn doložených zejména lékaským potvrzením mže zkoušející uitel omluvit neúast studenta na zkoušce a povolit náhradní termín. (2) Odhlásit se ze zkoušky lze nejpozdji jeden den ped stanoveným termínem zkoušky. (3) Ve výjimených pípadech, kdy student nemohl ze závažných dvod splnit studijní povinnosti v období pro získání hodnocení, mže editel školy povolit prodloužení zkouškového období, a to pro zimní období nejdéle do 31. bezna, pro letní období do 30.záí, na základ písemné žádosti. (4) V pípad, že nelze studenta hodnotit ze závažných dvod (zejména závažných zdravotních dvod), urí editel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukoneno. Hodnocení musí být ukoneno nejpozdji do konce následujícího období. (5) O prodloužení zkouškového období z dvod uvedených v lánku 16, odstavec (3) a (4) tohoto školního ádu mže student požádat na pedepsaném formulái VOŠ. Žádost je nutné podat ped skonením ádného období pro získání hodnocení. Žádosti podané ze zdravotních dvod je nutno doložit lékaským potvrzením. Nesplnní studijních povinností lánek 17 (1) Nesplnil-li student své studijní povinnosti z pedchozího období ke stanovenému termínu, mže: a) požádat o opakování roníku; piemž pedmty, které byly zakoneny klasifikací výborn i velmi dobe, student neopakuje. b) ukonit studium; (2) Pokud student nepožádá o žádnou z tchto možností, má se za to, že studia zanechal. (3) Pokud je studentovi žádost o opakování roníku i období zamítnuta, je vylouen ze studia z dvodu nesplnní studijních povinností. Perušení studia lánek 18 (1) Studium lze perušit na žádost studenta, a to i opakovan, na dobu 2 let. (2) Po dobu perušení studia není student studentem školy. (3) Žádost o perušení studia student podává na formulái VOŠ. (4) O žádosti rozhoduje editel školy. (5) Student je povinen požádat o perušení studia nejpozdji do nebo píslušného kalendáního roku. (6) Student je povinen pi perušení studia odevzdat svj studijní prkaz. (7) Po uplynutí doby povoleného perušení studia je student povinen dostavit se na studijní oddlení k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dn od posledního dne období, na které bylo perušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukonené. (8) Pokud došlo v dob perušení studia ke zmnám uebního plánu pípadn zmnám podmínek studia, je student povinen zmnný plán plnit a podmínky respektovat. V pípad poteby mu mže být editelem VOŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. 7/ 13

8 Pestup z jiné VOŠ, pijímání do vyššího roníku vzdlávání ve VOŠ lánek 19 (1) Student mže požádat o pestup z jiné VOŠ. (2) editel mže stanovit rozdílové zkoušky, jejich obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. (3) editel školy mže uchazee pijmout do vyššího než prvního roníku vzdlávání ve vyšší odborné škole. V rámci pijímacího ízení mže editel školy po posouzení doklad uchazee o pedchozím vzdlávání stanovit jako podmínku pijetí vykonání zkoušky a urit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem píslušného oboru vzdlání. V pípad, že editel školy rozhodne o pijetí uchazee, urí roník, do nhož bude uchaze zaazen. Ukonování studia absolutoriem lánek 20 (1) Vyšší odborné vzdlávání se ukonuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdlávání je vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Oznaení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista ( DiS. ). (2) Podmínkou pro absolutorium je úspšné ukonení tetího roníku, a to zpsobem stanoveným akreditovaným vzdlávacím programem. (3) Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných pedmt, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (4) Absolutorium lze vykonat nejpozdji do 5 let od úspšného ukonení tetího roníku vzdlávání. (5) Složí-li student úspšn absolutorium, pestává být studentem školy dnem, který následuje po dni, kdy vykonal absolutorium. I. Absolventská práce (a) Vlastní návrh absolventské práce mže pedložit student školy k posouzení zástupci editele školy pro VOŠ. V pípad, že v ureném termínu editelem školy, studenti neodevzdají vlastní návrh absolventské práce, pedloží jim výbr témat škola. (b) Absolventská práce mže být zpracována a obhajována spolen nkolika studenty, studenti jsou hodnoceni i v tomto pípad jednotliv. (c) Absolventská práce a její obhajoba mže obsahovat také ást ovující praktické dovednosti. (d) Student odevzdává absolventskou práci ve tech vyhotoveních a CD v termínu, který stanovuje editel školy. (e) editel jmenuje vedoucího absolventské práce a oponenta. Oponent zpracovává oponentský posudek. Vedoucí absolventské práce písemn hodnotí absolventskou práci. II. Termíny konání absolutoria Termíny stanovuje editel školy v období: ádný termín od 1. do 30. ervna opravné a náhradní termíny od 1. do 30. záí a od do 28. února. ádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny jsou zveejnny msíc pedem na viditelném míst ve škole a na www stránkách školy. 8/ 13

9 III. Organizace absolutoria (a) (b) (c) (d) (e) Ped zahájením absolutoria neprobíhá výuka student tetího roníku v rozsahu nejmén 5 po sob následujících pracovních dn. Píprava na zkoušku z odborných pedmt, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, pokud je její souástí virtuální nebo jiná prezentace, mže trvat maximáln 40 minut. Zkouška z odborných pedmt i cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných pedmt se mže skládat maximáln ze 3 odborných pedmt, a to v souladu s akreditovaným vzdlávacím programem. IV. Hodnocení absolutoria (a) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborn, 2 velmi dobe, 3 dobe, 4 nevyhovl/a. (b) Do celkového hodnocení absolutoria je zapoítává klasifikace zkoušky z odborných pedmt, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. (c) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjaduje stupni: prospl s vyznamenáním není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 2 velmi dobe a prmrný prospch studenta pi absolutoriu není horší než 1,50, prospl není-li hodnocení z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horší než stupe 3 dobe, neprospl - je-li hodnocení z nkteré zkoušky nebo obhajoby absolventské práce stupe 4 nevyhovl/a. (d) Celkové hodnocení absolutoria i jednotlivých zkoušek oznámí studentovi pedseda Zkušební komise, a t o v den, kdy student konal absolutorium. V. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky (a) (b) (c) (d) Neprospl-li student z nkteré zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, mže konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventskou práci, a to do 6 msíc od ádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu je možné konat nejvýše dvakrát. Termín konání stanovuje zkušební komise. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostaví a svou nepítomnost ádn omluví nejpozdji do 3 pracovních dn od konání zkoušky pedsedovi zkušební komise má právo konat náhradní zkoušku. Náhradní zkoušku má právo konat také student, který nekonal absolutorium, protože neukonil tetí roník vzdlávání podle podmínek stanovených akreditovaným vzdlávacím programem. V závažných pípadech mže pedseda zkušební komise povolit konání náhradní zkoušky i v pípad, že student ádn omluví svou nepítomnost po uplynutí 3 prac. dn od konání zkoušky. Pokud student neuspje u náhradní zkoušky, má právo na opravnou zkoušku stejn jako by konal absolutorium v ádném termínu. Pokud se student k nkteré zkoušce nebo obhajob absolventské práce nedostavil 9/ 13

10 (e) a ádn svou nepítomnost neomluvil, omluva nebyla pijata nebo byl ze zkoušky vylouen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspšn. Pokud student nevykonal úspšn absolutorium,zstává studentem školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit, a to se všemi právy a povinnostmi. VI. Zkušební komise (a) (b) Zkušební komise je tvoena stálými leny a dalšími leny. Pedsedou je pedagogický pracovník z jiné VOŠ nebo vysoké školy. Stálými leny jsou: pedseda, místo pedseda a vedoucí uitel studijní skupiny. Dalšími leny jsou uitel píslušného pedmtu, písedící, který vyuuje daný pedmt, vedoucí absolventské práce a její oponent. lenem zkušební komise mže být i odborník z praxe. Pedsedu komise jmenuje krajský úad. Ostatní leny jmenuje editel školy. VII. Pezkoumání prbhu a výsledk absolutoria (a) Každý student, který konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, mže písemn požádat krajský úad do 8 dn ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o pezkoumání jejího prbhu a výsledku této zkoušky. Krajský úad rozhodne o žádosti ve lht 30 dn ode dne jejího doruení. Výsledek zkoušky zmní nebo zruší a naídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že pi této zkoušce byly porušeny právní pedpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na ádný prbh nebo výsledek zkoušky. Zjistí-li, že zkouška probhla v souladu s právními pedpisy a podmínkami stanovenými akreditovaným vzdlávacím programem, výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozdji do 15 dn ode dne vydání rozhodnutí, a to ped zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úad. (b) Student má právo nahlédnout do všech materiál, které se týkají jeho osoby a které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Vyazení absolvent školy a jejich oznaení lánek 21 (1) Studentm, kteí úspšn vykonali absolutorium, vydá škola vysvdení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. (2) Oznaení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkrácen "DiS."). (3) Student pestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspšn vykonal absolutorium. (4) Nevykonal-li student úspšn absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. ervna školního roku, v nmž ml vzdlávání ádn ukonit. Pedasné ukonení studia lánek 22 (1) Studium mže být pedasn ukoneno za tchto okolností: 10/ 13

11 a) ze strany školy: vylouením studenta ze studia pro nesplnní studijních povinností stanovených studijním plánem (pedepsané zápoty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.); pokud má škola dvodn za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal b) ze strany studenta: zanecháním studia; student pestává být studentem školy na základ svého písemného oznámení editeli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdlení, nejdíve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdlení o zanechání studia editeli dorueno; c) smrtí studenta. (2) Jestliže byl student vylouen ze studia podle pedchozího bodu odstavce a,b, mže se ucházet o nové pijetí ke studiu dle pravidel pijímacího ízení. Styk student s organizaními útvary VOŠ lánek 23 (1) Studijní záležitosti student VOŠ vyizuje prostednictvím a) tídního uitele, b) zástupce editele VOŠ, c) editele školy prostednictvím sekretariátu školy (2) Studijní záležitosti vyizují studenti VOŠ v dob konzultaních hodin tídního uitele a zástupce editele VOŠ, ve stanovených úedních hodinách sekretariátu školy. V jiné dob pouze výjimen a v odvodnných pípadech. Odborná praxe lánek 24 (1) Rozsah odborné praxe stanoví akreditované studijní programy píslušných obor. (2) Studenti jsou povinni se aktivn podílet na zajiš ování odborné praxe, a to pedevším v míst svého trvalého bydlišt. (3) Odborná praxe je realizována na základ Smlouvy o zabezpeení odborné praxe, kterou uzavírá škola se studentem VOŠ a s píslušnou organizací. (4) Neúast studenta na píprav zajištní praxe je považována za porušení jeho studijních povinností. (5) Student je povinen po nástupu na praxi vést denní záznamy o prbhu praxe, které pedkládá ke kontrole svému vedoucímu praxe pop. tídnímu uiteli.. (6) Student je povinen v prbhu praxe dbát pokyn vedoucího praxe a dodržovat bezpenostní a požární pedpisy pracovišt a mimoádné pedpisy pracovišt, kde praxi vykonává. Dále je povinen dbát zásad spoleenského chování a vystupovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy. (7) Záznam o absolvování praxe provede po jejím ukonení zástupce editele pro VOŠ. (8) Nevykonání praxe bude posuzováno jako nesplnní studijních povinností se všemi z toho plynoucími dsledky. 11/ 13

12 Závrená ustanovení lánek 25 (1) Tento školní ád je vydán v souladu se školským zákonem a vyhláškou o VOŠ. Pokud by se ukázalo, že nkteré ustanovení tohoto školního ádu je v rozporu s výše uvedenými nebo jinými obecn závaznými právními pedpisy, stává se automaticky neplatným, piemž ostatní ustanovení školního ádu zstávají v platnosti. (2) V pípadech, které neeší tento školní ád, školský zákon ani vyhláška o VOŠ, rozhodne v rámci svých pravomocí editel školy. Souástí školního ádu VOŠ jsou platné uební plány. Schválený akreditovaný vzdlávací program je k nahlédnutí na www. 12/ 13

13 Schváleno dne: Za vedení školy: Ing. Jan Lacina editel školy Za školskou radu: Ing. Jan ehák pedseda školské rady 13/ 13

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více