Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, Česká Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová"

Transkript

1 Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských potyček apod. 2. Důsledně na všech pracovištích školy dodržovat místní pracovní a bezpečnostní předpisy a směrnice, dodržovat stanovené pracovní postupy. 3. Podrobovat se periodickým lékařským prohlídkám. 4. K přezouvání používat hygienicky vhodnou obuv neohrožující jejich bezpečnost, s nesmekavou podrážkou. 5. Při přecházení mezi jednotlivými místy výuky dodržovat pravidla osobní bezpečnosti. 6. Při úrazu poskytnout první pomoc dle svých možností a zkušeností, případně zajistit lékařské ošetření. Neprovádět změny na místě úrazu, pokud nejsou nutné pro záchranu postiženého. Zajistit svědky úrazu. 7. Každý úraz ve škole a při činnostech organizovaných školou neprodleně ohlásit vyučujícímu, nebo třídnímu učiteli. Následně u zástupce ředitele školy pro bezpečnost a ochranu zdraví vyplnit Záznam o úrazu. Pokud žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nenahlásí do dvou dnů, že se mu ve škole stal úraz, takovýto úraz nemůže být klasifikován jako školní. 8. Při provozních praxích, případně brigádách, v případě úrazu vyplňuje Záznam o úrazu vedoucí příslušného pracoviště. Žákům je zakázáno: 1. Požívání alkoholických nápojů, omamných prostředků a drog ve škole, v čase před školním vyučováním a při činnostech organizovaných školou, včetně přinášení těchto látek a jejich přechovávání ve škole, a při činnostech organizovaných školou. 2. Přinášet do školy a na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví. 3. Provádět o své vůli změny a úpravy na zařízení a svěřených pomůckách. 4. Vstupovat bez dovolení do zakázaných prostorů, zahajovat práce bez svolení vyučujícího, samostatně provádět nedovolené nebo neosvojené práce. 5. Běhat po schodištích a chodbách, přeskakovat stupně schodů. 6. Používat motorové a nemotorové prostředky k přesunům v době vyučování a při činnostech organizovaných školou. 7. Vyklánět se z otevřených oken. V České Třebové

2 Bezpečnostní směrnice pro žáky podle vyhlášky ČÚB č. 50/1978 Sb., 3 Pracovníci seznámení - jsou bez elektrotechnické kvalifikace. Jsou v rozsahu své činnosti seznámeni s bezpečnostními předpisy při zacházení s elektrickým zařízením. 1. Žáci mohou obsluhovat elektrické zařízení malého a nízkého napětí (do 300 V proti zemi) podle pokynů vyučujícího. 2. Při obsluze elektrického zařízení musí žáci dbát na to, aby zařízení nebylo přetěžováno, mechanicky či jinak poškozováno. 3. Zjistí-li žáci při obsluze závadu, např. poškozenou izolaci nebo nepravidelný chod, jiskření, silné bručení, dráždivé účinky na lidský organismus (brnění, zápach), musí elektrické zařízení okamžitě odpojit a závadu ohlásit vyučujícímu. Poškozené zařízení se nesmí používat. 4. Žákům je zakázáno odstraňovat kryty a izolace z přístrojů a strojů bez souhlasu vyučujícího a samostatně připojovat přenosné elektrické spotřebiče ke zdroji (do zásuvek). 5. Žáci se nesmí dotýkat částí nebo zařízení pod napětím, provádět jakékoliv opravy na zařízeních, nesmí se dotýkat svodů bleskosvodů. 6. Žáci se musí seznámit s umístěním nejbližšího hlavního vypínače a se způsobem vypnutí elektrického rozvodu v daných prostorách. První pomoc při úrazu elektrickým proudem: 1. Jednat rychle, rozvážně. 2. Zařízení vypnout, po kontrole vypnutého stavu zahájit oživovací pokusy postiženého. 3. Zavolat lékařskou pomoc. V České Třebové

3 Příloha č. 2 Povinnosti žáků z Požárního řádu školy (požární řád) Žáci jsou povinni: 1. Seznámit se s Požárním řádem školy, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem. Umístěno ve 2. nadzemním podlaží vedle místnosti č. 210 (kancelář školy). Tyto směrnice za všech okolností dodržovat. 2. Po ukončení vyučování uvést vyučovací pomůcky, stroje a další zařízení do klidu, provést úklid pracoviště, zkontrolovat zda své pracoviště opouští v nezávadném stavu. 3. Dodržovat zákaz kouření v prostorách školy a v okolí školy a dodržovat zákaz manipulace s ohněm a hořlavými předměty. 4. Nevstupovat bez dovolení do skladů školy. 5. Využívat poučení vyučujícího o požárních vlastnostech látek a materiálů se kterými pracují. 6. Okamžitě hlásit vyučujícímu, případně ostatním pracovníkům školy veškeré závady, které by mohly být příčinou požáru, výbuchu, úrazu, zátopy apod. 7. Zúčastňovat se školení a výcviku v požární ochraně podle pokynů vyučujících a ostatních pracovníků školy. 8. Seznámit se s rozmístěním ručních hasících přístrojů a vodovodních hydrantů na jednotlivých pracovištích školy a se způsobem jejich použití. 9. Při vzniku požáru nebo při jiné kalamitní situaci postupovat rozvážně, snažit se podle rozsahu zabránit rozšíření požáru, popř. jej likvidovat. 10.Pokud žáci nestačí dosažitelnými prostředky požár uhasit, jsou povinni vyhlásit požární poplach, přivolat hasiče, dodržovat jejich pokyny a ukázněně opustit pracoviště. 11.Poskytnout pravdivé vylíčení kalamitní situace pro potřeby vyšetřujících orgánů. Seznam důležitých telefonních čísel: nehodová telefonní čísla telefonní čísla Ohlašovna požáru - hasiči Česká policie Městská policie Záchranná služba pozn.: Nehodová telefonní čísla lze volat z kteréhokoliv telefonního přístroje ve škole. U nehodových telefonních čísel je zakázáno zneužití. V České Třebové

4 Příloha č. 4 Předměty rozhodující pro odborné zaměření absolventa Pro případ, kdy žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa, v souladu s ustanovením odst. 2) 67 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovil předměty rozhodující pro odborné zaměření absolventa oboru následovně: M/01 Elektrotechnika (ŠVP ver. II). a dále předměty pro zaměření: a) Elektronické a automatizační systémy slaboproudá; zabezpečovací a komunikační systémy; telekomunikační systémy; aplikované programování; číslicově řízené stroje. b) Výkonové a trakční systémy elektrické stroje; elektroenergetika; silnoproudá; trakční vozidla M/01 Elektrotechnika (ŠVP ver. I). a dále předměty pro zaměření: a) Informační a komunikační systémy slaboproudá; zabezpečovací a komunikační systémy; telekomunikační systémy; počítačové systémy. b) Výkonové a trakční systémy elektrické stroje; elektroenergetika; silnoproudá; trakční vozidla M/01 Provoz a ekonomika dopravy doprava; ekonomika; logistika; přeprava; přepravně -dopravní praxe; ekonomická praxe; podniková administrativa. a dále předměty dle zaměření: a)logistika v dopravě logistická praxe; logistika. b)ekonomika v dopravě ekonomická praxe; ekonomika M/01 Informační technologie aplikace na PC; databázové aplikace; grafika na PC; hardwarová zařízení; ochrana dat; operační systémy; počítačové sítě; základy programování M/01 Elektrotechnika mechatronika strojnictví materiály a technologie mechanika základy elektrotechniky elektronika měření a diagnostika číslicová technika řízení a regulace mechatronika základy autocadu modelování na pc programování cnc praxe

5 26 41 L/01 Mechanik elektrotechnik elektrotechnika; materiály a technologie; elektrické pohony; číslicová technika; automatizace; ; technická dokumentace; L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby odborné kreslení; konstrukce; materiály; výrobní zařízení; technická dokumentace a cvičení; H/01 Elektrikář elektronik elektrická měření; elektrické stroje a přístroje; číslicová technika; automatizační zařízení; elektronická zařízení; silnoproudá zařízení; strojnictví; H/02 Elektrikář silnoproud elektrická měření; elektrické stroje a přístroje; automatizační zařízení; rozvodná zařízení; elektronická zařízení; strojnictví; odborný výcvik; H/01 Truhlář odborné kreslení; materiály; výrobní zařízení; technická cvičení; odborný výcvik; H/01 Strojní mechanik strojnictví strojírenská technologie; technická dokumentace; V České Třebové

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola.

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více