-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&"

Transkript

1 Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím já sám od sebe. Chci dnes mluvit o myšlenkách. Toto téma je pln v souladu s teným slovem. Slovo, které vám chci pedat, je: Musíte to dlat, abyste tomu porozumli.! "#$! %& eknete mi: Jak to mám dlat, když nevím, co mám dlat? Žádá se po vás, abyste dlali jen to, co víte, že máte dlat. Ve chvíli, kdy pijmete Ježíše jako svého spasitele, víte, že to, co jste udlali, bylo správn. A Bh vám zane íkat, co dalšího máte dlat, a kdykoliv jdete proti tomu, jdete proti Bohu. Kdykoliv zanete naslouchat nkomu jinému, kdo vám chce íct, co máte dlat, jdete proti vnitnímu Božímu vedení a ocitnete se na poušti. Chápete? Je to velmi prosté, ale velmi praktické. Ti lidé se ptali Ježíše: Jak to poznáme? Picházejí za námi mnozí uitelé. Každý íká, že je Kristus. Každý íká, pravdu mám já! Jak máme poznat, kdo má pravdu? Ani v Bibli nenacházíme odpov, protože jeden ji interpretuje tak, jiný onak. Jak to poznáme? Víte, že víte, že to víte! Jakmile zanete init Boží vli, rozhodn poznáte pravdu, až ji uslyšíte. Vaše duše i srdce se rozechvjí a prost víte, že to je pravda. Vidíte-li lid, který následuje pravdu, neznamená to, že jsou moudejší ani že jsou silnjší nebo snad lepší. Jsou prost poslušní tomu, co poznali. 1

2 Pojme do Izaiáše 55, zaneme veršem 7: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu, i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpuštní. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Nebo jakož prší déš neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvun naproti vám prozpvovati budou, a všecko díví polní rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude to Hospodinu k sláv, na znamení vné, kteréž nebude vyhlazeno. (Iz 55:7 13) Chvála Bohu! Nyní nakreslím ti kruhy. Ten nejvíc nahoe bude symbolizovat Boží myšlenky. íká pece: Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují myšlení má myšlení vaše. Boží myšlenky jsou nad našimi myšlenkami. Prostední kruh jsou lidské myšlenky. A poslední kruh symbolizuje ) myšlenky ábla i zlé myšlenky. Bh nám zde íká, že musíme nejdíve zavrhnout vlastní myšlenky, abychom se mohli dostat do Jeho myšlenek. Sedmý verš: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu Jinými slovy, pokud zjistíte, že vaše myšlenky nejsou spravedlivé, což nejsou (víte, žádná naše myšlenka není spravedlivá), pak spravedlivé myšlenky, které vám picházejí, musí být Boží myšlenky. Lidské myšlenky nejsou spravedlivé. Jsou v zásad sobecké, sobstedné a za tetí ábelské. Prvním krokem je tedy odmítnout je. Prost je odíznte! Nechceme je, zavrhnme je. Nechci své myšlenky. Nechci ani vaše, ani své! Takže nejdíve je zavrhneme. To je první vc, kterou musíte udlat, abyste vstoupili do Božího myšlení. Zavrhnete vlastní myšlenky. A dále 2, * '() *+ *

3 se íká: a nech se navrátí k Hospodinu Pozorujete, jak se vaše myšlení pozvedá, až je zásti jako Bh, až je více Boží. Nyní jen prost pojme po odkazech, které zde jsou. Obrame si do Jeremiáše 29:11: Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych uinil vašemu oekávání konec pežádostivý. Když mne vzývati budete, a pjdete, a modliti se mn budete, -."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& tedy vyslyším vás. (Jer 29:11 12) Z tohoto dvodu jsou myšlenky, které vás zanou napadat, o pokoji a vysvobození. Jsou však jiné myšlenky, které nás bombardují, jsou to myšlenky na nízké rovin, až úpln podlé, ze satanova svta. Myšlenky o sob jsou v zásad zamené na lovka. ábelské myšlenky jsou v zásad proti Bohu. Sami víte, že cokoliv, eho stedobodem je lovk, není z Boha. S podivením si íkáte: Co ode mne tedy Bh žádá? Ano, co na mn Bh žádá dnes ráno? Naplánoval jsem si, že pjdu tam a tam a udlám to a to. Oslaví to Boha, nebo to poslouží jen mému já? Je to z Boha? Je to prosté udlal by to Ježíš? Tak jednoduché to je. Je-li to z Boha, Ježíš by to udlal. Není-li to z Boha, oslaví to bu mé já, i nkoho jiného nebo ábla. Ale neoslaví to Boha, proto to nemže být z Boha. Opravdu je to velmi jednoduché, a pesto velmi tvrdé. Jen se zastavte a položte si otázku: Je to Ježíš? Udlal by to Ježíš? Udlal by to Ježíš dnes na mém míst? Když jsem se ped chvílí modlil, došlo mi, že bych ml íct: Prošelli by dnes veer Ježíš tmito dvemi a pišel by sem v tle jako osoba, co by ekl, co by udlal? Protože to je pesn to, co by Ježíš chtl, abyste ekli i udlali. Náš problém je v zásad v našem myšlenkovém život. Mám co do inní s církví a vím, že ta církev nedlá Boží vli. Chci tím íct, že nemusím dlouze pátrat, abych to pochopil. Znám i všechno, co Bh v Písmu mluví o lidech, kteí mají formu zbožnosti, ale zapírají její 3

4 moc (2Tim 3:5). Co mám dlat? Co ode mne Bh ve vztahu k nim požaduje? Vím, co Bh íká ve svém Slov. Mé myšlenky íkají: No, ale mám s nimi pece vztahy! Nemžu odejít, nemžu se od nich odvrátit. Písmo íká, že jsem s nimi spojen. Pro jsem s nimi spojen? Prozkoumejte své myšlenky. Víte, že jediná pekážka, kterou máme, je v naší duši? Ukážu vám s dovolením ješt jednou to, co jsem vám ukázal vera veer. Nakreslím vám to. Máme Boha Otce, který vysílá dol velké proudy svtla. To je Bh na vrcholu. Pak máme Ježíše Krista, Syna, který je Kristem. Hned pod ním je Duch svatý. Po jeho boku je mj duch. Hned vedle je má duše a pak moje tlo. Potebuji Boha ve své duši. Pij království tvé. Bu vle tvá jako v nebi (v mém duchu) tak i na zemi (zde v oblasti tla). (Mat 6:10) Když prosím: Ježíši, sešli mi vli mého Otce, Ježíš pošle Otcovu vli. Duch duchu. Pichází do mého ducha. Ale na hranici mé duše je pekážka. Má duše je strážce celé mé bytosti a nic ke mn nemže, dokud to nepijmu. eknete mi: Jak se mže ábel dostat k lidem? 5, 56,, ábel nemže jen tak vstoupit a nkoho si vzít. Nemá moc vejít a ovládnout lidskou bytost. Vdli jste to? Jen proto je tak mnoho lidí spaseno. Jen díky tomu tolik lidí není prost roztrháno na kusy satanskými silami. Satanské síly nemají moc anulovat autoritu lovka. Satan musí pijít a oklamat vás. Ano. Klame vás. Než vstoupí, musíte jej pijmout. A stejn je to s Bohem. Žádný duch nemže vstoupit. A tak je všechna sláva, za niž se modlíte, ve vás. Bh už odpovdl na každou z mnoha modliteb. Když se však modlíte, musíte zaít vit a chválit. Modlitba a chvála. Jedna mladá dáma mi nedávno ekla: Ale to bych lhala. Ty mi doporuuješ, abych lhala. Prosím Boha, aby m uzdravil. A ty mi íkáš, 4

5 abych dkovala Bohu a ekla, že jsem pijala uzdravení. Žádáš m, abych lhala. Odpovdl jsem jí: Jestli jsi ho nepijala, lhala bys. Bible mi však íká, že když požádám o uzdravení, Bh ho dá okamžit. Komu pak mám vit? Tob, nebo Bibli? Zde je jádro vci. Musíme zamezit vlivu negativního, abychom byli schopni pijmout to pozitivní. Ješt mne sledujete? Nco vám ukážu. Jsou dva typy kladných pól. Bh je kladný pól, pozitiv dobra. Satan je také kladný, kladný pól zla. Kladný pól zla se s vámi snaží propojit, a tak nechat proudit svou energii skrze vás jako záporný pól. Kladný pól zla z vás chce mít záporný pól. Kladný pól dobra se s vámi také spojil jako se záporným pólem. Pijali jste Ježíše. On tedy zane pracovat ve vás, aby zjevil sám sebe. Nevím, kde v tomhle mst je elektrárna. Pesto vím, kde je svtlo. Je pesn tady v drátech v téhle zdi. Jak to vím? Protože se njak projevuje. Amen. Dkaz, že to tak je, vidíme tady v místnosti. Vidím tady njakou tmu. Nco se tu dje, bratí. Svtlo se šíí. Kdyby však nemlo nic, ím by se penášelo, nešíilo by se. Tak zapojte správnou zástrku. Jinými slovy, svtlo je slávou elektrárny. Je teba žárovky; žádná žárovka žádné svtlo. Možná energie, ale ne svtlo. Amen. Jsme žárovka, která potebuje mít propojený kladný a záporný pól, aby zjevovala slávu Otce. Bh nás používá, aby zde dole zjevil sám sebe. Krom vás Bh nemá na zemi jiný projev Ježíše Krista. Lidé, kteí áblu poskytují sami sebe, propojí se s ním, se tak stávají projevem ábla. Nkdy se ábel zmocní vašeho tla. Ne vaší duše ani vašeho ducha, ale zmocní se tla a pošle skrze vás ábelský náboj. Projevíte ábla a nkdo prohlásí: Ó, myslel jsem si, že je kesan. Kdo je pak oklamán? Kdo to je? Ten lovk, který byl svdkem, jak jste zareagovali jako ábel, a ví, že jím jste. Je podvedený a ábel vás ped ním obžaluje. Pamatujte, Bible íká, že satan je žalobník bratí (Zj 12:10). Nyní pro m nahlas prosím pette Zjevení 12:10 11: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni 5

6 zvítzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svdectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. Odkud spadl? eknte mi. Je tam uvedeno: svržen jest. Odkud? Z nebe, ale ze kterého nebe? Je to to hvzdné nebe nad našimi hlavami, o kterém jsme práv etli, že jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše (Iz 55:9) a z nhož padá sníh a déš (Iz 55:10)? Je takové nebe, z nhož padá sníh, a všichni ho dobe znáte. Když letíte v letadle, tak vzlétnete nad snhová oblaka. Vzlétnete nad dešová oblaka. Nkdy mají tam dole ošklivé poasí a vy nahoe máte sluneno a jasno. Existuje tedy hvzdné nebe, obloha nad našimi hlavami do výše pár kilometr. Je však ješt jedno nebe, neviditelná oblast, kde žije Bh. Je to tak? Je ješt jiné nebe, kde chce Bh pebývat. Nebem se stává každé místo, kde Bh pebývá! Souhlasíte? Vy jste proto také nebe. Zatím jediné nedokonalé nebe, o nmž vím. Jsme Božími nebesy, náš duch, duše, tlo jsou Božími nebesy. teme, že satan byl svržen z nebes, tudíž pichází as, kdy se ve vás už ábel nebude projevovat. as, kdy bude váš duch, duše a tlo zcela svobodné a oištné ode všech projev ábla, které se stanou pouze znakem híšník. Chvála Bohu. Kristus vstoupí, a to vyžene ábla. Když Kristus sestoupí na zem, ábel bude spoután. Chápete!? Vše, co se událo v prvním nebi, se stane také v tomto nebi a musí se stát v každém nebi, dokud nebudou všechna nebe oištna od áblova vlivu. Pipomeme si obraz z 12. kapitoly Zjevení. Je tam Bh i ábel na stejném míst. Pojme se na to prosím podívat. Vidíme to v prvním verši: I ukázal se div veliký na nebi: Žena (Zj 12:1) Asi víte, že na nebi žádná žena není. Rozumíte? V nebi nejsou ani muži, ani ženy (viz Gal 3:28). Souhlas? Tudíž je-li tam žena, musí se jednat o njaké nebe tady dole, nemže to být Boží vné nebe na výsostech. Žena byla v nebi a byla v bolestech. Nahoe v Božím nebi není zármutek ani bolest, proto se musí jednat o místo zde. Ve stejném nebi byl i satan. Pak porodila dít (verš 5) a dít bylo uchváceno do nebe, tudíž z nebe do nebe. Žena pak utekla na pouš. Písmo neíká, že opustila nebe, sestoupila na zem a pak prchla. 6

7 Je poteba, abyste porozumli, jak Bible s tmito vcmi nakládá. Je to symbolický jazyk, k nmuž potebujete Ducha Božího, který vám jej vyloží. Ve Zjevení 12:10 teme: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Jak vás ábel obviuje? Pinutí vás projevit ábelskost, a byste mli projevit Krista. Nap. strach, bolest Cokoliv je z ábla: špatné reakce, naštvání, nervozita, hnv, hádavost. To vše je z ábla. Pimje vás, abyste se takto projevili. Pak se otoí na pat a: íkal jsem ti, že není kesan! Najde nkoho a pak je ta osoba oklamaná. Myslí si, že nejste kesan, když jste se zachovali jako ábel. Byla to bitva, ve které jste prohráli. Prohráli jste bitvu, ale ne válku! Je to jen bitva. Záleží na tom, kdo vyhraje nakonec! Vrame se k tomuto principu: Mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky, tak jako nebesa jsou vyšší než zem. (Iz 55:9) Bh nás povolává do svých myšlenek! Izaiáš 26:3: lovka spoléhajícího na t (dle orig.: jehož mysl je upena na Tebe) ostíháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá. Vidíte, ti, kteí doufají v Boha, mají Boží pokoj, ne njací velcí kesané! Abraham nebyl spravedlivý. Nebo myslíte, že ano? Pesto Bible mluví o spravedlivém Abrahamovi. Neznamená to však spravedlnost podle spravedlnosti Ducha svatého, které jsme vyuováni. Abraham poslechl Boha. Nebo co praví Písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost. (ím 4:3) Uvdomujete si, že se stáváte spravedlivými skrze Ducha svatého tím, že uvíte tomu, co je napsáno v Bibli? Jde jen o to tomu uvit, protože když uvíte, poslechnete. A jakmile poslechnete, poznáte pravdu. Chci vás na nco upozornit. Obrate si do 3. kapitoly Jana. ím víc se budete pátelit s híšníky, tím více poroste zmatek, který vám zpsobí. A tím více budete odporovat Bibli. Bh ekl: Nepátel se s tím lovkem, a ty se s ním kamarádíš! Ta osoba do tebe vrazí me zmatení a to je konec píbhu. Když posloucháš Boha, nemžeš se mýlit. Nyní se podívejme do Jana 3. Vidíme tam, že Ježíše v noci navštívil židovský vedoucí 7, ": 23#/19% 21%&

8 a ve verši 2 ekl: Miste, víme, že jsi od Boha pišel mistr; nebo žádný nemže tch div initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním. Vidl vnjší projevy, vidl zázraky, které Ježíš dlal, a vdl, že to musí být z Boha. Odpovdl Ježíš a ekl jemu: Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího. (Jan 3:3) To je zvláštní vc, protože Nikodém se Ježíše na Boží království neptal. Ale pesn tohle ml Nikodém na mysli. Ježíš, než aby chodil kolem horké kaše, odpovdl na otázku, k níž Ho chtl Nikodém teprve dovést. Prost mu odpovdl. Co však ekl? Dokud lovk nco neudlá, je slepý, a nkteré vci nevidí. To je Boží princip. Dokud se nenarodíš znova, je nemožné, abys vidl Boží království. Není zde eeno, že každý znovuzrozený lovk vidí Boží království. Nebo to snad ekl? Znám nkteré znovuzrozené lidi, kteí jsou slepí jako Bartimeus, protože si slepotu zvolili. Okamžit poté, co se znovuzrodili, odvrátili se od hlední na Ježíše a zahledli se na svou církev. Jakmile se odvrátíš od Ježíše, zahledíš se na svou církev a ekneš: To je ono, to je ale nádherná církev! Miluju, když hrají varhany, miluju chvály, mám rád pastora a všechny ty lidi. Radji se jich pidržím. To je místo, kde m Pán chce mít. V té chvíli vstoupí marnost a vy ji zanete uspokojovat. Znovu oslepnete. Halelujah. OTÁZKA: V dnešní dob platí, že když nechodíte do organizované církve, nco je s vámi zásadn špatn. Nepoddáš-li se tlaku jejich kongregací, prost k nim nepatíš. ODPOV: Klí je, že ty tlaky vytváí ábel. Když jsem se za vás vera veer modlil, ten tlak jsem cítil a mluvím o tom. Ty tlaky jsou satanské. Jsou psobené duchem, jemuž íkáme náboženský. Nestarají se o to, zda jdete do nebe, i ne, nestarají se o to, zda posloucháte Boha, i ne. Nestarají se o to, zda chodíte ve svtle, v dokonalosti Boží slávy. Chtjí jen, abyste v nedli šli do kostela a vyznali, že jste dobrý lovk. Pak eknou, že jste pijatelný pro spolenost. Bh zde má lid, který poruší jejich cesty a vyuí je. 8

9 Víte, povídáme si s manželkou o všem. Ona mi ekne: Víš, lidé oekávají, že budeš dlat tohle, a chtjí, abys dlal tamto. A já na to: Bh m sem vložil, abych vedl lidi, ne aby lidé vedli mne. Nedopustím, aby mne lidé vedli dol. Vím, co Bh ekl, brate. I kdybys vzal všechny buldozery pekla, aby mnou 5%31%! %1/ "/; pohnuly udlat to, co oni si myslí a emu ví neudlám to, protože vím, co Bh ekl. Tak to je. Po celou dobu lidé následovali jiné lidi, slepé jako Bartimeus, smrem do pekla. Následovali lovka. Bojí se následovat Boha, protože by si nkdo nco pomyslel. Víte co? Odtrhnte se a zante následovat Boha a uvidíte, jak se jeden po druhém oddlí a zanou následovat vás. Bh hledá nkoho kurážného, kdo od nich odejde. OTÁZKA: Není žádná možnost fungovat v církevním systému a nebýt slepý? ODPOV: Nyní ne. Díve ano. Nyní je však píliš pozd. Pišel as, kdy se satanské síly zacílily na vše, co se nazývá církev a neposlouchalo Boha. íkáme tomu jinými slovy (a to hledám pkná slova) systém nevstky, církve Dalily. Víte, Samson je obrazem pravé církve. Šel a ležel s falešnou církví. Tak se do toho zapletl, že pišel o zrak. Byl oslepen. Když jej Bh znovu pivedl k životu, ekl: Bože, dovol mi pomstit se za mé oi! Tlo Kristovo je však slepé, protože jsme si to zvolili. Bh nyní nejen nechává znovu rst vlasy, ale i oi. A až uvidíte, nedopuste, aby vás vedli slepí lidé! Víte, co o tom ekl Ježíš? Nechte jich, vdcové jsou slepí slepých. Povede-li pak slepý slepého, oba v jámu upadnou. (Mat 15:14) Ale zkusme to obrátit. Ti, kdo vidí, by mli vést slepé! OTÁZKA: Znám služebníka, který nepijímá z Bible vše. U nich se íká: To platilo ped 2000 lety. Dnes už se to nedje. Už se k tomu dnes nevracíme. Vbec nepijímají, že Ježíšova moc je stejná dnes jako ped 2000 lety. Je to forma slepoty? ODPOV: Tohle je horší než slepota, ale jen o trošku. A co vy, pijímáte Bibli? Pijímáte ji celým svým srdcem? Pojme do 2. epištoly Timoteovi. Pavel ml s nkterými kazateli stejný problém a Pán Ježíš mu 9

10 zjevil odpov. Jestli to nestaí, pak nám nebude dost dobrá ani celá Bible. Druhá Timoteovi 3, tme od 1. verše: Toto pak vz, že v posledních dnech nastanou asové nebezpení. Co myslíte, mluvil o dnešní dob? Pesn tak! Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodi neposlušní, nevdní, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhai, nestedmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není, zrádci, pívaživí, nadutí, rozkoší milovníci více nežli Boha, majíce zpsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A co máme dlat my? A od takových se odvracuj. Tady to máte erné na bílém. Není to nic tajného. Není tajné, co Bh íká. Druhá Janova 1:10 11: Pichází-li kdo k vám, a tohoto uení nepináší, nepijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkm jeho zlým. Chvála Pánu. Chcete-li k tomu všechny verše, opravdu všechny, mžeme si je vyhledat. Najdme si ješt další. Vezmme si ímanm 16: Pe- tte mi to nkdo, prosím. Prosím pak vás, bratí, abyste šetili tch, kteíž rznice a pohoršení iní, na odpor uení tomu, kterémuž jste vy se nauili, a varujte se jich. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému bichu; a lahodnými emi a pochlebenstvím svodí srdce prostých. Jdte do 1. Korintským 5:11, petme to: Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesmšovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlá, neb zlolejce, neb opilec, neb drá. S takovým ani nejezte. Amen, ani s ním nejdte na veei. Druhá Tessalonicenským 3:6: Pikazujeme pak vám, bratí, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se oddlovali od každého bratra, kterýž by se choval neádn, a ne podlé nauení vydaného, kteréž pijal od nás. Vysvtlil typ neádu, který má na mysli? Neádn znamená ne podle spravedlnosti. V poádku, takže máme ješt 1. Timoteovi 6:3 5: Jestliže kdo jinak uí, a nepovoluje zdravým eem Pána našeho Jezukrista, a tomu uení, kteréž jest podlé pobožnosti, nadutý jest, nic neumje, ale nemoudrost provodí pi otázkách a hádkách o slova, z kterýchž pochází závist, svár, rouhání, zlá domnní, marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by pobožnost byla zisk tlesný. Takových se varuj. Takovým se vyhni! 10

11 Slyšeli jste mnohé kázat takovým zpsobem, jako by se množství zbožnosti projevovalo prosperitou. Mají nádherné církve a tomu podobné vci. Chcete-li slyšet, co o tom ekl Ježíš Kristus, otote si se mnou do 17. kapitoly Janova evangelia, kde se Ježíš za nás za všechny modlil: Já za n prosím, ne za svt prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou. A všecky vci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich. Již pak více nejsem na svt, ale oni jsou na svt, a já k tob jdu. Ote svatý, ostíhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, aby byli jedno jako my. (Jan 17:9 11) Zaprvé k tomuto tématu každý, kdo založí denominaci, rozdluje Boží lid. Božím zámrem a vlí je, abychom byli jedno, tak jako jsou jedno Bh a Ježíš. Nyní Jan 17:2 6: Jakož jsi dal jemu moc nad každým lovkem, aby tm všechnm, kteréž jsi dal jemu, život vný dal. Toto jest pak vný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych inil. A nyní oslaviž ty mne, Ote, u sebe samého touž slavou, kterouž jsem ml u tebe, prvé nežli svt byl. Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z svta. Tvoji byli, a mn jsi je dal, a e tvou zachovali. A ješt 15. verš: Neprosím, abys je vzal z svta, ale abys jich zachoval od zlého. Jan 14:12 13: Amen, amen pravím vám: Kdož ví ve mne, skutky, kteréž já iním, i on initi bude, a vtší nad ty initi bude; nebo já jdu k Otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu mém, to uiním, aby oslaven byl Otec v Synu. V jiném asovém období? Jak na to ten kazatel pišel? Pette si to v jakémkoliv jiném pekladu, v jakémkoliv pekladu, který najdete. Jak by váš kazatel na tohle odpovdl? Jaká by byla jeho reakce, když neví, že máme chodit stejn jako Ježíš? To je nemožné. Jak vidíte, rozhodl jsem se radji dvovat své Bibli než tmto lidem. Žádný lovk nemže pochybovat o evangeliu a zárove žít istý život. Mohl bych se mu podívat zpíma do oí a íct mu, že je neistý. Vím to. Víte, že lovk s Duchem svatým musí stát v integrit téhož Ducha, aby žil ist v tomto svt? Ano, míním tím, že lovk bez Ducha svatého nazve i špínu istou. To je celé. Strávil jsem už tolik asu s Božími muži, kteí zapeli Boží 11

12 slovo, a vím, že nemohou žít ist. Je nemožné, aby žili ist, svobodni od híchu. V téže 14. kapitole pette 15. a 16. verš: Milujete-li mne, pikázání mých ostíhejte. A já prositi budu Otce, a jiného Utšitele dá vám, aby s vámi zstal (jak dlouho?) na vky. Kdyby mluvil tehdy jen pro uedníky, nebylo by píhodné, že by ekl: Zstane s vámi, dokud nezemete.? ekl ale, že Duch svatý zstane s kesany navky. Pesn tohle ekl. To znamená, že dokonce i my, dti tchto bratí, bychom mli mít Ducha svatého jako oni. Petme si o tom ješt: Toho Ducha pravdy, jehož svt nemže pijíti (híšníci jej nemohou pijmout). Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebo u vás pebývá, a v vás bude. Neopustím vás sirotk, pijdu k vám. Ješt maliko, a svt mne více neuzí, ale vy uzíte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mn, a já v vás. Kdož by ml pikázaní má, a ostíhal jich, on jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a já jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe. (Jan 14:17 21) Peskoíme do verše 26: Utšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás nauí všemu, a pipomene vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Poslední úryvek Písma, který vám chci ukázat, je v Janovi 7, ve verši 38 a 39. Peliv poslouchejte: Kdož ví ve mne (to znamená, každý, kdo ví, vetn vašeho kazatele), jakož dí písmo, eky z bicha jeho poplynou vody živé. A vysvtlení je zde: (A to ekl o Duchu, kteréhož mli pijíti vící v nho; nebo ješt nebyl dán Duch svatý, proto že ješt Ježíš nebyl oslaven.) Amen. Nyní obrame do Marka 16, odstraníme kompletn vaše pochybnosti i pochybnosti každého, kdo ví Bibli. Pokud nkdo neví Bibli, nemá nadji a nemžeme mu pomoci. Avšak my, kdo víme, nenaslouchejme nevícím. Domnívám se, že nejhorší nevící je nevící kazatel. Káže nco a neví pesn té vci, kterou káže. Jen tahá z lidí peníze pod falešnou záminkou. Marek 16, 16. verš: Kdož uví a poktí se, spasen bude; kdož pak neuví, bude zatracen. Znamení pak ti, kteíž uví, tato míti budou: Ve jménu mém ábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti; 12

13 a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobe se míti budou. (Mk 16:16 18) Pokud lovk ví, stanou se mu tyto vci. Pokud se mu nestanou, není vící. Chvála Pánu. Není teba, abyste kvli tomu vypili jed, protože je zde uvedeno pt znak. Pokud se jedna i dv z tch vcí stanou, víte, že jste obdrželi i zbytek. Nemusíte to zkoušet. Chvála Jeho svatému jménu. Toto jsem vám chtl povdt o našem postavení. Musíme zaujmout pevný postoj. Musíme udlat to, co Bh íká, že udlat máme. Musíme ukázat lidem okolo nás, že je v nás Bh pravdy. Stejná situace, jakou máme dnes veer zde, nastala i v Babylonu.! $0! "12:"0&! 9)<=>3-4! -! & Ti mladíci vyznali: Nepokloníme se! Poklonilo se tisíce starc, mládenc, žen a dtí. Ano. Byly tam tisíce Izraelc. Všichni ti, kdo byli odvleeni do Babylonu do zajetí, se poklonili, poklonili se obrazu. Ti chlapci ekli: Máme jen jeden život. Pokud nás dnes Bh nezachrání, mžete nás zabít, ale my se pesto té vci nepokloníme. (Daniel 3:17 18) Chvála bu Bohu. Je to vný pomník, ti hoši se nepoklonili. To je nco, ne? Chvála Pánu. Víte, musíme zaujmout postoj. Jsme tím záporným pólem pro dobrého Boha. Satan je kladným pólem pro záporný pól svého lidu. Nkteí lidé chodí a kážou, že satan je záporný pól a Bh je kladný pól. To je lež. To jim íká ábel. Práv z toho dvodu musíme fungovat uritým zpsobem a projevit Boží slávu a svtlo zde v materiálním svt. Svtlo musí být zjeveno v nízkých oblastech. To kladn nabité zlo se vždy bude snažit prorazit. Uvdomíte si ale jednu vc bude ho ve vašem život mén a mén. Pokud vás ábel pekvapí nkde za rohem, budete píšt trochu moudejší. Nikdy se nebojte tlaku, který na vás satan vyvine. Pokaždé, když to udlá, nco mu unikne. Stanete se moudejšími. Až pijde píšt, poznáte ho po ichu. 13

14 Pán zachová v dokonalém pokoji ty, jejichž mysl je upena na Nj. (Iz 26:3, KJV) Slyšíte!? Nevíte tomu, co slyšíte. Toho dne, kdy uslyšíte a budete podle toho jednat a vyznáte: Bože, vím, že jsi to Ty, udlám to, a uslyšíte znovu a budete více jednat podle toho, co od Boha slyšíte a emu víte, že je Bh, tehdy k vám Bh zane více mluvit a zjevovat sám sebe. Jen uzavete pracovní dohodu. Ale dejme tomu, že jste ekli: Pane, nevím, co mám dlat. Nebudu dlat nic, protože nevím, kdo to mluví. Nkdy to mže být ábel, nkdy Bh. Já prost nepoznám Boha, tak nebudu dlat nic. Když jste dvojí mysli, Bh nemže dlat také nic. Vlastní duší mžete zastavit Boha. Mžete s Bohem ale uzavít spolupráci a povolit Mu pracovat s vámi skrze vaši duši tím, že se Mu otevete. Jdte a domluvte se s Bohem. eknte: Bože, když se budu cítit ujištný v srdci, znamená to, že po mn nco chceš, a já to udlám. Nikdy nepoznáte, kdo k vám mluví, dokud to neudláte. Jakmile to udláte, naplní vás Boží pokoj a sláva. A víte, že to je Bh. Nebude to bez pekážek. Na nco zamíte, a ábel udlá všechno možné, aby vás pesvdil, že se mýlíte. Ale budete to mít a budete vdt, že máte pravdu. Bh vám žehnej. 14

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více