-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&"

Transkript

1 Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím já sám od sebe. Chci dnes mluvit o myšlenkách. Toto téma je pln v souladu s teným slovem. Slovo, které vám chci pedat, je: Musíte to dlat, abyste tomu porozumli.! "#$! %& eknete mi: Jak to mám dlat, když nevím, co mám dlat? Žádá se po vás, abyste dlali jen to, co víte, že máte dlat. Ve chvíli, kdy pijmete Ježíše jako svého spasitele, víte, že to, co jste udlali, bylo správn. A Bh vám zane íkat, co dalšího máte dlat, a kdykoliv jdete proti tomu, jdete proti Bohu. Kdykoliv zanete naslouchat nkomu jinému, kdo vám chce íct, co máte dlat, jdete proti vnitnímu Božímu vedení a ocitnete se na poušti. Chápete? Je to velmi prosté, ale velmi praktické. Ti lidé se ptali Ježíše: Jak to poznáme? Picházejí za námi mnozí uitelé. Každý íká, že je Kristus. Každý íká, pravdu mám já! Jak máme poznat, kdo má pravdu? Ani v Bibli nenacházíme odpov, protože jeden ji interpretuje tak, jiný onak. Jak to poznáme? Víte, že víte, že to víte! Jakmile zanete init Boží vli, rozhodn poznáte pravdu, až ji uslyšíte. Vaše duše i srdce se rozechvjí a prost víte, že to je pravda. Vidíte-li lid, který následuje pravdu, neznamená to, že jsou moudejší ani že jsou silnjší nebo snad lepší. Jsou prost poslušní tomu, co poznali. 1

2 Pojme do Izaiáše 55, zaneme veršem 7: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu, i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpuštní. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Nebo jakož prší déš neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvun naproti vám prozpvovati budou, a všecko díví polní rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude to Hospodinu k sláv, na znamení vné, kteréž nebude vyhlazeno. (Iz 55:7 13) Chvála Bohu! Nyní nakreslím ti kruhy. Ten nejvíc nahoe bude symbolizovat Boží myšlenky. íká pece: Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují myšlení má myšlení vaše. Boží myšlenky jsou nad našimi myšlenkami. Prostední kruh jsou lidské myšlenky. A poslední kruh symbolizuje ) myšlenky ábla i zlé myšlenky. Bh nám zde íká, že musíme nejdíve zavrhnout vlastní myšlenky, abychom se mohli dostat do Jeho myšlenek. Sedmý verš: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu Jinými slovy, pokud zjistíte, že vaše myšlenky nejsou spravedlivé, což nejsou (víte, žádná naše myšlenka není spravedlivá), pak spravedlivé myšlenky, které vám picházejí, musí být Boží myšlenky. Lidské myšlenky nejsou spravedlivé. Jsou v zásad sobecké, sobstedné a za tetí ábelské. Prvním krokem je tedy odmítnout je. Prost je odíznte! Nechceme je, zavrhnme je. Nechci své myšlenky. Nechci ani vaše, ani své! Takže nejdíve je zavrhneme. To je první vc, kterou musíte udlat, abyste vstoupili do Božího myšlení. Zavrhnete vlastní myšlenky. A dále 2, * '() *+ *

3 se íká: a nech se navrátí k Hospodinu Pozorujete, jak se vaše myšlení pozvedá, až je zásti jako Bh, až je více Boží. Nyní jen prost pojme po odkazech, které zde jsou. Obrame si do Jeremiáše 29:11: Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych uinil vašemu oekávání konec pežádostivý. Když mne vzývati budete, a pjdete, a modliti se mn budete, -."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& tedy vyslyším vás. (Jer 29:11 12) Z tohoto dvodu jsou myšlenky, které vás zanou napadat, o pokoji a vysvobození. Jsou však jiné myšlenky, které nás bombardují, jsou to myšlenky na nízké rovin, až úpln podlé, ze satanova svta. Myšlenky o sob jsou v zásad zamené na lovka. ábelské myšlenky jsou v zásad proti Bohu. Sami víte, že cokoliv, eho stedobodem je lovk, není z Boha. S podivením si íkáte: Co ode mne tedy Bh žádá? Ano, co na mn Bh žádá dnes ráno? Naplánoval jsem si, že pjdu tam a tam a udlám to a to. Oslaví to Boha, nebo to poslouží jen mému já? Je to z Boha? Je to prosté udlal by to Ježíš? Tak jednoduché to je. Je-li to z Boha, Ježíš by to udlal. Není-li to z Boha, oslaví to bu mé já, i nkoho jiného nebo ábla. Ale neoslaví to Boha, proto to nemže být z Boha. Opravdu je to velmi jednoduché, a pesto velmi tvrdé. Jen se zastavte a položte si otázku: Je to Ježíš? Udlal by to Ježíš? Udlal by to Ježíš dnes na mém míst? Když jsem se ped chvílí modlil, došlo mi, že bych ml íct: Prošelli by dnes veer Ježíš tmito dvemi a pišel by sem v tle jako osoba, co by ekl, co by udlal? Protože to je pesn to, co by Ježíš chtl, abyste ekli i udlali. Náš problém je v zásad v našem myšlenkovém život. Mám co do inní s církví a vím, že ta církev nedlá Boží vli. Chci tím íct, že nemusím dlouze pátrat, abych to pochopil. Znám i všechno, co Bh v Písmu mluví o lidech, kteí mají formu zbožnosti, ale zapírají její 3

4 moc (2Tim 3:5). Co mám dlat? Co ode mne Bh ve vztahu k nim požaduje? Vím, co Bh íká ve svém Slov. Mé myšlenky íkají: No, ale mám s nimi pece vztahy! Nemžu odejít, nemžu se od nich odvrátit. Písmo íká, že jsem s nimi spojen. Pro jsem s nimi spojen? Prozkoumejte své myšlenky. Víte, že jediná pekážka, kterou máme, je v naší duši? Ukážu vám s dovolením ješt jednou to, co jsem vám ukázal vera veer. Nakreslím vám to. Máme Boha Otce, který vysílá dol velké proudy svtla. To je Bh na vrcholu. Pak máme Ježíše Krista, Syna, který je Kristem. Hned pod ním je Duch svatý. Po jeho boku je mj duch. Hned vedle je má duše a pak moje tlo. Potebuji Boha ve své duši. Pij království tvé. Bu vle tvá jako v nebi (v mém duchu) tak i na zemi (zde v oblasti tla). (Mat 6:10) Když prosím: Ježíši, sešli mi vli mého Otce, Ježíš pošle Otcovu vli. Duch duchu. Pichází do mého ducha. Ale na hranici mé duše je pekážka. Má duše je strážce celé mé bytosti a nic ke mn nemže, dokud to nepijmu. eknete mi: Jak se mže ábel dostat k lidem? 5, 56,, ábel nemže jen tak vstoupit a nkoho si vzít. Nemá moc vejít a ovládnout lidskou bytost. Vdli jste to? Jen proto je tak mnoho lidí spaseno. Jen díky tomu tolik lidí není prost roztrháno na kusy satanskými silami. Satanské síly nemají moc anulovat autoritu lovka. Satan musí pijít a oklamat vás. Ano. Klame vás. Než vstoupí, musíte jej pijmout. A stejn je to s Bohem. Žádný duch nemže vstoupit. A tak je všechna sláva, za niž se modlíte, ve vás. Bh už odpovdl na každou z mnoha modliteb. Když se však modlíte, musíte zaít vit a chválit. Modlitba a chvála. Jedna mladá dáma mi nedávno ekla: Ale to bych lhala. Ty mi doporuuješ, abych lhala. Prosím Boha, aby m uzdravil. A ty mi íkáš, 4

5 abych dkovala Bohu a ekla, že jsem pijala uzdravení. Žádáš m, abych lhala. Odpovdl jsem jí: Jestli jsi ho nepijala, lhala bys. Bible mi však íká, že když požádám o uzdravení, Bh ho dá okamžit. Komu pak mám vit? Tob, nebo Bibli? Zde je jádro vci. Musíme zamezit vlivu negativního, abychom byli schopni pijmout to pozitivní. Ješt mne sledujete? Nco vám ukážu. Jsou dva typy kladných pól. Bh je kladný pól, pozitiv dobra. Satan je také kladný, kladný pól zla. Kladný pól zla se s vámi snaží propojit, a tak nechat proudit svou energii skrze vás jako záporný pól. Kladný pól zla z vás chce mít záporný pól. Kladný pól dobra se s vámi také spojil jako se záporným pólem. Pijali jste Ježíše. On tedy zane pracovat ve vás, aby zjevil sám sebe. Nevím, kde v tomhle mst je elektrárna. Pesto vím, kde je svtlo. Je pesn tady v drátech v téhle zdi. Jak to vím? Protože se njak projevuje. Amen. Dkaz, že to tak je, vidíme tady v místnosti. Vidím tady njakou tmu. Nco se tu dje, bratí. Svtlo se šíí. Kdyby však nemlo nic, ím by se penášelo, nešíilo by se. Tak zapojte správnou zástrku. Jinými slovy, svtlo je slávou elektrárny. Je teba žárovky; žádná žárovka žádné svtlo. Možná energie, ale ne svtlo. Amen. Jsme žárovka, která potebuje mít propojený kladný a záporný pól, aby zjevovala slávu Otce. Bh nás používá, aby zde dole zjevil sám sebe. Krom vás Bh nemá na zemi jiný projev Ježíše Krista. Lidé, kteí áblu poskytují sami sebe, propojí se s ním, se tak stávají projevem ábla. Nkdy se ábel zmocní vašeho tla. Ne vaší duše ani vašeho ducha, ale zmocní se tla a pošle skrze vás ábelský náboj. Projevíte ábla a nkdo prohlásí: Ó, myslel jsem si, že je kesan. Kdo je pak oklamán? Kdo to je? Ten lovk, který byl svdkem, jak jste zareagovali jako ábel, a ví, že jím jste. Je podvedený a ábel vás ped ním obžaluje. Pamatujte, Bible íká, že satan je žalobník bratí (Zj 12:10). Nyní pro m nahlas prosím pette Zjevení 12:10 11: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni 5

6 zvítzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svdectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. Odkud spadl? eknte mi. Je tam uvedeno: svržen jest. Odkud? Z nebe, ale ze kterého nebe? Je to to hvzdné nebe nad našimi hlavami, o kterém jsme práv etli, že jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše (Iz 55:9) a z nhož padá sníh a déš (Iz 55:10)? Je takové nebe, z nhož padá sníh, a všichni ho dobe znáte. Když letíte v letadle, tak vzlétnete nad snhová oblaka. Vzlétnete nad dešová oblaka. Nkdy mají tam dole ošklivé poasí a vy nahoe máte sluneno a jasno. Existuje tedy hvzdné nebe, obloha nad našimi hlavami do výše pár kilometr. Je však ješt jedno nebe, neviditelná oblast, kde žije Bh. Je to tak? Je ješt jiné nebe, kde chce Bh pebývat. Nebem se stává každé místo, kde Bh pebývá! Souhlasíte? Vy jste proto také nebe. Zatím jediné nedokonalé nebe, o nmž vím. Jsme Božími nebesy, náš duch, duše, tlo jsou Božími nebesy. teme, že satan byl svržen z nebes, tudíž pichází as, kdy se ve vás už ábel nebude projevovat. as, kdy bude váš duch, duše a tlo zcela svobodné a oištné ode všech projev ábla, které se stanou pouze znakem híšník. Chvála Bohu. Kristus vstoupí, a to vyžene ábla. Když Kristus sestoupí na zem, ábel bude spoután. Chápete!? Vše, co se událo v prvním nebi, se stane také v tomto nebi a musí se stát v každém nebi, dokud nebudou všechna nebe oištna od áblova vlivu. Pipomeme si obraz z 12. kapitoly Zjevení. Je tam Bh i ábel na stejném míst. Pojme se na to prosím podívat. Vidíme to v prvním verši: I ukázal se div veliký na nebi: Žena (Zj 12:1) Asi víte, že na nebi žádná žena není. Rozumíte? V nebi nejsou ani muži, ani ženy (viz Gal 3:28). Souhlas? Tudíž je-li tam žena, musí se jednat o njaké nebe tady dole, nemže to být Boží vné nebe na výsostech. Žena byla v nebi a byla v bolestech. Nahoe v Božím nebi není zármutek ani bolest, proto se musí jednat o místo zde. Ve stejném nebi byl i satan. Pak porodila dít (verš 5) a dít bylo uchváceno do nebe, tudíž z nebe do nebe. Žena pak utekla na pouš. Písmo neíká, že opustila nebe, sestoupila na zem a pak prchla. 6

7 Je poteba, abyste porozumli, jak Bible s tmito vcmi nakládá. Je to symbolický jazyk, k nmuž potebujete Ducha Božího, který vám jej vyloží. Ve Zjevení 12:10 teme: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Jak vás ábel obviuje? Pinutí vás projevit ábelskost, a byste mli projevit Krista. Nap. strach, bolest Cokoliv je z ábla: špatné reakce, naštvání, nervozita, hnv, hádavost. To vše je z ábla. Pimje vás, abyste se takto projevili. Pak se otoí na pat a: íkal jsem ti, že není kesan! Najde nkoho a pak je ta osoba oklamaná. Myslí si, že nejste kesan, když jste se zachovali jako ábel. Byla to bitva, ve které jste prohráli. Prohráli jste bitvu, ale ne válku! Je to jen bitva. Záleží na tom, kdo vyhraje nakonec! Vrame se k tomuto principu: Mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky, tak jako nebesa jsou vyšší než zem. (Iz 55:9) Bh nás povolává do svých myšlenek! Izaiáš 26:3: lovka spoléhajícího na t (dle orig.: jehož mysl je upena na Tebe) ostíháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá. Vidíte, ti, kteí doufají v Boha, mají Boží pokoj, ne njací velcí kesané! Abraham nebyl spravedlivý. Nebo myslíte, že ano? Pesto Bible mluví o spravedlivém Abrahamovi. Neznamená to však spravedlnost podle spravedlnosti Ducha svatého, které jsme vyuováni. Abraham poslechl Boha. Nebo co praví Písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost. (ím 4:3) Uvdomujete si, že se stáváte spravedlivými skrze Ducha svatého tím, že uvíte tomu, co je napsáno v Bibli? Jde jen o to tomu uvit, protože když uvíte, poslechnete. A jakmile poslechnete, poznáte pravdu. Chci vás na nco upozornit. Obrate si do 3. kapitoly Jana. ím víc se budete pátelit s híšníky, tím více poroste zmatek, který vám zpsobí. A tím více budete odporovat Bibli. Bh ekl: Nepátel se s tím lovkem, a ty se s ním kamarádíš! Ta osoba do tebe vrazí me zmatení a to je konec píbhu. Když posloucháš Boha, nemžeš se mýlit. Nyní se podívejme do Jana 3. Vidíme tam, že Ježíše v noci navštívil židovský vedoucí 7, ": 23#/19% 21%&

8 a ve verši 2 ekl: Miste, víme, že jsi od Boha pišel mistr; nebo žádný nemže tch div initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním. Vidl vnjší projevy, vidl zázraky, které Ježíš dlal, a vdl, že to musí být z Boha. Odpovdl Ježíš a ekl jemu: Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího. (Jan 3:3) To je zvláštní vc, protože Nikodém se Ježíše na Boží království neptal. Ale pesn tohle ml Nikodém na mysli. Ježíš, než aby chodil kolem horké kaše, odpovdl na otázku, k níž Ho chtl Nikodém teprve dovést. Prost mu odpovdl. Co však ekl? Dokud lovk nco neudlá, je slepý, a nkteré vci nevidí. To je Boží princip. Dokud se nenarodíš znova, je nemožné, abys vidl Boží království. Není zde eeno, že každý znovuzrozený lovk vidí Boží království. Nebo to snad ekl? Znám nkteré znovuzrozené lidi, kteí jsou slepí jako Bartimeus, protože si slepotu zvolili. Okamžit poté, co se znovuzrodili, odvrátili se od hlední na Ježíše a zahledli se na svou církev. Jakmile se odvrátíš od Ježíše, zahledíš se na svou církev a ekneš: To je ono, to je ale nádherná církev! Miluju, když hrají varhany, miluju chvály, mám rád pastora a všechny ty lidi. Radji se jich pidržím. To je místo, kde m Pán chce mít. V té chvíli vstoupí marnost a vy ji zanete uspokojovat. Znovu oslepnete. Halelujah. OTÁZKA: V dnešní dob platí, že když nechodíte do organizované církve, nco je s vámi zásadn špatn. Nepoddáš-li se tlaku jejich kongregací, prost k nim nepatíš. ODPOV: Klí je, že ty tlaky vytváí ábel. Když jsem se za vás vera veer modlil, ten tlak jsem cítil a mluvím o tom. Ty tlaky jsou satanské. Jsou psobené duchem, jemuž íkáme náboženský. Nestarají se o to, zda jdete do nebe, i ne, nestarají se o to, zda posloucháte Boha, i ne. Nestarají se o to, zda chodíte ve svtle, v dokonalosti Boží slávy. Chtjí jen, abyste v nedli šli do kostela a vyznali, že jste dobrý lovk. Pak eknou, že jste pijatelný pro spolenost. Bh zde má lid, který poruší jejich cesty a vyuí je. 8

9 Víte, povídáme si s manželkou o všem. Ona mi ekne: Víš, lidé oekávají, že budeš dlat tohle, a chtjí, abys dlal tamto. A já na to: Bh m sem vložil, abych vedl lidi, ne aby lidé vedli mne. Nedopustím, aby mne lidé vedli dol. Vím, co Bh ekl, brate. I kdybys vzal všechny buldozery pekla, aby mnou 5%31%! %1/ "/; pohnuly udlat to, co oni si myslí a emu ví neudlám to, protože vím, co Bh ekl. Tak to je. Po celou dobu lidé následovali jiné lidi, slepé jako Bartimeus, smrem do pekla. Následovali lovka. Bojí se následovat Boha, protože by si nkdo nco pomyslel. Víte co? Odtrhnte se a zante následovat Boha a uvidíte, jak se jeden po druhém oddlí a zanou následovat vás. Bh hledá nkoho kurážného, kdo od nich odejde. OTÁZKA: Není žádná možnost fungovat v církevním systému a nebýt slepý? ODPOV: Nyní ne. Díve ano. Nyní je však píliš pozd. Pišel as, kdy se satanské síly zacílily na vše, co se nazývá církev a neposlouchalo Boha. íkáme tomu jinými slovy (a to hledám pkná slova) systém nevstky, církve Dalily. Víte, Samson je obrazem pravé církve. Šel a ležel s falešnou církví. Tak se do toho zapletl, že pišel o zrak. Byl oslepen. Když jej Bh znovu pivedl k životu, ekl: Bože, dovol mi pomstit se za mé oi! Tlo Kristovo je však slepé, protože jsme si to zvolili. Bh nyní nejen nechává znovu rst vlasy, ale i oi. A až uvidíte, nedopuste, aby vás vedli slepí lidé! Víte, co o tom ekl Ježíš? Nechte jich, vdcové jsou slepí slepých. Povede-li pak slepý slepého, oba v jámu upadnou. (Mat 15:14) Ale zkusme to obrátit. Ti, kdo vidí, by mli vést slepé! OTÁZKA: Znám služebníka, který nepijímá z Bible vše. U nich se íká: To platilo ped 2000 lety. Dnes už se to nedje. Už se k tomu dnes nevracíme. Vbec nepijímají, že Ježíšova moc je stejná dnes jako ped 2000 lety. Je to forma slepoty? ODPOV: Tohle je horší než slepota, ale jen o trošku. A co vy, pijímáte Bibli? Pijímáte ji celým svým srdcem? Pojme do 2. epištoly Timoteovi. Pavel ml s nkterými kazateli stejný problém a Pán Ježíš mu 9

10 zjevil odpov. Jestli to nestaí, pak nám nebude dost dobrá ani celá Bible. Druhá Timoteovi 3, tme od 1. verše: Toto pak vz, že v posledních dnech nastanou asové nebezpení. Co myslíte, mluvil o dnešní dob? Pesn tak! Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodi neposlušní, nevdní, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhai, nestedmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není, zrádci, pívaživí, nadutí, rozkoší milovníci více nežli Boha, majíce zpsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A co máme dlat my? A od takových se odvracuj. Tady to máte erné na bílém. Není to nic tajného. Není tajné, co Bh íká. Druhá Janova 1:10 11: Pichází-li kdo k vám, a tohoto uení nepináší, nepijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkm jeho zlým. Chvála Pánu. Chcete-li k tomu všechny verše, opravdu všechny, mžeme si je vyhledat. Najdme si ješt další. Vezmme si ímanm 16: Pe- tte mi to nkdo, prosím. Prosím pak vás, bratí, abyste šetili tch, kteíž rznice a pohoršení iní, na odpor uení tomu, kterémuž jste vy se nauili, a varujte se jich. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému bichu; a lahodnými emi a pochlebenstvím svodí srdce prostých. Jdte do 1. Korintským 5:11, petme to: Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesmšovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlá, neb zlolejce, neb opilec, neb drá. S takovým ani nejezte. Amen, ani s ním nejdte na veei. Druhá Tessalonicenským 3:6: Pikazujeme pak vám, bratí, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se oddlovali od každého bratra, kterýž by se choval neádn, a ne podlé nauení vydaného, kteréž pijal od nás. Vysvtlil typ neádu, který má na mysli? Neádn znamená ne podle spravedlnosti. V poádku, takže máme ješt 1. Timoteovi 6:3 5: Jestliže kdo jinak uí, a nepovoluje zdravým eem Pána našeho Jezukrista, a tomu uení, kteréž jest podlé pobožnosti, nadutý jest, nic neumje, ale nemoudrost provodí pi otázkách a hádkách o slova, z kterýchž pochází závist, svár, rouhání, zlá domnní, marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by pobožnost byla zisk tlesný. Takových se varuj. Takovým se vyhni! 10

11 Slyšeli jste mnohé kázat takovým zpsobem, jako by se množství zbožnosti projevovalo prosperitou. Mají nádherné církve a tomu podobné vci. Chcete-li slyšet, co o tom ekl Ježíš Kristus, otote si se mnou do 17. kapitoly Janova evangelia, kde se Ježíš za nás za všechny modlil: Já za n prosím, ne za svt prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou. A všecky vci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich. Již pak více nejsem na svt, ale oni jsou na svt, a já k tob jdu. Ote svatý, ostíhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, aby byli jedno jako my. (Jan 17:9 11) Zaprvé k tomuto tématu každý, kdo založí denominaci, rozdluje Boží lid. Božím zámrem a vlí je, abychom byli jedno, tak jako jsou jedno Bh a Ježíš. Nyní Jan 17:2 6: Jakož jsi dal jemu moc nad každým lovkem, aby tm všechnm, kteréž jsi dal jemu, život vný dal. Toto jest pak vný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych inil. A nyní oslaviž ty mne, Ote, u sebe samého touž slavou, kterouž jsem ml u tebe, prvé nežli svt byl. Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z svta. Tvoji byli, a mn jsi je dal, a e tvou zachovali. A ješt 15. verš: Neprosím, abys je vzal z svta, ale abys jich zachoval od zlého. Jan 14:12 13: Amen, amen pravím vám: Kdož ví ve mne, skutky, kteréž já iním, i on initi bude, a vtší nad ty initi bude; nebo já jdu k Otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu mém, to uiním, aby oslaven byl Otec v Synu. V jiném asovém období? Jak na to ten kazatel pišel? Pette si to v jakémkoliv jiném pekladu, v jakémkoliv pekladu, který najdete. Jak by váš kazatel na tohle odpovdl? Jaká by byla jeho reakce, když neví, že máme chodit stejn jako Ježíš? To je nemožné. Jak vidíte, rozhodl jsem se radji dvovat své Bibli než tmto lidem. Žádný lovk nemže pochybovat o evangeliu a zárove žít istý život. Mohl bych se mu podívat zpíma do oí a íct mu, že je neistý. Vím to. Víte, že lovk s Duchem svatým musí stát v integrit téhož Ducha, aby žil ist v tomto svt? Ano, míním tím, že lovk bez Ducha svatého nazve i špínu istou. To je celé. Strávil jsem už tolik asu s Božími muži, kteí zapeli Boží 11

12 slovo, a vím, že nemohou žít ist. Je nemožné, aby žili ist, svobodni od híchu. V téže 14. kapitole pette 15. a 16. verš: Milujete-li mne, pikázání mých ostíhejte. A já prositi budu Otce, a jiného Utšitele dá vám, aby s vámi zstal (jak dlouho?) na vky. Kdyby mluvil tehdy jen pro uedníky, nebylo by píhodné, že by ekl: Zstane s vámi, dokud nezemete.? ekl ale, že Duch svatý zstane s kesany navky. Pesn tohle ekl. To znamená, že dokonce i my, dti tchto bratí, bychom mli mít Ducha svatého jako oni. Petme si o tom ješt: Toho Ducha pravdy, jehož svt nemže pijíti (híšníci jej nemohou pijmout). Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebo u vás pebývá, a v vás bude. Neopustím vás sirotk, pijdu k vám. Ješt maliko, a svt mne více neuzí, ale vy uzíte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mn, a já v vás. Kdož by ml pikázaní má, a ostíhal jich, on jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a já jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe. (Jan 14:17 21) Peskoíme do verše 26: Utšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás nauí všemu, a pipomene vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Poslední úryvek Písma, který vám chci ukázat, je v Janovi 7, ve verši 38 a 39. Peliv poslouchejte: Kdož ví ve mne (to znamená, každý, kdo ví, vetn vašeho kazatele), jakož dí písmo, eky z bicha jeho poplynou vody živé. A vysvtlení je zde: (A to ekl o Duchu, kteréhož mli pijíti vící v nho; nebo ješt nebyl dán Duch svatý, proto že ješt Ježíš nebyl oslaven.) Amen. Nyní obrame do Marka 16, odstraníme kompletn vaše pochybnosti i pochybnosti každého, kdo ví Bibli. Pokud nkdo neví Bibli, nemá nadji a nemžeme mu pomoci. Avšak my, kdo víme, nenaslouchejme nevícím. Domnívám se, že nejhorší nevící je nevící kazatel. Káže nco a neví pesn té vci, kterou káže. Jen tahá z lidí peníze pod falešnou záminkou. Marek 16, 16. verš: Kdož uví a poktí se, spasen bude; kdož pak neuví, bude zatracen. Znamení pak ti, kteíž uví, tato míti budou: Ve jménu mém ábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti; 12

13 a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobe se míti budou. (Mk 16:16 18) Pokud lovk ví, stanou se mu tyto vci. Pokud se mu nestanou, není vící. Chvála Pánu. Není teba, abyste kvli tomu vypili jed, protože je zde uvedeno pt znak. Pokud se jedna i dv z tch vcí stanou, víte, že jste obdrželi i zbytek. Nemusíte to zkoušet. Chvála Jeho svatému jménu. Toto jsem vám chtl povdt o našem postavení. Musíme zaujmout pevný postoj. Musíme udlat to, co Bh íká, že udlat máme. Musíme ukázat lidem okolo nás, že je v nás Bh pravdy. Stejná situace, jakou máme dnes veer zde, nastala i v Babylonu.! $0! "12:"0&! 9)<=>3-4! -! & Ti mladíci vyznali: Nepokloníme se! Poklonilo se tisíce starc, mládenc, žen a dtí. Ano. Byly tam tisíce Izraelc. Všichni ti, kdo byli odvleeni do Babylonu do zajetí, se poklonili, poklonili se obrazu. Ti chlapci ekli: Máme jen jeden život. Pokud nás dnes Bh nezachrání, mžete nás zabít, ale my se pesto té vci nepokloníme. (Daniel 3:17 18) Chvála bu Bohu. Je to vný pomník, ti hoši se nepoklonili. To je nco, ne? Chvála Pánu. Víte, musíme zaujmout postoj. Jsme tím záporným pólem pro dobrého Boha. Satan je kladným pólem pro záporný pól svého lidu. Nkteí lidé chodí a kážou, že satan je záporný pól a Bh je kladný pól. To je lež. To jim íká ábel. Práv z toho dvodu musíme fungovat uritým zpsobem a projevit Boží slávu a svtlo zde v materiálním svt. Svtlo musí být zjeveno v nízkých oblastech. To kladn nabité zlo se vždy bude snažit prorazit. Uvdomíte si ale jednu vc bude ho ve vašem život mén a mén. Pokud vás ábel pekvapí nkde za rohem, budete píšt trochu moudejší. Nikdy se nebojte tlaku, který na vás satan vyvine. Pokaždé, když to udlá, nco mu unikne. Stanete se moudejšími. Až pijde píšt, poznáte ho po ichu. 13

14 Pán zachová v dokonalém pokoji ty, jejichž mysl je upena na Nj. (Iz 26:3, KJV) Slyšíte!? Nevíte tomu, co slyšíte. Toho dne, kdy uslyšíte a budete podle toho jednat a vyznáte: Bože, vím, že jsi to Ty, udlám to, a uslyšíte znovu a budete více jednat podle toho, co od Boha slyšíte a emu víte, že je Bh, tehdy k vám Bh zane více mluvit a zjevovat sám sebe. Jen uzavete pracovní dohodu. Ale dejme tomu, že jste ekli: Pane, nevím, co mám dlat. Nebudu dlat nic, protože nevím, kdo to mluví. Nkdy to mže být ábel, nkdy Bh. Já prost nepoznám Boha, tak nebudu dlat nic. Když jste dvojí mysli, Bh nemže dlat také nic. Vlastní duší mžete zastavit Boha. Mžete s Bohem ale uzavít spolupráci a povolit Mu pracovat s vámi skrze vaši duši tím, že se Mu otevete. Jdte a domluvte se s Bohem. eknte: Bože, když se budu cítit ujištný v srdci, znamená to, že po mn nco chceš, a já to udlám. Nikdy nepoznáte, kdo k vám mluví, dokud to neudláte. Jakmile to udláte, naplní vás Boží pokoj a sláva. A víte, že to je Bh. Nebude to bez pekážek. Na nco zamíte, a ábel udlá všechno možné, aby vás pesvdil, že se mýlíte. Ale budete to mít a budete vdt, že máte pravdu. Bh vám žehnej. 14

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více