-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&"

Transkript

1 Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím já sám od sebe. Chci dnes mluvit o myšlenkách. Toto téma je pln v souladu s teným slovem. Slovo, které vám chci pedat, je: Musíte to dlat, abyste tomu porozumli.! "#$! %& eknete mi: Jak to mám dlat, když nevím, co mám dlat? Žádá se po vás, abyste dlali jen to, co víte, že máte dlat. Ve chvíli, kdy pijmete Ježíše jako svého spasitele, víte, že to, co jste udlali, bylo správn. A Bh vám zane íkat, co dalšího máte dlat, a kdykoliv jdete proti tomu, jdete proti Bohu. Kdykoliv zanete naslouchat nkomu jinému, kdo vám chce íct, co máte dlat, jdete proti vnitnímu Božímu vedení a ocitnete se na poušti. Chápete? Je to velmi prosté, ale velmi praktické. Ti lidé se ptali Ježíše: Jak to poznáme? Picházejí za námi mnozí uitelé. Každý íká, že je Kristus. Každý íká, pravdu mám já! Jak máme poznat, kdo má pravdu? Ani v Bibli nenacházíme odpov, protože jeden ji interpretuje tak, jiný onak. Jak to poznáme? Víte, že víte, že to víte! Jakmile zanete init Boží vli, rozhodn poznáte pravdu, až ji uslyšíte. Vaše duše i srdce se rozechvjí a prost víte, že to je pravda. Vidíte-li lid, který následuje pravdu, neznamená to, že jsou moudejší ani že jsou silnjší nebo snad lepší. Jsou prost poslušní tomu, co poznali. 1

2 Pojme do Izaiáše 55, zaneme veršem 7: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu, i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpuštní. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Nebo jakož prší déš neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvun naproti vám prozpvovati budou, a všecko díví polní rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude to Hospodinu k sláv, na znamení vné, kteréž nebude vyhlazeno. (Iz 55:7 13) Chvála Bohu! Nyní nakreslím ti kruhy. Ten nejvíc nahoe bude symbolizovat Boží myšlenky. íká pece: Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují myšlení má myšlení vaše. Boží myšlenky jsou nad našimi myšlenkami. Prostední kruh jsou lidské myšlenky. A poslední kruh symbolizuje ) myšlenky ábla i zlé myšlenky. Bh nám zde íká, že musíme nejdíve zavrhnout vlastní myšlenky, abychom se mohli dostat do Jeho myšlenek. Sedmý verš: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu Jinými slovy, pokud zjistíte, že vaše myšlenky nejsou spravedlivé, což nejsou (víte, žádná naše myšlenka není spravedlivá), pak spravedlivé myšlenky, které vám picházejí, musí být Boží myšlenky. Lidské myšlenky nejsou spravedlivé. Jsou v zásad sobecké, sobstedné a za tetí ábelské. Prvním krokem je tedy odmítnout je. Prost je odíznte! Nechceme je, zavrhnme je. Nechci své myšlenky. Nechci ani vaše, ani své! Takže nejdíve je zavrhneme. To je první vc, kterou musíte udlat, abyste vstoupili do Božího myšlení. Zavrhnete vlastní myšlenky. A dále 2, * '() *+ *

3 se íká: a nech se navrátí k Hospodinu Pozorujete, jak se vaše myšlení pozvedá, až je zásti jako Bh, až je více Boží. Nyní jen prost pojme po odkazech, které zde jsou. Obrame si do Jeremiáše 29:11: Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych uinil vašemu oekávání konec pežádostivý. Když mne vzývati budete, a pjdete, a modliti se mn budete, -."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& tedy vyslyším vás. (Jer 29:11 12) Z tohoto dvodu jsou myšlenky, které vás zanou napadat, o pokoji a vysvobození. Jsou však jiné myšlenky, které nás bombardují, jsou to myšlenky na nízké rovin, až úpln podlé, ze satanova svta. Myšlenky o sob jsou v zásad zamené na lovka. ábelské myšlenky jsou v zásad proti Bohu. Sami víte, že cokoliv, eho stedobodem je lovk, není z Boha. S podivením si íkáte: Co ode mne tedy Bh žádá? Ano, co na mn Bh žádá dnes ráno? Naplánoval jsem si, že pjdu tam a tam a udlám to a to. Oslaví to Boha, nebo to poslouží jen mému já? Je to z Boha? Je to prosté udlal by to Ježíš? Tak jednoduché to je. Je-li to z Boha, Ježíš by to udlal. Není-li to z Boha, oslaví to bu mé já, i nkoho jiného nebo ábla. Ale neoslaví to Boha, proto to nemže být z Boha. Opravdu je to velmi jednoduché, a pesto velmi tvrdé. Jen se zastavte a položte si otázku: Je to Ježíš? Udlal by to Ježíš? Udlal by to Ježíš dnes na mém míst? Když jsem se ped chvílí modlil, došlo mi, že bych ml íct: Prošelli by dnes veer Ježíš tmito dvemi a pišel by sem v tle jako osoba, co by ekl, co by udlal? Protože to je pesn to, co by Ježíš chtl, abyste ekli i udlali. Náš problém je v zásad v našem myšlenkovém život. Mám co do inní s církví a vím, že ta církev nedlá Boží vli. Chci tím íct, že nemusím dlouze pátrat, abych to pochopil. Znám i všechno, co Bh v Písmu mluví o lidech, kteí mají formu zbožnosti, ale zapírají její 3

4 moc (2Tim 3:5). Co mám dlat? Co ode mne Bh ve vztahu k nim požaduje? Vím, co Bh íká ve svém Slov. Mé myšlenky íkají: No, ale mám s nimi pece vztahy! Nemžu odejít, nemžu se od nich odvrátit. Písmo íká, že jsem s nimi spojen. Pro jsem s nimi spojen? Prozkoumejte své myšlenky. Víte, že jediná pekážka, kterou máme, je v naší duši? Ukážu vám s dovolením ješt jednou to, co jsem vám ukázal vera veer. Nakreslím vám to. Máme Boha Otce, který vysílá dol velké proudy svtla. To je Bh na vrcholu. Pak máme Ježíše Krista, Syna, který je Kristem. Hned pod ním je Duch svatý. Po jeho boku je mj duch. Hned vedle je má duše a pak moje tlo. Potebuji Boha ve své duši. Pij království tvé. Bu vle tvá jako v nebi (v mém duchu) tak i na zemi (zde v oblasti tla). (Mat 6:10) Když prosím: Ježíši, sešli mi vli mého Otce, Ježíš pošle Otcovu vli. Duch duchu. Pichází do mého ducha. Ale na hranici mé duše je pekážka. Má duše je strážce celé mé bytosti a nic ke mn nemže, dokud to nepijmu. eknete mi: Jak se mže ábel dostat k lidem? 5, 56,, ábel nemže jen tak vstoupit a nkoho si vzít. Nemá moc vejít a ovládnout lidskou bytost. Vdli jste to? Jen proto je tak mnoho lidí spaseno. Jen díky tomu tolik lidí není prost roztrháno na kusy satanskými silami. Satanské síly nemají moc anulovat autoritu lovka. Satan musí pijít a oklamat vás. Ano. Klame vás. Než vstoupí, musíte jej pijmout. A stejn je to s Bohem. Žádný duch nemže vstoupit. A tak je všechna sláva, za niž se modlíte, ve vás. Bh už odpovdl na každou z mnoha modliteb. Když se však modlíte, musíte zaít vit a chválit. Modlitba a chvála. Jedna mladá dáma mi nedávno ekla: Ale to bych lhala. Ty mi doporuuješ, abych lhala. Prosím Boha, aby m uzdravil. A ty mi íkáš, 4

5 abych dkovala Bohu a ekla, že jsem pijala uzdravení. Žádáš m, abych lhala. Odpovdl jsem jí: Jestli jsi ho nepijala, lhala bys. Bible mi však íká, že když požádám o uzdravení, Bh ho dá okamžit. Komu pak mám vit? Tob, nebo Bibli? Zde je jádro vci. Musíme zamezit vlivu negativního, abychom byli schopni pijmout to pozitivní. Ješt mne sledujete? Nco vám ukážu. Jsou dva typy kladných pól. Bh je kladný pól, pozitiv dobra. Satan je také kladný, kladný pól zla. Kladný pól zla se s vámi snaží propojit, a tak nechat proudit svou energii skrze vás jako záporný pól. Kladný pól zla z vás chce mít záporný pól. Kladný pól dobra se s vámi také spojil jako se záporným pólem. Pijali jste Ježíše. On tedy zane pracovat ve vás, aby zjevil sám sebe. Nevím, kde v tomhle mst je elektrárna. Pesto vím, kde je svtlo. Je pesn tady v drátech v téhle zdi. Jak to vím? Protože se njak projevuje. Amen. Dkaz, že to tak je, vidíme tady v místnosti. Vidím tady njakou tmu. Nco se tu dje, bratí. Svtlo se šíí. Kdyby však nemlo nic, ím by se penášelo, nešíilo by se. Tak zapojte správnou zástrku. Jinými slovy, svtlo je slávou elektrárny. Je teba žárovky; žádná žárovka žádné svtlo. Možná energie, ale ne svtlo. Amen. Jsme žárovka, která potebuje mít propojený kladný a záporný pól, aby zjevovala slávu Otce. Bh nás používá, aby zde dole zjevil sám sebe. Krom vás Bh nemá na zemi jiný projev Ježíše Krista. Lidé, kteí áblu poskytují sami sebe, propojí se s ním, se tak stávají projevem ábla. Nkdy se ábel zmocní vašeho tla. Ne vaší duše ani vašeho ducha, ale zmocní se tla a pošle skrze vás ábelský náboj. Projevíte ábla a nkdo prohlásí: Ó, myslel jsem si, že je kesan. Kdo je pak oklamán? Kdo to je? Ten lovk, který byl svdkem, jak jste zareagovali jako ábel, a ví, že jím jste. Je podvedený a ábel vás ped ním obžaluje. Pamatujte, Bible íká, že satan je žalobník bratí (Zj 12:10). Nyní pro m nahlas prosím pette Zjevení 12:10 11: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni 5

6 zvítzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svdectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. Odkud spadl? eknte mi. Je tam uvedeno: svržen jest. Odkud? Z nebe, ale ze kterého nebe? Je to to hvzdné nebe nad našimi hlavami, o kterém jsme práv etli, že jakož vyšší jsou nebesa než zem, tak pevyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše (Iz 55:9) a z nhož padá sníh a déš (Iz 55:10)? Je takové nebe, z nhož padá sníh, a všichni ho dobe znáte. Když letíte v letadle, tak vzlétnete nad snhová oblaka. Vzlétnete nad dešová oblaka. Nkdy mají tam dole ošklivé poasí a vy nahoe máte sluneno a jasno. Existuje tedy hvzdné nebe, obloha nad našimi hlavami do výše pár kilometr. Je však ješt jedno nebe, neviditelná oblast, kde žije Bh. Je to tak? Je ješt jiné nebe, kde chce Bh pebývat. Nebem se stává každé místo, kde Bh pebývá! Souhlasíte? Vy jste proto také nebe. Zatím jediné nedokonalé nebe, o nmž vím. Jsme Božími nebesy, náš duch, duše, tlo jsou Božími nebesy. teme, že satan byl svržen z nebes, tudíž pichází as, kdy se ve vás už ábel nebude projevovat. as, kdy bude váš duch, duše a tlo zcela svobodné a oištné ode všech projev ábla, které se stanou pouze znakem híšník. Chvála Bohu. Kristus vstoupí, a to vyžene ábla. Když Kristus sestoupí na zem, ábel bude spoután. Chápete!? Vše, co se událo v prvním nebi, se stane také v tomto nebi a musí se stát v každém nebi, dokud nebudou všechna nebe oištna od áblova vlivu. Pipomeme si obraz z 12. kapitoly Zjevení. Je tam Bh i ábel na stejném míst. Pojme se na to prosím podívat. Vidíme to v prvním verši: I ukázal se div veliký na nebi: Žena (Zj 12:1) Asi víte, že na nebi žádná žena není. Rozumíte? V nebi nejsou ani muži, ani ženy (viz Gal 3:28). Souhlas? Tudíž je-li tam žena, musí se jednat o njaké nebe tady dole, nemže to být Boží vné nebe na výsostech. Žena byla v nebi a byla v bolestech. Nahoe v Božím nebi není zármutek ani bolest, proto se musí jednat o místo zde. Ve stejném nebi byl i satan. Pak porodila dít (verš 5) a dít bylo uchváceno do nebe, tudíž z nebe do nebe. Žena pak utekla na pouš. Písmo neíká, že opustila nebe, sestoupila na zem a pak prchla. 6

7 Je poteba, abyste porozumli, jak Bible s tmito vcmi nakládá. Je to symbolický jazyk, k nmuž potebujete Ducha Božího, který vám jej vyloží. Ve Zjevení 12:10 teme: I slyšel jsem hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratí našich, kterýž žaloval na n ped obliejem Boha našeho dnem i nocí. Jak vás ábel obviuje? Pinutí vás projevit ábelskost, a byste mli projevit Krista. Nap. strach, bolest Cokoliv je z ábla: špatné reakce, naštvání, nervozita, hnv, hádavost. To vše je z ábla. Pimje vás, abyste se takto projevili. Pak se otoí na pat a: íkal jsem ti, že není kesan! Najde nkoho a pak je ta osoba oklamaná. Myslí si, že nejste kesan, když jste se zachovali jako ábel. Byla to bitva, ve které jste prohráli. Prohráli jste bitvu, ale ne válku! Je to jen bitva. Záleží na tom, kdo vyhraje nakonec! Vrame se k tomuto principu: Mé myšlenky jsou vyšší než vaše myšlenky, tak jako nebesa jsou vyšší než zem. (Iz 55:9) Bh nás povolává do svých myšlenek! Izaiáš 26:3: lovka spoléhajícího na t (dle orig.: jehož mysl je upena na Tebe) ostíháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá. Vidíte, ti, kteí doufají v Boha, mají Boží pokoj, ne njací velcí kesané! Abraham nebyl spravedlivý. Nebo myslíte, že ano? Pesto Bible mluví o spravedlivém Abrahamovi. Neznamená to však spravedlnost podle spravedlnosti Ducha svatého, které jsme vyuováni. Abraham poslechl Boha. Nebo co praví Písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost. (ím 4:3) Uvdomujete si, že se stáváte spravedlivými skrze Ducha svatého tím, že uvíte tomu, co je napsáno v Bibli? Jde jen o to tomu uvit, protože když uvíte, poslechnete. A jakmile poslechnete, poznáte pravdu. Chci vás na nco upozornit. Obrate si do 3. kapitoly Jana. ím víc se budete pátelit s híšníky, tím více poroste zmatek, který vám zpsobí. A tím více budete odporovat Bibli. Bh ekl: Nepátel se s tím lovkem, a ty se s ním kamarádíš! Ta osoba do tebe vrazí me zmatení a to je konec píbhu. Když posloucháš Boha, nemžeš se mýlit. Nyní se podívejme do Jana 3. Vidíme tam, že Ježíše v noci navštívil židovský vedoucí 7, ": 23#/19% 21%&

8 a ve verši 2 ekl: Miste, víme, že jsi od Boha pišel mistr; nebo žádný nemže tch div initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním. Vidl vnjší projevy, vidl zázraky, které Ježíš dlal, a vdl, že to musí být z Boha. Odpovdl Ježíš a ekl jemu: Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího. (Jan 3:3) To je zvláštní vc, protože Nikodém se Ježíše na Boží království neptal. Ale pesn tohle ml Nikodém na mysli. Ježíš, než aby chodil kolem horké kaše, odpovdl na otázku, k níž Ho chtl Nikodém teprve dovést. Prost mu odpovdl. Co však ekl? Dokud lovk nco neudlá, je slepý, a nkteré vci nevidí. To je Boží princip. Dokud se nenarodíš znova, je nemožné, abys vidl Boží království. Není zde eeno, že každý znovuzrozený lovk vidí Boží království. Nebo to snad ekl? Znám nkteré znovuzrozené lidi, kteí jsou slepí jako Bartimeus, protože si slepotu zvolili. Okamžit poté, co se znovuzrodili, odvrátili se od hlední na Ježíše a zahledli se na svou církev. Jakmile se odvrátíš od Ježíše, zahledíš se na svou církev a ekneš: To je ono, to je ale nádherná církev! Miluju, když hrají varhany, miluju chvály, mám rád pastora a všechny ty lidi. Radji se jich pidržím. To je místo, kde m Pán chce mít. V té chvíli vstoupí marnost a vy ji zanete uspokojovat. Znovu oslepnete. Halelujah. OTÁZKA: V dnešní dob platí, že když nechodíte do organizované církve, nco je s vámi zásadn špatn. Nepoddáš-li se tlaku jejich kongregací, prost k nim nepatíš. ODPOV: Klí je, že ty tlaky vytváí ábel. Když jsem se za vás vera veer modlil, ten tlak jsem cítil a mluvím o tom. Ty tlaky jsou satanské. Jsou psobené duchem, jemuž íkáme náboženský. Nestarají se o to, zda jdete do nebe, i ne, nestarají se o to, zda posloucháte Boha, i ne. Nestarají se o to, zda chodíte ve svtle, v dokonalosti Boží slávy. Chtjí jen, abyste v nedli šli do kostela a vyznali, že jste dobrý lovk. Pak eknou, že jste pijatelný pro spolenost. Bh zde má lid, který poruší jejich cesty a vyuí je. 8

9 Víte, povídáme si s manželkou o všem. Ona mi ekne: Víš, lidé oekávají, že budeš dlat tohle, a chtjí, abys dlal tamto. A já na to: Bh m sem vložil, abych vedl lidi, ne aby lidé vedli mne. Nedopustím, aby mne lidé vedli dol. Vím, co Bh ekl, brate. I kdybys vzal všechny buldozery pekla, aby mnou 5%31%! %1/ "/; pohnuly udlat to, co oni si myslí a emu ví neudlám to, protože vím, co Bh ekl. Tak to je. Po celou dobu lidé následovali jiné lidi, slepé jako Bartimeus, smrem do pekla. Následovali lovka. Bojí se následovat Boha, protože by si nkdo nco pomyslel. Víte co? Odtrhnte se a zante následovat Boha a uvidíte, jak se jeden po druhém oddlí a zanou následovat vás. Bh hledá nkoho kurážného, kdo od nich odejde. OTÁZKA: Není žádná možnost fungovat v církevním systému a nebýt slepý? ODPOV: Nyní ne. Díve ano. Nyní je však píliš pozd. Pišel as, kdy se satanské síly zacílily na vše, co se nazývá církev a neposlouchalo Boha. íkáme tomu jinými slovy (a to hledám pkná slova) systém nevstky, církve Dalily. Víte, Samson je obrazem pravé církve. Šel a ležel s falešnou církví. Tak se do toho zapletl, že pišel o zrak. Byl oslepen. Když jej Bh znovu pivedl k životu, ekl: Bože, dovol mi pomstit se za mé oi! Tlo Kristovo je však slepé, protože jsme si to zvolili. Bh nyní nejen nechává znovu rst vlasy, ale i oi. A až uvidíte, nedopuste, aby vás vedli slepí lidé! Víte, co o tom ekl Ježíš? Nechte jich, vdcové jsou slepí slepých. Povede-li pak slepý slepého, oba v jámu upadnou. (Mat 15:14) Ale zkusme to obrátit. Ti, kdo vidí, by mli vést slepé! OTÁZKA: Znám služebníka, který nepijímá z Bible vše. U nich se íká: To platilo ped 2000 lety. Dnes už se to nedje. Už se k tomu dnes nevracíme. Vbec nepijímají, že Ježíšova moc je stejná dnes jako ped 2000 lety. Je to forma slepoty? ODPOV: Tohle je horší než slepota, ale jen o trošku. A co vy, pijímáte Bibli? Pijímáte ji celým svým srdcem? Pojme do 2. epištoly Timoteovi. Pavel ml s nkterými kazateli stejný problém a Pán Ježíš mu 9

10 zjevil odpov. Jestli to nestaí, pak nám nebude dost dobrá ani celá Bible. Druhá Timoteovi 3, tme od 1. verše: Toto pak vz, že v posledních dnech nastanou asové nebezpení. Co myslíte, mluvil o dnešní dob? Pesn tak! Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodi neposlušní, nevdní, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhai, nestedmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není, zrádci, pívaživí, nadutí, rozkoší milovníci více nežli Boha, majíce zpsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A co máme dlat my? A od takových se odvracuj. Tady to máte erné na bílém. Není to nic tajného. Není tajné, co Bh íká. Druhá Janova 1:10 11: Pichází-li kdo k vám, a tohoto uení nepináší, nepijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkm jeho zlým. Chvála Pánu. Chcete-li k tomu všechny verše, opravdu všechny, mžeme si je vyhledat. Najdme si ješt další. Vezmme si ímanm 16: Pe- tte mi to nkdo, prosím. Prosím pak vás, bratí, abyste šetili tch, kteíž rznice a pohoršení iní, na odpor uení tomu, kterémuž jste vy se nauili, a varujte se jich. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému bichu; a lahodnými emi a pochlebenstvím svodí srdce prostých. Jdte do 1. Korintským 5:11, petme to: Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesmšovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlá, neb zlolejce, neb opilec, neb drá. S takovým ani nejezte. Amen, ani s ním nejdte na veei. Druhá Tessalonicenským 3:6: Pikazujeme pak vám, bratí, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se oddlovali od každého bratra, kterýž by se choval neádn, a ne podlé nauení vydaného, kteréž pijal od nás. Vysvtlil typ neádu, který má na mysli? Neádn znamená ne podle spravedlnosti. V poádku, takže máme ješt 1. Timoteovi 6:3 5: Jestliže kdo jinak uí, a nepovoluje zdravým eem Pána našeho Jezukrista, a tomu uení, kteréž jest podlé pobožnosti, nadutý jest, nic neumje, ale nemoudrost provodí pi otázkách a hádkách o slova, z kterýchž pochází závist, svár, rouhání, zlá domnní, marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by pobožnost byla zisk tlesný. Takových se varuj. Takovým se vyhni! 10

11 Slyšeli jste mnohé kázat takovým zpsobem, jako by se množství zbožnosti projevovalo prosperitou. Mají nádherné církve a tomu podobné vci. Chcete-li slyšet, co o tom ekl Ježíš Kristus, otote si se mnou do 17. kapitoly Janova evangelia, kde se Ježíš za nás za všechny modlil: Já za n prosím, ne za svt prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou. A všecky vci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich. Již pak více nejsem na svt, ale oni jsou na svt, a já k tob jdu. Ote svatý, ostíhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, aby byli jedno jako my. (Jan 17:9 11) Zaprvé k tomuto tématu každý, kdo založí denominaci, rozdluje Boží lid. Božím zámrem a vlí je, abychom byli jedno, tak jako jsou jedno Bh a Ježíš. Nyní Jan 17:2 6: Jakož jsi dal jemu moc nad každým lovkem, aby tm všechnm, kteréž jsi dal jemu, život vný dal. Toto jest pak vný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych inil. A nyní oslaviž ty mne, Ote, u sebe samého touž slavou, kterouž jsem ml u tebe, prvé nežli svt byl. Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z svta. Tvoji byli, a mn jsi je dal, a e tvou zachovali. A ješt 15. verš: Neprosím, abys je vzal z svta, ale abys jich zachoval od zlého. Jan 14:12 13: Amen, amen pravím vám: Kdož ví ve mne, skutky, kteréž já iním, i on initi bude, a vtší nad ty initi bude; nebo já jdu k Otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu mém, to uiním, aby oslaven byl Otec v Synu. V jiném asovém období? Jak na to ten kazatel pišel? Pette si to v jakémkoliv jiném pekladu, v jakémkoliv pekladu, který najdete. Jak by váš kazatel na tohle odpovdl? Jaká by byla jeho reakce, když neví, že máme chodit stejn jako Ježíš? To je nemožné. Jak vidíte, rozhodl jsem se radji dvovat své Bibli než tmto lidem. Žádný lovk nemže pochybovat o evangeliu a zárove žít istý život. Mohl bych se mu podívat zpíma do oí a íct mu, že je neistý. Vím to. Víte, že lovk s Duchem svatým musí stát v integrit téhož Ducha, aby žil ist v tomto svt? Ano, míním tím, že lovk bez Ducha svatého nazve i špínu istou. To je celé. Strávil jsem už tolik asu s Božími muži, kteí zapeli Boží 11

12 slovo, a vím, že nemohou žít ist. Je nemožné, aby žili ist, svobodni od híchu. V téže 14. kapitole pette 15. a 16. verš: Milujete-li mne, pikázání mých ostíhejte. A já prositi budu Otce, a jiného Utšitele dá vám, aby s vámi zstal (jak dlouho?) na vky. Kdyby mluvil tehdy jen pro uedníky, nebylo by píhodné, že by ekl: Zstane s vámi, dokud nezemete.? ekl ale, že Duch svatý zstane s kesany navky. Pesn tohle ekl. To znamená, že dokonce i my, dti tchto bratí, bychom mli mít Ducha svatého jako oni. Petme si o tom ješt: Toho Ducha pravdy, jehož svt nemže pijíti (híšníci jej nemohou pijmout). Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebo u vás pebývá, a v vás bude. Neopustím vás sirotk, pijdu k vám. Ješt maliko, a svt mne více neuzí, ale vy uzíte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mn, a já v vás. Kdož by ml pikázaní má, a ostíhal jich, on jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a já jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe. (Jan 14:17 21) Peskoíme do verše 26: Utšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás nauí všemu, a pipomene vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Poslední úryvek Písma, který vám chci ukázat, je v Janovi 7, ve verši 38 a 39. Peliv poslouchejte: Kdož ví ve mne (to znamená, každý, kdo ví, vetn vašeho kazatele), jakož dí písmo, eky z bicha jeho poplynou vody živé. A vysvtlení je zde: (A to ekl o Duchu, kteréhož mli pijíti vící v nho; nebo ješt nebyl dán Duch svatý, proto že ješt Ježíš nebyl oslaven.) Amen. Nyní obrame do Marka 16, odstraníme kompletn vaše pochybnosti i pochybnosti každého, kdo ví Bibli. Pokud nkdo neví Bibli, nemá nadji a nemžeme mu pomoci. Avšak my, kdo víme, nenaslouchejme nevícím. Domnívám se, že nejhorší nevící je nevící kazatel. Káže nco a neví pesn té vci, kterou káže. Jen tahá z lidí peníze pod falešnou záminkou. Marek 16, 16. verš: Kdož uví a poktí se, spasen bude; kdož pak neuví, bude zatracen. Znamení pak ti, kteíž uví, tato míti budou: Ve jménu mém ábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti; 12

13 a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobe se míti budou. (Mk 16:16 18) Pokud lovk ví, stanou se mu tyto vci. Pokud se mu nestanou, není vící. Chvála Pánu. Není teba, abyste kvli tomu vypili jed, protože je zde uvedeno pt znak. Pokud se jedna i dv z tch vcí stanou, víte, že jste obdrželi i zbytek. Nemusíte to zkoušet. Chvála Jeho svatému jménu. Toto jsem vám chtl povdt o našem postavení. Musíme zaujmout pevný postoj. Musíme udlat to, co Bh íká, že udlat máme. Musíme ukázat lidem okolo nás, že je v nás Bh pravdy. Stejná situace, jakou máme dnes veer zde, nastala i v Babylonu.! $0! "12:"0&! 9)<=>3-4! -! & Ti mladíci vyznali: Nepokloníme se! Poklonilo se tisíce starc, mládenc, žen a dtí. Ano. Byly tam tisíce Izraelc. Všichni ti, kdo byli odvleeni do Babylonu do zajetí, se poklonili, poklonili se obrazu. Ti chlapci ekli: Máme jen jeden život. Pokud nás dnes Bh nezachrání, mžete nás zabít, ale my se pesto té vci nepokloníme. (Daniel 3:17 18) Chvála bu Bohu. Je to vný pomník, ti hoši se nepoklonili. To je nco, ne? Chvála Pánu. Víte, musíme zaujmout postoj. Jsme tím záporným pólem pro dobrého Boha. Satan je kladným pólem pro záporný pól svého lidu. Nkteí lidé chodí a kážou, že satan je záporný pól a Bh je kladný pól. To je lež. To jim íká ábel. Práv z toho dvodu musíme fungovat uritým zpsobem a projevit Boží slávu a svtlo zde v materiálním svt. Svtlo musí být zjeveno v nízkých oblastech. To kladn nabité zlo se vždy bude snažit prorazit. Uvdomíte si ale jednu vc bude ho ve vašem život mén a mén. Pokud vás ábel pekvapí nkde za rohem, budete píšt trochu moudejší. Nikdy se nebojte tlaku, který na vás satan vyvine. Pokaždé, když to udlá, nco mu unikne. Stanete se moudejšími. Až pijde píšt, poznáte ho po ichu. 13

14 Pán zachová v dokonalém pokoji ty, jejichž mysl je upena na Nj. (Iz 26:3, KJV) Slyšíte!? Nevíte tomu, co slyšíte. Toho dne, kdy uslyšíte a budete podle toho jednat a vyznáte: Bože, vím, že jsi to Ty, udlám to, a uslyšíte znovu a budete více jednat podle toho, co od Boha slyšíte a emu víte, že je Bh, tehdy k vám Bh zane více mluvit a zjevovat sám sebe. Jen uzavete pracovní dohodu. Ale dejme tomu, že jste ekli: Pane, nevím, co mám dlat. Nebudu dlat nic, protože nevím, kdo to mluví. Nkdy to mže být ábel, nkdy Bh. Já prost nepoznám Boha, tak nebudu dlat nic. Když jste dvojí mysli, Bh nemže dlat také nic. Vlastní duší mžete zastavit Boha. Mžete s Bohem ale uzavít spolupráci a povolit Mu pracovat s vámi skrze vaši duši tím, že se Mu otevete. Jdte a domluvte se s Bohem. eknte: Bože, když se budu cítit ujištný v srdci, znamená to, že po mn nco chceš, a já to udlám. Nikdy nepoznáte, kdo k vám mluví, dokud to neudláte. Jakmile to udláte, naplní vás Boží pokoj a sláva. A víte, že to je Bh. Nebude to bez pekážek. Na nco zamíte, a ábel udlá všechno možné, aby vás pesvdil, že se mýlíte. Ale budete to mít a budete vdt, že máte pravdu. Bh vám žehnej. 14

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více