(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek"

Transkript

1 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995 Sb. Zmna: 423/2003 Sb. Zmna: 423/2003 Sb.(ást) Zmna: 292/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁSTI Stavební spoení 1 Vymezení pojmu stavební spoení Stavební spoení je úelové spoení spoívající a) v pijímání vklad 1) od úastník stavebního spoení, b) v poskytování úvr 1) úastníkm stavebního spoení, c) v poskytování píspvku fyzickým osobám 2)(dále jen"státní podpora") úastníkm stavebního spoení. Provozovatel stavebního spoení 2 (1) Provozovatelem stavebního spoení je stavební spoitelna. Stavební spoitelna je banka, 3) která mže vykonávat pouze innosti, povolené v jí udlené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoení a další innosti podle tohoto zákona( 9). (2) Pi své innosti podléhá stavební spoitelna bankovnímu dohledu podle zvláštního zákona, 4) pokud tento zákon nestanoví jinak. 3 Oznaení "stavební spoení" lze používat pouze pro formu spoení upravenou tímto zákonem a slova "stavební spoitelna", jejich peklady, nebo slova od nich odvozená smí ve své obchodní firm používat pouze banka, která je provozovatelem stavebního spoení podle tohoto zákona. 4 Úastník stavebního spoení (1) Úastníkem stavebního spoení(dále jen"úastník") mže být fyzická nebo právnická osoba. (2) Státní podporu mže získat a) oban eské republiky, 4a) b) oban Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území eské republiky a pidleno rodné íslo píslušným orgánem eské republiky, 5) c) fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem pidleným píslušným orgánem eské republiky. 5a) (3) Fyzická osoba prokazuje splnní podmínky uvedené v odstavci 2 pedložením obanského prkazu nebo prkazu o povolení k pobytu. (4) Nárok na státní podporu za píslušný kalendání rok vzniká tehdy, pokud úastník sploval alespo jednu z podmínek podle odstavce 2 po celý kalendání rok, není-li v tomto zákon stanoveno jinak. V kalendáním roce, v jehož prbhu doba spoení zaíná nebo koní, postaí, když úastník sploval alespo jednu z podmínek podle odstavce 2 po dobu trvání doby spoení v doteném roce. 5 Smlouva o stavebním spoení (1) Osoba, která uzave se stavební spoitelnou písemnou smlouvu podle obanského zákoníku o stavebním spoení (dále jen "smlouva"), se stává úastníkem. Úastník se ve smlouv zejména zaváže ukládat u stavební spoitelny vklady ve smluvené výši. Smlouva úastníka, pokud je jím fyzická osoba, musí obsahovat jeho prohlášení, zda v rámci této smlouvy žádá o piznání státní podpory. Toto prohlášení mže úastník v prbhu kalendáního roku jedenkrát zmnit. Souástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoení (dále jen"všeobecné obchodní podmínky"). (2) Úastník má právo na poskytnutí úvru ze stavebního spoení na financování bytových poteb(dále jen"úvr ze stavebního spoení") po splnní podmínek tohoto zákona a podmínek stanovených stavební spoitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnní pedpoklad zajištní jeho návratnosti. (3) Úvr ze stavebního spoení mže být stavební spoitelnou poskytnut a úastníkem použit pouze na financování bytových poteb. Financováním bytových poteb úastníka se rozumí i financování bytových poteb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro úely tohoto zákona považuje píbuzný v ad pímé, sourozenec a manžel. (4) Délka ekací doby na poskytnutí penžních prostedk z úvru ze stavebního spoení nesmí být kratší než 24 msíc od poátku doby spoení a závisí na podmínkách stanovených stavební spoitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách. (5) Stavební spoitelna mže poskytnout úastníkovi úvr do výše cílové ástky, který slouží k úhrad náklad na ešení bytových poteb i v pípad, kdy úastník nemá ješt nárok na poskytnutí úvru ze stavebního spoení. (6) Smlouva musí obsahovat úrokovou sazbu z vklad a úrokovou sazbu z úvru ze stavebního spoení. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vklad a úrokovou sazbou z úvru ze stavebního spoení mže init nejvýše 3 procentní body. (7) Úrokovou sazbu z vklad uvedenou ve smlouv mže stavební spoitelna jednostrann zmnit v pípad, že úastník po splnní podmínek stanovených stavební spoitelnou pro poskytnutí úvru ze stavebního spoení ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvru ze stavebního spoení nepijme a ode dne uzavení smlouvy uplyne nejmén 6 let. Oprávnní k této zmn a zpsob stanovení zmnné úrokové sazby z vklad musí být uvedeny ve smlouv.

2 (8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek stanovených tímto zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami. Úastník je zejména povinen doložit stavební spoiteln použití úvru ve smyslu odstavc 3 a 5 na bytové poteby. (9) Cílová ástka se rovná soutu vklad, státní podpory, úvru ze stavebního spoení a úrok z vklad a státní podpory,poodetenídanzpíjmztchtoúrok.uspoenáástkaserovnásoutuvklad,úrokzvkladaúrok z pipsaných záloh státní podpory, sníženému o da z píjm z tchto úrok a o úhrady útované stavební spoitelnou. Uspoenou ástku nelze v dob spoení pevést na jinou osobu. (10) Doba spoení zaíná dnem uzavení smlouvy a koní dnem uzavení smlouvy o úvru ze stavebního spoení, nejdíve však uplynutím ekací doby podle odstavce 4, nebo vyplacením zstatku útu stavebního spoení úastníka, nejpozdji však dnem ukonení smlouvy, nebo zánikem právnické osoby jako úastníka. (11) Smlouva musí obsahovat do ukonení doby spoení, nejdéle po dobu 6 let ode dne jejího uzavení, výši úplaty nebo zpsob stanovení výše úplaty za vedení útu stavebního spoení, zízeného a vedeného k pijímání vkladu úastníka, a za služby nezbytn související s vedením tohoto útu, piemž zpsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vli stavební spoitelny. Nezbytn souvisejícími službami s vedením útu podle vty první jsou takové služby, jejichž poskytování ukládá stavební spoiteln obecn závazný právní pedpis, nebo takové služby, jejichž poskytnutí nemže úastník, který ádn plní závazky ze smlouvy, odmítnout bez toho, aby to pro nj mlo nepíznivý následek znamenající ztrátu nároku na státní podporu. 6 Bytové poteby (1) Bytovými potebami úastníka, který je fyzickou osobou, se pro úely tohoto zákona rozumí a) výstavba bytového domu, 6) rodinného domu, 7) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu, 8) b)zmnastavbynabytovýdm,rodinnýdmnebobyt, c) koup bytového domu, rodinného domu nebo bytu vetn rozestavné stavby tchto dom nebo bytu, d) koup pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vetn rozestavného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s ešením jiných bytových poteb, e) splacení lenského vkladu nebo podílu v právnické osob, jejímž je úastník lenem nebo spoleníkem, stane-li se úastník nájemcem bytu, popípad bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném dom ve vlastnictví této právnické osoby, f) zmna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na 1. bytovém dom nebo rodinném dom, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví úastníka nebo právnické osoby, jejímž je úastník lenem nebo spoleníkem, a úastník je nájemcem bytu v takovém bytovém dom nebo rodinném dom, nebo užívá-li byt v uvedeném dom z jiného právního dvodu, 2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního pedpisu, 8) vetn úhrady podílu na zmn, údržb nebo udržovacích pracích týkajících se spolených ástí domu, 3. bytu v bytovém dom nebo rodinném dom, je-li úastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního dvodu, a stavební práce jsou provádny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu teba podle zvláštního právního pedpisu, 9) g) vypoádání spoleného jmní manžel nebo vypoádání spoluvlastník, popípad ddic v pípad, že pedmtem vypoádání je úhrada spoluvlastnického podílu na úely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h), h) úhrada za pevod lenských práv a povinností v družstvu, nebo za pevod podílu v právnické osob, stane-li se úastník nájemcem bytu, popípad bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém dom nebo rodinném dom ve vlastnictví právnické osoby, které se pevod lenských práv a povinností nebo pevod podílu týká, i) ešení bytové poteby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným pevodem nebo pechodem podle zvláštního právního pedpisu, 10) j) pipojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu 8) k veejným sítím technického vybavení, je-li úastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem pipojované stavby, k) splacení úvru, nebo pjky použitých na financování bytových poteb uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí. (2) U úastníka, kterým je právnická osoba, se za použití úvru ze stavebního spoení na bytové poteby považuje použití úvru a)naúelyuvedenévodstavci1písm.a)ažf)ai), b) ke splacení úvru nebo pjky, použitých na financování bytových poteb, uvedených v odstavci 1 písm. a) až f)ai),nebo c) k výstavb sítí technického vybavení. (3)Bytovápotebauvedenávodstavcích1a2semusínacházetveskérepublice. 7 Všeobecné obchodní podmínky (1) Stavební spoitelna je povinna vypracovat všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky podléhají schválení Ministerstvem financí(dále jen"ministerstvo"). (2) Všeobecné obchodní podmínky stavební spoitelna vhodným zpsobem uveejuje. (3) Všeobecné obchodní podmínky musí obsahovat nejmén tyto údaje: a) podmínky uzavírání smluv a postup stavební spoitelny pi jejich uzavírání, zmnách a ukonování, b) podmínky a pedpoklady pro získání úvru ze stavebního spoení, c) podmínky uzavírání smluv o úvru ze stavebního spoení a postup stavební spoitelny pi jejich uzavírání, zmnách a ukonování, d) postup pi zániku stavební spoitelny nebo pi odntí bankovní licence. 8 Úmrtí úastníka stavebního spoení (1) V pípad úmrtí úastníka pecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoení na pozstalého manžela. K tomu soud pihlédne v ízení o ddictví. (2) Není-li pozstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoení pedmtem ddní, jen dohodnou-li se ddicové v dohod o vypoádání ddictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoení pevezme jeden z nich.

3 (3) Nedojde-li mezi ddici k dohod podle odstavce 2, smlouva o stavebním spoení zaniká dnem úmrtí zstavitele a v ddickém ízení se vypoádá pouze uspoená ástka, vetn úrok a pomrné ástky státní podpory ke dni úmrtí úastníka stavebního spoení. 9 Další innosti stavební spoitelny (1) Stavební spoitelna mže krom inností podle 1 a) poskytovat úvry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou ureny pro uspokojování bytových poteb, b) pijímat vklady od bank, zahraniních bank, poboek zahraniních bank, finanních institucí, zahraniních finanních institucí a poboek zahraniních finanních institucí, c) poskytovat záruky za úvry ze stavebního spoení, za úvry poskytnuté podle 5 odst. 5 a za úvry uvedené v písmenua), d) obchodovat na vlastní úet s hypoteními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými lenskými státy Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj, e) obchodovat na vlastní úet s dluhopisy vydávanými eskou republikou, s dluhopisy, za které eská republika pevzala záruku, a s dluhopisy vydávanými eskou národní bankou, f) obchodovat na vlastní úet s dluhopisy vydávanými lenskými státy Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finanními institucemi tchto stát, a bankami se sídlem v tchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy pevzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiní bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, g) provádt platební styk a jeho zútování v souvislosti s inností stavební spoitelny, h) poskytovat bankovní informace, i) uzavírat obchody sloužící k zajištní proti mnovému a úrokovému riziku, j) vykonávat finanní makléství. (2) innosti uvedené v odstavci 1 mže stavební spoitelna vykonávat jen za pedpokladu, že budou pednostn zabezpeeny její závazky vyplývající z uzavených smluv a že nedojde ke zkracování lht splatnosti úvr ze stavebního spoení nebo k prodlužování ekacích lht na jejich poskytnutí. (3) Podíl soutu cílových ástek u smluv uzavených stavební spoitelnou s právnickými osobami na soutu cílových ástek u smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na úvr ze stavebního spoení, mže init nejvýše 15 %. Pohledávky z úvr uvedených v odstavci 1 písm. a) a z úvr podle 5 odst. 5 nesmjí pekroit 20 % soutu cílových ástek. (4) Stavební spoitelna mže finanní prostedky ukládat pouze u bank se sídlem v eské republice, poboek zahraniních bank psobících na území eské republiky nebo u zahraniních bank se sídlem na území lenského státu Evropské unie a pouze za pedpokladu, že budou pednostn zabezpeeny její závazky vyplývající z uzavených smluv a že nedojde ke zkracování lht splatnosti úvr ze stavebního spoení nebo k prodlužování ekacích lht na jejich poskytnutí. (5) Stavební spoitelna mže získávat potebné zdroje pouze od bank, zahraniních bank, poboek zahraniních bank, finanních institucí, zahraniních finanních institucí a poboek zahraniních finanních institucí. Stavební spoitelna mže také vydávat dluhopisy se splatností nejvýše 10 let. (6) Stavební spoitelna mže mít majetkové úasti pouze v právnických osobách, které se zabývají výstavbou byt a rodinných dom nebo výrobou pro tyto úely, v podnicích pomocných bankovních služeb a v jiných stavebních spoitelnách. (7) Úast v právnické osob podle odstavce 6 nesmí pesáhnout jednu tetinu základního kapitálu právnické osoby a souet úastí v právnických osobách nesmí pekroit 15 % základního kapitálu stavební spoitelny. To neplatí pro nabývání úastí v jiných stavebních spoitelnách a v podnicích pomocných bankovních služeb. (8) Stavební spoitelna mže nabývat pouze nemovitosti, jimiž jsou zajištny její pohledávky, nebo nemovitosti urené pro výkon innosti této stavební spoitelny. 9a Informaní systém (1) Pro úely a) kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, b) zpracování žádosti o roní zálohy státní podpory, doplnní a opravy této žádosti, c) vracení státní podpory stavebními spoitelnami ministerstvu, d) zmny údaj o úastnících, je provozován informaní systém podle zvláštního právního pedpisu upravujícího informaní systémy veejné správy, 10a) jehož správcem je ministerstvo(dále jen"informaní systém"). (2) V informaním systému se vedou o úastnících, kterými jsou fyzické osoby, tyto údaje u a) státních oban eské republiky v rozsahu 3. poštovní smrovací íslo adresy místa trvalého pobytu, 4. íslo smlouvy, datum jejího uzavení, obchodní firmu stavební spoitelny a identifikaní íslo stavební spoitelny, 5. datum ukonení doby spoení, 6. datum, dvod a typ zmny smlouvy ovlivující nárok na státní podporu, 7. výše piznané státní podpory, b) cizinc10b) v rozsahu 3. poštovní smrovací íslo adresy místa pobytu v eské republice, 4. druh pobytu, 5. íslo smlouvy, datum jejího uzavení, obchodní firmu stavební spoitelny a identifikaní íslo stavební spoitelny, 6. datum ukonení doby spoení,

4 7. datum, dvod a typ zmny smlouvy ovlivující nárok na státní podporu, 8. výše piznané státní podpory. (3) Ministerstvo zavádí do informaního systému údaje stanovené v odstavci 2, které obdrží od stavebních spoitelen. (4) Ministerstvo poskytuje údaje z informaního systému stavebním spoitelnám a úastníkm, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Orgánm státní správy a orgánm poveným výkonem státní správy poskytuje ministerstvo údaje z informaního systému, pokud to vyžaduje jejich innost vyplývající z jejich zákonem stanovené psobnosti. (5) Stavební spoiteln poskytuje ministerstvo písemn, v elektronické podob podle zvláštního právního pedpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosii dat, údaje uvedené v odstavci 2 vedené v informaním systému o úastnících, kteí s touto stavební spoitelnou uzaveli smlouvu. Bez žádosti poskytuje ministerstvo stavební spoiteln tyto údaje pouze pro úely zpracování žádostí o roní zálohy státní podpory( 11). V ostatních pípadech poskytuje ministerstvo údaje uvedené v odstavci 2 pouze na základ její písemné žádosti nebo žádosti podané v elektronické podob podle zvláštního právního pedpisu upravujícího elektronický podpis. Stavební spoitelny, které takto získaly údaje z informaního systému, je nesmjí shromažovat, pedávat jiným osobám nebo je využívat nad rámec stanovený zvláštním právním pedpisem upravujícím ochranu osobních údaj. (6) Úastníkovi na základ písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podob poskytuje ministerstvo písemn nebo, pokud o to úastník požádá, v elektronické podob údaje podle odstavce 2 vedené v informaním systému k jeho osob. V žádosti úastník uvede a) jméno, popípad jména, a píjmení, b) rodné íslo, c) adresu místa trvalého pobytu u státních oban eské republiky nebo adresu místa pobytu v eské republice u cizinc, d) íslo smlouvy, datum jejího uzavení, obchodní firmu stavební spoitelny a identifikaní íslo stavební spoitelny. Písemnou žádost úastník opatí úedn oveným podpisem. Za nezletilého úastníka žádá o poskytnutí údaj podle tohoto odstavce jeho zákonný zástupce. Za úastníka zbaveného zpsobilosti k právním úkonm nebo úastníka, jehož zpsobilost k právním úkonm byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není zpsobilý k jednání podle tohoto odstavce, žádá o poskytnutí údaj podle tohoto odstavce jeho opatrovník. (7) Údaje v informaním systému evidované na technických nosiích dat se uchovávají po dobu nezbytn nutnou pro uskuteování cíl, pro které jsou údaje sbírány a dodaten zpracovávány. ÁST II Státní podpora 10 Výše státní podpory (1) Státní podpora písluší úastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, pi splnní podmínek stanovených v tomto zákon a poskytuje se ze státního rozpotu eské republiky formou roních záloh. (2) Poskytovaná záloha státní podpory iní 15 % z uspoené ástky v píslušném kalendáním roce, maximáln všakzástky20000k. (3) Úastníkovi, který je fyzickou osobou a spluje podmínky stanovené v 4 odst. 2, a který má uzaveno v jednom kalendáním roce více smluv, písluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její piznání písemn požádal. Pitom se postupn poukazují zálohy státní podpory pednostn z uspoených ástek u díve uzavených smluv, piemž celkový souet záloh státní podpory ke všem smlouvám úastníka v píslušném kalendáním roce nesmí pesáhnout limit uvedený v odstavci 2. (4) ástka úspor pesahující K v jednom roce se z hlediska posuzování nárok úastníka na státní podporu pevádí do následujícího roku spoení v pípad, že úastníkem uzavená smlouva bude obsahovat prohlášení úastníka, že v rámci této smlouvy žádá o piznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí úastník po dobu trvání smlouvy zmnit. 11 Poskytování státní podpory (1) Na pipsání roní zálohy státní podpory na úet má nárok úastník, pokud jím je fyzická osoba, podle skuten uspoené ástky v píslušném kalendáním roce. (2) Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatuje souhrnn za všechny úastníky stavební spoitelna písemnou žádostí u ministerstva, a to vždy po uplynutí kalendáního roku. Stavební spoitelna pipíše poukázané zálohy státní podpory na úty úastník nejpozdji do jednoho msíce od obdržení zálohy od ministerstva. Úroky ze zálohy státní podpory náleží úastníkovi ode dne následujícího po dni, kdy stavební spoitelna obdrží zálohu od ministerstva. (3) V žádosti o roní zálohy státní podpory uvádí stavební spoitelna tyto údaje: a) seznam úastník, pro které je vyžadována v daném období záloha státní podpory a údaje potebné k ovení tohoto seznamu úastník, kterými jsou 3. poštovní smrovací íslo adresy místa trvalého pobytu u státních oban eské republiky, 4. druh pobytu a poštovní smrovací íslo adresy místa pobytu v eské republice u cizinc, 5. íslo smlouvy, datum jejího uzavení, 6. datum ukonení doby spoení, 7. datum, dvod a typ zmny a další skutenosti ovlivující nárok na státní podporu, které dosud nejsou evidovány v informaním systému, 8. výše požadované státní podpory. b) seznam úastník, kteí v prbhu daného období nov uzaveli nebo zrušili smlouvy, a seznam úastník,

5 kteí nesplnili podmínky tohoto zákona pro piznání státní podpory. c) vyíslení celkov požadované zálohy státní podpory. (4) Ministerstvo poukáže stavební spoiteln ástku roních záloh státní podpory do dvou msíc od doruení žádosti. (5) V pípad neúplné žádosti nebo nesprávných údaj je ministerstvo oprávnno vyžádat doplnní nebo opravu žádosti. Po dobu, než je žádost doplnna nebo opravena, lhta uvedená v odstavci 4 nebží. (6) Žádost, její doplnní nebo oprava se zpracovávají za využití informaního systému. Pi posuzování žádosti, jejího doplnní nebo opravy je ministerstvo oprávnno požádat Ministerstvo vnitra o porovnání údaj informaního systému s údaji vedenými v informaním systému evidence obyvatel, 10c) a to údaj o a) státních obanech eské republiky v rozsahu 3. poštovní smrovací íslo adresy místa trvalého pobytu, b) cizincích v rozsahu 3. poštovní smrovací íslo adresy místa pobytu v eské republice, 4. druh pobytu. (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou termín, zpsob podání a náležitosti žádosti vetn zpsobu zajišování jejích oprav nebo doplnní. (8) Ministerstvo stanoví v dohod s Ministerstvem vnitra vyhláškou technické a organizaní podmínky porovnávání údaj podle odstavce Výplata státní podpory (1) Do doby vyplacení úastníkovi jsou pipsané zálohy státní podpory na út úastníka pouze evidovány. (2) Zálohy státní podpory, pipsané na úet úastníka do konce doby spoení, vyplatí stavební spoitelna úastníkovi: a) pokud úastník po dobu 6 let ode dne uzavení smlouvy nenakládal s uspoenou ástkou, nebo b) pokud úastník v období do 6 let ode dne uzavení smlouvy uzavel smlouvu o úvru ze stavebního spoení a použije uspoenou ástku, penžní prostedky z tohoto úvru a tyto zálohy státní podpory na bytové poteby. (3) V ostatních pípadech nemá úastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spoitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na útu úastníka, vrátit ministerstvu, a to do 2 msíc ode dne, kdy zjistí, že úastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok. (4) Nárok na výplatu státní podpory má úastník pi splnní podmínek tohoto zákona jen za dobu spoení. (5) Za nakládání s uspoenou ástkou podle odstavce 2 se považuje také výkon rozhodnutí postihující uspoenou ástku, nebo její ást. Výkonem rozhodnutí nelze postihnout zálohy státní podpory evidované na útu úastníka. 13 Práva a povinnosti stavební spoitelny (1) Stavební spoitelna kontroluje, zda úastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho útu. Pokud toto právo z dvod nesplnní podmínek stanovených tímto zákonem zaniklo, stavební spoitelna další zálohy státní podpory neerpá a je povinna píslušnou ástku pijatých záloh státní podpory vrátit ministerstvu. (2) Stavební spoitelna kontroluje, zda byly splnny podmínky pro výplatu státní podpory úastníkovi. V pípad použití úvru ze stavebního spoení, uspoené ástky nebo vyplacené státní podpory v rozporu s tímto zákonem je stavební spoitelna oprávnna požadovat, aby úastník vrátil bez zbyteného odkladu úvr nebo jeho ást použitou v rozporu s úelem úvru a vyplacenou státní podporu. Úastník je v tomto pípad povinen úvr nebo jeho ást a vyplacenou státní podporu vrátit stavební spoiteln ve lht stanovené stavební spoitelnou. Státní podporu vrátí stavební spoitelna ministerstvu. (3) Kontrolu podle odstavc 1 a 2 provádí stavební spoitelna na základ doklad pedložených úastníkem. Stavební spoitelna je povinna vrátit vyplacenou státní podporu v pípadech uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvu nejpozdji do 2 msíc ode dne zjištní dvod pro vrácení státní podpory. (4) Po dobu nejmén 10 let od ukonení smlouvy je stavební spoitelna povinna uchovávat všechny doklady týkající se výplaty státní podpory. Tímto ustanovením nejsou doteny lhty v pípadech, kdy jiné právní pedpisy stanoví lhty delší. (5) Pi vracení státní podpory podle odstavce 3 mže stavební spoitelna požádat ministerstvo o zmnu údaj o úastnících evidovaných v informaním systému. (6) Informace o vrácené státní podpoe podle odstavce 3 a žádost o zmnu evidovaných údaj o úastnících se zpracovávají za použití informaního systému. (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou zpsob vracení státní podpory podle odstavce 3 a zpsob podání a náležitosti žádosti o zmnu údaj o úastnících. 14 Evidence státní podpory (1) Státní podpora se eviduje až do jejího vyplacení úastníkovi nebo vrácení ministerstvu na út úastníka tak, aby bylo možno kdykoli vyíslit její výši, a úroí se stejnou sazbou jako základní vklad úastníka. (2) V pípad vrácení státní podpory ministerstvu se úroky vzniklé ze státní podpory ponechávají úastníkovi. 15 Státní kontrola (1) Státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo podle zvláštního právního pedpisu upravujícího státní kontrolu. K tomuto úelu ministerstvo provozuje informaní systém. (2) Pro plnní úkol státní kontroly Ministerstvo vnitra podle zvláštního právního pedpisu poskytuje ministerstvu z informaního systému evidence obyvatel údaje o

6 a) státních obanech eské republiky v rozsahu 3. adresa místa trvalého pobytu, b) cizincích v rozsahu 3. adresa místa pobytu v eské republice, 4. druh pobytu. (3) Stavební spoitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro výkon státní kontroly podle odstavce 1. (4) Pi poskytování uvedených údaj podle odstavce 3 poveným pracovníkm ministerstva se na stavební spoitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství. 11) (5) O výsledcích státní kontroly, provádné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného eskou národní bankou se ministerstvo a eská národní banka vzájemn informují. (6) Podmínky provozování informaního systému podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou. 16 Vrácení státní podpory (1) Ministerstvo uloží stavební spoiteln povinnost vrátit ást, pípadn celkovou ástku vyplacené státní podpory, v pípad porušení podmínek stanovených tímto zákonem. ástku státní podpory uloženou k vrácení do státního rozpotu vybírá a vymáhá ministerstvo. Úastník je povinen vrátit stavební spoiteln státní podporu, která mu byla vyplacena v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem pro piznání státní podpory, v pimené lht, stanovené stavební spoitelnou. (2) Vrátit státní podporu musí stavební spoitelna nejpozdji do dvou msíc ode dne doruení rozhodnutí ministerstva. (3) Uložit vrácení státní podpory podle odstavce 1 lze do 3 let od zjištní, že podmínky pro erpání státní podpory byly porušeny, nejdéle však do pti let od porušení tchto podmínek. (4) Informace o vrácené státní podpoe podle odstavce 1 se zpracovává za použití informaního systému. Sankce 16a Stavební spoiteln, která poruší povinnost kontrolovat, zda jsou splnny podmínky pro piznání státní podpory úastníkm a v dsledku porušení této povinnosti dojde k neoprávnnému pipsání státní podpory na úet úastník,seuložípokutadovýše50%neoprávnnpipsanéstátnípodpory,nejvýševšakdo k. 16b (1) Pi urení výmry pokuty stavební spoiteln se pihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke zpsobu jeho spáchání a jeho následkm a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. (2) Odpovdnost stavební spoitelny za protiprávní jednání zanikne po uplynutí 5 let ode dne jeho spáchání. (3) Protiprávní jednání stavební spoitelny podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty. (4) Píjem z pokut je píjmem státního rozpotu. (5) Pi vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního pedpisu upravujícího správu daní a poplatk. 16c Spolená ustanovení (1) Na poskytování, vracení a vymáhání státní podpory se nevztahují zvláštní právní pedpisy upravující porušení rozpotové kázn, není-li v tomto zákon stanoveno jinak. (2) V souvislosti s plnním svých úkol podle tohoto zákona jsou ministerstvo a stavební spoitelna oprávnny vést evidenci, zpracovávat nebo shromažovat rodná ísla, popípad obdobná evidenní ísla, nebylo-li rodné íslo pidleno. ÁST III 17 Zákon eské národní rady. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona eské národní rady. 35/1993 Sb., se dopluje takto: V 4sedoplujepísmenos),kterézní: "s) úroky z vklad ze stavebního spoení, vetn úrok ze státní podpory podle zvláštního zákona, 4a) jsou osvobozeny od dan z píjm fyzických osob.". Poznámka. 4a)podarouzní: "4a) Zákon. 96/1993 Sb., o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona NR. 586/1992 Sb.,o daních z píjm, ve znní zákona NR. 35/1993 Sb. ". ÁST IV Ustanovení závrená 18 (1)Zanedostatkyvinnosti,vesmysluustanovení 26zákona.21/1992Sb.,obankách,sepovažujeiporušení tohoto zákona. (2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na stavební spoitelny ustanovení zákona. 21/1992 Sb.,o bankách,azákonaeskénárodnírady.6/1993sb.,oeskénárodníbance. 19

7 Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. dubna Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. Vybraná ustanovení novel l.iizákona.423/2003sb. Pechodná ustanovení 1. Stavební spoitelna uvede do souladu s tímto zákonem vykonávané innosti nejpozdji do 1 roku ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona. 2. Právní vztahy vzniklé pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních pedpis. 3. Nárok na státní podporu podle dosavadních právních pedpis nevzniká u smlouvy uzavené pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, na kterou úastníkovi k 31. prosinci roku, v nmž tento zákon nabyde úinnosti, nepíslušela státní podpora podle dosavadních právních pedpis. V dob, kdy úastníkovi písluší státní podpora podle dosavadních právních pedpis, nepísluší mu státní podpora podle tohoto zákona. 4. Úastník, jehož smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se posuzují podle dosavadních právních pedpis, mže úvr nebo uspoenou ástku použít i na bytové poteby podle tohoto zákona, jeho nárok na státní podporu podle dosavadních právních pedpis tím není doten. 5. V pípad zrušení rodných ísel se pro úely tohoto zákona místo rodného ísla použije obdobné evidenní íslo a datum narození úastníka. l.iizákona.292/2005sb. Pechodné ustanovení Opatení podle 11 odst. 2 se vztahují na všechny úastníky stavebního spoení bez ohledu na datum uzavení smlouvy. 1) 1 odst. 2 zákona. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní zákona. 264/1992 Sb. 2) 5 odst. 3 písm. d) zákona NR. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaení s rozpotovými prostedky eské republiky a obcí v eské republice (rozpotová pravidla republiky), ve znní pozdjších pedpis. 3) Zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní pozdjších pedpis. 4) Zákon. 21/1992 Sb., ve znní zákona. 264/1992 Sb. Zákon NR. 6/1993 Sb., o eské národní bance. 4a) Zákon. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obanství eské republiky, ve znní pozdjších pedpis. 5) Zákon. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 5a) Zákon. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zmn nkterých zákon (zákon o evidenci obyvatel), ve znní pozdjších pedpis. 6) 3 písm. b) vyhlášky. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 7) 3 písm. c) vyhlášky. 137/1998 Sb. 8) 2 písm. b) zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní pozdjších pedpis. 9) Napíklad 694 obanského zákoníku. 10) Napíklad zákon. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znní pozdjších pedpis. 10a) Zákon. 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní zákona. 517/2002 Sb. 10b) 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona. 133/2000 Sb. 10c) 8 odst. 1 zákona. 133/2000 Sb., ve znní zákona. 320/2002 Sb. 11) 38 zákona. 21/1992 Sb.

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993 Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995 96 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Provozovatel stavebního spoření. 2 Poskytovatel stavebního spoření

Provozovatel stavebního spoření. 2 Poskytovatel stavebního spoření I. Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004 Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Datum vydání: 21.10.2004 Datum úinnosti: 1.1.2005 Zastupitelstvo

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny verze:sal_all_4/2009 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny LEASINGOVÁ SMLOUVA.: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více