závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202

2 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN

3 Obsah Úvod Charakteristika registrovaných sociálních služeb Síť dle druhu služby Síť dle formy poskytování Síť dle právní formy organizace Kapacita služeb Dostatečnost kapacity Evidence odmítnutých zájemců o službu Cílové skupiny Zaměření sítě sociálních služeb dle cílových skupin Využití sítě sociálních služeb cílovými skupinami Síť sociálních služeb dle nejfrekventovanější cílové skupiny Věková struktura uživatelů služeb Specifika v poskytování služeb Dílčí analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Analýza sítě sociálních služeb určených specifickým cílovým skupinám v Moravskoslezském kraji Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s poruchou autistického spektra Senioři a osoby se zdravotním se specifickými potřebami Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb Problémy, s nimiž se poskytovatelé potýkají Spolupráce sociálních služeb při řešení nepříznivé sociální situace klienta Závěr Použité zkratky strana 28 celkem

4 Úvod Zpracování analytického dokumentu je zaměřeno na síť sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 08/2006 Sb., o sociálních službách ) na území Moravskoslezského kraje (dále MSK), včetně jejího financování. Analýza je zpracována ve dvou dokumentech : I. Obecná charakteristika sítě registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje (dále analýza sítě sociálních služeb ). II. Analýza financování sítě registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje (dále analýza financování sítě sociálních služeb ). Analýza sítě sociálních služeb je důležitým zdrojem informací pro jejich efektivní řízení. Analýza je zpracovaná ve třech částech. První je zaměřená na obecnou část, která obsahuje charakteristiku sítě registrovaných sociálních služeb v MSK, druhá část je zaměřená na cílové skupiny, kterým jsou poskytované v MSK sociální služby a třetí část se zabývá dílčími analýzami sítě sociálních služeb v MSK. V rámci analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji proběhlo šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 2 Údaje jsou zpracované do tabulek a grafů. Součástí dokumentu jsou tabulky, které jsou uvedeny v příloze. V grafech a mapách je zaznamenáno pokrytí správních obvodů obcí s POU registrovanými sociálními službami dle zákona o sociálních službách a další charakteristiky. Výzkumný soubor obsahoval údaje získané od 65 poskytovatelů sociálních služeb v MSK. Analýza financování sítě sociálních služeb umožňuje vyhodnotit efektivitu jednotlivých služeb, nicméně ekonomická data nevypovídají o kvalitě poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu je každou službu posuzovat v širším kontextu nikoli jen z hlediska ekonomického. Zdrojem pro analýzu financování sítě sociálních služeb byla data o sociálních službách, která vyplnili poskytovatelé sociálních služeb v rámci vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 200, dle 85, odst. 5 zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o databázi 595 sociálních služeb, které byly v roce 200 poskytované na území Moravskoslezského kraje. Dokument Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl rozdělen z důvodu přehlednosti na dvě samostatné části, neboť první část o dokumentu obsahuje přes 200 stran textu a Analýza financování sítě registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje cca 290 stran. Obě analýzy jsou propojeny v souhrnné zprávě o stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 2 Datový soubor pro analýzu byl získán od zadavatele z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen Registr) k datu předání souboru (duben 202), jednak z aktualizovaných údajů získaných z dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb v MSK, realizovaného v průběhu května a června 202. Výzkumný soubor obsahoval údaje získané od 65 poskytovatelů sociálních služeb v MSK. S ohledem na skutečnost, že některé odpovědi na položené dotazy (z nejrůznějších důvodů) uvedeny nebyly, mění se velikost výzkumného souboru s ohledem na validní odpovědi u konkrétních analyzovaných znaků (otázek). Velikost souboru je zpravidla uváděna u údajů prezentovaných v procentních vyjádřeních. 3 strana 28 celkem

5 Introduction Analytical processing of the document focuses on the network of social services provided pursuant to Act No. 08/2006 Coll., On social services, as amended (hereinafter "Act No. 08/2006 Coll., On social services") in the Moravian-Silesian Region (in the following will be used MSK only), including its financing. The analysis is prepared in two documents 3 : I. General characteristics of registered social network services in the Moravian-Silesian Region ("the social service network analysis"). II. The analysis of the financing of registered social services provided in the Moravian-Silesian Region ("the analysis of financing social services network"). Analysis of the network of social services is an important source of information for their effective management. The analysis is prepared in two parts. The first is aimed at the general part, which contains the characteristics of registered social network services in MSK, the second part is focused on target groups, which are provided in MSK social services and and the third part deals with particular social service network analysis in the MSK. In an analysis of the social services network in the Moravian-Silesian Region survey was carried out among social service providers MSK. The unit of analysis was the provision of social services in the MSK. The data are processed in tables and graphs. The document includes tables that are listed in the Annex. The charts and maps are recorded coverage of municipalities with POU registered social services under the Social Services Act and other characteristics. Analysis of financing social services network allows to evaluate the efficiency of individual services, but the economic data is not indicative of the quality of services provided. For this reason, each service is considered in a broader context and not just in economic terms. The source for the analysis of the financing of social services, the data on social services, which filled providers of social services in the reporting of data on the provision of social services in 200, according to 85, paragraph 5 of Law No. 08/2006 Coll., On social services. It is a database of 595 social services that were provided in 200 in the Moravian- Silesian Region. 3 The document "Analysis of the current state of social services in the Region" was divided for clarity into two separate parts, as the first part of the document contains about 260 pages of text analysis of the financing of social services registered in the Moravian-Silesian region about 290 pages. Both analyzes are linked in the summary on the state of social services in the Region. 4 strana 28 celkem

6 . Charakteristika registrovaných sociálních služeb Sociální služby jsou dle zákona o sociálních službách tříděny na druhy: sociální poradenství, sociální péče a sociální prevence. Další variantou je třídění služeb dle formy na: pobytové, ambulantní a terénní. Druhy sociální péče 4 : - Osobní asistence (terénní služba) - Pečovatelská služba (terénní nebo ambulantní služba) - Tísňová péče (terénní služba) - Průvodcovské a předčitatelské služby (terénní nebo ambulantní služba) - Podpora samostatného bydlení (terénní služba) - Odlehčovací služby (terénní, ambulantní, pobytová služba) - Centra denních služeb (ambulantní služba) - Denní stacionáře (ambulantní služba) - Týdenní stacionáře (pobytová služba) - Domovy pro osoby se zdravotním (pobytová služba) - Domovy pro seniory (pobytová služba) - Domovy se zvláštním režimem (pobytová služba) - Chráněné bydlení (pobytová služba) - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (pobytová služba) Druhy sociální prevence: - Raná péče (terénní nebo ambulantní služba) - Telefonická krizová pomoc (terénní služba) - Tlumočnické služby (terénní nebo ambulantní služba) - Azylové domy (pobytová služba) - Domy na půl cesty (pobytová služba) - Kontaktní centra (terénní nebo ambulantní služba) - Krizová pomoc (terénní, ambulantní, pobytová služba) - Intervenční centra (terénní, ambulantní, pobytová služba) - Nízkoprahová denní centra (ambulantní nebo terénní služba) - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní nebo terénní služba) - Noclehárny (ambulantní služba) - Služby následné péče (ambulantní, pobytová, terénní služba) - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (terénní nebo ambulantní služba) - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním (terénní nebo ambulantní služba) - Sociálně terapeutické dílny (ambulantní služba) - Terapeutické komunity (pobytová služba) - Terénní programy (terénní služba) - Sociální rehabilitace (terénní, ambulantní, pobytová) 4 V závorce jsou uvedeny formy poskytování služeb. 5 strana 28 celkem

7 Síť sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje V obcích POU MSK je registrováno 653 sociálních služeb, jejichž síť je zobrazena v kartogramu 2 5. Pokrytí územních celků sociálními službami je uvedeno v kartogramu. Nejvíce sociálních služeb je situováno ve statutárním městě Ostrava, což odpovídá největšímu počtu obyvatel spadajících do působnosti statutárního města, tedy obce s POU. Kartogram Síť sociálních služeb na území obcí s POU v MSK 70 a více neuvedeno 5 K datu předání souboru bylo registrováno 669 sociálních služeb. Počet registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytované na území Moravskoslezského kraje, se v průběhu času velmi mění. Např. k datu bylo celkem 638 registrovaných sociálních služeb, přičemž bylo předpokládáno, že počet služeb se může měnit (cca +- 5 služeb). Ačkoliv k dubnu 202 bylo registrováno 669 služeb, v červnu 202 se jednalo o 654 služeb, protože některé služby byly již zrušeny a další zrušení očekávaly. Pro výzkumné šetření bylo osloveno všech 669 služeb. Finální výzkumný soubor obsahoval údaje 65 sociálních služeb v MSK. Pro všechny analýzy byl použit tento datový soubor, který byl doplněn o údaje, které v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí k dispozici nejsou. Jedná se např. o právní subjektivitu poskytovatelů, počet klientů odpovídající konkrétním službám a další. 6 strana 28 celkem

8 Tabulka.. Počty sociálních služeb v obcích POU MSK dle Registru dle Registru dle Registru Obec Obec Počet Obec k předání dat k předání dat k předání dat Bílovec 2 Hlučín 8 8 Orlová 6 Bohumín 8 Jablunkov 7 8 Osoblaha 4 Bruntál 28 Karviná Ostrava 80 Český Těšín 24 Kopřivnice 3 4 Příbor 4 Frenštát pod Radhoštěm 7 Kravaře Rýmařov 6 Frýdek-Místek 73 Krnov Studénka 5 Frýdlant nad Ostravicí 5 Město Albrechtice 4 4 Třinec 26 Fulnek Nový Jičín 6 23 Vítkov 4 Havířov 34 Odry 5 5 Vratimov Horní Benešov Opava Vrbno pod Pradědem. Síť dle druhu služby V MSK jsou téměř polovinou zastoupeny služby sociální péče (49,8 %), téměř dvěma pětinami služby sociální prevence (38,3 %) a zbylý podíl (,9 %) náleží službám sociálního poradenství, viz graf... Graf.. Druhy sociálních služeb v MSK (%, N=65),9% 38,3% 49,8% sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Celkové údaje týkající se pokrytí služeb v obcích s POU dle druhů jsou uvedené v tabulce..2 a grafech..2 až strana 28 celkem

9 Tabulka.. 2 Počty druhů služeb v obcích POU MSK Druh služby Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Bílovec Bohumín 7 9 Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí 3 5 Fulnek 0 0 Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře 0 0 Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha 2 4 Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov 0 0 Vrbno pod Pradědem 0 0 Celkem Celkem Nejvíce služeb sociálního poradenství je poskytovaných na území obce s POU statutárního města Ostravy, a to 38 služeb. V obci s POU Opava je poskytováno 8 služeb sociálního poradenství, v obcích s POU Havířov a Frýdek-Místek po sedmi službách. U ostatních obcí s POU počet služeb tohoto typu nepřekročil hranici 4 služeb, viz graf..2. Služby sociálního poradenství nejsou samostatně poskytovány v obcích s POU Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hlučín, Jablunkov, Kopřivnice, Kravaře, Město Albrechtice, Odry, Orlová, Příbor, Rýmařov, Studénka, Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem. 8 strana 28 celkem

10 Graf.. 2 Počet služeb sociálního poradenství (N=75 Ostrava 38 Opava 8 Havířov Frýdek-Místek 7 7 Bruntál 4 Nový Jičín Karviná Český Těšín Třinec Osoblaha Krnov Frýdlant nad Ostravicí Bohumín Nejvíce služeb sociální péče je poskytováno opět v POU Ostrava, a to 72 služeb, následují obce s POU Opava s 38 službami sociální péče a Frýdek-Místek nabízí 34 služeb. Jednu službu sociální péče vykazují obce s POU Vrbno pod Pradědem, Vratimov, Osoblaha a Kravaře, viz graf..3. Služby sociální péče jsou poskytované ve všech obcích s POU MSK. 9 strana 28 celkem

11 Graf.. 3 Počet služeb sociální péče (N=39) Ostrava Opava Frýdek-Místek Karviná Třinec Nový Jičín Český Těšín Orlová Bohumín Bruntál Krnov Havířov Kopřivnice Jablunkov Hlučín Rýmařov Frenštát pod Radhoštěm Vítkov Studénka Příbor Odry Město Albrechtice Frýdlant nad Ostravicí Bílovec Vrbno pod Pradědem Vratimov Osoblaha Kravaře Fulnek Nejvyššího počtu služeb sociální prevence dosahuje POU Ostrava a to počtem 8 služeb. Dále se jedná o obce s POU Frýdek-Místek, Karviná a Opava, které mají služby sociální prevence v počtu v rozmezí od 26 do 28 služeb. U ostatních obcí se jedná o 8 a méně služeb sociální prevence, viz graf..4. Služby sociální prevence nejsou samostatně poskytovány v obcích s POU Bílovec, Fulnek, Kravaře, Příbor, Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem. 0 strana 28 celkem

12 Graf.. 4 Počet služeb sociální prevence (N=259 Ostrava 8 Frýdek-Místek Karviná Opava Havířov Krnov Bruntál Třinec Český Těšín Kopřivnice Bohumín Orlová Nový Jičín Osoblaha Jablunkov Frenštát pod Radhoštěm Studénka Rýmařov Odry Město Albrechtice Hlučín Frýdlant nad Ostravicí V tabulce..3 jsou uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb v obcích s POU. Obec s POU Bílovec má pokryty služby sociální péče, zejména pro seniory, kteří mohou využívat služby domovů pro seniory a rovněž osobní asistenci. Obec s POU Bohumín má pokryty služby sociální péče zejména pro seniory a osoby se zdravotním, kteří můžou užívat služby tří domovů pro seniory a rovněž osobní asistenci. Pro osoby se zdravotním i seniory jsou k dispozici dva denní stacionáře, rovněž dům se zvláštním režimem. Sociálně terapeutické dílny jsou další službou, která může strana 28 celkem

13 být využívaná zejména osobami s duševním onemocněním. Služby sociální prevence v Bohumíně jsou zabezpečeny jednak pro mládež prostřednictvím dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, jednak nízkoprahovým denním centrem pro starší uživatele služeb, rovněž jednou noclehárnou pro potřebné. Obec s POU Bruntál má pokryty služby sociální péče prostřednictvím domovů pro osoby se zdravotním a domovů pro seniory, rovněž službou chráněného bydlení pro osoby s psychickými problémy. Území je pokryto službami sociální prevence a to dvěma azylovými domy a dvěma nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a dalšími službami. Obec s POU Český Těšín má pokryty služby sociální péče prostřednictvím domovů pro osoby se zdravotním a domovů pro seniory, rovněž službou chráněného bydlení pro osoby s psychickými problémy. Na území jsou služby sociální prevence a to dva azylové domy a dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další služby. Tabulka.. 3 Druhy sociálních služeb podle POU ve strukturovaném a podrobném třídění Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Bílovec domovy pro seniory osobní asistence Celkem 2 2 denní stacionáře 2 2 domovy pro seniory 3 3 domovy se zvláštním režimem Bohumín chráněné bydlení nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 2 noclehárny odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba 2 2 raná péče sociálně terapeutické dílny terénní programy Celkem 7 9 azylové domy 2 2 centra denních služeb Bruntál domovy pro osoby se zdravotním 2 2 domovy pro seniory domy na půl cesty chráněné bydlení nízkoprahová zařízení pro děti a mládež strana 28 celkem

14 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem odborné sociální poradenství 4 4 odlehčovací služby pečovatelská služba 3 3 podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 2 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek terénní programy 2 2 Celkem denní stacionáře 2 2 domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 4 4 chráněné bydlení nízkoprahová denní centra noclehárny odborné sociální poradenství 2 2 odlehčovací služby 2 2 osobní asistence 2 2 pečovatelská služba raná péče služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 2 2 terénní programy Celkem denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pečovatelská služba 2 2 terénní programy Celkem azylové domy 3 3 centra denních služeb 2 2 denní stacionáře 2 2 domovy pro osoby se zdravotním 3 3 domovy pro seniory strana 28 celkem

15 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem domovy se zvláštním režimem 4 4 domy na půl cesty chráněné bydlení 2 2 kontaktní centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 5 noclehárny 2 2 odborné sociální poradenství 7 7 odlehčovací služby 5 5 pečovatelská služba 7 7 podpora samostatného bydlení 2 2 služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 2 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 2 2 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace 3 3 terapeutické komunity terénní programy 4 4 týdenní stacionáře Celkem domovy pro seniory Frýdlant nad Ostravicí Havířov domovy se zvláštním režimem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné sociální poradenství pečovatelská služba Celkem 3 5 azylové domy 2 2 denní stacionáře 3 3 domovy pro seniory 2 2 chráněné bydlení intervenční centra kontaktní centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 2 noclehárny odborné sociální poradenství 7 7 odlehčovací služby 2 2 pečovatelská služba 4 strana 28 celkem

16 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Hlučín Jablunkov Karviná raná péče služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 3 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 2 2 telefonická krizová pomoc terénní programy 2 2 Celkem denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 2 2 chráněné bydlení osobní asistence pečovatelská služba sociální rehabilitace Celkem 7 8 denní stacionáře domovy pro seniory nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba 2 2 terénní programy Celkem azylové domy 4 4 centra denních služeb denní stacionáře 3 3 domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 6 6 domovy se zvláštním režimem 2 2 domy na půl cesty chráněné bydlení 2 2 kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 4 noclehárny 5 strana 28 celkem

17 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem odborné sociální poradenství 2 2 osobní asistence 3 3 pečovatelská služba 6 6 raná péče služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 2 2 telefonická krizová pomoc terénní programy 6 6 Celkem azylové domy 2 2 denní stacionáře Kopřivnice nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny odlehčovací služby pečovatelská služba 5 5 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy Kravaře Celkem domovy pro seniory Celkem azylové domy denní stacionáře 2 2 Krnov domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem 2 2 kontaktní centra nízkoprahová denní centra 6 strana 28 celkem

18 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 3 noclehárny odborné sociální poradenství pečovatelská služba 2 2 podpora samostatného bydlení raná péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 2 2 sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy Celkem domovy pro seniory Město Albrechtice domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Celkem 3 4 azylové domy denní stacionáře 3 3 domovy pro osoby se zdravotním 3 3 domovy pro seniory 3 3 Nový Jičín chráněné bydlení 2 2 odborné sociální poradenství 2 2 pečovatelská služba 2 2 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny Celkem centra denních služeb domovy pro seniory Odry domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 strana 28 celkem

19 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Celkem 4 5 azylové domy 2 2 centra denních služeb denní stacionáře 2 2 domovy pro osoby se zdravotním 6 6 domovy pro seniory 6 6 domovy se zvláštním režimem 3 3 chráněné bydlení 6 6 kontaktní centra krizová pomoc 2 2 nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 3 Opava noclehárny 2 2 odborné sociální poradenství 8 8 odlehčovací služby osobní asistence 2 2 pečovatelská služba 9 9 podpora samostatného bydlení 2 2 služby následné péče 2 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 3 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace 7 7 terénní programy Celkem azylové domy centra denních služeb 2 2 denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním Orlová domovy pro seniory 2 2 domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení kontaktní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 strana 28 celkem

20 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem odlehčovací služby pečovatelská služba 2 2 terénní programy 2 2 Celkem 5 6 domovy pro seniory nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Osoblaha odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Celkem 2 4 azylové domy 2 2 centra denních služeb 6 6 denní stacionáře 5 5 domovy pro osoby se zdravotním 3 3 domovy pro seniory 3 3 domovy se zvláštním režimem 7 7 domy na půl cesty chráněné bydlení 3 3 intervenční centra kontaktní centra Ostrava krizová pomoc 2 2 nízkoprahová denní centra 2 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny 4 4 odborné sociální poradenství odlehčovací služby 7 7 osobní asistence 9 9 pečovatelská služba 2 2 podpora samostatného bydlení 2 2 průvodcovské a předčitatelské služby 9 strana 28 celkem

21 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem raná péče služby následné péče 4 4 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny 3 3 sociální rehabilitace 6 6 telefonická krizová pomoc terénní programy 8 8 tísňová péče tlumočnické služby 2 Příbor týdenní stacionáře 2 2 Celkem denní stacionáře domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba Celkem 4 4 domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem Rýmařov osobní asistence pečovatelská služba sociálně terapeutické dílny týdenní stacionáře Celkem 5 6 azylové domy Studénka Třinec domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory pečovatelská služba 2 2 Celkem 4 5 azylové domy 3 3 denní stacionáře strana 28 celkem

22 Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem domovy pro osoby se zdravotním 2 2 domovy pro seniory 3 3 domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty nízkoprahová denní centra noclehárny odborné sociální poradenství odlehčovací služby 2 2 osobní asistence 3 3 pečovatelská služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace 2 2 terénní programy Celkem domovy pro seniory Vítkov domovy se zvláštním režimem 2 2 podpora samostatného bydlení Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem 4 4 pečovatelská služba Celkem domovy pro seniory Celkem Shrnutí V obcích POU MSK je registrováno 653 sociálních služeb. Téměř polovinou jsou zastoupeny služby sociální péče, téměř dvěma pětinami služby sociální prevence a desetina náleží službám sociálního poradenství. Nejvíce služeb sociálního poradenství je poskytovaných na území obce s POU statutárního města Ostravy, následují POU Opava, Havířov a Frýdek-Místek. U ostatních obcí s POU počet služeb tohoto typu nepřekročil hranici 4 služeb. Služby sociálního poradenství nejsou samostatně poskytovány v obcích s POU Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hlučín, 2 strana 28 celkem

23 Jablunkov, Kopřivnice, Kravaře, Město Albrechtice, Odry, Orlová, Příbor, Rýmařov, Studénka, Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem. Služby sociální péče jsou poskytované ve všech obcích s POU MSK. Nejvíce služeb sociální péče je poskytováno opět v POU Ostrava. Nejvyššího počtu služeb sociální prevence dosahuje POU Ostrava. Dále se jedná o obce s POU Frýdek-Místek, Karviná a Opava dle uvedeného pořadí. Služby sociální prevence nejsou samostatně poskytovány v obcích s POU Bílovec, Fulnek, Kravaře, Příbor, Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem..2 Síť dle formy poskytování Nejčastější forma poskytované služby v POU MSK je pobytová. Pobytových služeb je evidováno 250, jak je uvedené v tabulce.2.. V grafu..5 je uveden podíl jednotlivých forem poskytování v rámci sítě sociálních služeb. Pobytové služby jsou zastoupeny na území MSK třetinou (33,7 %), ambulantní služby necelou třetinou (29,7 %), terénní služby více než pětinou (22, %) a více než desetinou jsou zastoupeny služby ambulantní a terénní. Pobytová a ambulantní služba je zastoupena jedním zařízením. Graf.. 5 Podíl jednotlivých forem poskytování v rámci sítě sociálních služeb (N=653) 0,2% 22,% 4,4% 29,7% 33,7% pobytová ambulantní terénní ambulantní a terénní pobytová a ambulantní Nejvíce služeb pobytové formy a ambulantní se nachází na území POU Ostrava, dále Opava a Frýdek-Místek. Forma pobytové a ambulantní služby se vyskytuje v obci s POU Opava. Forma ambulantní a terénní služby se nejvíce vyskytuje v POU Ostrava, Havířov a Opava. Nejvíce terénních forem služeb je v Ostravě a Karviné. 22 strana 28 celkem

24 Tabulka.2. Počty forem služeb v obcích POU MSK Forma služby pobytová ambulantní terénní ambulantní a terénní pobytová a ambulantní celkem Bílovec 2 Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí 3 5 Fulnek Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice 4 4 Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha 2 4 Ostrava Příbor 2 4 Rýmařov Studénka Třinec Vítkov 3 4 Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem Počty jednotlivých druhů služeb v obcích POU MSK podle forem jsou uvedeny v příloze č strana 28 celkem

25 Shrnutí Nejčastější forma poskytované služby v POU MSK je pobytová. Pobytové služby jsou zastoupeny na území MSK třetinou, ambulantní služby necelou třetinou, terénní služby více než pětinou a více než desetinou jsou zastoupeny služby ambulantní a terénní. Pobytová a ambulantní služba je zastoupena jednou službou. Nejvíce pobytových, ambulantních a terénních služeb je poskytovaných na území obce s POU statutárního města Ostravy, následují POU Opava, Frýdek-Místek a Karviná. Nejen tyto, ale i další obce s POU, např. Český Těšín, Bruntál, Krnov mají pokryty všechny formy sociálních služeb. Na druhé straně např. obce s POU Kravaře, Město Albrechtice, Vrbno pod Pradědem mají pouze pobytové služby, a to domovy pro seniory. Dá se předpokládat, že v těchto POU se vyskytují občané náležející mladším věkovým skupinám, kteří mohou mít potřebu využívat sociální služby odpovídající jiným cílovým skupinám než cílové skupině senioři. Sociální služby by potom v případě potřeby byli nuceni využívali z okolních obcí s POU. Např. osoby z obce s POU Kravaře sociální služby z POU Opava, obyvatelé z POU Město Albrechtice služby z POU Krnov, z obce s POU Vrbno pod Pradědem by byli nuceni využívat služby z POU Bruntál nebo Krnov. Ambulantní formou nejsou samostatně poskytované služby v obcích s POU Bílovec, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Kravaře, Město Albrechtice, Studénka, Vítkov, Vratimov a Vrbno pod Pradědem. Služby nejsou terénní formou samostatně poskytované v obcích s POU Fulnek, Kravaře, Město Albrechtice, Osoblaha a Vrbno pod Pradědem..3. Síť dle právní formy organizace Organizace a instituce, jež poskytují či provozují sociální služby, jsou poskytovateli sociálních služeb. Jde o příspěvkové organizace zřizované krajem, městem či obcí, nestátní neziskové organizace či církevní organizace. Poskytovatel sociálních služeb je tedy subjekt, který služby poskytuje a nabízí. Poskytovatelem může být i fyzická osoba, splňuje-li podmínky určené zákonem, a to standardy kvality a registraci sociálních služby. Mezi poskytovatele jsou zahrnovány i osoby pečující o své příbuzné a blízké a jsou svým způsobem též uživateli služeb. Zadavatel (zřizovatel) je subjekt, který je odpovědný za práci poskytovatele sociální služby. Zadavatelé sociálních služeb jsou v celostátním měřítku obce, statutární města, krajské úřady a ministerstvo (Ministerstvo práce a sociálních věcí). 6 Největším zřizovatelem služeb v MSK v podílu větším než dvě pětiny (45 %) jsou nestátní neziskové organizace, následují obce s téměř čtvrtinovým podílem (24 %). 7 6 Např. 7 Údaje jsou použity z výzkumu Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 24 strana 28 celkem

26 Graf. 3. Zřizovatel/poskytovatel služeb v MSK (N=65) % stát 8% 2% Moravskoslezský kraj 45% 24% obec NNO V rámci podrobnějšího členění spadá nejvíce organizací poskytujících sociální služby v MSK do skupiny církevní právnická osoba (téměř 30 %), následují občanská sdružení (26,9 %) a příspěvkové organizace měst a obcí. Nejnižší zastoupení mají obecně prospěšné společnosti, poté následují jiné právní formy, např. fyzické osoby. Graf Právní forma organizace, pod kterou spadá služba (%, N=653) občanské sdružení 4,4% 0,0% 4,% 29,4% obecně prospěšná společnost církevní právnická osoba 6,5% 28,6% 6,9% příspěvková organizace obce/města organizační složka města příspěvková organizace kraje jiné (např. fyzická osoba) Největší počet služeb sociální péče a sociální prevence náleží církevním právnickým osobám. V oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence dominují občanská sdružení jako právní forma. Příspěvková organizace obce/města je nejčastější v oblasti služeb sociální péče. Právní forma organizace podle druhu služeb je uvedena v tabulkách.3. až.3.7. Církevní právnické osoby jako majoritní poskytovatel sociálních služeb v MSK provozují ze služeb sociální prevence na prvních třech místech azylové domy, služby sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Ze služeb sociální péče provozují na prvních třech místech pečovatelskou službu, domovy pro seniory a denní stacionáře. 25 strana 28 celkem

27 Tabulka. 3. Právní forma organizace Církevní právnická osoba poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N azylové domy 7 pečovatelská služba 8 sociální poradenství 6 sociální rehabilitace 2 domovy pro seniory 4 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 denní stacionáře 3 8 osobní asistence 8 terénní programy 8 odlehčovací služby 7 noclehárny 7 chráněné bydlení 5 sociálně terapeutické dílny 7 domovy pro osoby se zdravotním 4 nízkoprahová denní centra 6 domovy se zvláštním režimem 4 raná péče 4 centra denních služeb 3 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 3 podpora samostatného bydlení 3 krizová pomoc 2 týdenní stacionáře 3 domy na půl cesty tísňová péče intervenční centra Občanská sdružení provozují ze služeb sociální prevence na prvních třech místech nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Ze služeb sociální péče provozují na prvních třech místech domovy pro seniory, denní stacionáře a odlehčovací služby. 26 strana 28 celkem

28 Tabulka Právní forma organizace Občanské sdružení poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 23 domovy pro seniory 6 sociální poradenství 30 6 denní stacionáře 5 terénní programy 3 odlehčovací služby 4 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 0 pečovatelská služba 4 azylové domy 8 centra denních služeb 2 služby následné péče 8 chráněné bydlení 2 sociální rehabilitace 8 noclehárny 6 podpora samostatného bydlení domovy se zvláštním režimem 2 nízkoprahová denní centra 4 osobní asistence kontaktní centra 3 sociálně terapeutické dílny 3 krizová pomoc 2 domy na půl cesty intervenční centra raná péče tlumočnické služby Obecně prospěšné společnosti provozují ze služeb sociální prevence na prvních místech sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dále se stejným počtem služeb azylové domy, terénní programy a služby sociální rehabilitace. Ze služeb sociální péče provozují na prvních místech pečovatelské služby, domovy pro seniory a se stejným počtem služeb centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem a služby osobní asistence. 27 strana 28 celkem

29 Tabulka Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 pečovatelská služba 4 sociální poradenství 6 azylové domy 3 domovy pro seniory 3 sociální rehabilitace 3 centra denních služeb 2 terénní programy 3 domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty 2 osobní asistence 2 kontaktní centra 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním služby následné péče terapeutické komunity 2 2 podpora bydlení samostatného průvodcovské předčitatelské služby a 2 Příspěvkové organizace obce/města provozují ze služeb sociální prevence na prvních místech azylové domy, dále se stejným počtem služeb kontaktní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, telefonická krizová pomoc a terénní programy. Ze služeb sociální péče provozují na prvních třech místech domovy pro seniory, pečovatelské služby a denní stacionáře. 28 strana 28 celkem

30 Tabulka Právní forma organizace Příspěvková organizace obce/města poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N azylové domy 5 domovy pro seniory 23 sociální poradenství 5 kontaktní centra 2 pečovatelská služba 4 noclehárny 2 denní stacionáře 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 domovy se zvláštním režimem 8 sociálně terapeutické dílny 2 odlehčovací služby 7 telefonická krizová pomoc 2 domovy pro osoby se zdravotním 6 terénní programy 2 centra denních služeb 4 domy na půl cesty osobní asistence 4 nízkoprahová denní centra chráněné bydlení 3 raná péče podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře Organizační složky města provozují ze služeb sociální prevence nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy a jednou azylový dům. Ze služeb sociální péče provozují nejčastěji pečovatelské služby, odlehčovací služby a jeden dům pro seniory a jednou osobní asistenci. Tabulka Právní forma organizace Organizační složka města poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 pečovatelská služba sociální poradenství terénní programy 2 odlehčovací služby 2 azylové domy domovy pro seniory osobní asistence Příspěvkové organizace kraje provozují ze služeb sociální prevence nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy a jeden azylový dům. Ze služeb sociální péče provozují nejčastěji pečovatelské služby, odlehčovací služby a jeden dům pro seniory a jednou osobní asistenci. 29 strana 28 celkem

31 Tabulka Právní forma organizace Příspěvková organizace kraje poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N sociálně terapeutické dílny 3 domovy pro seniory 5 sociální poradenství 6 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi domovy pro osoby se zdravotním 4 telefonická krizová pomoc chráněné bydlení 0 domovy se zvláštním režimem 9 odlehčovací služby 2 podpora samostatného bydlení 2 centra denních služeb denní stacionáře Jiné, např. fyzické osoby provozují ze služeb sociální prevence terénní programy a jednou sociálně terapeutické dílny. Ze služeb sociální péče jsou nejčastěji provozovány pečovatelské služby, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním a odlehčovací služby. Tabulka Právní forma organizace Jiné (např. fyzická osoba) poskytující sociální služby dle druhů sociálních služeb Prevence N Péče N Poradenství N terénní programy 2 pečovatelská služba 0 sociální poradenství 6 sociálně terapeutické dílny domovy pro seniory 3 domovy se zvláštním režimem domovy pro osoby se zdravotním 3 2 odlehčovací služby 2 30 strana 28 celkem

32 Graf Právní forma organizace podle druhu služeb (%, N=63) 2 00% 90% 80% 70% jiné (např. fyzická osoba) příspěvková organizace kraje 60% 50% 40% 30% 20% 0% organizační složka města příspěvková organizace obce/města církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost občanské sdružení 0% sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Nejčastěji jsou poskytovány služby odborného sociální poradenství a služby v domovech pro seniory. Nejvíce domovů pro seniory spadá pod příspěvkové organizace města (obce). Služby sociálního poradenství spadají nejvíce pod občanská sdružení. Mezi další služby, které mají častý výskyt, patří pečovatelské služby. Nejčastěji tyto služby spadají pod církevní právnické osoby nebo příspěvkové organizace obce/města. 3 strana 28 celkem

33 Tabulka Sociální služba dle právní formy organizace 8 Právní forma organizace, pod kterou spadá služba jiné obecně církevní příspěvková organizační příspěvková občanské (např. Celkem prospěšná právnická organizace složka organizace sdružení fyzická společnost osoba obce/města města kraje osoba) odborné sociální poradenství pečovatelská služba domovy pro seniory nízkoprahová zařízení pro děti a mládež azylové domy denní stacionáře sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy domovy se zvláštním režimem domovy pro osoby se zdravotním sociální rehabilitace odlehčovací služby osobní asistence chráněné bydlení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny noclehárny centra denních služeb nízkoprahová denní centra služby následné péče podpora samostatného bydlení kontaktní centra raná péče domy na půl cesty krizová pomoc týdenní stacionáře telefonická krizová pomoc intervenční centra tlumočnické služby průvodcovské a předčitatelské služby terapeutické komunity tísňová péče celkem Složení sociálních služeb dle zřizovatele v jednotlivých územích obcí POU MSK je uvedeno v tabulce Dvě služby právní formu organizace neuvedly. 32 strana 28 celkem

34 Tabulka Složení sociálních služeb dle zřizovatele v jednotlivých územích obcí POU MSK Právní forma organizace, pod kterou spadá služba jiné obecně církevní příspěvková příspěvková občanské organizační (např. Celkem prospěšná právnická organizace organizace sdružení složka města fyzická společnost osoba obce/města kraje osoba) Bílovec 2 2 Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí 3 5 Fulnek Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice 2 4 Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha 3 4 Ostrava Příbor 2 4 Rýmařov 6 6 Studénka 3 5 Třinec Vítkov 4 4 Vratimov Vrbno pod Pradědem celkem Třídění konkrétních druhů služeb podle právní formy organizace, pod kterou služba spadá, podle obcí s POU je uvedeno v příloze č. 0 jako tabulka P. Shrnutí Největším zřizovatelem služeb v MSK v podílu větším než dvě pětiny jsou nestátní neziskové organizace, následují obce s téměř čtvrtinovým podílem v rámci zřizovatelů služeb v MSK. Nejvíce organizací poskytujících sociální služby v MSK jsou církevní právnické osoby s téměř třetinou služeb, které nabízejí. Následují občanská sdružení s více než čtvrtinou služeb a příspěvkové organizace měst a obcí. Nejnižší zastoupení mají obecně prospěšné společnosti a jiné právní formy. Církevní právnické osoby jako majoritní poskytovatel sociálních služeb v MSK provozují ze služeb sociální prevence nejčastěji azylové domy, služby sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Ze služeb sociální péče nejčastěji provozují pečovatelskou službu, domovy pro seniory a denní stacionáře. 33 strana 28 celkem

35 Občanská sdružení provozují ze služeb sociální prevence nejčastěji provozují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Ze služeb sociální péče provozují nejčastěji domovy pro seniory, denní stacionáře a odlehčovací služby. Příspěvkové organizace obce/města provozují ze služeb sociální prevence nejčastěji azylové domy, dále se stejným počtem služeb kontaktní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, telefonickou krizovou pomoc a terénní programy. Ze služeb sociální péče provozují nejčastěji domovy pro seniory, pečovatelské služby a denní stacionáře. Nejvíce domovů pro seniory spadá pod příspěvkové organizace města (obce). Služby sociálního poradenství spadají nejvíce pod občanská sdružení..4 Kapacita služeb Registr poskytovatelů sociálních služeb obsahuje informace o okamžité kapacitě poskytovaných služeb, které jsou pro každou službu jedinečné. Okamžitou kapacitou se rozumí maximální počet klientů v daném časovém okamžiku na jednoho sociálního pracovníka. Jinými slovy, kdyby všichni zaměstnanci dané služby byli v práci, kolika klientům by byli schopni registrovanou službu nabídnout. Informace o kapacitě služby zjišťuje potřebnost rozšíření služby sekundárně, primárním zjištěním je situace zvládání potřebných aktivit u konkrétní služby. Údaje o okamžité kapacitě služeb v MSK dle Registru poskytovatelů podle forem služeb jsou uvedeny v tabulkách.4. až.4.5. Procentové údaje uvádějí podíl součtu kapacit k celkové kapacitě služeb dané formy. U pobytových služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním, u azylových domů a odlehčovacích služeb. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší okamžitá kapacita u domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním a u azylových domů. 34 strana 28 celkem

36 Tabulka. 4. Okamžitá kapacita - pobytové služby Služby Počet klientů % Počet lůžek % Počet intervencí % azylové domy 5 9,2 065,6 domovy pro osoby se zdravotním 68 28, 43 5,4 domovy pro seniory 83 30, ,8 domovy se zvláštním režimem 243 3,6 domy na půl cesty 70 0,8 chráněné bydlení 23 3, ,0 krizová pomoc 3 0,5 6 0,2 4,0 odlehčovací služby 84 4,0 86 2,0 služby následné péče 29 0,3 sociální rehabilitace 22 3,7 59 0,6 terapeutické komunity 5 0,2 týdenní stacionáře 43 0,5 Celkem , ,0 4,0 U terénních služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u pečovatelské služby a u služby terénní programy. S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. 35 strana 28 celkem

37 Tabulka Okamžitá kapacita - terénní služby Služby Počet klientů % Počet hovorů % Počet intervencí % Počet kontaktů % intervenční centra 0,3 8 2, kontaktní centra 8 0,5 8 5,0 nízkoprahová denní centra 4 0, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 66,7 8 2,2 odborné sociální poradenství ,8 odlehčovací služby 55,4 osobní asistence 409 0,7 pečovatelská služba ,8 podpora samostatného bydlení 62,6 průvodcovské a předčitatelské služby 0,0 raná péče 65 4,3 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním ,8 06 2,8 sociální rehabilitace 55,4 telefonická krizová pomoc 3 00,0 terénní programy 554 4,5 5 3, ,7 tísňová péče 0, tlumočnické služby 4 0, Celkem ,0 3 00, , ,0 U ambulantních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a denní stacionáře. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší podíl okamžité kapacity u nocleháren. S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. S ohledem na počet kontaktů se jedná o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra. 36 strana 28 celkem

38 Tabulka Okamžitá kapacita - ambulantní služby Služby Počet lůžek % Počet klientů % Počet intervencí % Počet kontaktů % centra denních služeb 25 3,7 denní stacionáře 685,9 intervenční centra 203 3, ,9 kontaktní centra 0,9 5 0, 50 39,4 krizová pomoc 7 0, 4 0, 3 2,4 nízkoprahová denní centra 25 3,7 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny ,0 39 0,7 6 20, 62 48,8 odborné sociální poradenství 808 4, ,9 odlehčovací služby 23 0,4 pečovatelská služba 95 3,4 průvodcovské a předčitatelské služby 0,0 raná péče 84,5 služby následné péče 74,3 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 989 7, sociálně terapeutické dílny 394 6,8 sociální rehabilitace 20 3,5 tlumočnické služby 5 0, 359 6,2 2 9,4 Celkem , , , ,0 U ambulantních a terénních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním s tím že druhý největší počet klientů v této kombinaci u ambulantní služby mají, s ohledem na počet klientů, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 37 strana 28 celkem

39 Tabulka Okamžitá kapacita - ambulantní a terénní služby Služby Terénní - počet klientů % Terénní - počet intervencí % Terénní - počet kontakt ů % Ambulan tní - počet klientů % Ambula ntní - počet interve ncí % Ambula ntní - počet kontakt ů % intervenční centra 0,6 8 2, , ,3 kontaktní centra 8 0,9 8 nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odborné sociální poradenství odlehčovací služby pečovatelská služba průvodcovské a předčitatelské služby 69, 2 4 0,2 24,2 46 2,4 8 30, 8 37,8 5 0, 37 48, 265 2, , ,6 38 2,0 23, 240 2,4 95 9,5 0, 0,0 raná péče 50 7,7 84 4, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace tlumočnické služby , , ,5 67 8, 48 2,5 33 6,5 4 0,2 5 0,2 Celkem ,9 U pobytových a ambulantních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u služby následné péče a sociální rehabilitace. 38 strana 28 celkem

40 Tabulka Okamžitá kapacita - pobytové a ambulantní služby Služby Ambulantní - počet klientů % Ambulantní - počet intervencí % Ambulantní - počet kontaktů % Pobytová - počet lůžek % krizová pomoc 6 8,7 3 00,0 3 00,0 0 40,0 služby následné péče 43 62,3 0 40,0 sociální rehabilitace 20 29,0 5 20,0 Celkem Okamžitá kapacita pobytové a terénní služby je zastoupena pouze jednou odlehčovací službou, která v terénní formě má 6 klientů a v pobytové formě má 5 lůžek. Okamžitá kapacita vzhledem k jednotlivým obcím s POU je uvedená v příloze č. 7. V rámci analýzy sítě sociálních služeb v MSK bylo pro získání doplňujících údajů o sociálních službách realizováno dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Doplňkově uvádíme porovnání údajů o okamžité kapacitě služeb v MSK dle Registru poskytovatelů podle forem služeb a dle údajů získaných z dotazníkového šetření 9 v tabulce.4.5a. Okamžitá kapacita služeb dle Registru poskytovatelů se týká počtu osob, kterým může být nabídnuta pomoc prostřednictvím sociálních služeb. Údaje z výzkumného šetření dokumentují počet těch osob, kterým byla roce 20 pomoc již poskytnuta. Tabulka.4.5A: Okamžitá kapacita služeb počet klientů lůžek počet hovorů počet intervencí počet kontaktů pobytové služby - Registr pobytové služby - výzkum terénní služby -Registr terénní služby -výzkum ambulantní služby-registr ambulantní služby - výzkum Dostatečnost kapacity Ve výzkumném šetření v rámci analýzy sítě sociálních služeb v MSK byl položen dotaz na dostatečnost kapacity služeb vzhledem k počtu aktuálních uživatelů služeb. Poskytovatelé hodnotili dostatečnost kapacity pouze své služby vzhledem k počtu uživatelů, kteří jejich službu využívají. Pokud by považovali okamžitou kapacitu za nedostačující, jednalo by se o potřebu rozšířit možnosti svých služeb. Současná kapacita služeb je z pohledu poskytovatelů, kteří na dotaz odpověděli, dostačující, viz graf.4, pracovníci sociálních služeb jsou převážně schopni pokrýt nároky 9 V rámci analýzy sítě sociálních služeb v MSK bylo pro získání doplňujících údajů o sociálních službách realizováno dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. Počet klientů uvedených ve výzkumu se liší od údajů z Registru. 39 strana 28 celkem

41 svých uživatelů. Avšak více než desetina poskytovatelů ji za dostatečnou nepovažuje. Proto by potřebovala by možnosti své služby rozšířit. Graf.4: Okamžitá kapacita služeb odpovídající současnému počtu uživatelů (N=537),40% 88,60% dostačující nedostačující Dostatečnost kapacity vzhledem k druhům služeb Podíly okamžité kapacity v rámci druhů služeb jsou nedostačující pouze malými podíly v pořadí sociální poradenství, dále sociální prevence a sociální péče, jak je uvedeno v tabulce.4.6 a grafu.4.. Služby sociální péče zajišťují bez problémovější kontakt s klienty ve smyslu poskytování služeb. Služby sociálního poradenství mohou v daný okamžik komunikovat pouze s tolika klienty, kolik mají k dispozici poradenských odborníků, proto podíl nedostatečnosti okamžité kapacita je větší. Co se týká absolutního počtu odpovědí, 26 služeb vnímá nedostatečnost okamžité kapacity ve službách sociální prevence, 23 služeb u sociální péče a 2 služeb u sociálního poradenství. Tabulka Podíly dostatečnosti okamžité kapacity dle druhů služeb dostačující Služby nedostačující Celkem sociální poradenství 80,0% 20,0% 00,0% služby sociální péče 9,3% 8,7% 00,0% služby sociální prevence 87,8% 2,2% 00,0% Celkem 88,6%,4% 00,0% 40 strana 28 celkem

42 Graf. 4. Počty služeb dle dostatečnosti kapacity služeb podle druhů služeb v podílovém vyjádření (N=537) 00% 80% % 40% 20% nedostačující dostačující 0% sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Celková informace o dostatečnosti či nedostatečnosti okamžité kapacity u všech služeb, které se k otázce vyjádřily, je vyjádřena grafem.4.2, jehož hlavním účelem je rychlá diagnostika typů služeb, které touto formou vyjadřují nedostatek související s možnostmi při poskytování jednotlivých služeb (málo personálu, nedostatek prostor apod.) 4 strana 28 celkem

43 Graf Dostatečnost okamžité kapacity služeb u druhů služeb (%, N=537) odborné sociální poradenství domovy pro seniory azylové domy terénní programy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociální rehabilitace chráněné bydlení osobní asistence sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním odlehčovací služby centra denních služeb služby následné péče domy na půl cesty noclehárny nízkoprahová denní centra podpora samostatného bydlení kontaktní centra raná péče týdenní stacionáře telefonická krizová pomoc krizová pomoc intervenční centra tlumočnické služby tísňová péče terapeutické komunity průvodcovské a předčitatelské služby dostačuje nedostačuje 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Okamžitá kapacita služeb sociálního poradenství nepostačuje ve 2 službách, služby nemají zejména personální kapacitu pro poskytnutí potřebných služeb. Nedostatečnost kapacity v odborném sociálním poradenství je uváděna v POU Bruntál, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava. U služeb sociální péče byla zaznamenaná nedostatečnost okamžité kapacity u 0 domovů pro seniory, tří domovů se zvláštním režimem, dvakrát u chráněného bydlení, odlehčovací služby a pečovatelské služby. Nedostatečnost kapacity v domovech pro seniory je uváděna v POU Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín, Jablunkov, Ostrava, Studénka, Třinec. Další možnosti, kdy případná nedostatečnost je vnímaná jednou nebo žádnou službou, jsou uvedené v tabulce strana 28 celkem

44 U služeb sociální prevence okamžitá kapacita nestačí u sedmi azylových domů, pěti služeb terénní programy, nedostatečnost kapacity vnímají 4 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a po dvou službách sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace. Nedostatečnost kapacity v azylových domech je uváděna v POU Bruntál, Karviná, Kopřivnice, Ostrava, Studénka. Další možnosti, kdy případná nedostatečnost je vnímaná jednou nebo žádnou službou, jsou uvedené v tabulce.4.7. Tabulka Druhy služeb a dostatečnost okamžité kapacity služeb v přehledném vyjádření Současná kapacita služby Druhy služeb Celkem Dostačující Nedostačující POU, v němž dané služby označily, že kapacita nestačí odborné sociální poradenství domovy pro seniory azylové domy terénní programy Bruntál, Frýdek- Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín, Jablunkov, Ostrava, Studénka, Třinec Bruntál, Karviná, Kopřivnice, Ostrava, Studénka Jablunkov, Karviná, Orlová, Ostrava sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Frýdek-Místek, Ostrava domovy se zvláštním režimem Ostrava, Vítkov chráněné bydlení Hlučín, Ostrava nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Jablunkov, Ostrava pečovatelská služba Kopřivnice, Vratimov sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Ostrava sociálně terapeutické dílny Nový Jičín, Opava sociální rehabilitace Opava odlehčovací služby Ostrava centra denních služeb 2 Opava denní stacionáře Hlučín domovy pro osoby se zdravotním Studénka domy na půl cesty 5 4 Frýdek-Místek 43 strana 28 celkem

45 Druhy služeb Současná kapacita služby Celkem Dostačující Nedostačující POU, v němž dané služby označily, že kapacita nestačí osobní asistence 5 4 Ostrava služby následné péče 8 7 Ostrava intervenční centra kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra noclehárny podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby 0 raná péče telefonická krizová pomoc terapeutické komunity 0 tísňová péče 0 tlumočnické služby 0 týdenní stacionáře Celkem Druhy služeb podrobně dle POU a dostatečnost okamžité kapacity služeb je uvedena v příloze č. 3. Dostatečnost kapacity vzhledem k formám služeb Okamžitá kapacita v rámci forem služeb je malými podíly nedostačující u pobytových sociálních služeb, dále ambulantních sociálních služeb, ambulantních a terénních sociálních služeb, a u služeb terénních, jak je uvedeno v tabulce.4.8 grafu strana 28 celkem

46 Tabulka Okamžitá kapacita služby dle forem služeb v podílovém vyjádření dostačující nedostačující Služby Celkem pobytová 85,9% 4,% 00,0% ambulantní 88,7%,3% 00,0% terénní 92,4% 7,6% 00,0% ambulantní a terénní 89,2% 0,8% 00,0% Celkem 88,6%,4% 00,0% Graf Počty služeb dle dostatečnosti kapacity služeb podle forem služeb v podílovém vyjádření (N=537) 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% pobytová ambulantní terénní ambulantní a terénní nedostačující dostačující Co se týká absolutního počtu odpovědí, celkově 25 služeb vnímá nedostatečnost okamžité kapacity u pobytových sociálních služeb. Takto se vyjádřilo 0 domovů pro seniory, 7 azylových domů, 3 domovy se zvláštním režimem a 2 služby chráněného bydlení. Ostatní služby, které vnímají odpovídající nedostatečnost kapacity, se vyskytují po jedné službě a jsou uvedené v tabulce.4.9. Z ambulantních služeb 9 služeb vnímá u okamžité kapacity nedostatečnost. Konkrétně se jedná o 0 služeb odborného sociálního poradenství, 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a 2 sociálně terapeutické dílny. Ostatní služby, které vnímají odpovídající nedostatečnost kapacity, se vyskytují po jedné službě a jsou uvedené v tabulce.4.9. Z terénních služeb 9 služeb vnímá okamžitou kapacitu jako nedostačující. Konkrétně se jedná o 5 služeb terénních programů. Ostatní služby, které vnímají odpovídající nedostatečnost kapacity, se vyskytují po jedné službě a jsou uvedené v tabulce.4.9. Kapacita ambulantních a terénních služeb současně je vnímaná jako nedostačující u tří služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a u dvou služeb odborné sociální poradenství. Ostatní služby, které vnímají odpovídající nedostatečnost kapacity, se vyskytují po jedné službě a jsou uvedené v tabulce strana 28 celkem

47 Tabulka Počty služeb dle dostatečnosti kapacity služeb podle forem služeb Současná kapacita Forma služby služby dostačující nedostačující pobytová domovy pro seniory azylové domy domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení domovy pro osoby se zdravotním domy na půl cesty 4 5 pečovatelská služba 2 Celkem POU, v němž dané služby označily, že kapacita nestačí Ostrava (3), Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín, Jablunkov, Studénka, Třinec Ostrava(3), Karviná, Bruntál, Kopřivnice, Studénka, Ostrava (2), Vítkov Hlučín, Ostrava Studénka Frýdek-Místek Kopřivnice ambulantní celkem odborné sociální poradenství nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně terapeutické dílny denní stacionáře centra denních služeb 2 služby následné péče 6 7 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 6 7 sociální rehabilitace 6 7 Bruntál,(2), Frýdek-Místek (2), Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava (2) Jablunkov, Ostrava Nový Jičín, Opava Hlučín Opava Ostrava Ostrava Opava celkem terénní terénní programy Jablunkov, Karviná, Orlová, Ostrava (2) 46 strana 28 celkem

48 Forma služby ambulantní a terénní Současná kapacita služby dostačující nedostačující odlehčovací služby 3 4 osobní asistence 4 5 pečovatelská služba 50 5 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 5 celkem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství odlehčovací služby 2 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 6 7 sociální rehabilitace 8 9 celkem Celkem POU, v němž dané služby označily, že kapacita nestačí Ostrava Ostrava Vratimov Ostrava Frýdek-Místek, Ostrava Havířpv, Ostrava Ostrava Ostrava Opava Dostatečnost kapacity vzhledem k cílovým skupinám Okamžitá kapacita služeb s ohledem na jejich zaměření na jednu z cílových skupin, kterou považují za hlavní, je většinou služeb vnímaná jako dostačující. V podílovém vyjádření je uvedena v tabulce.4.. Z podílového vyjádření vyplývá, že v rámci poskytování služeb hlavní cílové skupině se vyskytují služby, z nichž některé vnímají pro svoji cílovou skupinu nedostatečnost služby, jiné nikoliv. Např. největší podíl téměř tří čtvrtin (ze 7 služeb) nedostatečnosti kapacity byl zaznamenán u cílové skupiny osoby se vztahovými a rodinnými problémy 0. Služby zaměřené na cílovou skupinu jiné vnímají nedostatečnost kapacity v 50% podílu. Jedná se však o celkem čtyři služby, tedy dvě služby vnímají nedostatečnost kapacity. Další možnosti jsou uvedené v tabulce Tato cílová skupina není v Registru sociálních služeb zařazena, do výzkumného šetření byla zařazena dle požadavku poskytovatelů služeb jako samostatná skupina. 47 strana 28 celkem

49 Tabulka Dostatečnost okamžité kapacity služeb dle cílových skupin í Současná kapacita služby dostačující počet dostačující % nedostačující počet nedostačující % Celkem senioři 38 90,8% 4 9,2% 52 rodiny s dítětem/dětmi 29 80,6% 7 9,4% 36 osoby bez přístřeší 45 90,0% 5 0,0% 50 s mentálním 62 92,5% 5 7,5% 67 osoby se vztahovými a rodinnými problémy děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s chronickým duševním onemocněním 2 28,6% 5 7,4% ,9% 4 2,% ,4% 3 8,6% 35 s kombinovaným 22 88,0% 3 2,0% 25 v sociálně vyloučených komunitách 3 8,3% 3 8,8% 6 se zdravotním 7 89,5% 2 0,5% 9 se zrakovým 8 80,0% 2 20,0% 0 jiná 2 50,0% 2 50,0% 4 oběti domácího násilí 8 88,9%,% 9 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče ohrožené závislostí nebo závislé 3 75,0% 25,0% ,2% 4,8% 2 s jiným zdravotním 5 83,3% 6,7% 6 s tělesným 3 75,0% 25,0% 4 v krizi 3 92,9% 7,% 4 etnické menšiny 9 00,0% 9 imigranti a azylanti 3 00,0% 3 oběti trestné činnosti 00,0% s chronickým onemocněním 4 00,0% 4 se sluchovým 3 00,0% 3 rizikový způsob života 5 00,0% 5 Celkem ,6% 6,4% 537 Nejsou uvedeny služby orientované na cílové skupiny, které vnímají kapacitu jako dostatečnou. 48 strana 28 celkem

50 V tabulce.4.2 je uvedeno četnostní vyjádření u služeb poskytovaných těm cílovým skupinám, pro něž byla některými službami vnímaná kapacita jako nedostačující. Nedostatečnost kapacity pobytových forem služeb je vnímaná 3 službami pro cílovou skupinu senioři, po třech službách pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší a osoby s mentálním a po dvou službách pro rodiny s dětmi. Nedostatečnost kapacity služeb v ambulantní formě je uváděná u služeb zaměřených hlavně na osoby se vztahovými a rodinnými problémy pěti službami. Po dvou službách je vyjádřena nedostatečnost kapacity pro cílové skupiny děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným a pro rodiny s dítětem/dětmi. Nedostatečnost kapacity služeb v terénní formě je uváděná služeb zaměřených hlavně na osoby bez přístřeší a osoby v sociálně vyloučených komunitách. Nedostatečnost kapacity služeb v ambulantní a terénní formě je uváděná dvěma službami zaměřeními hlavně na cílovou skupinu osoby se zrakovým a na rodiny s dítětem/dětmi. Pro ostatní cílové skupiny 2 je vnímaná službami buď jako výskyt nebo je kapacita dostačující, viz tabulka.4.2. Tabulka. 4. Dostatečnost kapacity podle forem služeb a cílových skupin Forma služby pobytová ambulantní Současná kapacita služby dostačující senioři 55 3 nedostačující POU s uvedenou nedostačující kapacitou Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Hlučín (2) Jablunkov, Kpřivnice (2), Ostrava (4), Studénka, Třinec osoby bez přístřeší 7 3 Ostrava (3) 20 s mentálním 27 3 Hlučín, Ostrava, Studénka rodiny s dítětem/dětmi 5 2 Karviná, Studénka 7 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče s chronickým duševním onemocněním jiná (senioři s kombinovaným ) Bruntál 2 3 Frýdek-Místek 4 20 Ostrava 2 Vítkov 2 celkem osoby se vztahovými a rodinnými problémy děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s chronickým duševním onemocněním 5 Brtuntál, Frýdek- Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 24 2 Jablunkov, Ostrava Opava, Ostrava 9 s kombinovaným 2 Nový Jičín, Opava 3 Celkem Nejsou uváděny cílové skupiny, pro než byla kapacita uvedena jako dostačující. 49 strana 28 celkem

51 Forma služby terénní ambulantní a terénní Současná kapacita služby dostačující nedostačující POU s uvedenou nedostačující kapacitou rodiny s dítětem/dětmi 5 2 Havířov 7 oběti domácího násilí 4 Bruntál 5 ohrožené závislostí nebo závislé 2 Ostrava 3 s mentálním 25 Opava 26 s tělesným Ostrava 2 se zdravotním 3 Hlučín 4 v krizi 6 Frýdek-Místek 7 celkem osoby bez přístřeší 2 2 Karviná, Ostrava 4 v sociálně vyloučených komunitách děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 7 2 Orlová, Ostrava 9 Jablunkov 2 s kombinovaným 2 Ostrava 3 se zdravotním 2 Ostrava 3 rodiny s dítětem/dětmi 5 Ostrava 6 senioři 6 Vratimov 62 celkem se zrakovým 6 2 Ostrava (2) 8 rodiny s dítětem/dětmi 4 2 Ostrava (2) 6 s jiným zdravotním 0 Ostrava s mentálním 4 Opava 5 v sociálně vyloučených komunitách 3 Havířov 4 jiná Frýdek-Místek 2 celkem Celkem Nedostatečnost okamžité kapacity služeb u cílové skupiny ve druzích služeb a v POU je upřesněna v tabulce.4.2a. Např. nedostatečnost kapacity je vnímaná u sociálních služeb poskytujících služby cílové skupině děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy u azylových domu v PO Bruntál, u nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v POU Jablunkov a POU Ostrava a u terénních programů v POU Jablunkov. Další možnosti jsou uvedené v tabulce.4.2a. 50 strana 28 celkem

52 Tabulka.4.2A Nedostatečnost okamžité kapacity služeb cílových skupin Cílová skupina Druh služby POU děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Cílová skupina oběti domácího násilí Cílová skupina osoby bez přístřeší Cílová skupina osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Cílová skupina osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním Cílová skupina azylové domy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež terénní programy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Druh služby odborné sociální poradenství, Bruntál Druh služby azylové domy azylové domy azylové domy terénní programy terénní programy Druh služby domy na půl cesty Druh služby odborné sociální poradenství Druh služby služby následné péče domovy se zvláštním režimem sociální rehabilitace Druh služby Bruntál Jablunkov Jablunkov Ostrava POU POU Ostrava Ostrava Ostrava Karviná Ostrava POU Frýdek - Místek POU Ostrava POU Ostrava Ostrava Opava POU osoby s jiným zdravotním odlehčovací služby Ostrava Cílová skupina Druh služby POU osoby s kombinovaným Cílová skupina osoby s mentálním Cílová skupina osoby s tělesným Cílová skupina osobní asistence sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny Druh služby domovy pro osoby se zdravotním centra denních služeb chráněné bydlení chráněné bydlení sociální rehabilitace Druh služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Druh služby Ostrava Nový Jičín Opava POU Studénka Opava Hlučín Ostrava Opava POU Ostrava POU 5 strana 28 celkem

53 Cílová skupina Druh služby POU osoby se zdravotním Cílová skupina denní stacionáře osobní asistence Druh služby Hlučín Ostrava POU osoby se zrakovým Cílová skupina sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním odborné sociální poradenství Druh služby Ostrava Ostrava POU osoby v krizi odborné sociální poradenství Frýdek-Místek Cílová skupina Druh služby POU osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi Cílová skupina terénní programy terénní programy odborné sociální poradenství Druh služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi azylové domy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství azylové domy Druh služby Orlová Ostrava Havířov POU Ostrava Studénka Ostrava Ostrava Ostrava Havířov Karviná POU senioři Cílová skupina pečovatelská služba Kopřivnice domovy pro seniory Studénka domovy pro seniory Ostrava domovy se zvláštním režimem Ostrava domovy pro seniory Třinec domovy pro seniory Hlučín azylové domy Kopřivnice domovy pro seniory Jablunkov domovy pro seniory Český Těšín domovy pro seniory Hlučín pečovatelská služba Vratimov domovy pro seniory Frenštát p. R. domovy pro seniory Ostrava domovy pro seniory Ostrava Druh služby POU odborné sociální poradenství Karviná odborné sociální poradenství Bruntál osoby se vztahovými a rodinnými problémy odborné sociální poradenství Opava odborné sociální poradenství Nový Jičín odborné sociální poradenství Frýdek - Místek jiná domovy se zvláštním režimem Vítkov 52 strana 28 celkem

54 Cílová skupina Druh služby POU sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Frýdek - Místek 53 strana 28 celkem

55 .4.2 Evidence odmítnutých zájemců o službu Na dotaz, zda mají služby v evidenci odmítnutých zájemců o službu 3 nějaká jména, více než polovina poskytovatelů (59 %) uvedla, že ve své evidenci o poskytnutí služby jména (další zájemce) nemají, viz graf.4.4. Dotazem bylo nepřímo zjišťováno, zda služby mají záznamy, kterými by argumentovaly možnost navýšení služby. Graf.4.4: V evidenci zájemců o služby jsou jména (N=60) 59,2% 40,8% ano ne Podrobnější třídění ukázalo, že evidence o poskytování služeb se týká převážně služeb sociální péče a pobytových služeb, viz tabulky.4.2 a.4.3. Ve službách sociální péče je 53 subjektů které uvedly, že mají o službu další zájemce. Nicméně evidovaní zájemci o službu jsou i v dalších druzích a formách služeb. Je nutné upřesnit, že u služby sociálního poradenství se jedná o neposkytnutí služby z toho důvodu, že služba daný typ poradenství neposkytuje 4. Jedná se o pouze 3 služeb. Důvody pro neposkytnutí jsou upřesněny v dalším textu. Tabulka Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle druhů služeb Druhy služeb V evidenci odmítnutých zájemců jména: ano ne Celkem sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Celkem Z tabulky.4.3 vyplývá, že u pobytových služeb, kterými jsou současně služby sociální péče, převyšuje poptávka nad nabídkou. Nejvíce evidovaných zájemců o pobytové služby a služby sociální péče jsou v POU Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Karviná a Třinec. 3 Jedná se o evidenci zájemců, které má sociální služba, nejedná se proto o počet odmítnutých zájemců 4 Poradenství je ze zákona anonymní. 54 strana 28 celkem

56 Graf Počet služeb s evidovanými jmény zájemců dle druhu služby a POU Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vrbno pod Pradědem služby sociální prevence služby sociální péče sociální poradenství Tabulka Jména v evidenci odmítnutých zájemců podle forem služeb Formy služeb V evidenci odmítnutých zájemců jména: ano ne Celkem pobytová ambulantní terénní ambulantní a terénní Celkem strana 28 celkem

57 Graf Počet služeb s evidovanými jmény zájemců dle formy poskytování a dle POU Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vrbno pod Pradědem ambulantní a terénní terénní ambulantní pobytová V tabulce.4.4 je uvedeno, zda všechny služby jednoho druhu v daném POU evidují přebytek poptávky nad nabídkou. Evidence byla zjišťována nepřímo a to dotazem, zda v evidenci o službu odmítnutých zájemců má služba uvedená jména. V posledním sloupci tabulky je uveden počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména. Jedná se o služby, které formálně poptávku a nabídku neevidují. Argumenty pro navýšení služeb (různých specifik) potom mohou chybět. 56 strana 28 celkem

58 Například v POU Bohumín jeden denní stacionář ve své evidenci odmítnutých zájemců jména nemá a 2 domovy pro seniory rovněž nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména. V POU Bruntál jeden azylový dům nemá ve své evidenci odmítnutých zájemců jména, jedno nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a dvě pečovatelské služby rovněž nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména. Obdobně lze pro jednotlivá POU z tabulky zjistit podrobné údaje pro další POU a druhy služeb. Tabulka Počet sociálních služeb, v jejichž evidenci odmítnutých zájemců jsou jména Počty služeb, které POU Druh služby mají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména Počet služeb daného druhu v POU Bílovec domovy pro seniory 0 Bohumín denní stacionáře 2 domovy pro seniory 3 2 domovy se zvláštním režimem 0 chráněné bydlení 0 noclehárny 0 odlehčovací služby 0 raná péče 0 Celkem Bruntál azylové domy 2 domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 0 Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek domy na půl cesty 0 chráněné bydlení 0 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 pečovatelská služba 3 2 sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace 0 Celkem 5 4 domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory 3 4 osobní asistence 2 sociálně terapeutické dílny 0 Celkem domovy pro seniory 0 terénní programy 0 Celkem azylové domy denní stacionáře 2 Počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména 57 strana 28 celkem

59 POU Frýdlant nad Ostravicí Druh služby Počty služeb, které mají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména Počet služeb daného druhu v POU domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 5 6 domovy se zvláštním režimem domy na půl cesty 0 chráněné bydlení nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 4 odlehčovací služby pečovatelská služba 7 6 podpora samostatného bydlení 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 sociálně terapeutické dílny 2 sociální rehabilitace 3 2 Celkem domovy pro seniory 0 domovy se zvláštním režimem 0 Celkem Havířov azylové domy 2 denní stacionáře 2 3 domovy pro seniory chráněné bydlení 0 kontaktní centra 0 nízkoprahová denní centra 0 odlehčovací služby 2 Celkem Hlučín denní stacionáře 0 domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory chráněné bydlení 0 osobní asistence 0 pečovatelská služba 0 sociální rehabilitace 0 Celkem Jablunkov domovy pro seniory 0 osobní asistence 0 Celkem Karviná azylové domy 3 4 denní stacionáře 2 3 domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory 5 6 Počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména 58 strana 28 celkem

60 POU Druh služby Počty služeb, které mají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména Počet služeb daného druhu v POU domovy se zvláštním režimem 2 domy na půl cesty 0 chráněné bydlení nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pečovatelská služba 6 5 sociálně terapeutické dílny 0 sociální rehabilitace terénní programy 6 5 Celkem Kopřivnice azylové domy noclehárny 0 pečovatelská služba 4 3 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 Celkem Kravaře domovy pro seniory 0 Celkem 0 Krnov azylové domy 0 domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory 0 Město Albrechtice domovy se zvláštním režimem 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 0 Celkem domovy se zvláštním režimem 0 Celkem 0 Nový Jičín azylové domy 0 domovy pro osoby se zdravotním 2 3 domovy pro seniory 2 3 chráněné bydlení pečovatelská služba Odry domovy pro seniory 0 domovy se zvláštním režimem 0 Celkem Opava azylové domy centra denních služeb 0 denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním Počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména 59 strana 28 celkem

61 POU Orlová Druh služby Počty služeb, které mají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména Počet služeb daného druhu v POU domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem 2 chráněné bydlení 4 3 nízkoprahová denní centra 0 noclehárny 2 odborné sociální poradenství 6 5 odlehčovací služby 0 pečovatelská služba podpora samostatného bydlení 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 2 sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Celkem domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem 0 chráněné bydlení 0 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 Celkem Ostrava azylové domy 6 5 centra denních služeb 5 4 denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním 2 3 domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení 2 krizová pomoc 2 nízkoprahová denní centra 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba podpora samostatného bydlení 2 raná péče 0 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 7 6 sociálně terapeutické dílny 3 2 Počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména 60 strana 28 celkem

62 POU Druh služby Počty služeb, které mají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména Počet služeb daného druhu v POU sociální rehabilitace terénní programy týdenní stacionáře Příbor domovy pro seniory 0 Celkem 3 2 Rýmařov osobní asistence 0 Celkem 0 Studénka azylové domy 0 domovy pro osoby se zdravotním 0 domovy pro seniory 0 Celkem Třinec azylové domy denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem 0 domy na půl cesty 0 odlehčovací služby 2 osobní asistence 2 3 pečovatelská služba 0 Celkem Vítkov domovy pro seniory 0 Vrbno pod Pradědem domovy se zvláštním režimem Celkem domovy pro seniory 0 Celkem 0 Počet služeb, které nemají ve své evidenci odmítnutých zájemců jména V tabulce.4.5 jsou uvedeny údaje týkající se konkrétního počtu osob, jimž nemohly být služby poskytnuty z kapacitních důvodů. Nejvyšší počet je v POU Ostrava, kde je evidováno 2 zařízení, které uvedly odmítnutí osob u služeb odborného sociálního poradenství, neboť toto nespadalo do možností poskytnutí odpovídající služby. Dále v 8 domovech pro seniory nebylo přijato 95 osob, 59 osob nemohlo být přijato v sedmi zařízeních poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny a 5 azylových domů neposkytlo službu 23 osobám. Vysoký počet uvádí také POU Karviná, kde bylo uvedeno 53 odmítnutých osob v šesti domovech pro seniory. 6 strana 28 celkem

63 Tabulka Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba z kapacitních důvodů POU Služby Počet žadatelů Bílovec druh služby domovy pro seniory 2 osobní asistence Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Bohumín druh služby domovy se zvláštním režimem 0 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 noclehárny 20 Celkem Počet služeb (zařízení) 3 3 Bruntál druh služby azylové domy 6 Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm domy na půl cesty pečovatelská služba 2 sociálně terapeutické dílny Celkem Počet služeb (zařízení) 4 4 druh služby domovy pro osoby se zdravotním 2 domovy pro seniory 2 odlehčovací služby 6 osobní asistence 5 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny Celkem Počet služeb (zařízení) 4 4 druh služby domovy pro osoby se zdravotním nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Frýdek-Místek druh služby azylové domy Frýdlant nad Ostravicí centra denních služeb 5 domovy pro seniory 6 2 kontaktní centra 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 2 pečovatelská služba 2 podpora samostatného bydlení 9 2 sociální rehabilitace 9 terénní programy 2 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 3 3 druh služby domovy pro seniory 3 domovy se zvláštním režimem 2 odborné sociální poradenství 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 3 3 Počet služeb 62 strana 28 celkem

64 POU Služby Počet žadatelů Havířov druh služby azylové domy 7 Hlučín denní stacionáře domovy pro seniory 2 2 intervenční centra 9 kontaktní centra 4 nízkoprahová denní centra 30 odborné sociální poradenství 0 odlehčovací služby 2 pečovatelská služba 25 služby následné péče 4 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním terénní programy 25 Celkem Počet služeb (zařízení) 5 5 druh služby domovy pro osoby se zdravotním 4 domovy pro seniory 5 chráněné bydlení pečovatelská služba Celkem Počet služeb (zařízení) 4 4 Jablunkov druh služby osobní asistence 3 Celkem Počet služeb (zařízení) Karviná druh služby azylové domy 2 2 denní stacionáře 3 2 domovy pro osoby se zdravotním 4 domovy pro seniory 53 6 domovy se zvláštním režimem 4 2 domy na půl cesty 0 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 2 sociální rehabilitace terénní programy 3 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 9 9 Kopřivnice druh služby azylové domy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Kravaře druh služby domovy pro seniory 8 Celkem Počet služeb (zařízení) Počet služeb 63 strana 28 celkem

65 POU Služby Počet žadatelů Krnov druh služby azylové domy 2 denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním 3 domovy se zvláštním režimem pečovatelská služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 6 7 Město Albrechtice druh služby domovy se zvláštním režimem 5 Celkem Počet služeb (zařízení) Nový Jičín druh služby denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním 4 2 domovy pro seniory 4 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 5 5 Odry druh služby domovy pro seniory 5 Opava domovy se zvláštním režimem 5 pečovatelská služba 5 Celkem Počet služeb (zařízení) 3 3 druh služby domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 5 domovy se zvláštním režimem 3 krizová pomoc 3 odborné sociální poradenství 2 odlehčovací služby pečovatelská služba 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny 5 sociální rehabilitace 3 2 terénní programy Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Orlová druh služby domovy pro seniory 8 2 chráněné bydlení 4 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 Celkem Počet služeb (zařízení) 4 4 Ostrava druh služby azylové domy 23 5 Počet služeb 64 strana 28 celkem

66 POU Služby Počet žadatelů centra denních služeb 0 denní stacionáře 5 domovy pro seniory 95 8 domovy se zvláštním režimem 42 2 intervenční centra 3 krizová pomoc 0 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 4 noclehárny odborné sociální poradenství 83 2 odlehčovací služby 4 3 osobní asistence 3 pečovatelská služba 2 4 podpora samostatného bydlení 2 raná péče 3 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 59 7 sociální rehabilitace 2 2 terénní programy 5 3 týdenní stacionáře 7 Celkem Počet služeb (zařízení) 6 6 Příbor druh služby denní stacionáře pečovatelská služba Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Rýmařov druh služby osobní asistence pečovatelská služba Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Studénka druh služby azylové domy domovy pro osoby se zdravotním 2 domovy pro seniory Celkem Počet služeb (zařízení) 3 3 Třinec druh služby azylové domy 9 denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním 4 2 domovy pro seniory 24 3 domovy se zvláštním režimem 32 odlehčovací služby 7 2 Počet služeb 65 strana 28 celkem

67 POU Služby Počet žadatelů osobní asistence 3 pečovatelská služba Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Vítkov druh služby domovy pro seniory 4 domovy se zvláštním režimem 2 Celkem Počet služeb (zařízení) 2 2 Počet služeb V tabulce.4.6 jsou uvedeny údaje týkající se konkrétního počtu osob, jimž nemohly být služby poskytnuty ze zdravotních důvodů. Mezi nejčastější skupinu, jejíž členové jsou odmítnuti danou službou z důvodu zdravotního stavu, je cílová skupina seniorů. domovů pro seniory v MSK tuto cílovou skupinu z uvedeného důvodu odmítá, nejvíce z POU Frýdku-Místku a to 22 seniorů. Z důvodu nepříznivého zdravotního stavu odmítají klienty i nízkoprahová zařízení, např. v POU Kopřivnice a v Karviné. Ze zdravotních důvodů nejsou také přijímáni zájemci o službu v domovech se zvláštním režimem, např. v POU Karviné, Opavě a nejvíce ve Frýdku-Místku Tabulka Počet osob, kterým nemohla být poskytnuta služba ze zdravotních důvodů POU Služby počet odmítnutí z důvodu zdravotního stavu Bílovec Druh služby podrobně domovy pro seniory 0 Celkem Bruntál Druh služby podrobně azylové domy Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm odborné sociální poradenství Celkem 2 Druh služby podrobně domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 5 2 Celkem 3 Druh služby podrobně domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory 5 Celkem 2 Frýdek-Místek Druh služby podrobně azylové domy domovy pro osoby se zdravotním 3 domovy pro seniory 22 3 domovy se zvláštním režimem 29 domy na půl cesty odlehčovací služby 3 Celkem 8 Počet služeb 66 strana 28 celkem

68 POU Služby počet odmítnutí z důvodu zdravotního stavu Počet služeb Havířov Druh služby podrobně domovy pro seniory 2 2 chráněné bydlení odlehčovací služby služby následné péče 4 Celkem 5 Hlučín Druh služby podrobně domovy pro seniory 5 sociální rehabilitace 2 Celkem 2 Karviná Druh služby podrobně domovy se zvláštním režimem 4 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 9 Celkem 2 Kopřivnice Druh služby podrobně azylové domy 3 2 nízkoprahová denní centra 27 noclehárny Celkem 4 Kravaře Druh služby podrobně domovy pro seniory 3 Celkem Krnov Druh služby podrobně azylové domy domovy se zvláštním režimem kontaktní centra terénní programy Celkem 4 Město Albrechtice Druh služby podrobně domovy se zvláštním režimem 4 Celkem Nový Jičín Druh služby podrobně domovy pro seniory 2 pečovatelská služba Celkem 3 Odry Druh služby podrobně domovy pro seniory 3 domovy se zvláštním režimem Celkem 2 Opava Orlová Druh služby podrobně domovy pro osoby se zdravotním 4 3 domovy pro seniory 8 2 domovy se zvláštním režimem 3 Celkem 6 Druh služby podrobně domovy pro osoby se zdravotním 5 domovy pro seniory 0 67 strana 28 celkem

69 POU Služby počet odmítnutí z důvodu zdravotního stavu Počet služeb chráněné bydlení 8 Celkem 3 Osoblaha Druh služby podrobně domovy pro seniory 3 odborné sociální poradenství Celkem 2 Ostrava Druh služby podrobně azylové domy 24 3 denní stacionáře 5 domovy pro osoby se zdravotním 36 2 domovy pro seniory 26 4 domovy se zvláštním režimem 3 2 chráněné bydlení 2 krizová pomoc 5 odborné sociální poradenství odlehčovací služby 7 2 služby následné péče týdenní stacionáře Celkem 9 Studénka Druh služby podrobně domovy pro seniory Celkem Třinec Druh služby podrobně azylové domy domovy pro osoby se zdravotním 3 domovy pro seniory 4 3 domovy se zvláštním režimem 7 noclehárny 3 odlehčovací služby 4 sociální rehabilitace 3 Celkem 9 Vítkov Druh služby podrobně domovy pro seniory 2 domovy se zvláštním režimem 9 Celkem 2 Shrnutí Současná okamžitá kapacita služeb je z pohledu možností služeb poskytovatelů převážně dostačující, avšak desetina služeb ji za dostatečnou nepovažuje, potřebovala by možnosti svých služeb rozšířit. 68 strana 28 celkem

70 Okamžitá kapacita služeb sociálního poradenství nepostačuje ve 2 službách, služby nemají zejména personální kapacitu pro poskytnutí potřebných služeb. U služeb sociální péče byla zaznamenaná nedostatečnost okamžité kapacity u 0 center denních služeb, tří denních stacionářů, dvakrát u domovů pro osoby se zdravotním a domovů se zvláštním režimem. U služeb sociální prevence okamžitá kapacita nestačí u sedmi azylových domů, pěti domů na půl cesty, nedostatečnost kapacity vnímají čtyři intervenční centra a po dvou službách kontaktní centra, krizová pomoc nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. U pobytových služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním, u azylových domů, rovněž odlehčovacích služeb. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší okamžitá kapacita u domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním a u azylových domů. U terénních služeb je nejvyšší okamžitá kapacita s ohledem na počet klientů u sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u pečovatelské služby a u služby terénní programy. S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. U ambulantních služeb je podíl nejvyšší okamžité kapacity v rámci všech služeb stejného druhu s ohledem na počet klientů u služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a denní stacionáře. S ohledem na počet lůžek je nejvyšší podíl okamžité kapacity u nocleháren. S ohledem na počet intervencí je nejvyšší okamžitá kapacita u odborného sociálního poradenství. S ohledem na počet kontaktů se jedná o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra. Na dotaz, zda mají služby v evidenci odmítnutých zájemců o službu nějaká jména, více než polovina poskytovatelů uvedla, že ve své evidenci o poskytnutí služby jména, tedy další zájemce, nemají. Dotazem bylo nepřímo zjišťováno, zda služby mají záznamy, kterými by argumentovaly v případě potřeby možnost služby navýšit. Evidence o poskytování služeb se týká převážně služeb sociální péče a pobytových služeb. Ve službách sociální péče 53 subjektů uvedlo, že mají o službu další zájemce. Služby uváděly údaje týkající se konkrétního počtu osob, jimž nemohly být služby poskytnuty z kapacitních důvodů. Např. v POU Ostrava se nejvíce se jednalo o domovy pro seniory, kde nebylo z kapacitních důvodů přijato 95 osob, 59 osob nemohlo být přijato v sedmi zařízeních poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny a 5 azylových domů neposkytlo službu 23 osobám. Vysoký počet uvádí také POU Karviná, kde bylo uvedeno 53 odmítnutých osob v šesti domovech pro seniory. Mezi nejčastější skupinu, jejíž členové jsou odmítnuti danou službou z důvodu zdravotního stavu, je cílová skupina seniorů. domovů pro seniory v MSK tuto cílovou skupinu z uvedeného důvodu bylo nuceno odmítnout, nejvíce z POU Frýdek-Místek a to 22 seniorů. Z důvodu nepříznivého zdravotního stavu bylo nuceno odmítnout klienty i nízkoprahová zařízení, např. v POU Kopřivnice a v Karviné. Ze zdravotních důvodů nebyli také přijímáni zájemci o službu v domovech se zvláštním režimem, např. v POU Karviné, Opavě a nejvíce ve Frýdku-Místku. 69 strana 28 celkem

71 2. Cílové skupiny Poskytovatelé sociálních služeb nabízejí své služby různým cílovým skupinám (viz tabulka 2..), přičemž jejich služba může být nabízena několika cílovým skupinám současně. Podíl jednotlivých cílových skupin na aktuálním využití kapacity konkrétní služby není nikde evidován. Složení cílové skupiny uživatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bylo z uvedeného důvodu zjišťováno prostřednictvím dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb působících na jeho území. Porovnáním procentuálního zastoupení jednotlivých cílových skupin, kterým je poskytována sociální služba dle registrace, s průměrným podílem, kterým je dané cílové skupině služba poskytovaná dle aktuálního stavu, lze zjistit, jakou mírou se podílí aktuální stav na tom, co je uvedeno v registraci. Záznam pro registraci je vždy v dané skupině chápán jako 00 %, aktuální stav je menší, pokud je služba poskytovaná i jiné skupině. Příkladem jsou služby poskytované cílové skupině imigranti a azylanti, která je uvedena jak v Registru, tak aktuálním 00% podílem poskytovaným této jediné cílové skupině v současnosti. Služby, které jsou poskytovány této cílové skupině, jsou maximálně homogenní. 2. Zaměření sítě sociálních služeb dle cílových skupin Tabulka 2.. uvádí počet cílových skupin, jimž jsou služby poskytované. Nejvíce cílových skupin je zaměřeno na seniory. Tabulka 2.. Cílové skupiny dle registru poskytovatelů služeb 5 Cílové skupiny uvedené poskytovateli dle Registru děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy počet záznamů dle registru p (%) p2 (%) z validních případů (575) 64 4,3%,% etnické menšiny 42 2,8% 7,3% imigranti a azylanti 5,3%,9% oběti domácího násilí 37 2,5% 6,4% oběti obchodu s lidmi 5,3%,9% oběti trestné činnosti,7%,9% osoby bez přístřeší 79 5,3% 3,7% osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 3,9% 2,3% 5 Tabulka zobrazuje počty záznamů od poskytovatelů, kteří uváděli, kterým cílovým skupinám poskytují službu. Procento p vychází z celkového počtu záznamů, p=x/497*00 %. V posledním sloupci je uváděn podíl vzhledem k počtu poskytovatelů, kteří se vyjádřili, p2=x/575*00 %. 70 strana 28 celkem

72 osoby komerčně zneužívané 6,4%,0% osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 4 2,7% 7,% osoby s chronickým duševním onemocněním 02 6,8% 7,7% osoby s chronickým onemocněním 63 4,2%,0% osoby s jiným zdravotním 63 4,2%,0% osoby s kombinovaným 93 6,2% 6,2% osoby s mentálním 05 7,0% 8,3% osoby s tělesným 77 5,% 3,4% osoby se sluchovým 34 2,3% 5,9% osoby se zdravotním 5 7,7% 20,0% osoby se zrakovým 43 2,9% 7,5% osoby v krizi 67 4,5%,7% osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 59 3,9% 0,3% osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 58 3,9% 0,% pachatelé trestné činnosti 8,5%,4% rodiny s dítětem/dětmi 82 5,5% 4,3% senioři 89 2,6% 32,9% osoby se vztahovými a rodinnými problémy 22,5% 3,8% jiné 4,9% 2,4% Celkem Součet procent v posledním sloupci je vyšší než 00 vzhledem k tomu, že bylo možno uvést více cílových skupin, kterým jsou služby poskytované. Z celkem 65 poskytovatelů údaj uvedlo 575 služeb, 6,5 % je údajů vynechaných ,0% V grafu 2.. je uvedeno podílové zastoupení služeb zaměřených na jednotlivé cílové skupiny v rámci MSK, v následujícím grafu 2..2 je uveden počet služeb nabízených jednotlivým cílovým skupinám. Nejvíce služeb je nabízeno seniorům, a to v počtu 89 služeb. Poté následují osoby se zdravotním. Počet poskytovaných služeb této cílové skupině je 5, přičemž následuje vysoký výskyt služeb určených osobám s konkrétním zdravotním handicapem (osoby s mentálním a služby pro osoby s chronickým duševním ). Početné zastoupení mají také služby zaměřené na rodiny s dětmi. 7 strana 28 celkem

73 Graf 2.. Podíl služeb nabízených uvedeným cílovým skupinám dle Registru poskytovatelů osoby se vztahovými a rodinnými problémy jiné děti a mládež ve věku od 6 do 26 let etnické menšiny imigranti a azylanti oběti domácího násilí pachatelé trestné činnosti osoby, které vedou rizikový způsob života osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi osoby v krizi senioři oběti obchodu s lidmi oběti trestné činnosti osoby bez přístřeší osoby s chronickým duševním onemocněním osoby do 26 let věku opouštějícízařízení osoby komerčně zneužívané osoby ohrožené závislostí osoby s chronickým onemocněním osoby se zrakovým osoby se zdravotním osoby se sluchovým osoby s tělesným osoby s mentálním osoby s jiným zdravotním osoby s kombinovaným 72 strana 28 celkem

74 Graf Počet služeb nabízených uvedeným cílovým skupinám senioři 89 osoby se zdravotním osoby s mentálním osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s kombinovaným 93 rodiny s dítětem/dětmi osoby bez přístřeší osoby s tělesným osoby v krizi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy osoby s jiným zdravotním osoby s chronickým onemocněním osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby se zrakovým etnické menšiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách oběti domácího násilí osoby se sluchovým osoby se vztahovými a rodinnými problémy jiná (senioři se ZP) osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst.p oběti trestné činnosti pachatelé trestné činnosti osoby komerčně zneužívané oběti obchodu s lidmi imigranti a azylanti strana 28 celkem

75 2.2 Využití sítě sociálních služeb cílovými skupinami Tabulka 2.2. uvádí minimální a maximální podíl, kterým je sociální služba dané cílové skupině poskytovaná. Rovněž uvádí průměrné procento, kterým je dané cílové skupině poskytovaná služba různými poskytovateli. Cílové skupiny jsou seřazeny podle průměrného procenta od nejvyššího až po nejmenší, tedy nejhomogennější služby s ohledem na cílovou skupinu, až po poskytovatele, kteří, s ohledem na cílové skupiny, homogenní nejsou. Nejhomogennější služby jsou ty, které poskytují služby pouze jedné cílové skupině, jako např. seniorům. Služby, které jsou nejméně homogenní s ohledem na cílovou skupiny jsou ty, které jsou poskytovány více cílovým skupinám, např. osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dále osobám s chronickým onemocněním (viz poslední řádky tabulky 2.2.). Jinými slovy tyto služby jsou poskytovány více cílovým skupinám. Mezi cílové skupiny, které mají nejvyšší průměrné procento odpovídající počtu cílových skupin, jimž jako dalším cílovým skupinám by byla služba poskytovaná, patří imigranti. Jinými služby, které jsou poskytované imigrantům, nejsou poskytované již žádné další cílové skupině. Poté následuje cílová skupina senioři, která přesahuje 80% hranici. Tedy sociální služby poskytované seniorům jsou poskytované i jiným cílovým skupinám (jiným skupinám v podílu cca 8 %, z 82 % jsou poskytované jen seniorům). Tabulka Cílové skupiny dle průměrného procenta, kterým jsou služby cílovým skupinám poskytovaná 6 Podíl služeb poskytovaný aktuálně dané cílové skupině Počet služeb Minimální podíl Maximální podíl Průměrné procento imigranti a azylanti senioři ,32 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ,75 ústavní péče osoby se zrakovým ,5 osoby bez přístřeší ,63 osoby s mentálním ,32 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ ,59 nežádoucími jevy rodiny s dítětem/dětmi ,88 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových ,86 látkách osoby s chronickým duševním onemocněním ,93 osoby se sluchovým osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ,6 jiná ,83 osoby komerčně zneužívané ,3 osoby se vztahovými a rodinnými problémy ,5 6 Ve srovnání s tabulkou 2 se nejedná o stejný počet služeb. Tabulka 2 obsahuje součet všech skupin, které poskytovatel uvedl. Ne všechny služby uvedly podíl, jakým je služba pro danou cílovou skupinu naplněna. Proto ve sloupci počet služeb může být údaj rozdílný od tabulky 2. Služeb může být méně. 7 Jestliže je uveden počet konkrétních služeb a všechny jsou nabízeny pouze jedné cílové skupině, jedná se o stoprocentní průměrné procento. 74 strana 28 celkem

76 Podíl služeb poskytovaný aktuálně dané cílové skupině Počet služeb Minimální podíl Maximální podíl Průměrné procento osoby s kombinovaným ,94 oběti domácího násilí ,65 osoby v krizi ,8 etnické menšiny ,7 oběti obchodu s lidmi osoby s jiným zdravotním (pečující osoby) ,5 osoby s tělesným ,63 osoby se zdravotním ,53 oběti trestné činnosti ,7 pachatelé trestné činnosti ,43 osoby s chronickým onemocněním , osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy , Síť sociálních služeb dle nejfrekventovanější cílové skupiny V rámci dotazníkového šetření byli poskytovatelé sociálních služeb osloveni rovněž dotazem, se kterou cílovou skupinou pracují v rámci jimi poskytované sociální služby nejvíce, ačkoliv poskytují služby i jiným cílovým skupinám. Tato cílová skupina je označovaná jako cílová skupina hlavní. Přehled cílových skupin, s nimiž přicházejí poskytovatelé sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje nejčastěji do styku, včetně odpovídajícího podílového vyjádření 8, je uveden v tabulce Jako skupina, se kterou poskytovatelé pracují nejvíce, byla označena cílová skupina senioři. Tato cílová skupina představuje téměř třetinové zastoupení s ohledem na všechny cílové skupiny. Poté byla označovaná cílová skupina osob s mentálním, která se pohybuje kolem 2 %. Jako nejméně častá byla uváděna cílová skupina oběti trestné činnosti. Tabulka Počet poskytovatelů, kteří poskytují služby vybrané cílové skupině (uváděné pouze jednou) Cílové skupiny Počet % (procento ze všech 65 služeb) Validní % (Podíl počtu 585 služeb, které na dotaz odpověděly) senioři 74 28,3 29,5 s mentálním 72,7 2,2 osoby bez přístřeší 57 9,3 9,7 rodiny s dítětem/dětmi 47 7,6 8 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 4 6,7 7 s chronickým duševním onemocněním 36 5,9 6, s kombinovaným 26 4,2 4,4 8 Jedná se o standardní výstupy výzkumných šetření, kdy jsou uváděny absolutní četnosti, procenta z celkového souboru a procenta ze souboru těch, kteří odpověděli (může být menší počet). 75 strana 28 celkem

77 Cílové skupiny Počet % (procento ze všech 65 služeb) Validní % (Podíl počtu 585 služeb, které na dotaz odpověděly) ohrožené závislostí nebo závislé 23 3,7 3,9 v sociálně vyloučených komunitách 6 2,6 2,7 se zdravotním 5 2,4 2,5 v krizi 4 2,3 2,4 se zrakovým,8,9 etnické menšiny 9,5,5 oběti domácího násilí 9,5,5 osoby se vztahovými a rodinnými problémy 7,,2 s jiným zdravotním 6 rizikový způsob života 5 0,8 0,8 jiná 5 0,8 0,8 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 4 0,7 0,7 péče imigranti a azylanti 3 0,5 0,5 s chronickým onemocněním 3 0,5 0,5 s tělesným 3 0,5 0,5 se sluchovým 2 0,3 0,3 oběti trestné činnosti 0,2 0,2 celkem ,8 00,0 neuvedeno 26 4,2 Celkem 65 00,0 76 strana 28 celkem

78 Z detailnějšího členění jsou seniorům poskytovány nejčastěji služby sociální péče, kdy počet těchto služeb je 65. Dalším druhem nejčastěji poskytované služby jsou služby sociální prevence pro osoby bez přístřeší (55 služeb) těsně následované službami sociální péče pro osoby s mentálním (54 služeb). Tabulka Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle druhu služby Druh služby sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Celkem senioři s mentálním osoby bez přístřeší rodiny s dítětem/dětmi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s chronickým duševním onemocněním s kombinovaným ohrožené závislostí nebo závislé v sociálně vyloučených komunitách se zdravotním v krizi se zrakovým 5 5 etnické menšiny oběti domácího násilí osoby se vztahovými a rodinnými problémy s jiným zdravotním 4 6 rizikový způsob života jiná osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče imigranti a azylanti s chronickým onemocněním s tělesným se sluchovým oběti trestné činnosti 0 0 Celkem Nejpočetnější forma služby je pobytová služba určená seniorům následovaná terénní službou pro seniory. Poměrně početná je také pobytová forma služby určená pro osoby s mentálním a ambulantní služby pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, jak je uvedeno v tabulce, která je uspořádaná podle celkového počtu služeb v posledním sloupci tabulky. 77 strana 28 celkem

79 Tabulka Počet služeb poskytovaných cílovým skupinám dle forem služby Forma služby pobytová ambulantní terénní ambulantní a celkem terénní senioři s mentálním osoby bez přístřeší rodiny s dítětem/dětmi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s chronickým duševním onemocněním s kombinovaným ohrožené závislostí nebo závislé v sociálně vyloučených komunitách se zdravotním v krizi se zrakovým 0 9 etnické menšiny oběti domácího násilí osoby se vztahovými a rodinnými problémy s jiným zdravotním rizikový způsob života jiná osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče imigranti a azylanti s chronickým onemocněním 0 3 s tělesným 0 3 se sluchovým oběti trestné činnosti Celkem V tabulce 2.3.3A jsou uvedeny počty služeb poskytovaných jednotlivým cílovým skupinám dle Registru poskytovatelů v POU MSK, v tabulce 2.3.3B počty služeb poskytovaných jednotlivým cílovým skupinám dle volby jedné cílové skupiny poskytovatelem. 9 Dá se předpokládat, že volba jedné cílové skupiny lépe odpovídá aktuální situaci poskytovatelů a jejich klientům. 9 Volba jedné cílové skupiny má důsledky v možnosti vypočítávat odpovídající statistické charakteristiky (průměrné údaje), která by nebylo možno bez vytvoření takového znaku realizovat. Např. se jedná o výpočet průměrného podílu věku klientů ve věkových skupinách. 78 strana 28 celkem

80 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem Tabulka 2.3.3A: Počty služeb poskytovaných cílovým skupinám dle Registru poskytovatelů v POU MSK 20 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené etnické menšiny imigranti a azylanti oběti domácího násilí oběti obchodu s lidmi oběti trestné činnosti osoby bez přístřeší Uvedení druhů služeb v lokalitách pro konkrétní cílovou skupinu je uvedeno v mapách. Tabulkový výstup je nepřehledný, je však uveden níže, ovšem s tříděním pouze pro jednu převažující cílovou skupinu.

81 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby komerčně zneužívané osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocnění m osoby s chronickým onemocnění m osoby s jiným zdravotním strana 28 celkem

82 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji osoby s kombinovaný m osoby s mentálním osoby s tělesným osoby se sluchovým osoby se zdravotním osoby se zrakovým osoby v krizi strana 28 celkem

83 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Celkem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života pachatelé trestné činnosti rodiny s dítětem/dětm i senioři osoby se vztahovými a rodinnými problémy jiná Celkem strana 28 celkem

84 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Tabulka 2.3.3B: Počty služeb poskytovaných cílovým skupinám (dle volby jedné cílové skupiny poskytovatelem) v POU MSK děti a mládež ve věku od 6 do 26 let etnické menšiny imigranti a azylanti oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby bez přístřeší osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče ohrožené závislostí nebo závislé strana 28 celkem

85 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s chronickým duševním onemocněním s chronickým onemocněním s jiným zdravotním s kombinovaným s mentálním s tělesným strana 28 celkem

86 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se sluchovým se zdravotním se zrakovým v krizi v sociálně vyloučených komunitách rizikový způsob života rodiny s dítětem/dětmi senioři osoby se vztahovými a rodinnými problémy strana 28 celkem

87 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji jiná Celkem strana 28 celkem

88 V tabulce přílohy č. jsou uvedené počty služeb poskytovaných cílovým skupinám (dle volby jedné cílové skupiny poskytovatelem) podle druhu služeb v POU MSK. Třídění druhů služeb podle cílových skupin a obcí s POU je uvedeno v příloze č. 0 Komparační tabulky jako tabulka P Věková struktura uživatelů služeb Věková struktura uživatelů sociálních služeb je poskytovatelem definována při registraci služby a její rozmezí je pro každou službu jedinečné. Je uváděna v textových údajích s poměrně velkými rozptyly, nimiž nichž nelze provádět žádné statistické výpočty. Příkladem je věk uvedený u týdenního stacionáře, např. dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Pro zjištění stejnorodosti či různorodosti věkové struktury cílových skupin byl v rámci dotazníkového šetření položen poskytovatelům sociálních služeb (službám) dotaz, v jakém podílu, dle věkové struktury uvedené v rozmezí pěti let, mají v současnosti klienty své služby. Podíly byly poskytovateli odhadovány, nemělo se jednat o přesné údaje, nejednalo se o výkaznictví. (Např.: 3-35 let 40%, let 60% atp.). Aktuální věková struktura uživatelů sociálních služeb, tak jak byla poskytovateli uvedena v rámci dotazníkového šetření, odpovídá většinou věkovému rozmezí uvedenému při registraci, které je velmi široké. V tabulce 2.4. je uveden průměrný podíl (průměrné procento %) uživatelů služeb ve věkových skupinách podle cílových skupin, na něž se služba zaměřuje jako na hlavní. Například pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let je průměrným procentem (průměrným podílem) klientů ve věkové skupině do 5 let 27,3 % 2. Sociální služby mají v této cílové skupině průměrně více než čtvrtinu klientů. Největší průměrné procento, více než dvě pětiny klientů služeb (42,7 %), které cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let uvedly jako hlavní, se vyskytuje ve věkové skupině - 5 let a údaje k této skupině uvedlo 37 služeb Jinými slovy tři sociální služby uvedly pro tuto věkovou skupinu takový údaj, že jejich průměrná hodnota je 27,3. 22 Pokud by se jednalo např. o cílovou skupinu, které poskytuje službu pouze jedno zařízení, jako je např. u cílové skupiny oběti trestné činnosti, potom průměrný podíl je přímo roven konkrétnímu číslu v dané věkové skupině. Pokud sečteme procenta v řádku u této cílové skupiny, dostáváme v součtu 00 %, protože tato služba uvedla údaje přesně. Obdobné je i u cílové skupiny osoby se sluchovým. Je však třeba připomenout, že se jedná o odhady procent. Problém nastává v situaci, kdy jsou služby poskytovaná např. dětem a mládeži, ale do věku klientů cílové skupiny jsou zařazeny i osoby klientům blízké (např. skupině děti a mládež či seniorům), toto je potřebné při hledání homogenity ve skupině, tedy stejnorodosti, brát v úvahu.

89 Tabulka Průměrný podíl uživatelů služeb ve věkových skupinách podle cílových skupin (volba jedné skupiny poskytovatelem) 23 Jedna cílová skupina Do 5 let 6-0 let - 5 let 6-20 let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let děti a mládež ve věku od 6 do 26 let etnické menšiny imigranti a azylanti oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby bez přístřeší osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon Průměrné % 27,29 35,4 42,69 34,67 2,55 Počet poskytovatelů Průměrné % 20,00 4,50 5,00 2,88 5,63 5,29 3,43 4,4 3,80 7,75 5,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 40,00 26,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,00,83 3,86 20,7 26,25 7,29 7,00 5,33 4,50 4,33 5,00 5,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,00 5,00 25,00 60,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 22,49 5,54 2,92 6,20 8,07 8,77 9,6 0,50 23,56 5,54 5,67,2 7,60 7,06 6,00 4,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 43,50 56,25 Počet 4 4 poskytovatelů 23 Průměrný věkový podíl se vypočítá jako součet všech uvedených procentních údajů v dané věkové skupině (např. ve skupině do 3 let) a dělí se počtem služeb, které informaci uvedly. Výpočetní operace jsou realizovány použitým software.

90 Jedna cílová skupina Do 5 let 6-0 let - 5 let 6-20 let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let ústavní péče ohrožené závislostí nebo závislé s chronickým duševním onemocněním s chronickým onemocněním s jiným zdravotním s kombinovaným s mentálním s tělesným se sluchovým Průměrné % 2,50 0,60 8,07 29,05 7,78 7,60 24,29 9,0 8,00 5,00 3,00 3,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,36 9,00,99 7,03 8,60 8,85 24,62,32 2,60 0,53 22,69 7,6 7,74 3,80 Počet poskytovatelů Průměrné % 2,00 8,00 5,50 7,50 2,00 7,50 25,00 29,50 Počet poskytovatelů Průměrné % 89,00 2,50 24,00 30,00 20,00 4,00 6,50 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 8,00 23,50 26,00 26,50 Počet poskytovatelů Průměrné % 30,38 25,89 29,74 2,54 8,2,30 5,8 5,32 2,93 9,83 0,30 5,20 7,67 4,33 23,00 26,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 23,00 5,87 3,40 8,6 2,74 9,6 9,8 7,83 24,53 2,5 5,7,84 0,92 9,33 5,33 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,00 5,00 5,00 20,00 7,50 9,67 9,50 7,50 7,50 0,00 2,50 20,00 0,00 0,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 20,00 20,00 5,00 5,00 Počet poskytovatelů se zdravotním Průměrné % 25,00 9,00 9,00 28,00 8,00 5,75 0,00 23,22 5,66 2,5 6,70 3,33 2,69 22,3 32,00 89 strana 28 celkem

91 Jedna cílová skupina Do 5 let 6-0 let se zrakovým v krizi v sociálně vyloučených komunitách rizikový způsob života rodiny s dítětem/dětmi senioři osoby se vztahovými a rodinnými problémy jiná Počet poskytovatelů - 5 let 6-20 let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let Průměrné % 4,35 5,45 6,03 5,6 5,73 0,34 3,56 5,30 20,33 8,39 9,00 9,96 Počet poskytovatelů 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let Průměrné % 5,00 6,00 9,22 5,40 5,25 22,79 2,67 3,08 8,00 7,75 4,50 3,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 20,00 42,50 30,00 7,7 5,54 3,43 24,63 8,5 6,96,22 8,78 5,80 6,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 9,00 2,50 6,00 2,50 2,25 7,50 5,75 0,00 6,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 26,67 7,82 3,64 7,46 0,38,4 2,63 2,84 9,94 5,80 5,0 5,57 5,67 6,00 4,50 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 6,50 8,5 6,00 5,99 6,9 6,73 9,47 4,55 6,03 26,79 48,49 Počet poskytovatelů Průměrné % 2,50 9,75 9,00,80 6,67 6,67 3,50 2,57 8,60 7,50 5,00 5,00 Počet poskytovatelů Průměrné % 5,00 4,00 5,00 3,00 4,50 6,00 9,38 0,88 0,40 9,60 2,30 4,75 30,00 Počet poskytovatelů více než 80 let 90 strana 28 celkem

92 Jedna cílová skupina Do 5 let 6-0 let - 5 let 6-20 let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let Celkem Průměrné % 27,53 23,83 26,4 7,8 4,70 4,59 5,32 4,99 9,55,76,7 0,67 3,87 5,4 24,04 43,6 Počet poskytovatelů 9 strana 28 celkem

93 Údaje tabulky byly použity pro grafické znázornění složení věkových struktur uživatelů sociálních služeb (viz grafy ). Cílové skupině děti a mládež ve věku od 6 do 26 let jsou poskytovány služby v průměrném procentu 40 % věkové skupině -5 let. Avšak v této cílová skupině jsou poskytovány služby i jiným věkovým kategoriím, jedná se zřejmě o osoby blízké. Pro cílové skupiny: etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí se pohybují podíly poskytované uživatelům služeb v rozmezí přibližně 5 %. Zvýšené procento je poskytováno obětem domácího násilí ve věkové skupině let. Oběti trestné činnosti jsou heterogenní v tom, že se vyskytuje skupina ve věkovém rozmezí 2-30 let, další skupina ve věku let. Služby jsou poskytované v průměrném podílu větším než 50 % osobám ve věku 6-65 let. Toto zjištění je jedinečné, neboť se jedná pouze o jednu sociální službu. Průměrné podíly věkové struktury uživatelů služeb u ostatních cílových skupin je možné interpretovat analogickým způsobem prostřednictvím uvedených grafů. Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) děti a mládež ve věku od 6 do 26 let etnické menšiny imigranti a azylanti oběti domácího násilí oběti trestné činnosti Heterogenita věkového rozložení se vyskytuje zejména u osob bez přístřeší, kde jsou uváděny jak věkové skupiny dětí, tak osob v produktivním věku 4-50 let více než pětinou v obou skupinách. Může jednat o jak o děti a jejich rodiče, tak o jednotlivce. Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách nebo osobám závislým jsou poskytovány služby v průměrném procentu 30 % věkové skupině let jako jedné věkové skupině a přibližně v průměrném procentu 25 % ve věkové skupině 4-50 let. Ostatním věkovým skupinám jsou poskytované v nižším průměrném procentu. U osob s chronickým duševním se vyskytuje plynulý nárůst poskytovaných služeb ve věkových skupinách od 6-25 let v průměrném procentu 0 % až do průměrného 25% procenta poskytované věkové skupině Jinými slovy pro toto onemocnění je patrný věkový nárůst zejména u osob v produktivním věku. Další nárůst tohoto onemocnění je 24 Zdrojová data jsou uvedena v tabulce 23.

94 spojen se stárnutím osob, konkrétně jsou poskytovány služby v průměrném procentu 30 % věkové skupině více než 80 let. Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) 60 osoby bez přístřeší osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče ohrožené závislostí nebo závislé s chronickým duševním onemocněním s chronickým onemocněním Osobám s chronickým onemocněním jsou poskytované služby opět ve shodě s nárůstem věkových skupin. Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) s chronickým onemocněním s jiným zdravotním s kombinovaným s mentálním s tělesným Osobám, které jsou v krizi, jsou poskytovány služby v 5% průměrném procentu ve věkových skupinách 3-40 let. Dochází k nárůstu ve věkové skupině 4-50 let na průměrné procento více než 20 % a následně dochází k poklesu služeb poskytovaných starším věkovým skupinám. Osoby se zdravotním vykazují věkovou heterogenitu, kdy jsou služby poskytované různým věkovým skupinám. Extrémní věkové skupiny se vyskytly ve věku 6-0 let, kdy se objevují zdravotní problémy nejmladších věkových skupin, dále 2-25 let, 4-50 let a od skupiny nad 60 let dochází k nárůstu služeb poskytovaných této cílové skupině. 93 strana 28 celkem

95 U cílové skupiny osob v sociálně vyloučených komunitách se objevují dvě věkové skupiny, které dělí cílovou skupinu na věkovou strukturu dětí 6-0 let, kterým jsou nabízeny služby v relativně velkém průměrném procentu více než 40 %, dále na skupinu dospělých ve skupině 3-35 let, které jsou poskytované služby v průměrném podílu 25 %. Pro další věkové skupiny je patrný pokles průměrného procenta služeb těmto věkovým kategoriím poskytovaných. Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) se sluchovým se zdravotním se zrakovým v krizi v sociálně vyloučených komunitách Osobám se vztahovými a rodinnými problémy jsou poskytovány služby v 5% průměrném procentu ve věkových skupinách let, jedná se o období předpokládaných manželských a partnerských konfliktů. Následuje pokles podílu služeb, které jsou poskytované starším věkovým skupinám. Poskytování služeb věkovým skupinám seniorů je spojeno ve shodě s rostoucími věkovými kategoriemi těchto klientů. Služby jsou proto nabízeny výrazně většímu průměrnému podílu klientů v nejstarších věkových skupinách. Heterogenitu nevykazuje. 94 strana 28 celkem

96 Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) rizikový způsob života rodiny s dítětem/dětmi senioři osoby se vztahovými a rodinnými problémy jiná Z provedeného šetření věkové struktury uživatelů sociální služby vyplývá, že se jedná o individuální záležitosti jednotlivých služeb. Některé druhy služeb se vyskytují pouze jednou či v malém počtu. 25 Procentové údaje zjištěné pro jednotlivé druhy sociálních služeb služby podle území obcí s POU ve věkových strukturách jsou uvedeny v tabulkách přílohy č. 2. Pro každou službu se jedná o specifické údaje, pro něž nemá význam počítat statistické údaje (jedná se o zdrojová data, která jsou vytříděna podle tří proměnných 26 ) a interpretace je rovna procentovému údaji v poli tabulky. Třídění obcí s POU podle druhů služeb, cílových skupin a věkové struktury klientů služeb je uvedeno v příloze č. Věková struktura. Shrnutí Sociální služby se nejvíce zaměřují na cílovou skupinu senioři. Následují cílové skupiny osoby se zdravotním, mentálním, chronicky duševním onemocněním a další. Sociální služby poskytované cílové skupině senioři představuje téměř třetinové zastoupení s ohledem na všechny cílové skupiny. Poté následuje cílová skupina osob s mentálním. 25 Třídění vyšších stupňů (čtvrtého) nelze provádět pro průměrné podíly, jak jsou uvedeny v tabulce 23, statistický soubor pro průměrné podíly je zpracováván pro dvě proměnné (nezávislou proměnnou je cílová skupina, další (třetí) proměnnou je věková struktura obsahující 6 samostatných číselných znaků obsahující velikosti podílů, tedy uvedená procenta. Informační výtěžnost je maximální z výše zmíněné tabulky 23. Proměnná, která byla zjišťovaná, je procentový údaj odpovídající dané věkové struktuře, nikoliv věk jako spojitá proměnná. Věk je v tomto případě nespojitou proměnnou, která ale homogenitu či heterogenitu věkové struktury zaznamenává (viz odpovídající grafy). Pokud čtenář potřebuje detailnější informace, je nutné se zaměřit na konkrétní službu, která je zjišťovaná. Jinými slovy je nutné zjistit konkrétní údaje z Registru poskytovatelů, případně zdrojových dat, které jsou uvedeny v souboru tabulek uvedených pro jednotlivé služby v obcích POU. V tomto případě se však nejedná o úlohu, která by pracovala s hromadnými údaji, jedná se o evidenci resp. výkazy. 26 Výpočet např. průměru pro obec a druh služby by zničil požadované zdrojové informace. 95 strana 28 celkem

97 Seniorům poskytovány nejčastěji služby sociální péče, jejichž počet je 65. Pro osoby bez přístřeší je poskytováno 55 služeb sociální prevence těsně následované službami sociální péče pro osoby s mentálním s 54 službami v MSK. Nejpočetnější forma služby je pobytová služba určená seniorům, následovaná terénní službou pro seniory. Poměrně početná je také pobytová forma služby určená pro osoby s mentálním a ambulantní služby pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Věková struktura uživatelů sociálních služeb je závislá na druhu služby a na cílové skupině, pro kterou je poskytovaná. Co se týká heterogenity věkových skupin s ohledem na různé cílové skupiny, velkou heterogenitu vykazují služby zaměřené na osoby bez přístřeší, kde jsou uváděny jak věkové skupiny dětí, tak osob v produktivním věku 4-50 let více než pětinou v obou skupinách. Může jednat o jak o děti a jejich rodiče, tak o jednotlivce. U osob s chronickým duševním se vyskytuje plynulý nárůst poskytovaných služeb ve věkových skupinách od 6-25 let v průměrném procentu 0 % až do průměrného 25% procenta poskytované věkové skupině Pro toto onemocnění je patrný věkový nárůst zejména u osob v produktivním věku, s čímž jsou spojeny problémy existenčního rázu uživatelů služeb (zaměstnanost, bydlení). Oběti trestné činnosti jsou heterogenní v tom, že se zde vyskytuje skupina ve věkovém rozmezí 2-30 let, další skupina ve věku let. Služby jsou poskytované v průměrném podílu větším než 50 % osobám ve věku 6-65 let. Toto zjištění je jedinečné, neboť se jedná pouze o jednu sociální službu. Osoby se zdravotním vykazují věkovou heterogenitu, kdy jsou služby poskytované různým věkovým skupinám. Poskytování služeb věkovým skupinám seniorů je spojeno ve shodě s rostoucími věkovými kategoriemi těchto klientů. Služby jsou proto nabízeny výrazně většímu průměrnému podílu klientů v nejstarších věkových skupinách. 2.5 Specifika v poskytování služeb Sociální služby jsou poskytovány osobám naplňujícím skutečnosti definované zákonem o sociálních službách. Pro každý jednotlivý druh služby a cílovou skupinu zákon stanovuje rozsah pomoci a podpory. V praxi se však může stát, že byť daná osoba naplňuje stav definovaný zákonem, existují v dané situaci u konkrétní osoby překážky, pro něž není možné službu této osobě poskytnout. Překážky, které umí síť poskytovaných sociálních služeb již definovat na základě praktických zkušeností v rámci poskytování sociálních služeb, byly zjišťované v rámci analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 27 prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupy dotazníkového šetření ukázaly, že sociální služby jsou většinou poskytovány bez ohledu na pohlaví, viz graf Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 96 strana 28 celkem

98 Graf Poskytování služeb podle pohlaví (N=599) 3,50% 3,50% 92,80% Pouze pro ženy (dívky) Pouze pro muže (chlapce) Mužům i ženám V rámci konkretizace překážek, pro něž není možné službu poskytnout, byl definován níže uvedený přehled situací, které jsou seřazeny od nejčetněji uvedené charakteristiky po nejméně uváděnou. Služby nejsou poskytovány:. osobám mimo cílovou skupinu 2. osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí 3. osobám trpícím akutní infekční nemocí 4. osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení 5. osobám s mentálním, psychickým onemocněním a zdravotním takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta 6. naplněná kapacita 7. osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření 8. osobám mimo věkové vymezení 9. osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče 0. těhotným matkám s dětmi. cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí 2. osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé) 3. manželským párům 4. osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.) Četnost odpovídající výskytu výše uvedených kritérií ve spojení s jednotlivými cílovými skupinami je uvedena v příloze č. 9 Důvody neposkytnutí služby. Poskytovatelé uváděli další komentáře, které se týkaly jednak upřesnění charakteristik jejich klientů, rovněž upřesnění, kterým osobám nemohou být jejich služby nabídnuty. Výpovědi poskytovatelů jsou uváděny pro jednotlivé cílové skupiny v tabulkách 2.5. až a pro rozlišení autentičnosti jsou uváděny kurzívou. 97 strana 28 celkem

99 Tabulka Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Mladí lidé, kteří nenavštěvují zájmové kroužky a sdružení, tráví čas neorganizovaně postáváním venku na ulici v blízkosti centra a jeho okolí. Navštěvují herny, bary, diskotéky. Bezcílně se pohybují, posedávají na lavičkách, zevlují, kouří a užívají návykové látky. Mohou mít problémy se zákonem - přestupky a trestné činy. Netráví čas doma s rodinou. Mladí lidé s nepravidelnou školní docházkou. Děti a mládež od 6 do 20 let, vyrůstající v konfliktním, problémovém nebo málo podnětném prostředí. Většinu času tráví pasivně na ulici. Ohrožení rizikovým způsobem života. Nekomunikativní nebo agresivní zájemce pod vlivem alkoholu nebo drog Zjištění vší, teploty, požití alkoholu nebo jiných návykových látek, požadování služeb které naše zařízení neposkytuje, vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Děti od 5 do 6 let Na základě potřeby uživatelů jsme se rozhodli snížit hranici cílové skupiny z původních 5 26 let na 2 24 let. Klientům s potřebou bezbariérového přístupu Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Možnost kompletního ubytování rodiny (matka, otec, dítě) Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků Stabilní finanční zajištění služby Vhodné prostory pro ambulantní formu nebo finanční prostředky na rekonstrukci větší prostory, zajištění pravidelného financování v potřebné míře Prohloubit spolupráci se školskými zařízeními pro výkon ústavní péče Tabulka Etnické menšiny Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Zájemci o naši službu jsou většinou nezaměstnaní, se základním vzděláním, jediným příjmem jsou dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory. Potýkají se s vysokou zadlužeností a přicházejí o bydlení. Osoby vedoucí krizový způsob života (v důsledku toho se mohou ocitnou bez přístřeší) nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a v jeho důsledku se mohou stát obětí trestné činnosti. Předlužení, nezaměstnanost, problémy s bydlením Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Navýšení finančních prostředků, které by vedly k rozšíření nabídky služeb Kompetentní pracovníky Sociální bydlení - možnosti zaměstnání. Rozšíření služby - abychom mohli poskytovat terénní programy i klientům žijícím na ubytovnách Tabulka Imigranti a azylanti Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Služby cizincům s dlouhodobým trvalým pobytem na území ČR a pocházejících z tzv. třetích zemí a jejich rodinným příslušníkům Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Větší propagaci mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu. 98 strana 28 celkem

100 Možnost rozšíření personálního obsazení Tabulka Oběti domácího násilí Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Zájemci o službu jsou často v časové tísni a službu potřebují obdržet v adekvátním čase tj. nejlépe okamžitě. Domácí násilí bývá spojováno s trestnou činností násilné osoby, osoby ohrožené domácím násilím jsou omezeny finančními prostředky, často jim chybí možnost získat ubytování, aby nemusely zůstávat ve společné domácnosti s násilnou osobou (možnost získání bytu) Ohroženou matku s dětmi hledá partner, který se dopouštěl násilí, tudíž jsou služba, pracovníci i uživatelé ohroženi, popřípadě ohrožováni. Je nutné spolupracovat s interdisciplinárním týmem. Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Adekvátní dotaci a tím i spojeno rozšíření personálu a kapacity služby Financovat informační kampaně a investovat do vzdělávání pracovníků Tabulka Osoby bez přístřeší Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Ve společnosti přibývají osoby, které se dostaly do dluhové pasti a z tohoto důvodu přicházejí o bydlení a možnost zajištění základních osobních potřeb Zájemci o službu, který vykazuje zjevné známky opilosti nebo je pod vlivem omamných látek a zájemci, který je agresivní a ohrožuje sebe, ostatní osoby nebo majetek, neposkytneme službu. Ženy s více než 4 dětmi Hygiena, nesoběstační zájemci v základních úkonech, psychické omezení invalidní nebo se zdravotními či pohybovými problémy zájemce který nemá platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti Nízkopříjmové osoby s handicapem neschopnost umět hospodařit s financemi, zadluženost Propuštěné osoby z psychiatrické léčebny Chybí bezbariérové WC Nepřizpůsobiví kolektivu, nerespektují podmínky a domovní řád Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Bezbariérový přístup Větší vyhovující prostory prostředky na specifické vzdělávání pracovníků psychoterapeutické služby Finance k placení personálu, který by zajistil protialkoholní léčbu, psychologickou pomoc 99 strana 28 celkem

101 Tabulka Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Dle našich zkušeností z posledních let jsme jediným domem na půl cesty, který tento typ klientů přijímá. Tato situace je pro nás i naše uživatele finančně ohrožující. Dále až 30 % našich zájemců nemá zajištěného obvodního lékaře v našem městě. Vzhledem k tomu, že je přijetí do naší služby podmíněno "Lékařským posudkem", je i tento faktor pro naše zájemce náročný. Kde vyskytují se hraniční poruchy osobnosti, zde posuzuje schopnost pobývat v kolektivním zařízení lékař (kontraindikaci pro vstup do služby je závažné duševní onemocnění ve smyslu psychózy, apod.), vyskytuje se dluhová problematika, nezaměstnanost klient musí být způsobilý k právním účelům a podat vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí, musí mít zájem o získání zaměstnání a vlastního bydlení, nesmí být akutně závislý na omamných látkách, nesmí být odsouzený za čin spojený s násilnou trestnou činností Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Velmi nám chybí krizová lůžka, které bychom mohli využít především u zájemců, kteří potřebují čas na vyřízení "Lékařského posudku". Úpravy pro bezbariérové přístupy Jsou jen malé možnosti následného ubytování pro uživatele soc. služeb, obec - kraj - stát nemá bytový fond, kam by se mohli uživatelé po skončení služby uchýlit Tabulka Osoby ohrožené závislostí nebo závislí Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Častý výskyt dalších problémů u závislých např. psychické problémy, dluhy, zneužívání a týrání v anamnéze, pachatelé a oběti trestné činnosti, rodinné problémy. Problematika patologického hráčství u uživatelů psychoaktivních látek. Uživatel drog s psychiatrickou diagnózou. Často nezaměstnaní, bez domova Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Změna místa poskytované služby nebo zřízení kontaktního místa v jiné části města Rozšířit cílovou skupinu o ženy Větší investice do odstranění bariér Větší objem fin. prostředků na rozšíření terénních aktivit do města a okolí Větší informovanost obyvatel o naší službě Udělení registrace pro výkon sociálně-právní ochrany dětí Investice do odstranění bariér Tabulka Osoby s chronickým duševním onemocněním Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osobám neschopným kolektivního soužití, jejichž chování se nedá zvládnout ani za pomocí odborného lékaře. Lidé s chronickým duševním onemocněním tvoří zcela specifickou cíl. skupinu. Ne vždy se daří motivovat zájemce i uživatele a udržet jejích motivaci tak, aby chtěli dosáhnout vytyčených cílů. Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, kdy kromě své nemoci řeší spoustu dalších problémů - finanční problémy, malá pravděpodobnost uplatnění na trhu práce, medikace Osoby, kterým nemůže být z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu demence poskytována 00 strana 28 celkem

102 služba v domácím prostředí nebo jiná forma služby je nedostačující Blízkost a dostupnost psychiatrické léčebny, psychiatrických a psychologických ambulancí, možnost anonymity (snižování míry stigmatiazce vhodným umístěním poradenského pracoviště) Nevhodné a nátlakové chování, agresivita zájemců o službu, která se neustále zvyšuje Evidujeme více zájemců nesplňujících cílovou skupinu, nejčastěji se jedná o zájemce, kteří chtějí pouze řešit svou bytovou situaci (osoby bez přístřeší), také osoby, které vyžadují 24h péči asistenta (mentální postižení, problém se stravováním, podáváním léků, hygienou) Do sociální služby sociální rehabilitace se hlásí stále větší počet zájemců s traumatickým poškozením mozku, kteří se díky tomuto poškození léčí v péči psychiatrů, proto předpokládáme zvýšení počtu zájemců a to i díky spolupráci s Fakultní nemocnicí Osoby s poruchami příjmu potravy, osoby starší 5ti let Osoby, které nemají zájem nastoupit (i když rodina chce) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Více místností (prostor) k práci s uživateli, více personálního zabezpečení Větší míru soukromí uživatelům Nabídnout službu i osobám s mentálním Změny technického zázemí - více jednolůžkových pokojů se zařízením Dostupnost služby - v současné době poskytujeme službu z pobočky, která je umístěna na okraji města a pro některé klienty to je velká překážka Možnost zavedení nočních služeb aspoň pracovníka Mít na pracovišti odborníky: psychiatr, psychoterapeut, sociální pedagog Větší finanční zajištění, stabilitu finančních zdroji, větší spolupráci s okolními obcemi Tabulka Osoby s tělesným a jiným zdravotním Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Zájemcům, kteří nejsou dobře připraveni na přechod do zařízení, zvlášť když jim rodinní přísl. sdělí, že zde budou umístěni přechodně, ale přitom ví, že jejich pobyt je trvalý. Uživatelům s poruchou adaptace na změnu. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje specializované zdravotní přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči, osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu. Psychická onemocnění (depresivní stavy, úzkosti apod.) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Noční pohotovost Mít možnost nabídnout pracovní pozice SŠ a VŠ vzdělaným zaměstnancům v oboru. V současnosti tento záměr přijmout kvalifikované zaměstnance nemůžeme realizovat kvůli financím. Dotace na nezbytnou rekonstrukci zařízení - nový výtah, přestavba pokojů, včetně sociálního zařízení. Rozšíření prostoru pro poskytovanou sociální službu Psychologické poradenství v širším rozsahu, skupinové terapie Více finančních prostředků pro materiálové vybavení 0 strana 28 celkem

103 Tabulka Osoby s kombinovaným Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osamělost zájemce, absence rodiny, bezmocnost, ztráta soběstačnosti Zájemci o službu musí spadat do cílové i věkové skupiny, nesmí být agresivní, zneužívat návykové látky. Musí dodržovat vnitřní pravidla služby. Zájemci o službu osobní asistence mají někdy velmi vysoké požadavky na četnost asistence a na osobní předpoklady osobní asistentky. V praxi by si přáli člověka "do rodiny", který bude k dispozici vždy a všude a za všech okolností. Nejčastěji z řad zájemců o službu přicházejí - rodiče s dětmi, kteří mají blíže nespecifikované problémy (tj. zatím nemají stanovené žádné diagnózy), dítě se jen vymyká nějakým běžným vzorcům chování, typickým pro daný věk a k tomu se potýká s finančními problémy (ať už celé rodiny, či se jedná o matky samoživitelky). Chybí jim finance, aby mohli dítěti tuto službu platit. Navíc šance získat pro své dítě příspěvek na péči je velmi malá, neboť dítě není zdravotně postižené jen je nějakým způsobem opožděné či znevýhodněné. Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Podpořit informovanost odborníků a lékařů o službě rané péče Propagaci, pravidelná finanční podpora na provoz, mzdy Prostory pro rozšíření cílové skupiny (např. těžká sluchová vada, nevidomé osoby), dále finanční prostředky pro vyškolení pracovníků pro novou cíl. skupinu Kvalifikované pracovníky pro osoby se speciálními potřebami (hluchota, slepota) Finance na další personál, protože práce s těžce postiženými lidmi vyžaduje vyšší personální zabezpečení služby. Kapacitu ve stávajících prostorách navýšit Službu osobní asistence by bylo možné nabízet širší cílové skupině v případě, kdybychom podmiňovali, že osobní asistentky by musely být způsobilé řídit auto uživatele. Tabulka Osoby s mentálním Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Větší závislost zájemců na zdravotní péči (podávání léků a rehabilitace) by sebou nesla kvalifikační nároky na personál. Vzhledem k bariérám objektu nelze službu poskytnout osobám s vysokým stupněm omezení pohybu. Osobám s psychickými nemocemi, které znemožňují či významně negativně ovlivňují pobyt ve skupině. Více osobám s těžkým mentálním nebo, které neumožňuje zapojení do práce ve skupině. Fakultativní služba - doprava - dostupnost do 5 km. Osoby, které nechtějí změnit svou vlastní životní situaci, zájem o poskytování služby je spíše ze strany okolí zájemce. Snést odloučení od rodiny, úplná nesamostatnost. Osoby, které nejsou schopny žít samostatně, ale jejich zdravotní stav ani mentální stav nevylučuje, aby za svůj život nepřevzali část odpovědnosti. V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu novému a setkávat se s jinými lidmi. Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Větší, bezbariérové prostory Aby zájemci o službu podpora samostatného bydlení v budoucnu měli vyřešeno vlastní bydlení. 02 strana 28 celkem

104 Zaměstnání asistenta/ů, kteří by se mohli klientům věnovat více individuálně. Finanční prostředky pro navýšení personálu, pro zajištění poskytování služby více uživatelům. Finanční prostředky určeny pro odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti znakové řeči, AAK. Rozšíření kvalifikace zaměstnanců. Bezbariérovost venkovního prostředí, existence chráněných pracovních míst, spolupracující firmy v oblasti nácvikových míst - cvičebnách praxe. Zajištění dostatečné asistence v minimálně dvousměnném provozu (ráno, odpoledne, v určitých situacích i noční služba). Změna legislativy příliš úzká specifikace služeb Přijímat i osoby, které mají postižení získané během života, např. po úraze, o nemoci. Tabulka Osoby se zrakovým Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Úplná hluchoslepota, střední a těžké mentální postižení, porucha autistického spektra Ke zrakovém postižení, které je převažující, může být přidruženo i další postižení, které však umožňuje běžnou komunikaci a práci s uživatelem a nevyžaduje speciální přístup odpovídající typu přidruženého postižení či nemoci. (Speciální přístup může např. být znaková řeč, speciální přístup k osobám s mentálním nebo duševním, speciální metody komunikace při poruchách komunikace a řeči, speciální úprava PC pracoviště při postižení horních končetin v rozsahu znemožňujícím práci s běžnou klávesnicí osobního počítače v případě zájemce o vzdělávání v oblasti PC, speciální přístup k lidem závislým na návykových látkách, přístup k osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům.) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Bezplatná podpora dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách tak, aby byla navýšena odbornost pracovníků z hlediska specifického způsobu práce s jinou cílovou skupinou. Finanční prostředky pro zaměstnávání dalších odborníků Tabulka Osoby v krizi Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Zájemce o službu požaduje činnost, kterou v rámci našich aktivit neposkytujeme. Zájemce či klient se projevuje agresivně. Osoby na invalidním vozíku, poradna sídlí v. patře Klienti pod vlivem návykových látek, agresivní a nebezpeční klienti. Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Poskytování služby, aby bylo možno zajistit poskytování služby kontinuálně, s dostatečnou zastupitelností, v požadované kvalitě díky průběžnému vzdělávání a supervizi pracovníků. Dostatek fin. prostředků pro možnost zvýšení počtu zaměstnanců a s tím souvisejícím zvýšení počtu nabízených aktivit v rámci služby. Vzdělávání s následnou možností konzultací v oblasti oddlužení a poradenství psychicky a duševně nemocným klientům. Dále školení pro práci s nebezpečnými klienty. Bezplatná propagace v místním periodiku (tzn. městské, radniční aj. noviny). 03 strana 28 celkem

105 Tabulka Osoby v sociálně vyloučených lokalitách Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osoby vedoucí rizikový způsob života, osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Rozšíření personálu a kapacity služby Detašované pracoviště přímo ve vyloučené lokakitě Konání společenských akcí, konání akcí, kde bude možno prezentovat tradice komunity Tabulka Osoby vedoucí rizikový způsob života Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Ztížené chápání či vyjadřování (nikoliv však ovlivněné mentálním či jiným zdravotním ) - pak je způsob (a rychlost) jednání a poskytování služby takovému zájemci omezen; Omezená možnost pohybu (např. na invalidním vozíku) - budova není bezbariérová, takovým zájemcům jsme schopni nabídnout návštěvu v bytě. Negramotnost, souběh několika soc. programů Velká část zájemců vykazuje charakteristiky: snížená schopnost orientace v právním systému a společenských pravidlech, snížená schopnost dlouhodobého plánování, nespolehlivost (špatná spolupráce s poradcem), snaha o řešení problémů až v kritické fázi (např. předluženost, ztráta bydlení) z důvodu špatné analýzy vlastní situace a z toho vyplývající nečinnosti, snížené sebevědomí, nedůvěra k "úřadům", nízká nebo žádná kvalifikace apod.; problémy, které klienti nejvíce řeší: předluženost, finance (dávky, hospodaření, exekuce), problémy v rodině (vztahy, děti, škola), nezaměstnanost, bydlení (ztráta, ohrožení, kvalita) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Sociální poradenství, možnost hygieny a vyprání prádla apod. Širší nabídka sociálního bydlení pro rodiny, snížení administrativní náročnosti Tabulka Rodiny s dítětem/dětmi Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Obtíže v komunikaci, jazyková bariéra, omezená způsobilost k právním úkonům, jednání s dítětem Rodiny se 4 a více dětmi Rodinám, na kterými je stanoven dohled z OSPOD; rodinám, které přestanou spolupracovat; rodinám, kterým nejsme schopni pomoci v rámci spolupráce (bydlení, finance); zprostředkování služeb Žijí v sociálně vyloučené lokalitě Emoční nezralost uživatelů služby, dluhové problémy, finanční negramotnost Velká část zájemců vykazuje tyto osobní charakteristiky: snížená schopnost orientace v právním systému a společenských pravidlech, snížená schopnost dlouhodobého plánování, nespolehlivost (špatná spolupráce s poradcem), snaha o řešení problémů až v kritické fázi (např. předluženost, ztráta bydlení) z důvodu špatné analýzy vlastní situace a z toho vyplývající nečinnosti, snížené sebevědomí, nedůvěra k "úřadům", nízká nebo žádná kvalifikace apod. Problémy, které klienti nejvíce řeší: předluženost, finance (dávky, hospodaření, exekuce), problémy v rodině (vztahy, děti, škola), nezaměstnanost, bydlení (ztráta, ohrožení, kvalita) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Zájemci o službu jsou často v časové tísni a službu potřebují obdržet v adekvátním čase tj. nejlépe okamžitě či do jednoho týdne, složitost problému vyžaduje delší čas pro poskytování služby, náročné na odbornost personálu 04 strana 28 celkem

106 Rodiny se potýkají s problémy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, komunikace s úřady, hospodaření s finančními prostředky, bydlení. Pracovníci docházejí či dojíždějí přímo do domácnosti klientů. Více ubytovacích kapacit pro celé rodiny s dětmi Sociální bydlení, hmotná či potravinová pomoc Stabilní finanční zajištění provozu služby Snížení administrativní náročnosti Terénní formu služby Tabulka Senioři Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osobám neschopným kolektivního soužití, jejichž chování se nedá zvládnout ani za pomoci odborného lékaře. U některých klientů může být problém s přílišnou důsledností na dodržování dohodnutého času výkonu služby osobní asistence, který nelze dohodnout přesně na minutu. Někteří klienti nechtějí akceptovat, že při výkonu osobní asistence může nastat u jiného klienta zdravotní komplikace nebo jiné zdržení, které je příčinou zpoždění. Zhoršení zdravotního stavu v průběhu jednání se zájemcem o službu, kdy se zdravotní stav zhorší po provedení sociálního šetření, případně po rozhodnutí komise o přijetí zájemce do domova pro seniory. Pokud je nutná zvýšená potřeba kontroly nad už pravidelným užíváním předepsaných léků. Zájemcům, kteří nejsou dobře připraveni na přechod do zařízení, zvlášť když jim rodinní přísl. sdělí, že zde budou umístěni přechodně, ale přitom ví, že jejich pobyt je trvalý. Uživatelé s poruchou adaptace na změnu (zvláště uživatelé s demencí). Žadatelům o sociální službu se specifickými požadavky na stravu a speciální dietní stravu. Záleží na míře soběstačnosti a úrovni mobility, existence/neexistence jiné osoby, která je schopna klientovi zajistit potřebnou péči. Osobám ohroženým sociálním vyloučením vzhledem k věku, zdrav. stavu a osamělosti. Osobám se zdravotním a seniorům bez přístřeší, bez příjmu, závislým na alkoholu Zájemcům, kteří jsou občané z okolních obcí; musíme se k nim dopravovat automobily, služba je pak velmi nákladná. S ohledem na věk, zavilost na pomoci cizí osoby, ztrátu soběstačnosti, zdravotní stav, ztrátu orientace, nedostatku soc. podnětů a potřeby soc. poradenství, sociální izolace Bývalým alkoholikům z důvodu jejich podlomeného zdraví Osobám s vysokou mírou imobility, osoby s těžkým kombinovaným zdrav. Osobám s Alzheimerovou chorobou, těžkou demencí, Parkinsonovou chorobou, Huntingtnovou chorobou, agresivitou Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Více místností k práci s uživateli, více personálního zabezpečení, službu zdravotní sestry Zvýšení kompetencí pro možnost podávání léků Navýšení kapacity odlehčovací služby pro seniory. Domov se zvláštním režimem Změnu systému výplaty příspěvku na péči u osob s vyšším stupněm příspěvku na péči stanovení podmínky (vytvoření určitých kritérií a pravidel) pro využití alespoň části příspěvku na úhradu péče poskytnuté formou terénních služeb sociální péče. U mnoha osob cílové skupiny naší služby není příspěvek využíván pro účely, ke 05 strana 28 celkem

107 kterým je určen, a stávající kontrolní mechanismy jsou nedostačující. Větší prostory zařízení, které by umožnily více soukromí Menší vzdálenost služby a domova do cca 5 km Spolupráce s obcí I. typu Větší vybavenost, bezbariérovost Tabulka Osoby se vztahovými a rodinnými problémy Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osoby zpravidla řeší sebe přijetí, nedostatky z dětství, zabránění negativnímu transgeneračnímu přenosu, zákonitosti vztahů, odpovědné založení rodiny Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Personální posílení Kromě financí a stabilnějšího financování dále uveřejnění v informačních zdrojích, které by vydával MSK Shrnutí Sociální služby jsou poskytovány osobám naplňujícím skutečnosti definované zákonem o sociálních službách, v dané situaci u konkrétní osoby se však mohou objevit překážky, pro něž není možné službu této osobě poskytnout. Sociální služby jsou v MSK většinou poskytovány bez ohledu na pohlaví. V rámci konkretizace překážek, pro něž není možné službu poskytnout, byl definován přehled situací, které jsou seřazeny od nejčetněji uvedené charakteristiky po nejméně uváděnou. Služby nemohou být obvykle poskytnuty osobám mimo cílovou skupinu, osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám trpícím akutní infekční nemocí, osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení či specifickou péči a dalším osobám se specifickými charakteristikami, avšak méně četnými. Služby, které jsou nabízeny seniorům, nemohou být některými zařízení poskytnuty např. z důvodu nesoběstačnosti klientů, jejich případné závislosti na alkoholu, osobám se zdravotním, sníženou mobilitou apod. Problémy s poskytováním služeb zaměřených na osoby s mentálním se vyskytují např. u zájemců v případech jejich s omezené mobility, také u těch osob, které nechtějí změnit svou vlastní životní situaci a zájem o poskytování služby je spíše ze strany okolí zájemce. Osobám bez přístřeší nemohou být např. některými zařízeními poskytnuty služby z důvodu jejich nesoběstačnosti v základních úkonech a z důvodu psychického omezení. Také těm, kteří by vykazovali zjevné známky opilosti nebo by byli pod vlivem omamných látek a zájemcům, kteří by byli agresivní a ohrožovali sebe, ostatní osoby nebo majetek. 06 strana 28 celkem

108 3. Dílčí analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 3. Analýza sítě sociálních služeb určených specifickým cílovým skupinám v Moravskoslezském kraji Specifická část analýzy je orientovaná na vybrané cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: - osoby s chronickým duševním onemocněním, - osoby s poruchou autistického spektra, - senioři a osoby se zdravotním bez přístřeší, bez příjmu, se závislostí na alkoholu, případně návykových látkách, kteří vyžadují péči ze strany sociálních služeb. 3.. Osoby s chronickým duševním onemocněním 28 Obecná charakteristika cílové skupiny Dříve než se zaměříme na problémy, které souvisejí s problematikou sociálních služeb, uvádíme dílčí zdravotnický popis onemocnění, neboť porozumění vzniku nemoci a její prognóza usnadňuje argumentaci ve prospěch uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb a následně celkovou podporu. 28 Duševní poruchy se dělí podle mezinárodní klasifikace nemocí na několik skupin. Některá duševní onemocnění mají vztah k užívání drog. ) Organicky podmíněná duševní onemocnění Jejich příčinou je přímé poškození hmoty mozku. Typická onemocnění: Demence je podstatný úbytek poznávacích funkcí (paměť, intelekt, motivace). Postižený ztrácí částečně nebo úplně schopnost se o sebe postarat, selhává v běžných denních aktivitách (bloudí na známých místech, neuvaří si míchaná vajíčka). U běžné populace se onemocnění vyskytuje ve stáří. Delirium - akutní reakce na poškození mozku. Může nastat po intoxikaci některými látkami (alkohol, některá antidepresiva, atropin). 2) Psychotická onemocnění Patří mezi nejvážnější duševní nemoci. Dochází při nich k poruchám myšlení (bludy mylná, nevývratná přesvědčení, vzniklá na základě psychotického onemocnění; rozpad souvislosti myšlenek ) Typická onemocnění: Schizofrenie - hlavními příznaky jsou jednak halucinatorní prožitky - postižený má pocit, že jsou mu odebírány nebo vkládány myšlenky, jeho myšlenky jsou ozvučené, halucinuje hlasy, které komentují jeho chování event. mu přikazují. Toxická psychóza Vzniká obyčejně jako akutní stav, většinou po dlouhodobějším užívání látky s psychostimulačním účinkem (kokain, pervitin, ) nebo po jednorázovém užití látky s účinkem halucinogenním (LSD, psilocybin, mezkalin, kanabinoidy ve velmi vysokých dávkách). Psychotické reminiscence, Flash back Většinou krátkodobá psychotická porucha (flash back = záblesk paměti) objevující se v dlouhém odstupu od intoxikace obvykle silným halucinogenem (LSD). 3) Afektivní poruchy Hlavním příznakem je porucha nálady, buď ve smyslu nadměrně dobré (mánie) nebo naopak skleslé (deprese). Mánie Základním příznakem je výrazná změna nálady, v lehčích případech je nálada jen nápadně dobrá, v těžkých může být nemocný značně expanzivní. Deprese Základním příznakem je smutná nálada různé hloubky postižený si může na smutek jen stýskat nebo může být zřejmá na první pohled. Maniodepresivní porucha Onemocnění se skládá z cyklických atak manických a depresivních tak, jak jsou popsány výše 4) Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem Mezi nejčastější symptomy této skupiny poruch patří úzkost a strach. Typická onemocnění: Fobické poruchy. Základním příznakem je úzkost, která se objevuje buď spontánně, nebo na základě setkání se situací či předmětem, který vyvolává fobii. Panická porucha Náhle vznikající záchvaty mocné úzkosti, které jsou neočekávatelné a neváží se na žádnou konkrétní situaci. Téměř vždy je doprovází strach ze smrti, či šílenství. Duševní onemocnění je diagnostikováno dle diagnózy MKN-0. Zdroj: 07 strana 28 celkem

109 Duševní porucha je termín, který užívají lékaři a další zdravotníci k označení klinicky (tj. vyšetřením) rozpoznaných typů abnormních psychických příznaků anebo abnormního chování. Ty vyvolávají akutní nebo chronické postižení a nepohodu vlastní anebo nepohodu jiných osob. Duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel České republiky. Jinými slovy osoby s duševním onemocněním jsou chápány jako takové, které nemohou dostatečně uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci. Do skupiny duševně nemocných osob lze zařadit: - organické duševní poruchy, včetně symptomatických (tedy demence, deliria), - duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, - schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, - poruchy nálady (afektivní poruchy), - neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a další poruchy, - behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (např. poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku), - poruchy osobnosti a chování u dospělých. Do této cílové skupiny nejsou zahrnuty osoby s mentálním, které vytváří samostatnou cílovou skupinu. U duševního onemocnění se jedná zejména o změnu (oproti běžnému stavu) ve vnímání věcí, jevů, procesů a ve způsobu myšlení, nikoli ve změně intelektu, jak je tomu i osob s mentálním. Duševně nemocné lze svým způsobem chápat jako menšinu ve společnosti. Označení se však na ně standardně nevztahuje, neboť nemají odlišný jazyk, etnický původ, barvu kůže apod., ačkoliv ve skutečnosti jsou menšinou, odlišující se od většinové společnosti specifickými a pro ni stěží pochopitelnými odchylkami ve vnímání reality, v myšlení, v emocích apod. Poruchy vnímání, myšlení, vědomí i emotivity vedou ke změněnému chování člověka. Může se jednat o chování, vyznačující se nepřátelskostí, hrubostí, agresivitou, jindy je chování vyvolávající rozpaky, jindy je sebedestruktivní, někdy je zřejmé předstírání spojené s odmítáním převzetí odpovědnosti za své jednání. Výkyvy nálady a nepředvídatelnost v jednání komplikují jakoukoliv komunikaci s nemocnými osobami. 29 Ve spojení s konkrétní diagnózou se onemocnění může projevit v různém věkovém období, kdy zásah nemoci do života člověka, zejména rodiny, bývá zcela nepředpokládaný a poměrně náhlý. 30 Výkyvy psychického stavu jsou příčinou, že duševně nemocný člověk většinou není schopen v zaměstnání zvládnout běžné pracovní vypětí. Finančním zabezpečením duševně nemocného je pak invalidní důchod. Opětovné začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti se děje např. prostřednictvím výchozí rodiny, aktivitami chráněných dílen, v nichž mohou být nemocní zaměstnáni v prostředí, které je pro ně bezpečné, rovněž prostřednictvím sociálních služeb. Sociální služby, které umožňují nácvik sociálních dovedností, aktivizačních činností a činností 29 Např.: Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:Portál, s. ISBN Např. schizofrenie má tendenci propuknout u mladších věkových skupin, demenci lze očekávat u starších osob, seniorů. 08 strana 28 celkem

110 MSK CELKEM Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji vedoucích k resocializaci, zahrnují například centra denních služeb nebo chráněné či podporované bydlení. Nemocné osoby mají potom možnost osamostatnění vlastního života. Z odborných publikací a dalších veřejných zdrojů byly vypočítány odhady velikosti cílové skupiny, které udávají pouze odhadovaný počet osob s chronickým duševním onemocněním v rámci MSK a odpovídající odhady jsou uvedeny v tabulce Počet osob s duševním onemocněním v MSK může být odhadnut přibližně na osob při použití podílu 2 % s populace obyvatel. V případě použití odhadu 5 % by se jednalo o přibližný údaj 62 6 osob s duševním onemocněním. 32 V dělení podle okresů by bylo dle výše uvedeného odhadu nejvíce osob v okresu Ostrava město. Poměrně vysokého počtu by dosahoval také okres Karviná. Podílové údaje standardně reflektují velikosti populace v daných lokalitách. Číselný údaj má orientační údaj a lze ho použít jako referenční rámec, k němuž je možné se v daném území vztahovat, např. pro zjišťování počtu služeb, které jsou v územích poskytované. Tabulka 3.. Odhadovaný počet osob s chronickým duševním onemocněním V tom okresy Odhadovaný počet osob s duševním onemocněním (2 %) Odhadovaný počet osob s duševním onemocněním (5 %) Pro výpočet odhadu počtu osob s chronickým duševním onemocněním byly použity odborné publikace a veřejné zdroje, např. Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:Portál, s. ISBN , dále Poznamenáváme, že počet klientů této cílové skupiny byl sociálními službami odhadnut celkově na cca v MSK, což by odpovídalo přibližně rozdělení 2 %. 32 Pokud jsou k dispozici procentové údaje o výskytu nějakého jevu ve společnosti, standardně je možno jako odhad velikosti specifické skupiny použít právě tento procentový údaj. Jako východisko výpočtu jsou používané statistické údaje o populaci v konkrétní lokalitě. 09 strana 28 celkem

111 Síť sociálních služeb Této cílové skupině lze nabídnout např. služby: 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství, 40 Pečovatelská služba, 43 Podpora samostatného bydlení 45 Centra denních služeb, 46 Denní stacionáře, 47 Týdenní stacionáře, 50 Domovy se zvláštním režimem, 5 Chráněné bydlení, 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, 55 Telefonická krizová pomoc, 59 Kontaktní centra, 60 Krizová pomoc, 64 Služby následné péče, 67Sociálně terapeutické dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním) 68 Terapeutické komunity, 69 Terénní programy. 70 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním Pro popis sítě sociálních služeb pro dotčenou cílovou skupinu byly použity podrobné údaje získané z výzkumu zaměřeného na analýzu sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 33. Byly použity podrobné údaje z tří výzkumných souborů, které byly postupně, s ohledem na upřesnění získaných výstupů pro tuto cílovou skupinu, filtrovány. Uvádíme tak specifická zjištění uvedených souborů, neboť výstupy mají samostatnou interpretaci, která se jeví být pro celkové pojetí služeb poskytovaných této cílové skupině důležitá. Upřesnění výzkumných souborů bylo spojeno s uvedením cílové skupiny, kterou služby označily jako takovou, které svoji službu nabízejí. 33 Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 0 strana 28 celkem

112 Vymezení cílové skupiny dle uvedení v Registru poskytovatelů sociálních služeb Služby této cílové skupině jsou nabízeny v lokalitách MSK uvedených v tabulce včetně jejich počtu. Jedná se o takové služby, které uvedly vymezení dle Registru poskytovatelů sociálních služeb a cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním uvedly alespoň jednou. Služby mohou být proto poskytované i jiným cílovým skupinám, nejen osobám s duševním onemocněním, ale i seniorům, osobám se závislostmi apod. Nejvíce služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním ve výše uvedeném vymezení je v POU Ostrava. Jejich počet je 27. Hranici 0 poskytovaných služeb této cílové skupině překročily pouze služby na území POU Karviná a Frýdek-Místek. Podrobné třídění dle druhů služeb je uvedeno v tabulce Tabulka Služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním POU Počty služeb Bohumín 4 Bruntál 3 Český Těšín 3 Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov 4 Jablunkov 2 Karviná 4 Kopřivnice 4 Krnov 7 Odry Opava 9 Orlová Ostrava 27 Příbor Rýmařov 4 Třinec 5 Vítkov Celkem 02 strana 28 celkem

113 Bohumín Bruntál Český Těšín Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Jablunkov Karviná Kopřivnice Krnov Odry Opava Orlová Ostrava Příbor Rýmařov Třinec Vítkov Celkem Tabulka Služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním jako jedné z několika možných cílových skupin podle druhů a působnosti v POU POU centra denních služeb denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace telefonická krizová pomoc terénní programy týdenní stacionáře Celkem

114 Dle grafu 3.. je patrné, že nejčastější poskytovanou službou, které uvedly osoby s chronickým duševním onemocněním jako jednu z cílových skupin, jimž jsou služby poskytované, jsou domovy se zvláštním režimem. Jejich počet je 7. Poté následuje sociální rehabilitace s počtem. Naopak sociálně aktivizační služby jsou v nejnižším počtu. Graf 3.. Sociální služby poskytované nejen osobám s chronickým duševním onemocněním domovy se zvláštním režimem 7 sociální rehabilitace pečovatelská služba odborné sociální poradenství domovy pro seniory osobní asistence chráněné bydlení 7 7 odlehčovací služby 6 podpora samostatného bydlení denní stacionáře centra denních služeb sociálně terapeutické dílny služby následné péče domovy pro osoby se zdravotním terénní programy 2 týdenní stacionáře telefonická krizová pomoc sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nejčastějším druhem poskytované služby osobám s chronickým duševním nemocněním jsou domovy se zvláštním režimem. Celkem jich je v MSK 7 a z toho 5 v POU Ostrava. Další

115 Bohumín Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Karviná Krnov Opava Orlová Ostrava Příbor Rýmařov Třinec Vítkov Celkem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji významnou skupinou podle druhu poskytované služby je sociální rehabilitace s počtem poskytovaných služeb a nejvíc služeb tohoto typu je opět v POU Ostrava. Celkově nejvíce poskytovaných služeb pro osoby s chronickým duševním nemocněním je v Ostravě (27 poskytovaných služeb) a v Karviné (4 poskytovaných služeb). V každém POU v MSK lze nalézt alespoň jednu službu, která je poskytována i osobám s chronickým duševním onemocněním. Ostatní údaje lze nalézt v tabulce Vymezení hlavní cílové skupiny osob s chronickým duševním onemocněním Z výše uvedeného souboru služeb, které prostřednictvím registrace sociální služby deklarují poskytování sociální služby osobám s duševním onemocněním, bylo provedeno třídění těch poskytovatelů, kteří v rámci dotazníkového šetření uvedly, že osoby dané cílové skupiny jsou stěžejními uživateli jimi poskytované služby, tedy cílová skupina osoby s duševním onemocněním je jejich hlavní cílovou skupinou. Výzkumný soubor se na základě uvedeného kritéria zmenšil nejen do počtu sociálních služeb, ale zároveň do jejich druhu. Zároveň došlo také k omezení územní působnosti takto zacílených služeb. I v tomto výzkumném souboru jsou evidovány služby, které nějakým podílem poskytují služby i jiným cílovým skupinám. Počet těchto služeb je uveden v tabulce Tabulka Služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním jako hlavní cílové skupině podle druhů a působnosti v POU centra denních služeb domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Celkem Jelikož uvedená síť služeb se netýká pouze osob s chronickým duševním onemocněním, komentář k síti služeb uvádíme u výzkumného souboru služeb zaměřených pouze na jednu cílovou skupinu. 4 strana 28 celkem

116 Dle grafu 3..2 je opět nejčastější službou poskytovanou osobám s chronickým duševním onemocněním služba domov se zvláštním režimem. Jejich počet je 7. Jedná se o počet služeb, které uvedly, že primární cílovou skupinou využívající služeb zařízení jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Poté následuje chráněné bydlení se sedmi službami, sociální rehabilitace s počtem 5 služeb. Ostatní uvedené služby jsou poskytovány v počtu tří nebo méně. Graf Sociální služby poskytované hlavní cílové skupině osoby s chronickým duševním onemocněním domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení sociální rehabilitace podpora samostatného bydlení odborné sociální poradenství služby následné péče sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby pro seniory domovy pro seniory centra denních služeb Vymezení výlučné cílové skupiny osob s chronickým duševním onemocněním Poslední z provedených třídění se vztahuje pouze na zařízení, která poskytují své služby pouze této cílové skupině, tedy cílové skupině věnují 00 % kapacity zařízení. Jedná se o 23 služeb v rámci MSK, které jsou nabízeny výlučně této cílové skupině. Zastoupení je zachyceno v tabulce Zatímco ke změně rozsahu ve vztahu k jednotlivým druhům služeb dochází pouze v jednom případě, opět dochází ke snížení územní působnosti. 5 strana 28 celkem

117 Tabulka Služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním jako výlučné cílové skupině podle druhů a působnosti v POU centra denních služeb domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace POU Bohumín Frýdek- Místek Krnov Opava Ostrava Příbor Třinec Celkem Celkem Dle grafu 3..3 nejčastější poskytovanou službou, které uvedly osoby s chronickým duševním onemocněním jako jedinou cílovou skupinu, které jsou služby poskytované, jsou opět domovy se zvláštním režimem. Jejich počet je jen 2. Poté následuje sociální rehabilitace s počtem 3 služeb, dvě služby následné péče a ostatní služby mají pouze jednotkový výskyt. 6 strana 28 celkem

118 Graf Sociální služby poskytované cílové skupině osoby s chronickým duševním onemocněním jako výlučné skupině domovy se zvláštním režimem sociální rehabilitace služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory podpora samostatného bydlení odlehčovací služby odborné sociální poradenství chráněné bydlení centra denních služeb Porovnání sítě služeb podle specifikace cílové skupiny Porovnáním sítě služeb poskytovaných podle specifičnosti jejich zaměření na cílovou skupinu, a to od zaměření na více cílových skupin, z nichž osoby s chronickým duševním onemocněním byly uvedeny alespoň jednou, přes zaměření na cílovou skupinu jako hlavní, avšak poskytují služby i dalším cílovým skupinám, až po zaměření na cílovou skupinu jako výlučnou, které jsou služby poskytované, lze argumentovat změny druhů poskytovaných služeb. Zatímco jsou některé druhy služeb v rámci prvního souboru (02 služeb) v prvních pozicích, např. domovy se zvláštním režimem, sociální rehabilitace, pečovatelská služba, domovy pro seniory, se zvyšováním priority dané cílové skupiny dochází až k vymizení některých druhů služeb, např. pečovatelské služby a domovy pro seniory se mezi 23 službami poskytovanými cílové skupině jako výlučné nevyskytují, viz graf strana 28 celkem

119 Graf 3..4 Sociální služby poskytované podle specificity cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním (cílová skupina výlučná; cílová skupina hlavní; cílová skupina je uvedena alespoň jednou z více skupin, jimž je služba poskytovaná) domovy se zvláštním režimem sociální rehabilitace 3 5 pečovatelská služba 9 odborné sociální poradenství 3 9 domovy pro seniory 9 osobní asistence 7 chráněné bydlení 7 odlehčovací služby 6 podpora samostatného bydlení 3 4 výlučná denní stacionáře centra denních služeb 4 4 hlavní alespoň jednou sociálně terapeutické dílny 3 služby následné péče 2 3 domovy pro osoby se zdravotním 3 terénní programy 2 týdenní stacionáře telefonická krizová pomoc sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi V kartogramu 2 je uvedena síť sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním na území obcí s POU v MSK. Tmavé oblasti (hnědé) se týkají služeb v obcích s POU, 8 strana 28 celkem

120 které se zaměřují na cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním jako na výlučnou. Světlejší oblasti (oranžové) rozšiřují síť o ty služby v obcích s POU, které označily cílovou skupinu jako hlavní. Nejsvětlejší oblasti (béžové) rozšiřují síť ještě o ty služby v obcích s POU, které uvedly cílovou skupinu jako jednu z několika, kterým služby poskytují. Pokud oblast s POU vybarvena není, služba pro danou cílovou skupinu se v ní nevyskytuje. Kartogram 2 Síť sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním s na území obcí s POU v MSK služby zaměřené na více cílových skupin služby zaměřené na hlavní cílovou skupinu služby zaměřené výlučně Shrnutí Síť sociálních služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním se jeví být svým způsobem dostačující, pokud bereme v úvahu údaje, které jsou uvedeny v Registru poskytovatelů tak, jak bylo jednotlivými službami uvedeno. Síť obsahuje 02 sociálních služeb různých druhů. Pokud se zabýváme pouze dotčenou cílovou skupinou, která byla službami označena jako hlavní, ale poskytují služby i jiným cílovým skupinám, síť služeb se snižuje na 4 služeb již méně druhů, než se jednalo v předešlém případě. Pokud ale budeme brát v úvahu pouze dotčenou cílovou skupinu jako výlučnou, které jsou služby poskytované na míru, zůstává v MSK pouze 23 služeb, z nichž převažuje jejich výskyt v obci s POU Ostrava, Frýdek - Místek, Opava, Krnov, Příbor, Třinec a Bohumín. Z výše uvedeného vyplývá, že síť služeb pro tuto specifickou cílovou skupině není zcela dostačující. 9 strana 28 celkem

121 Obsazenost sociálních služeb a jejich profilace Profil služeb budeme definovat jako odhad počtu klientů, kterým je sociální služba poskytovaná, věková struktura klientů a omezení sítě sociálních služeb poskytovaných cílové skupině osob. Pokud není uvedeno jinak, vztahujeme níže uvedené výstupy k souboru 23 zařízení, které poskytují službu pouze cílové skupině osob s duševním onemocněním. Kapacita služeb dle Registru a obsazenost služeb je uvedena v tabulce Kapacita služeb dle Registru poskytovatelů se týká počtu osob, kterým může být nabídnuta pomoc prostřednictvím sociálních služeb. Údaje uvedené v posledním sloupci tabulky s názvem odhadovaný počet klientů - obsazenost služeb byly získané z výzkumného šetření 35 a vyjadřuje, kolika uživateli byla služba přijata. Tabulka Profilace služeb - Kapacita služeb dle registru a obsazenost služeb Druh služby podrobně kapacita služby dle registru odhadovaný počet klientů - obsazenost služeb centra denních služeb domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem 6 6 domovy se zvláštním režimem 7 56 chráněné bydlení 9 neuvedeno odborné sociální poradenství 40 odlehčovací služby 5 20 podpora samostatného bydlení 3 neuvedeno služby následné péče 5 7 služby následné péče 2 60 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace 4 2 sociální rehabilitace 4 8 sociální rehabilitace 45 5 V tabulce 3..7 je uveden počet klientů cílové skupiny daného druhu v daném POU, kterým byla poskytnuta služba v r V POU Ostrava je odhadováno, že byla poskytnuta 35 Údaje poskytly dotčené sociální služby jako odhadovaný počet klientů v r Odhad počtu klientů v POU je zjištěn jako součet klientů dané služby v daném POU. 20 strana 28 celkem

122 služba 277 klientům v domovech se zvláštním režimem, 44 klientům sociální rehabilitace, 20 klientům odlehčovacích služeb a další. V obci s POU Krnov byla v domově se zvláštním režimem poskytnuta služba 32 klientům. Další možnosti jsou uvedené v tabulce Tabulka Profilace služeb v jednotlivých obcích s POU, které uvedly cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním jako výlučnou Služba Odhad počtu klientů POU domovy se zvláštním režimem 26 Bohumín domovy se zvláštním režimem 33 Frýdek - Místek podpora samostatného bydlení 3 Frýdek - Místek sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 35 Frýdek - Místek domovy se zvláštním režimem 38 Krnov domovy se zvláštním režimem 52 Opava služby následné péče 7 Opava centra denních služeb 34 Ostrava domovy se zvláštním režimem 277 Ostrava chráněné bydlení neuvedeno Ostrava odborné sociální poradenství 40 Ostrava odlehčovací služby 20 Ostrava služby následné péče 60 Ostrava sociální rehabilitace 44 Ostrava domovy se zvláštním režimem 6 Příbor domovy se zvláštním režimem 56 Třinec celkem 05 Co se týká evidence zájemců o sociální službu, více než polovina služeb (2 z 2 služeb) uvedla, že eviduje jména zájemců o svoji službu. Jedná se o 8 domovů se domovů se zvláštním režimem, které tuto evidenci dalších zájemců mají, dále o chráněné bydlení, odlehčovací službu a dvě služby sociální rehabilitace, jak je uvedeno v tabulce Poptávka po službách převyšuje nabídku. 2 strana 28 celkem

123 Tabulka V evidenci odmítnutých zájemců jsou jména 37 Druh služby V evidenci odmítnutých zájemců jména mají POU, která mají v evidenci zájemců jména Jména nemají Celkem domovy se zvláštním režimem 8 Bohumín, Frýdek-Místek (3 služby), 2 0 Krnov, Opava, Ostrava (3 služby), Třinec Chráněné bydlení Ostrava 0 odlehčovací služby Ostrava 0 sociální rehabilitace 2 Ostrava 3 Celkem Věkový profil uživatelů služeb Věkové zastoupení uživatelů sociálních služeb v jednotlivých zařízeních služeb lze vysledovat z Registru poskytovatelů v situaci, která je uváděna při registraci 40. Uvádíme analýzu údajů z Registru poskytovatelů pro případ služeb uvádějících cílovou skupinu jako výlučnou. Převážně (v 8 případech) domovů se zvláštním režimem je dolní hranice od 27 let. Ve dvou případech je dolní hranicí 65 let. Horní hranice omezena není. U center denních služeb se jedná o věk od 27 let bez omezení. Podpora samostatného bydlení je od 9 do 64 let. Údaje o dalších službách jsou uvedené v tabulce Tyto údaje však nedávají informaci o aktuální věkové skladbě klientů v zařízeních. Tabulka Vymezení věkového profilu služeb z Registru poskytovatelů poskytovaných cílové skupině Služby centra denních služeb domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem Věkové rozmezí dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dorost (6 8 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) mladí dospělí (9 26 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) mladší senioři (65 80 let)starší senioři (nad 80 let) mladší senioři (65 80 let)starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) 37 Jsou uvedeny jen druhy služeb, z nichž alespoň jedna daného druhu uvedla, že má v evidenci zájemců o službu jména. Tomuto pojetí odpovídají i celkové součty ve sloupci. 38 Celkem 9 (ze 2) služeb odpovědělo, že v evidenci odmítnutých zájemců jména nemají. 39 K otázce vyjádřilo 2 služeb. 40 Při registraci není uváděn věk jednotlivých klientů. 22 strana 28 celkem

124 domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby podpora samostatného bydlení služby následné péče služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace sociální rehabilitace sociální rehabilitace dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) dospělí (27 64 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) starší děti ( 5 let), až do horní dospělí (27 64 let) dospělí (27 64 let)mladší senioři (65 80 let)starší senioři (nad 80 let) mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) dorost (6 8 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) mladí dospělí (9 26 let), až do horní hranice dospělí (27 64 let) mladí dospělí (9 26 let), až do horní hranice starší senioři (nad 80 let) mladí dospělí (9 26 let)a dospělí (27 64 let) mladí dospělí (9 26 let) a dospělí (27 64 let) dorost (6 8 let), až do horní hranice mladší senioři (65 80 let) Pro získání informací o aktuální věkové skladebnosti klientů v zařízeních byly použity zdrojové údaje získané z dotazníkového šetření, které bylo realizované v rámci analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 4. Obsazenost klientů služeb ve věkových skupinách, která byla vyžadovaná u všech druhů poskytovaných služeb, je uvedená v tabulce 3..0, kde jsou uvedeny průměrné podíly klientů uvedených služeb v jednotlivých věkových skupinách. 42 Pro analýzu profilu byly použity údaje ze všech 23 služeb, které označily cílovou skupinu jako výlučnou. Domovy se zvláštním režimem vykazují zvýšený průměrný podíl klientů ve vyšších věkových kategoriích. Vykazují však zastoupení jedinců v mladších věkových skupinách, což pro pobyt mladých osob, jichž je v zařízeních viditelně méně než osob v seniorském věku, nevyhovuje. Centra denních služeb vykazují podíly klientů ve věku nad 56 let, tedy věk přibližující se standardně důchodovému. Chráněné bydlení má význam pro věkové skupiny, jak jsou uvedeny v tabulce 3..0, tedy největší podíl klientů je ve věkovém rozmezí let, kdy se jedinci pokoušejí osamostatnit. Podpora samostatného bydlení je nejvíce využívána klienty v relativně produktivním věku, a to 4-50 let. 4 Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 42 Například 8 domovů se zvláštním režimem uvedlo takové podíly svých klientů, kteří se vyskytují ve věkové skupině let, že průměrnou hodnotou v této skupině je číslo 0,93. Tedy v této věkové skupině se průměrně vyskytuje 0,93 % klientů. 23 strana 28 celkem

125 Služba sociální rehabilitace vykazuje nejvíce klientů ve věkové skupině let, kdy tyto osoby usilují o osamostatnění. Je zřejmé, že pro tuto specifickou cílovou skupinu bude klíčové postupné zařazování se do sociálních sítí, čemuž sociální služby rovněž napomáhají. Profily dalších služeb jsou uvedené v tabulce Tabulka Věkový profil ve skupině jednotlivých druhů služeb u osob s chronickým duševním onemocněním 43 Druh služby 6-20 let 2-25 let 30 let 35 let 40 let let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let centra denních služeb domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace Celkem Ø 5,00 0,00 0,00 5,00 30,00 30,00 N Ø 3,00 8,00 8,00 3,40 4,00 0,30 0,93 7,6 24,58 28,9 N Ø 0,00 25,00 25,00 20,00 0,00 0,00 N Ø 20,00 35,00 30,00 0,00 5,00 N Ø 0,00 30,00 30,00 30,00 N Ø 7,00 2,00 5,00 4,00 7,00 N Ø 0,00 20,00 25,00 40,00 0,00 0,00 N Ø N Ø 6,00 7,93 27,30 6, 5,7 7,26 6, N Ø 0,6 3,8 9,6 6,2 4,5 25,3 0,6,9 9, 0, 8, 23,6 29, N Symbolem N je označen počet služeb, které uvedly věkovou strukturu podílu klientů v jednotlivých věkových skupinách. 24 strana 28 celkem

126 Celkové vyjádření průměrného podílové zastoupení osob s duševním onemocněním z hlediska věku je uvedené v grafu Největší průměrné procento osob s duševním onemocněním náleží nejstarší věkové kategorii, což jistě souvisí s nemocemi, které tuto věkovou skupinu postihují, zejména s diagnózou demence. Důležitý je výskyt extrému v podobě zvýšeného podílu osob ve věkové skupině produktivního věku 5-55 let. V této skupině klientů lze očekávat kumulování problémů spojených jak s jejich zaměstnaností, tak problematikou sociálního vyloučení. Malý podíl náleží nejmladší věkové kategorii klientů. V této skupině osob se bude jednat o zvýšenou zátěž rodiny, která prochází všemi standardními fázemi v případě výskytu jakékoliv krize, od popření problému až po následné přijetí. Zde je třeba nabízet rodičům další podpůrné služby, zejména poradenství. Průměrné věkové procento ostatních věkových kategorií variuje v rozmezí 5 %. Graf Věková struktura průměrného podílu klientů sociálních služeb, které uvedly cílovou skupinu jako výlučnou, které poskytují službu (%) pouze s chronickým duševním onemocněním Upřesnění věkové struktury podle forem služeb je uvedené v grafu Domovy se zvláštním režimem mají dle Registru služeb pro poskytnutí služby klientům dolní věkovou hranici 6 let, nejčetnější dolní věkovou hranicí je 27 let a horní věková hranice je neomezená. Dvě zařízení uvedla dolní věkovou hranici 65 let. Podle vyjádření služeb uvedeného prostřednictvím tabulky 3..0 a grafu 3..5 průměrný podíl 3 % odpovídá nejnižší věkové skupině 3-35 let, kterým je služba poskytovaná. Nejvyšší podíl klientů odpovídá věkové skupině více než 80 let. Mohlo být pro klienty vhodnější, aby některé z domovů se zvláštním režimem profilovaly své služby již uvedením v Registru poskytovatelů podle upřesnění věkové skupiny klientů. Např. některé služby by byly poskytované věkovým skupinám do 45 let, jiné pro rozmezí let a jiné starším klientům, jak v současnosti již dvě zařízení registrují od 65 let výše. Je pravděpodobné, že klienti by uvítali, kdyby mohli dílet pobytové služby s těmi uživateli, kteří by odpovídali alespoň rámcově jejich věkovým skupinám. Obdobně služby chráněného bydlení dle Registru jsou poskytované klientům ve věkovém rozmezí 9-64 let. Dle grafu se jedná o upřesnění služby, která je poskytovaná pro klienty ve věku 2 až 55 let. 25 strana 28 celkem

127 Podpora samostatného bydlení je dle Registru služeb poskytována pro klienty ve věkovém rozmezí 9-64 let. Dle grafu se jedná o upřesnění služby poskytované třem samostatným věkovým skupinám, které službu využívají. Možnosti pro další druhy služeb jsou uvedené v odpovídajících částech grafu Graf Věková struktura průměrného podílu klientů dle forem sociálních služeb Pobytové sociální služby let let let let let let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let 76 - více 80 let než 80 let domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odlehčovací služby Ambulantní sociální služby let 2-25 let let 3-35 let let let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let centra denních služeb odborné sociální poradenství služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Terénní sociální služby let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let 5-55 let let 6-65 let podpora samostatného bydlení Pro komparaci uvádíme i věkovou strukturu průměrného podílu klientů sociálních služeb, které uvedly cílovou skupinu dle Registru služeb alespoň jednou, viz graf Věkový profil se příliš neliší od profilu uvedeného v grafu 3..5, liší se zvýšeným výskytem podílu osob ve věkové skupině let u služeb, které mají osoby s chronickým duševním onemocněním jako výlučnou skupinu. V rozmezí produktivního věku 4-50 let je podíl stejný, problémy zaměstnanosti a samostatného bydlení se dotýkají mnoha uživatelů služeb a řešení této problematiky leží mimo rámec možností služeb samotných. Dotýká se především zaměstnavatelů, kteří by byli schopni práci nabídnout lidem na dílčí pracovní úvazky. 26 strana 28 celkem

128 Graf Věková struktura průměrného podílu klientů sociálních služeb, které uvedly cílovou skupinu alespoň jednou s chronickým duševním onemocněním 5 0 Omezení sítě sociálních služeb poskytovaných cílové skupině osob s chronickým duševním onemocněním Výskyt konkrétních charakteristik, které neumožňují službám přijmout všechny osoby, které by o službu potenciálně žádaly, byly zjištěny dotazníkovým šetřením tak, že služby vybíraly z nabídnutého seznamu takové charakteristiky klientů, které by bránily jejich přijetí v souvislosti s možnostmi jejich služby 44 a jsou uvedeny v souhrnné tabulce 3... Problém odmítnutí z důvodu potenciálního naplnění kapacity je vnímán u 6 služeb. Specifickým důvodem pro nemožnost přijetí osoby s chronickým duševním onemocněním či psychiatrickou diagnózou může být např. prostorová dezorientace klienta. Toto platí zejména pro starší věkové kategorie potenciálních klientů s demencí. Dalším problémem mohou být vážná psychiatrická onemocnění projevující se agresivitou ohrožující okolí. Tabulka 3.. Důvody odmítnutí, resp. neposkytnutí sociální služby (N=23 služeb) Podíl ze Počet služeb, všech 23 Důvody pro neposkytnutí služby: které důvod případů, uvedly tedy služeb osobám trpícím akutní infekční nemocí 22 95,7% osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení 20 87,0% osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření 20 87,0% osobám mimo věkové vymezení 9 82,6% osobám mimo cílovou skupinu 8 78,3% těhotným matkám s dětmi 7 73,9% naplněná kapacita 6 69,6% osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé) 6 69,6% osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí 6 69,6% osobám s mentálním, psychickým onemocněním a zdravotním 4 60,9% takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě 47,8% 44 Jedná se o přesnou identifikaci charakteristik, nikoliv jejich všeobecné popisování v tom smyslu, že by byly dotčenými službami uváděny všechny. Toto dokumentuje různá četnost důvodů neposkytnutí služby. 27 strana 28 celkem

129 přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové 8 34,8% intenzivní péče osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.) 6 26,% manželským párům 2 8,7% Celkem 205 záznamů 89,3% 45 Důvody odmítnutí, neposkytnutí sociální služby podle jednotlivých druhů těch služeb, které poskytují službu dotčené cílové skupině jako výlučné, jsou uvedeny v tabulce Tabulka Důvody odmítnutí, resp. neposkytnutí sociální služby podle druhů služeb uvedených (N=23 služeb) Druh sociální služby centra denních služeb chráněné bydlení domovy se zvláštním režimem podpora samostatného bydlení služby následné péče Důvod odmítnutí, neposkytnutí sociální služby/negativní vymezení cílové skupiny u jednotlivých druhů sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním v MSK Naplněná kapacita, osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.), těhotným matkám s dětmi, manželským párům, cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí, pokud je naplněná kapacita zařízení, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.), těhotným matkám s dětmi, manželským párům, cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí, pokud je naplněná kapacita zařízení, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Naplněná kapacita, osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Naplněná kapacita, osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. 45 Součet % je větší než 00, protože služby mohly uvést více možností, maximálně všechny možnosti. Procento poukazuje na skutečnost, že služby uváděly více důvodů v kombinacích. 28 strana 28 celkem

130 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním odborné sociální poradenství domov pro seniory sociální rehabilitace Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.), těhotným matkám s dětmi, naplněná kapacita zařízení, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení. Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.), těhotným matkám s dětmi, manželským párům, cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí, pokud je naplněná kapacita zařízení, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Dotčené zařízení běžně k pobytu přijímá i osoby s chronickým duševním onemocněním či psychiatrickou diagnózou. Podmínkou je imobilita zájemce, neboť se jedná o otevřené zařízení a nelze podcenit rizika dezorientovaných nemocných, kteří jsou schopni samostatného pohybu. Standardně se jedná o nemožnost poskytnutí služby z důvodu naplněné kapacity, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí,, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, těhotným matkám s dětmi, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu a cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí. Osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.), těhotným matkám s dětmi, cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí, pokud je naplněná kapacita zařízení, dále osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé), u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, trpícím akutní infekční nemocí, s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče, s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření, s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, osobám mimo věkové vymezení a cílovou skupinu. Uvádíme tabulku 3..3, v níž je uveden počet služeb, které uváděly dotčenou cílovou skupinu jako hlavní (N=4 služeb) a daný důvod možného odmítnutí služby rovněž specifikovaly. Obsahově se jedná o obdobné důvody jako jsou uvedeny u jednotlivých sociálních služeb v tabulce 3..2, důvody jsou však přehlednější s ohledem na uváděné četnosti zařízení v poli tabulky, které důvod uvedly. 29 strana 28 celkem

131 centra denních služeb domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Tabulka Důvody odmítnutí, resp. neposkytnutí sociální služby v četnostním vyjádření u služeb, které uvedly cílovou skupinu jako hlavní (N=4 služeb) naplněná kapacita osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé) osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnické m zařízení osobám trpícím akutní infekční nemocí osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče osobám s mentálním, psychickým onemocněním a zdravotním takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta strana 28 celkem

132 centra denních služeb domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství podpora samostatného bydlení služby následné péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociální rehabilitace Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření osobám s vážným psychiatrický m onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.) těhotným matkám s dětmi manželským párům osobám mimo věkové vymezení osobám mimo cílovou skupinu cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémov é komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí strana 28 celkem

133 Další problémy, které ovlivňují a vysvětlují souvislosti týkající se možností nabídnout službu, jsou uvedeny v tabulce 3..4, které dokumentují osobní vyjádření respondentů výzkumného šetření. Tabulka Okolnosti ovlivňující nabídku poskytování služeb osobám s chronickým duševním onemocněním - obtíže v nabídnutí služeb Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Osobám neschopným kolektivního soužití, jejichž chování se nedá zvládnout ani za pomocí odborného lékaře. Lidé s chronickým duševním onemocněním tvoří zcela specifickou cíl. skupinu. Ne vždy se daří motivovat zájemce i uživatele a udržet jejích motivaci tak, aby chtěli dosáhnout vytyčených cílů. Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, kdy kromě své nemoci řeší spoustu dalších problémů - finanční problémy, malá pravděpodobnost uplatnění na trhu práce, medikace Osoby, kterým nemůže být z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu demence poskytována služba v domácím prostředí nebo jiná forma služby je nedostačující Blízkost a dostupnost psychiatrické léčebny, psychiatrických a psychologických ambulancí, možnost anonymity (snižování míry stigmatiazce vhodným umístěním poradenského pracoviště) Nevhodné a nátlakové chování, agresivita zájemců o službu, která se neustále zvyšuje Evidujeme více zájemců nesplňujících cílovou skupinu, nejčastěji se jedná o zájemce, kteří chtějí pouze řešit svou bytovou situaci (osoby bez přístřeší), také osoby, které vyžadují 24h péči asistenta (mentální postižení, problém se stravováním, podáváním léků, hygienou) Do sociální služby sociální rehabilitace se hlásí stále větší počet zájemců s traumatickým poškozením mozku, kteří se díky tomuto poškození léčí v péči psychiatrů, proto předpokládáme zvýšení počtu zájemců a to i díky spolupráci s Fakultní nemocnicí Osoby s poruchami příjmu potravy, osoby starší 5ti let Osoby, které nemají zájem nastoupit (i když rodina chce) Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Více místností (prostor) k práci s uživateli, více personálního zabezpečení Větší míru soukromí uživatelům Nabídnout službu i osobám s mentálním Změny technického zázemí - více jednolůžkových pokojů se zařízením Dostupnost služby - v současné době poskytujeme službu z pobočky, která je umístěna na okraji města a pro některé klienty to je velká překážka Možnost zavedení nočních služeb aspoň pracovníka Mít na pracovišti odborníky: psychiatr, psychoterapeut, sociální pedagog Větší finanční zajištění, stabilitu finančních zdroji, větší spolupráci s okolními obcemi Poskytovatelé v souvislosti s poskytováním služeb této cílové skupině potýkají se specifickým problémy, které jsou spojeny s duševním onemocněním, jak je uvedeno v tabulce Jejich vyjádření byla rovněž získána prostřednictvím dotazníkového šetření. 32 strana 28 celkem

134 Tabulka Vyjádření k poskytování služeb osobám s chronickým duševním onemocněním - specifické problémy při poskytování služeb Specifické problémy při poskytování služeb Nedostatečná propojenost sociálních a zdravotních služeb, nedostatečná vzájemná informovanost o možnostech v jednotlivých službách, špatný mediální obraz duševních onemocnění, kritický nedostatek psychiatrických ambulancí a lůžek na krátkodobou hospitalizaci. Rozkolísanost duševního stavu v některých obdobích napíná trpělivost zaměstnavatelů. Závislost na alkoholu komplikuje pravidelné užívání psych. léků a přináší riziko relapsu. Finanční zabezpečení osob - nepřiznané důchody a PnP. Lidé s kombinovaným, kterým poskytujeme službu - někteří z nich trpí duševním onemocněním. Specifické problémy: přecitlivělost, nepředvídatelnost v chování a jednání, malá komunikativnost, uzavírání se do sebe. V rámci naší služby trpí duševním onemocněním asi 45% uživatelů s problémy kognitivních funkcí. Ztráta paměti, dezorientace, ztráta soběstačnosti, porucha vhledu a úsudku, selhávání vnitřní cenzury, poruchy chování a emocí (afektů, nálad) Nedostatek pracovních příležitostí s ohledem na zdravotní stav (délka pracovního úvazku, práce z domu, minimální psychická zátěž) V drtivé většině případů osoby s psychiatrickým onemocněním neberou léky, protože jsou příliš drahé. Nejsou pod lékařským dohledem, často nemají žádné návky, neboť z důvodu nemoci neplní svoje povinnosti (pravidelné schůzky UP). Nemají dávky z důchodového poj. (nemají odpracované roky,) a proto nemají peníze na úhradu služby a zároveň tyto zařízení mají plnou kapacitu Vzdělání pracovníků - odbornost při práci s lidmi s duševním onemocněním. Nedostatek návazných služeb pro tyto osoby Velké množství duševních onemocnění, každé má svá specifika - vyžaduje individuální přístup, výkyvy ve zdravotním stavu, v okolí chybí pracoviště mezi námi a přechodem do práce či na chráněný trh práce, chybí odlehčovací služby pro osoby s duševním onemocněním, pobytové služby Nízké příjmy, exekuce, dluhy, období mezi zbavením osoby způsobilosti k právním úkonům a ustanovením opatrovníka, narušování soukromí dezorientovanými spolubydlícími Izolace od zdravé společnosti, málo pracovních příležitostí na chráněném a otevřeném trhu práce a s tím související problémy finanční, problémy s navazováním kontaktů, problémy v oblasti bydlení a zajištění chodu domácnosti, dluhová problematika, specifické problémy v oblasti sociálně-právní Chybí podmínky pro možnost seberealizace. Lidé s duševním onemocněním, nejsou si pro svoji nemoc fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat svoje životní potřeby, jsou ohrožení sociálním vyloučením Snadné oběti trestných činů, špatná následná péče Chronická onemocnění s omezením (diety, rehabilitace...), psychické problémy (demence, deprese), zdravotní omezení ( ochrnutí...), sociální izolace (absence rodiny, přátel) 33 strana 28 celkem

135 Z výzkumu potřeb osob s duševním onemocněním 46 Potřeby osob s chronickým duševním onemocněním jsou zejména v oblastech: Shrnutí - Chybí nabídka takového bydlení, kde by byl k dispozici sociální pracovník, lékař nebo terapeut, přestože jsou i klienti, kteří by byli za službu ochotni zaplatit. - Zaměstnání je pro osoby s chronickým duševním onemocněním často zásadním problémem, největší překážkou je nemožnost přizpůsobit se obvyklé pracovní době. - Vzdělání je pro osoby s chronickým duševním onemocněním důležité. Často se však jedná pouze o několik málo možností jak se vzdělávat a nabídka, kterou by mohli v rámci vzdělávání využívat je velmi omezená. Obecně by tedy osoby chronicky duševně nemocní uvítali rozmanitější nabídku s dalšími možnosti vzdělání i v technických oborech. Vítaná je i výuka cizích jazyků. - Osoby s chronickým duševním onemocněním jsou ochotny za sociální službou dojíždět a to více než dvě pětiny (43 %) z nich do 0 km, pětina do 5 km. - Nejžádanějšími potřebami osob s chronickým duševním onemocněním spojené s problematikou jejich životního způsobu ve vazbě na sociální služby je potřeba chráněného bydlení, dále finanční poradenství včetně dluhového, rovněž služby pro uplatnění na trhu práce. Síť sociálních služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním není dostačující, bereme-li v úvahu pouze dotčenou cílovou skupinu jako výlučnou, které jsou služby poskytované na míru. Takových služeb je v obcích s POU MSK poskytováno této cílové skupině pouze 23 služeb, z nichž převažuje jejich výskyt v obci s POU Ostrava, Frýdek - Místek, Opava, Krnov, Příbor, Třinec a Bohumín. Většina zařízení sociální péče má ve vylučujících kritériích pro převzetí do péče stanoveno, že žadatel nesmí trpět závažnou duševní chorobou. Duševně nemocnému může být takto omezován přístup k sociálním službám již jen z titulu jeho diagnózy, bez ohledu na funkční stav choroby, přístup k léčbě a jejímu účinku. Co se týká evidence zájemců o sociální službu, více než polovina služeb uvedla, že eviduje jména zájemců o svoji službu. Jedná se o 8 domovů se domovů se zvláštním režimem, které tuto evidenci dalších zájemců mají, dále o chráněné bydlení, odlehčovací službu a dvou služeb sociální rehabilitace. Pro cílovou skupinu chybí pracovní příležitostí na chráněném a otevřeném trhu práce, mnohdy finanční zabezpečení osob a přiznání důchodů. Vzájemná informovanost o 46 Potřeby osob s chronickým duševním onemocněním byly zjišťovány prostřednictvím výzkumného šetření Analýza potřeb sociálních služeb obyvatel Moravskoslezského kraje, jehož cílem bylo získat informaci o spokojenosti obyvatel se současnými sociálními službami, identifikovat chybějící služby, rovněž úroveň informovanosti o nabízených sociálních službách. 34 strana 28 celkem

136 možnostech jednotlivých služeb, propojenost sociálních a zdravotních služeb, zejména dostatek psychiatrických ambulancí a lůžek na krátkodobou hospitalizaci je považováno za velmi důležité. Poskytovatelům sociálních služeb této cílové skupině chybí další vzdělání pracovníků ve smyslu zvýšení odbornosti při práci s lidmi s duševním onemocněním. Osobám s chronickým duševním onemocněním by pomohlo prosazování správného mediálního obrazu o duševních onemocněních Osoby s poruchou autistického spektra Obecná charakteristika cílové skupiny Osoby s poruchou autistického spektra (PAS) 47 mají postižení, které se projevuje v oblasti sociálních vztahů, v chování a komunikaci s ostatními. Autismus je v podstatě syndrom vznikající na neurobiologickém podkladě, který je diagnostikován v raném dětství (okolo tří let) prostřednictvím projevů chování. Jedná se o handicap celoživotní. Osoby s touto poruchou neumějí chápat sociální situace, jejich symboly a nerozumějí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Nevyhodnocují správně informace, které k nim směřují a reagují někdy nezvykle na běžné podněty. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by se projevovali stejně. I přes celkovou různorodost projevů se postižení týká především tří oblastí, jimiž jsou komunikace, sociální chování - interakce, představivost - imaginace (stereotypní okruh zájmů). Údaje o četnosti výskytu dětského autismu se standardně pohybují v určitém rozmezí, 2 20 dětí na 0000 narozených dětí. Počet dětí s PAS se však zvyšuje s ohledem na zlepšené možnosti zjištění diagnózy, která v minulosti byla spojována zejména s mentálním. Pokud by byly do této kategorie zařazeny jen děti s plně rozvinutými příznaky, bylo by jich okolo 0,05 %. Potenciálně tedy žije v České republice osob trpících autismem 48, přičemž jsou mnohem častěji postiženi chlapci než dívky. Literatura udává poměr čtyři až pět chlapců na jednu dívku. Výskyt autismu v různých zemích je vzájemně srovnatelný, nezávisí tedy na sociokulturních podmínkách země. Poruchy autistického spektra je možné zmírnit různými speciálními postupy a podpůrnými programy. Ty umožní dětem podle míry jejich postižení zlepšit fungování v rodině, ve škole a později v dospělosti i začlenění do společnosti a pracovního procesu. Patří sem zejména raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny, služby osobního asistenta, respitní (odlehčovací) služby, sociální rehabilitace, bezplatné sociální poradenství, tréninkové bydlení a další. Z odborných publikací a dalších veřejných zdrojů byly vypočítány odhady velikosti cílové skupiny. Odhad počtu osob s poruchou autistického spektra v rámci MSK je uveden v tabulce 47 Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti. Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD), nověji se užívá i termín poruchy autistického, zdroj: Údaje o počtu osob cílové skupiny je v odborných publikacích udáván podílově. Podíl je aplikovatelný na jakýkoliv základní soubor, z něhož má být odpovídající část vypočítaná. 48 Předpokládá se uvedený počet v populaci obyvatel ČR. Např strana 28 celkem

137 Nejvyššího počtu dosahuje při takto pojatém podílovém odhadu okres Ostrava město, který dosahuje nejvyšších hodnot. Podílové údaje, které jsou použity pro odhad velikosti cílové skupiny, vždy reflektují velikosti populace v daných lokalitách. Číselný údaj má orientační údaj a lze ho použít jako referenční rámec, k němuž je možné se v daném území vztahovat, např. pro zjišťování počtu služeb, které jsou v územích poskytované. Tabulka 3..6 Odhadovaný počet osob s poruchou autistického spektra V tom okresy Odhadovaný počet osob s poruchou autistického spektra MSK CELKEM 50 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Poruchy (0,2 % populace) Tabulka Odhadovaný počet osob s poruchou autistického spektra v POU MSK POU Odhadovaný počet osob POU Odhadovaný počet osob POU Odhadovaný počet osob Bílovec 29 Horní Benešov 7 Orlová 89 Bohumín 58 Jablunkov 45 Osoblaha 6 Bruntál 54 Karviná 40 Ostrava 646 Český Těšín 53 Kopřivnice 56 Příbor 26 Frenštát pod Radhoštěm 38 Kravaře 43 Rýmařov 33 Frýdek-Místek 220 Krnov 6 Studénka 23 Frýdlant nad Ostravicí 47 Město Albrechtice 6 Třinec Fulnek 2 Nový Jičín 97 Vítkov 28 Havířov 87 Odry 23 Vratimov 4 Hlučín 80 Opava 204 Vrbno pod Pradědem 6 49 Pro výpočet odhadu počtu osob s PAS byly použity veřejné zdroje, zejména zdroj: a 50 Odhad z celkového počtu v ČR je v MSK 2342 jako horní hranice, jak dolní hranice 757 autistů s různými příznaky i ne plně rozvinutými příznaky. 36 strana 28 celkem

138 Síť sociálních služeb dle Registru poskytovatelů V Registru poskytovatelů sociálních služeb osoby s poruchou autistického spektra nejsou zařazeny jako samostatná cílová skupiny. Těmto osobám jsou poskytované specifické služby jednak v rámci speciálních služeb, např. domova pro osoby se zdravotním Benjamín Petřvald (který nabízí služby zvláště i této cílové skupině), případně v rámci jiných služeb, zejména pro osoby s kombinovaným zdravotním. Jsou poskytované specifické služby v rámci speciálních služeb, např. : 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství, 39 Osobní asistence, 43 Podpora samostatného bydlení, 44 Odlehčovací služby, 48 Domov pro osoby se zdravotním, 5 Chráněné bydlení, 54 Raná péče, 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 70 Sociální rehabilitace. Osoby s poruchou autistického spektra by měly mít možnost využívat všechny sociální služby poskytované osobám se zdravotním. 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství, 39 Osobní asistence, 40 Pečovatelská služba, 4 Tísňová péče, 42 Průvodcovské a předčitatelské služby, 43 Podpora samostatného bydlení, 44 Odlehčovací služby. 45 Centra denních služeb, 46 Denní stacionáře, 47 Týdenní stacionáře, 48 Domovy pro osoby se zdravotním, 50 Domovy se zvláštním režimem, 5 Chráněné bydlení, 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, 54 Raná péče, 55 Telefonická krizová pomoc, 37 strana 28 celkem

139 56 Tlumočnické služby, 57 Azylové domy, 58 Domy na půl cesty, 59 Kontaktní centra, 60 Krizová pomoc, 60a Intervenční centra, 63 Noclehárny, 64 Služby následné péče, 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním, 67 Sociálně terapeutické dílny, 70 Sociální rehabilitace. Služby této cílové skupině jsou nabízeny v lokalitách MSK uvedených v tabulkách 3..8 a 3..9 včetně jejich počtu. V tabulkách jsou uvedené služby poskytované zejména těm skupinám, jejichž součástí byly i klienti s poruchou autistického spektra. S uživateli sociálních služeb s poruchou autistického spektra se setkáváme v rámci sociálních služeb zaměřených na jiné cílové skupiny osob se zdravotním. V rámci této analýzy jsme zvolili zaměření na síť služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným. Výstupy za síť sociálních služeb určenou těmto cílovým skupinám ve vztahu k území POU uvádí tabulky 3..8 a Celkově je osobám s mentálním na území MSK poskytováno 05 služeb. Nejvíce jich je poskytováno na území POU Ostrava, a to 9 služeb, viz tabulka Tabulka Služby poskytované osobám s mentálním v POU MSK POU Počty služeb Bohumín 5 Bruntál 6 Český Těšín 9 Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov 4 Hlučín 2 Jablunkov 3 Karviná 8 Kopřivnice 2 Kravaře Krnov 5 Město Albrechtice 2 38 strana 28 celkem

140 Nový Jičín 5 Opava 4 Orlová Ostrava 9 Studénka Třinec 5 Vítkov Celkem 05 Osobám s kombinovaným je na území MSK poskytováno celkem 93 služeb. Nejvíce jich je poskytováno v POU Ostrava, kterou následují POU Opava, Český Těšín a Karviná. Tabulka Služby poskytované osobám s kombinovaným v POU MSK POU Počty služeb Bohumín 6 Bruntál 4 Český Těšín 8 Frýdek-Místek 7 Frýdlant nad Ostravicí Havířov 7 Hlučín 3 Jablunkov 3 Karviná 8 Kopřivnice Krnov 6 Město Albrechtice 3 Nový Jičín 5 Odry Opava 9 Orlová 2 Ostrava 0 Rýmařov 2 Třinec 5 Vítkov 2 Celkem 93 Nejčastějším druhem poskytovaných služeb pro osoby s mentálním onemocněním jsou denní stacionáře. Těch je nejvíce na území POU Ostrava a POU Karviná. Druhým nejpočetnějším druhem služby jsou domovy pro osoby se zdravotním. Těchto domovů je nejvíce ne území POU Opava. Další údaje o konkrétním druhu lze dohledat v tabulce Pro osoby s kombinovaným jsou nejčastějším druhem poskytované služby také denní stacionáře, jejichž rozmístění uvedeno v tabulce strana 28 celkem

141 Tabulka Služby poskytované osobám s mentálním podle druhů a působnosti v POU POU Služby pro osoby s mentálním Bohumín Bruntál Český Těšín Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Opava Orlová Ostrava Studénka Třinec Vítkov Celkem centra denních služeb denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním druh služby podrobně domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence

142 POU Služby pro osoby s mentálním Bohumín Bruntál Český Těšín Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Opava Orlová Ostrava Studénka Třinec Vítkov Celkem pečovatelská služba podpora samostatného bydlení raná péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace týdenní stacionáře Celkem strana 28 celkem

143 Tabulka Služby poskytované osobám s kombinovaným podle druhů a působnosti v POU Služby poskytované osobám s kombinovaným v POU MSK POU Bohumín Bruntál Český Těšín Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem centra denních služeb denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním druh služby podrobně domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence strana 28 celkem

144 Služby poskytované osobám s kombinovaným v POU MSK POU Bohumín Bruntál Český Těšín Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem pečovatelská služba podpora samostatného bydlení raná péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Celkem strana 28 celkem

145 Síť sociálních služeb dle výzkumného šetření Cílová skupina osob s PAS není registrovanou cílovou skupinou, proto není možné analyzovat tuto skupinu prostřednictvím Registru poskytovatelů sociálních služeb. Pro analýzu sociálních služeb poskytujících služby cílové skupině s PAS bylo použito výzkumné šetření zaměřené na analýzu sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 5. V něm byl položen dotaz na upřesnění problémů týkajících se poskytování předmětných služeb cílové skupině s PAS. Tímto způsobem byl získán specifický výzkumný soubor 25 služeb, který je zaměřen nejvíce na cílovou skupinu s PAS. Nejvíce služeb je poskytovaných denními stacionáři, jichž je 9. Další služby jsou uvedené v grafu Graf Sociální služby poskytované cílové skupině osoby s PAS denní stacionáře raná péče odlehčovací služby domovy pro osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny terénní programy pečovatelská služba odborné sociální poradenství kontaktní centra chráněné bydlení Nejčastějším druhem poskytovaných služeb pro osoby s PAS jsou denní stacionáře po dvou v POU Karviná a Třinec. Mezi další nejpočetnější druh patří např. domovy pro osoby se zdravotním v POU Bruntál, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm. Další údaje o konkrétním druhu lze dohledat v tabulce Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK.

146 Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Havířov Karviná Krnov Nový Jičín Opava Ostrava Třinec Celkem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Tabulka Služby poskytované osobám s PAS podle druhů a působnosti v POU denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním chráněné bydlení kontaktní centra odborné sociální poradenství odlehčovací služby pečovatelská služba raná péče sociálně terapeutické dílny terénní programy Celkem Obsazenost sociálních služeb a jejich profilace V rámci sledování využití kapacity zařízení, jež uvedla poskytování primárně osobám s poruchou autistického spektra, byla porovnána kapacita zařízení uváděná v Registru poskytovatelů sociálních služeb s počtem uživatelů dané sociální služby za rok 20. Kapacita služeb dle registru a obsazenost služeb je uvedena v tabulce Uvedená tabulka dokumentuje porovnání počtu uživatel služeb s jejich možnou kapacitou. Kapacita služeb dle registru uvádí, kolika klientům je možné službu poskytnout, údaje o počtu klientů v roce 20 uvádí, kolika klientům byla služba poskytnuta. Hodnocení vytíženosti a využití služeb však není z uvedeného srovnání možno nestranně zhodnotit. Vyšší počet klientů než je samotná kapacita zařízení může souviset např. se střídáním uživatelů ve službě během týdne. Pouhý počet uživatelů neříká, jak často uživatelé do služby docházejí a zda jsou služby v každém okamžiku využity jejich stoprocentní kapacitou. 45 strana 28 celkem

147 Tabulka Profilace služeb v jednotlivých obcích s POU pro osoby s PAS Druh služby POU odhadovaný počet klientů za rok 20 dotazníkové šetření denní stacionáře Bohumín 3 30 denní stacionáře Český Těšín denní stacionáře Frenštát p. R. 6 6 denní stacionáře Frýdek - Místek denní stacionáře Karviná 28 8 denní stacionáře Karviná denní stacionáře Nový Jičín 20 5 denní stacionáře Třinec denní stacionáře Třinec domovy pro osoby se zdravotním Bruntál 4 36 domovy pro osoby se zdravotním Frenštát p. R domovy pro osoby se zdravotním Nový Jičín chráněné bydlení Frýdek - Místek 8 8 kontaktní centra Karviná odborné sociální poradenství Havířov 2 odlehčovací služby Frýdek - Místek 2 2 odlehčovací služby Ostrava 5 0 osobní asistence Ostrava 59 pečovatelská služba Ostrava 52 raná péče Bohumín 20 0 raná péče Karviná 2 raná péče Krnov 32 2 sociálně terapeutické dílny Nový Jičín 57 0 sociálně terapeutické dílny Opava 54 terénní programy Karviná kapacita služby dle registru Co se týká evidence zájemců o sociální službu, více než polovina služeb ze souboru 25 zařízení spolupracujících primárně s osobami s PAS uvedla, že nemá v evidenci zájemců o svoji službu jména. Jména v evidenci mají 4 denní stacionáře, 2 domovy se zdravotním, 2 odlehčovací služby, sociálně terapeutická dílna, raná péče a chráněné bydlení. U těchto služeb poptávka převyšuje nabídku. 46 strana 28 celkem

148 Tabulka V evidenci odmítnutých zájemců jsou jména Druh služby V evidenci odmítnutých zájemců jména mají Jména nemají Celkem POU těch služeb, které mají v evidenci zájemce o službu denní stacionáře Bohumín Frýdek-Místek, Karviná, Třinec domovy pro osoby se zdravotním 2 3 Bruntál, Nový Jičín odlehčovací služby Frýdek-Místek, Ostrava chráněné bydlení 0 Frýdek-Místek raná péče 2 3 Bohumín sociálně terapeutické dílny 2 Opava kontaktní centra 0 odborné sociální poradenství 0 pečovatelská služba 0 terénní programy 0 Celkem 3 24 Věkový profil uživatelů služeb Věkové zastoupení uživatelů sociálních služeb v jednotlivých zařízeních služeb lze vysledovat z Registru poskytovatelů v situaci, která je uváděna při registraci 52. Věkový profil cílové slupiny osob s PAS je uvedený v tabulce Dolní věkovou hranicí je zpravidla věk roku, případně děti starší, v závislosti na konkrétní používané službě. Tabulka Vymezení věkového profilu služeb z Registru poskytovatelů poskytovaných osobám s PAS Služby denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře denní stacionáře Věkové rozmezí děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let) dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let) mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let) 52 Při registraci není uváděn věk jednotlivých klientů. 47 strana 28 celkem

149 denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se zdravotním chráněné bydlení kontaktní centra odborné sociální poradenství odlehčovací služby odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba raná péče raná péče raná péče sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny terénní programy starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) bez omezení věku děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let)starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) dospělí (27 64 let)mladší senioři (65 80 let)starší senioři (nad 80 let) děti kojeneckého věku (do roku)děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let) děti kojeneckého věku (do roku)děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let) děti kojeneckého věku (do roku)děti předškolního věku ( - 6 let)mladší děti (7 0 let) starší děti ( 5 let)dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let)mladší senioři (65 80 let) mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) dorost (6 8 let)mladí dospělí (9 26 let)dospělí (27 64 let) Pro získání informací o aktuální věkové skladebnosti klientů v zařízeních byly použity zdrojové údaje získané z dotazníkového šetření, které bylo realizované v rámci analýzy sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 53. Obsazenost klientů služeb ve věkových skupinách, která byla vyžadovaná u všech druhů poskytovaných služeb, je uvedená v tabulce 3..26, kde jsou uvedeny průměrné podíly klientů uvedených služeb v jednotlivých věkových skupinách. Pro analýzu profilu byly použity údaje ze všech 25 služeb, které jsou orientovány zejména na osoby s PAS. 53 Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 48 strana 28 celkem

150 Do 5 let 6-0 let - 5 let 6-20 let 2-25 let let 3-35 let let 4-50 let 5-55 let let 6-65 let let 7-75 let let více než 80 let Tabulka Věkový profil ve skupině jednotlivých druhů služeb u osob s PAS Druh služby denní stacionáře Průměr 3,64 27,68 30,36 5,04 33,67 8,20 8,40 0,67 6,50 N domovy pro osoby Průměr 25,00 9,00 9,33 9,43 3,93 20,3 5,80 7,40 se zdravotním N chráněné bydlení Průměr 25,00 25,00 25,00 2,00 3,00 N kontaktní centra Průměr 20,00 25,00 25,00 20,00 6,00 3,00 odborné sociální poradenství N Průměr 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 N odlehčovací služby Průměr 5,50 36,33 36,67 4,50 6,00 4,00 pečovatelská služba N Průměr 0,00 5,00 20,00 25,00 30,00 N raná péče Průměr 86,67 3,33 sociálně terapeutické dílny N 3 3 Průměr 0,00 0,00 20,00 25,00 0,00 7,50 0,00 5,00 5,00 5,00 N terénní programy Průměr 8,00 20,00 8,00 7,00 7,00 3,00 5,00 N Celkem Průměr 55,22 9,25 27,7 9,77 22,90 5,8 7,89 3,78 9,38 6,25 8,33 6,67 8,33 2,50 25,00 30,00 N

151 Odborné sociální poradenství má klienty věkových kategoriích rozloženy rovnoměrně, je patrný pokles u starších věkových skupin. Odlehčovací služby vykazují zvýšený podíl ve věkové skupině -20 let, kdy je potřebná pomoc rodičům těchto dětí. Sociálně terapeutické dílny mají nejvyšší věkový podíl ve skupině let, v produktivním věku klientů, kterým je pomáháno při řešení problematiky zaměstnanosti. V terénních programech se jedná o věkové skupiny 2-30 let. Věková struktura pouze osob s PAS, která byla identifikována ze strany poskytovatelů sociálních služeb v rámci dotazníkového šetření, je uvedena grafem Maximální více než 50% podíl lze zaznamenat ve věkové skupině do 5 let, kdy je porucha diagnostikována. Podíly věkových skupin průběžně klesají a kromě věkové skupiny 4-50 let je věkový profil srovnatelný s profilem cílových skupin osob s mentálním a osob s kombinovaným, do nichž jsou osoby s PAS zařazeny. Graf Věková struktura průměrného podílu osob s PAS v zařízeních sociálních služeb (%) s poruchou autistického spektra 0 0 Doplňující údaje týkající se dalších cílových skupin, jejichž součástí jsou osoby s PAS, a to průměrné podílové zastoupení osob s mentálním a kombinovaným, jsou uvedené v grafu Dotčená onemocnění se týkají všech věkových kategorií, jak je uvedeno v grafu níže. Průměrné věkové podíly zastoupené v uvedených věkových strukturách vykazují obdobný vývoj. Věková struktura klientů sociálních služeb se mění s nastupující věkovou strukturou 7-75 let, kdy dochází k výraznému nárůstu osob seniorské populace, kterou lze zařadit do cílové skupiny osob s kombinovaným. Graf Porovnání věkové struktury průměrného podílu klientů zařízení sociálních služeb v uvedených cílových skupinách (%) s mentálním s kombinovaným

152 Omezení sítě sociálních služeb poskytovaných cílové skupině osob s PAS Výskyt konkrétních charakteristik, které neumožňují službám přijmout všechny žadatele o službu, byl zjištěn dotazníkovým šetřením. Služby vybíraly z nabídnutého seznamu takové charakteristiky klientů, které by bránily jejich přijetí v souvislosti s možnostmi jejich služby 54 a jsou uvedené v souhrnné tabulce Např. osobám mimo cílovou skupinu nemůže službu poskytnout 20 služeb, z důvodu naplněné kapacity 8 služeb apod. Dokonce i kontraproduktivní je omezení osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí, což bývá komplikací právě u osob s PAS. Tabulka Důvody odmítnutí, resp. neposkytnutí sociální služby (N=25 služeb) Podíl ze Počet služeb, všech 25 Důvody pro neposkytnutí služby: které důvod případů, uvedly tedy služeb osobám mimo cílovou skupinu 20 90,9% naplněná kapacita 8 8,8% osobám mimo věkové vymezení 7 77,3% osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí 6 72,7% osobám trpícím akutní infekční nemocí 5 68,2% osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení 4 63,6% osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření 3 59,% osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé) 2 54,5% osobám s mentálním, psychickým onemocněním a zdravotním 2 54,5% takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové 50,0% intenzivní péče těhotným matkám s dětmi 50,0% osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.) 0 45,5% manželským párům 9 40,9% cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí 9 40,9% Uvádíme tabulku 3..28, v níž je uveden počet služeb a daný důvod možného odmítnutí služby v přehledné vyjádření. Z tabulky je patrné, že nejvíce odmítnutí z důvodů omezených možností služeb je u denních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním a odlehčovacích služeb. 54 Jedná se o přesnou identifikaci charakteristik, nikoliv jejich všeobecné popisování v tom smyslu, že by byly dotčenými službami uváděny všechny. Toto dokumentuje různá četnost důvodů neposkytnutí služby. 5 strana 28 celkem

153 Tabulka Důvody odmítnutí, resp. neposkytnutí sociální služby v četnostním vyjádření podle služeb, které poskytují služby osobám s PAS domovy pro osoby odborné sociálně denní chráněné odlehčovací pečovatelská raná se sociální terapeutické stacionáře bydlení služby služba péče zdravotním poradenství dílny naplněná kapacita osobám se zdravotním handicapem (např. těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé) osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení osobám trpícím akutní infekční nemocí osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče osobám s mentálním, psychickým onemocněním a zdravotním takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta osobám s drogovou, lékovou a alkoholovou závislostí (nepřeléčené), s výjimkou kouření strana 28 celkem

154 osobám s vážným psychiatrickým onemocněním projevující se agresivně a ohrožující okolí osobám vážně nemocným (onkologické, diabetické onemocnění, apod.) těhotným matkám s dětmi manželským párům osobám mimo věkové vymezení osobám mimo cílovou skupinu cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí Celkem Poskytovatelé se v souvislosti s poskytováním služeb této cílové skupině potýkají se specifickým problémy, které jsou uvedeny v tabulce Tabulka Specifické problémy z pohledu poskytovatelů služeb osobám s poruchou autistického spektra, komentář k poskytování služeb Specifické problémy při poskytování služeb Izolace osob, nemožnost navštěvovat běžná školská zařízení v místě bydliště. Malé uplatnění na trhu práce. K doprovodům někdy jeden osobní asistent nestačí. Málo odborných pedagogů i psychologů. Finanční náročnost sociální služby, finanční náročnost speciálního výcviku personálu, atypické projevy chování uživatelů na veřejnosti, které nemusejí být veřejností přijímány kladně Nedostatečná kapacita SPC pro děti s PAS. Chybějící odlehčovací služby, návazné služby chráněného bydlení Dosud neexistující chráněné bydlení pro osoby s PAS, které by bylo nastavením svých služeb a materiálním zajištěním schopno poskytovat své služby osobám s takto specifickými potřebami Některé děti s poruchami autistického spektra nechtějí přijmout školní družiny, zákonní zástupci vyhledávají pomoc denních stacionářů. Avšak někdy tato služba není vhodná pro dítě. Maminky, které mají dítě s poruchami autistického spektra, by se chtěly vrátit do zaměstnání, to ale mnohdy nelze, protože dítě vyžaduje náročnou péči. 53 strana 28 celkem

155 Pozdní diagnostika, nedostatečná informovanost rodičů o poruše autistického spektra Nedostatečné prostory a nevhodné, málo kvalifikovaných pracovníků, chybí asistenti, chybí specializovaná zařízení pro tyto osoby Osoby s PAS potřebují specifické uspořádání dne, věcí, kontaktů a specifický přístup, práce s nimi je náročná na speciální pomůcky, speciálně vyškolené pracovníky a vůbec počet pracovníků. Vyžaduje specifické uspořádání prostor - pracovního místa. Je vyšší pravděpodobnost agresivního a autoagresivního chování v případě, že tyto podmínky dodrženy nejsou. Potřebnost individuálního přístupu k těmto osobám - zajištění dostatku personálu. Specifické projevy chování - objevuje se často problémové chování (sebepoškozování, agrese, neklid) - hledání přístupu k těmto osobám, vzdělávání pracovníků v této oblasti Nedostatek respektu a pochopení vzhledem k osobním zvláštnostem. Neinformovanost veřejnosti o této problematice. Sdělení poskytovatelů upřesňující situaci v poskytování služeb podle druhu služeb, které bylo možno identifikovat, jsou uvedená v tabulce Tabulka Specifické služby pro osoby s poruchou autistického spektra denní stacionáře Nedostatečné prostory a nevhodné, málo kvalifikovaných pracovníků, chybí asistenti, chybí specializovaná zařízení pro tyto osoby Některé děti s poruchami autistického spektra nechtějí přijmout školní družiny, zákonní zástupci vyhledávají pomoc denních stacionářů. Avšak někdy tato služba není vhodná pro dítě. Občasné projevy agresivity nebo násilí Osoby s PAS potřebují specifické uspořádání dne, věcí, kontaktů a specifický přístup, práce s nimi je náročná na speciální pomůcky, speciálně vyškolené pracovníky a vůbec počet pracovníků. Vyžaduje specifické uspořádání prostor - pracovního místa. Je vyšší pravděpodobnost agresivního a autoagresivního chování v případě, že tyto podmínky dodrženy nejsou. Podmínky pro specifické problémy osob s mentálním a poruchou autistického spektra máme vytvořeny. V našem zařízení máme 9 klientů s poruchou autistického spektra z toho 2 z Rychvaldu, z Dolní Lutyně, 6 z Bohumína. tyto osoby se mnohdy potýkají se zařazením do běžné MŠ nebo ZŠ. mnohdy je zátěží pro rodiny pozdní diagnostika PAS a přetíženost SPC Žádné vážné specifické problémy chráněné bydlení Podmínky pro specifické problémy osob s mentálním a poruchou autistického spektra máme vytvořeny raná péče Maminky, které mají dítě s poruchami autistického spektra, by se chtěly vrátit do zaměstnání, to ale mnohdy nelze, protože dítě vyžaduje náročnou péči. Pozdní diagnostika, nedostatečná informovanost rodičů o poruše autistického spektra sociálně terapeutické dílny Přímo v Novém Jičíně je Praktická škola, kde lidé s poruchami autistického spektra studují. Bohužel opět chybí návaznost. Do naší služby můžeme tyto lidi přijmout, ale mají specifické potřeby, které v tuto chvíli bohužel 54 strana 28 celkem

156 vzhledem ke snížení kapacity a malým prostorům nemůžeme naplňovat. Sžití se s kolektivem sociálně terapeutické dílny (možné vzájemné konflikty) Další problémy jsou spojeny zpravidla jak s charakteristikami klientů, jimž je obtížně služby nabídnout, tak dalšími okolnostmi, které jsou uvedeny v tabulkách. Jedná se o vyjádření služeb poskytujících služby osobám s mentálním a kombinovaným, jejichž součástí jsou i osoby s PAS a jsou uvedena v tabulce Tabulka Další okolnosti související s poskytováním služeb Osoby s mentálním Osoby s kombinovaným Osoby s mentálním Klienti, kterým je obtížné službu nabídnout, případně další komentář Větší závislost zájemců na zdravotní péči (podávání léků a rehabilitace) by sebou nesla kvalifikační nároky na personál. Vzhledem k bariérám objektu nelze službu poskytnout osobám s vysokým stupněm omezení pohybu. Osobám s psychickými nemocemi, které znemožňují či významně negativně ovlivňují pobyt ve skupině. Více osobám s těžkým mentálním nebo, které neumožňuje zapojení do práce ve skupině. Fakultativní služba - doprava - dostupnost do 5 km. Osoby, které nechtějí změnit svou vlastní životní situaci, zájem o poskytování služby je spíše ze strany okolí zájemce. Snést odloučení od rodiny, úplná nesamostatnost. Osoby, které nejsou schopny žít samostatně, ale jejich zdravotní stav ani mentální stav nevylučuje, aby za svůj život nepřevzali část odpovědnosti. V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu novému a setkávat se s jinými lidmi. Osamělost zájemce, absence rodiny, bezmocnost, ztráta soběstačnosti Zájemci o službu musí spadat do cílové i věkové skupiny, nesmí být agresivní, zneužívat návykové látky. Musí dodržovat vnitřní pravidla služby. Zájemci o službu osobní asistence mají někdy velmi vysoké požadavky na četnost asistence a na osobní předpoklady osobní asistentky. V praxi by si přáli člověka "do rodiny", který bude k dispozici vždy a všude a za všech okolností. Nejčastěji z řad zájemců o službu přicházejí - rodiče s dětmi, kteří mají blíže nespecifikované problémy (tj. zatím nemají stanovené žádné diagnózy), dítě se jen vymyká nějakým běžným vzorcům chování, typickým pro daný věk a k tomu se potýká s finančními problémy (ať už celé rodiny, či se jedná o matky samoživitelky). Chybí jim finance, aby mohli dítěti tuto službu platit. Navíc šance získat pro své dítě příspěvek na péči je velmi malá, neboť dítě není zdravotně postižené jen je nějakým způsobem opožděné či znevýhodněné. Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Větší, bezbariérové prostory Aby zájemci o službu podpora samostatného bydlení v budoucnu měli vyřešeno vlastní bydlení. Zaměstnání asistenta/ů, kteří by se mohli klientům věnovat více individuálně. Finanční prostředky pro navýšení personálu, pro zajištění poskytování služby více 55 strana 28 celkem

157 uživatelům. Rozšíření kvalifikace zaměstnanců. Bezbariérovost venkovního prostředí, existence chráněných pracovních míst, spolupracující firmy v oblasti nácvikových míst - cvičebnách praxe. Zajištění dostatečné asistence v minimálně dvousměnném provozu (ráno, odpoledne, v určitých situacích i noční služba). Změna legislativy příliš úzká specifikace služeb Podpořit informovanost odborníků a lékařů o službě rané péče Propagaci, pravidelná finanční podpora na provoz, mzdy Osoby s kombinovaným Prostory pro rozšíření cílové skupiny (např. těžká sluchová vada, nevidomé osoby), dále finanční prostředky pro vyškolení pracovníků pro novou cíl. skupinu Kvalifikované pracovníky pro osoby se speciálními potřebami (hluchota, slepota) Finance na další personál, protože práce s těžce postiženými lidmi vyžaduje vyšší personální zabezpečení služby. Kapacitu ve stávajících prostorách navýšit Službu osobní asistence by bylo možné nabízet širší cílové skupině v případě, kdybychom podmiňovali, že osobní asistentky by musely být způsobilé řídit auto uživatele. V rámci dotazníkového šetření byly identifikovány také potřeby poskytovatelů v souvislosti s poskytováním služeb dotčené cílové skupině, které uvádíme v tabulce Tabulka Potřeby poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s poskytováním služeb osobám s PAS Co by poskytovatelé uvítali, aby bylo možno službu nabídnout Proškolený vstřícný personál, dobré materiální zázemí pro poskytování služby, dobrou spolupráci v místní komunitě se školským zařízením. Pravidelnou finanční podporu ze strany města, podpora motivace pracovníků, dostatečná kapacity služby, dobrá spolupráce s navazujícími službami i spolupracujícími organizacemi, školami i lékaři. Prostředky na finanční ohodnocení kvalitního personálu, jasná legislativa, dostatečné vybavení nezbytnými speciálními pomůckami, dostatek dostupného kvalitního dalšího vzdělávání pracovníků a managementu, a to včetně pravidelné supervize. Jasná pravidla financování a finanční stabilita, vytvoření sociálních služeb návazných. Uvítáme, když se podaří dítě posunout dál v jeho dovednostech či schopnostech, případně zařazení do běžné školky či školy Velmi pozitivně vnímáme "vnitřní klima" v organizaci, kdy je znát profesionalita, lidskost a motivace pracovníků působících v organizaci, zájem pracovníků poskytovat kvalitně sociální služby, což je propojeno se spokojeností uživatelů ve službě. Profesionalita a vedení zastřešují organizace, vstřícnost a podpora obce která naše služby financuje, dobrá spolupráce a vstřícnost místních institucí a služeb se kterými dobře spolupracujeme Pozitivní povědomí o poskytované službě. Spolupráce poskytovatelů rané péče s MSK. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb s podporou MSK. Spolupráce poskytovatelů rané péče v rámci celé ČR. Pokrytí všech cílových skupin službou rané péče. 56 strana 28 celkem

158 Z výzkumu potřeb - osoby s poruchou autistického spektra 55 Potřeby osob s poruchou autistického spektra jsou zejména v oblastech celého systému, který by rámoval potřeby pro osoby s PAS. Chybí zejména: - Bydlení, zejména potřeba chráněného bydlení s nastavením služeb a materiálním zajištěním pro osoby s takto specifickými potřebami. Bydlení bez pomoci rodičů je problém, co dělat v dospělosti - Personální, potřeba odborných pedagogů i psychologů, někdy jeden osobní asistent nestačí. Chybí osobní asistenti (jeden žák-jeden asistent/učitel) - Speciální pedagogická centra pro děti s PAS. - Vzdělávací služby, které by navazovaly na vzdělávání (základní, střední) - Finanční zajištění pro poskytovatele služeb pro celkovou náročnost speciálního výcviku personálu, dalšího vzdělávání pracovníků - Informovanosti s potřebou dostatečné informovanosti rodičů (problém pozdní diagnostiky) - Návazné služby pro dospělé s autismem, zejména odlehčovací služby (na týden, dva týdny), jedná se o systémový problém, složitou legislativu, jedná se o poměrně finančně náročnou službu; krizové lůžko je v současnosti finančně nedostupné - Není systémové vymezení pojmu problémové chování (Sociální služba má často tříměsíční zkušební lhůtu pro přijetí klienta a v tomto období se může přihodit řada obtížných situací, která je pak neprávem označována jako problémové chování, jedinec pak není do sociální služby přijat) - Přibližně více než polovina osob s PAS je ochotna za sociální službu i připlácet - Osoby s PAS jsou ochotny za sociální službou i dojíždět a to po více než čtvrtinách do 0 a do 20 km, desetina i více než 00 km. - Potřeby osob s PAS spojené s problematikou jejich životního způsobu ve vazbě na sociální služby jsou orientované na vybudování nějakého centra pro osoby s PAS, služby osobní asistence, chráněné bydlení, dále možnosti zaměstnání, pracovní poradenství a zprostředkování práce. Shrnutí Cílová skupina osob s PAS není samostatnou registrovanou cílovou skupinou. Síť sociálních služeb poskytovaných osobám s PAS není dostačující, bereme-li v úvahu pouze dotčenou cílovou skupinu. V obcích s POU MSK je této cílové skupině poskytováno pouze 25 služeb. Nejčastějším druhem poskytovaných služeb, které uvádí primární zaměření se na osoby s PAS, jsou denní stacionáře po dvou v POU Karviná a Třinec. Druhým nejpočetnějším druhem služby jsou domovy pro osoby se zdravotním v POU Bruntál, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm. 55 Potřeby osob s poruchou autistického spektra byly zjišťovány prostřednictvím výzkumného šetření Analýza potřeb sociálních služeb obyvatel Moravskoslezského kraje, jehož cílem bylo získat informaci o spokojenosti obyvatel se současnými sociálními službami, identifikovat chybějící služby, rovněž úroveň informovanosti o nabízených sociálních službách. Uvedené výstupy kvalitativně doplňují informace získané prostřednictvím analýzy sociálních služeb. 57 strana 28 celkem

159 Věková struktura klientů sociálních služeb zaměřených na osoby s PAS vykazuje maximální více než 50% průměrný podíl ve věkové skupině do 5 let, kdy je porucha diagnostikována. Průměrné podíly klientů v dalších věkových skupinách průběžně klesají. Kromě věkové skupiny 4-50 let je věkový profil srovnatelný s profilem cílových skupin osob s mentálním a osob s kombinovaným, v nichž se osoby s PAS často vyskytují. V poskytování služeb osobám s PAS se mohou vyskytovat překážky související s možnostmi služeb. Osobám mimo cílovou skupinu nemůže službu poskytnout 20 služeb, dále z důvodu naplněné kapacity 8 služeb. Kontraproduktivní je omezení poskytnutí služeb osobám s vážným psychiatrickým onemocněním, kteří se mohou projevovat agresivně a ohrožovat své okolí, což bývá komplikací právě u osob s PAS. Většina zařízení sociální péče totiž má ve vylučujících kritériích pro převzetí do péče stanoveno, že žadatel nesmí trpět závažnou duševní chorobou. Pro cílovou skupinu chybí pracovní příležitosti na chráněném a otevřeném trhu práce, možnosti speciálních vzdělávacích aktivit, zejména je pociťovaná potřeba odborných pedagogů, rovněž psychologů. Optimální situace by bylo jeden žák-jeden asistent/učitel. Cílové skupině chybí rovněž bydlení, zejména chráněné bydlení s nastavením služeb a materiálním zajištěním pro osoby s takto specifickými potřebami. Pro poskytovatele sociálních služeb této cílové skupině chybí další vzdělání pracovníků ve smyslu zvýšení odbornosti při práci s lidmi s PAS Senioři a osoby se zdravotním se specifickými potřebami Jedná se o cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb, jimiž jsou senioři a osoby se zdravotním bez přístřeší, bez příjmu, se závislostí na alkoholu, případně návykových látkách. 56 Těmto osobám mohou být dle zákona o sociálních službách nabídnuty následující služby: - 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství, - 39 Osobní asistence, - 40 Pečovatelská služba, - 4 Tísňová péče, - 43 Podpora samostatného bydlení, - 44 Odlehčovací služby, - 45 Centra denních služeb, 56 Pro cílovou skupinu osoby se zdravotním se jedná zejména o : 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství, 39 Osobní asistence, 40 Pečovatelská služba, 4 Tísňová péče, 42 Průvodcovské a předčitatelské služby, 43 Podpora samostatného bydlení, 44 Odlehčovací služby. 45 Centra denních služeb, 46 Denní stacionáře, 47 Týdenní stacionáře, 48 Domovy pro osoby se zdravotním, 50 Domovy se zvláštním režimem, 5 Chráněné bydlení, 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, 54 Raná péče, 55 Telefonická krizová pomoc, 56 Tlumočnické služby, 57 Azylové domy, 58 Domy na půl cesty, 59 Kontaktní centra, 60 Krizová pomoc, 60a Intervenční centra, 63 Noclehárny, 64 Služby následné péče, 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním, 67 Sociálně terapeutické dílny, 70 Sociální rehabilitace. 58 strana 28 celkem

160 - 46 Denní stacionáře, - 47 Týdenní stacionáře, - 48 Domovy pro osoby se zdravotním, - 50 Domovy se zvláštním režimem, - 5 Chráněné bydlení, - 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, - 55 Telefonická krizová pomoc, - 57 Azylové domy, - 58 Domy na půl cesty, - 59 Kontaktní centra, - 60 Krizová pomoc, - 60a Intervenční centra, - 63 Noclehárny, - 64 Služby následné péče, - 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním, - 67 Sociálně terapeutické dílny, - 70 Sociální rehabilitace. Pro potřeby analýzy sítě sociálních služeb určených této cílové skupině byla definice osob se specifickými potřebami redefinována. Cílová skupina, jíž jsme se zabývali, byla vymezena doprovodnými jevy, které tvoří základní charakteristiku cílové skupiny, a to stav bez přístřeší, bez příjmu, se závislostí na alkoholu, případně na návykových látkách. Do takto vymezené cílové skupiny spadají podskupiny vymezené v Registru poskytovatelů a to osoby bez přístřeší, osoby užívající návykové látky nebo ohroženy užíváním návykových látek a osoby vedoucí rizikový způsob života. U takto vymezených cílových skupin byl zkoumán vztah mezi seniorským věkem, případně výskytem zdravotního postižení. Následně byl zkoumán stav sítě sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním, kdy byla zkoumána otevřenost zařízení sociálních služeb poskytovaných těmto cílovým skupinám vůči výše uvedeným doprovodným charakteristikám (osoby bez přístřeší, bez příjmu, se závislostí na alkoholu, případně návykových látkách). Počet osob náležejících seniorské populaci v rámci MSK je uveden v tabulce Následně je uvedeno věkové rozložení osob se zdravotním v tabulce 3..34, která je podkladem pro výpočet osob se zdravotním v seniorském věku. Je použita věková struktura osob se zdravotním v ČR Jiné údaje, např. údaje o osobách se zdravotním v krajích ČR, tedy i v MSK, k dispozici nejsou Údaje jsou převzaty z publikace: Novák, Jaroslav, Kalnická, Vladimíra. Šetření zdravotně postižených osob zaplnilo další bílé místo na mapě české statistiky. Český statistický úřad, Praha Výzkum byl proveden u souboru 548 praktických lékařů, kteří vyplnili dotazníky u 0645 osob. Jiné obdobné šetření provedeno nebylo. Poznamenáváme, že toto šetření se nezabývalo problematikou spojenou se sociálními službami. Dostupná na: 59 strana 28 celkem

161 Tabulka Věková struktura seniorů v MSK Věk Počet mužů Počet žen Celkem v r Celkem Zdroj: ČSÚ Tabulku uvádíme úplnou, jsou v ní zvýrazněné řádky věkových skupin nad 60 let. Odtud získáváme podíl pro odhad velikosti osob se zdravotním nad 60 let, jichž je přibližně 30 %, jak je uvedeno v tabulce strana 28 celkem

162 Tabulka Věková struktura zdravotně postižených osob v ČR podle pohlaví 58 Věková skupina Odhad počtu postižených v populaci Počet obyvatel k Podíl postižených v populaci (%) Muži , , , , , ,02 Celkem ,76 Ženy , , , , , ,32 Celkem ,98 Celkem M+Ž , , , , , ,88 Celkem 05548* ,87 * V celku je zahrnuto i 627 osob, u kterých nebyl uveden věk. Zdroj: ČSÚ Odhadovaný počet osob se zdravotním v okresech MSK je uveden v tabulce Podle odhadu je nejvíce osob v okresu Ostrava město. Naopak nejméně v okresu Bruntál. 58 Údaje jsou převzaty z publikace: Novák, Jaroslav, Kalnická, Vladimíra. Šetření zdravotně postižených osob zaplnilo další bílé místo na mapě české statistiky. Český statistický úřad, Praha Výzkum byl proveden u souboru 548 praktických lékařů, kteří vyplnili dotazníky u 0645 osob. Jiné obdobné šetření provedeno nebylo. Poznamenáváme, že toto šetření se nezabývalo problematikou spojenou se sociálními službami. Dostupná na: 6 strana 28 celkem

163 Krnov Město Albrechtice Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vítkov Vratimov Vrbno pod Pradědem Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Fulnek Havířov Hlučín Horní Benešov Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře MSK CELKEM Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Tabulka Odhadovaný počet osob se zdravotním v okresech MSK V tom okresy Odhadovaný počet osob se zdravotním (0 %) Upřesnění počtu seniorů se zdravotním v obcích s POU MSK je uvedeno v tabulce Podle odhadu je nejvíce osob v POU Ostrava město. Naopak nejméně v POU Vratimov. Tabulka Odhadovaný počet seniorů se zdravotním POU MSK 59 Celkem (30 % z populace seniorů) Tabulka Odhadovaný počet seniorů se zdravotním POU MSK - pokračování Síť sociálních služeb zaměřená na specifické charakteristiky V tabulkách níže jsou uvedené služby poskytované zejména těm skupinám, v nichž osoby se specifickými potřebami jsou jejich součástí. Jedná se o osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rovněž o seniory a osoby se zdravotním. 59 Odhad je počítán z populace seniorů MSK, z nichž odhadujeme třetinu jako osoby - senioři se zdravotním. Odhad počtu seniorů v POU MSK vychází s 5% zastoupení seniorů v populaci MSK, je uveden rovněž ve zprávě Sociodemografická analýza MSK. 62 strana 28 celkem

164 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Odhadovaný počet osob ohrožených sociálním vyloučením a osob bez přístřeší v rámci MSK je uveden v tabulce Podle odhadu je nejvíce osob ohrožených sociálním vyloučením a osob bez přístřeší v okresu Ostrava město. Naopak nejméně v okresu Bruntál. Tabulka Odhadovaný počet osob ohrožených sociálním vyloučením a osob bez přístřeší V tom okresy CELKEM Odhadovaný počet osob 60 ohrožených sociálním vyloučením a osob bez přístřeší (Celkem 3 %) Služby této cílové skupině jsou nabízeny v lokalitách MSK uvedených v tabulkách a včetně jejich počtu, rovněž v grafu 3... Osobám bez přístřeší jsou nejčastěji poskytované sociální služby typu azylových domů, jichž je 28. Poté následuje 4 nocleháren a nízkoprahových denních center. Celkový počet služeb poskytovaný osobám bez přístřeší je na území MSK 79. Tabulka Služby poskytované osobám bez přístřeší v POU MSK POU Počty služeb Ostrava 26 Frýdek-Místek 0 Opava 0 Karviná 9 Havířov 4 Kopřivnice 4 Třinec 4 Český Těšín 3 Krnov 3 Bohumín 2 Bruntál 2 Frenštát pod Radhoštěm Orlová Celkem Ze sčítání ČSÚ zveřejněného dne vyplývá dle bezdomovcu-kteri-vyuzivaji-sluzeb-azylovych-domu/84262, že, v Moravskoslezském kraji žije cca 2574 osob bez domova, což je 2 % populace MSK. Podle údajů společnosti GAC (Gabal analysis and consulting) žije v rámci MSK přibližně jedno procento osob ohrožených sociálním vyloučením. Sečtením obou procent lze odhadnout podíl odpovídající cílové skupině 3 %. Jedná se o odhad a takto je třeba číselné údaje chápat. Upřesnění situace osob bez domova by vyžadoval specifický výzkum, zejména etnografický. 63 strana 28 celkem

165 Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Krnov Opava Orlová Ostrava Třinec Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Graf 3.. Služby poskytované osobám bez přístřeší azylové domy noclehárny nízkoprahová denní centra odborné sociální poradenství terénní programy sociální rehabilitace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi chráněné bydlení domy na půl cesty domovy pro seniory Nejčastějším druhem poskytované služby pro osoby bez přístřeší jsou na území MSK azylové domy. Těch je nejvíce v POU Ostrava. Poté následují noclehárny, kterých je také nejvíce na území POU Ostrava, viz tabulka Tabulka Služby poskytované osobám bez přístřeší podle druhů a působnosti v POU POU osoby bez přístřeší Celkem azylové domy domovy pro seniory domy na půl cesty chráněné bydlení druh služby podrobně nízkoprahová denní centra noclehárny odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace terénní programy strana 28 celkem

166 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava - město Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Krnov Opava Orlová Ostrava Třinec Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji POU osoby bez přístřeší Celkem azylové domy domovy pro seniory domy na půl cesty chráněné bydlení druh služby podrobně nízkoprahová denní centra noclehárny odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace terénní programy Celkem Odhadovaný počet osob závislých na návykových látkách v MSK je uveden v tabulce Nejvíce těchto osob je na území okresu Ostrava město. Naopak nejméně jich je v okresu Nový Jičín. Tabulka Odhadovaný počet osob závislých na návykových látkách V tom okresy CELKEM Odhadovaný počet osob závislých na návykových látkách 2432,2 973, , 52 5,2 772,4 3335,8 ( %) 6 Pro osoby ohrožené závislostí jsou nejčastějším druhem poskytované služby odborné sociální poradenství a služby následné péče. Nejvíce těchto služeb je na území POU Ostrava, viz graf 3..2 a tabulka Využívané jsou také terénní programy a kontaktní centra. 6 Zdroj: Krajská hygienická stanice MSK; ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 23/ strana 28 celkem

167 Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Havířov Karviná Kopřivnice Krnov Opava Orlová Ostrava Třinec Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Graf Sociální služby poskytované osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách služby následné péče odborné sociální poradenství 7 7 terénní programy kontaktní centra 6 6 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež azylové domy 3 3 noclehárny nízkoprahová denní centra 2 2 terapeutické komunity telefonická krizová pomoc sociální rehabilitace chráněné bydlení domovy pro osoby se zdravotním Celkově je osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách na území MSK poskytováno 4 služeb. Nejvíce těchto služeb se nalézá na území POU Ostrava, viz tabulka Tabulka Služby poskytované osobám ohroženým závislostí podle druhů a působnosti v POU POU Osoby ohrožené závislostí Celkem druh služby azylové domy podrobně domovy pro osoby se zdravotním chráněné bydlení kontaktní centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny strana 28 celkem

168 odborné sociální poradenství služby následné péče sociální rehabilitace telefonická krizová pomoc terapeutické komunity terénní programy Celkem Mezi služby, které jsou nejčastěji poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života podle druhů, patří odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. poté následují terénní programy, viz graf Počet těchto služeb převažuje na území POU Ostrava, a to počtem 9 poskytovaných služeb, viz tabulka Graf Sociální služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy odborné sociální poradenství 4 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 terénní programy 9 azylové domy 6 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 domovy pro seniory 4 sociální rehabilitace nízkoprahová denní centra 2 2 služby následné péče noclehárny domy na půl cesty Osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, je celkově na území MSK poskytováno 58 služeb. Nejvíce těchto služeb je na území POU Ostrava, poté následuje POU Karviná, viz tabulka strana 28 celkem

169 Tabulka Služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života podle druhů a působnosti v POU POU osoby vedoucí rizikový způsob života Bohumín Bruntál Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Karviná Kopřivnice Krnov Opava Orlová Osoblaha Ostrava Třinec Celkem azylové domy domovy pro seniory domy na půl cesty nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a druh služby podrobně mládež noclehárny odborné sociální poradenství služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace terénní programy Celkem

170 Seniorům, jako cílové skupině uváděné sociálními službami jako hlavní, jsou nejčastěji poskytované domovy pro seniory, jichž je 60. Poté následuje 56 pečovatelských služeb, 7 odlehčovacích služeb a 2 služeb osobní asistence Další možnosti jsou uvedené v grafu Graf Počet sociálních služeb v MSK zaměřených na seniory (hlavní cílová skupina) domovy pro seniory pečovatelská služba odlehčovací služby osobní asistence domovy se zvláštním režimem denní stacionáře sociálně aktivizační služby pro seniory centra denních služeb týdenní stacionáře tísňová péče telefonická krizová pomoc sociálně terapeutické dílny nízkoprahová zařízení pro děti a mládež domovy pro osoby se zdravotním azylové domy Nejvíce domovů pro seniory je situováno v POU Ostrava, dále v POU Opava a Karviná. Nejvíce pečovatelských služeb je opět v POU Ostrava, následují POU Opava, Frýdek-Místek a Karviná. Služby této cílové skupině jsou nabízeny v dalších obcích s POU uvedených v tabulce včetně jejich počtu.

171 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vratimov Vrbno pod Pradědem Tabulka Druhy služeb poskytované seniorům v POU MSK POU Celkem azylové domy centra denních služeb denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež odlehčovací služby

172 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek- Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Osoblaha Ostrava Příbor Rýmařov Studénka Třinec Vratimov Vrbno pod Pradědem Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji POU Celkem osobní asistence pečovatelská služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny telefonická krizová pomoc tísňová péče týdenní stacionáře Celkem strana 28 celkem

173 Osobám se zdravotním jako cílové skupině uváděné sociálními službami jako hlavní jsou nejčastěji poskytované sociální služby typu domů se zdravotním, jichž je 5. Poté následují 3 služby osobní asistence a po dvou pečovatelské služby a odborné sociální poradenství, konkrétní hodnoty jsou uvedeny v grafu Graf Služby poskytované osobám se zdravotním jako hlavní cílové skupině domovy pro osoby se zdravotním 5 osobní asistence 3 pečovatelská služba odborné sociální poradenství denní stacionáře sociálně aktivizační služby pro odlehčovací služby chráněné bydlení domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory centra denních služeb Nejvíce služeb poskytované osobám se zdravotním se nachází v POU Opava (6 poskytovaných služeb). Shodný počet služeb nabízejí POU Ostrava a Třinec a to po třech službách. Tabulka Služby poskytované osobám se zdravotním jako hlavní cílové skupině podle druhů a působnosti v POU POU Bruntál Hlučín Karviná Kopřivnice Město Albrechtice Nový Jičín Opava Orlová Ostrava Třinec Celkem centra denních služeb denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním domovy pro seniory

174 domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení odborné sociální poradenství odlehčovací služby osobní asistence pečovatelská služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním Celkem Síť sociálních služeb dle výzkumného šetření Cílová skupina osob se specifickými problémy, jak byla vymezena v úvodní části této kapitoly, není registrovanou cílovou skupinou, proto není možné analyzovat tuto skupinu prostřednictvím Registru poskytovatelů. Pro analýzu sociálních služeb poskytujících služby cílové skupině osob se specifickými problémy bylo použito výzkumné šetření zaměřené na analýzu sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 62. V něm byl položen dotaz na upřesnění problémů týkajících se poskytování předmětných služeb cílové skupině osob se specifickými problémy. Tímto způsobem byl získán specifický výzkumný soubor 74 služeb, který je zaměřen nejvíce na cílovou skupinu osob se specifickými problémy. Pro získání specifických údajů spojených např. s kapacitou služeb a dalšími okolnostmi bude používán, pokud nebude upřesněno jinak, tento výzkumný soubor. Nejvíce služeb je poskytovaných pečovatelskou službou, jichž je. Dále se jedná o služby azylové domy a domovy pro seniory, jichž je po sedmi. Další služby jsou uvedené v grafu Ve výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb MSK. Jednotkou analýzy byla poskytovaná sociální služba na území MSK. 73 strana 28 celkem

175 Graf Sociální služby poskytované cílové skupině osoby se specifickými problémy pečovatelská služba domovy pro seniory azylové domy 7 7 odborné sociální poradenství nízkoprahová denní centra 6 6 terénní programy noclehárny 5 5 odlehčovací služby 4 domovy se zvláštním režimem denní stacionáře 3 3 sociální rehabilitace sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se osobní asistence kontaktní centra domy na půl cesty centra denních služeb sociálně terapeutické dílny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež chráněné bydlení domovy pro osoby se zdravotním V tabulce jsou uvedené služby poskytované osobám se specifickými problémy podle druhů a působnosti v POU. Po dvou pečovatelských službách jsou v POU Ostrava a Frýdek-Místek. Následují azylové domy a domovy pro seniory, dva v POU Bruntál, Kopřivnice, Třinec, jeden v Havířově. Další možnosti jsou uvedené v tabulce. 74 strana 28 celkem

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020. ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020. ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Evropské fondy využité příležitosti při rozvoji IDS Moravskoslezského kraje ODIS EU funds: Moravian-Silesian

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - E Aktualizační úložiště INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je nově zpracovanou přílohou ke Studii

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Písek Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více