VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1."

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1

2 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno Adresa školy: Havířská 1141, Kladno, PSČ Právní forma: Zřizovatel školy: Právní subjekt Středočeský kraj Typ školského zařízení: Vyšší odborná škola Akreditace prodloužení Kód a název vzdělávacího programu: Délka vzdělávacího programu: Vyučovací jazyk: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky český Forma vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Certifikace: Označení absolventa: denní vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa diplomovaný specialista (DiS.) 2

3 OBSAH 1 PROFIL ABSOLVENTA CÍLE OBORU VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLEČENSKÁ POTŘEBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ORGANIZACE VÝUKY USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ ABSOLUTORIUM METODICKÉ POSTUPY POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ UČEBNÍ PLÁN PRACOVIŠTĚ, KDE JE REALIZOVÁNA ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE PŘEVODNÍ TABULKA PRO VŠEOBECNÉ SESTRY MODULOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VOŠ CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK ETIKA FILOZOFIE PRÁVO VE VZTAHU K OŠETŘOVATELSTVÍ MANAGEMENT EKONOMIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY PEDAGOGIKY A EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ SOCIOLOGIE ANATOMIE FYZIOLOGIE PATOLOGIE BIOFYZIKA MIKROBIOLOGIE A IMUNOLOGIE BIOCHEMIE HEMATOLOGIE GENETIKA FARMAKOLOGIE VÝŽIVA A DIETETIKA KLINICKÁ PROPEDEUTIKA RADIOLOGIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA ODBORNÁ LATINSKÁ TERMINOLOGIE INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ ABSOLVENTSKÝ SEMINÁŘ PRVNÍ POMOC TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A POTŘEBY ČLOVĚKA OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ

4 3.37 KOMUNITNÍ PÉČE REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V INTERNÍCH OBORECH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V CHIRURGICKÝCH OBORECH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DÍTĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O NEMOCNÉ S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V NEUROLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S ONKOLOGICKÝMI CHOROBAMI PALIATIVNÍ PÉČE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O SENIORY OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V OFTALMOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V OTORINOLARYNGOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V DERMATOVENEROLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE VE STOMATOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE ODBORNÁ PRAXE ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU VYBAVENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKOU ŠKOLNÍ KNIHOVNA PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VYJÁDŘENÍ PROFESNÍ ORGANIZACE A ÚŘADU PRÁCE

5 1 Profil Absolventa 1.1 Cíle oboru vzdělávání Cílem oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči. I. Cíle studijního a vzdělávacího programu 1. Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvalifikace k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit ve zdraví i nemoci, v souladu se strategií Zdraví pro všechny v 21. století. 2. Cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu k Evropské strategii Světové zdravotnické organizace (dále jen SZO) pro vzdělávání všeobecných sester v interdisciplinárním a multiprofesním pojetí, v účasti na rozhodovacích procesech, v přejímání odpovědností spojených s vedením týmu. Cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup jednotlivce k poskytovatelům zdravotní péče. 3. Cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup jednotlivce k poskytovatelům zdravotní péče. 4. Cíle týkající se získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka, k oprávnění výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 5. Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání. 6. Uvedené cíle jsou uplatňované v souladu se zněním zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání včetně jeho změn a dodatků, dále se zněním vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a vyhláškou č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Obsah oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra se řídí Metodickým pokynem k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijni obor všeobecná sestra zveřejněným ve Věstníku MZ ČR částka 6/2008 Sb. II. Cíle studia studijního a vzdělávacího programu 1. Cíle týkající se přímého vztahu k jednotlivci, rodině a komunitě 1.1. Absolvent/ka je schopen/a samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením a 5

6 umírajícím), rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd, informačních systémů aj.) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) poskytnout a zajistit všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. Tato péče směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací. V případě nevyléčitelně nemocných a umírajících je nedílnou součástí péče projevení úcty, podpory a doprovázení Absolvent/ka je schopen/a samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství, která se týká: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí dokáže zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost. 2. Cíle týkající se rozvoje profese všeobecné sestry 2.1. Absolvent/ka je schopen/a na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení všeobecné sestry ve společnosti Absolvent/ka zná aktuální stav rozvoje ošetřovatelské praxe u nás i v zahraničí a je schopen/a kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje v ošetřovatelství včetně kompetencí sester při realizaci ošetřovatelské péče, výkonů a činností Absolvent/ka je schopen/a v oblasti ošetřovatelství provádět výzkumnou činnost (nebo se na ní podílet) a je schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své práci. 3. Cíle týkající se jednotlivých úrovní a oblastí systému péče o zdraví 3.1. Absolvent/ka se orientuje v právním rámci, který upravuje poskytování zdravotní a sociální péče a kompetence státní správy v oblasti organizace systému zdravotních a sociálních služeb Absolvent/ka chápe úlohu SZO ve světě a v Evropě. Zná výkonné orgány a administrativu Evropské unie (dále jen EU) a její úkoly ve vztahu k členským státům, respektuje direktivy a doporučení EU týkající se zdravotní a sociální politiky v členských zemích. 6

7 1.2 Profil absolventa studijního a vzdělávacího programu Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester, tj. profesní kompetence všeobecných sester, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které všeobecná sestra plní a vycházejí z platné legislativy ČR. Všeobecné sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením. Činnost všeobecných sester, které odpovídají za ošetřovatelskou péči, zahrnuje péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích. Profese všeobecné sestry zahrnuje čtyři základní oblasti kompetencí: nezávislé/autonomní závislé/kooperativní kompetence všeobecné sestry v oblasti výzkumu a vývoje kompetence všeobecné sestry v oblasti řízení ošetřovatelské péče. 1. Autonomní / nezávislé kompetence všeobecných sester 1.1. Uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s onemocněním Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v souladu s právními předpisy a standardy Identifikuje potřeby pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společensko-kulturní a duchovní změněné nebo vzniklé v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti Vykonává ošetřovatelské intervence a další opatření nebo jejich vykonání zajišťuje prostřednictvím jiného člena týmu, případně jejich zajištění iniciuje Vyhodnocuje výsledky a účinnost provedených opatření a modifikuje další ošetřovatelský plán Podpora zdraví a prevence vzniku onemocnění Sleduje jednotlivce, rodiny a komunity, o které pečuje z celkového hlediska, bere v úvahu prostředí, ve kterém žijí a jejich způsob života. Zjišťuje všechny dostupné zdroje (lidské a jiné), které jsou nutné pro zvládnutí rizik a péče a využívá je Určuje opatření, která podporují zdraví nebo prevenci onemocnění a která mohou realizovat samotní jednotlivci, rodiny a skupiny nebo s pomocí jiných osob Vysvětluje jednotlivcům, rodinám a skupinám, jak mohou sami své prostředí a životní styl ovlivnit, nebo jim doporučí, jak je změnit. 7

8 1.2.4.Motivuje jednotlivce, rodiny a skupiny k tomu, aby změnili v případě potřeby svůj životní styl Podílí se na vyhodnocování výsledků provedených opatření nebo sama toto vyhodnocení provádí Zdravotní výchova a poskytování informací Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit Organizuje a účastní se kampaní na podporu zdraví a prevence a hodnotí výsledky těchto programů Podílí se na vzdělávání ošetřovatelského personálu a jiných pracovníků ve zdravotnictví Podílí se na kvalifikačním a postkvalifikačním vzdělávání zdravotnických pracovníků. 2. Kooperativní / závislé kompetence sester 2.1 Respektuje role jednotlivých profesionálů při koordinaci a plnění odborných úkolů v multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu, zachovává a posiluje vzájemný partnerský vztah a podílí se na všech společných opatřeních v zájmu zdraví pacienta/klienta. 2.2 Provádí vyšetření a léčebná opatření, která indikuje lékař. 2.3 Zná a dodržuje hranice svých rolí a kompetencí a pokud je to nutné, požádá o spolupráci kompetentní odborníky. 3. Kompetence sester ve výzkumu a vývoji v oblasti ošetřovatelství 3.1 Kriticky reviduje svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívá výsledky výzkumu. 3.2 Získává nové vědomosti tím, že se podílí na výzkumné práci v oblasti ošetřovatelství nebo výzkum sama provádí a k tomu využívá všech dostupných informačních zdrojů. 3.3 Podílí se na výzkumu v multidisciplinárním týmu. 3.4 Podílí se systematicky a nepřetržitě na programech zajišťování kvality celkové péče. 3.5 Usiluje o svůj další odborný růst v rámci postgraduálního a kontinuálního celoživotního vzdělávání. 4. Kompetence sester v oblasti řízení ošetřovatelské péče 4.1 Rozezná rizika pro zdraví spadající do oblasti ošetřovatelské péče a provádí nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik. 4.2 Pracuje ve skupinách, kontroluje pracovní tým a kooperuje s jinými odborníky. 4.3 Při výkonu svých činností sleduje jejich efektivitu a náklady. 4.4 Vzdělává, kontroluje a hodnotí podřízené pracovníky. 4.5 Efektivně ovládá nové informační a komunikační technologie. 4.6 Účastní se rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení, které se týkají ošetřovatelství. Všechny tyto úkoly musí být plněny v souladu s platnými právními normami, etickými principy a profesními standardy, které platí pro sestry odpovídající za všeobecnou ošetřovatelskou péči ve státě, v němž svoji profesní činnost vykonávají. 8

9 1.3 Podmínky kvalifikačního vzdělávání: 1. Vstupní podmínky Podmínky k přijetí do vzdělávacího programu 1.1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a středoškolské vzdělání maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na vyšší odbornou školu a splnil/a podmínky přijímacího řízení vyšší odborné školy Jeho/její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium, které jsou v souladu s vyhláškou č. 224/2007 Sb. novelizovanou nařízením vlády č. 211/2010. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče: Zdravotně způsobilými pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických; prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických; přecitlivělostí na alergizujíci látky používané při praktickém vyučování; prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity; závažnými duševními nemocemi a poruchami chování Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou. 2. Průběžné podmínky Povinnosti, které musí student/ka splnit v průběhu studia určují: - vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy. 3. Výstupní podmínky, ukončování studia Způsob a podmínky kontroly studia a ukončení studia vymezují: - vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy. 3.1 Podmínkou uzavření studia je dosažení cílů studijního a vzdělávacího programu a splnění předepsaných studijních povinností do doby dané maximální možnou délkou studia. 3.2 Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, které se skládá z: obhajoby absolventské práce teoretické zkoušky z předmětů: -ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství) - ošetřovatelství v klinických oborech - humanitní vědy (psychologie, pedagogika, etika v ošetřovatelství) 9

10 zkoušky z cizího jazyka 1.4 Možnosti uplatnění absolventa Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná setra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Jsou připraveni: - podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí - zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, - provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně - hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické, - provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně drénů, - provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachu močového měchýře, - provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, - zavádět nasogastrickou a jejunální sondu pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně - aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, - provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni pod odborným dohledem lékaře: - aplikovat nitrožilně krevní deriváty, - spolupracovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřovat pacienty / klienty v průběhu aplikace a při jejím ukončení. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou dále připraveni: - pracovat se zdravotnickou technikou, uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, - podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, - podílet se na výzkumných šetřeních a sběru informací, - dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, - dodržovat pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností všeobecné sestry a jiných zdravotnických pracovníků, - jednat v duchu etiky ošetřovatelské péče a s vědomím sociální, kulturní i multikulturní a duchovní dimenze povolání, - chápat význam zdraví pro jedince i společnost i podíl a roli pacienta, klienta a zdravotníka při upevňování zdraví, - respektovat osobnost a důstojnost pacienta, klienta a jeho práva, - poskytovat ošetřovatelskou péči pacientům, klientům z odlišného sociokulturního prostředí, jednat s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností, - usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat hospodárně a ekologicky, - chránit a upevňovat své zdraví, umět se vyrovnat s náročností povolání, čelit stresu a syndromu vyhoření, 10

11 - využívat efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a komunikační technologie i znalost cizích jazyků, - usilovat o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání všeobecné sestry. Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra. Absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. 11

12 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Záměr rozvoje školy a odůvodnění vzdělávacího programu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická je jedinou školou zdravotnického zaměření v kladenském regionu a byla první Vyšší odbornou zdravotnickou školou ve Středočeském kraji. Šedesátiletá tradice, dobrá pověst a uplatnitelnost absolventů na trhu práce je rozhodující pro její další rozvoj odpovídající vzdělávání zdravotníků nelékařských profesí v zemích EU a uspokojování společenských potřeb. SZŠ a VOŠZ Kladno, se stává školou komunitní, nabízející celoživotní vzdělání všem skupinám obyvatel v oborech zdravotní a sociální činnosti. Má akreditaci MŠMT k provádění kurzů Zdravotník zotavovacích akcí a Masér s působností mimo oblast zdravotnictví. SZŠ a VOŠZ Kladno byla jednou z prvních škol ve Středočeském kraji, která otevřela vyšší odborné studium postupně v pěti oborech vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná porodní asistentka, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči a Diplomovaný fyzioterapeut. Absolventi neměli problém s pracovním uplatněním. V souladu se směrnicemi EU na vzdělání zdravotníků nelékařských profesí byly uvedené obory, kromě oboru Diplomovaná všeobecná sestra zrušeny a zařazeny do studijních programů vysokých škol či specializačního vzdělání. SZŠ a VOŠZ Kladno má mnoholeté zkušenosti s výukou ve vyšším odborném studiu, v současné době i s výukou studujících bakalářského studia fyzioterapie FTVS UK Praha, proto je žádoucí zachování oboru Diplomovaná všeobecná sestra na této škole. 2.2 Společenská potřeba vzdělávacího programu Středočeský kraj s celkovým počtem obyvatel (k ) je po Praze i krajem s nejvyšším počtem obyvatel. Město Kladno je největším městem v kraji nejen rozlohou, ale zejména počtem obyvatel, kterých je téměř V posledních letech je vývoj v počtu obyvatel ve Středočeském kraji zdaleka nejpříznivější ze všech českých krajů. Od roku 2000 se celkový počet jeho obyvatel zvýšil o více než 4%. Pozitivní vývoj v demografické oblasti je dobrým předpokladem pro pozitivní vývoj i v oblasti ekonomické a sociální.vliv na růst obyvatel Středočeského kraje má především vysoká hodnota přírůstku stěhováním, zároveň ale dochází k pozitivnímu vývoji i v oblasti přirozené měny obyvatelstva. Mimo jiné také proto, že se do kraje v rámci probíhajícího procesu suburbanizace stěhuje ve velké míře obyvatelstvo z Prahy. Podle statistických zjištění vykazují celostátně dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti u všech kategorií vzdělání zdravotnické obory. Společenská potřeba zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zvyšuje mimo jiné i proto, že se zvyšuje věkový průměr obyvatel a s ním stoupající škála různých onemocnění a díky moderním léčebným zákrokům se prodlužuje délka života u chronicky nemocných. Stále více zdravotníků se uplatní zařízeních sociálních služeb, odděleních následné péče apod. 12

13 Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra poskytne uchazečům možnost získání profesně orientovaného vzdělání v oblasti ošetřovatelské péče. Po jeho absolvování se zájemci uplatní ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, mohou se dále vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci a specializaci. Obor je otevřen všem uchazečům po absolvování jakékoliv střední školy s maturitou. 2.3 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry - všeobecného ošetřovatele jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Program splňuje požadavky právních dokumentů ČR a směrnic EU na odbornou teoretickou a praktickou přípravu všeobecných sester. Absolvování vzdělávacího programu vede k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. Cílem realizace vzdělávacího programu je příprava studentů k výkonu činností, které provádí všeobecná sestra v rámci své odborné způsobilosti bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na základě indikace lékaře a pod odborným vedením lékaře. V průběhu realizace vzdělávacího programu je nutné vést studeny k vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Studenti musí být vedeni k odpovědnosti za kvalitu své práce, k empatii, altruismu a angažovanosti ve prospěch pacientů, klientů, k dodržování bezpečných pracovních postupů, k ekologickému a ekonomickému chování. Jsou vzděláváni tak, aby získali lásku k povolání a pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, aby byli připraveni se celoživotně vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důraz se klade na vytváření pozitivního vztahu studentů k vlastnímu zdraví a k vědomí významu prevence nemoci. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnic EU. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, ošetřovatelství ve vztahu ke všeobecnému a specializovanému lékařství, ke všeobecné a specializované chirurgii, k péči o dítě a pediatrii, péči o ženu, matku a dítě, duševnímu zdraví a psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii, domácí a primární péče a profesní etika. Dále vybrané sociální disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, jakož i vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, a které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Jedná se např. o psychologii a komunikaci, sociologii, právo, problematiku národnostních menšin a multikulturního a transkulturního ošetřovatelství, edukaci pacientů. Studenti se rovněž seznámí s vybranými výzkumnými metodami používanými v ošetřovatelství. Odborné vzdělání sestry prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biofyziky, biochemie, radiologie, farmakologie, epidemiologie a hygieny) a základů managementu. 13

14 Vzdělávání zahrnuje i vzdělávání studentů v cizím jazyce včetně základů latinského jazyka. Cílem vzdělávání studentů v cizím jazyce je dosáhnout, v návaznosti na předchozí jazykové vzdělání na střední škole takové úrovně jazykových znalostí a dovedností, která odpovídá stupni B2 (C1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a zároveň je připravit i pro užívání jazyka v typických řečových situacích při poskytování ošetřovatelské péče pacientům, klientům neovládajícím český jazyk, k využívání cizího jazyka pro studijní účely, popř. pro studijní pobyt nebo práci v zahraničí. Vzdělávání v latinském jazyce je zaměřeno na osvojení základní medicínské terminologie nezbytné pro studium a porozumění odborné komunikaci. Program rozvíjí počítačovou gramotnost studentů. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích má především aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení studentů se speciálními programy pro zdravotnictví, na jejich využívání v ošetřovatelské praxi a jako zdroje informací. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu. Systematicky se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování hygienických a protiepidemiologických požadavků. Důraz se klade také na uplatňování ekologických a ekonomických hledisek v práci zdravotnického pracovníka. Vzdělávání je organizováno jako denní. 2.5 Organizace výuky Zahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení vybraném školou a praktickou výuku včetně ošetřovatelské a odborné praxe. Tyto probíhají ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, sociálních a ostatních zařízeních a na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných sester a učitelů, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu všeobecné sestry. Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 2340 hodin. Z toho teoretická výuka zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 1300 hodin. Nekontaktní hodiny zahrnují řízené samostudium dle stanovených výchovně vzdělávacích cílů, práci s literaturou a informacemi, zpracovávání seminárních prací, odborně vzdělávací semináře, aktivní účast na studentské vědecké a odborné činnosti a examinaci v celkovém počtu 1040 hodin. Celkový rozsah praktické výuky činí 2300 hodin za vzdělávání. Zahrnuje odbornou praxi, prázdninovou praxi, ošetřovatelskou praxi a cvičení v rámci předmětů klinické ošetřovatelské dovednosti, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, 14

15 pediatrii, psychiatrii, komunitní a domácí péči. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plánu. 2.6 Uspořádání vzdělávacího programu Vzdělávací program je zpracován modulově. Modulové pojetí umožňuje individualizaci výuky, lepší propojení primárního odborného a celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i možnost spolupráce s vysokými školami v průběhu vzdělávání i uznání získaného vzdělání nebo jeho částí v následném studiu obdobných oborů na vysokých školách. Učební plán je rozpracován do jednotlivých ročníků a období formou týdenního počtu hodin a definováním počtu hodin přednášek a cvičení. Odborná a prázdninová praxe je specifikována počtem týdnů. 2.7 Hodnocení Hodnocení studentů se řídí platnými předpisy MŠMT týkajícími se organizace vzdělávání ve vyšších odborných školách a klasifikačním řádem školy. Při hodnocení se využívají různé formy: písemné, ústní, praktické nebo jejich kombinace. Písemná forma zkoušky zahrnuje např. test, esej, kritické zhodnocení literatury, projekty, příprava semináře, laboratorní zprávu apod. 1.Vyučující jednotlivých předmětů před zahájením výuky zveřejní program vyučovaného předmětu včetně anotace a seznamu literatury, požadavky na průběžné ověřování vědomostí, podmínek k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám. 2. Způsob hodnocení: a) průběžné hodnocení, výsledky mohou být zohledněny při Z, KZ, ZK; b) zápočet (Z) zapíše vyučující předmětu do výkazu o studiu slovem započteno, připojí datum a vlastnoruční podpis. Neudělení zápočtu se do výkazu nezapisuje; c) klasifikovaný zápočet (KZ) zapíše vyučující do výkazu o studiu zápisem započteno s uděleným klasifikačním stupněm, datem a podpisem; d) zkouška (ZK) vyučující zapíše klasifikačním stupněm, datem a podpisem. Klasifikace: 1 výborně; 2 velmi dobře; 3 dobře; 4 nevyhověl/a 3. Způsob hodnocení u jednotlivých předmětů na konci každého studijního období stanovuje učební plán. Hodnocení lze provádět po uzavření jednotlivých modulů. 4. Průběžné hodnocení lze provádět v seminářích, praktických cvičeních a výuce, odborné praxi formou kontrolních otázek, zadáváním písemných prací, testů, samostatných úkolů, semestrálních prací. 5. Zkoušky mohou být ústní, písemné, praktické nebo kombinované. 6. Nejpozději do konce 6. období vykonají studenti zkoušku z odborné praxe. 15

16 7. Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky jsou studenti povinni vykonat v řádném zkouškovém období (zimním i letním), tak jak stanoví učební plán. S termíny musí být seznámeni alespoň 1 měsíc před jejich konáním. 8. Výsledky hodnocení se dále zaznamenávají na předepsané tiskopisy: do zápočtového listu, u komisionální zkoušky do protokolu. 9. Studenti mohou Z, KZ, Z opakovat pouze dvakrát. 1. termín opravná zkouška nutno vykonat v zimním období do 15.2., v letním do termín komisionální zkouška v zimním období do 15.3., v letním do Komisionální zkoušku povoluje ředitelka školy. Koná se před tříčlennou komisí, kterou určí ředitelka školy a tvoří ji předseda, zkoušející učitel, který daný předmět vyučuje a přísedící učitel stejného či příbuzného předmětu. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku, konečný výsledek mu sdělí předseda komise v den jejího konání. 11. Student se může ze závažných důvodů z komisionální zkoušky omluvit nejpozději den před jejím zahájením. Od náhradního termínu zkoušky se může omluvit pouze jednou. Odstoupí-li od zkoušky po jejím zahájení či se bez omluvy nedostaví, nebo nebyla- li mu omluva uznána, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Dodatečně se student může omluvit zejména ze zdravotních důvodů nejpozději do 3 dnů od stanoveného termínu zkoušky. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání komise o hodnocení studenta. Praktické zkoušky jsou neveřejné. 2.8 Absolutorium Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. 1.K absolutoriu se může přihlásit student, který v jednotlivých ročnících úspěšně absolvoval všechny povinné a povinně volitelné předměty podle učebního plánu. 2.Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitelka školy v období od 1. do 30. června. 3.Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. 4.Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitelka školy rak, aby bylo možné jej konat do 4 měsíců od řádného termínu absolutoria. 5. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: a) 1 výborně b) 2 velmi dobře c) 3 dobře d) 4 nevyhověl/a Celkový prospěch: prospěl s vyznamenáním jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch při absolutoriu není horší než 1,50. Prospěl pokud není hodnocen ze žádné zkoušky či obhajoby známkou horší než 3 dobře. Neprospěl, jestliže má v hodnocení z některé zkoušky či obhajoby absolventské práce známku 4 nevyhověl. 16

17 2.9 Metodické postupy Ve výuce se uplatňují vyučovací metody a formy, které odpovídají terciárnímu vzdělávání, zohledňují zvláštnosti vzdělávání dospělých a napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších kompetencí. V souladu se vzděláváním dospělých mají prioritu interaktivní metody výuky, diskuze, skupinová sezení, konzultace, semináře, praktika v laboratořích, vzdělávání metodou řešení problémů, semináře, skupinová práce, simulace reálných situací, demonstrace zdravotnických a laboratorních dovedností, simulace hraním rolí, případové studie, práce v knihovnách apod. Ve výuce jsou používány moderní výukové prostředky multiprojektory, vizualizéry, interaktivní tabule a informační technologie. Při výchově kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně prakticky orientované problémy a pracovat v týmu, se doporučují jako vhodné metoda projektového vyučování, metody podpory kritického myšlení studentů a studentské projekty Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých státních technických norem). Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, jimž jsou studenti při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným platnými právními předpisy. Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: Důkladné seznámení studentů s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s organizací práce a pracovními postupy. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. 17

18 2.11 Učební plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Vzdělávací program N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání Délka a forma vzdělání 3 roky denní studium Způsob ukončení studia absolutorium Doklad o vzdělání vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy 1.ročník 2.ročník 3.ročník Název předmětu zimní letní zimní letní zimní letní období Teoretická výuka v týdnech Povinné základní předměty kategorie A celkem hod Cizí jazyk 2 kz 2 zk 2 kz 2 zk 2 kz 2 zk 112 Etika 2 kz 28 Filozofie 1 z 14 Zdravotnické právo ve vztahu 3 kz 18 k ošetřovatelství Management 3 kz 18 Ekonomika a pojišťovnictví 3 kz 18 Veřejné zdravotnictví 2 kz 28 Zdravý životní styl 1 kz 14 Ochrana veřejného zdraví 1 kz 14 Obecná a vývojová psychologie 2 zk 2 zk 56 Zdravotnická psychologie 2 z 2 zk 32 Základy pedagogiky a edukace v 2 zk 28 ošetřovatelství Komunikace 2 z 1 kz 42 Sociologie 2 kz 16 Anatomie 3 kz 2 zk 70 Fyziologie 2 kz 2 zk 56 Patologie 2 zk 28 Biofyzika 1 kz 14 Mikrobiologie a imunologie 2 zk 28 Biochemie 1 kz 14 Hematologie 1 kz 14 Genetika 1 kz 14 Farmakologie 2 zk 16 Výživa a dietetika 2 kz 16 Klinická propedeutika 2 zk 28 Radiologie a nukleární medicína 2 z 16 Odborná latinská terminologie 2 zk 28 Informační systémy ve zdravotnictví 1 z 1 kz 28 Absolventský seminář 1 z 8 Povinně volitelný předmět 2z 2z 2z 2z 2kz 84 Povinné oborové předměty kategorie A 1. První pomoc POP/PRP 2 zk Ošetřovatelství: -Teorie ošetřovatelství 2 zk 28 -Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 z 2 zk 56 -Ošetřovatelské postupy 2 kz 3 zk 70 -Multikulturní ošetřovatelství 2 kz 12 P/C 18

19 -Výzkum v ošetřovatelství 2 kz 16 -Komunitní péče 3 zk 18 -Rehabilitační ošetřovatelství 4 zk Ošetřovatelství v klinických oborech: -Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 3+5 kz 3+4 kz 3+4 zk /96 -Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 3+5 kz 3+4 kz 3+4 zk /96 -Ošetřovatelská péče o dítě 2+4 kz 2+4 zk 96 32/64 -Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 2+4 zk 48 16/32 -Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami 1+3 zk 24 6/18 -Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii 1+4 kz 30 6/24 -Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 1+3 kz 24 6/18 -Paliativní péče 1+3 kz 24 6/18 -Ošetřovatelská péče o seniory 1+4 kz 30 6/24 -Ošetřovatelská péče v oftalmologii 1+2* 18 6/12 -Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii 1+1* 12 6/6 -Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 1+1* 12 6/6 -Ošetřovatelská péče ve stomatologii 1+1* 12 6/6 4. Odborná ošetřovatelská praxe: Ošetřovatelská praxe -chirurgické oddělení 3 z 4 kz 98 -interní oddělení, LDN, ošetřovatelská 4 z 3 kz 98 lůžka pro seniory Odborná praxe Doporučená pracoviště pro odbornou praxi -chirurgické oddělení 4 t 2 t h 80h -interní oddělení, LDN, ošetřovatelská 2 t 4 t 2 t 2 t 400 lůžka pro seniory 80h 160h 80h 80h -dětské oddělení 2 t 80 80h -gynekologicko porodnické oddělení 2 t 80 80h -intenzivní péče 2 t 2 t h 80h -psychiatrie 3 t 3 t h 120h -komunitní péče 3 t h -další lékařské obory 3 t 120h

20 Odborná praxe prázdninová 2 t 2 t 80h 80h 34 h Poznámky: * souhrnná zkouška po ukončení každého modulu následuje písemný test, klasifikace se určuje podle průměrné známky. Povinně volitelné předměty Kód celkem Název předmětu 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem předmětu hod PVP/AML Alternativní možnosti léčby 2 28 PVP/PED Speciální pedagogika 2 16 PVP/PST Základy psychoterapie 2 16 PVP/ADI Adiktologie 2 12 PVP/VZD Výchovná zaměstnání dětí 2 12 PVP/KCJ Konverzace v cizím jazyce Přehled využití učební doby Učební doba počet týdnů / ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník období zimní letní zimní letní zimní letní celkem Teoretická výuka Odborná praxe Samostudium a zkouškové období Rezerva Odborná praxe prázdninová Příprava k absolutoriu a absolutorium 2 2 Celkem Přehled odučených hodin Teoretická výuka 1374 Praktická výuka 2296 Nekontaktní hodiny teoreticko 930 praktické Celkem 4600 Nekontaktní hodiny Student absolvuje 930 nekontaktních hodin za studium. Náplň nekontaktních hodin: řízené samostudium práce s literaturou a informacemi, zpracování seminárních prací, odborné semináře účast a vlastní prezentace, aktivní účast na výzkumné a odborné činnosti zadání úkolů a samostatná práce studentů období modul počet období modul počet 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více