VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1."

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1

2 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno Adresa školy: Havířská 1141, Kladno, PSČ Právní forma: Zřizovatel školy: Právní subjekt Středočeský kraj Typ školského zařízení: Vyšší odborná škola Akreditace prodloužení Kód a název vzdělávacího programu: Délka vzdělávacího programu: Vyučovací jazyk: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky český Forma vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Certifikace: Označení absolventa: denní vyšší odborné absolutorium vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa diplomovaný specialista (DiS.) 2

3 OBSAH 1 PROFIL ABSOLVENTA CÍLE OBORU VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY A ODŮVODNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLEČENSKÁ POTŘEBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ORGANIZACE VÝUKY USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ ABSOLUTORIUM METODICKÉ POSTUPY POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ UČEBNÍ PLÁN PRACOVIŠTĚ, KDE JE REALIZOVÁNA ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE PŘEVODNÍ TABULKA PRO VŠEOBECNÉ SESTRY MODULOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VOŠ CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK ETIKA FILOZOFIE PRÁVO VE VZTAHU K OŠETŘOVATELSTVÍ MANAGEMENT EKONOMIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY PEDAGOGIKY A EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ SOCIOLOGIE ANATOMIE FYZIOLOGIE PATOLOGIE BIOFYZIKA MIKROBIOLOGIE A IMUNOLOGIE BIOCHEMIE HEMATOLOGIE GENETIKA FARMAKOLOGIE VÝŽIVA A DIETETIKA KLINICKÁ PROPEDEUTIKA RADIOLOGIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA ODBORNÁ LATINSKÁ TERMINOLOGIE INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ ABSOLVENTSKÝ SEMINÁŘ PRVNÍ POMOC TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A POTŘEBY ČLOVĚKA OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ

4 3.37 KOMUNITNÍ PÉČE REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V INTERNÍCH OBORECH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V CHIRURGICKÝCH OBORECH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DÍTĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O NEMOCNÉ S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V NEUROLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S ONKOLOGICKÝMI CHOROBAMI PALIATIVNÍ PÉČE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O SENIORY OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V OFTALMOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V OTORINOLARYNGOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V DERMATOVENEROLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE VE STOMATOLOGII OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE ODBORNÁ PRAXE ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU VYBAVENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKOU ŠKOLNÍ KNIHOVNA PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE S ODBORNOU PRAXÍ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE VYJÁDŘENÍ PROFESNÍ ORGANIZACE A ÚŘADU PRÁCE

5 1 Profil Absolventa 1.1 Cíle oboru vzdělávání Cílem oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra je příprava kvalifikovaného pracovníka nelékařské profese, který bude schopen bez odborného dohledu poskytovat, organizovat a metodicky řídit ošetřovatelskou péči. I. Cíle studijního a vzdělávacího programu 1. Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvalifikace k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit ve zdraví i nemoci, v souladu se strategií Zdraví pro všechny v 21. století. 2. Cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu k Evropské strategii Světové zdravotnické organizace (dále jen SZO) pro vzdělávání všeobecných sester v interdisciplinárním a multiprofesním pojetí, v účasti na rozhodovacích procesech, v přejímání odpovědností spojených s vedením týmu. Cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup jednotlivce k poskytovatelům zdravotní péče. 3. Cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup jednotlivce k poskytovatelům zdravotní péče. 4. Cíle týkající se získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka, k oprávnění výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 5. Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání. 6. Uvedené cíle jsou uplatňované v souladu se zněním zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání včetně jeho změn a dodatků, dále se zněním vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a vyhláškou č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Obsah oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra se řídí Metodickým pokynem k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijni obor všeobecná sestra zveřejněným ve Věstníku MZ ČR částka 6/2008 Sb. II. Cíle studia studijního a vzdělávacího programu 1. Cíle týkající se přímého vztahu k jednotlivci, rodině a komunitě 1.1. Absolvent/ka je schopen/a samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením a 5

6 umírajícím), rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd, informačních systémů aj.) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) poskytnout a zajistit všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. Tato péče směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací. V případě nevyléčitelně nemocných a umírajících je nedílnou součástí péče projevení úcty, podpory a doprovázení Absolvent/ka je schopen/a samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství, která se týká: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí dokáže zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost. 2. Cíle týkající se rozvoje profese všeobecné sestry 2.1. Absolvent/ka je schopen/a na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení všeobecné sestry ve společnosti Absolvent/ka zná aktuální stav rozvoje ošetřovatelské praxe u nás i v zahraničí a je schopen/a kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje v ošetřovatelství včetně kompetencí sester při realizaci ošetřovatelské péče, výkonů a činností Absolvent/ka je schopen/a v oblasti ošetřovatelství provádět výzkumnou činnost (nebo se na ní podílet) a je schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své práci. 3. Cíle týkající se jednotlivých úrovní a oblastí systému péče o zdraví 3.1. Absolvent/ka se orientuje v právním rámci, který upravuje poskytování zdravotní a sociální péče a kompetence státní správy v oblasti organizace systému zdravotních a sociálních služeb Absolvent/ka chápe úlohu SZO ve světě a v Evropě. Zná výkonné orgány a administrativu Evropské unie (dále jen EU) a její úkoly ve vztahu k členským státům, respektuje direktivy a doporučení EU týkající se zdravotní a sociální politiky v členských zemích. 6

7 1.2 Profil absolventa studijního a vzdělávacího programu Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester, tj. profesní kompetence všeobecných sester, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které všeobecná sestra plní a vycházejí z platné legislativy ČR. Všeobecné sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením. Činnost všeobecných sester, které odpovídají za ošetřovatelskou péči, zahrnuje péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích. Profese všeobecné sestry zahrnuje čtyři základní oblasti kompetencí: nezávislé/autonomní závislé/kooperativní kompetence všeobecné sestry v oblasti výzkumu a vývoje kompetence všeobecné sestry v oblasti řízení ošetřovatelské péče. 1. Autonomní / nezávislé kompetence všeobecných sester 1.1. Uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s onemocněním Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v souladu s právními předpisy a standardy Identifikuje potřeby pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společensko-kulturní a duchovní změněné nebo vzniklé v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti Vykonává ošetřovatelské intervence a další opatření nebo jejich vykonání zajišťuje prostřednictvím jiného člena týmu, případně jejich zajištění iniciuje Vyhodnocuje výsledky a účinnost provedených opatření a modifikuje další ošetřovatelský plán Podpora zdraví a prevence vzniku onemocnění Sleduje jednotlivce, rodiny a komunity, o které pečuje z celkového hlediska, bere v úvahu prostředí, ve kterém žijí a jejich způsob života. Zjišťuje všechny dostupné zdroje (lidské a jiné), které jsou nutné pro zvládnutí rizik a péče a využívá je Určuje opatření, která podporují zdraví nebo prevenci onemocnění a která mohou realizovat samotní jednotlivci, rodiny a skupiny nebo s pomocí jiných osob Vysvětluje jednotlivcům, rodinám a skupinám, jak mohou sami své prostředí a životní styl ovlivnit, nebo jim doporučí, jak je změnit. 7

8 1.2.4.Motivuje jednotlivce, rodiny a skupiny k tomu, aby změnili v případě potřeby svůj životní styl Podílí se na vyhodnocování výsledků provedených opatření nebo sama toto vyhodnocení provádí Zdravotní výchova a poskytování informací Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit Organizuje a účastní se kampaní na podporu zdraví a prevence a hodnotí výsledky těchto programů Podílí se na vzdělávání ošetřovatelského personálu a jiných pracovníků ve zdravotnictví Podílí se na kvalifikačním a postkvalifikačním vzdělávání zdravotnických pracovníků. 2. Kooperativní / závislé kompetence sester 2.1 Respektuje role jednotlivých profesionálů při koordinaci a plnění odborných úkolů v multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu, zachovává a posiluje vzájemný partnerský vztah a podílí se na všech společných opatřeních v zájmu zdraví pacienta/klienta. 2.2 Provádí vyšetření a léčebná opatření, která indikuje lékař. 2.3 Zná a dodržuje hranice svých rolí a kompetencí a pokud je to nutné, požádá o spolupráci kompetentní odborníky. 3. Kompetence sester ve výzkumu a vývoji v oblasti ošetřovatelství 3.1 Kriticky reviduje svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívá výsledky výzkumu. 3.2 Získává nové vědomosti tím, že se podílí na výzkumné práci v oblasti ošetřovatelství nebo výzkum sama provádí a k tomu využívá všech dostupných informačních zdrojů. 3.3 Podílí se na výzkumu v multidisciplinárním týmu. 3.4 Podílí se systematicky a nepřetržitě na programech zajišťování kvality celkové péče. 3.5 Usiluje o svůj další odborný růst v rámci postgraduálního a kontinuálního celoživotního vzdělávání. 4. Kompetence sester v oblasti řízení ošetřovatelské péče 4.1 Rozezná rizika pro zdraví spadající do oblasti ošetřovatelské péče a provádí nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik. 4.2 Pracuje ve skupinách, kontroluje pracovní tým a kooperuje s jinými odborníky. 4.3 Při výkonu svých činností sleduje jejich efektivitu a náklady. 4.4 Vzdělává, kontroluje a hodnotí podřízené pracovníky. 4.5 Efektivně ovládá nové informační a komunikační technologie. 4.6 Účastní se rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení, které se týkají ošetřovatelství. Všechny tyto úkoly musí být plněny v souladu s platnými právními normami, etickými principy a profesními standardy, které platí pro sestry odpovídající za všeobecnou ošetřovatelskou péči ve státě, v němž svoji profesní činnost vykonávají. 8

9 1.3 Podmínky kvalifikačního vzdělávání: 1. Vstupní podmínky Podmínky k přijetí do vzdělávacího programu 1.1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a středoškolské vzdělání maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na vyšší odbornou školu a splnil/a podmínky přijímacího řízení vyšší odborné školy Jeho/její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium, které jsou v souladu s vyhláškou č. 224/2007 Sb. novelizovanou nařízením vlády č. 211/2010. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče: Zdravotně způsobilými pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických; prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických; přecitlivělostí na alergizujíci látky používané při praktickém vyučování; prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity; závažnými duševními nemocemi a poruchami chování Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou. 2. Průběžné podmínky Povinnosti, které musí student/ka splnit v průběhu studia určují: - vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy. 3. Výstupní podmínky, ukončování studia Způsob a podmínky kontroly studia a ukončení studia vymezují: - vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy. 3.1 Podmínkou uzavření studia je dosažení cílů studijního a vzdělávacího programu a splnění předepsaných studijních povinností do doby dané maximální možnou délkou studia. 3.2 Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, které se skládá z: obhajoby absolventské práce teoretické zkoušky z předmětů: -ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství) - ošetřovatelství v klinických oborech - humanitní vědy (psychologie, pedagogika, etika v ošetřovatelství) 9

10 zkoušky z cizího jazyka 1.4 Možnosti uplatnění absolventa Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná setra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Jsou připraveni: - podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí - zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, - provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně - hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické, - provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně drénů, - provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachu močového měchýře, - provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, - zavádět nasogastrickou a jejunální sondu pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně - aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, - provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni pod odborným dohledem lékaře: - aplikovat nitrožilně krevní deriváty, - spolupracovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřovat pacienty / klienty v průběhu aplikace a při jejím ukončení. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou dále připraveni: - pracovat se zdravotnickou technikou, uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, - podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, - podílet se na výzkumných šetřeních a sběru informací, - dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, - dodržovat pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností všeobecné sestry a jiných zdravotnických pracovníků, - jednat v duchu etiky ošetřovatelské péče a s vědomím sociální, kulturní i multikulturní a duchovní dimenze povolání, - chápat význam zdraví pro jedince i společnost i podíl a roli pacienta, klienta a zdravotníka při upevňování zdraví, - respektovat osobnost a důstojnost pacienta, klienta a jeho práva, - poskytovat ošetřovatelskou péči pacientům, klientům z odlišného sociokulturního prostředí, jednat s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností, - usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat hospodárně a ekologicky, - chránit a upevňovat své zdraví, umět se vyrovnat s náročností povolání, čelit stresu a syndromu vyhoření, 10

11 - využívat efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a komunikační technologie i znalost cizích jazyků, - usilovat o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání všeobecné sestry. Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra. Absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. 11

12 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Záměr rozvoje školy a odůvodnění vzdělávacího programu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická je jedinou školou zdravotnického zaměření v kladenském regionu a byla první Vyšší odbornou zdravotnickou školou ve Středočeském kraji. Šedesátiletá tradice, dobrá pověst a uplatnitelnost absolventů na trhu práce je rozhodující pro její další rozvoj odpovídající vzdělávání zdravotníků nelékařských profesí v zemích EU a uspokojování společenských potřeb. SZŠ a VOŠZ Kladno, se stává školou komunitní, nabízející celoživotní vzdělání všem skupinám obyvatel v oborech zdravotní a sociální činnosti. Má akreditaci MŠMT k provádění kurzů Zdravotník zotavovacích akcí a Masér s působností mimo oblast zdravotnictví. SZŠ a VOŠZ Kladno byla jednou z prvních škol ve Středočeském kraji, která otevřela vyšší odborné studium postupně v pěti oborech vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná porodní asistentka, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči a Diplomovaný fyzioterapeut. Absolventi neměli problém s pracovním uplatněním. V souladu se směrnicemi EU na vzdělání zdravotníků nelékařských profesí byly uvedené obory, kromě oboru Diplomovaná všeobecná sestra zrušeny a zařazeny do studijních programů vysokých škol či specializačního vzdělání. SZŠ a VOŠZ Kladno má mnoholeté zkušenosti s výukou ve vyšším odborném studiu, v současné době i s výukou studujících bakalářského studia fyzioterapie FTVS UK Praha, proto je žádoucí zachování oboru Diplomovaná všeobecná sestra na této škole. 2.2 Společenská potřeba vzdělávacího programu Středočeský kraj s celkovým počtem obyvatel (k ) je po Praze i krajem s nejvyšším počtem obyvatel. Město Kladno je největším městem v kraji nejen rozlohou, ale zejména počtem obyvatel, kterých je téměř V posledních letech je vývoj v počtu obyvatel ve Středočeském kraji zdaleka nejpříznivější ze všech českých krajů. Od roku 2000 se celkový počet jeho obyvatel zvýšil o více než 4%. Pozitivní vývoj v demografické oblasti je dobrým předpokladem pro pozitivní vývoj i v oblasti ekonomické a sociální.vliv na růst obyvatel Středočeského kraje má především vysoká hodnota přírůstku stěhováním, zároveň ale dochází k pozitivnímu vývoji i v oblasti přirozené měny obyvatelstva. Mimo jiné také proto, že se do kraje v rámci probíhajícího procesu suburbanizace stěhuje ve velké míře obyvatelstvo z Prahy. Podle statistických zjištění vykazují celostátně dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti u všech kategorií vzdělání zdravotnické obory. Společenská potřeba zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zvyšuje mimo jiné i proto, že se zvyšuje věkový průměr obyvatel a s ním stoupající škála různých onemocnění a díky moderním léčebným zákrokům se prodlužuje délka života u chronicky nemocných. Stále více zdravotníků se uplatní zařízeních sociálních služeb, odděleních následné péče apod. 12

13 Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra poskytne uchazečům možnost získání profesně orientovaného vzdělání v oblasti ošetřovatelské péče. Po jeho absolvování se zájemci uplatní ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, mohou se dále vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci a specializaci. Obor je otevřen všem uchazečům po absolvování jakékoliv střední školy s maturitou. 2.3 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry - všeobecného ošetřovatele jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Program splňuje požadavky právních dokumentů ČR a směrnic EU na odbornou teoretickou a praktickou přípravu všeobecných sester. Absolvování vzdělávacího programu vede k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. Cílem realizace vzdělávacího programu je příprava studentů k výkonu činností, které provádí všeobecná sestra v rámci své odborné způsobilosti bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na základě indikace lékaře a pod odborným vedením lékaře. V průběhu realizace vzdělávacího programu je nutné vést studeny k vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Studenti musí být vedeni k odpovědnosti za kvalitu své práce, k empatii, altruismu a angažovanosti ve prospěch pacientů, klientů, k dodržování bezpečných pracovních postupů, k ekologickému a ekonomickému chování. Jsou vzděláváni tak, aby získali lásku k povolání a pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, aby byli připraveni se celoživotně vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důraz se klade na vytváření pozitivního vztahu studentů k vlastnímu zdraví a k vědomí významu prevence nemoci. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnic EU. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, ošetřovatelství ve vztahu ke všeobecnému a specializovanému lékařství, ke všeobecné a specializované chirurgii, k péči o dítě a pediatrii, péči o ženu, matku a dítě, duševnímu zdraví a psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii, domácí a primární péče a profesní etika. Dále vybrané sociální disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, jakož i vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, a které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Jedná se např. o psychologii a komunikaci, sociologii, právo, problematiku národnostních menšin a multikulturního a transkulturního ošetřovatelství, edukaci pacientů. Studenti se rovněž seznámí s vybranými výzkumnými metodami používanými v ošetřovatelství. Odborné vzdělání sestry prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biofyziky, biochemie, radiologie, farmakologie, epidemiologie a hygieny) a základů managementu. 13

14 Vzdělávání zahrnuje i vzdělávání studentů v cizím jazyce včetně základů latinského jazyka. Cílem vzdělávání studentů v cizím jazyce je dosáhnout, v návaznosti na předchozí jazykové vzdělání na střední škole takové úrovně jazykových znalostí a dovedností, která odpovídá stupni B2 (C1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a zároveň je připravit i pro užívání jazyka v typických řečových situacích při poskytování ošetřovatelské péče pacientům, klientům neovládajícím český jazyk, k využívání cizího jazyka pro studijní účely, popř. pro studijní pobyt nebo práci v zahraničí. Vzdělávání v latinském jazyce je zaměřeno na osvojení základní medicínské terminologie nezbytné pro studium a porozumění odborné komunikaci. Program rozvíjí počítačovou gramotnost studentů. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích má především aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení studentů se speciálními programy pro zdravotnictví, na jejich využívání v ošetřovatelské praxi a jako zdroje informací. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu. Systematicky se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování hygienických a protiepidemiologických požadavků. Důraz se klade také na uplatňování ekologických a ekonomických hledisek v práci zdravotnického pracovníka. Vzdělávání je organizováno jako denní. 2.5 Organizace výuky Zahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení vybraném školou a praktickou výuku včetně ošetřovatelské a odborné praxe. Tyto probíhají ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, sociálních a ostatních zařízeních a na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných sester a učitelů, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu všeobecné sestry. Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 2340 hodin. Z toho teoretická výuka zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 1300 hodin. Nekontaktní hodiny zahrnují řízené samostudium dle stanovených výchovně vzdělávacích cílů, práci s literaturou a informacemi, zpracovávání seminárních prací, odborně vzdělávací semináře, aktivní účast na studentské vědecké a odborné činnosti a examinaci v celkovém počtu 1040 hodin. Celkový rozsah praktické výuky činí 2300 hodin za vzdělávání. Zahrnuje odbornou praxi, prázdninovou praxi, ošetřovatelskou praxi a cvičení v rámci předmětů klinické ošetřovatelské dovednosti, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, 14

15 pediatrii, psychiatrii, komunitní a domácí péči. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plánu. 2.6 Uspořádání vzdělávacího programu Vzdělávací program je zpracován modulově. Modulové pojetí umožňuje individualizaci výuky, lepší propojení primárního odborného a celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i možnost spolupráce s vysokými školami v průběhu vzdělávání i uznání získaného vzdělání nebo jeho částí v následném studiu obdobných oborů na vysokých školách. Učební plán je rozpracován do jednotlivých ročníků a období formou týdenního počtu hodin a definováním počtu hodin přednášek a cvičení. Odborná a prázdninová praxe je specifikována počtem týdnů. 2.7 Hodnocení Hodnocení studentů se řídí platnými předpisy MŠMT týkajícími se organizace vzdělávání ve vyšších odborných školách a klasifikačním řádem školy. Při hodnocení se využívají různé formy: písemné, ústní, praktické nebo jejich kombinace. Písemná forma zkoušky zahrnuje např. test, esej, kritické zhodnocení literatury, projekty, příprava semináře, laboratorní zprávu apod. 1.Vyučující jednotlivých předmětů před zahájením výuky zveřejní program vyučovaného předmětu včetně anotace a seznamu literatury, požadavky na průběžné ověřování vědomostí, podmínek k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám. 2. Způsob hodnocení: a) průběžné hodnocení, výsledky mohou být zohledněny při Z, KZ, ZK; b) zápočet (Z) zapíše vyučující předmětu do výkazu o studiu slovem započteno, připojí datum a vlastnoruční podpis. Neudělení zápočtu se do výkazu nezapisuje; c) klasifikovaný zápočet (KZ) zapíše vyučující do výkazu o studiu zápisem započteno s uděleným klasifikačním stupněm, datem a podpisem; d) zkouška (ZK) vyučující zapíše klasifikačním stupněm, datem a podpisem. Klasifikace: 1 výborně; 2 velmi dobře; 3 dobře; 4 nevyhověl/a 3. Způsob hodnocení u jednotlivých předmětů na konci každého studijního období stanovuje učební plán. Hodnocení lze provádět po uzavření jednotlivých modulů. 4. Průběžné hodnocení lze provádět v seminářích, praktických cvičeních a výuce, odborné praxi formou kontrolních otázek, zadáváním písemných prací, testů, samostatných úkolů, semestrálních prací. 5. Zkoušky mohou být ústní, písemné, praktické nebo kombinované. 6. Nejpozději do konce 6. období vykonají studenti zkoušku z odborné praxe. 15

16 7. Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky jsou studenti povinni vykonat v řádném zkouškovém období (zimním i letním), tak jak stanoví učební plán. S termíny musí být seznámeni alespoň 1 měsíc před jejich konáním. 8. Výsledky hodnocení se dále zaznamenávají na předepsané tiskopisy: do zápočtového listu, u komisionální zkoušky do protokolu. 9. Studenti mohou Z, KZ, Z opakovat pouze dvakrát. 1. termín opravná zkouška nutno vykonat v zimním období do 15.2., v letním do termín komisionální zkouška v zimním období do 15.3., v letním do Komisionální zkoušku povoluje ředitelka školy. Koná se před tříčlennou komisí, kterou určí ředitelka školy a tvoří ji předseda, zkoušející učitel, který daný předmět vyučuje a přísedící učitel stejného či příbuzného předmětu. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku, konečný výsledek mu sdělí předseda komise v den jejího konání. 11. Student se může ze závažných důvodů z komisionální zkoušky omluvit nejpozději den před jejím zahájením. Od náhradního termínu zkoušky se může omluvit pouze jednou. Odstoupí-li od zkoušky po jejím zahájení či se bez omluvy nedostaví, nebo nebyla- li mu omluva uznána, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Dodatečně se student může omluvit zejména ze zdravotních důvodů nejpozději do 3 dnů od stanoveného termínu zkoušky. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání komise o hodnocení studenta. Praktické zkoušky jsou neveřejné. 2.8 Absolutorium Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. 1.K absolutoriu se může přihlásit student, který v jednotlivých ročnících úspěšně absolvoval všechny povinné a povinně volitelné předměty podle učebního plánu. 2.Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitelka školy v období od 1. do 30. června. 3.Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. 4.Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitelka školy rak, aby bylo možné jej konat do 4 měsíců od řádného termínu absolutoria. 5. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: a) 1 výborně b) 2 velmi dobře c) 3 dobře d) 4 nevyhověl/a Celkový prospěch: prospěl s vyznamenáním jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch při absolutoriu není horší než 1,50. Prospěl pokud není hodnocen ze žádné zkoušky či obhajoby známkou horší než 3 dobře. Neprospěl, jestliže má v hodnocení z některé zkoušky či obhajoby absolventské práce známku 4 nevyhověl. 16

17 2.9 Metodické postupy Ve výuce se uplatňují vyučovací metody a formy, které odpovídají terciárnímu vzdělávání, zohledňují zvláštnosti vzdělávání dospělých a napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších kompetencí. V souladu se vzděláváním dospělých mají prioritu interaktivní metody výuky, diskuze, skupinová sezení, konzultace, semináře, praktika v laboratořích, vzdělávání metodou řešení problémů, semináře, skupinová práce, simulace reálných situací, demonstrace zdravotnických a laboratorních dovedností, simulace hraním rolí, případové studie, práce v knihovnách apod. Ve výuce jsou používány moderní výukové prostředky multiprojektory, vizualizéry, interaktivní tabule a informační technologie. Při výchově kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně prakticky orientované problémy a pracovat v týmu, se doporučují jako vhodné metoda projektového vyučování, metody podpory kritického myšlení studentů a studentské projekty Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých státních technických norem). Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, jimž jsou studenti při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným platnými právními předpisy. Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: Důkladné seznámení studentů s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s organizací práce a pracovními postupy. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. 17

18 2.11 Učební plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Vzdělávací program N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání Délka a forma vzdělání 3 roky denní studium Způsob ukončení studia absolutorium Doklad o vzdělání vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy 1.ročník 2.ročník 3.ročník Název předmětu zimní letní zimní letní zimní letní období Teoretická výuka v týdnech Povinné základní předměty kategorie A celkem hod Cizí jazyk 2 kz 2 zk 2 kz 2 zk 2 kz 2 zk 112 Etika 2 kz 28 Filozofie 1 z 14 Zdravotnické právo ve vztahu 3 kz 18 k ošetřovatelství Management 3 kz 18 Ekonomika a pojišťovnictví 3 kz 18 Veřejné zdravotnictví 2 kz 28 Zdravý životní styl 1 kz 14 Ochrana veřejného zdraví 1 kz 14 Obecná a vývojová psychologie 2 zk 2 zk 56 Zdravotnická psychologie 2 z 2 zk 32 Základy pedagogiky a edukace v 2 zk 28 ošetřovatelství Komunikace 2 z 1 kz 42 Sociologie 2 kz 16 Anatomie 3 kz 2 zk 70 Fyziologie 2 kz 2 zk 56 Patologie 2 zk 28 Biofyzika 1 kz 14 Mikrobiologie a imunologie 2 zk 28 Biochemie 1 kz 14 Hematologie 1 kz 14 Genetika 1 kz 14 Farmakologie 2 zk 16 Výživa a dietetika 2 kz 16 Klinická propedeutika 2 zk 28 Radiologie a nukleární medicína 2 z 16 Odborná latinská terminologie 2 zk 28 Informační systémy ve zdravotnictví 1 z 1 kz 28 Absolventský seminář 1 z 8 Povinně volitelný předmět 2z 2z 2z 2z 2kz 84 Povinné oborové předměty kategorie A 1. První pomoc POP/PRP 2 zk Ošetřovatelství: -Teorie ošetřovatelství 2 zk 28 -Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 z 2 zk 56 -Ošetřovatelské postupy 2 kz 3 zk 70 -Multikulturní ošetřovatelství 2 kz 12 P/C 18

19 -Výzkum v ošetřovatelství 2 kz 16 -Komunitní péče 3 zk 18 -Rehabilitační ošetřovatelství 4 zk Ošetřovatelství v klinických oborech: -Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 3+5 kz 3+4 kz 3+4 zk /96 -Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 3+5 kz 3+4 kz 3+4 zk /96 -Ošetřovatelská péče o dítě 2+4 kz 2+4 zk 96 32/64 -Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 2+4 zk 48 16/32 -Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami 1+3 zk 24 6/18 -Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii 1+4 kz 30 6/24 -Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 1+3 kz 24 6/18 -Paliativní péče 1+3 kz 24 6/18 -Ošetřovatelská péče o seniory 1+4 kz 30 6/24 -Ošetřovatelská péče v oftalmologii 1+2* 18 6/12 -Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii 1+1* 12 6/6 -Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 1+1* 12 6/6 -Ošetřovatelská péče ve stomatologii 1+1* 12 6/6 4. Odborná ošetřovatelská praxe: Ošetřovatelská praxe -chirurgické oddělení 3 z 4 kz 98 -interní oddělení, LDN, ošetřovatelská 4 z 3 kz 98 lůžka pro seniory Odborná praxe Doporučená pracoviště pro odbornou praxi -chirurgické oddělení 4 t 2 t h 80h -interní oddělení, LDN, ošetřovatelská 2 t 4 t 2 t 2 t 400 lůžka pro seniory 80h 160h 80h 80h -dětské oddělení 2 t 80 80h -gynekologicko porodnické oddělení 2 t 80 80h -intenzivní péče 2 t 2 t h 80h -psychiatrie 3 t 3 t h 120h -komunitní péče 3 t h -další lékařské obory 3 t 120h

20 Odborná praxe prázdninová 2 t 2 t 80h 80h 34 h Poznámky: * souhrnná zkouška po ukončení každého modulu následuje písemný test, klasifikace se určuje podle průměrné známky. Povinně volitelné předměty Kód celkem Název předmětu 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem předmětu hod PVP/AML Alternativní možnosti léčby 2 28 PVP/PED Speciální pedagogika 2 16 PVP/PST Základy psychoterapie 2 16 PVP/ADI Adiktologie 2 12 PVP/VZD Výchovná zaměstnání dětí 2 12 PVP/KCJ Konverzace v cizím jazyce Přehled využití učební doby Učební doba počet týdnů / ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník období zimní letní zimní letní zimní letní celkem Teoretická výuka Odborná praxe Samostudium a zkouškové období Rezerva Odborná praxe prázdninová Příprava k absolutoriu a absolutorium 2 2 Celkem Přehled odučených hodin Teoretická výuka 1374 Praktická výuka 2296 Nekontaktní hodiny teoreticko 930 praktické Celkem 4600 Nekontaktní hodiny Student absolvuje 930 nekontaktních hodin za studium. Náplň nekontaktních hodin: řízené samostudium práce s literaturou a informacemi, zpracování seminárních prací, odborné semináře účast a vlastní prezentace, aktivní účast na výzkumné a odborné činnosti zadání úkolů a samostatná práce studentů období modul počet období modul počet 20

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra (akreditovaný MŠMT 16. 4.

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. denní forma 3 leté vzdělávání

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. denní forma 3 leté vzdělávání STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEREMENKOVA 2, 703 00 OSTRAVA NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA denní forma 3 leté

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ Organizace výuky a uspořádání vzdělávacího programu ORGANIACE VÝUKY Vzdělávání je organizováno jako denní. ahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení vybraném školou a praktickou výuku

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb.

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 Název studijního programu: 5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 5341 R, bakalářský studijní program 5341-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, vzdělávací program pro Vyšší

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská 99, 323 17 Plzeň, příspěvková organizace Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra Kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PROFIL ABSOLVENTA M/007 Zdravotnický asistent. úplné střední odborné

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PROFIL ABSOLVENTA M/007 Zdravotnický asistent. úplné střední odborné MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 17. 12. 2003, čj. 33 3 18/2003-23, splatností od 1. září

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-41-H/002 Ošetřovatel střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více