VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK. Informační zpravodaj. č.17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK. Informační zpravodaj. č.17"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Informační zpravodaj p r o r o d i č e a ž á k y s t ř e d n í š k o l y č.17 Školní rok

2 Vážení rodiče a žáci, předkládáme Vám aktuální informace o škole pro školní rok Tyto informace Vám pomohou se blíţe seznámit s organizací studia a průběhem výchovy a vzdělávání na škole. 1. ADRESA ŠKOLY Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník, Na Polabí 411, telefon: , fax: , mobil: KONTAKTY : Ředitel školy : Ing. Ivan ROUŠAL tel: Zástupce pro střední školu : Ing. Martin BRAUNŠVEIG tel: Zástupce pro terciární vzdělávání: PhDr. Ladislav PYTLOUN, Ph.D Výchovný poradce : PaedDr. Yveta MIFKOVÁ tel: Vedoucí praktického vyučování: Bc. Blanka PLICKOVÁ tel: Školní metodik prevence : Ing. Anna RICHTEROVÁ tel: Sekretářka : Helena FELCMANOVÁ tel: Vedoucí školní jídelny : Zdeňka KRÁLOVÁ tel: Vedoucí domova mládeţe : Ing. Anna RICHTEROVÁ tel: Školní statek tel: Ředitel školního statku : Ing. Pavel Válek fax: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU SZaŠ Prázdniny a dny volna: podzimní a vánoční pololetní jarní velikonoční hlavní dny volna (předpokládané) Třídní schůzky: , , ( schůzka budoucích prvních ročníků) Podání přihlášek: do 15. března 2011 na ředitelství školy Přijímací řízení: na čtyřleté studium, bez přijímacích zkoušek na dvouleté nástavbové studium, bez přijímacích zkoušek

3 Maturitní zkoušky: Maturitní generálka Třída 4.A 4.B 4.C 2.N Odevzdání přihlášek, včetně potvrzení z PPP Studijní volno PMZ ÚMZ Testy Vydání vysvědčení Školní informace disk L: /Maturita/Nová maturita Vysvětlivky: PPP pedagogicko-psychologická poradna PMZ praktické maturitní zkoušky (profilová část) ÚMZ ústní maturitní zkoušky (společná část ústní a profilová část ústní) Testy blok testů a písemných prací společné části pozn. platí do případné legislativní změny (vytvořeno červenec 2010) Odborná praxe : 1.A B/a A/a B/b A/b B roč. a 1.N Adaptační kurz 1. ročníků Ukončení škol.roku 1. ročníky června ročníky června ročníky,1.n června ročníky června 2011* 2.N června 2011* * podle harmonogramu Cermatu 3. FORMY STUDIA na VOŠZa a SZaŠ Mělník - 4leté denní studium SZaŠ - forma úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou s moţností dále pokračovat ve vyšším odborném studiu nebo na vysoké škole - 2leté denní nástavbové studium SZaŠ - studium je určeno absolventům středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání (SOU) - 5leté dálkové studium SZaŠ (momentálně ve schvalovacím řízení) - forma studia při zaměstnání, úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou s moţností dále pokračovat ve vyšším odborném studiu nebo na vysoké škole - 3letý učební obor SZaŠ (momentálně ve schvalovacím řízení) denní studium ukončené získáním výučního listu, studijní obor Zahradník a Krajinář, moţnost pokračovat v nástavbovém studiu a tím moţnost získat maturitu

4 - Vyšší odborné studium - tříleté denní a tříapůlleté dálkové studium oboru "Zahradní a krajinná tvorba" ukončené absolutoriem určené pro absolventy středních škol s maturitou; po jeho úspěšném zakončení získá absolvent vyšší odborné vzdělání a obdrţí diplom specialisty zahradní a krajinné tvorby - Bakalářské studium společný akreditovaný program s ČZU Praha studijní program Zahradnictví, obory Zahradní a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví - pro uchazeče z praxe probíhá formou blokových přednášek studium se zaměřením na "Komplexní péči o dřeviny"; v listopadu 2010 bude ukončen 19.běh; časový posun školního roku je u této formy upraven z důvodu nejvhodnějšího vyuţití stavu vegetace pro výuku; 20.běh začne v únoru tematické a rekvalifikační vazačské kurzy, kurzy ochrany rostlin, další semináře (vazačské kurzy proběhnou v termínech: 9. a , 20. a ,19. a 20.3.,18. a ) 4. Průběh výchovy a vzdělávání Průběh výchovy a vzdělávání školy vychází ze školských právních dokumentů, zejména školského zákona, vyhlášek o středních a vyšších odborných školách a dále ze školního řádu. Ţáci jsou s těmito dokumenty seznámeni na začátku kaţdého školního roku a mají je trvale k dispozici ve třídách nebo k nahlédnutí u třídních učitelů. Zdůrazňujeme nutnost minimální absence zmiňované v uvedených dokumentech. Vysoká absence ve škole (skryté záškoláctví tolerované rodiči) je hlavní příčinou neúspěšného studia na škole! Všechny významné dokumenty týkající se chodu školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Upozorňujeme rodiče a ţáky, ţe škola neodpovídá za úschovu dopravních prostředků ţáků v okolí školy. Jejich pouţívání v areálu školy a školního statku je vymezeno školním řádem. Žádáme rodiče, aby sledovali své děti i mimo školu. V posledních letech jsou více než dříve ohroženi nebezpečím návykových látek. Jejich případná distribuce nebo požívání může být klasifikováno na základě platných právních předpisů jako hrubý přestupek školního řádu až s možností vyloučení ze školy. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Škola má zpracovaný tzv. Minimální preventivní program. Součástí tohoto programu je kromě různých akcí zaměřených na prevenci rizikového chování i Krizový plán při řešení šikany. Oba dokumenty najdete na webových stránkách školy.

5 5. UČITELSKÝ SBOR na SZaŠ (třídnictví) ve školním roce Mgr.Baţant Zdeněk (4.A) Ing. Braunšveig Martin Ing. Brejšová Iva (1.A) Ing. Čermáková Valerie Mgr. Černá Eva Ing. Ezechel Miroslav (3.B) Ing. Fialová Martina (2.B) Ing. Fousová Kateřina (4.B) Mgr.Grátová Hana Ing. Groušl Jaromír ( 1.N) Mgr. Holečková Alena Ing. Holubová Petra Ing. Chalupková Štěpánka Mgr. Konvalinková Ivana Ing. Malý Miroslav PaedDr. Mifková Yveta Ing. Nezbeda Martin Ing. Plicka Pavel (1.B) Bc. Plicková Blanka PhDr. Pytloun Ladislav, Ph.D. Ing. Richterová Anna Rechcígl Roman autoškola Ing. Roušal Ivan Mgr. Stiborová Jitka Ing. Svobodová Ludmila (3.A) Ing. Svobodová Markéta Ing. Šebestíková Miluše Ing. Štamberková Jiřina (2.N) Mgr. Štěpánková Romana(2.A) Mgr. Tesař Jan (4.C) Ing. Vlasáková Kamila Na vyšší odborné škole a v odborných kurzech vyučují kromě stálých pedagogů i vysoce odborně kvalifikovaní pedagogové vysokých škol a uznávaní odborníci ze zahradnické praxe. 6. NEPOVINNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST a/ Zájmové kroužky - vazačský placený krouţek (500,- Kč za pololetí), ţáci si své výrobky odnáší domů; ostatní krouţky jsou zdarma - kaktusářský, sportovní, včelařský, výpočetní techniky, videotechniky ( veškeré krouţky probíhají dle zájmu ţáků a studentů) b/ Řidičský výcvik 3. ročník povinný předmět motorová vozidla - výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny "B", dobrovolně lze získat řidičské oprávnění skupiny T na traktor ve 4. ročníku jako rozšíření ze skupiny B na T. Skupina T je za reţijní poplatek. 7. AKCE ŠKOLY Dny otevřených dveří : 2. října, 10. listopadu, 8. prosince ledna, 9. února, 16. března, 4. května 2011

6 Kulturní akademie školy: 22. prosince 2010 v MKD Mělník Reprezentační a maturitní ples školy: v pátek 11. února 2011 (4.A,B ) a v sobotu 12. února 2011 (4.C a 2.N) KD v Neratovicích Kontakty se zahraničními školami: HSW-Wädenswil - Švýcarsko Terra College - Eelde - Holandsko VTI Poperinge - Belgie Fachschule für Gartenbau Langenlois - Rakousko Lycée du Pflixbourg Wintzenheim - Francie Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Agrarwirtschaft Berlín SRN Účast na Setkání tří národů Lipová alej - německý projekt Účast na soutěžích: - vazačské soutěţe - Děčínská kotva, Flora Olomouc, Polabský motýl Lysá nad Labem - interní soutěţe studentů školy - dušičkové, vánoční a velikonoční vazby - sportovní soutěţe volejbal, košíková, malá kopaná, atletika, florbal a další 8. RŮZNÉ INFORMACE a/ Stravování: Škola zajišťuje celodenní stravování v jídelně domova mládeţe na Neuberku a snídaně, svačiny a obědy v jídelně u budovy školy. Snídaně si hradí ţák sám dle okamţitého výběru. Ceny za 1 oběd a 1 večeři jsou v současnosti 24,-/25,- Kč. Platby se hradí zálohově bankovním převodem na číslo účtu /0600, variabilní symbol kaţdý strávník obdrţí při zakoupení čipu. Zálohová cena čipu je 120,- Kč. Po ukončení studia a odevzdání čipu se ţákovi vrací 90,- Kč. Ţáci 1. ročníku první zářijovou platbu uhradí hotově. Zároveň jim bude přidělen variabilní symbol a zjištěno číslo účtu, na které bude vracen přeplatek jednou ročně v prosinci. b/ Občerstvení: Je denně zajištěno v budově školy (nápojové a potravinové automaty). Školní kiosek je k dispozici. c/ Ubytování: Dívčí a chlapecký domov mládeţe na Neuberku. Poplatek za ubytování závisí na počtu ţáků na pokoji (600 aţ 800,-Kč/měsíc). Platby se hradí stejným způsobem jako stravné. Někteří ţáci bydlí na privátech. d/ Školní chata: V Jizerských horách v Josefově Dole má škola vlastní školicí a výcvikové středisko, které se vyuţívá pro lyţařské, turistické, adaptační či tělovýchovné kurzy ţáků. e/ V areálu školy je v provozu moderní květinová síň a sbírkové skleníky s nadstandardním vybavením. V květinové síni lze zakoupit zahradnické produkty ve velkém výběru. Navíc (před Dušičkami, vánočními a velikonočními svátky) je sortiment zboţí rozšířen o další vazačské výrobky a práce.

7 f/ Škola se pravidelně zúčastňuje propagačních výstav (např. v Českých Budějovicích, Olomouci, Praze, Lysé nad Labem, Liberci, Mělníku a dalších městech). g/ Veřejné střední školy v ČR neposkytují zdarma sešity a jiné pomůcky, a proto je nutné tyto věci na začátku školního roku zakoupit. Doporučujeme vyčkat pokynů vyučujících jednotlivých předmětů. Učebnice jsou půjčovány za cenu 10 aţ 50,- Kč ročně. Odborné učebnice (Kv, Ovo, Zel, Sad) si ţáci kupují ve škole. h/ Ţáci mají po dobu studia k dispozici zdarma internet a ovou poštu. Vyuţívání výpočetní techniky se řídí samostatným provozním řádem učeben, s nímţ budou ţáci seznámeni na začátku školního roku. i/ Ţáci obdrţí studijní průkaz. Ten slouţí k zapisování klasifikace (vedou si studenti sami), absence ve škole a prokazování studia na střední škole. j/ Dle platného školského zákona je zřízena šestičlenná školská rada. Za členy školské rady byli zvoleni a jmenováni: za zřizovatele MVDr.Ctirad Mikeš, Jiřina Fialová, za zástupce nezletilých žáků Ing.Marek Hamata a Jana Benešová, za školu Ing. Martin Braunšveig a PaedDr. Yveta Mifková. Školská rada se schází 2x ročně a o její činnosti budou rodiče informování na třídních schůzkách. Ředitelství školy děkuje touto formou všem rodičům a přátelům školy za dobrou spolupráci a pomoc své škole. Mělník Ing. Ivan Roušal ředitel školy Ţádáme rodiče o zpětné potvrzení převzetí těchto informací během prvních dvou týdnů září Prosíme zde odstřihnout a předat třídnímu učiteli.. Jméno žáka: Třída: a) jsem se seznámil s Informačním zpravodajem VOŠZa a SZaŠ Mělník č.17 pro školní rok 2010/2011 b) souhlasím s moţností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. Dne podpis rodičů nebo zákonných zástupců

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více