Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat"

Transkript

1 Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

2 Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady na spotøebu paliva Sní ená hmotnost Sní ené opotøebení dílù vnikajících do pùdy Sní ené náklady na zaøízení Sní ené náklady na traktor Více funkcí v jednom Zvýšená výkonnost LEPŠÍ U ITEK 2

3 Zemìdìlství neustále hledá nové a efektivnìjší metody obdìlávání pùdy. Kverneland se v tomto hledání anga uje. Jako souèást tohoto programu uvádí Kverneland zcela nový a pøevratný výrobek: Kverneland Ecomat náøadí s nízkou hmotností, které obdìlává pùdu nesmírnì efektivnì. Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy ušetøí zemìdìlci èas a energii. Výsledek: stejnì dobrá sklizeò, ale pøi ni ším úsilí. Na rozdíl od metody kypøení do menší hloubky, zemìdìlci získávají spolehlivìjší a stabilnìjší metodu obdìlávání pùdy s lepšími výsledky. Sni uje se také problém s plevelem, plísnìmi a jinými chorobami. Zemìdìlci se stávají ménì závislí na poèasí a mohou pracovat i kdy je pùda relativnì vlhká. Semena vyklíèí a rostou lépe v èisté a jemné vrstvì pùdy. Proto není Kverneland Ecomat volbou mo ností buï a nebo, jsou v nìm zahrnuty obì mo nosti. Oproti orbì do menší hloubky: Úspornìjší Lepší pøíprava pùdy Zlepšená struktura pùdy Ménì problémù s plevelem, plísnìmi a chorobami Sní ení dávek chemických látek Lepší rùst plodin 3 Provozní údaje: Pracovní zábìr: 2,25 3,20 m Pracovní rychlost: 8 12 km.h 1 Výkonnost pøi hlubším zpracování pùdy: 2,5 3,5 ha.h 1 Výkonnost pøi podmítání: 3,0 4,0 ha.h 1

4 Kverneland Ecomat nové pojetí pøípravy pùdy pro setí 4

5 Šetøete èas a peníze s náøadím Kverneland Ecomat Na první pohled mù e Kverneland Ecomat vypadat jako obyèejný pluh, jde však o mnohem více. Je konstruován ke zpracování pùdy rychlým a efektivním zpùsobem pøi významném zvýšení výkonnosti oproti tradiènímu zpracování pùdy. Ta ná síla je podstatnì sní ena a následnì jsou ni ší provozní náklady. Mo nosti pro tak velké zvýšení vychází ze skuteènosti, e Kverneland Ecomat má pracovní zábìr a 3,2 m. Pracovní hloubka je od 8 do 18 cm a pojezdová rychlost 8 12 km.h 1. Je vybaven velmi výkonným integrovaným zaøízením pro zpracování pùdy (Packomat), to zname ná, e u vìtšiny pùdních typù je pùda pøipravená k setí bez jakéhokoliv další ho zpracování. Omezené zpracování pùdy a èinnosti traktoru jsou velmi dùle ité pro dobrou strukturu pùdy a pøipra ví vhodné podmínky pro klíèení osiva. Mìlké kypøení do hloubky 8 18 cm je dostateèné? Pøední zemìdìlci a zemìdìlské školy, spolu s instituty v Evropì a v jiných èástech svìta, hledají nové techniky pøípravy pùdy. Tvrdí, e je pracovní hloubka 8 18 cm u vìtšiny pùdních typù dostateèná. Kypøením pùdy do hloubky 8 18 cm lze dosáhnout mnohem rychlejšího rozkládání povrchových rostlinných zbytkù. Zvýší se obsah organické hmoty/humusu, pùda bude mnohem lepší a bude snazší její kypøení s ni ší tvorbou škraloupu na povrchu. Jinými slovy, Kverneland Ecomat zajiš uje lepší rùstové podmínky. Hlubší kypøení s náøadím Kverneland Ecomat V pøípadì potøeby hlubšího kypøení (o 6 7 cm), lze toho dosáhnout pøidáním k náøadí Ecomat radlice Ecoshare. Tyto radlice se namontují k plazovým deskám a pracují o 6 7 cm ní e, ne je normální pracovní hloubka, ani by vynášely podlo í na povrch. Vysoká výkonnost pøi podmítání Kverneland Ecomat je velmi úèinný pro podmítání. Ideální pracovní hloubka je 8 12 cm. Pøi pojezdové rychlosti km.h 1 dosahuje výkonu 3 4 ha.h 1. Kverneland Ecomat pro tøi rùzné pracovní metody: Eco orba cm Eco kypøení cm Eco podmítání 8 12 cm Víceúèelové náøadí s prokázanými ekonomickými úsporami 5

6 Ecomat pøi pou ití organického hnojiva Kverneland Ecomat poskytuje velké mo nosti pro ty, kteøí pou ívají kejdu. S náøadím Ecomat mù ete zaorat velké mno ství hnoje, který bude umístìn do po adované hloubky cm bìhem nìkolika minut po rozmetání tak, aby byl plnì vyu it rostlinami. Zpracování pùdy pro setí Kverneland Ecomat obrací pùdu velmi úèinnì. Nové tìleso válcovitého tvaru obrací pùdu o 180. Stébla a jiné rostlinné zbytky jsou dobøe smíchány s pùdou a umístìny na dno brázdy, zatímco horní vrstva neobsahuje ádné zbytky. Zcela nová konstrukce Oproti pluhu Kverneland zùstala stejná jen závìsná hlava, všechny ostatní èásti jsou nové. Tyto èásti jsou konstruovány pro efektivní pøípravu pùdy pøed setím do hloubky 8 18 cm. Pro dosa ení pracovního zábìru 3,2 m bylo tøeba, oproti standardním pluhùm, konstruovat rám mnohem dùmyslnìji. Rám je zhotoven tak, aby byly radlice blí e k traktoru a tím se dosahuje menšího zatí ení a ni ších po adavkù na nosnost. Pou ívají se také nové slupice ke sní ení hmotnosti na minimum (20 kg na 1 slupici). Listová pru ina, zaøízení pro automatic ké jištìní, byla pøevzata z osvìdèených nesených pluhù. Nové orební tìleso Nesmí se zapomenout na zcela nové orební tìleso Ecomatu, které je kratší 6

7 Technická data Poèet radlic Pracovní zábìr (m) Pracovní zábìr na orební tìleso Pracovní hloubka (cm) Mezera mezi orebními tìlesy (mm) Svìtlost pod nosníkem (mm) Jisticí pøítlak (kg) Hmotnost (kg) Po adavky na nosnost (kg) ,80 2,70 2,10 3,15 2,40 3, cm (12 18 ) a ni ší ne obvyklá orební tìlesa. Nové provedení má sní enou hmotnost o 20 kg/tìleso. Tvar orebního tìlesa je více válcovitý, co zajiš uje efektivnìjší a rychlejší obracení pùdy. Ve spojení s no em je øezán okraj brázdy. Skýva je obrácena o 180 a rostlinné zbytky jsou umístìny na dno brázdy. Packomat 3,2 m slo itý problém K vyøešení slo itého problému konstrukce náøadí pou ila spoleènost Kverneland vhodného know how ve výrobní technologii oceli a zpùsobech zušlech ování oceli. Výsledkem je pracovní jednotka spojená s pluhem. To umo òuje vìtší úsporu èasu v pøípravì osevní plochy. Je velmi dùle ité souèasnì pøi orbì pùdu upravovat. Proto je Packomat opatøený silnými pøedními høeby, které rozmìlní hroudy a urovnají pùdu. Høeby jsou následovány dvìma øadami pìchovacích válcù, které dále drtí hroudy a osevní plochu pìchováním utu í. Zadní høeby pak urovnají a nakypøí povrch pùdy a zanechají tak pùdu v optimálním stavu pro ná sledné setí. Originální náhradní díly Kverneland Group pova uje prodej ka dého stroje za zaèátek dlouhodobého a cenného vzájemného vztahu. Pro podporu tohoto vztahu zajiš ujeme vyso ce kvalitní náhradní díly a dobøe fungující servis. ivotnì dùle ité díly V nabídce nejlepších slu eb mù ete spoléhat na Kverneland Group. Náš úspìch závisí na Vás. 7

8 ádejte další náøadí z výrobního programu Kverneland Kverneland Group je nejvìtším specializovaným výrobcem a dodavatelem zemìdìlského náøadí na svìtì. Kverneland Group je skupina silných továrních znaèek, které nám umo òují poskytovat jak zemìdìlcùm, tak i obchodním zástupcùm jedineènou a kompletní øadu vysoce kvalitních výrobkù pro obdìlávání pùdy, sklizeò pícnin, setí, rozmetání, postøikování, pìstování brambor a sklízení hroznù. Kverneland ES Kverneland CLC Kverneland èíslo 1 ve výrobì pluhù. Celý program se skládá ze všech typù a velikostí pluhù od nejmenšího dvouradlièného a po velký dvanáctiradlièný pluh. Program rùzných kypøièù firmy Kverneland zahrnuje nìkolik kypøièù pro pøípravu osevní plochy, speciálních kombinací pro pøípravu osevní plochy, rùzné druhy kypøièù a kypøièe pro hloubkové kypøení. Bìhem nìkolika posledních let prošly rotaèní brány Kverneland racionálním vývojem a nyní se stále více prosazují na celosvìtovém trhu. Rotaèní brány Kverneland Kverneland Group Czech s.r.o. Koš álkova Beroun Tel.: Fax: Kverneland Group Slovakia, s.r.o. Komáròanská cesta Nové Zámky Tel.: Fax: Informace a ilustrace mohou být vèetnì doplòkového vybavení, které není souèástí standardní výbavy. Právo na technické zmìny vyhrazeno. Prodejce:

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ Ale na Zem pli ne ro vá, Ná ro do hos po dáø ský ústav Aka de mie vìd ÈR; Pa trik Pa neš, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze* 1. Úvod Stát ní pod

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

EdiCAD DESIGN SOLUTION

EdiCAD DESIGN SOLUTION SoftCAD.3D SoftCAD.3D Práce v 3D prostoru pomocí EdiCAD DESIGN SOLUTION pøirozených lidských gest SoftCAD.3D - prostorový modeláø vybavený intuitivním u ivatelským rozhraním urèený pro vytváøení modelù

Více

Přizpůsobí se jakékoliv situaci.

Přizpůsobí se jakékoliv situaci. NEXOS F FB VL VE Přizpůsobí se jakékoliv situaci. Pro Vás jako stvořený. Nároky zákazníků týkající se traktorů s úzkým rozchodem jsou velmi vysoké a individuální. A protože není možné přizpůsobit vinohrad,

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více