Metodika přípravy vzdělávacího programu v projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika přípravy vzdělávacího programu v projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176."

Transkript

1 Metodika přípravy vzdělávacího programu v projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/

2 1 Cíl: Materiál slouží jako pomůcka: Pro vytvoření návrhu obsahu a struktury sylabů a struktury vzdělávacího programu v projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/ Ke sjednocení vstupních i sumarizujících požadavků a kroků (struktury studijních opor) pro autory studijních programů (kurzů) v rámci garance týmové spolupráce při formulací vzdělávací nabídky sloužící k naplnění cílů projektu. K ujasnění využitelnosti pedagogických, organizačních východisek s podporou ICT a jejich využití. 2 Úvod Projekt je zaměřen na systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců vybraných univerzit a klade si za cíl vytvořit dlouhodobý systém odborného vzdělávání pracovníků Ostravské a Slezské univerzity. Úkoly autorů studijních opor spočívají ve formulaci nabídky alternativ rozvoje požadovaných klíčových kompetencí v oblasti působení cílové skupiny v pedagogické a řídící sféře zvolených vysokých škol. Součástí projektu je rovněž vytvoření předpokladů pro další osobní rozvoj zaměstnanců zejména ve sférách, které již provedená analýza vzdělávacích potřeb vytipovala jako klíčové. Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti [1]. Vzhledem k připomenutým skutečnostem, je potřebné navrhnout a vytvořit každý vzdělávací program tak, aby byl konzistentní k cílům projektu, byl přiměřený potřebám cílových skupin a naplňoval vizi změny dlouhodobého systému odborného vzdělávání, kterou projekt hodlá realizovat ve 35 programech (kurzech) ve 4 tematických blocích formou proškolení cca 850 osob z řad pracovníků v dalším vzdělávání a účastníků kurzu doktorského studia. Vzhledem k rozsahu cíle je nezbytné konstrukci nabídky realizovat týmovou spoluprací garantů předmětových skupin a jednotlivých lektorů. Následná doporučení a připomenutí metodických zásad usilují o sjednocení postupu a eliminaci rozdílných vstupů a metod. Při plánování obsahu studijní nabídky je třeba respektovat diferenciaci kompetencí v rámci působnosti projektu, proto připomínáme její organizační návaznost. Projektová změna musí respektovat: Kompetence jednotlivce jako odrazový můstek úspěšnosti a efektivity edukace vzdělávajícího se subjektu s respektem k úrovni dovedností, znalostí a schopností participujících jedinců. Kompetence oddělení, ústavů, kateder jako souhrnu potenciálu jednotek k zajištění soustředěného přístupu k úkolům a přijatým strategiím organizace v rámci působnosti konkrétního pracoviště. Kompetence organizace jako základního rámce garancí výkonností organizace, naplněného definovanými cíli, přijatými plány a projekty rozvoje univerzit apod. Stránka 2 z 10

3 Nově nabízené studijní programy, realizující cíle schváleného projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), mohou vzniknout na základě transformace z již existující nabídky nebo mohou být vytvořeny naprosto nově podle aktuálních potřeb cílových skupin. Tvorba konkrétního studijního programu by měla dotvářet vzdělávací systém orientovaný na účastníka programu a posouvat zlepšování kompetencí členů cílových skupin, které jsou realizovány v souvislostech: obsahu - tj. toho, co by se měl účastník programu učit s obsahovou garancí smyslu, účelnosti a efektivitou prospěchu předávaných informací. Při plánování obsahu je třeba zvážit: o aktuální úroveň kompetencí cílové skupiny na základě již zjištěné či předpokládané úrovně znalostí, dovedností a schopností jednotlivců, o požadovanou (očekávanou) úroveň kompetencí pro přípravu a postup k budoucímu stavu a žádoucí úrovni dovedností cílové skupiny, o potenciál kompetencí tj. souhrnu, který předpokládá potenciál růstu a rozvoje organizace, výukových metod tj. jak by měl být vzdělávání organizováno a jakými formami by se měl účastník programu učit, s využitím postupů určených i ke stimulaci výkonnosti se specifikovanou mírou využití edukačních možností, aby vzdělávání bylo orientováno na osvojení budoucích potřeb kompetencí a rozvoje potenciálu v režii strategií pracoviště a možností projektu, v jehož gesci je realizováno, hodnocení studia tj. jak by měly být ověřovány výstupy z učení, tj. poznání a definování nově vzniklé kvality v dokončeném procesu. V tomto ohledu je důležité v navrhovaných vzdělávacích programech nejen dělat správné věci, ale dělat věci správně, aby doporučený postup byl optimální a zvolená forma či metoda nebyla na překážku postupu a využití vzdělávací příležitosti. Při dodržování metodických zásad lze předpokládat konzistentní soulad a návaznost projektových činností tak, aby byla naplněna hodnota vzdělávání ve vytvoření funkčního postoje ovlivňujícího užitečnost individuálního jednání jednotlivce z hlediska naplnění smyslu a cíle edukace. 2.1 Studijní materiály Distanční studium není založeno na využití standardních učebnic, ale na nabízené formě účelově zpracovaných studijních pomůcek, jež budou integrální součástí programu. Z výsledků analýz je zřejmé, že jako klíčový moment motivace členů cílových skupin k jejich aktivní účasti na vzdělávací nabídce je respektování jak možností studijní zátěže, tak výběru a volbě použitých výukových metod. Obecně respondenti nejvíce preferují presenční formu vzdělávání (307 odpovědí, tj. 43,79 %), s odstupem následuje distanční forma výuky (209 odpovědí, tj. 29,81 %) a výuka formou intenzivních kurzů (185 odpovědí, tj. 26,39 %) [4]. Proto je především nutné rozhodnout a vytvořit obsah elektronického kurzu, vyčlenit podíl povinných a doporučených činností a připravovaných materiálů: Stránka 3 z 10

4 např. audio nahrávek, jež mají zejména efekt pro edukaci předmětů s významným sluchovým obsahem např. ve využití při zvyšování jazykových kompetencí cílové skupiny, video nahrávek a animací, jejichž přínosy slouží k ilustraci dovedností a praktických procesů u využívání videokonferenčních technologií, při zvyšování úrovně poskytovaných služeb v oblasti technické podpory uživatelům univerzitních počítačových sít nebo při předávání údajů státní správě a dalším subjektům zejména v různých formách nabídky celoživotního vzdělávání, eventuálně pro informace ilustrující zácviku, zaškolení apod. využití vzdělávání s podporou modulů systému LMS Moodle pro vytváření textů, přednášek, vlastních poznámek, diskusních fór, odevzdání souboru, realizovaných anket apod., tiskovin tj. písemného studijního materiálu, který stanoví nároky kladené na účastníky kurzů a vymezí nabídku jednotlivých vzdělávacích bloků. animovaných návodů viz např. Rozhodnutí o materiálech je nutno konzultovat s jednotlivými garanty bloků, přičemž je vhodné využít metodické podpory pracovníků centra informačních technologií. Všechny sylaby a materiály se stanou edukačním potenciálem projektu, který bude využíván v dlouhodobém systému odborného vzdělávání pracovníků Ostravské a Slezské univerzity, čímž je garantována udržitelnost projektu Tvorba sylabu Sylabus slouží jako podklad pro charakteristiku informačních programů projektu. Má tyto části: Název programu, předmětová skupina, tj. blok Komunikační dovednosti, Informační a komunikační technologie, Odborné kompetence a Manažerské dovednosti. Forma programu Typ programu Číslo akreditace Podmínky přijetí do programu Výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady Datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram Cíle obsahová náplň programu: o Obsah programu, který představí stručný popis kurzu jako vstupní obsahovou a organizační informaci s členěním očekávaných úkolů a požadovaných výstupů. o Cíle programu, výstupy z učení co bude účastník kurzu umět, znát, čemu bude rozumět. Výstupy by měly být formulovány stručně, kontrolovatelně a přiměřeně. v části je třeba také specifikovat nosné a doplňující způsoby komunikace s respektem k volbě tématu a navrhovaného obsahu kurzu. o Nezbytné předpoklady zachycují požadované vstupní kompetence účastníka kurzu a, např. jazykové znalosti diferencované podle úrovni osvojení a užívání zvoleného jazyka, ale například i klasická kritéria jako název zaměstnavatelské organizace apod. Stránka 4 z 10

5 o Zaměření programu, určení počtu a obsahu jednotlivých kapitol. Program musí proběhnout v rámci semestru tj. 14 výukových týdnů, autor programu však nemusí respektovat stejný počet kapitol. Při respektování časového harmonogramu je v kompetenci autora určit a vysvětlit zaměření a skladbu programu. Obecně nelze vždy zcela jednoznačně stanovit hranici mezi jednotlivými programy, protože v řadě případů mohou navazovat či se mohou překrývat. Např. částečně může docházet k překrývání bloku manažerských kompetencí s blokem odborných kompetencí. v případě programů zaměřených na řešení konfliktů a asertivitu, komunikační dovednosti, psychologické a sociologické aspekty práce zaměstnance VŠ, time management či práci s informacemi. Tento překryv je svým způsobem žádoucí, avšak měl by být konzultován s garanty bloků. o Studijní zátěž, jde o stanovení a ocenění jednotlivých aktivit, které mohou být řešeny elektronicky pomocí modulů v LMS Moodlu: Aktivita Podíl prezenční výuky a její formy Vypracování samostatné práce, korespondenčního úkolu, projektu Absolvování konzultací, skupinových diskuzí Forma ukončení kurzu, ověření nově získaných kompetencí. Časová náročnost o Vyučovací metody nastínění využitých forem edukace, stanovení podílu presenční formy vzdělávání, distanční formy či podílu výuky formou intenzivních kurzů. o Vyučovací jazyk. U většiny programů je vyučovacím jazykem čeština, pouze v bloku jazykových kompetencí je možné v závislosti na stupni znalostí účastníků programu, uvést daný jazyk studia. o Literatura s členěním informačních zdrojů v povinné a doporučené tituly, včetně popisu a výčtu pomůcek, které jsou považovány za nezbytné. Protože sylabus je obecnější formulací úvodního vymezení obsahu zaměření programu, je logické, že výsledný soupis literatury u studijní opory bude obsažnější v souvislosti s tím, jak autor vyhledává další informace k přípravě textu. Minimální a maximální počet účastníků Údaje o personálním zabezpečení programu Údaje o prostorovém zabezpečení programu Podmínky úspěšného absolvování programu - metody hodnocení jako způsob zakončení studia, zdali je využito hodnocení prosté, projektové, průběžné, dílčí či souhrnné apod., vydání certifikátu, osvědčení atd. Eventuálně propojení motivačních postupů zaměstnavatele vztahující se k úspěšnému zvládnutí a dokončení kurzu či problémy s plněním povinností. Zpracovatel sylabu Schválil, datum Sylabus je povinným materiálem a dílčím výstupem projektu, kterým řešitelé projektu získávají záruku, že sylabus studijní opory je promyšleným projektem programu, který Stránka 5 z 10

6 dovede účastníka programu k předpokládaným výsledkům včetně výběru odpovídajících metod postupu. V sylabech mohou všichni participující účastníci najít informaci o cílech, rozsahu a podílu konkrétního programu na naplnění projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) Struktura opory, kapitoly a elektronického kurzu Konkrétní podoba studijní opory závisí na povaze tématu ale i na dosavadních zvyklostech, zkušenostech a charakteristikách autora. V rámci projektu je však zapotřebí dodržovat požadovanou obsahovou strukturu šablony, ve které se opora vytváří: Impresum druhá strana opory, soubor povinných informací o opoře (především anotace, klíčová slova, autoři, ISBN atd.) Úvod krátké sdělení autora o určení a struktuře opory, případně doporučení ke studiu. Rychlý náhled stručný vstup do obsahové náplně celé opory. Jednotlivé kapitoly o Rychlý náhled kapitoly stručný vstup do problematiky příslušné kapitoly. o Cíle kapitoly výstupy z učení, dosažené znalosti a dovednosti. o Čas potřebný ke studiu není-li autor jist dobrým odhadem, je lépe neuvádět. o Klíčová slova. o Text k tématu text opory účelově obohacen o distanční prvky (marginálie, Průvodce textem, Definice, Další zdroje, Pro zájemce, Případová studie, Řešená úloha, Námět na tutoriál atd.) tak, aby podpořili rychlou orientaci v textu, pochopení a srozumitelnost tématu. o Shrnutí - vstup do problematiky příslušné kapitoly. o Kontrolní otázky Shrnutí obsahové shrnutí celé opory. Literatura seznamy doporučené a použité literatury a zdrojů. Seznam dostupných ikon a použitých zkratek. Elektronický kurz kurz v elektronické podobě vytvořený v prostředí LMS Moodle, vytvářený v souladu se sylabem a studijní oporou. Možnosti využití konkrétních modulů systému Moodle závisí na povaze konkrétního zpracovávaného tématu (technická řešení a možnosti prosím konzultujte s pracovníky oddělení CIT): Hlavička obecné informace o kurzu, tutorovi, průvodce kurzem, sylabus kurzu a fórum. Průvodce kurzem stručný text popisu kurzu (nebo celého progamu), časová organizace kurzu (programu), výčet povinností a další doporučení týkající se studia a organizace kurzu. Základní studijní materiál téma el. kurzu, které slouží k vystavení studijních materiálů, především studijní opory, ale také dalších vhodných materiálů zvláště pokud autor opory s nimi v textu opory pracuje či se na ně odvolává. Může se jednat o odkazy na zdroje a materiály umístěné na jiných serverech (www linky), dále o Stránka 6 z 10

7 přednášky (v Power Pointu, modulu Moodle či PDF), obrázky, grafy, schémata (vše v JPG, GIF, PNG, PDF), další elektronické dokumenty (DOC, ODT, TXT, HTML, RTF, PDF), video (FLV, SWF, dále videa v kodeku MPEG1, MPEG2 nebo MPEG4.X264) či audio soubory (MP3, WMA). Podrobnosti opět konzultujte s pracovníky oddělení CIT. Otázky, testy, úkoly téma el. kurzu, které slouží k umístění otázek pro diskusi ve fórech, elektronických testů, k odevzdávání úkolů či jiných aktivit v souladu se sylabem kurzu Specifikace autorského díla Autorským dílem vzdělávacím programem se pro účely projektu rozumí soubor dílčích prací: 1. Sylabus kurzu (dle šablony a instrukcí viz výše). 2. Studijní opora (dle šablony a instrukcí viz výše). Studijní opora bude považována za dokončenou po zapracování případných recenzních připomínek a edičních úpravách. 3. Elektronický kurz v prostředí LMS Moodle, dle šablony ve spolupráci s příslušným pracovníkem CIT. Kurz musí obsahově korespondovat a naplňovat sylabus případně studijní oporu. Autorské dílo, jak jistě z předchozího vyplývá, je dílem integrálním zahrnujícím nejen vypracování studijní opory, ale zahrnuje také přípravu podkladů pro vypracování testů, anket, diskusních fór, přednášek, či jiných elektronických studijních materiálů a modulů pro elektronický kurz. Technickou proveditelnost, časovou náročnost, vhodnost a další detaily vypracování uvedených materiálů a modulů je potřeba konzultovat s pracovníky CIT elearning. Technické vytvoření kurzu či zpracování modulů v LMS Moodle bude provádět v součinnosti s autorem studijní opory pracovník určený pro převod kurzu do LMS. Konkrétní rozsah odsouhlasí na základě vypracování sylabu příslušný garant tematického bloku. Dle zpracovávané tématiky se v jednotlivých případech může podstatně lišit stránkový rozsah opory, počet a rozsah modulů el. kurzu a jiných elektronických materiálů. Poznámka nejen pro garanty tematických bloků: ideální rozsah studijní opory je stran textu šablony, text musí využívat (vhodně) distančních prvků, především motivačních nebo sebe kontrolních, minimálně za každou kapitolou. Elektronický materiál: instruktážní video, elektronická přednáška, audio záznam (každé z uvedených ekvivalentem 1-3 stran textu), workshop, elektronický slovník a jiné drobné elektronické materiály (ekvivalentem 1 strany textu) opodstatňují snížení stránkové dotace studijní opory. Minimální délka studijní opory je 25 stran textu šablony. Elektronický kurz předpokládá vytvoření minimálně takového počtu cvičných testů odpovídající počtu kapitol studijní opory (motivace a sebekontrola). Dále kurz musí obsahovat alespoň jeden (mnoho povinností a bodovaných aktivit může studenty odrazovat) evaluační modul (ostrý test, bodované fórum, Stránka 7 z 10

8 bodovaná přednáška, bodované poznámky ke kurzu, odevzdání práce, workshop) a průvodce kurzem. Vše musí respektovat dříve vytvořený sylabus. Sylabus se tak stane závazným dokumentem pro posouzení dokončení díla. 3 Shrnutí Hlavními výhodami využití vzdělávacích technologií s podporou ICT je individualizace studia, které využívá multimediálních příležitostí, protože studium probíhá v limitovaném kontaktu s učitelem a ostatními účastníky studia a vytváří prostor pro studium podle momentálních možností a potřeb studujících. Výhodou on-line výukového prostředí je garance metodické, organizační a administrativní podpory studujících výběrem odborných garantů, tutorů a celého týmu pracovníků. 4 Literatura [1.] BELZ; Siegrist. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, s. ISBN [2.] KEMPNÝ, Robert. Využití modularity Moodle při výstavbě elektronického kurzu. In MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Rozvoj vzdělání v ošetřovatelství. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, s ISBN [3.] Nakladatelství portál [online] [cit ]. Definice případu a případové studie. Dostupné z WWW: < [4.] VANĚK, Jindřich; BUMBÁLEK, Marek; PODMOL, Jan. Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Opavě: Projekt OP VK Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) CZ.1.07/2.2.00/ Vyd. 1. Opava: [Slezská univerzita v Opavě], s. Dostupné z WWW: < [5.] ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do distančního vzdělávání. Olomouc: Andragogé s. ISBN Slovník klíčových pojmů Slovník klíčových slov Elearning jde o aplikaci nových multimediálních technologií za účelem zvýšení jeho kvality posílením přístupu ke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci. Výuka s využitím výpočetní techniky a internetu (srovnejte [2]). Celoživotní vzdělávání pojem zahrnuje veškeré studium v průběhu života tj. povinnou i nepovinnou školní docházku, kurzy, rekvalifikace, výcviky apod. Realizuje ho řada VŠ i jiných organizací, jsou zaměřeny na různé cílové skupiny (např. univerzity třetího Stránka 8 z 10

9 věku na seniory), nabízejí kurzy s různým zaměřením. CŽV na VŠ většinou poskytuje vzdělání vysokoškolského typu, ale nemůže v něm být udělen akademický titul; některé programy jsou realizovány v rámci akreditovaného programu, ale účastníci kurzu CŽV nemají právní postavení studenta a musí za studium platit. Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle 29 zákona č. 563/2004 Sb. Pravidla pro celoživotní vzdělávání na konkrétní vysoké škole jsou dány vnitřními předpisy. Autor je odborník v oboru, který zpracuje text podle požadavků na úroveň metodického zpracování, vytvoří otázky, příklady, cvičení, zařadí grafiku atd. Lektor je odborník (pedagog), spravuje kurz a účastníky kurzu, sleduje a řídí aktivity v rámci kurzu, účastní se: manažerské výuky tento atribut určuje jeho schopnost vyučovat povolání jako manažer, sportovní ředitel a správce stadionu, praktické výuky atribut určuje jeho schopnost vyučovat povolání jako trenér, fyzioterapeut a lékař. Tutor je nejbližší pomocník účastníka programu, řídí vzdělávací činnost ve skupinách. Vede tutoriály, konzultuje, hodnotí. Examinátor odborník, který zjišťuje vědomosti a dovednosti účastníků vzdělávání prostředky, definovanými ve formě hodnocení programu. Pozn.:V rámci našeho projektu bude funkce lektora, tutora a examinátora spojena. Administrátor je správce řídícího systému, který vytváří podporu pro všechny účastníky distančního vzdělávání. Normostrana nebo-li NS. Jedná se o standardizovanou stranu textu, která představuje mezinárodní uznávanou jednotku délky textů. Její délka je 1800 znaků včetně mezer. Tento rozsah odpovídá 30 řádkům o 60 znacích. Výuka: Sylabus nosná kostra a informace o skladbě programu Sylabus je podkladem pro uznávání studia, zkoušek v rámci studia, výměnných pobytech účastníků programů atd. Seminář po přednášce další typ vysokoškolské výuky, na rozdíl od přednášky vyžaduje větší aktivitu a spolupráci účastníků kurzů (aktivně se podílejí na výuce), rozvíjí jejich samostatné myšlení a samostatnou práci. Cvičení způsob výuky, při kterých si účastníci kurzů procvičují nové poznatky z předešlých přednášek; slouží k prodiskutování problémů, procvičení příkladů, atd. Přednáška forma výuky, při přednáškách je od účastníka kurzu vyžadována menší aktivita, účast bývá většinou dobrovolná; oproti tomu seminář už aktivitu a spolupráci účastníků kurzů vyžaduje a také účast je zpravidla povinná. Výukové texty: Studijní opora bývá vnímána a vysvětlována v širším a užším kontextu. v širším kontextu (např. podle Zlámalové) jsou studijními oporami označovány veškeré Stránka 9 z 10

10 studijní a informační zdroje, které jsou součástí studia a které studující získá od vzdělávací instituce. Tj. např. audio kazeta, jež má zejména efekt pro předměty s významným sluchovým obsahem, video kazeta, jejíž přínos slouží k ilustraci dovedností a praktických procesů, vzdělávání pomocí osobního počítače, kompaktní disk, který přenáší obraz i zvuk a zejména tiskovina tj. písemný studijní materiál s výkladem vybraných informací a charakteristikou témat, doplněný řadou interaktivních prvků s cílem vést a motivovat účastníky kurzů k prezentované problematice vzdělávání. Skripta základní textová pomůcka pro žáka při vyučování a opora práce učitele; pro účastníky kurzů spolu s vlastními záznamy přednášek jedním ze dvou hlavních zdrojů informací. Distanční prvek textová komponenta (struktura) barevně odlišená od ostatního textu (opatřená ikonou a uzavřená barevnou značkou tak, aby byla jasně odlišena od ostatního textu), podporující čtivost a orientaci v textu. V konkrétních případech nahrazující přímou výuku uváděním či rozváděním tématu na konkrétních příkladech, případech atp. Umožňuje také provázanost textu s ostatními studijními materiály v elektronickém kurzu či návaznost na organizaci programu jako takového. Některé distanční prvky mohou přímo posloužit pro tvorbu evaluačních a edukačních aktivit jinak též modulů v LMS Moodle (prvky: Otázky a Odpovědi, Samostatný úkol, Námět na tutoriál, Další zdroje, Pro zájemce atd.) (srovnejte [2]). Marginálie hesla k příslušným důležitějším odstavcům umístěná na vnějším okraji stránky usnadňující orientaci v textu. Průvodce textem distanční prvek využitelný k sumarizaci dílčích témat kapitoly. Nebo naopak uvozující dílčí téma. Zvyšuje pozornost, srozumitelnost a napomáhá porozumění studijnímu textu. Průvodce studiem distanční prvek pro rady postupu při studiu. Případová studie - je detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Jejím cílem je poskytnout hluboké porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu (dostatečně ohraničený aspekt historické epizody či dostatečně ohraničená historická epizoda sama o sobě) [3]. Stránka 10 z 10

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě 20. - 21. 10. 2011 Ostrava Martina Kuncová 1, Hana Vojáčková

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04. Závěrečná zpráva z realizace projektu Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.0027 Příjemce: Počítačová služba s.r.o. IČ: 258 84 735 TENTO

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více