Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin"

Transkript

1 Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu, dle 18 odst. 5 zákona se nejedná o zadávací řízení dle zákona Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ Osoba oprávněná za zadavatele jednat Osoba zastupující zadavatele v řízení Služby Města Veselí nad Moravou Pavel Bouda, ředitel Telefon URL (adresa profilu zadavatele) 2. ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 2.1 DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Ing. Zuzana Malíková, referent Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávané podle ustanovení 6, 12 odstavec 3 a 18 odstavec 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 2.2 NÁZEV ZAKÁZKY A POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Název veřejné zakázky je Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kombinace kvetoucích cibulovin, jejich následná mechanizovaná výsadba do travního drnu a aplikace speciálního hnojiva pro cibuloviny, které hned po výsadbě podpoří kořenění. Celková plocha k osázení: 340 m 2 Minimální počet cibulí na m 2 : Druh cibulí: 60 ks kombinace Narcissus smíšený Velikost cibulí: 12/ PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. 2.4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Termín plnění: Uchazeč je povinen řádně dokončit dílo nejpozději do Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území města Veselí nad Moravou. Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

2 2.5 ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh bude uveřejněná a dostupná na profilu zadavatele: a u osoby zastupující zadavatele. 2.6 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE 49 Uchazeč je oprávněn požádat písemně o dodatečné informace k uvedeným zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně v českém jazyce, em nebo doporučeně na adresu zadavatele, a musí být doručena nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Po této lhůtě již nemá zadavatel povinnost zodpovídat dotazy uchazečů. Zadavatel má povinnost tyto dodatečné dotazy zodpovědět a to v zákonné lhůtě do 3 pracovních dní od doručení podle předchozího odstavce. V případě, že zadavatel odešle dodatečné informace prostým em, uchazeč se zavazuje potvrdit přijetí těchto dodatečných informací zpětně potvrzovacím em na adresu pověřené osoby zadavatele. 3. ROZSAH KVALIFIKACE A ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ Zájemce je povinen v nabídce prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem v souladu s 50 zákona a souvisejících. Splnění kvalifikace prokáže zájemce, který splní kvalifikační předpoklady uvedené dále: 3.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 1). Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. 3.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona prokáže uchazeč, který doloží požadované doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2) v neověřené kopii a to: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména živnostenský list (popřípadě listy) či výpis z živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. 3.2 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů přehledem min. 1 realizované zakázky obdobného charakteru v posledních 3 letech. V příloze č. 3 uvede uchazeč název zakázky, cenu zakázky, datum plnění zakázky, místo plnění, vč. kontaktní osoby. 3.3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je zájemce, který předloží čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) zákona o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce (příloha č. 4). Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

3 5. NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE Nesplní-li zájemce kvalifikaci v plném rozsahu, bude dle 60 a souvisejících vyloučen z tohoto zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu vyloučení. 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadávací dokumentace spolu se závazným návrhem Smlouvy o dílo (příloha č. 2) vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. 6.1 NÁVRH SMLOUVY A SMLUVNÍ PODMÍNKY Zadavatel přikládá v příloze této zadávací dokumentace závazný návrh Smlouvy o dílo, který obsahuje závaznou úpravu obchodní a platebních podmínek plnění předmětu této veřejné zakázky. Uchazeč předloží v rámci své nabídky jako návrh smlouvy tento text smlouvy doplněný o identifikační údaje a kupní cenu. Případnou úpravu jiných částí textu návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto ZD. Uchazeč se zavazuje respektovat všechny podmínky uvedené v této ZD a v závazném návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a rovněž následující podmínky: a) Návrh smlouvy je součástí nabídky. Smlouva je svým charakterem smlouvou o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). b) Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci. Ustanovení, která omezují zadavatele, zhoršují jeho postavení nebo mu ukládají závazky či povinnosti nad rámec této zadávací dokumentace nebo závazných ustanovení právních předpisů, nejsou přípustná. c) Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou případně orazítkován (pokud je razítko používáno). Kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy zájemce. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. d) Zájemce musí v návrhu smlouvy rovněž plně zohlednit veškeré obchodní podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Předmět plnění musí být v souladu s ustanoveními odst. 2.2 zadávací dokumentace a související. e) Délka záruční doby na celý předmět veřejné zakázky stanovený v této dokumentaci a souvisejících dokumentech je stanovena v rozsahu 24 měsíců. f) Dodavatel se zavazuje předat kompletní a řádně dílo zadavateli v termínu do g) Splatnost daňového dokladu bude 15 dnů od řádného převzetí předmětu zakázky. h) Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky - zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky. Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

4 7. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách: částka bez DPH, částka DPH, celková částka s DPH, uvedenou v návrhu smlouvy. b) Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být stanovena v souladu s informacemi uvedenými v návrhu smlouvy. c) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci dodávky vymezené v této ZD, jejích přílohách a návrhu smlouvy. 8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY a) Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona, zadávací dokumentace a jejích příloh. b) Uchazeči podávají své nabídky písemně a to v listinné podobě v uzavřené obálce označené Veřejná zakázka - Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin - NEOTVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. c) Nabídky lze podávat osobně nebo poštou každý pracovní den lhůty v době 06:00-14:30 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) výhradně na adresu: Služby Města Veselí nad Moravou,. Nepřipouští se elektronické doručení. d) Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. e) Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány a hodnoceny. f) Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. g) Zájemce předloží nabídku v českém jazyce v listinné podobě. 8.1 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Doporučujeme všechny listy nabídky navzájem pevně spojit tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídku požadujeme předložit v následující struktuře: a) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh b) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1), s uvedením identifikačních údajů zájemce a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce, z něhož vyplývá, že je zájemce vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. c) Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2) d) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3) Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

5 e) Prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4) + doklad f) Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (příloha č. 5) g) Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (příloha č. 6) h) Prohlášení uchazeče dle 68 zákona (příloha č. 7) i) Souhlas se zveřejněním údajů (příloha č. 8) j) Sanitární certifikaci cibulí / Rostlinolékařský pas / či jiné adekvátní potvrzení v českém jazyce 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Zadavatel stanovil v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. b) zákona, základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. 10. LHŮTY a) Lhůta pro podání nabídek končí dne do 10:00 hod v sídle Služeb Města Veselí nad Moravou,. b) Otevírání obálek se uskuteční dne od 10:00 hod. v kanceláři ředitele Služeb Města Veselí nad Moravou,. c) Délka zadávací lhůty činí 90 dnů. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Pro podávání dotazů a jejich odpovídání zadavatel stanovuje komunikaci prostřednictvím u, na telefonické dotazy nebude brán zřetel. b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoli zadávací řízení a právo nepřijmout žádnou nabídku. c) Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání VZ. d) Veškeré přílohy zadávací dokumentace jsou uchazeči poskytnuty v elektronické podobě na základě jeho žádosti. e) Vybraný uchazeč je ve smyslu ustanovení 82 odstavec 4 zákona povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další (druhý, popř. třetí) v pořadí. f) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele ihned písemně informovat a bezodkladně spravit nápravu. g) Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. h) Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení, který nesplní kvalifikaci dle 60 zákona. Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnění tohoto rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele v souladu s 60 odst. 2 zákona. i) Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele a tímto informovat uchazeče a to v souladu s 76 odst. 6 zákona. Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

6 j) Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele a tímto informovat uchazeče a to v souladu s 81 odst. 4 zákona. k) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 3 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 Prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 5 Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů Příloha č. 6 Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 7 Prohlášení uchazeče dle 68 zákona Příloha č. 8 Souhlas se zveřejněním údajů Ve Veselí nad Moravou dne Pavel Bouda ředitel Adresa:, IČ: , DIČ: CZ

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka kameniva

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka kameniva Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka kameniva P17V00000005 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Dodávka kameniva Zakázka malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Betonové produkty P18V00000006 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777 Osoba oprávněná za

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka stožárů, výložníků, rozvodnic VO

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka stožárů, výložníků, rozvodnic VO Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka stožárů, výložníků, rozvodnic VO vypracovaná pro podávání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE P18V00000001 Pokládka kamenného koberce, včetně provedení souvisejících prací a dodávek 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Pokládka kamenného koberce, včetně provedení

Více

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou. Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltové zálivky

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou. Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltové zálivky Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltové zálivky P17V00000007 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE P18V00000009 Elektroinstalační materiál 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777 Osoba oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE P18V00000008 Architektonická studie budovy SOS 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777 Osoba

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltových povrchů komunikace

Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltových povrchů komunikace Zadávací dokumentace na zakázku Provedení asfaltových povrchů komunikace P17V00000002 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Provedení asfaltových povrchů komunikace Typ veřejné zakázky Zakázka

Více

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na zakázku Výsadbový materiál

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na zakázku Výsadbový materiál Zadávací dokumentace na zakázku Výsadbový materiál P17V00000011 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777 Osoba oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE P19V00000004 Elektroinstalační materiál 1. INFORMACE O ZADAVATELI Identifikační údaje zadavatele Název Adresa sídla IČ 46936777 Osoba oprávněná za zadavatele jednat Osoba zastupující

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766 MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLEK, Praha 9 Černý Most, Bobkova 766 Bobkova 766, Praha 9 Černý Most, 198 00, Tel.: +420 281 918 535, reditelna@mskoralekpraha.cz, http://www.mskoralekpraha.cz/ IČ: 70884501 VÝZVA PRO

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Komunální nosič nářadí s pracovními adaptery

Zadávací dokumentace na zakázku Komunální nosič nářadí s pracovními adaptery Zadávací dokumentace na zakázku Komunální nosič nářadí s pracovními adaptery P17V00000003 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační údaje zadavatele Název Komunální

Více

Výroba barevného nábytku do tříd MŠ Paculova

Výroba barevného nábytku do tříd MŠ Paculova Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace ms.paculova@volny.cz, http: //www.mspaculova.cz/ VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a závazných pokynů pro žadatele

Více

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou P17V Zadávací dokumentace na zakázku

Služby Města Veselí nad Moravou Blatnická 1551, Veselí nad Moravou P17V Zadávací dokumentace na zakázku P17V00000015 Zadávací dokumentace na zakázku Poskytování služby pro monitoring vozidel, včetně dodávky a montáže komponentů 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Typ veřejné zakázky Identifikační

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka svítidel VO

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka svítidel VO Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka svítidel VO k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) zadávané

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Kraslice nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice Tel. 352 370 450, E-mail majetek@meu.kraslice.cz K uveřejnění! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 12 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zadávané v souladu s ust. 38 zákona Doplnění

Více

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka LED svítidel VO

Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka LED svítidel VO Zadávací dokumentace na zakázku Dodávka LED svítidel VO 1. INFORMACE O ZADAVATELI Název veřejné zakázky Dodávka LED svítidel VO Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu, dle 18 odst. 5 zákona se nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 vydaného Radou města Přerova, Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních

Více

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek č.j.: KRPS-101789-9/ČJ-2015-0100MT-VZ Praha 23. dubna 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 3/13 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky )

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020 a

Více

Zadávací dokumentace. Stavební úpravy BD Benátky 1149 Město Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace. Stavební úpravy BD Benátky 1149 Město Veselí nad Moravou VESELí NAD MORAVOU Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonu) zadávané v souladu

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MUOS00220119 M ě s t o O s l a v a n y Majetkově správní odbor ------------------------------------------------------------------------------------ náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany tel. č.: 546418414

Více

Obnova a doplnění dopravního značení.

Obnova a doplnění dopravního značení. Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova Název zakázky: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro Základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/120266-G

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Zadavatel: Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Datová schránka: d2vairv

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 Věc: Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost

Více

Zadávací dokumentace. Doplnění výzvy k podání nabídky na zakázku: - - -I I I I, L

Zadávací dokumentace. Doplnění výzvy k podání nabídky na zakázku: - - -I I I I, L I 1::1 VESELí 1..1 NAD MORAVOU Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 12 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonu) zadávané

Více

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-384309-8/ČJ-2014-0100MT-VZ Praha dne 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 2/9 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Obec Střílky právní forma zadavatele: obec sídlo: Koryčanská

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění

Více

Projektová dokumentace Galerie Muzyka

Projektová dokumentace Galerie Muzyka O B E C P L A V Y okres Jablonec n.nisou, kraj Liberecký IČ: 00 262 510 468 46 Plavy 186 483 398 124 775 238 242 mailto: obec@ plavy.cz www.plavy.cz IDDS: sgabjgp v Plavech dne 28.6.2019 čj. 211/2019/PL

Více

Opravy místních komunikací Dráchov, část 2

Opravy místních komunikací Dráchov, část 2 Příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malé hodnoty, zadávaná mimo režim zákona (134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek). Opravy místních komunikací Dráchov, část 2 Zadavatel veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Nábytek pro učebnu stolničení SOŠ a SOU Kladno zadávaná

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČ: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Hardware a software VZ_NBK_040_2018_03

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Hardware a software VZ_NBK_040_2018_03 Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Článek 1 Základní údaje

Článek 1 Základní údaje č. j. ZS6 796/2019 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, se sídlem Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek jako zadavatel vyhlašuje v souladu s ust. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VZMR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VZMR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VZMR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice IČ: 00240192 vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Dodávka osobního automobilu pro město Nymburk VZ_NBK_020_2018_003

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Dodávka osobního automobilu pro město Nymburk VZ_NBK_020_2018_003 Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Chlumec

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

"Pořízení samosběrného stroje na úklid Skuteč"

Pořízení samosběrného stroje na úklid Skuteč Veřejná zakázka na dodávku komunální techniky pro projekt OPŽP s názvem: "Pořízení samosběrného stroje na úklid Skuteč" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa):

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a  ová adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem Výměna copilitů ve

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou IV.

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou IV. Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou IV. Zadávanou jako veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Doplnění výzvy k podání nabídky na zakázku: "Modernizace areálu letního koupaliště Veselí nad Moravou - neplavecký bazén"

Zadávací dokumentace. Doplnění výzvy k podání nabídky na zakázku: Modernizace areálu letního koupaliště Veselí nad Moravou - neplavecký bazén I 1::1 VESELí 1..1 NAD MORAVOU Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonu) zadávané

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: 27.03.2017 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2017/OSVŠ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 70809/2017 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací řízení na dodavatele stavby. Snížení energetické náročnosti budovy kabin fotbalového stadionu ve Veselí nad Moravou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodavatele stavby. Snížení energetické náročnosti budovy kabin fotbalového stadionu ve Veselí nad Moravou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodavatele stavby - Snížení energetické náročnosti budovy kabin fotbalového stadionu ve Veselí nad Moravou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Identifikace zadavatele. Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta města

Identifikace zadavatele. Ing. Mgr. Miroslav Šůs, starosta města ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,rekonstrukce bytu č. 13, na adrese Pernerova 17, Praha 8" OVZ/2016/0099 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR") dle

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Licence Microsoft Access 2019 NIPEZ: 48219300-9 Balík programů pro správu Druh veřejné zakázky: Název zadavatele: Veřejná

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon ). Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto výběrovém řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 27 v návaznosti na 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při kterém zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení není realizováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení je realizováno

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více