Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova"

Transkript

1 Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná pro 2. stupe. Vyu ovací p edm t Výtvarná pat í do vzd lávací oblasti Um ní a kultura, která umož uje žák m jiné než pouze racionální poznávání sv ta a odráží nezastupitelnou sou ást lidské existence um ní a kulturu. Výsledky duchovní innosti pomáhají chápat kontinuitu prom n historické zkušenosti i zkušenosti každodenního života (kulturu chování, oblékání, cestování, práce). Vzd lávání v této oblasti p ináší um lecké osvojování sv ta, p i kterém dochází k rozvíjení specifického cít ní, tvo ivosti, vnímavosti jedince k um leckému dílu a jeho prost ednictvím k sob samému i k okolnímu sv tu. asová dotace: 6. ro ník 2 hodiny 7. ro ník 2 hodiny 8. ro ník 1 hodina 9. ro ník 1 hodina Organizace výuky: V ro níku je p edm t do rozvrhu za len n formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou týdn. V 8. a 9. ro níku 45 minut týdn, p ípadn jedenkrát za 14 dní 90 minut. Výuka probíhá p evážn v odborné u ebn. K organiza ním formám výuky pat í i práce v plenéru, exkurze a návšt vy výtvarných akcí a výstav. Formy a metody práce: Individuální nebo skupinová práce na základ motivace. Nástroje hodnocení: Známkování i slovní hodnocení, porovnávání prací, praktické p edvád ní. ád u ebny výtvarné výchovy je sou ástí vybavení u ebny a dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. ZŠ Pardubice Studánka 676

2 Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj kompetencí žák ( všichni vyu ující využívají p i své práci spole né strategie- viz Oddíl Charakteristika ŠVP, kapitola 2, a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t výtvarná ) KOMPETENCE K U ENÍ vést žáky k efektivnímu využívání tv r ích inností v praktickém život a motivovat je k vnímání duchovních hodnot um ní - na za átku hodiny žáky seznámíme žáky s cílem hodiny, motivujeme je, a na konci hodiny se snažíme práci zhodnotit - za azujeme do výuky metody, p i kterých zapojují žáci svou vlastní fantazii a kreativitu - žáky vedeme k samostatné práci i k práci ve skupin, klademe d raz na sebeevaluaci - žáci si mohou vybrat práci dle svých schopností - vedeme žáky k prezentaci vlastních d l - p istupujeme k žák m dle jejich individuálních schopností - vedeme žáky k vytvá ení vlastního portfolia - zpracováváme výtvarné nám ty tak, aby se smyslupln prolínaly s u ivem v jiných p edm tech - výuku dopl ujeme výtvarnými projekty KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM podn covat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problému - vedeme žáky k otev enému upozor ování na problémy - zadáváme úkoly, které podn cují tvo ivost - snažíme se rozvíjet abstraktní myšlení - žáci se zú ast ují sout ží, ve kterých mohou porovnávat své schopnosti a dovednosti - realizujeme projekty, jejichž podstatnou sou ástí je ešení aktuálního problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otev ené, všestranné a ú inné komunikaci a k porozum ní um leckých výpov dí - vedeme žáky k tomu, aby um li prezentovat výsledky své práce - vedeme žáky k p esné a stru né výtvarné terminologii v etn symboliky a ke zdokonalování grafického projevu - vytvá íme p íležitosti pro vzájemnou komunikaci žák o zpracovávaném tématu - podporujeme kritiku a sebekritiku - u íme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky - podporujeme p átelskou komunikaci mezi žáky a vyu ujícím - d sledn vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v adu u ebny výtvarné výchovy ZŠ Pardubice Studánka 677

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žák schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých - podporujeme žáky v sebed v e a samostatném rozvoji v kulturní a um lecké oblasti - vedeme žáky k vnímání spole enských norem a uv domování si svých práv a povinností - volíme formy práce, které umož ují vzájemnou inspiraci s cílem dosahování osobního maxima - u íme žáky vnímat vzájemné odlišnosti a vytvá íme situace, kdy se žáci vzájemn pot ebují - podporujeme integraci žák se speciálními vzd lávacími pot ebami do t ídních kolektiv - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - pr b žn monitorujeme sociální vztahy ve t íd a u íme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky KOMPETENCE OB ANSKÉ-vychovávat žáky jako svobodné ob any, uplat ující svá práva a plnící své povinnosti - vedeme žáky k chápání základních princip, na nichž spo ívají zákony a spole enské normy - vedeme žáky k odpov dnosti za jejich zdraví a za zachování životní prost edí, k odmítání drog, alkoholu, kou ení, a zneužívání lék - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární projevy, nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci - po ádáme projekty a akce p ipomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce) KOMPETENCE PRACOVNÍ používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovat pravidla práce ve výtvarné výchov - na za átku školního roku seznamujeme žáky se zásadami bezpe nosti práce - vedeme žáky k sebehodnocení své práce - vedeme žáky ke správnému užití materiálu, nástroj a výtvarných technik - vyžadujeme dokon ení práce v dohodnuté kvalit a termínu - vedeme žáky ke smyslu pro organizaci a po ádek - vedeme žáky k šet ení materiálem ZŠ Pardubice Studánka 678

4 Pr ezová témata Osobnostní a sociální Zam uje se na rozvoj smyslového vnímání, kreativity a utvá ení mimoum leckého esteti na, na chápání um ní jako prost edku komunikace a osvojování si sv ta, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, vede k uv domování si hodnoty r znosti lidí, názor a p ístup k ešení problém. Výchova v demokratického ob ana Vytvá í modelotev eného partnerství a demokratického spole enství, d raz na demokratické ešení konflikt a problém. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Rozvíjí vztah k evropské a sv tové kultu e, prohlubování porozum ní evropským kulturním ko en m a chápání mezikulturních souvislostí. Oz ejmování smyslu záchrany a uchování kulturního d dictví. Posílení emotivnosti a prožitkovosti v daných tématech. Multikulturní Zprost edkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozum ní odlišným kulturám, rozvíjení tolerance ke kultu e jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin. Enviromentální Poskytuje mnoho p íležitostí k zamyšlení nad vztahy žák ke školnímu prost edí, k uv domování si sociálního prost edí jako zdroje inspirace pro vytvá ení kulturních a um leckých hodnot. P ispívá k vnímání estetických kvalit prost edí. Mediální Žáci získávají p i výtvarné tvorb dovednosti, které podporují jejich sebev domé, aktivní a nezávislé zapojení do mediální komunikace. Výchova je zam ena na schopnost interpretovat mediální sd lení z hlediska jeho informa ní kvality. Pozornost se obrací na vlastní produkci a na specifické vnímání obrazu a zvuku. Mediální p ispívá i ke schopnosti vnímat, interpretovat a hodnotit mediální artefakty. ZŠ Pardubice Studánka 679

5 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Výtvarná P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Zobrazení p írodních forem List íslo: 1 Rozliší p sobení vizuáln Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P -prom ny p írody b hem 1.Osobnostní a obrazného vyjád ení v vyjád ení. sociální rovin ro ních období, stromy,kv tiny, smyslového ú inku a uv domuje houby si vliv této zkušenosti p i Uspo ádání objekt do 2.Multikulturní výb ru celk v vhodných prost edk v ploše. Ov- lov k v rytmu asu P ístupy k vizuáln obrazným Fy,CH-prom ny vody vyjád ením. 3.Enviromentální Osobní postoj v komunikaci. 4.Mediální Prom ny komunika ního obsahu. ZŠ Pardubice Studánka 680

6 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Sv t lidí a zví at List íslo: 2 Užívá obrazná vyjád ení Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P -pavouci, motýli, m kkýši 1.Osobnostní a k zaznamenání vizuálních vyjád ení. korýši, ryby sociální zkušeností a podn t. orgány lidského t la Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní Vybírá, kombinuje a vytvá í v ploše. Ov, Rv - lov k v rytmu asu, prost edky pro vlastní osobité vyjád ení mezilidské vztahy, stá í a mládí, vyjád ení. Prost edky pro vyjád ení vztah lov ka a zví ete 3.Enviromentální p edstav a pocit. Typy vizuáln obrazných vyjád ení- skulptura,plastika. Osobní postoj v komunikaci. Prezentace ve ve ejném prostoru. D -vývoj lov ka, prav ká zví ata život lidí ve starov ku 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- lostech ZŠ Pardubice Studánka 681

7 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Historie lidstva List íslo: 3 Interpretuje um lecká vizuáln Prvky vizuáln obrazného 10 hodin D -prav k,starov k 1.Osobnostní a obrazná vyjád ení minulosti, vyjád ení. sociální vychází ze svých znalostí j-vznik písma,nejstarší literárhistorických skute ností Uspo ádání objekt do celk. ní památky 2.Multikulturní Reflexe ostatních um leckých druh -písemnictví,architektura. 3.Enviromentální Vysv tlování a obhajoba výsledk tvorby s respektováním 4.Mediální zám ru projektu nebo výtvarné ady. 5.Výchova v evrop- ských souvislostech Poznámky: D,Vv - projekt Prav k j, Vv- projekt Antika ZŠ Pardubice Studánka 682

8 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Evropské bájesloví a biblické p íb hy List íslo: 4 Rozliší p sobení vizuáln obraz- V domé vnímání a uplatn ní 8hodin D -starov k 1.Osobnostní a ného vyjád ení v rovin smyslo- mimovizuálních podn t p i sociální vého ú inku,v rovin subjektivní- vlastní tvorb. j-p íb hy ze Starého zákona, ho ú inku a v rovin sociáln Starých eckých bájí a pov stí, 2.Multikulturní utvá eného i symbolického anlických mýt o Rytí ích kruho obsahu. Reflexe ostatních um leckých vého stolu,ze Starých pov stí druh - písemnictví,hudba,film, eských, filmové a 3.Mediální divadelní divadlo. zpracování p íb h D vody vzniku odlišných inter- Hv-hudební pojetí biblických a pretací. mýtických výjev 4.Výchova v evropských souvislostech Mediální prezentace. ZŠ Pardubice Studánka 683

9 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Výtvarná kultura List íslo: 5 Chápe um ní a kulturu jako Prvky vizuáln obrazného 8 hodin j-starov ké literání památky, 1.Osobnostní a neodd litelnou sou ást lidské vyjád ení. písmo a ilustrace, náboženství. sociální existence. Uspo ádání objekt do celk v Rv- lov k a jeho využití volného 2.Multikulturní U í se poznávat um ní a kulturu v ploše. asu, vztah ke kultu e,vánoce prost ednictvím vlastní tvorby. v eské kultu e a v kultu e jiných Reflexe ostatních um leckých jiných národ 3.Enviromentální druh. D -prav k, starov k-stavby, Prom ny komunika ního nástroje,oblékání,zvyky,víra. obsahu. Historické,sociální a kulturní 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 684

10 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Domov, obec List íslo: 6 Ov uje komunika ní ú inky Prvky vizuáln obrazného 6 hodin j-stylizace blahop ání,novoro- 1.Osobnostní a vybraných,upravených i samo- vyjád ení. enek,pozdrav sociální statn vytvo ených vizuáln obrazných vyjád ení v sociálních Uspo ádání objekt do celk v Ov,Rv-vztah k vlasti,rodnému 2.Multikulturní vztazích,nalézá vhodnou formu v ploše. m stu,domovu,rodin, pro jejich prezentaci. významné eské osobnosti Použití prost edk pro vyjád ení v eské kultu e a v kultu e jiných 3.Enviromentální emocí prom n. evropských národ Prezentace ve ve ejném prostoru. Historické,sociální a kulturní souvislosti. D -Pardubice d íve a nyní, významné historické památky eské republiky Z-Místo eska v Evrop,naše hlavní m sto, významná m sta eské republiky 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- lostech ZŠ Pardubice Studánka 685

11 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Tajemství Zem a vesmíru List íslo:7 Vybírá,vytvá í a pojmenovává co Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P -vznik Zem,pohyb Zem,dno 1.Osobnostní a nejširší škálu prvk vizuáln vyjád ení. oceánu,povrch planet,nebeská sociální obrazných vyjád ení a jejich t lesa,sope ná innost vztah,uplat uje je pro vyjád ení Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní vlastních p edstav,variuje r zné v ploše. Z-Afrika,atlas záhadných míst vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk. Použití prost edk pro vyjád ení D -vývoj planety a lov ka 3.Enviromentální fantazie a p edstav. Prezentace ve ve ejném 4.Mediální prostoru. Vznik odlišných interpretací vizuáln obrazných vyjád ení. ZŠ Pardubice Studánka 686

12 P edm t: Výtvarná, 6. ro ník Tematický okruh: Užitá tvorba List íslo: 8 Užívá prost edky pro zachycení Prvky vizuáln obrazného 6 hodin Inf-typy písma,po íta ová 1.Osobnostní a jev a proces v prom nách vyjád ení. grafika sociální a vztazích,k tvorb užívá n které metody metody uplat ované Uspo ádání objekt do celk v Ov- vztah lov ka a médií 2.Multikulturní v sou asném výtvarném um ní v ploše. a digitálních médiích. j-moderní literární formy-komix Fotografie,film,tiskoviny,televize, 3.Enviromentální elektronická média,reklama,ko- Aj-využití anglických termín v mix,komunika ní grafika,typo- informatice,reklam a dalších grafie. oblastech užitého um ní 4.Mediální Prezentace ve ve ejném prostoru. ZŠ Pardubice Studánka 687

13 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Zobrazení p írodních forem List íslo: 1 Rozliší p sobení vizuáln Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P -podmo ský sv t, korálové 1.Osobnostní a obrazného vyjád ení v rovin vyjád ení. útesy, lastury, bu ky rostlin, sociální smyslového ú inku a uv domuje exotické ovoce, souhv zdí si vliv této zkušenosti p i výb ru Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní vhodných prost edk v ploše. Z -no ní obloha, hv zdy, planety P ístupy k vizuáln obrazným 3.Enviromentální vyjád ením. Osobní postoj v komunikaci. 4.Mediální Prom ny komunika ního obsahu. ZŠ Pardubice Studánka 688

14 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Sv t lidí a zví at List íslo:2 Užívá obrazná vyjád ení Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P -chobotnice, krakatice, h ebe- 1.Osobnostní a k zaznamenání vizuálních vyjád ení. natka, koráli, brouci, ptáci, sociální zkušeností a podn t. orgány lidského t la Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní Vybírá, kombinuje a vytvá í v ploše. Ov, Rv - lov k v rytmu asu, prost edky pro vlastní osobité vyjád ení mezilidské vztahy, stá í a mládí, vyjád ení. Prost edky pro vyjád ení negativní vlivy na lidské zdraví 3.Enviromentální p edstav a pocit. vztah lov ka a zví ete Typy vizuáln obrazných D - život lidí ve st edov ku 4.Mediální vyjád ení- skulptura,plastika. Osobní postoj v komunikaci. Prezentace ve ve ejném prostoru. 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- lostech ZŠ Pardubice Studánka 689

15 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Historie lidstva List íslo:3 Interpretuje um lecká vizuáln Prvky vizuáln obrazného 10 hodin D -gotika, katedrály, madony, 1.Osobnostní a obrazná vyjád ení minulosti, vyjád ení. gotické písmo, portréty sociální král vychází ze svých znalostí historických skute ností Uspo ádání objekt do celk. Z-pouš Nazca 2.Multikulturní Reflexe ostatních um leckých druh -písemnictví,architektura. 3.Enviromentální Vysv tlování a obhajoba výsledk tvorby s respektováním 4.Mediální zám ru projektu nebo výtvarné ady. 5.Výchova v evrop- ských souvislostech ZŠ Pardubice Studánka 690

16 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Evropa ve škole List íslo: 4 Porovnává na konkrétních p íkla- V domé vnímání a uplatn ní 8hodin D -st edov k, evrop. osobnosti 1.Osobnostní a dech r zné interpretace vizuáln mimovizuálních podn t p i sociální obrazného vyjád ení, vysv tluje vlastní tvorb. j- rytí ské p íb hy své postoje k nim s v domím 2.Multikulturní osobní, spole enské a kulturní Ov, Z - život v EU, státy, vlajky podmín nosti svých hodnoto- Reflexe ostatních um leckých vých soud. druh - písemnictví,hudba,film, Hv-hudební pojetí 3.Mediální náboženských divadlo. nám t D vody vzniku odlišných inter- pretací. 4.Výchova v evropských souvislostech Mediální prezentace. ZŠ Pardubice Studánka 691

17 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Výtvarná kultura List íslo: 5 Chápe um ní a kulturu jako Prvky vizuáln obrazného 8 hodin j-st edov ké literání památky, 1.Osobnostní a neodd litelnou sou ást lidské vyjád ení. písmo a ilustrace, náboženství. sociální existence. Uspo ádání objekt do celk v Rv- lov k a jeho využití volného 2.Multikulturní U í se poznávat um ní a kulturu v ploše. asu, vztah ke kultu e,vánoce prost ednictvím vlastní tvorby. v eské kultu e a v kultu e jiných Reflexe ostatních um leckých jiných národ, historie a sou as- 3.Enviromentální druh. nost, parafráze um leckého díla Prom ny komunika ního D -st edov k, gotika-stavby, obsahu. nástroje,oblékání,zvyky,víra. Historické,sociální a kulturní Hv- lidová tvorba 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 692

18 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Architektonické formy List íslo: 6 Interpretuje um lecká vizuáln Prvky vizuáln obrazného 6 hodin D - gotické stavby, architektura 1.Osobnostní a obrazná vyjád ení sou asnosti i vyjád ení. st edov kých nám stí, domy na sociální minulosti,vychází p i tom ze Pernštýnském nám stí v Pardusvých znalostí historických Uspo ádání objekt do celk v bicích, významné architektonic- 2.Multikulturní souvislostí i z osobních zkuše- v ploše. ké památky eské republiky, ností a prožitk st edov ké hrady Použití prost edk pro vyjád ení 3.Enviromentální emocí prom n. Ov- srovnání historie a sou as- Prezentace ve ve ejném prostoru. Historické,sociální a kulturní nosti, moderní architektura ve Vídni -Hundertwasser a ekologie - Z- Holandsko - v trné mlýny 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 693

19 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Fantazijní tvorba List íslo:7 Vybírá,vytvá í a pojmenovává co Prvky vizuáln obrazného 10 hodin P - prom ny v p írod 1.Osobnostní a nejširší škálu prvk vizuáln vyjád ení. sociální obrazných vyjád ení a jejich j - fantastické bytosti, UFO vztah,uplat uje je pro vyjád ení Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní vlastních p edstav,variuje r zné v ploše. Z-Peru, atlas záhadných míst vlastnosti prvk a jejich vztah pro získání osobitých výsledk. Použití prost edk pro vyjád ení D -st edov ká obliba alchymie 3.Enviromentální fantazie a p edstav. Fy- fantastický stroj Prezentace ve ve ejném 4.Mediální prostoru. Ch- prom ny látek Vznik odlišných interpretací vizuáln obrazných vyjád ení. ZŠ Pardubice Studánka 694

20 P edm t: Výtvarná, 7. ro ník Tematický okruh: Užitá tvorba List íslo: 8 Užívá prost edky pro zachycení Prvky vizuáln obrazného 6 hodin Inf-typy písma,po íta ová 1.Osobnostní a jev a proces v prom nách vyjád ení. grafika, plakát sociální a vztazích,k tvorb užívá n které metody metody uplat ované Uspo ádání objekt do celk v Ov- vztah lov ka a médií 2.Multikulturní v sou asném výtvarném um ní v ploše. a digitálních médiích. D - historie loutká ství Fotografie,film,tiskoviny,televize, 3.Enviromentální elektronická média,reklama,ko- Aj-využití anglických termín v mix,komunika ní grafika,typoinformatice,reklam a dalších grafie. oblastech užitého um ní 4.Mediální Prezentace ve ve ejném HV- lidová tvorba prostoru. ZŠ Pardubice Studánka 695

21 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Zobrazení p írodních forem List íslo: 1 Rozliší p sobení vizuáln Prvky vizuáln obrazného 5 hodin P -les,stromy,k ra,kapradiny, 1.Osobnostní a obrazného vyjád ení v rovin vyjád ení. deštný prales sociální smyslového ú inku a uv domuje ohrožení tlustokožci si vliv této zkušenosti p i výb ru Uspo ádání objekt do celk v ježovky 2.Multikulturní vhodných prost edk v ploše. Z -zámo ské objevy, lod, mo e P ístupy k vizuáln obrazným Ov - krajinná ekologie 3.Enviromentální plavci vyjád ením. Osobní postoj v komunikaci. 4.Mediální Prom ny komunika ního obsahu. ZŠ Pardubice Studánka 696

22 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Lidé List íslo:2 Užívá obrazná vyjád ení Prvky vizuáln obrazného 5 hodin P -podoby lidské tvá e 1.Osobnostní a k zaznamenání vizuálních vyjád ení. sociální zkušeností a podn t. Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní Vybírá, kombinuje a vytvá í v ploše. Ov, Rv -významné osobnosti, prost edky pro vlastní osobité vyjád ení mezilidské vztahy, stá í a mládí, vyjád ení. Prost edky pro vyjád ení zdravý životní styl 3.Enviromentální p edstav a pocit. rasismus a xenofobie Typy vizuáln obrazných vyjád ení- skulptura,plastika. Osobní postoj v komunikaci. Prezentace ve ve ejném prostoru. D - život lidí v novov ku 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- lostech ZŠ Pardubice Studánka 697

23 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Architektonické formy List íslo: 3 Interpretuje um lecká vizuáln Prvky vizuáln obrazného 6 hodin D - renesan ní zámky 1.Osobnostní a obrazná vyjád ení sou asnosti i vyjád ení. pernštejnské Pardubice sociální minulosti,vychází p i tom ze klasicistní a empírové architeksvých znalostí historických Uspo ádání objekt do celk v tonické prvky 2.Multikulturní souvislostí i z osobních zkuše- v ploše. secesní dekory ností a prožitk Použití prost edk pro vyjád ení 3.Enviromentální emocí prom n. Ov- srovnání historie a sou as nosti, návraty ke starým Prezentace ve ve ejném sloh m 4.Mediální prostoru. Ze - architektura východních 5.Výchova k myšlení Historické,sociální a kulturní ech v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 698

24 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Evropa ve škole List íslo: 4 Využívá,aktualizuje a propojuje V domé vnímání a uplatn ní 6 hodin D -novov k, evrop. osobnosti 1.Osobnostní a poznatky z oboru historie a po- mimovizuálních podn t p i sociální litické geografie a vytvá í vlastní tvorb. j- p íb hy l renesan ních své postoje k nim s v domím literárních d l 2.Multikulturní osobní, spole enské a kulturní Ov, Z - život v EU, státy, vlajky podmín nosti svých hodnoto- Reflexe ostatních um leckých vých soud. druh - písemnictví,hudba,film, Hv-renesan ní, barokní 3.Mediální divadlo. a klasicistní hudebníci D vody vzniku odlišných inter- pretací. 4.Výchova v evropských souvislostech Mediální prezentace. ZŠ Pardubice Studánka 699

25 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Výtvarná kultura List íslo: 5 Chápe um ní a kulturu jako Prvky vizuáln obrazného 6 hodin j-inspirace nám ty 1.Osobnostní a neodd litelnou sou ást lidské vyjád ení. renesan ních literárních d l sociální existence. Uspo ádání objekt do celk v Rv-renesan ní a klasicistní 2.Multikulturní U í se poznávat um ní a kulturu v ploše. pohled na život prost ednictvím vlastní tvorby. souboj citu a rozumu Reflexe ostatních um leckých 3.Enviromentální druh. Prom ny komunika ního D -novov k,renesance, baroko, obsahu. klasicismus, empír, secese, historizující slohy Historické,sociální a kulturní Hv- Mozartova doba 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 700

26 P edm t: Výtvarná, 8. ro ník Tematický okruh: Dekorativní tvorba List íslo: 6 Užívá prost edky pro zachycení Prvky vizuáln obrazného 5 hodin Inf-typy písma,po íta ová 1.Osobnostní a jev a proces v prom nách vyjád ení. grafika, novoro enky sociální a vztazích,k tvorb užívá n které metody metody uplat ované Uspo ádání objekt do celk v Ov- vztah lov ka a médií 2.Multikulturní v sou asném výtvarném um ní v ploše. a digitálních médiích. D - klasicistní dekory, Fotografie,film,tiskoviny,televize, secesní ornamenty 3.Enviromentální elektronická média,reklama,ko- mix,komunika ní grafika,typo- grafie. 4.Mediální Prezentace ve ve ejném prostoru. ZŠ Pardubice Studánka 701

27 P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: Ekosystémy List íslo: 1 Rozvíjí vlastní ekologické v - Prvky vizuáln obrazného 5 hodin P -produk ní a mimoproduk ní 1.Osobnostní a domí,vybírá,kombinuje a vytvá í vyjád ení. významy lesa,zm ny krajiny vli- sociální prost edky pro vlastní osobité vem lov ka,vodní zdroje,um lé vyjád ení. Uspo ádání objekt do celk v systémy,aplikace na místní 2.Multikulturní v ploše. podmínky P ístupy k vizuáln obrazným Ov -lidské aktivity a problémy 3.Enviromentální vyjád ením. životního prost edí Fy-energie a život,doprava Osobní postoj v komunikaci. Ch- vlivy zpracovávaných materiál na životní prost edí, Prom ny komunika ního druhotné suroviny obsahu. -vlivy pr mys- lu na prost edí ZŠ Pardubice Studánka 702

28 P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: lov k a jeho sv t List íslo:2 Užívá obrazná vyjád ení Prvky vizuáln obrazného 5 hodin P -anatomie lidského t la, 1.Osobnostní a k zaznamenání vizuálních vyjád ení. vnit ní orgány a jejich funkce sociální zkušeností a podn t. Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní Vybírá, kombinuje a vytvá í v ploše. Ov, Rv -lidská psychika prost edky pro vlastní osobité vyjád ení mezilidské vztahy, stá í a mládí, vyjád ení. Prost edky pro vyjád ení zdravý životní styl 3.Enviromentální p edstav a pocit. rasismus a xenofobie Typy vizuáln obrazných D - život lidí ve 20. století 4.Mediální vyjád ení- skulptura,plastika. války,klí ové události Osobní postoj v komunikaci. Prezentace ve ve ejném prostoru. 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- lostech ZŠ Pardubice Studánka 703

29 P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: Architektonické formy List íslo: 3 Interpretuje um lecká vizuáln Prvky vizuáln obrazného 5 hodin D - architektura 20. století 1.Osobnostní a obrazná vyjád ení sou asnosti i vyjád ení. stavební slohy,funkcionalismus sociální minulosti,vychází p i tom ze a kubismus v architektu e Parsvých znalostí historických Uspo ádání objekt do celk v dubic a Hradce Králové 2.Multikulturní souvislostí i z osobních zkuše- v ploše. ností a prožitk Použití prost edk pro vyjád ení 3.Enviromentální emocí prom n. Ov- srovnání historie a sou as- Prezentace ve ve ejném prostoru. Historické,sociální a kulturní nosti, Ze - moderní stavby sv ta 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 704

30 P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: Evropa ve škole List íslo: 4 Porovnává na konkrétních p íkla- V domé vnímání a uplatn ní 6 hodin D - evrop. osobnosti 20.století 1.Osobnostní a dech r zné interpretace vizuáln mimovizuálních podn t p i sociální obrazného vyjád ení, vysv tluje vlastní tvorb. j- p íb hy l moderních své postoje k nim s v domím literárních d l 2.Multikulturní osobní, spole enské a kulturní Ov, Z - život v EU, státy, vlajky podmín nosti svých hodnoto- Reflexe ostatních um leckých vých soud. druh - písemnictví,hudba,film, Hv-populární evropská 3.Mediální hudba divadlo. D vody vzniku odlišných inter- 4.Výchova k myšlení v evropských souvis- pretací. lostech Mediální prezentace. ZŠ Pardubice Studánka 705

31 P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: Výtvarná kultura List íslo: 5 Rozvíjí výtvarné vyjad ování Prvky vizuáln obrazného 7 hodin j-inspirace nám ty 1.Osobnostní a na základ poznávání a srovná- vyjád ení. moderních literárních d l, sociální vání druh a žánr sou asného výtvarná úprava knihy výtvarného um ní. Uspo ádání objekt do celk v 2.Multikulturní U í se poznávat um ní a kulturu v ploše. Ov,Rv-kultura bydlení,odívání prost ednictvím vlastní tvorby. Reflexe ostatních um leckých D -um lecké sm ry 20.století 3.Enviromentální druh. Prom ny komunika ního obsahu. Historické,sociální a kulturní Hv- sou asná populární hudba 4.Mediální 5.Výchova k myšlení v evropských souvis- souvislosti. lostech ZŠ Pardubice Studánka 706

32 0P edm t: Výtvarná, 9. ro ník Tematický okruh: Mediální sd lení a realita List íslo: 6 Užívá potenciál médií jako Prvky vizuáln obrazného 5 hodin Inf-rozdíly mezi informativním, 1.Osobnostní a zdroje informací,kvalitní vyjád ení. sociální zábavy zábavním a reklamním i napln ní volného asu sd lením metody uplat ované Uspo ádání objekt do celk v Ov- vztah lov ka a médií-realita, 2.Multikulturní v sou asném výtvarném um ní v ploše. realita,reprezentativnost, a digitálních médiích. stereotyp,vlivy p sobící na Fotografie,film,tiskoviny,televize, chování médií 3.Enviromentální elektronická média,reklama,ko- mix,komunika ní grafika,typo- j-r zné typy sd lení,rozdíl me- grafie. zi reklamou a zprávou Prezentace ve ve ejném 4.Mediální osvojení základních princip mediálních prostoru. obsah ZŠ Pardubice Studánka 707

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Zem pis je vzd lávací obsah

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více