Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne Platnost a účinnost od ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Mgr.Bc.Roman Hásek 1

2 OBSAH str. 1. Všeobecná ustanovení 3 2. Status školy 3 3. Působnost a úkoly školy 4 4. Funkční a organizační struktura VOŠZ a SZŠ Funkční struktura Organizační členění Organizační schéma školy platné od Pedagogický úsek Ředitel VOŠZ a SZŠ Zástupce statutárního orgánu Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy Zástuce/kyně ředitele Vedoucí učitel/ka praktického vyučování Vedení školy Sekretariát ředitele Učitelé a třídní učitelé Předsedové předmětových komisí Uvádějící učitelé Výchovní poradci a metodici výchov Výchovný poradce Školní preventista sociálně-patologických jevů Metodik enviromentální výchovy Metodik IKT Referentka školního informačního centra Úsek domovů mládeže Vedoucí vychovatel/ka Skupinové vychovatelé/ky Ekonomicko-hospodářský útvar Samostatný odborný ekonom Vedoucí technického úseku, správce budov a PC sítě, bezpečnostní technik Školník údržbář Uklizečky školy Pedagogické rada Kolegium ředitele školy Rada SZŠ a Rada VOŠZ Studentská rada Educa Corcontica Propagace školy a nábor žáků Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Společná a závěrečná ustanovení, účinnost organizačního řádu 16 2

3 1. Všeobecná ustanovení a) Organizační řád Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 (dále jen VOŠZ a SZŠ) vydává ředitel této příspěvkové organizace s platností od Tímto datem zároveň končí platnost všech předchozích variant organizačního řádu. b) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 je samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj s účinností ke dni c) Tento organizační řád je vydáván v souvislosti s uplatňováním školního vzdělávacího programu oboru zdravotnické lyceum a organizačních změn ve vedení školy. d) Organizační řád upravuje organizační strukturu školy, dělbu práce mezi jeho organizačními složkami a vztah ke Královéhradeckému kraji jako zřizovateli, Radě SZŠ, Radě VOŠZ a o.s. Educa Corcontica. e) Postavení a působnost VOŠZ a SZŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (dále školský zákon) a další související závazné právní dokumenty ve znění pozdějších novel a zřizovací listina školy. f) Hlavním posláním VOŠZ a SZŠ je co nejkvalitněji zabezpečit výchovně vzdělávací proces. g) Hlavními strategickými cíli je: vytvořit optimální podmínky pro činnost pedagogických pracovníků (dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a předpisů z oblasti výchovně vzdělávací, pracovně-právních vztahů, zajištění vzdělávání a růstu pedagogických pracovníků, dodržování zásad BOZP a PO); vytvořit optimální podmínky v materiálně technické oblasti (zlepšení celkové vybavenosti školy vč. domovů mládeže, modernizace učeben s ohledem na potřeby výuky); vytvořit optimální podmínky pro žáky zejména v oblasti sestavování učebních plánů dle rámcových a školních vzdělávacích programů, sestavování rozvrhů vzhledem k podmínkám školy a zásadám školní hygieny, obnovování a doplňování vybavení školy pomůckami, učebnicemi, nabídkou volitelných a nepovinných předmětů, možnostmi využití volného času žáků a studentů školy. 2. Status školy Název: Sídlo: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Procházkova 303, Trutnov IČO: Právní forma: příspěvková organizace Bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, č.ú /0100 Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Právní dokument zřízení: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Zřizovací listina příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, vydaná dne: pod č.j. : 14785/SM/2009 ve znění pozdějších dodatků 3

4 3. Působnost a úkoly školy VOŠZ a SZŠ, Trutnov, Procházkova 303 se skládá z budovy školy Procházkova 303 a z budov domovů mládeže R.A.Dvorského 309, Bulharská 52. Budova školy a budovy domovů mládeže jsou majetkem Královéhradeckého kraje a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 má tyto budovy ve správě. Výuka se uskutečňuje v budově školy a ve vybraných zdravotnických zařízeních v Trutnově. Hospodaření školy se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. VOŠZ a SZŠ je vyšší odborná a střední škola, která poskytuje žákům vyšší vzdělání podle 92 a střední vzdělání podle 58 školského zákona v oborech vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra N/11 vyšší odborné vzdělání s absolutoriem v délce 3 let denní formy vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 5 let dálkové formy vzdělávání Zdravotnický asistent M/007 dobíhající střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 5 let dálkové formy vzdělávání Zdravotnické lyceum M/04 střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání Zdravotnické lyceum M/005 - dobíhající střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání Vyšší a střední vzdělání je poskytováno v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dalších souvisejících právních normách ve znění jejich pozdějších změn a doplňků,. 4. Funkční a organizační struktura VOŠZ a SZŠ 4.1. Funkční struktura Provoz školy je zajišťován následujícím kategoriemi pracovníků: a) pedagogové - ředitel statutární orgán - zástupce/kyně ředitele - vedoucí učitel/ka pro praktické vyučování - třídní učitelé - učitelé - výchovní poradci (výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů) - metodik environmentální výchovy - metodik IKT - externí učitelé - vedoucí vychovatel/ka - vychovatelé/ky b) ekonomicko-hospodářské oddělení 4

5 - účetní - vedoucí technického úseku (správce budov a PC sítě) - samostatný odborný referent (asistent/ka ředitele) - referent/ka školního informačního centra - školník-údržbář - uklízečky 4.2. Organizační členění VOŠZ a SZŠ a. učebny (dálk.studia, jazyková) b. odborné učebny (CHE a FYZ, 3 uč. OŠE cv., OŠE teorie, IKT, OBN, SOM, MAT, KLP, PSY teorie, PSY cv., ČJL, ANJ, NEJ, DĚJ) c. ředitelna d. sekretariát e. pracovna vedoucí učitelky pro praktické vyučování f. kancelář účetního a vedoucího technického úseku g. pracovna zástupkyně ředitele h. hovorová místnost pro jednání s rodiči i. sborovna j. kabinety učitelů (chemie, fyziky, BIO, ČJL, ANJ, NEJ, TEV,OŠE) k. školní informační centrum l. sklady m. tělocvična n. šatny pro žáky o. toalety a umyvárny p. údržbářská dílna q. archív r. šatna pro uklízečky 4.3. Organizační schéma školy platné od Organizační schéma školy je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 5. Pedagogický úsek 5.1. Ředitel VOŠZ a SZŠ statutární orgán V čele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 je ředitel, jmenován do funkce zřizovatelem. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. I) z č. 129/2000 Sb., usnesením Rady Královéhradeckého kraje v návaznosti na ustanovení 131 odst.2 z.č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon). Je statutárním orgánem uvedené Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Trutnově, jedná jejím jménem a rozhoduje ve všech věcech řízení školy, pokud není její rozhodnutí podmíněno schválením zřizovatelem. Ředitel je zaměstnanec VOŠZ a SZŠ. Ve smyslu 166 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících je ředitel pedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 8 týdnů dle Zákoníku práce 102 odst. 5. 5

6 Ředitel zajišťuje specifické úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, především dle 164 a 165 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona): rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak odpovídá za poskytování vzdělávání a školské služby v souladu se Školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 Školského zákona odpovídá za odbornou pedagogickou úroveň vzdělávání, za plnění učebních plánů a osnov odpovídá za předepsanou pedagogickou dokumentaci vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školské inspekce, kontrolních orgánů jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky školy ustanovuje do funkce třídní učitele, předsedy školních předmětových komisí, členy maturitních komisí a komise pro absolutorium ve VOŠ vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady SZŠ a školské rady VOŠZ zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 Školského zákona byly informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka realizuje kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků stanovuje organizaci a podmínky provozu školy odpovídá za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků odpovídá za použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny Dále ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy: přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu přijetí ke vzdělávání na střední škole a na vyšší odborné škole přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy uznání dosaženého vzdělání povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka 5.2. Zástupce statutárního orgánu Tento zástupce statutárního orgánu přebírá v naléhavých případech kompetence ředitele školy v plném rozsahu. Naléhavým případem se rozumí nutnost neodkladného rozhodování v nepředvídatelných situacích při nedosažitelnosti ředitele školy 5.3. Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy jsou: zástupkyně ředitele, vedoucí učitelka pro praktické vyučování, vedoucí vychovatelka domovů mládeže. Uvedení pracovníci ve vedení školy mají na svých úsecích pravomoci vedoucích pracovníků. Odpovídají za plnění úkolů na úseku, který řídí. Mají kompetence přidělovat úkoly a kontrolovat práci jim podřízených pedagogických popř. provozních pracovníků. 6

7 Zástupce/zástupkyně ředitele Do jeho/její kompetence spadá přímé řízení interních i externích vyučujících na VOŠZ a SZŠ. Je přímo podřízen/a řediteli školy. Mezi hlavní úkoly pracovní náplně patří : zajištění rozvrhu hodin SZŠ a VOŠZ a jeho aktuálních změn (vč. rozvrhu dozorů a pohotovostí) organizace zastupování nepřítomných učitelů organizace, řízení a kontrola výchovně vzdělávacího procesu ve na SZŠ i VOŠ organizace a kontrola komisionálních, dodatečných a opravných zkoušek (vč. vedení protokolů) zajištění materiálních potřeb pro vyučování (tiskopisy, protokoly, pedagog. dokumenty, vysvědčení) kontrola vedené pedagogické dokumentace Náplň práce má upřesněnu ředitelem školy, přitom zajišťuje především tyto úkoly: vykonává výchovně vzdělávací práci se žáky v rozsahu stanoveném ředitelem školy zpracovává úvazky všech učitelů provádí kontrolní činnost u učitelů (vč. stanovené hospitační činnosti) řádné vedení TK, třídních výkazu a předepsaných materiálů k evidenci žáků SZŠ a studentů VOŠ zajišťuje organizaci a vlastní realizaci absolutorií na VOŠ organizačně zajišťuje zvyšování kvalifikace učitelů - posuzuje plány jejich dalšího vzdělávání a sleduje jeho naplňování (školící akce, náplň samostudia, uvádění začínajících učitelů) vyhodnocování neodučených a zameškaných hodin měsíční vykazování přesčasových hodin k proplacení vč. výkazů práce externích učitelů metodicky vede a hodnotí práci učitelů vedoucích studijních skupin VOŠ Vedoucí učitel/ka praktického vyučování Do kompetence spadá přímé řízení interních i externích vyučujících odborných zdravotnických předmětů na SZŠ. Je přímo podřízen/a řediteli školy. Mezi hlavní úkoly její pracovní náplně patří zajišťovat: odpovídající úroveň a organizaci výuky v odborných předmětech na VOŠ a SZŠ plnění úkolů odborných učitelek stanovených plánem práce a vyplývajících z jednání ŠPK OŠE dodržování pracovní doby odborných učitelek ve škole i na odborné praxi řádné vedení TK, tříd. výkazu a předepsaných materiálů k evidenci žáků SZŠ a studentů VOŠ vedení zdravotnické dokumentace na odborné praxi hygienickou a estetickou úroveň šaten na zdravotnických pracovištích Hospituje ve třídách SZŠ a VOŠZ všechny odborné předměty, na oboru DVS praktickou výuku. Náplň práce má upřesněnu ředitelem školy, přitom odpovídá za zajišťování těchto úkolů: celkovou úroveň odborné výuky ve škole a na zdravotnických pracovištích spolupráci s vedoucími pracovníky školních stanic ve zdravotnických zařízeních zajištění smluv se zdravotnickými pracovišti k odborné praxi a souvislé praxi žáků SZŠ a studentů VOŠZ školení pedagogických pracovníků a žáků v BOZP ve škole a na školních stanicích ve zdravot. zařízeních organizaci, realizaci a zhodnocení úrovně praktických a ústních MZ (vč.vedení dokumentace) jmenování, vedení, kontrolu a hodnocení ročníkových učitelek uvádění začínajících a málo zkušených odborných učitelek 7

8 stav a funkčnost učeben OŠE zajišťování materiálních potřeb výuky OŠE zajišťování učebnic pro výuku odborných předmětů zvyšování kvalifikace odborných učitelek - zpracovává plán jejich dalšího vzdělávání a organizuje jeho naplňování (školící akce, Dny OŠE, náplň samostudia) hodnocení práce odborných učitelek vedení školní předmětové komise ošetřovatelských a odborných zdravotnických předmětů předkládání návrhů na personální zajištění výuky odborných předmětů (tj.návrhy na přijetí, přidělení úvazků, ev. ukončení pracovního poměru) 5.4. Vedení školy Ředitel školy, zástupkyně ředitele a vedoucí učitelka praktického vyučování jsou členy užšího vedení VOŠZ a SZŠ, účastní se pravidelných i mimořádných porad vedení a v návaznosti na porady vedení organizují pracovní porady na svých úsecích. Zápisy z porad vedení a zápisy z pedagogických rad patří k dokumentaci školy Sekretariát ředitele Hospodář/ka školy provádí organizační, evidenční a informační vedení agendy ředitele školy. Zajišťuje i funkci podatelny školy a archívu. Je přímo podřízena řediteli školy. V náplni práce má především: poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo elektronicky samostatné zpracovávání podkladů k vyřizování žádostí a další korespondence ředitele školy vedení evidence došlé a odesílané pošty obsluhu telefonní ústředny školy zajišťování objednávek a distribuce tisku a časopisů, eviduje a urguje periodický tisk samostatné zpracovávání a systematické zakládání administrativní agendy k provozu školy zakládání a systematizaci dokumentace k pedagogické práci školy samostatné zpracovávání evidence žáků a studentů školy a změny ve školní matrice v systému Bakalář, přitom respektuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění samostatné zpracovávání agendy k přijímacímu řízení aktualizace databáze systému Bakaláři ve spolupráci se správcem PC sítě zajišťování správního řízení podle pokynů ředitele školy zhotovování kopií a opisů úředních dokladů vyřizování osobních záležitostí žáků a studentů školy zpracovávání podkladů pro mzdovou evidenci pro externí firmu zajišťování a koordinaci spisové služby, vč. zpracování návrhů vnitřních předpisů (spisový a skartační řád) 5.6. Učitelé a třídní učitelé Jsou přímo podřízeni řediteli školy a pracovníkům ve vedení školy. Podrobné úkoly učitelů a třídních učitelů jsou uvedeny vždy v celoročním plánu práce školy pro daný školní rok Provádí především: přímou pedagogickou činnost dle rozvrhu hodin, včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností 8

9 třídnické práce dozor nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dozorů a při akcích organizovaných školou vedení předepsané pedagogické dokumentace spolupracují s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovnými poradci a dalšími pedagogickými pracovníky spolupracují s rodiči a s ostatní veřejností pečují o kabinety, učebny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy; účastní se porad svolávaných ředitelem školy samostatně studují pedagogickou literaturu a právní předpisy vztahující se k činnosti a provozu škol plní další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou, Zákoníkem práce a právními předpisy dále se vzdělávají Dále zastupují nepřítomného učitele ve výuce i na dozoru v době služby a zajišťují další činnosti, které jsou součástí plánu školy. Hodiny nepřímé pedagogické činnosti jsou určeny pro přípravu na vyučování, opravy písemných prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, případně konzultace s rodiči. Povinností učitelů je být na pracovišti minimálně 15 minut před vyučováním. Dále je učitel povinen být přítomen ve škole v době: o porad svolávaných pracovníky vedení školy nebo předsedou ŠPK o třídních schůzek, hovorových hodin a konzultací s rodiči o třídnických prací se žáky o v jiných případech dle pokynů nadřízeného Předsedové předmětových komisí Předsedy předmětových komisí pro daný školní rok jmenuje ředitel školy v celoročním plánu práce. Jsou mu přímo podřízeni. Tito pedagogové stojí v čele předmětového týmu, jehož úkolem je především: aktualizace a kontrola dodržování učebních plánů návrh na aktualizaci ŠVP podílí se na koordinaci mezipředmětových vztahů v rámci školního vzdělávacího programu sleduje propojení výuky s jinými předměty v souladu se školním vzdělávacím programem odborné vedení začínajících pedagogů v rámci svých předmětů organizace účasti žáků na odborných soutěžích návrhy na vybavení učebnicemi návrhy na vybavení učebními pomůckami sledování novinek v odborné literatuře pro daný předmět vzájemné hospitace u učitelů daných předmětů příprava testů k přijímacím řízením a otázek k maturitním zkouškám nebo absolutoriu na VOŠZ Na SZŠ jsou jmenovány následující školní předmětové komise: 1. Předmětová komise společensko-vědních oborů 2. Předmětová komise cizích jazyků 3. Předmětová komise přírodovědných oborů. 4. Předmětová komise ošetřovatelství pro obory ZA, ZL a DVS. 5. Předmětová komise tělesné výchovy 6. Předmětová komise psychologie 9

10 Uvádějící učitelé Náplní činnosti uvádějících učitelů je seznámit uváděného učitele, který nemá potřebné pedagogické zkušenosti, se základními požadavky na výkon funkce učitele. Uvádění realizují zkušení učitelé jmenovaní ředitelem školy formou konzultací, náslechů v hodinách zkušených učitelů a hospitacemi u uváděného učitele. V této souvislosti uváděného učitele seznamují s vedením pedagogické dokumentace, s optimální strukturou vyučovací hodiny, s vhodnými metodami pedagogické práce s danou věkovou skupinou mládeže, nebo se specifikou daného předmětu. Na závěr ročního období uvádění zpracuje uvádějící učitel hodnocení úrovně adaptace začínajícího učitele. Zpráva je projednána s uváděným učitelem na závěr celoročního uvádění v přítomnosti ředitele školy. Zpráva obsahuje především doporučení, která by měla dále zkvalitnit výchovně vzdělávací práci uváděného učitele Výchovní poradci a metodici Výchovní poradci jsou přímo podřízeni řediteli školy, metodicky spolupracují s pedagogickopsychologickou poradnou. Tým výchovných poradců pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu. Velkou pozornost věnují i prevenci závislosti na návykových látkách. Tým výchovných poradců tvoří: výchovný poradce; preventista sociálně-patologických jevů; metodik environmentální výchovy. (Právní zakotvení školního poradenského pracoviště, které se vztahuje na činnost výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. a) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon b) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních c)vyhláška č. 73(2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami d)školní legislativa školní řád SZŠ a Školní řád VOŠZ Trutnov- představuje aplikaci zákonů a vyhlášek na podmínky školního prostředí na VOŠZ a SZŠ Trutnov.) Výchovný poradce Funkci výchovného poradce vykonává učitel jmenovaný ředitelem školy, který mu rovněž stanoví pracovní náplň. V podmínkách VOŠZ a SZŠ Trutnov plní výchovný poradce zejména tyto hlavní úkoly: zajišťuje náborové propagační akce pro získání uchazečů ZŠ k dennímu či dálkovému studiu zpracovává nabídky volno časových aktivit podle možností školy pomáhá studentům s výběrem vysokých škol a s vyplněním přihlášek na další studium spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy sleduje specifické poruchy učení, navrhuje učitelům postupy řešení těchto poruch ve výuce Školní preventista sociálně-patologických jevů Funkcí preventisty pověřuje ředitel školy učitele, který má pro toto zaměření odpovídající kvalifikaci nebo je mu alespoň daná problematika blízká. Stanoví rovněž úkoly, jimiž se metodik prevence bude na škole zabývat. Jsou to obvykle tyto úkoly: připravuje minimální preventivní program 10

11 systematicky zajišťuje a kontroluje informovanosti žáků o vlivu sociálně patologických jevů zapojuje vybrané zájemce z řad studentů do realizace protidrogového programu pořádá tématických přednášek v oblasti prevence drogových a jiných závislostí organizuje projektový den žáků školy ke světovému Dni zdraví 7. dubna Metodik enviromentální výchovy Funkcí tzv. metodika environmentální výchovy ve škole pověřuje ředitel školy některého z učitelů biologie. Aktuální úkoly v této problematice si stanoví pověřený učitel v ročním plánu své činnosti. Řešená problematika se přitom týká především těchto oblastí: nakládání s odpadem, zejména jeho třídění v podmínkách školy a našich domovů mládeže systematické poskytování informací o některých negativních důsledcích činnosti člověka na současné přírodní podmínky péče o příznivé životní (pracovní) podmínky ve škole a v bydlišti žáků vč. péče o školní pozemek seznamování s regionálními problémy souvisejícími s ochranou životního prostředí (problémy KRNAPu aj.) zpracovává a se žáky školy projekty zaměřené na ekologické problémy současnosti Metodik informačních a komunikačních technologií Funkcí metodika IKT ve škole pověřuje ředitel školy některého z učitelů IKT. Ukládá mu některé aktuální úkoly, které by měl v některých oblastech školní práce řešit: poskytování metodické a technické pomoci učitelům při využívání PC ve výuce proškolování učitelů v základních uživatelských programech (Excel, Power point, grafické programy atp.) podle jejich potřeb zajišťování speciálního programového vybavení pro výuku v různých předmětech zajišťování běžné údržby lokálních PC sítí v učebnách IKT a OSE ve spolupráci se správcem PC sítě zajišťuje přidělování vstupních práv a hesel do PC sítě, instalaci programů zajišťování propagace nových možností ve využívání PC ve výuce různých předmětů každoročně hodnotí úroveň vybavení a využívání PC ve výuce na škole spolupracuje s tvůrci projektů k modernizaci výuky na škole v oblasti využívání PC 5.8. Referent/ka školního informačního centra Referent/ka školního informačního centra je přímo podřízena řediteli školy. Samostatně zajišťuje provoz školního informačního centra a školní knihovny. Plní přitom zejména tyto úkoly: spravuje fond učebnic. K tomu zajišťuje jejich objednávky, zapůjčování, event. prodej a vyřazování a vede jejich evidenci zajišťuje provoz odborné knihovny, zajišťuje objednávky odborné literatury v souladu s požadavky ŠPK. Má přehled o článcích v odborných časopisech. S novinkami seznamuje učitele na pedagog. radách a jednáních ŠPK zajišťuje rozmnožování některých učebních textů a didaktických materiálů podle potřeb učitelů zajišťuje provoz kopírky pro žáky vč. prodeje a dobíjení kopírovacích karet 11

12 zpracovává anotace do PC pro usnadnění vyhledávání odborné literatury, natáčí odborné pořady na elektronické nosiče pro využití ve vyučování spolupracuje při technickém zajišťování vydávání školního časopisu 6. Úsek domovů mládeže Součástí organizace jsou dva domovy mládeže v ulici R.A.Dvorského a Bulharské ulici. Na každém domově mládeže pracují dvě skupinové vychovatelky, které se pravidelně střídají ve směnném provozu. Práci skupinových vychovatelek organizuje, řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka Vedoucí vychovatel/ka domovů mládeže Vedoucí vychovatel/ka domovů mládeže SZŠ je přímo podřízena řediteli školy. Je nadřízeným pracovníkem pro ostatní vychovatele/ky DM a provozní pracovníky domovníky/ce. Vedoucí vychovatel/ka odpovídá za výchovnou práci vychovatelů/ek v domovech mládeže, kterou organizuje, kontroluje a hodnotí. Zajišťuje personální stránku provozu domovů mládeže, předkládá řediteli školy a DM návrhy ne řešení personálních změn. Zpracovává pracovní náplně podřízených pracovníků, plánuje a kontroluje jejich činnost, navrhuje jejich odměňování. Připravuje pro vedoucí ekonomicko-hospodářského útvaru podklady k úhradám ubytování žáků a studentů, vyúčtovává mimořádné provozní výdaje. Odpovídá za hospodárnost provozu domovů mládeže a za šetření s majetkem ve všech budovách domovů mládeže. Zpracovává projekty k zajištění mimoškolní činnosti žáků v domovech mládeže. Organizačně zajišťuje letní prázdninové pobyty v domovech mládeže. Kromě své řídící práce zajišťuje v rámci svého úvazku ještě 22 hodin přímé výchovné činnosti s ubytovanými. Při ní provádí komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobností ubytovaných žáků a studentů tak, aby byla zajišťována optimalizace výchovně vzdělávacího procesu na všech domovech mládeže. Na domovech mládeže řeší autoevaluační šetření, zpracovává a hodnotí ŠVP pro domovy mládeže. Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy zajišťuje realizaci některých společných akcí pro ubytované i neubytované žáky a studenty školy (např. program pro pololetní vyhodnocování nejlepších a nejaktivnějších žáků vč. soutěže Miss SZŠ) Vychovatelé/ky domovů mládeže Skupinoví/é vychovatelé/ky plní především tyto úkoly: zajišťují komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobnosti ubytovaných žáků a studentů školy zajišťují organizaci celkového režimu v příslušném domově mládeže vč. kontroly dodržování řádů DM vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci organizují nejrůznější mimoškolní akce pro ubytované, vedou minimálně 2 zájmové kroužky úzce spolupracují s rodiči či zákonnými zástupci ubytovaných žáků 7. Ekonomicko-hospodářský útvar 7.1. Samostatný odborný ekonom (účetní, pokladní) 12

13 Samostatný odborný ekonom je přímo podřízen řediteli. Vykonává především tyto činnosti: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví. zabezpečuje výplatu mezd plní další úkoly v oblasti personalistiky a mzdové evidence dle dispozic ředitele školy. zpracovává ekonomické analýzy účinnosti řízení ekonomických nástrojů a jejich uplatňování v hospodaření školy spolupracuje s externí odbornou firmou při zpracování výkazů, daňových přiznání, rozpočtů aj Vedoucí technického úseku (správce PC sítě, bezpečnostní technik, požární preventista) Jeho přímým nadřízeným je ředitel školy. Je vedoucím pracovníkem řídícím práci školníka a uklizeček školy. Mezi jeho hlavní úkoly patří: zajišťuje chod a funkčnost PC sítě a jejich aplikací instaluje veškerou novou výpočetní techniku a zajišťuje její propojení se sítí provádí opravy výpočetní techniky menšího rozsahu zajišťuje v souladu s ekonomickými zájmy školy a právními předpisy výběr vhodných dodavatelů servisních služeb spravuje databáze ve víceuživatelských počítačových systémech školy vč. správy systému Bakalář provádí instalaci, opravy a údržbu dalších technických prostředků školy (telefonní síť, tiskárny, kopírky, zabezpečovací systém, školní zvonění, školní rozhlas aj.) odpovídá za efektivní energetické hospodaření organizace zajišťuje opravy a údržbu budov a jejich vybavení (elektroúdržbu, přívody a rozvody elektřiny, plynu, odpady) podle pokynů nadřízených pracovníků zajišťuje úkoly související s plánováním a přípravou investičních akcí. zajišťuje všechny činnosti související s BOZP a PO v souvislosti s tím zabezpečuje pravidelné preventivní kontroly objektů a zařízení školy s ohledem na BOZ, zajišťuje revize zařízení, proškolování všech zaměstnanců školy a DM, vedení knihy školních a pracovních úrazů aj. Proškolení žáků o BOZP a PO před nástupem do zdravotnických zařízení zajišťuje vedoucí učitelka pro praktickou výuku, proškolení žáků na počátku školního roku a při využívání odborných učeben realizují třídní učitelé a správci učeben Školník údržbář Je přímo podřízen vedoucímu technického úseku. Přiděluje úkoly a kontroluje práci uklízeček školy. Zajišťuje: odemykání a zamykání školní budovy vč. obsluhy zabezpečovacího zařízení běžný úklid a údržbu v areálu školy vč. drobných nátěrů a malování malých ploch obsluhu kotlů a regulaci vytápění prostor školy s ohledem na pracovní a víkendový provoz udržování venkovních prostor na pozemcích školy i pronajaté školní zahradě (v zimním období zajišťuje úklid sněhu z přístupových prostor a z okrajů městské komunikace tak, aby byla zajištěna možnost parkování vozidel zaměstnanců školy) podle pokynů nadřízených i vlastních zjištění provádí podle aktuální potřeby údržbářské práce i ve všech domovech mládeže pomůcky a potřeby uklízečkám, vede sklad hygienických potřeb, ochranných pomůcek a materiálu na opravy a údržbu kvalitní třídění druhotných surovin a odpadů 13

14 7.4. Uklízečky Uklízečky jsou přímo podřízené školníkovi. Zajišťují úklid všech budov a jednotlivých sektorů školy podle pokynů školníka a dalších nadřízených pracovníků 8. Pedagogická rada Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává na ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jednání pedagogické rady se uskutečňuje pravidelně 1x za měsíc. 9. Kolegium ředitele školy Členy kolegia jmenuje ředitel školy, jsou jimi předsedové školních předmětových komisí a pracovníci užšího vedení školy. Na jednáních kolegia se řeší především zásadní otázky související s řešením úrovně vzdělávání na škole (přijímací a maturitní zkoušky, tvorba ŠVP apod.). Kolegium se schází podle potřeby zpravidla 3-4x za školní rok. 10. Rada SZŠ a Rada VOŠZ Rada SZŠ a Rada VOŠZ jsou orgány školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Pro 13 tříd SZŠ byla zřízena Rada SZŠ se 6 členy. Dva členy školské rady jmenoval zřizovatel, dva členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Pro 3 třídy VOŠ byla zřízena tříčlenná Rada VOŠZ. Jednoho člena Rady VOŠZ jmenoval zřizovatel, jednoho člena si zvolili pedagogičtí pracovníci školy a jednoho svého zástupce za člena Rady VOŠZ zvolili studenti. Školská rada se v souladu se školským zákonem: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů SŠ a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 11. Studentská rada 14

15 Zřizuje ji ředitel školy. Je tvořena volenými zástupci studentů školy, kteří zastupují jednotlivé třídy. Na pravidelných schůzkách se ve čtvrtletní frekvenci řeší problémy, které v provozu a organizaci školní práce pociťují žáci a studenti školy. Ředitel školy setkání využívá k informování o některých aktivitách nebo problémech školy, v jejich řešení je potřebná součinnost žáků a studentů. Organizaci schůzek a pořizování zápisů zajišťuje výchovný poradce. 12. Educa Corcontica V roce 2004 vzniklo při škole občanské sdružení Educa Corcontica, jehož cílem je iniciování, organizování a podpora vzdělávacích, výchovných a mimoškolních aktivit studentů a pedagogů školy. Členy sdružení jsou všichni rodiče či zákonní zástupci žáků a dospělí žáci a studenti školy a někteří učitelé školy. Všichni členové E.C. platí členské příspěvky, z nichž jsou hrazeny akce podporující aktivity žáků a studentů školy. V rámci EC se realizuje každoročně školní maturitní ples, z jehož výnosu jsou hrazeny náklady související s ukončením studia. Odborné učitelky v rámci EC organizují 1-2x ročně Dny ošetřovatelství zpravidla dvoudenní vzdělávací konference pro sestry pracující v regionálních zdravotnických zařízeních a pro studenty vyšších ročníků SZŠ a VOŠZ. Z výnosu těchto konferencí jsou financovány vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné úrovně odborných učitelek školy. Aktivity sdružení organizuje tříčlenný výbor v čele s předsedou. 13. Propagace školy a nábor žáků Propagace školy je velmi důležitá činnost ve vztahu k zájemcům o studium na VOŠZ a SZŠ, rodičům i veřejnosti. Tuto činnost zajišťuje především školní výchovný poradce, dále pedagogičtí pracovníci svým vystupováním a jednáním. K propagaci školy se realizují především: kontakt s výchovnými poradci na základních školách schůzka s výchovnými poradci ZŠ na naší škole s prezentací příprava a zajištění veletrhů středních škol v Trutnově, Náchodě a v Hradci Králové návštěvy třídních schůzek 9. tříd ZŠ v celé spádové oblasti (více než 30 ZŠ) zpracování aktuálních propagačních materiálů o studiu na naší škole a jejich distribuce na všechny ZŠ ve spádové oblasti využití propagace školy a možností studia v regionálním tisku, na webu školy, ve výloze v Bulharské ulici organizace soutěže v PP pro žáky ZŠ okresů TU a NA příprava a organizace dvou dnů otevřených dveří zpracování propagačních materiálů o možnosti studia na VOŠZ pro maturanty návštěvy vybraných SŠ spádové oblasti s předáním informací o studiu na VOŠZ 14. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 15

16 Komunikaci s pracovníky odboru školství Královéhradeckého kraje zajišťuje ředitel školy. Ten může k jednáním pověřit jiného kompetentního pracovníka. O všech jednáních je informován ředitel školy, případně porada vedení. 15. Společná a závěrečná ustanovení, účinnost organizačního řádu A) Organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitele školy. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou přílohy: 1) organizační schéma a rozdělení funkcí ve škole 2) plán práce pro školní rok (vč. organizace školního roku) 3) školní řád SZŠ a školní řád VOŠZ 4) směrnice ředitele školy k odměňování zaměstnanců školy a poskytování příplatků 5) pokyn ředitele k poskytování osobního příplatku 6) pokyn ředitele k poskytování odměn 7) pokyn ředitele ke stanovení výše příplatku třídním učitelům 8) pokyn ředitele ke stanovení výše zvláštního příplatku za práci ve zdraví škodlivých podmínkách B) K provedení tohoto organizačního řádu a k zajištění provozu organizace vydává ředitel obecně závazné nebo individuální právní akty, zejména: 1) pracovní řád 2) směrnice pro oběh účetních dokladů C) tomto organizačním řádu, jeho změnách a doplňcích rozhoduje ředitel školy. Organizační řád nepodléhá schválení zřizovatele školy. V Trutnově Mgr.Bc. Roman Hásek ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov 16

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více