Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne Platnost a účinnost od ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Mgr.Bc.Roman Hásek 1

2 OBSAH str. 1. Všeobecná ustanovení 3 2. Status školy 3 3. Působnost a úkoly školy 4 4. Funkční a organizační struktura VOŠZ a SZŠ Funkční struktura Organizační členění Organizační schéma školy platné od Pedagogický úsek Ředitel VOŠZ a SZŠ Zástupce statutárního orgánu Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy Zástuce/kyně ředitele Vedoucí učitel/ka praktického vyučování Vedení školy Sekretariát ředitele Učitelé a třídní učitelé Předsedové předmětových komisí Uvádějící učitelé Výchovní poradci a metodici výchov Výchovný poradce Školní preventista sociálně-patologických jevů Metodik enviromentální výchovy Metodik IKT Referentka školního informačního centra Úsek domovů mládeže Vedoucí vychovatel/ka Skupinové vychovatelé/ky Ekonomicko-hospodářský útvar Samostatný odborný ekonom Vedoucí technického úseku, správce budov a PC sítě, bezpečnostní technik Školník údržbář Uklizečky školy Pedagogické rada Kolegium ředitele školy Rada SZŠ a Rada VOŠZ Studentská rada Educa Corcontica Propagace školy a nábor žáků Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Společná a závěrečná ustanovení, účinnost organizačního řádu 16 2

3 1. Všeobecná ustanovení a) Organizační řád Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 (dále jen VOŠZ a SZŠ) vydává ředitel této příspěvkové organizace s platností od Tímto datem zároveň končí platnost všech předchozích variant organizačního řádu. b) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 je samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj s účinností ke dni c) Tento organizační řád je vydáván v souvislosti s uplatňováním školního vzdělávacího programu oboru zdravotnické lyceum a organizačních změn ve vedení školy. d) Organizační řád upravuje organizační strukturu školy, dělbu práce mezi jeho organizačními složkami a vztah ke Královéhradeckému kraji jako zřizovateli, Radě SZŠ, Radě VOŠZ a o.s. Educa Corcontica. e) Postavení a působnost VOŠZ a SZŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (dále školský zákon) a další související závazné právní dokumenty ve znění pozdějších novel a zřizovací listina školy. f) Hlavním posláním VOŠZ a SZŠ je co nejkvalitněji zabezpečit výchovně vzdělávací proces. g) Hlavními strategickými cíli je: vytvořit optimální podmínky pro činnost pedagogických pracovníků (dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a předpisů z oblasti výchovně vzdělávací, pracovně-právních vztahů, zajištění vzdělávání a růstu pedagogických pracovníků, dodržování zásad BOZP a PO); vytvořit optimální podmínky v materiálně technické oblasti (zlepšení celkové vybavenosti školy vč. domovů mládeže, modernizace učeben s ohledem na potřeby výuky); vytvořit optimální podmínky pro žáky zejména v oblasti sestavování učebních plánů dle rámcových a školních vzdělávacích programů, sestavování rozvrhů vzhledem k podmínkám školy a zásadám školní hygieny, obnovování a doplňování vybavení školy pomůckami, učebnicemi, nabídkou volitelných a nepovinných předmětů, možnostmi využití volného času žáků a studentů školy. 2. Status školy Název: Sídlo: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Procházkova 303, Trutnov IČO: Právní forma: příspěvková organizace Bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, č.ú /0100 Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Právní dokument zřízení: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Zřizovací listina příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, vydaná dne: pod č.j. : 14785/SM/2009 ve znění pozdějších dodatků 3

4 3. Působnost a úkoly školy VOŠZ a SZŠ, Trutnov, Procházkova 303 se skládá z budovy školy Procházkova 303 a z budov domovů mládeže R.A.Dvorského 309, Bulharská 52. Budova školy a budovy domovů mládeže jsou majetkem Královéhradeckého kraje a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 má tyto budovy ve správě. Výuka se uskutečňuje v budově školy a ve vybraných zdravotnických zařízeních v Trutnově. Hospodaření školy se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. VOŠZ a SZŠ je vyšší odborná a střední škola, která poskytuje žákům vyšší vzdělání podle 92 a střední vzdělání podle 58 školského zákona v oborech vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra N/11 vyšší odborné vzdělání s absolutoriem v délce 3 let denní formy vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 5 let dálkové formy vzdělávání Zdravotnický asistent M/007 dobíhající střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 5 let dálkové formy vzdělávání Zdravotnické lyceum M/04 střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání Zdravotnické lyceum M/005 - dobíhající střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 let denní formy vzdělávání Vyšší a střední vzdělání je poskytováno v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dalších souvisejících právních normách ve znění jejich pozdějších změn a doplňků,. 4. Funkční a organizační struktura VOŠZ a SZŠ 4.1. Funkční struktura Provoz školy je zajišťován následujícím kategoriemi pracovníků: a) pedagogové - ředitel statutární orgán - zástupce/kyně ředitele - vedoucí učitel/ka pro praktické vyučování - třídní učitelé - učitelé - výchovní poradci (výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů) - metodik environmentální výchovy - metodik IKT - externí učitelé - vedoucí vychovatel/ka - vychovatelé/ky b) ekonomicko-hospodářské oddělení 4

5 - účetní - vedoucí technického úseku (správce budov a PC sítě) - samostatný odborný referent (asistent/ka ředitele) - referent/ka školního informačního centra - školník-údržbář - uklízečky 4.2. Organizační členění VOŠZ a SZŠ a. učebny (dálk.studia, jazyková) b. odborné učebny (CHE a FYZ, 3 uč. OŠE cv., OŠE teorie, IKT, OBN, SOM, MAT, KLP, PSY teorie, PSY cv., ČJL, ANJ, NEJ, DĚJ) c. ředitelna d. sekretariát e. pracovna vedoucí učitelky pro praktické vyučování f. kancelář účetního a vedoucího technického úseku g. pracovna zástupkyně ředitele h. hovorová místnost pro jednání s rodiči i. sborovna j. kabinety učitelů (chemie, fyziky, BIO, ČJL, ANJ, NEJ, TEV,OŠE) k. školní informační centrum l. sklady m. tělocvična n. šatny pro žáky o. toalety a umyvárny p. údržbářská dílna q. archív r. šatna pro uklízečky 4.3. Organizační schéma školy platné od Organizační schéma školy je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 5. Pedagogický úsek 5.1. Ředitel VOŠZ a SZŠ statutární orgán V čele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 je ředitel, jmenován do funkce zřizovatelem. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. I) z č. 129/2000 Sb., usnesením Rady Královéhradeckého kraje v návaznosti na ustanovení 131 odst.2 z.č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon). Je statutárním orgánem uvedené Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Trutnově, jedná jejím jménem a rozhoduje ve všech věcech řízení školy, pokud není její rozhodnutí podmíněno schválením zřizovatelem. Ředitel je zaměstnanec VOŠZ a SZŠ. Ve smyslu 166 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících je ředitel pedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 8 týdnů dle Zákoníku práce 102 odst. 5. 5

6 Ředitel zajišťuje specifické úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, především dle 164 a 165 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona): rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak odpovídá za poskytování vzdělávání a školské služby v souladu se Školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 Školského zákona odpovídá za odbornou pedagogickou úroveň vzdělávání, za plnění učebních plánů a osnov odpovídá za předepsanou pedagogickou dokumentaci vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školské inspekce, kontrolních orgánů jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky školy ustanovuje do funkce třídní učitele, předsedy školních předmětových komisí, členy maturitních komisí a komise pro absolutorium ve VOŠ vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady SZŠ a školské rady VOŠZ zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 Školského zákona byly informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka realizuje kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků stanovuje organizaci a podmínky provozu školy odpovídá za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků odpovídá za použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny Dále ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy: přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu přijetí ke vzdělávání na střední škole a na vyšší odborné škole přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy uznání dosaženého vzdělání povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka 5.2. Zástupce statutárního orgánu Tento zástupce statutárního orgánu přebírá v naléhavých případech kompetence ředitele školy v plném rozsahu. Naléhavým případem se rozumí nutnost neodkladného rozhodování v nepředvídatelných situacích při nedosažitelnosti ředitele školy 5.3. Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy Pedagogičtí pracovníci ve vedení školy jsou: zástupkyně ředitele, vedoucí učitelka pro praktické vyučování, vedoucí vychovatelka domovů mládeže. Uvedení pracovníci ve vedení školy mají na svých úsecích pravomoci vedoucích pracovníků. Odpovídají za plnění úkolů na úseku, který řídí. Mají kompetence přidělovat úkoly a kontrolovat práci jim podřízených pedagogických popř. provozních pracovníků. 6

7 Zástupce/zástupkyně ředitele Do jeho/její kompetence spadá přímé řízení interních i externích vyučujících na VOŠZ a SZŠ. Je přímo podřízen/a řediteli školy. Mezi hlavní úkoly pracovní náplně patří : zajištění rozvrhu hodin SZŠ a VOŠZ a jeho aktuálních změn (vč. rozvrhu dozorů a pohotovostí) organizace zastupování nepřítomných učitelů organizace, řízení a kontrola výchovně vzdělávacího procesu ve na SZŠ i VOŠ organizace a kontrola komisionálních, dodatečných a opravných zkoušek (vč. vedení protokolů) zajištění materiálních potřeb pro vyučování (tiskopisy, protokoly, pedagog. dokumenty, vysvědčení) kontrola vedené pedagogické dokumentace Náplň práce má upřesněnu ředitelem školy, přitom zajišťuje především tyto úkoly: vykonává výchovně vzdělávací práci se žáky v rozsahu stanoveném ředitelem školy zpracovává úvazky všech učitelů provádí kontrolní činnost u učitelů (vč. stanovené hospitační činnosti) řádné vedení TK, třídních výkazu a předepsaných materiálů k evidenci žáků SZŠ a studentů VOŠ zajišťuje organizaci a vlastní realizaci absolutorií na VOŠ organizačně zajišťuje zvyšování kvalifikace učitelů - posuzuje plány jejich dalšího vzdělávání a sleduje jeho naplňování (školící akce, náplň samostudia, uvádění začínajících učitelů) vyhodnocování neodučených a zameškaných hodin měsíční vykazování přesčasových hodin k proplacení vč. výkazů práce externích učitelů metodicky vede a hodnotí práci učitelů vedoucích studijních skupin VOŠ Vedoucí učitel/ka praktického vyučování Do kompetence spadá přímé řízení interních i externích vyučujících odborných zdravotnických předmětů na SZŠ. Je přímo podřízen/a řediteli školy. Mezi hlavní úkoly její pracovní náplně patří zajišťovat: odpovídající úroveň a organizaci výuky v odborných předmětech na VOŠ a SZŠ plnění úkolů odborných učitelek stanovených plánem práce a vyplývajících z jednání ŠPK OŠE dodržování pracovní doby odborných učitelek ve škole i na odborné praxi řádné vedení TK, tříd. výkazu a předepsaných materiálů k evidenci žáků SZŠ a studentů VOŠ vedení zdravotnické dokumentace na odborné praxi hygienickou a estetickou úroveň šaten na zdravotnických pracovištích Hospituje ve třídách SZŠ a VOŠZ všechny odborné předměty, na oboru DVS praktickou výuku. Náplň práce má upřesněnu ředitelem školy, přitom odpovídá za zajišťování těchto úkolů: celkovou úroveň odborné výuky ve škole a na zdravotnických pracovištích spolupráci s vedoucími pracovníky školních stanic ve zdravotnických zařízeních zajištění smluv se zdravotnickými pracovišti k odborné praxi a souvislé praxi žáků SZŠ a studentů VOŠZ školení pedagogických pracovníků a žáků v BOZP ve škole a na školních stanicích ve zdravot. zařízeních organizaci, realizaci a zhodnocení úrovně praktických a ústních MZ (vč.vedení dokumentace) jmenování, vedení, kontrolu a hodnocení ročníkových učitelek uvádění začínajících a málo zkušených odborných učitelek 7

8 stav a funkčnost učeben OŠE zajišťování materiálních potřeb výuky OŠE zajišťování učebnic pro výuku odborných předmětů zvyšování kvalifikace odborných učitelek - zpracovává plán jejich dalšího vzdělávání a organizuje jeho naplňování (školící akce, Dny OŠE, náplň samostudia) hodnocení práce odborných učitelek vedení školní předmětové komise ošetřovatelských a odborných zdravotnických předmětů předkládání návrhů na personální zajištění výuky odborných předmětů (tj.návrhy na přijetí, přidělení úvazků, ev. ukončení pracovního poměru) 5.4. Vedení školy Ředitel školy, zástupkyně ředitele a vedoucí učitelka praktického vyučování jsou členy užšího vedení VOŠZ a SZŠ, účastní se pravidelných i mimořádných porad vedení a v návaznosti na porady vedení organizují pracovní porady na svých úsecích. Zápisy z porad vedení a zápisy z pedagogických rad patří k dokumentaci školy Sekretariát ředitele Hospodář/ka školy provádí organizační, evidenční a informační vedení agendy ředitele školy. Zajišťuje i funkci podatelny školy a archívu. Je přímo podřízena řediteli školy. V náplni práce má především: poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo elektronicky samostatné zpracovávání podkladů k vyřizování žádostí a další korespondence ředitele školy vedení evidence došlé a odesílané pošty obsluhu telefonní ústředny školy zajišťování objednávek a distribuce tisku a časopisů, eviduje a urguje periodický tisk samostatné zpracovávání a systematické zakládání administrativní agendy k provozu školy zakládání a systematizaci dokumentace k pedagogické práci školy samostatné zpracovávání evidence žáků a studentů školy a změny ve školní matrice v systému Bakalář, přitom respektuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění samostatné zpracovávání agendy k přijímacímu řízení aktualizace databáze systému Bakaláři ve spolupráci se správcem PC sítě zajišťování správního řízení podle pokynů ředitele školy zhotovování kopií a opisů úředních dokladů vyřizování osobních záležitostí žáků a studentů školy zpracovávání podkladů pro mzdovou evidenci pro externí firmu zajišťování a koordinaci spisové služby, vč. zpracování návrhů vnitřních předpisů (spisový a skartační řád) 5.6. Učitelé a třídní učitelé Jsou přímo podřízeni řediteli školy a pracovníkům ve vedení školy. Podrobné úkoly učitelů a třídních učitelů jsou uvedeny vždy v celoročním plánu práce školy pro daný školní rok Provádí především: přímou pedagogickou činnost dle rozvrhu hodin, včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností 8

9 třídnické práce dozor nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dozorů a při akcích organizovaných školou vedení předepsané pedagogické dokumentace spolupracují s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovnými poradci a dalšími pedagogickými pracovníky spolupracují s rodiči a s ostatní veřejností pečují o kabinety, učebny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy; účastní se porad svolávaných ředitelem školy samostatně studují pedagogickou literaturu a právní předpisy vztahující se k činnosti a provozu škol plní další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou, Zákoníkem práce a právními předpisy dále se vzdělávají Dále zastupují nepřítomného učitele ve výuce i na dozoru v době služby a zajišťují další činnosti, které jsou součástí plánu školy. Hodiny nepřímé pedagogické činnosti jsou určeny pro přípravu na vyučování, opravy písemných prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, případně konzultace s rodiči. Povinností učitelů je být na pracovišti minimálně 15 minut před vyučováním. Dále je učitel povinen být přítomen ve škole v době: o porad svolávaných pracovníky vedení školy nebo předsedou ŠPK o třídních schůzek, hovorových hodin a konzultací s rodiči o třídnických prací se žáky o v jiných případech dle pokynů nadřízeného Předsedové předmětových komisí Předsedy předmětových komisí pro daný školní rok jmenuje ředitel školy v celoročním plánu práce. Jsou mu přímo podřízeni. Tito pedagogové stojí v čele předmětového týmu, jehož úkolem je především: aktualizace a kontrola dodržování učebních plánů návrh na aktualizaci ŠVP podílí se na koordinaci mezipředmětových vztahů v rámci školního vzdělávacího programu sleduje propojení výuky s jinými předměty v souladu se školním vzdělávacím programem odborné vedení začínajících pedagogů v rámci svých předmětů organizace účasti žáků na odborných soutěžích návrhy na vybavení učebnicemi návrhy na vybavení učebními pomůckami sledování novinek v odborné literatuře pro daný předmět vzájemné hospitace u učitelů daných předmětů příprava testů k přijímacím řízením a otázek k maturitním zkouškám nebo absolutoriu na VOŠZ Na SZŠ jsou jmenovány následující školní předmětové komise: 1. Předmětová komise společensko-vědních oborů 2. Předmětová komise cizích jazyků 3. Předmětová komise přírodovědných oborů. 4. Předmětová komise ošetřovatelství pro obory ZA, ZL a DVS. 5. Předmětová komise tělesné výchovy 6. Předmětová komise psychologie 9

10 Uvádějící učitelé Náplní činnosti uvádějících učitelů je seznámit uváděného učitele, který nemá potřebné pedagogické zkušenosti, se základními požadavky na výkon funkce učitele. Uvádění realizují zkušení učitelé jmenovaní ředitelem školy formou konzultací, náslechů v hodinách zkušených učitelů a hospitacemi u uváděného učitele. V této souvislosti uváděného učitele seznamují s vedením pedagogické dokumentace, s optimální strukturou vyučovací hodiny, s vhodnými metodami pedagogické práce s danou věkovou skupinou mládeže, nebo se specifikou daného předmětu. Na závěr ročního období uvádění zpracuje uvádějící učitel hodnocení úrovně adaptace začínajícího učitele. Zpráva je projednána s uváděným učitelem na závěr celoročního uvádění v přítomnosti ředitele školy. Zpráva obsahuje především doporučení, která by měla dále zkvalitnit výchovně vzdělávací práci uváděného učitele Výchovní poradci a metodici Výchovní poradci jsou přímo podřízeni řediteli školy, metodicky spolupracují s pedagogickopsychologickou poradnou. Tým výchovných poradců pomáhá řešit pedagogické a psychologické problémy žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu. Velkou pozornost věnují i prevenci závislosti na návykových látkách. Tým výchovných poradců tvoří: výchovný poradce; preventista sociálně-patologických jevů; metodik environmentální výchovy. (Právní zakotvení školního poradenského pracoviště, které se vztahuje na činnost výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů. a) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon b) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních c)vyhláška č. 73(2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami d)školní legislativa školní řád SZŠ a Školní řád VOŠZ Trutnov- představuje aplikaci zákonů a vyhlášek na podmínky školního prostředí na VOŠZ a SZŠ Trutnov.) Výchovný poradce Funkci výchovného poradce vykonává učitel jmenovaný ředitelem školy, který mu rovněž stanoví pracovní náplň. V podmínkách VOŠZ a SZŠ Trutnov plní výchovný poradce zejména tyto hlavní úkoly: zajišťuje náborové propagační akce pro získání uchazečů ZŠ k dennímu či dálkovému studiu zpracovává nabídky volno časových aktivit podle možností školy pomáhá studentům s výběrem vysokých škol a s vyplněním přihlášek na další studium spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy sleduje specifické poruchy učení, navrhuje učitelům postupy řešení těchto poruch ve výuce Školní preventista sociálně-patologických jevů Funkcí preventisty pověřuje ředitel školy učitele, který má pro toto zaměření odpovídající kvalifikaci nebo je mu alespoň daná problematika blízká. Stanoví rovněž úkoly, jimiž se metodik prevence bude na škole zabývat. Jsou to obvykle tyto úkoly: připravuje minimální preventivní program 10

11 systematicky zajišťuje a kontroluje informovanosti žáků o vlivu sociálně patologických jevů zapojuje vybrané zájemce z řad studentů do realizace protidrogového programu pořádá tématických přednášek v oblasti prevence drogových a jiných závislostí organizuje projektový den žáků školy ke světovému Dni zdraví 7. dubna Metodik enviromentální výchovy Funkcí tzv. metodika environmentální výchovy ve škole pověřuje ředitel školy některého z učitelů biologie. Aktuální úkoly v této problematice si stanoví pověřený učitel v ročním plánu své činnosti. Řešená problematika se přitom týká především těchto oblastí: nakládání s odpadem, zejména jeho třídění v podmínkách školy a našich domovů mládeže systematické poskytování informací o některých negativních důsledcích činnosti člověka na současné přírodní podmínky péče o příznivé životní (pracovní) podmínky ve škole a v bydlišti žáků vč. péče o školní pozemek seznamování s regionálními problémy souvisejícími s ochranou životního prostředí (problémy KRNAPu aj.) zpracovává a se žáky školy projekty zaměřené na ekologické problémy současnosti Metodik informačních a komunikačních technologií Funkcí metodika IKT ve škole pověřuje ředitel školy některého z učitelů IKT. Ukládá mu některé aktuální úkoly, které by měl v některých oblastech školní práce řešit: poskytování metodické a technické pomoci učitelům při využívání PC ve výuce proškolování učitelů v základních uživatelských programech (Excel, Power point, grafické programy atp.) podle jejich potřeb zajišťování speciálního programového vybavení pro výuku v různých předmětech zajišťování běžné údržby lokálních PC sítí v učebnách IKT a OSE ve spolupráci se správcem PC sítě zajišťuje přidělování vstupních práv a hesel do PC sítě, instalaci programů zajišťování propagace nových možností ve využívání PC ve výuce různých předmětů každoročně hodnotí úroveň vybavení a využívání PC ve výuce na škole spolupracuje s tvůrci projektů k modernizaci výuky na škole v oblasti využívání PC 5.8. Referent/ka školního informačního centra Referent/ka školního informačního centra je přímo podřízena řediteli školy. Samostatně zajišťuje provoz školního informačního centra a školní knihovny. Plní přitom zejména tyto úkoly: spravuje fond učebnic. K tomu zajišťuje jejich objednávky, zapůjčování, event. prodej a vyřazování a vede jejich evidenci zajišťuje provoz odborné knihovny, zajišťuje objednávky odborné literatury v souladu s požadavky ŠPK. Má přehled o článcích v odborných časopisech. S novinkami seznamuje učitele na pedagog. radách a jednáních ŠPK zajišťuje rozmnožování některých učebních textů a didaktických materiálů podle potřeb učitelů zajišťuje provoz kopírky pro žáky vč. prodeje a dobíjení kopírovacích karet 11

12 zpracovává anotace do PC pro usnadnění vyhledávání odborné literatury, natáčí odborné pořady na elektronické nosiče pro využití ve vyučování spolupracuje při technickém zajišťování vydávání školního časopisu 6. Úsek domovů mládeže Součástí organizace jsou dva domovy mládeže v ulici R.A.Dvorského a Bulharské ulici. Na každém domově mládeže pracují dvě skupinové vychovatelky, které se pravidelně střídají ve směnném provozu. Práci skupinových vychovatelek organizuje, řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka Vedoucí vychovatel/ka domovů mládeže Vedoucí vychovatel/ka domovů mládeže SZŠ je přímo podřízena řediteli školy. Je nadřízeným pracovníkem pro ostatní vychovatele/ky DM a provozní pracovníky domovníky/ce. Vedoucí vychovatel/ka odpovídá za výchovnou práci vychovatelů/ek v domovech mládeže, kterou organizuje, kontroluje a hodnotí. Zajišťuje personální stránku provozu domovů mládeže, předkládá řediteli školy a DM návrhy ne řešení personálních změn. Zpracovává pracovní náplně podřízených pracovníků, plánuje a kontroluje jejich činnost, navrhuje jejich odměňování. Připravuje pro vedoucí ekonomicko-hospodářského útvaru podklady k úhradám ubytování žáků a studentů, vyúčtovává mimořádné provozní výdaje. Odpovídá za hospodárnost provozu domovů mládeže a za šetření s majetkem ve všech budovách domovů mládeže. Zpracovává projekty k zajištění mimoškolní činnosti žáků v domovech mládeže. Organizačně zajišťuje letní prázdninové pobyty v domovech mládeže. Kromě své řídící práce zajišťuje v rámci svého úvazku ještě 22 hodin přímé výchovné činnosti s ubytovanými. Při ní provádí komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobností ubytovaných žáků a studentů tak, aby byla zajišťována optimalizace výchovně vzdělávacího procesu na všech domovech mládeže. Na domovech mládeže řeší autoevaluační šetření, zpracovává a hodnotí ŠVP pro domovy mládeže. Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy zajišťuje realizaci některých společných akcí pro ubytované i neubytované žáky a studenty školy (např. program pro pololetní vyhodnocování nejlepších a nejaktivnějších žáků vč. soutěže Miss SZŠ) Vychovatelé/ky domovů mládeže Skupinoví/é vychovatelé/ky plní především tyto úkoly: zajišťují komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobnosti ubytovaných žáků a studentů školy zajišťují organizaci celkového režimu v příslušném domově mládeže vč. kontroly dodržování řádů DM vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci organizují nejrůznější mimoškolní akce pro ubytované, vedou minimálně 2 zájmové kroužky úzce spolupracují s rodiči či zákonnými zástupci ubytovaných žáků 7. Ekonomicko-hospodářský útvar 7.1. Samostatný odborný ekonom (účetní, pokladní) 12

13 Samostatný odborný ekonom je přímo podřízen řediteli. Vykonává především tyto činnosti: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví. zabezpečuje výplatu mezd plní další úkoly v oblasti personalistiky a mzdové evidence dle dispozic ředitele školy. zpracovává ekonomické analýzy účinnosti řízení ekonomických nástrojů a jejich uplatňování v hospodaření školy spolupracuje s externí odbornou firmou při zpracování výkazů, daňových přiznání, rozpočtů aj Vedoucí technického úseku (správce PC sítě, bezpečnostní technik, požární preventista) Jeho přímým nadřízeným je ředitel školy. Je vedoucím pracovníkem řídícím práci školníka a uklizeček školy. Mezi jeho hlavní úkoly patří: zajišťuje chod a funkčnost PC sítě a jejich aplikací instaluje veškerou novou výpočetní techniku a zajišťuje její propojení se sítí provádí opravy výpočetní techniky menšího rozsahu zajišťuje v souladu s ekonomickými zájmy školy a právními předpisy výběr vhodných dodavatelů servisních služeb spravuje databáze ve víceuživatelských počítačových systémech školy vč. správy systému Bakalář provádí instalaci, opravy a údržbu dalších technických prostředků školy (telefonní síť, tiskárny, kopírky, zabezpečovací systém, školní zvonění, školní rozhlas aj.) odpovídá za efektivní energetické hospodaření organizace zajišťuje opravy a údržbu budov a jejich vybavení (elektroúdržbu, přívody a rozvody elektřiny, plynu, odpady) podle pokynů nadřízených pracovníků zajišťuje úkoly související s plánováním a přípravou investičních akcí. zajišťuje všechny činnosti související s BOZP a PO v souvislosti s tím zabezpečuje pravidelné preventivní kontroly objektů a zařízení školy s ohledem na BOZ, zajišťuje revize zařízení, proškolování všech zaměstnanců školy a DM, vedení knihy školních a pracovních úrazů aj. Proškolení žáků o BOZP a PO před nástupem do zdravotnických zařízení zajišťuje vedoucí učitelka pro praktickou výuku, proškolení žáků na počátku školního roku a při využívání odborných učeben realizují třídní učitelé a správci učeben Školník údržbář Je přímo podřízen vedoucímu technického úseku. Přiděluje úkoly a kontroluje práci uklízeček školy. Zajišťuje: odemykání a zamykání školní budovy vč. obsluhy zabezpečovacího zařízení běžný úklid a údržbu v areálu školy vč. drobných nátěrů a malování malých ploch obsluhu kotlů a regulaci vytápění prostor školy s ohledem na pracovní a víkendový provoz udržování venkovních prostor na pozemcích školy i pronajaté školní zahradě (v zimním období zajišťuje úklid sněhu z přístupových prostor a z okrajů městské komunikace tak, aby byla zajištěna možnost parkování vozidel zaměstnanců školy) podle pokynů nadřízených i vlastních zjištění provádí podle aktuální potřeby údržbářské práce i ve všech domovech mládeže pomůcky a potřeby uklízečkám, vede sklad hygienických potřeb, ochranných pomůcek a materiálu na opravy a údržbu kvalitní třídění druhotných surovin a odpadů 13

14 7.4. Uklízečky Uklízečky jsou přímo podřízené školníkovi. Zajišťují úklid všech budov a jednotlivých sektorů školy podle pokynů školníka a dalších nadřízených pracovníků 8. Pedagogická rada Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává na ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jednání pedagogické rady se uskutečňuje pravidelně 1x za měsíc. 9. Kolegium ředitele školy Členy kolegia jmenuje ředitel školy, jsou jimi předsedové školních předmětových komisí a pracovníci užšího vedení školy. Na jednáních kolegia se řeší především zásadní otázky související s řešením úrovně vzdělávání na škole (přijímací a maturitní zkoušky, tvorba ŠVP apod.). Kolegium se schází podle potřeby zpravidla 3-4x za školní rok. 10. Rada SZŠ a Rada VOŠZ Rada SZŠ a Rada VOŠZ jsou orgány školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Pro 13 tříd SZŠ byla zřízena Rada SZŠ se 6 členy. Dva členy školské rady jmenoval zřizovatel, dva členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Pro 3 třídy VOŠ byla zřízena tříčlenná Rada VOŠZ. Jednoho člena Rady VOŠZ jmenoval zřizovatel, jednoho člena si zvolili pedagogičtí pracovníci školy a jednoho svého zástupce za člena Rady VOŠZ zvolili studenti. Školská rada se v souladu se školským zákonem: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů SŠ a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 11. Studentská rada 14

15 Zřizuje ji ředitel školy. Je tvořena volenými zástupci studentů školy, kteří zastupují jednotlivé třídy. Na pravidelných schůzkách se ve čtvrtletní frekvenci řeší problémy, které v provozu a organizaci školní práce pociťují žáci a studenti školy. Ředitel školy setkání využívá k informování o některých aktivitách nebo problémech školy, v jejich řešení je potřebná součinnost žáků a studentů. Organizaci schůzek a pořizování zápisů zajišťuje výchovný poradce. 12. Educa Corcontica V roce 2004 vzniklo při škole občanské sdružení Educa Corcontica, jehož cílem je iniciování, organizování a podpora vzdělávacích, výchovných a mimoškolních aktivit studentů a pedagogů školy. Členy sdružení jsou všichni rodiče či zákonní zástupci žáků a dospělí žáci a studenti školy a někteří učitelé školy. Všichni členové E.C. platí členské příspěvky, z nichž jsou hrazeny akce podporující aktivity žáků a studentů školy. V rámci EC se realizuje každoročně školní maturitní ples, z jehož výnosu jsou hrazeny náklady související s ukončením studia. Odborné učitelky v rámci EC organizují 1-2x ročně Dny ošetřovatelství zpravidla dvoudenní vzdělávací konference pro sestry pracující v regionálních zdravotnických zařízeních a pro studenty vyšších ročníků SZŠ a VOŠZ. Z výnosu těchto konferencí jsou financovány vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné úrovně odborných učitelek školy. Aktivity sdružení organizuje tříčlenný výbor v čele s předsedou. 13. Propagace školy a nábor žáků Propagace školy je velmi důležitá činnost ve vztahu k zájemcům o studium na VOŠZ a SZŠ, rodičům i veřejnosti. Tuto činnost zajišťuje především školní výchovný poradce, dále pedagogičtí pracovníci svým vystupováním a jednáním. K propagaci školy se realizují především: kontakt s výchovnými poradci na základních školách schůzka s výchovnými poradci ZŠ na naší škole s prezentací příprava a zajištění veletrhů středních škol v Trutnově, Náchodě a v Hradci Králové návštěvy třídních schůzek 9. tříd ZŠ v celé spádové oblasti (více než 30 ZŠ) zpracování aktuálních propagačních materiálů o studiu na naší škole a jejich distribuce na všechny ZŠ ve spádové oblasti využití propagace školy a možností studia v regionálním tisku, na webu školy, ve výloze v Bulharské ulici organizace soutěže v PP pro žáky ZŠ okresů TU a NA příprava a organizace dvou dnů otevřených dveří zpracování propagačních materiálů o možnosti studia na VOŠZ pro maturanty návštěvy vybraných SŠ spádové oblasti s předáním informací o studiu na VOŠZ 14. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 15

16 Komunikaci s pracovníky odboru školství Královéhradeckého kraje zajišťuje ředitel školy. Ten může k jednáním pověřit jiného kompetentního pracovníka. O všech jednáních je informován ředitel školy, případně porada vedení. 15. Společná a závěrečná ustanovení, účinnost organizačního řádu A) Organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitele školy. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou přílohy: 1) organizační schéma a rozdělení funkcí ve škole 2) plán práce pro školní rok (vč. organizace školního roku) 3) školní řád SZŠ a školní řád VOŠZ 4) směrnice ředitele školy k odměňování zaměstnanců školy a poskytování příplatků 5) pokyn ředitele k poskytování osobního příplatku 6) pokyn ředitele k poskytování odměn 7) pokyn ředitele ke stanovení výše příplatku třídním učitelům 8) pokyn ředitele ke stanovení výše zvláštního příplatku za práci ve zdraví škodlivých podmínkách B) K provedení tohoto organizačního řádu a k zajištění provozu organizace vydává ředitel obecně závazné nebo individuální právní akty, zejména: 1) pracovní řád 2) směrnice pro oběh účetních dokladů C) tomto organizačním řádu, jeho změnách a doplňcích rozhoduje ředitel školy. Organizační řád nepodléhá schválení zřizovatele školy. V Trutnově Mgr.Bc. Roman Hásek ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov 16

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Vnitřní směrnice Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 Organizační řád školy Číslo jednací 122/2012/GV V Brně dne 1.2. 2012 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Vydal

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1554/2016/GV Brno 30. 8. 2016 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel školy Vydal Mgr. David Andrle, ředitel školy Účinnost

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Zastupitelstvo obce projednalo

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2016 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2015 Číslo jednací: SZŠ - 736/2016 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Změny: aktualizace 3. 9. 2012, 30.

Více