Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory

2 Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová, ing. Jana Krejsová, ing. Lada Nováková, bc. Marie Piklová Finanční gramotnost, příloha č. 1 - testové otázky pro studijní obory Obálka ing. Jan Homolka Vydala Integrovaná střední škola Cheb, v Chebu roku 2010 K tisku připravili ing. Iva Hůdová, ing. Jan Homolka, ing. Ludmila Čaňková Vytiskla Integrovaná střední škola Cheb v Chebu Vydání první -2-

3 1 Úvod Hospodaření domácností Osobní a rodinný rozpočet Peníze Peníze, měna a inflace Směnky a šeky Daně a daňová politika Finanční produkty Pojištění Stavební spoření Platební styk a jeho nástroje Vklady a zhodnocení volných peněžních prostředků Podílové fondy Pojištění vkladů Jednoduché úrokování Získání peněžních prostředků úvěry, leasing Práva spotřebitele Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání Dálková komunikace Reklamace Reklamace živého zvířete Osobní bankrot Exekuce Ochrana spotřebitele a nekalé obchodní praktiky Výsledky Poznámky

4 1 Úvod Soubor testových otázek je určen pro vyučující učiva finanční gramotnosti. Má napomoci k otestování znalostí žáků získaných při výuce. Testové otázky jsou zařazeny do čtyř tematických celků. Sbírka obsahuje pět typů otázek: Hospodaření domácnosti Peníze Finanční produkty Práva spotřebitele klasické otázky s jednou správnou odpovědí, otázky s několika správnými odpověďmi (i všemi), otázky doplňovací, otázky otevřené, otázky přiřazovací. Soubor testových otázek je též umístěn na internetu (www.vyuka.iss-cheb.cz), v e-learningové aplikaci EduBase2. To umožňuje vyučujícím ověření znalostí žáků formou testu, který generuje z uložených dat potřebný počet otázek pro každého žáka zvlášť. Zároveň vyplněný test okamžitě vyhodnotí. Skladbu otázek může vyučující též měnit dle vlastních potřeb. -4-

5 2 Hospodaření domácností 2.1 Osobní a rodinný rozpočet Všechny otázky jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. 1. Při sestavování domácího rozpočtu bychom měli vycházet a) Z předpokládané finanční situace domácnosti b) Z reálné finanční situace domácnosti c) Nebereme ohled na finanční situaci domácnosti 2. Mezi příjmy pravidelné patří a) Úroky z vkladů, dividendy b) Příjmy z prodeje majetku c) Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody 3. Při sestavení domácího rozpočtu se do příjmů započítávají a) Pouze čisté příjmy b) Vţdy hrubé příjmy c) Příjmy sníţené o daň z příjmu 4. Utrácet můţeme jen tolik peněz a) Kolik jsme si vydělali b) Kolik peněz nám půjčí banka c) Pokud naše příjmy přesahují výdaje 5. Rodina Novákových nemá dostatek finančních prostředků na nákup auta, proto vyuţije finanční leasing, který představuje a) Krátkodobý pronájem b) Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce c) Půjčka, za kterou si auto pořídí 6. Pan P. má mzdu v zaměstnání korun rozhoduje se, zda začít podnikat nebo zůstat v zaměstnání, co bude nákladem obětované příleţitosti a) Jeho příjmy z podnikání b) Jeho mzda korun, které se vzdá odchodem ze zaměstnání c) Ţádné náklady obětované příleţitosti mu nevzniknou 7. Výše rezervy domácího rozpočtu by měla být minimálně a) Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů b) Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů c) Stejná jako je průměrný měsíční příjem -5-

6 8. Za osobní aktiva povaţujeme majetek a) Který nám bude přinášet další příjmy b) Který bude v našem osobním vlastnictví c) Který ihned prodáme 9. Kaţdý člověk má určité potřeby, které představují a) To, co jsme si pořídili b) Pocit nedostatku, který chceme odstranit c) Pocit nedostatku, který nechceme odstranit 10. Přebytek osobního rozpočtu vzniká a) Pokud jsou příjmy menší neţ výdaje b) Pokud jsou příjmy stejné jako výdaje c) Pokud jsou příjmy větší neţ výdaje 11. Skutečnost nazývaná náklady obětované příleţitosti znamená a) Pokud si vybereme jednu moţnost, ztratíme příleţitost vybrat si moţnost jinou b) Pokud si vybereme jednu moţnost, získáme příleţitost vybrat si moţnost jinou c) Nemáme příleţitost si něco pořídit 12. Domácí výdaje představují a) Výdaje na stravování členů domácnosti b) Prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti c) Prostředky vynakládané na pořízení osobních aktiv 13. Osobní finanční plán zahrnuje a) Pouze přehled majetku a závazků b) Pouze rozpočet příjmů a výdajů c) Rozpočet příjmů a výdajů spolu s přehledem majetku a závazků -6-

7 14. Sestavením dobrého finančního plánu nalezneme moţnosti jak a) Získat úvěr od banky b) Financovat své cíle a minimalizovat rizika c) Jak si zajistit vyšší příjem 15. Rodina Nových prodala svůj byt, o jaký příjem se jedná a) Jednorázový b) Nepravidelný c) Pravidelný 16. Hrubý příjem představuje a) Příjem, který skutečně obdrţíme b) Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění c) Příjem před zdaněním a sráţkami pojištění 17. Cena zboţí a sluţeb se stanoví pomocí a) Účetnictví b) Kalkulace c) Aritmetického průměru 18. Konečná podoba kalkulace ceny je a) Náklady + zisk + DPH b) Náklady + zisk c) Náklady + DPH 19. Cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky se nazývá a) Reálná cena b) Rovnováţná cena c) Rovnocenná cena 20. Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit příjem jednotlivce tzv. ţivotní minimum, které představuje a) Minimální hranice příjmů nutná pro přeţití b) Minimální náklady na bydlení c) Minimální hranice příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb -7-

8 21. Manţelé Pivoňkovi pronajali byt po prarodičích, tento příjem se povaţuje a) Za příjmy z osobních aktiv b) Za příjmy z osobních pasiv c) Za příjem nepravidelný 22. Za osobní pasiva povaţujeme a) Majetek, který vytváří příjmy b) Majetek, který vytváří výdaje c) Majetek, který vytváří dluhy -8-

9 23. Rodinný osobní automobil je povaţován a) Za osobní aktivum b) Za závazek rodiny c) Za osobní pasivum 24. Mezi osobní majetek rodiny nepatří a) Běţný účet b) Finanční leasing c) Penzijní připojištění 25. Majetek a závazky rodiny zachycuje a) Celkový stav financí b) Průběţný stav peněz c) Co rodina vlastní 26. Pokud nám vzniknou neočekávané výdaje, jako první je budeme financovat a) Z rezerv b) Hledáním způsobu, jak zvýšit příjmy c) Z půjček 27. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit pojistné na a) Důchodové pojištění b) Nemocenské pojištění c) Pojištění státní politiky zaměstnanosti 28. Velikost ţivotního minima rodiny nezáleţí na a) Na věku rodičů b) Na věku dětí c) Na počtu dětí 29. Pokud příjem domácnosti dosahuje dvou násobku ţivotního minima, pak má tato rodina nárok na a) Příspěvek na dopravu b) Sociální příplatek c) Přídavky na děti -9-

10 3 Peníze 3.1 Peníze, měna a inflace Otázky 1-23 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. Otázka 24 je přiřazovací. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Definice peněz a) Hotovost a papírové peníze b) Prostředek směny, který je všeobecně přijímán k placení za výrobky a sluţby c) Vše vhodné k placení 2. Co není základní funkcí peněz a) Tvůrce zisku b) Uchovatel hodnot c) Zúčtovací jednotka d) Prostředník směny 3. Čím jsou kryty peníze a) Do roku 1976 byly kryty zlatem b) Slibem vlády a prezidenta republiky c) Výkonem NH, zárukou státu 4. Která banka má monopol na emisi peněz a) Komerční banka a.s b) Česká národní banka c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj d) Česká spořitelna a.s. 5. Kdo stojí v čele ČNB a kým je jmenován a) Prezident, jmenovaný představenstvem b) Guvernér, jmenovaný prezidentem republiky c) Guvernér, bankovní rada jmenovaní vládou d) Ředitel, jmenovaný vládou -10-

11 6. Definujte pojem bankovní zisk a) Výnos z podnikatelské činnosti banky b) Rozdíl úročení úvěrů na jedné straně a úročení vkladů na druhé straně c) Hlavní cíl činnosti banky 7. Která instituce denně vydává kurzovní lístek a) Český statistický úřad b) ČNB c) BCP, a.s., Praha 8. Co je to bárterový obchod a) Vzájemná směna zboţí v rámci zahraničního obchodu b) Platba na protiúčet c) Obdoba naturální směny 9. Co je to deflace a) Zvyšování hodnoty peněz b) Makroekonomický ukazatel c) Opak inflace 10. Co je v praxi častější, deflace nebo inflace a) Inflace b) Deflace c) Oba jevy se projevují stejně 11. Pojem taxflace a) Spojení inflace a vyššího zdanění b) Inflace taxativně rostoucí c) Pevná míra inflace 12. Co je to revalvace měny a) Administrativní zvýšení kurzu měny vůči všem cizím měnám b) Měnová reforma c) Zásah vlády do hodnoty kurzu -11-

12 13. Devizy přiřaďte definici a) Pohledávky znějící v cizí měně a splatné v cizí měně b) Zůstatky na devizových účtech c) Bankovky a mince 14. Valuty a) Cizí měna b) Bankovky a mince cizího státu c) Tvrdá měna konvertibilní 15. Devalvace měny a) Oficiální sníţení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám b) Příznivá situace pro investory c) Měna se znehodnocuje 16. Jaké znáte ochranné prvky českých bankovek a) Vodoznak, ochranná vlákna, soutisková značka b) Oboustranná tečka, mikrotext v anglickém jazyce c) Plastické označení hodnoty bankovky 17. Která bankovka byla vyhlášena bankovkou roku 2008 a) Euro bankovka v hodnotě 20 euro b) Česká tisícikoruna c) Euro bankovka v hodnotě 500 euro 18. Jak je trestáno padělání peněz a) Jde o přestupek- pokuta ve správním řízení b) Jde o trestný čin hospodářský, jsou ukládány vysoké nepodmíněné tresty c) Jde o méně závaţný trestný čin udělují se podmíněné či alternativní tresty 19. Odkud pochází název současného amerického dolaru a) Z německého prostředí b) Zkomolenina názvu Joachims thaler - coţ byla stříbrná mince z roku 1519 raţená v Jáchymově c) Podle názvu kanadského dolaru -12-

13 20. Nejpouţívanější cenové praktiky jsou a) Cena je zaokrouhlena b) Cena je uvedena s DPH c) Cena končí číslicí 9 Co nám představuje inflace a jaké jsou její důsledky a) Růst cenové hladiny a stoupá hodnota peněz b) Sníţení cenové hladiny a klesá hodnota peněz c) Růst cenové hladiny a klesá hodnota peněz 21. Co provede banka při zvyšující se inflaci s úrokovými sazbami a) Zvýší úrokové sazby z úvěrů a sníţí úrokové sazby z vkladů b) Zvýší úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů c) Sníţí úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů 22. Jestliţe státní zaměstnanec bude mít plat korun a roční míra inflace bude 5%, pak si letos koupí výrobky a sluţby za a) korun b) korun c) korun 23. Přiřaďte druhy peněz a) Komoditní 1) Mušle b) Symbolické 2) Stříbrné denáry c) Plnohodnotné 3) Pláténka U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 24. Co jsou to komoditní peníze a) Zboţí, které plní funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu ve směně b) Plnohodnotné mince c) Olivový olej, drahé kovy, hedvábí -13-

14 25. Základní rozdíl mezi konvertibilní a nekonvertibilní měnou a) Neexistuje b) Jde o směnitelnost a moţnost s danou měnou volně platit c) Konvertibilní měny jsou ţádané, stabilní 26. Jaké stupně druhy inflace známe a) Mírná, rychlá, hyperinflace b) Plíţivá, pádivá, hyperinflace c) Pomalá, prudká, hyperinflace 27. Jak měříme inflaci a) Porovnáním vývoje cenové hladiny b) Pomocí statistických výpočtu c) Ukazatelem míry inflace 28. Co je to měnový kurz a) Cena měnové jednotky jedné země, vyjádřená v peněţní jednotce druhé země b) Poměr dvou měnových jednotek c) Cena dané měny v jiné zemi 29. Co je to numismatika a) Vědní disciplína úzce navazující na matematiku b) Pomocná historická věda, která se zabývá studiem mincí, medailí c) Sběratelství mincí 30. Pamětní mince význam a) Upomínka na významnou státní či společenskou událost b) Předmět zájmu sběratelů c) Suvenýr nevalné hodnoty 31. Čím je typická euroměna a) Všechny bankovky a mince jsou stejné b) Nepouţívá se ve všech zemích EU c) Je to silná konvertibilní měna -14-

15 32. Podoba euromincí a) Na líci symbol euro a nominální hodnota b) Na rubu národní symbol c) Líc a rub mincí se dán rozhodnutím dané země 33. Společné symboly na eurobankovkách a) Stejná barva všech bankovek stejné hodnoty b) Téma z oblasti různých architektonických slohů c) Na líci okna nebo brány, na rubu mosty -15-

16 3.2 Směnky a šeky Otázky 1 27 jsou klasické s jednou správnou odpovědí. Otázka 28 je přiřazovací. U otázek je nutné doplnit správný výraz. Otázky jsou otevřené, vyžadují výkladovou odpověď. 1. Směnka je a) Obchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu b) Neobchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu c) Dlouhodobý cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu 2. Směnka je vyuţívána a) Pouze mezi podnikateli a finančními institucemi b) Pouze mezi běţnými občany c) Mezi podnikateli, finančními institucemi i běţnými občany 3. Podle směnečného a šekového zákona můţe být vystavena směnka a) Vlastní a cizí b) Soukromá a podnikatelská c) Finanční a věcná 4. Kdo vystavuje směnky a) Kdokoliv, kaţdá FO a PO b) Pouze podnikatelské a státní PO c) Kaţdý občan ČR 5. Podoba směnky a) Je daná zákonem, který přesně určuje její formu b) Není daná zákonem, ten vymezuje pouze její náleţitost c) Není daná zákonem a zákonem nejsou dané ani její náleţitosti 6. O směnku vlastní se jedná a) Pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě b) Pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě c) Pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek 7. Při vystavování směnky se a) Musí uvést v názvu, ţe se jedná o směnku b) Nemusí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku c) Musí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku -16-

17 8. Jistotu úhrady směnky si můţe směnečný věřitel zajistit a) Ručením jiné osoby za závazky dluţníka b) Ručením majetkem dluţníka za závazky c) Zástavou nemovitosti 9. Indosament (rubopis) je a) Vlastnoruční podpis směnečného dluţníka na rubu směnky b) Vlastnoruční podpis avalisty, který jím potvrdí úhradu závazku za směnečného dluţníka c) Převod směnečného nároku věřitele na jinou osobu, který se zaznamenává na rubu směnky 10. Částečné plnění směnky směnečným dluţníkem a) Nesmí směnečný věřitel odmítnout b) Můţe směnečný věřitel odmítnout c) Můţe směnečný věřitel odmítnout pouze avalistovi 11. Před termínem splatnosti směnky směnečný věřitel a) Nesmí odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka b) Můţe odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka c) Můţe odmítnout peněţní plnění pouze od směnečníka 12. Avalista je a) Osoba, prostřednictvím které směnečný věřitel vymáhá svou pohledávku b) Osoba, která svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku v případě, kdyţ tak neučiní směnečný dluţník c) Osoba, která neručí za závazky směnečného dluţníka -17-

18 13. Kvitanční doloţka je a) Záznam směnečného věřitele na směnce, kterým potvrzuje její zaplacení b) Příkaz, kterým směnečný věřitel poţaduje zaplacení směnky od avalisty c) Příkaz, kterým výstavce směnky nařizuje směnečníkovi, zaplatit osobě uvedené na směnce 14. Při soudním vymáhání směnky má důkazní břemeno a) Směnečný věřitel b) Směnečný dluţník c) Směnečný dluţník i věřitel 15. Směnečný platební rozkaz vydaný soudem a) Ukládá směnečnému věřiteli, aby předloţil soudu originál směnky b) Ukládá směnečnému věřiteli, aby uhradil správní poplatek při podání ţaloby c) Ukládá směnečnému dluţníkovi, aby uhradil stanovenou dluţnou částku v určité lhůtě 16. Proti směnečnému platebnímu rozkazu můţe směnečný dluţník podat námitku a) Do 3 dnů od doručení rozkazu b) Do 7 dnů od doručení rozkazu c) Do 15 dnů od nabytí právní moci 17. Jaké znáte druhy směnek a) Vlastní, cizí b) Vlastní, osobní c) Cizí, osobní 18. Směnečníkem je nejčastěji a) Některá banka nebo jiná finanční instituce b) Stát c) Jakákoliv FO a PO 19. Eskont směnky a) Odprodej směnky bankou b) Převod směnky na jinou osobu c) Proplacení směnky 20. Lze směnku prodat a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem dluţníka 21. Lze směnku uhradit pouze částečně a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem věřitele -18-

19 22. Je předepsána podoba směnky a) Ano b) Ne 23. V kolika kopiích se vyplňuje vlastní směnka a) Bez kopie b) S jednou kopií c) Se dvěma kopiemi 24. Jaká je promlčecí lhůta směnky a) 1 rok b) 2 roky c) 3 roky d) 5let 25. Jak se označuje směnka, kterou nelze pustit do oběhu (nelze ji prodat) a) Rektasměnka b) Cizí c) Vlastní d) Avalová e) Soukromá 26. Je platná směnka, na které není uvedeno místo splatnosti a) Ano b) Ne c) Ano, ale jen ve zvláštních případech 27. Lze poţadovat u směnky na viděnou její úhradu okamţitě po předloţení a) Ano b) Ne -19-

20 28. Přiřaďte správné dvojice: a) Akceptace směnky 1. rubopis, převod směnky b) Blankosměnka 2. přijetí směnky c) Eskont směnky 3. věřitel d) Indosament směnky 4. koupě dosud nesplacené směnky bankou e) Remitent 5. směnka, na které chybí některý údaj -20-

21 Následující otázky jsou doplňovací. 29. Emitent je 30. Jak se označuje směnka, v jejímţ textu je uveden závazek emitenta, ţe uhradí uvedenou částku. 31. Jak se označuje směnka, ve které výstavce přikazuje třetí osobě, aby uhradila uvedenou částku. 32. Jak se označuje směnka, které se nemá dostat do oběhu (nelze ji prodat jiné osobě). 33. Jaký druh směnky nesmí mít ţádnou kopii. Následující otázky jsou otevřené, vyžadují vysvětlení. 34. Co je to směnka? 35. Co je to směnka vlastní? 36. Co je to směnka cizí? 37. Co je to šek? 38. Jaké náleţitosti musí mít šek? 39. Jaké je pouţití šeků? 40. Co je to depotní směnka? 41. Co je to bianco směnka a kdy se pouţívá? 42. Charakterizujte cestovní šeky? 43. Charakterizujte Eurošeky? 44. Co je to Money oder? 45. K čemu slouţí Šeky k zúčtování? 3.3 Daně a daňová politika Otázky 1-20 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co jsou to daně a) Příjem veřejných rozpočtů, kterým se ze zákona odčerpává část důchodu poplatníka -21-

22 b) Příjem soukromého rozpočtu poplatníka c) Příjem rozpočtu státní organizace 2. Uveďte strukturu daní v ČR a) Vlastní daně a nevlastní daně b) Přímé a nepřímé daně c) Pro fyzické osoby a právnické osoby 3. Které dani se také říká univerzální daň a) DPH b) Dani darovací c) Dani z příjmu d) Dani na ochranu ţivotního prostředí 4. Které dani se říká daň selektivní a) Spotřební dani b) Daní z nemovitosti c) Silniční dani d) Dani z příjmu 5. Co je to sazba daně a) Procentem vyjádřená částka b) Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně c) Pevná částka 6. Jak dlouho se archivují daňové doklady a) 5 let b) 10 let c) 15 let 7. Jaká je základní sazba DPH a) 22% b) 19% c) 20% 8. Jaká je sníţená sazba DPH a) 9% b) 5% c) 10% 9. Jaké je zdaňovací období u spotřební daně a) 3 měsíce b) 1 měsíc c) 6 měsíců -22-

23 10. Kdo je plátce u spotřební daně a) Kupující b) Prodávající c) Výrobce nebo dovozce, provozovatel daňového skladu 11. Jaká je sazba daně pro rok 2009 u fyzických osob a) 20% b) 15% c) 10% 12. Jaká je u fyzických osob v roce 2009 uplatňována daň a) Rovná daň b) Progresivní daň c) Regresivní daň 13. Jaká sazba daně je uplatňovaná u právnických osob v roce 2009 a) 21% b) 25% c) 20% 14. Která právnická osoba je osvobozena od daně z příjmu a) Všechny právnické osoby b) Centrální banka c) Akciové společnosti -23-

24 15. Jaké je zdaňovací období u silniční daně a) Čtvrtletí b) Pololetí c) Jeden rok 16. Kdo je poplatníkem a plátcem daně silniční a) Řidič vozidla b) Dědic vozidla c) Majitel vozidla 17. Na čem je závislá sazba silniční daně a) U osobních aut na objemu válců a u nákladních automobilů na nosnosti a počtu náprav b) U osobních aut na nosnosti a počtu náprav a u nákladních automobilů na objemu válců 18. Co je předmětem daně z nemovitosti a) Vlastnictví nemovitosti b) Pronájem nemovitosti 19. Na čem je závislá sazba daně u staveb a) Na počtu pater stavby a umístění v centru města b) Na půdoryse nadzemní části stavby a poloze stavby 20. Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti a) 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší b) 3 % z odhadní nebo kupní ceny která je niţší U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 21. Co jsou principy zdanění a) Spravedlnost b) Všeobecnost c) Nepominutelnost d) Účinnost e) Harmonizace -24-

25 22. Které daně jsou přímé daně a) Daň z příjmu b) Daň z DPH c) Daň silniční d) Daň z nemovitosti e) Daň dědická f) Daň darovací g) Daň z převodu nemovitosti 23. Kdo je poplatníkem daně a) Fyzická osoba b) Právnická osoba 24. Jaké je zdaňovací období u DPH a) 1 měsíc b) 3 měsíce c) 1 rok 25. Které daně jsou nepřímé a) Daň z DPH b) Daň silniční c) Daň spotřební d) Daň darovací 26. Co je osvobozeno od DPH a) Poštovní sluţby b) Rozhlasové a televizní vysílání c) Finanční činnosti d) Pojišťovnictví e) Výchova a vzdělávání f) Zdravotnické sluţby g) Sociální pomoc h) Loterie 27. Jaké je zdaňovací období u daně z příjmu a) Kalendářní rok b) Hospodářský rok c) Čtvrtletí Co je předmětem spotřební daně a) Uhlovodíková paliva a maziva b) Zemní plyn c) Líh a lihoviny d) Elektřina -25-

26 e) Pivo f) Víno g) Tabákové výrobky 28. Jaké znáte daně z příjmu a) Daň z příjmu fyzických osob b) Daň z příjmu zaměstnanců c) Daň z příjmu právnických osob d) Daň z příjmu akciových společností -26-

27 4 Finanční produkty 4.1 Pojištění Otázky 1-66 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co je to pojišťovnictví a) Ekonomický obor, který studuje rizika lidské činnosti b) Vědní obor, který studuje jak minimalizovat rizika spojená s činností člověka c) Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka 2. Z jakých potřeb vzniklo pojišťování a) Lidé se snaţí bránit a chránit rizikům b) Lidé ukládají volné peněţní prostředky c) Obě odpovědi jsou správně 3. Z hlediska povinnosti rozlišujeme 2 základní skupiny pojištění a) Zákonné a smluvní b) Povinné a dobrovolné c) Povinné a povinně smluvní 4. Z hlediska obsahu rozlišujeme pojištění a) Ţivotní a neţivotní b) Komerční a nekomerční c) Rizikové a rezervotvorné 5. Kdo je to pojistník a) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch b) Osoba, která sjednává pojištění pro oprávněnou osobu c) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby 6. Co je to pojistná událost a) Nahodilá skutečnost blíţe označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění b) Událost, kterou určí klient pojišťovny dle pojistné smlouvy c) Událost, kterou určí likvidátor pojišťovny 7. Co je to pojistné a) Vyplacené pojistné b) Úplata za pojištění c) Úhrada od pojišťovny -25-

28 8. Které z následujících povinných pojištění patří mezi povinně smluvní a) Zákonné zdravotní pojištění osob b) Zákonné sociální pojištění osob c) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců d) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla 9. Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka se nazývá a) Bankovnictví b) Peněţnictví c) Pojišťovnictví 10. Co to jsou pojistné podmínky a) Vysvětlení základních pojmů uvedených ve smlouvě b) Poučení o právech a povinnostech účastníků smluv c) Vysvětlení a poučení o podstatných náleţitostech dané smlouvy d) Ţádná odpověď není správná 11. Podrobné vysvětlení a poučení o základních pojmech, právech a povinnostech a dalších podstatných náleţitostech, které se týkají dané pojistné smlouvy se nazývá a) Všeobecné smluvní podmínky b) Pojistné podmínky c) Pojistná smlouva 12. Co je to pojistné plnění a) Částka, kterou vyplácí pojistník oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou b) Částka, kterou vyplácí pojištěný oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou c) Částka, kterou vyplácí pojistitel oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou 13. Částka, kterou pojišťovna vyplácí oprávněné osobě a jejíţ výše vychází z pojistné smlouvy se nazývá a) Pojistná částka b) Pojistné c) Pojistné plnění 14. Co je to pojistná doba a) Doba, na kterou pojistné nebylo zaplaceno b) Doba, na kterou bylo sjednáno pojištění c) Doba, na kterou bylo pojistné zaplaceno -26-

29 15. Pojistník a pojištěný můţe být tatáţ osoba a) Ano b) Ne 16. Fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby se nazývá a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 17. Osoba, která je pojištěna bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama nebo ho za ní sjednala jiná osoba a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 18. Pojišťovny nabízejí klientům moţnost podílet se na úhradě vzniklých škod, jedná se o a) Spoluúčast b) Spolupodíl c) Slevu -27-

30 19. Kdo je to pojistitel a) Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona b) Fyzická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona c) Právnická osoba, která nemusí mít oprávnění provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona 20. Kdo je to pojištěný a) Osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje b) Osoba, která zaplatila pojistné jednorázově c) Osoba, která je uvedena v závěti pojištěného 21. Co je to pojistná hodnota a) Výši pojistného, které hradí klient pojišťovně b) Výši náhrady, kterou si stanoví klient vůči pojišťovně c) Nejvyšší moţnou majetková škoda, která můţe následkem pojistné události nastat 22. Co je to běţné pojistné a) Paušálně stanovené pojistné b) Pojistné pro osoby starší 70 let c) Stanovené za pojistné období 23. Co je to jednorázové pojištění a) Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno b) Pojistné stanovené na měsíc, kdy bylo pojištění sjednáno c) Pojistné stanovené na rok, kdy bylo pojištění sjednáno 24. Co je to pojistné nebezpečí a) Důsledek vzniku pojistné události b) Důsledek zániku pojistné smlouvy c) Příčina vzniku pojistné události 25. Co je to pojistné období a) Období, po které platí pojistná smlouva b) V pojistné smlouvě se dohodne časové období, za které se platí pojistné c) Období, po které nesmí dojít k pojistné události 26. Co je to pojistné riziko a) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události b) Míra pravděpodobnosti zániku pojistné smlouvy c) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné smlouvy 27. Kdo je to pojistník -28-

31 a) Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu bez pojištění b) Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu c) Osoba, která s pojistiteli určila míru rizika pojištění 28. Které z následujících škod nejsou obvykle pojistnou událostí a) Odcizení kabátu z šatny divadla během představení b) Odcizení televizoru ze zamčeného sklepa panelového domu c) Odcizení elektroniky v důsledku vloupání do bytu otevřeným oknem 29. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Rozbití oken při demonstraci b) Úder blesku c) Vniknutí vody do budovy otevřeným oknem 30. Výše pojistné částky u ţivotního pojištění obvykle závisí na a) Věku b) Velikosti rodiny c) Velikosti příjmů d) Počtu dětí e) Všechny odpovědi jsou správné 31. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Úder blesku b) Pád letadla c) Obě odpovědi jsou správné -29-

32 32. Pojistnou událost je nutné nahlásit a) Ihned b) Do týdne c) Do měsíce d) Do roka 33. Na základě pojistné události pojišťovna vyplácí a) Pojistnou částku b) Pojistné plnění c) Výplatu 34. Případy, které jsou vyjmuty z pojištění a pojištění se na ně nevztahuje, se nazývá a) Výjimky b) Výluky 35. Pojištění proti nenadálým událostem, které nepříjemně ovlivní ţivot a finanční situaci rodiny se nazývá a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti za škody c) Ţivotní pojištění 36. Pojištění pro případ smrti a pro případ doţití jsou základní rizika u a) Cestovního pojištění b) Ţivotního pojištění c) Úrazového pojištění 37. Co je to kapitálové ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 38. Pojištění se spořící sloţkou a garantovaným zhodnocením se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění -30-

33 39. Co je to investiční ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 40. Pojištění se spořící sloţkou a bez garantovaného zhodnocení se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění 41. Základem cestovního pojištění je a) Úhrada léčebných výloh v důsledku nemoci nebo úrazu b) Úrazové připojištění c) Obě odpovědi jsou správně 42. Pojišťovny hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, výlohy na léky, nezbytné převozy atd. v případě pojistné události u a) Úrazového pojištění b) Cestovního pojištění c) Ţivotního pojištění 43. Ţivotní pojištění je typ a) Povinného pojištění b) Komerčního pojištění 44. Ţivotní pojištění je zvýhodněno a) Státním příspěvkem b) Daňovými úlevami c) Státním příspěvkem i daňovými úlevami 45. Pojištění domácnosti se vztahuje k., které jsou na místě pojištění a) Movitým věcem b) Luxusním věcem c) Cenným věcem -31-

34 46. Pojištění nemovitosti se vztahuje na a) Obytné budovy a stavby b) Byty a bytové domy c) Garáţe 47. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na a) Neúmyslné poškození jiným osobám při kaţdodenních činnostech b) Neúmyslné poškození jiným osobám provozem vozidla c) Obě odpovědi jsou správné 48. Podpojištění majetku vzniká na základě.. hodnoty majetku a) Rostoucí b) Klesající c) Opotřebení 49. Cenu, za kterou můţeme v daném místě a v daném čase pořídit stejnou nebo srovnatelnou novou věc se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová cena 50. Hodnota věci, které lze dosáhnout prodejem dané věci v daném místě a čase se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová hodnota 51. Nová hodnota bývá obvykle vyšší neţ časová hodnota a) Ano b) Ne 52. Novou hodnotou se rozumí částka potřebná pořízení podobné věci stejného druhu a parametrů a) Ano b) Ne -32-

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950)

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) Směnka 1 Právní úprava Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) vychází ze Ţenevských konvencí platných od roku 1930, které sjednotily směnečné a šekové zákony ve většině evropských zemí

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz

SSOS_EK_3.10 Daňová soustava - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 OBSAH ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 1.1 VÝVOJ OBCHODNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.2 VÝVOJ CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.3 BANKOVNICTVÍ NA ČESKÉM ÚZEMÍ V 19. STOLETÍ A PO ROCE 1918 11 1.4 ČESKÉ BANKOVNICTVÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Zdokonalení a prohloubení znalostí žáků v základních pojmech ekonomie. Žáci budou umět: poznávat peníze, definovat pojmy,

Zdokonalení a prohloubení znalostí žáků v základních pojmech ekonomie. Žáci budou umět: poznávat peníze, definovat pojmy, Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RISKUJ Finanční gramotnost, peníze, inflace, pojištění, HDP, HNP Tomáš Korbačka, Lukáš Mahdal, Petr Křenek, Denis Výkruta 30-40 minut Střední

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více