Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory

2 Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová, ing. Jana Krejsová, ing. Lada Nováková, bc. Marie Piklová Finanční gramotnost, příloha č. 1 - testové otázky pro studijní obory Obálka ing. Jan Homolka Vydala Integrovaná střední škola Cheb, v Chebu roku 2010 K tisku připravili ing. Iva Hůdová, ing. Jan Homolka, ing. Ludmila Čaňková Vytiskla Integrovaná střední škola Cheb v Chebu Vydání první -2-

3 1 Úvod Hospodaření domácností Osobní a rodinný rozpočet Peníze Peníze, měna a inflace Směnky a šeky Daně a daňová politika Finanční produkty Pojištění Stavební spoření Platební styk a jeho nástroje Vklady a zhodnocení volných peněžních prostředků Podílové fondy Pojištění vkladů Jednoduché úrokování Získání peněžních prostředků úvěry, leasing Práva spotřebitele Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání Dálková komunikace Reklamace Reklamace živého zvířete Osobní bankrot Exekuce Ochrana spotřebitele a nekalé obchodní praktiky Výsledky Poznámky

4 1 Úvod Soubor testových otázek je určen pro vyučující učiva finanční gramotnosti. Má napomoci k otestování znalostí žáků získaných při výuce. Testové otázky jsou zařazeny do čtyř tematických celků. Sbírka obsahuje pět typů otázek: Hospodaření domácnosti Peníze Finanční produkty Práva spotřebitele klasické otázky s jednou správnou odpovědí, otázky s několika správnými odpověďmi (i všemi), otázky doplňovací, otázky otevřené, otázky přiřazovací. Soubor testových otázek je též umístěn na internetu (www.vyuka.iss-cheb.cz), v e-learningové aplikaci EduBase2. To umožňuje vyučujícím ověření znalostí žáků formou testu, který generuje z uložených dat potřebný počet otázek pro každého žáka zvlášť. Zároveň vyplněný test okamžitě vyhodnotí. Skladbu otázek může vyučující též měnit dle vlastních potřeb. -4-

5 2 Hospodaření domácností 2.1 Osobní a rodinný rozpočet Všechny otázky jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. 1. Při sestavování domácího rozpočtu bychom měli vycházet a) Z předpokládané finanční situace domácnosti b) Z reálné finanční situace domácnosti c) Nebereme ohled na finanční situaci domácnosti 2. Mezi příjmy pravidelné patří a) Úroky z vkladů, dividendy b) Příjmy z prodeje majetku c) Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody 3. Při sestavení domácího rozpočtu se do příjmů započítávají a) Pouze čisté příjmy b) Vţdy hrubé příjmy c) Příjmy sníţené o daň z příjmu 4. Utrácet můţeme jen tolik peněz a) Kolik jsme si vydělali b) Kolik peněz nám půjčí banka c) Pokud naše příjmy přesahují výdaje 5. Rodina Novákových nemá dostatek finančních prostředků na nákup auta, proto vyuţije finanční leasing, který představuje a) Krátkodobý pronájem b) Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce c) Půjčka, za kterou si auto pořídí 6. Pan P. má mzdu v zaměstnání korun rozhoduje se, zda začít podnikat nebo zůstat v zaměstnání, co bude nákladem obětované příleţitosti a) Jeho příjmy z podnikání b) Jeho mzda korun, které se vzdá odchodem ze zaměstnání c) Ţádné náklady obětované příleţitosti mu nevzniknou 7. Výše rezervy domácího rozpočtu by měla být minimálně a) Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů b) Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů c) Stejná jako je průměrný měsíční příjem -5-

6 8. Za osobní aktiva povaţujeme majetek a) Který nám bude přinášet další příjmy b) Který bude v našem osobním vlastnictví c) Který ihned prodáme 9. Kaţdý člověk má určité potřeby, které představují a) To, co jsme si pořídili b) Pocit nedostatku, který chceme odstranit c) Pocit nedostatku, který nechceme odstranit 10. Přebytek osobního rozpočtu vzniká a) Pokud jsou příjmy menší neţ výdaje b) Pokud jsou příjmy stejné jako výdaje c) Pokud jsou příjmy větší neţ výdaje 11. Skutečnost nazývaná náklady obětované příleţitosti znamená a) Pokud si vybereme jednu moţnost, ztratíme příleţitost vybrat si moţnost jinou b) Pokud si vybereme jednu moţnost, získáme příleţitost vybrat si moţnost jinou c) Nemáme příleţitost si něco pořídit 12. Domácí výdaje představují a) Výdaje na stravování členů domácnosti b) Prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti c) Prostředky vynakládané na pořízení osobních aktiv 13. Osobní finanční plán zahrnuje a) Pouze přehled majetku a závazků b) Pouze rozpočet příjmů a výdajů c) Rozpočet příjmů a výdajů spolu s přehledem majetku a závazků -6-

7 14. Sestavením dobrého finančního plánu nalezneme moţnosti jak a) Získat úvěr od banky b) Financovat své cíle a minimalizovat rizika c) Jak si zajistit vyšší příjem 15. Rodina Nových prodala svůj byt, o jaký příjem se jedná a) Jednorázový b) Nepravidelný c) Pravidelný 16. Hrubý příjem představuje a) Příjem, který skutečně obdrţíme b) Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění c) Příjem před zdaněním a sráţkami pojištění 17. Cena zboţí a sluţeb se stanoví pomocí a) Účetnictví b) Kalkulace c) Aritmetického průměru 18. Konečná podoba kalkulace ceny je a) Náklady + zisk + DPH b) Náklady + zisk c) Náklady + DPH 19. Cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky se nazývá a) Reálná cena b) Rovnováţná cena c) Rovnocenná cena 20. Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit příjem jednotlivce tzv. ţivotní minimum, které představuje a) Minimální hranice příjmů nutná pro přeţití b) Minimální náklady na bydlení c) Minimální hranice příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb -7-

8 21. Manţelé Pivoňkovi pronajali byt po prarodičích, tento příjem se povaţuje a) Za příjmy z osobních aktiv b) Za příjmy z osobních pasiv c) Za příjem nepravidelný 22. Za osobní pasiva povaţujeme a) Majetek, který vytváří příjmy b) Majetek, který vytváří výdaje c) Majetek, který vytváří dluhy -8-

9 23. Rodinný osobní automobil je povaţován a) Za osobní aktivum b) Za závazek rodiny c) Za osobní pasivum 24. Mezi osobní majetek rodiny nepatří a) Běţný účet b) Finanční leasing c) Penzijní připojištění 25. Majetek a závazky rodiny zachycuje a) Celkový stav financí b) Průběţný stav peněz c) Co rodina vlastní 26. Pokud nám vzniknou neočekávané výdaje, jako první je budeme financovat a) Z rezerv b) Hledáním způsobu, jak zvýšit příjmy c) Z půjček 27. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit pojistné na a) Důchodové pojištění b) Nemocenské pojištění c) Pojištění státní politiky zaměstnanosti 28. Velikost ţivotního minima rodiny nezáleţí na a) Na věku rodičů b) Na věku dětí c) Na počtu dětí 29. Pokud příjem domácnosti dosahuje dvou násobku ţivotního minima, pak má tato rodina nárok na a) Příspěvek na dopravu b) Sociální příplatek c) Přídavky na děti -9-

10 3 Peníze 3.1 Peníze, měna a inflace Otázky 1-23 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. Otázka 24 je přiřazovací. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Definice peněz a) Hotovost a papírové peníze b) Prostředek směny, který je všeobecně přijímán k placení za výrobky a sluţby c) Vše vhodné k placení 2. Co není základní funkcí peněz a) Tvůrce zisku b) Uchovatel hodnot c) Zúčtovací jednotka d) Prostředník směny 3. Čím jsou kryty peníze a) Do roku 1976 byly kryty zlatem b) Slibem vlády a prezidenta republiky c) Výkonem NH, zárukou státu 4. Která banka má monopol na emisi peněz a) Komerční banka a.s b) Česká národní banka c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj d) Česká spořitelna a.s. 5. Kdo stojí v čele ČNB a kým je jmenován a) Prezident, jmenovaný představenstvem b) Guvernér, jmenovaný prezidentem republiky c) Guvernér, bankovní rada jmenovaní vládou d) Ředitel, jmenovaný vládou -10-

11 6. Definujte pojem bankovní zisk a) Výnos z podnikatelské činnosti banky b) Rozdíl úročení úvěrů na jedné straně a úročení vkladů na druhé straně c) Hlavní cíl činnosti banky 7. Která instituce denně vydává kurzovní lístek a) Český statistický úřad b) ČNB c) BCP, a.s., Praha 8. Co je to bárterový obchod a) Vzájemná směna zboţí v rámci zahraničního obchodu b) Platba na protiúčet c) Obdoba naturální směny 9. Co je to deflace a) Zvyšování hodnoty peněz b) Makroekonomický ukazatel c) Opak inflace 10. Co je v praxi častější, deflace nebo inflace a) Inflace b) Deflace c) Oba jevy se projevují stejně 11. Pojem taxflace a) Spojení inflace a vyššího zdanění b) Inflace taxativně rostoucí c) Pevná míra inflace 12. Co je to revalvace měny a) Administrativní zvýšení kurzu měny vůči všem cizím měnám b) Měnová reforma c) Zásah vlády do hodnoty kurzu -11-

12 13. Devizy přiřaďte definici a) Pohledávky znějící v cizí měně a splatné v cizí měně b) Zůstatky na devizových účtech c) Bankovky a mince 14. Valuty a) Cizí měna b) Bankovky a mince cizího státu c) Tvrdá měna konvertibilní 15. Devalvace měny a) Oficiální sníţení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám b) Příznivá situace pro investory c) Měna se znehodnocuje 16. Jaké znáte ochranné prvky českých bankovek a) Vodoznak, ochranná vlákna, soutisková značka b) Oboustranná tečka, mikrotext v anglickém jazyce c) Plastické označení hodnoty bankovky 17. Která bankovka byla vyhlášena bankovkou roku 2008 a) Euro bankovka v hodnotě 20 euro b) Česká tisícikoruna c) Euro bankovka v hodnotě 500 euro 18. Jak je trestáno padělání peněz a) Jde o přestupek- pokuta ve správním řízení b) Jde o trestný čin hospodářský, jsou ukládány vysoké nepodmíněné tresty c) Jde o méně závaţný trestný čin udělují se podmíněné či alternativní tresty 19. Odkud pochází název současného amerického dolaru a) Z německého prostředí b) Zkomolenina názvu Joachims thaler - coţ byla stříbrná mince z roku 1519 raţená v Jáchymově c) Podle názvu kanadského dolaru -12-

13 20. Nejpouţívanější cenové praktiky jsou a) Cena je zaokrouhlena b) Cena je uvedena s DPH c) Cena končí číslicí 9 Co nám představuje inflace a jaké jsou její důsledky a) Růst cenové hladiny a stoupá hodnota peněz b) Sníţení cenové hladiny a klesá hodnota peněz c) Růst cenové hladiny a klesá hodnota peněz 21. Co provede banka při zvyšující se inflaci s úrokovými sazbami a) Zvýší úrokové sazby z úvěrů a sníţí úrokové sazby z vkladů b) Zvýší úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů c) Sníţí úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů 22. Jestliţe státní zaměstnanec bude mít plat korun a roční míra inflace bude 5%, pak si letos koupí výrobky a sluţby za a) korun b) korun c) korun 23. Přiřaďte druhy peněz a) Komoditní 1) Mušle b) Symbolické 2) Stříbrné denáry c) Plnohodnotné 3) Pláténka U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 24. Co jsou to komoditní peníze a) Zboţí, které plní funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu ve směně b) Plnohodnotné mince c) Olivový olej, drahé kovy, hedvábí -13-

14 25. Základní rozdíl mezi konvertibilní a nekonvertibilní měnou a) Neexistuje b) Jde o směnitelnost a moţnost s danou měnou volně platit c) Konvertibilní měny jsou ţádané, stabilní 26. Jaké stupně druhy inflace známe a) Mírná, rychlá, hyperinflace b) Plíţivá, pádivá, hyperinflace c) Pomalá, prudká, hyperinflace 27. Jak měříme inflaci a) Porovnáním vývoje cenové hladiny b) Pomocí statistických výpočtu c) Ukazatelem míry inflace 28. Co je to měnový kurz a) Cena měnové jednotky jedné země, vyjádřená v peněţní jednotce druhé země b) Poměr dvou měnových jednotek c) Cena dané měny v jiné zemi 29. Co je to numismatika a) Vědní disciplína úzce navazující na matematiku b) Pomocná historická věda, která se zabývá studiem mincí, medailí c) Sběratelství mincí 30. Pamětní mince význam a) Upomínka na významnou státní či společenskou událost b) Předmět zájmu sběratelů c) Suvenýr nevalné hodnoty 31. Čím je typická euroměna a) Všechny bankovky a mince jsou stejné b) Nepouţívá se ve všech zemích EU c) Je to silná konvertibilní měna -14-

15 32. Podoba euromincí a) Na líci symbol euro a nominální hodnota b) Na rubu národní symbol c) Líc a rub mincí se dán rozhodnutím dané země 33. Společné symboly na eurobankovkách a) Stejná barva všech bankovek stejné hodnoty b) Téma z oblasti různých architektonických slohů c) Na líci okna nebo brány, na rubu mosty -15-

16 3.2 Směnky a šeky Otázky 1 27 jsou klasické s jednou správnou odpovědí. Otázka 28 je přiřazovací. U otázek je nutné doplnit správný výraz. Otázky jsou otevřené, vyžadují výkladovou odpověď. 1. Směnka je a) Obchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu b) Neobchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu c) Dlouhodobý cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu 2. Směnka je vyuţívána a) Pouze mezi podnikateli a finančními institucemi b) Pouze mezi běţnými občany c) Mezi podnikateli, finančními institucemi i běţnými občany 3. Podle směnečného a šekového zákona můţe být vystavena směnka a) Vlastní a cizí b) Soukromá a podnikatelská c) Finanční a věcná 4. Kdo vystavuje směnky a) Kdokoliv, kaţdá FO a PO b) Pouze podnikatelské a státní PO c) Kaţdý občan ČR 5. Podoba směnky a) Je daná zákonem, který přesně určuje její formu b) Není daná zákonem, ten vymezuje pouze její náleţitost c) Není daná zákonem a zákonem nejsou dané ani její náleţitosti 6. O směnku vlastní se jedná a) Pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě b) Pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě c) Pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek 7. Při vystavování směnky se a) Musí uvést v názvu, ţe se jedná o směnku b) Nemusí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku c) Musí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku -16-

17 8. Jistotu úhrady směnky si můţe směnečný věřitel zajistit a) Ručením jiné osoby za závazky dluţníka b) Ručením majetkem dluţníka za závazky c) Zástavou nemovitosti 9. Indosament (rubopis) je a) Vlastnoruční podpis směnečného dluţníka na rubu směnky b) Vlastnoruční podpis avalisty, který jím potvrdí úhradu závazku za směnečného dluţníka c) Převod směnečného nároku věřitele na jinou osobu, který se zaznamenává na rubu směnky 10. Částečné plnění směnky směnečným dluţníkem a) Nesmí směnečný věřitel odmítnout b) Můţe směnečný věřitel odmítnout c) Můţe směnečný věřitel odmítnout pouze avalistovi 11. Před termínem splatnosti směnky směnečný věřitel a) Nesmí odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka b) Můţe odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka c) Můţe odmítnout peněţní plnění pouze od směnečníka 12. Avalista je a) Osoba, prostřednictvím které směnečný věřitel vymáhá svou pohledávku b) Osoba, která svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku v případě, kdyţ tak neučiní směnečný dluţník c) Osoba, která neručí za závazky směnečného dluţníka -17-

18 13. Kvitanční doloţka je a) Záznam směnečného věřitele na směnce, kterým potvrzuje její zaplacení b) Příkaz, kterým směnečný věřitel poţaduje zaplacení směnky od avalisty c) Příkaz, kterým výstavce směnky nařizuje směnečníkovi, zaplatit osobě uvedené na směnce 14. Při soudním vymáhání směnky má důkazní břemeno a) Směnečný věřitel b) Směnečný dluţník c) Směnečný dluţník i věřitel 15. Směnečný platební rozkaz vydaný soudem a) Ukládá směnečnému věřiteli, aby předloţil soudu originál směnky b) Ukládá směnečnému věřiteli, aby uhradil správní poplatek při podání ţaloby c) Ukládá směnečnému dluţníkovi, aby uhradil stanovenou dluţnou částku v určité lhůtě 16. Proti směnečnému platebnímu rozkazu můţe směnečný dluţník podat námitku a) Do 3 dnů od doručení rozkazu b) Do 7 dnů od doručení rozkazu c) Do 15 dnů od nabytí právní moci 17. Jaké znáte druhy směnek a) Vlastní, cizí b) Vlastní, osobní c) Cizí, osobní 18. Směnečníkem je nejčastěji a) Některá banka nebo jiná finanční instituce b) Stát c) Jakákoliv FO a PO 19. Eskont směnky a) Odprodej směnky bankou b) Převod směnky na jinou osobu c) Proplacení směnky 20. Lze směnku prodat a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem dluţníka 21. Lze směnku uhradit pouze částečně a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem věřitele -18-

19 22. Je předepsána podoba směnky a) Ano b) Ne 23. V kolika kopiích se vyplňuje vlastní směnka a) Bez kopie b) S jednou kopií c) Se dvěma kopiemi 24. Jaká je promlčecí lhůta směnky a) 1 rok b) 2 roky c) 3 roky d) 5let 25. Jak se označuje směnka, kterou nelze pustit do oběhu (nelze ji prodat) a) Rektasměnka b) Cizí c) Vlastní d) Avalová e) Soukromá 26. Je platná směnka, na které není uvedeno místo splatnosti a) Ano b) Ne c) Ano, ale jen ve zvláštních případech 27. Lze poţadovat u směnky na viděnou její úhradu okamţitě po předloţení a) Ano b) Ne -19-

20 28. Přiřaďte správné dvojice: a) Akceptace směnky 1. rubopis, převod směnky b) Blankosměnka 2. přijetí směnky c) Eskont směnky 3. věřitel d) Indosament směnky 4. koupě dosud nesplacené směnky bankou e) Remitent 5. směnka, na které chybí některý údaj -20-

21 Následující otázky jsou doplňovací. 29. Emitent je 30. Jak se označuje směnka, v jejímţ textu je uveden závazek emitenta, ţe uhradí uvedenou částku. 31. Jak se označuje směnka, ve které výstavce přikazuje třetí osobě, aby uhradila uvedenou částku. 32. Jak se označuje směnka, které se nemá dostat do oběhu (nelze ji prodat jiné osobě). 33. Jaký druh směnky nesmí mít ţádnou kopii. Následující otázky jsou otevřené, vyžadují vysvětlení. 34. Co je to směnka? 35. Co je to směnka vlastní? 36. Co je to směnka cizí? 37. Co je to šek? 38. Jaké náleţitosti musí mít šek? 39. Jaké je pouţití šeků? 40. Co je to depotní směnka? 41. Co je to bianco směnka a kdy se pouţívá? 42. Charakterizujte cestovní šeky? 43. Charakterizujte Eurošeky? 44. Co je to Money oder? 45. K čemu slouţí Šeky k zúčtování? 3.3 Daně a daňová politika Otázky 1-20 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co jsou to daně a) Příjem veřejných rozpočtů, kterým se ze zákona odčerpává část důchodu poplatníka -21-

22 b) Příjem soukromého rozpočtu poplatníka c) Příjem rozpočtu státní organizace 2. Uveďte strukturu daní v ČR a) Vlastní daně a nevlastní daně b) Přímé a nepřímé daně c) Pro fyzické osoby a právnické osoby 3. Které dani se také říká univerzální daň a) DPH b) Dani darovací c) Dani z příjmu d) Dani na ochranu ţivotního prostředí 4. Které dani se říká daň selektivní a) Spotřební dani b) Daní z nemovitosti c) Silniční dani d) Dani z příjmu 5. Co je to sazba daně a) Procentem vyjádřená částka b) Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně c) Pevná částka 6. Jak dlouho se archivují daňové doklady a) 5 let b) 10 let c) 15 let 7. Jaká je základní sazba DPH a) 22% b) 19% c) 20% 8. Jaká je sníţená sazba DPH a) 9% b) 5% c) 10% 9. Jaké je zdaňovací období u spotřební daně a) 3 měsíce b) 1 měsíc c) 6 měsíců -22-

23 10. Kdo je plátce u spotřební daně a) Kupující b) Prodávající c) Výrobce nebo dovozce, provozovatel daňového skladu 11. Jaká je sazba daně pro rok 2009 u fyzických osob a) 20% b) 15% c) 10% 12. Jaká je u fyzických osob v roce 2009 uplatňována daň a) Rovná daň b) Progresivní daň c) Regresivní daň 13. Jaká sazba daně je uplatňovaná u právnických osob v roce 2009 a) 21% b) 25% c) 20% 14. Která právnická osoba je osvobozena od daně z příjmu a) Všechny právnické osoby b) Centrální banka c) Akciové společnosti -23-

24 15. Jaké je zdaňovací období u silniční daně a) Čtvrtletí b) Pololetí c) Jeden rok 16. Kdo je poplatníkem a plátcem daně silniční a) Řidič vozidla b) Dědic vozidla c) Majitel vozidla 17. Na čem je závislá sazba silniční daně a) U osobních aut na objemu válců a u nákladních automobilů na nosnosti a počtu náprav b) U osobních aut na nosnosti a počtu náprav a u nákladních automobilů na objemu válců 18. Co je předmětem daně z nemovitosti a) Vlastnictví nemovitosti b) Pronájem nemovitosti 19. Na čem je závislá sazba daně u staveb a) Na počtu pater stavby a umístění v centru města b) Na půdoryse nadzemní části stavby a poloze stavby 20. Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti a) 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší b) 3 % z odhadní nebo kupní ceny která je niţší U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 21. Co jsou principy zdanění a) Spravedlnost b) Všeobecnost c) Nepominutelnost d) Účinnost e) Harmonizace -24-

25 22. Které daně jsou přímé daně a) Daň z příjmu b) Daň z DPH c) Daň silniční d) Daň z nemovitosti e) Daň dědická f) Daň darovací g) Daň z převodu nemovitosti 23. Kdo je poplatníkem daně a) Fyzická osoba b) Právnická osoba 24. Jaké je zdaňovací období u DPH a) 1 měsíc b) 3 měsíce c) 1 rok 25. Které daně jsou nepřímé a) Daň z DPH b) Daň silniční c) Daň spotřební d) Daň darovací 26. Co je osvobozeno od DPH a) Poštovní sluţby b) Rozhlasové a televizní vysílání c) Finanční činnosti d) Pojišťovnictví e) Výchova a vzdělávání f) Zdravotnické sluţby g) Sociální pomoc h) Loterie 27. Jaké je zdaňovací období u daně z příjmu a) Kalendářní rok b) Hospodářský rok c) Čtvrtletí Co je předmětem spotřební daně a) Uhlovodíková paliva a maziva b) Zemní plyn c) Líh a lihoviny d) Elektřina -25-

26 e) Pivo f) Víno g) Tabákové výrobky 28. Jaké znáte daně z příjmu a) Daň z příjmu fyzických osob b) Daň z příjmu zaměstnanců c) Daň z příjmu právnických osob d) Daň z příjmu akciových společností -26-

27 4 Finanční produkty 4.1 Pojištění Otázky 1-66 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co je to pojišťovnictví a) Ekonomický obor, který studuje rizika lidské činnosti b) Vědní obor, který studuje jak minimalizovat rizika spojená s činností člověka c) Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka 2. Z jakých potřeb vzniklo pojišťování a) Lidé se snaţí bránit a chránit rizikům b) Lidé ukládají volné peněţní prostředky c) Obě odpovědi jsou správně 3. Z hlediska povinnosti rozlišujeme 2 základní skupiny pojištění a) Zákonné a smluvní b) Povinné a dobrovolné c) Povinné a povinně smluvní 4. Z hlediska obsahu rozlišujeme pojištění a) Ţivotní a neţivotní b) Komerční a nekomerční c) Rizikové a rezervotvorné 5. Kdo je to pojistník a) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch b) Osoba, která sjednává pojištění pro oprávněnou osobu c) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby 6. Co je to pojistná událost a) Nahodilá skutečnost blíţe označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění b) Událost, kterou určí klient pojišťovny dle pojistné smlouvy c) Událost, kterou určí likvidátor pojišťovny 7. Co je to pojistné a) Vyplacené pojistné b) Úplata za pojištění c) Úhrada od pojišťovny -25-

28 8. Které z následujících povinných pojištění patří mezi povinně smluvní a) Zákonné zdravotní pojištění osob b) Zákonné sociální pojištění osob c) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců d) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla 9. Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka se nazývá a) Bankovnictví b) Peněţnictví c) Pojišťovnictví 10. Co to jsou pojistné podmínky a) Vysvětlení základních pojmů uvedených ve smlouvě b) Poučení o právech a povinnostech účastníků smluv c) Vysvětlení a poučení o podstatných náleţitostech dané smlouvy d) Ţádná odpověď není správná 11. Podrobné vysvětlení a poučení o základních pojmech, právech a povinnostech a dalších podstatných náleţitostech, které se týkají dané pojistné smlouvy se nazývá a) Všeobecné smluvní podmínky b) Pojistné podmínky c) Pojistná smlouva 12. Co je to pojistné plnění a) Částka, kterou vyplácí pojistník oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou b) Částka, kterou vyplácí pojištěný oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou c) Částka, kterou vyplácí pojistitel oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou 13. Částka, kterou pojišťovna vyplácí oprávněné osobě a jejíţ výše vychází z pojistné smlouvy se nazývá a) Pojistná částka b) Pojistné c) Pojistné plnění 14. Co je to pojistná doba a) Doba, na kterou pojistné nebylo zaplaceno b) Doba, na kterou bylo sjednáno pojištění c) Doba, na kterou bylo pojistné zaplaceno -26-

29 15. Pojistník a pojištěný můţe být tatáţ osoba a) Ano b) Ne 16. Fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby se nazývá a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 17. Osoba, která je pojištěna bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama nebo ho za ní sjednala jiná osoba a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 18. Pojišťovny nabízejí klientům moţnost podílet se na úhradě vzniklých škod, jedná se o a) Spoluúčast b) Spolupodíl c) Slevu -27-

30 19. Kdo je to pojistitel a) Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona b) Fyzická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona c) Právnická osoba, která nemusí mít oprávnění provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona 20. Kdo je to pojištěný a) Osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje b) Osoba, která zaplatila pojistné jednorázově c) Osoba, která je uvedena v závěti pojištěného 21. Co je to pojistná hodnota a) Výši pojistného, které hradí klient pojišťovně b) Výši náhrady, kterou si stanoví klient vůči pojišťovně c) Nejvyšší moţnou majetková škoda, která můţe následkem pojistné události nastat 22. Co je to běţné pojistné a) Paušálně stanovené pojistné b) Pojistné pro osoby starší 70 let c) Stanovené za pojistné období 23. Co je to jednorázové pojištění a) Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno b) Pojistné stanovené na měsíc, kdy bylo pojištění sjednáno c) Pojistné stanovené na rok, kdy bylo pojištění sjednáno 24. Co je to pojistné nebezpečí a) Důsledek vzniku pojistné události b) Důsledek zániku pojistné smlouvy c) Příčina vzniku pojistné události 25. Co je to pojistné období a) Období, po které platí pojistná smlouva b) V pojistné smlouvě se dohodne časové období, za které se platí pojistné c) Období, po které nesmí dojít k pojistné události 26. Co je to pojistné riziko a) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události b) Míra pravděpodobnosti zániku pojistné smlouvy c) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné smlouvy 27. Kdo je to pojistník -28-

31 a) Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu bez pojištění b) Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu c) Osoba, která s pojistiteli určila míru rizika pojištění 28. Které z následujících škod nejsou obvykle pojistnou událostí a) Odcizení kabátu z šatny divadla během představení b) Odcizení televizoru ze zamčeného sklepa panelového domu c) Odcizení elektroniky v důsledku vloupání do bytu otevřeným oknem 29. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Rozbití oken při demonstraci b) Úder blesku c) Vniknutí vody do budovy otevřeným oknem 30. Výše pojistné částky u ţivotního pojištění obvykle závisí na a) Věku b) Velikosti rodiny c) Velikosti příjmů d) Počtu dětí e) Všechny odpovědi jsou správné 31. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Úder blesku b) Pád letadla c) Obě odpovědi jsou správné -29-

32 32. Pojistnou událost je nutné nahlásit a) Ihned b) Do týdne c) Do měsíce d) Do roka 33. Na základě pojistné události pojišťovna vyplácí a) Pojistnou částku b) Pojistné plnění c) Výplatu 34. Případy, které jsou vyjmuty z pojištění a pojištění se na ně nevztahuje, se nazývá a) Výjimky b) Výluky 35. Pojištění proti nenadálým událostem, které nepříjemně ovlivní ţivot a finanční situaci rodiny se nazývá a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti za škody c) Ţivotní pojištění 36. Pojištění pro případ smrti a pro případ doţití jsou základní rizika u a) Cestovního pojištění b) Ţivotního pojištění c) Úrazového pojištění 37. Co je to kapitálové ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 38. Pojištění se spořící sloţkou a garantovaným zhodnocením se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění -30-

33 39. Co je to investiční ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 40. Pojištění se spořící sloţkou a bez garantovaného zhodnocení se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění 41. Základem cestovního pojištění je a) Úhrada léčebných výloh v důsledku nemoci nebo úrazu b) Úrazové připojištění c) Obě odpovědi jsou správně 42. Pojišťovny hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, výlohy na léky, nezbytné převozy atd. v případě pojistné události u a) Úrazového pojištění b) Cestovního pojištění c) Ţivotního pojištění 43. Ţivotní pojištění je typ a) Povinného pojištění b) Komerčního pojištění 44. Ţivotní pojištění je zvýhodněno a) Státním příspěvkem b) Daňovými úlevami c) Státním příspěvkem i daňovými úlevami 45. Pojištění domácnosti se vztahuje k., které jsou na místě pojištění a) Movitým věcem b) Luxusním věcem c) Cenným věcem -31-

34 46. Pojištění nemovitosti se vztahuje na a) Obytné budovy a stavby b) Byty a bytové domy c) Garáţe 47. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na a) Neúmyslné poškození jiným osobám při kaţdodenních činnostech b) Neúmyslné poškození jiným osobám provozem vozidla c) Obě odpovědi jsou správné 48. Podpojištění majetku vzniká na základě.. hodnoty majetku a) Rostoucí b) Klesající c) Opotřebení 49. Cenu, za kterou můţeme v daném místě a v daném čase pořídit stejnou nebo srovnatelnou novou věc se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová cena 50. Hodnota věci, které lze dosáhnout prodejem dané věci v daném místě a čase se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová hodnota 51. Nová hodnota bývá obvykle vyšší neţ časová hodnota a) Ano b) Ne 52. Novou hodnotou se rozumí částka potřebná pořízení podobné věci stejného druhu a parametrů a) Ano b) Ne -32-

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více