Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory

2 Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová, ing. Jana Krejsová, ing. Lada Nováková, bc. Marie Piklová Finanční gramotnost, příloha č. 1 - testové otázky pro studijní obory Obálka ing. Jan Homolka Vydala Integrovaná střední škola Cheb, v Chebu roku 2010 K tisku připravili ing. Iva Hůdová, ing. Jan Homolka, ing. Ludmila Čaňková Vytiskla Integrovaná střední škola Cheb v Chebu Vydání první -2-

3 1 Úvod Hospodaření domácností Osobní a rodinný rozpočet Peníze Peníze, měna a inflace Směnky a šeky Daně a daňová politika Finanční produkty Pojištění Stavební spoření Platební styk a jeho nástroje Vklady a zhodnocení volných peněžních prostředků Podílové fondy Pojištění vkladů Jednoduché úrokování Získání peněžních prostředků úvěry, leasing Práva spotřebitele Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání Dálková komunikace Reklamace Reklamace živého zvířete Osobní bankrot Exekuce Ochrana spotřebitele a nekalé obchodní praktiky Výsledky Poznámky

4 1 Úvod Soubor testových otázek je určen pro vyučující učiva finanční gramotnosti. Má napomoci k otestování znalostí žáků získaných při výuce. Testové otázky jsou zařazeny do čtyř tematických celků. Sbírka obsahuje pět typů otázek: Hospodaření domácnosti Peníze Finanční produkty Práva spotřebitele klasické otázky s jednou správnou odpovědí, otázky s několika správnými odpověďmi (i všemi), otázky doplňovací, otázky otevřené, otázky přiřazovací. Soubor testových otázek je též umístěn na internetu (www.vyuka.iss-cheb.cz), v e-learningové aplikaci EduBase2. To umožňuje vyučujícím ověření znalostí žáků formou testu, který generuje z uložených dat potřebný počet otázek pro každého žáka zvlášť. Zároveň vyplněný test okamžitě vyhodnotí. Skladbu otázek může vyučující též měnit dle vlastních potřeb. -4-

5 2 Hospodaření domácností 2.1 Osobní a rodinný rozpočet Všechny otázky jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. 1. Při sestavování domácího rozpočtu bychom měli vycházet a) Z předpokládané finanční situace domácnosti b) Z reálné finanční situace domácnosti c) Nebereme ohled na finanční situaci domácnosti 2. Mezi příjmy pravidelné patří a) Úroky z vkladů, dividendy b) Příjmy z prodeje majetku c) Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody 3. Při sestavení domácího rozpočtu se do příjmů započítávají a) Pouze čisté příjmy b) Vţdy hrubé příjmy c) Příjmy sníţené o daň z příjmu 4. Utrácet můţeme jen tolik peněz a) Kolik jsme si vydělali b) Kolik peněz nám půjčí banka c) Pokud naše příjmy přesahují výdaje 5. Rodina Novákových nemá dostatek finančních prostředků na nákup auta, proto vyuţije finanční leasing, který představuje a) Krátkodobý pronájem b) Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce c) Půjčka, za kterou si auto pořídí 6. Pan P. má mzdu v zaměstnání korun rozhoduje se, zda začít podnikat nebo zůstat v zaměstnání, co bude nákladem obětované příleţitosti a) Jeho příjmy z podnikání b) Jeho mzda korun, které se vzdá odchodem ze zaměstnání c) Ţádné náklady obětované příleţitosti mu nevzniknou 7. Výše rezervy domácího rozpočtu by měla být minimálně a) Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů b) Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů c) Stejná jako je průměrný měsíční příjem -5-

6 8. Za osobní aktiva povaţujeme majetek a) Který nám bude přinášet další příjmy b) Který bude v našem osobním vlastnictví c) Který ihned prodáme 9. Kaţdý člověk má určité potřeby, které představují a) To, co jsme si pořídili b) Pocit nedostatku, který chceme odstranit c) Pocit nedostatku, který nechceme odstranit 10. Přebytek osobního rozpočtu vzniká a) Pokud jsou příjmy menší neţ výdaje b) Pokud jsou příjmy stejné jako výdaje c) Pokud jsou příjmy větší neţ výdaje 11. Skutečnost nazývaná náklady obětované příleţitosti znamená a) Pokud si vybereme jednu moţnost, ztratíme příleţitost vybrat si moţnost jinou b) Pokud si vybereme jednu moţnost, získáme příleţitost vybrat si moţnost jinou c) Nemáme příleţitost si něco pořídit 12. Domácí výdaje představují a) Výdaje na stravování členů domácnosti b) Prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti c) Prostředky vynakládané na pořízení osobních aktiv 13. Osobní finanční plán zahrnuje a) Pouze přehled majetku a závazků b) Pouze rozpočet příjmů a výdajů c) Rozpočet příjmů a výdajů spolu s přehledem majetku a závazků -6-

7 14. Sestavením dobrého finančního plánu nalezneme moţnosti jak a) Získat úvěr od banky b) Financovat své cíle a minimalizovat rizika c) Jak si zajistit vyšší příjem 15. Rodina Nových prodala svůj byt, o jaký příjem se jedná a) Jednorázový b) Nepravidelný c) Pravidelný 16. Hrubý příjem představuje a) Příjem, který skutečně obdrţíme b) Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění c) Příjem před zdaněním a sráţkami pojištění 17. Cena zboţí a sluţeb se stanoví pomocí a) Účetnictví b) Kalkulace c) Aritmetického průměru 18. Konečná podoba kalkulace ceny je a) Náklady + zisk + DPH b) Náklady + zisk c) Náklady + DPH 19. Cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky se nazývá a) Reálná cena b) Rovnováţná cena c) Rovnocenná cena 20. Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit příjem jednotlivce tzv. ţivotní minimum, které představuje a) Minimální hranice příjmů nutná pro přeţití b) Minimální náklady na bydlení c) Minimální hranice příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb -7-

8 21. Manţelé Pivoňkovi pronajali byt po prarodičích, tento příjem se povaţuje a) Za příjmy z osobních aktiv b) Za příjmy z osobních pasiv c) Za příjem nepravidelný 22. Za osobní pasiva povaţujeme a) Majetek, který vytváří příjmy b) Majetek, který vytváří výdaje c) Majetek, který vytváří dluhy -8-

9 23. Rodinný osobní automobil je povaţován a) Za osobní aktivum b) Za závazek rodiny c) Za osobní pasivum 24. Mezi osobní majetek rodiny nepatří a) Běţný účet b) Finanční leasing c) Penzijní připojištění 25. Majetek a závazky rodiny zachycuje a) Celkový stav financí b) Průběţný stav peněz c) Co rodina vlastní 26. Pokud nám vzniknou neočekávané výdaje, jako první je budeme financovat a) Z rezerv b) Hledáním způsobu, jak zvýšit příjmy c) Z půjček 27. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit pojistné na a) Důchodové pojištění b) Nemocenské pojištění c) Pojištění státní politiky zaměstnanosti 28. Velikost ţivotního minima rodiny nezáleţí na a) Na věku rodičů b) Na věku dětí c) Na počtu dětí 29. Pokud příjem domácnosti dosahuje dvou násobku ţivotního minima, pak má tato rodina nárok na a) Příspěvek na dopravu b) Sociální příplatek c) Přídavky na děti -9-

10 3 Peníze 3.1 Peníze, měna a inflace Otázky 1-23 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. Otázka 24 je přiřazovací. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Definice peněz a) Hotovost a papírové peníze b) Prostředek směny, který je všeobecně přijímán k placení za výrobky a sluţby c) Vše vhodné k placení 2. Co není základní funkcí peněz a) Tvůrce zisku b) Uchovatel hodnot c) Zúčtovací jednotka d) Prostředník směny 3. Čím jsou kryty peníze a) Do roku 1976 byly kryty zlatem b) Slibem vlády a prezidenta republiky c) Výkonem NH, zárukou státu 4. Která banka má monopol na emisi peněz a) Komerční banka a.s b) Česká národní banka c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj d) Česká spořitelna a.s. 5. Kdo stojí v čele ČNB a kým je jmenován a) Prezident, jmenovaný představenstvem b) Guvernér, jmenovaný prezidentem republiky c) Guvernér, bankovní rada jmenovaní vládou d) Ředitel, jmenovaný vládou -10-

11 6. Definujte pojem bankovní zisk a) Výnos z podnikatelské činnosti banky b) Rozdíl úročení úvěrů na jedné straně a úročení vkladů na druhé straně c) Hlavní cíl činnosti banky 7. Která instituce denně vydává kurzovní lístek a) Český statistický úřad b) ČNB c) BCP, a.s., Praha 8. Co je to bárterový obchod a) Vzájemná směna zboţí v rámci zahraničního obchodu b) Platba na protiúčet c) Obdoba naturální směny 9. Co je to deflace a) Zvyšování hodnoty peněz b) Makroekonomický ukazatel c) Opak inflace 10. Co je v praxi častější, deflace nebo inflace a) Inflace b) Deflace c) Oba jevy se projevují stejně 11. Pojem taxflace a) Spojení inflace a vyššího zdanění b) Inflace taxativně rostoucí c) Pevná míra inflace 12. Co je to revalvace měny a) Administrativní zvýšení kurzu měny vůči všem cizím měnám b) Měnová reforma c) Zásah vlády do hodnoty kurzu -11-

12 13. Devizy přiřaďte definici a) Pohledávky znějící v cizí měně a splatné v cizí měně b) Zůstatky na devizových účtech c) Bankovky a mince 14. Valuty a) Cizí měna b) Bankovky a mince cizího státu c) Tvrdá měna konvertibilní 15. Devalvace měny a) Oficiální sníţení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám b) Příznivá situace pro investory c) Měna se znehodnocuje 16. Jaké znáte ochranné prvky českých bankovek a) Vodoznak, ochranná vlákna, soutisková značka b) Oboustranná tečka, mikrotext v anglickém jazyce c) Plastické označení hodnoty bankovky 17. Která bankovka byla vyhlášena bankovkou roku 2008 a) Euro bankovka v hodnotě 20 euro b) Česká tisícikoruna c) Euro bankovka v hodnotě 500 euro 18. Jak je trestáno padělání peněz a) Jde o přestupek- pokuta ve správním řízení b) Jde o trestný čin hospodářský, jsou ukládány vysoké nepodmíněné tresty c) Jde o méně závaţný trestný čin udělují se podmíněné či alternativní tresty 19. Odkud pochází název současného amerického dolaru a) Z německého prostředí b) Zkomolenina názvu Joachims thaler - coţ byla stříbrná mince z roku 1519 raţená v Jáchymově c) Podle názvu kanadského dolaru -12-

13 20. Nejpouţívanější cenové praktiky jsou a) Cena je zaokrouhlena b) Cena je uvedena s DPH c) Cena končí číslicí 9 Co nám představuje inflace a jaké jsou její důsledky a) Růst cenové hladiny a stoupá hodnota peněz b) Sníţení cenové hladiny a klesá hodnota peněz c) Růst cenové hladiny a klesá hodnota peněz 21. Co provede banka při zvyšující se inflaci s úrokovými sazbami a) Zvýší úrokové sazby z úvěrů a sníţí úrokové sazby z vkladů b) Zvýší úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů c) Sníţí úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů 22. Jestliţe státní zaměstnanec bude mít plat korun a roční míra inflace bude 5%, pak si letos koupí výrobky a sluţby za a) korun b) korun c) korun 23. Přiřaďte druhy peněz a) Komoditní 1) Mušle b) Symbolické 2) Stříbrné denáry c) Plnohodnotné 3) Pláténka U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 24. Co jsou to komoditní peníze a) Zboţí, které plní funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu ve směně b) Plnohodnotné mince c) Olivový olej, drahé kovy, hedvábí -13-

14 25. Základní rozdíl mezi konvertibilní a nekonvertibilní měnou a) Neexistuje b) Jde o směnitelnost a moţnost s danou měnou volně platit c) Konvertibilní měny jsou ţádané, stabilní 26. Jaké stupně druhy inflace známe a) Mírná, rychlá, hyperinflace b) Plíţivá, pádivá, hyperinflace c) Pomalá, prudká, hyperinflace 27. Jak měříme inflaci a) Porovnáním vývoje cenové hladiny b) Pomocí statistických výpočtu c) Ukazatelem míry inflace 28. Co je to měnový kurz a) Cena měnové jednotky jedné země, vyjádřená v peněţní jednotce druhé země b) Poměr dvou měnových jednotek c) Cena dané měny v jiné zemi 29. Co je to numismatika a) Vědní disciplína úzce navazující na matematiku b) Pomocná historická věda, která se zabývá studiem mincí, medailí c) Sběratelství mincí 30. Pamětní mince význam a) Upomínka na významnou státní či společenskou událost b) Předmět zájmu sběratelů c) Suvenýr nevalné hodnoty 31. Čím je typická euroměna a) Všechny bankovky a mince jsou stejné b) Nepouţívá se ve všech zemích EU c) Je to silná konvertibilní měna -14-

15 32. Podoba euromincí a) Na líci symbol euro a nominální hodnota b) Na rubu národní symbol c) Líc a rub mincí se dán rozhodnutím dané země 33. Společné symboly na eurobankovkách a) Stejná barva všech bankovek stejné hodnoty b) Téma z oblasti různých architektonických slohů c) Na líci okna nebo brány, na rubu mosty -15-

16 3.2 Směnky a šeky Otázky 1 27 jsou klasické s jednou správnou odpovědí. Otázka 28 je přiřazovací. U otázek je nutné doplnit správný výraz. Otázky jsou otevřené, vyžadují výkladovou odpověď. 1. Směnka je a) Obchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu b) Neobchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu c) Dlouhodobý cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, ţe osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu 2. Směnka je vyuţívána a) Pouze mezi podnikateli a finančními institucemi b) Pouze mezi běţnými občany c) Mezi podnikateli, finančními institucemi i běţnými občany 3. Podle směnečného a šekového zákona můţe být vystavena směnka a) Vlastní a cizí b) Soukromá a podnikatelská c) Finanční a věcná 4. Kdo vystavuje směnky a) Kdokoliv, kaţdá FO a PO b) Pouze podnikatelské a státní PO c) Kaţdý občan ČR 5. Podoba směnky a) Je daná zákonem, který přesně určuje její formu b) Není daná zákonem, ten vymezuje pouze její náleţitost c) Není daná zákonem a zákonem nejsou dané ani její náleţitosti 6. O směnku vlastní se jedná a) Pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě b) Pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě c) Pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváţe zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek 7. Při vystavování směnky se a) Musí uvést v názvu, ţe se jedná o směnku b) Nemusí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku c) Musí uvést v názvu a označit v textu, ţe jde o směnku -16-

17 8. Jistotu úhrady směnky si můţe směnečný věřitel zajistit a) Ručením jiné osoby za závazky dluţníka b) Ručením majetkem dluţníka za závazky c) Zástavou nemovitosti 9. Indosament (rubopis) je a) Vlastnoruční podpis směnečného dluţníka na rubu směnky b) Vlastnoruční podpis avalisty, který jím potvrdí úhradu závazku za směnečného dluţníka c) Převod směnečného nároku věřitele na jinou osobu, který se zaznamenává na rubu směnky 10. Částečné plnění směnky směnečným dluţníkem a) Nesmí směnečný věřitel odmítnout b) Můţe směnečný věřitel odmítnout c) Můţe směnečný věřitel odmítnout pouze avalistovi 11. Před termínem splatnosti směnky směnečný věřitel a) Nesmí odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka b) Můţe odmítnout peněţní plnění od směnečného dluţníka c) Můţe odmítnout peněţní plnění pouze od směnečníka 12. Avalista je a) Osoba, prostřednictvím které směnečný věřitel vymáhá svou pohledávku b) Osoba, která svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku v případě, kdyţ tak neučiní směnečný dluţník c) Osoba, která neručí za závazky směnečného dluţníka -17-

18 13. Kvitanční doloţka je a) Záznam směnečného věřitele na směnce, kterým potvrzuje její zaplacení b) Příkaz, kterým směnečný věřitel poţaduje zaplacení směnky od avalisty c) Příkaz, kterým výstavce směnky nařizuje směnečníkovi, zaplatit osobě uvedené na směnce 14. Při soudním vymáhání směnky má důkazní břemeno a) Směnečný věřitel b) Směnečný dluţník c) Směnečný dluţník i věřitel 15. Směnečný platební rozkaz vydaný soudem a) Ukládá směnečnému věřiteli, aby předloţil soudu originál směnky b) Ukládá směnečnému věřiteli, aby uhradil správní poplatek při podání ţaloby c) Ukládá směnečnému dluţníkovi, aby uhradil stanovenou dluţnou částku v určité lhůtě 16. Proti směnečnému platebnímu rozkazu můţe směnečný dluţník podat námitku a) Do 3 dnů od doručení rozkazu b) Do 7 dnů od doručení rozkazu c) Do 15 dnů od nabytí právní moci 17. Jaké znáte druhy směnek a) Vlastní, cizí b) Vlastní, osobní c) Cizí, osobní 18. Směnečníkem je nejčastěji a) Některá banka nebo jiná finanční instituce b) Stát c) Jakákoliv FO a PO 19. Eskont směnky a) Odprodej směnky bankou b) Převod směnky na jinou osobu c) Proplacení směnky 20. Lze směnku prodat a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem dluţníka 21. Lze směnku uhradit pouze částečně a) Ano b) Ne c) Ano, ale se souhlasem věřitele -18-

19 22. Je předepsána podoba směnky a) Ano b) Ne 23. V kolika kopiích se vyplňuje vlastní směnka a) Bez kopie b) S jednou kopií c) Se dvěma kopiemi 24. Jaká je promlčecí lhůta směnky a) 1 rok b) 2 roky c) 3 roky d) 5let 25. Jak se označuje směnka, kterou nelze pustit do oběhu (nelze ji prodat) a) Rektasměnka b) Cizí c) Vlastní d) Avalová e) Soukromá 26. Je platná směnka, na které není uvedeno místo splatnosti a) Ano b) Ne c) Ano, ale jen ve zvláštních případech 27. Lze poţadovat u směnky na viděnou její úhradu okamţitě po předloţení a) Ano b) Ne -19-

20 28. Přiřaďte správné dvojice: a) Akceptace směnky 1. rubopis, převod směnky b) Blankosměnka 2. přijetí směnky c) Eskont směnky 3. věřitel d) Indosament směnky 4. koupě dosud nesplacené směnky bankou e) Remitent 5. směnka, na které chybí některý údaj -20-

21 Následující otázky jsou doplňovací. 29. Emitent je 30. Jak se označuje směnka, v jejímţ textu je uveden závazek emitenta, ţe uhradí uvedenou částku. 31. Jak se označuje směnka, ve které výstavce přikazuje třetí osobě, aby uhradila uvedenou částku. 32. Jak se označuje směnka, které se nemá dostat do oběhu (nelze ji prodat jiné osobě). 33. Jaký druh směnky nesmí mít ţádnou kopii. Následující otázky jsou otevřené, vyžadují vysvětlení. 34. Co je to směnka? 35. Co je to směnka vlastní? 36. Co je to směnka cizí? 37. Co je to šek? 38. Jaké náleţitosti musí mít šek? 39. Jaké je pouţití šeků? 40. Co je to depotní směnka? 41. Co je to bianco směnka a kdy se pouţívá? 42. Charakterizujte cestovní šeky? 43. Charakterizujte Eurošeky? 44. Co je to Money oder? 45. K čemu slouţí Šeky k zúčtování? 3.3 Daně a daňová politika Otázky 1-20 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co jsou to daně a) Příjem veřejných rozpočtů, kterým se ze zákona odčerpává část důchodu poplatníka -21-

22 b) Příjem soukromého rozpočtu poplatníka c) Příjem rozpočtu státní organizace 2. Uveďte strukturu daní v ČR a) Vlastní daně a nevlastní daně b) Přímé a nepřímé daně c) Pro fyzické osoby a právnické osoby 3. Které dani se také říká univerzální daň a) DPH b) Dani darovací c) Dani z příjmu d) Dani na ochranu ţivotního prostředí 4. Které dani se říká daň selektivní a) Spotřební dani b) Daní z nemovitosti c) Silniční dani d) Dani z příjmu 5. Co je to sazba daně a) Procentem vyjádřená částka b) Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně c) Pevná částka 6. Jak dlouho se archivují daňové doklady a) 5 let b) 10 let c) 15 let 7. Jaká je základní sazba DPH a) 22% b) 19% c) 20% 8. Jaká je sníţená sazba DPH a) 9% b) 5% c) 10% 9. Jaké je zdaňovací období u spotřební daně a) 3 měsíce b) 1 měsíc c) 6 měsíců -22-

23 10. Kdo je plátce u spotřební daně a) Kupující b) Prodávající c) Výrobce nebo dovozce, provozovatel daňového skladu 11. Jaká je sazba daně pro rok 2009 u fyzických osob a) 20% b) 15% c) 10% 12. Jaká je u fyzických osob v roce 2009 uplatňována daň a) Rovná daň b) Progresivní daň c) Regresivní daň 13. Jaká sazba daně je uplatňovaná u právnických osob v roce 2009 a) 21% b) 25% c) 20% 14. Která právnická osoba je osvobozena od daně z příjmu a) Všechny právnické osoby b) Centrální banka c) Akciové společnosti -23-

24 15. Jaké je zdaňovací období u silniční daně a) Čtvrtletí b) Pololetí c) Jeden rok 16. Kdo je poplatníkem a plátcem daně silniční a) Řidič vozidla b) Dědic vozidla c) Majitel vozidla 17. Na čem je závislá sazba silniční daně a) U osobních aut na objemu válců a u nákladních automobilů na nosnosti a počtu náprav b) U osobních aut na nosnosti a počtu náprav a u nákladních automobilů na objemu válců 18. Co je předmětem daně z nemovitosti a) Vlastnictví nemovitosti b) Pronájem nemovitosti 19. Na čem je závislá sazba daně u staveb a) Na počtu pater stavby a umístění v centru města b) Na půdoryse nadzemní části stavby a poloze stavby 20. Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti a) 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší b) 3 % z odhadní nebo kupní ceny která je niţší U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi. 21. Co jsou principy zdanění a) Spravedlnost b) Všeobecnost c) Nepominutelnost d) Účinnost e) Harmonizace -24-

25 22. Které daně jsou přímé daně a) Daň z příjmu b) Daň z DPH c) Daň silniční d) Daň z nemovitosti e) Daň dědická f) Daň darovací g) Daň z převodu nemovitosti 23. Kdo je poplatníkem daně a) Fyzická osoba b) Právnická osoba 24. Jaké je zdaňovací období u DPH a) 1 měsíc b) 3 měsíce c) 1 rok 25. Které daně jsou nepřímé a) Daň z DPH b) Daň silniční c) Daň spotřební d) Daň darovací 26. Co je osvobozeno od DPH a) Poštovní sluţby b) Rozhlasové a televizní vysílání c) Finanční činnosti d) Pojišťovnictví e) Výchova a vzdělávání f) Zdravotnické sluţby g) Sociální pomoc h) Loterie 27. Jaké je zdaňovací období u daně z příjmu a) Kalendářní rok b) Hospodářský rok c) Čtvrtletí Co je předmětem spotřební daně a) Uhlovodíková paliva a maziva b) Zemní plyn c) Líh a lihoviny d) Elektřina -25-

26 e) Pivo f) Víno g) Tabákové výrobky 28. Jaké znáte daně z příjmu a) Daň z příjmu fyzických osob b) Daň z příjmu zaměstnanců c) Daň z příjmu právnických osob d) Daň z příjmu akciových společností -26-

27 4 Finanční produkty 4.1 Pojištění Otázky 1-66 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. U otázek je několik správných odpovědí. 1. Co je to pojišťovnictví a) Ekonomický obor, který studuje rizika lidské činnosti b) Vědní obor, který studuje jak minimalizovat rizika spojená s činností člověka c) Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka 2. Z jakých potřeb vzniklo pojišťování a) Lidé se snaţí bránit a chránit rizikům b) Lidé ukládají volné peněţní prostředky c) Obě odpovědi jsou správně 3. Z hlediska povinnosti rozlišujeme 2 základní skupiny pojištění a) Zákonné a smluvní b) Povinné a dobrovolné c) Povinné a povinně smluvní 4. Z hlediska obsahu rozlišujeme pojištění a) Ţivotní a neţivotní b) Komerční a nekomerční c) Rizikové a rezervotvorné 5. Kdo je to pojistník a) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch b) Osoba, která sjednává pojištění pro oprávněnou osobu c) Osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby 6. Co je to pojistná událost a) Nahodilá skutečnost blíţe označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění b) Událost, kterou určí klient pojišťovny dle pojistné smlouvy c) Událost, kterou určí likvidátor pojišťovny 7. Co je to pojistné a) Vyplacené pojistné b) Úplata za pojištění c) Úhrada od pojišťovny -25-

28 8. Které z následujících povinných pojištění patří mezi povinně smluvní a) Zákonné zdravotní pojištění osob b) Zákonné sociální pojištění osob c) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců d) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla 9. Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka se nazývá a) Bankovnictví b) Peněţnictví c) Pojišťovnictví 10. Co to jsou pojistné podmínky a) Vysvětlení základních pojmů uvedených ve smlouvě b) Poučení o právech a povinnostech účastníků smluv c) Vysvětlení a poučení o podstatných náleţitostech dané smlouvy d) Ţádná odpověď není správná 11. Podrobné vysvětlení a poučení o základních pojmech, právech a povinnostech a dalších podstatných náleţitostech, které se týkají dané pojistné smlouvy se nazývá a) Všeobecné smluvní podmínky b) Pojistné podmínky c) Pojistná smlouva 12. Co je to pojistné plnění a) Částka, kterou vyplácí pojistník oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou b) Částka, kterou vyplácí pojištěný oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou c) Částka, kterou vyplácí pojistitel oprávněné osobě a to ve výši, která je dána pojistnou smlouvou 13. Částka, kterou pojišťovna vyplácí oprávněné osobě a jejíţ výše vychází z pojistné smlouvy se nazývá a) Pojistná částka b) Pojistné c) Pojistné plnění 14. Co je to pojistná doba a) Doba, na kterou pojistné nebylo zaplaceno b) Doba, na kterou bylo sjednáno pojištění c) Doba, na kterou bylo pojistné zaplaceno -26-

29 15. Pojistník a pojištěný můţe být tatáţ osoba a) Ano b) Ne 16. Fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby se nazývá a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 17. Osoba, která je pojištěna bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama nebo ho za ní sjednala jiná osoba a) Pojistitel b) Pojistník c) Pojištěný 18. Pojišťovny nabízejí klientům moţnost podílet se na úhradě vzniklých škod, jedná se o a) Spoluúčast b) Spolupodíl c) Slevu -27-

30 19. Kdo je to pojistitel a) Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona b) Fyzická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona c) Právnická osoba, která nemusí mít oprávnění provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona 20. Kdo je to pojištěný a) Osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje b) Osoba, která zaplatila pojistné jednorázově c) Osoba, která je uvedena v závěti pojištěného 21. Co je to pojistná hodnota a) Výši pojistného, které hradí klient pojišťovně b) Výši náhrady, kterou si stanoví klient vůči pojišťovně c) Nejvyšší moţnou majetková škoda, která můţe následkem pojistné události nastat 22. Co je to běţné pojistné a) Paušálně stanovené pojistné b) Pojistné pro osoby starší 70 let c) Stanovené za pojistné období 23. Co je to jednorázové pojištění a) Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno b) Pojistné stanovené na měsíc, kdy bylo pojištění sjednáno c) Pojistné stanovené na rok, kdy bylo pojištění sjednáno 24. Co je to pojistné nebezpečí a) Důsledek vzniku pojistné události b) Důsledek zániku pojistné smlouvy c) Příčina vzniku pojistné události 25. Co je to pojistné období a) Období, po které platí pojistná smlouva b) V pojistné smlouvě se dohodne časové období, za které se platí pojistné c) Období, po které nesmí dojít k pojistné události 26. Co je to pojistné riziko a) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události b) Míra pravděpodobnosti zániku pojistné smlouvy c) Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné smlouvy 27. Kdo je to pojistník -28-

31 a) Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu bez pojištění b) Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu c) Osoba, která s pojistiteli určila míru rizika pojištění 28. Které z následujících škod nejsou obvykle pojistnou událostí a) Odcizení kabátu z šatny divadla během představení b) Odcizení televizoru ze zamčeného sklepa panelového domu c) Odcizení elektroniky v důsledku vloupání do bytu otevřeným oknem 29. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Rozbití oken při demonstraci b) Úder blesku c) Vniknutí vody do budovy otevřeným oknem 30. Výše pojistné částky u ţivotního pojištění obvykle závisí na a) Věku b) Velikosti rodiny c) Velikosti příjmů d) Počtu dětí e) Všechny odpovědi jsou správné 31. Které z níţe uvedených událostí jsou u pojištění nemovitosti standardně povaţovány za pojistnou událost a) Úder blesku b) Pád letadla c) Obě odpovědi jsou správné -29-

32 32. Pojistnou událost je nutné nahlásit a) Ihned b) Do týdne c) Do měsíce d) Do roka 33. Na základě pojistné události pojišťovna vyplácí a) Pojistnou částku b) Pojistné plnění c) Výplatu 34. Případy, které jsou vyjmuty z pojištění a pojištění se na ně nevztahuje, se nazývá a) Výjimky b) Výluky 35. Pojištění proti nenadálým událostem, které nepříjemně ovlivní ţivot a finanční situaci rodiny se nazývá a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti za škody c) Ţivotní pojištění 36. Pojištění pro případ smrti a pro případ doţití jsou základní rizika u a) Cestovního pojištění b) Ţivotního pojištění c) Úrazového pojištění 37. Co je to kapitálové ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 38. Pojištění se spořící sloţkou a garantovaným zhodnocením se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění -30-

33 39. Co je to investiční ţivotní pojištění a) Pojištění se spořící sloţkou bez garantovaného zhodnocení b) Pojištění se spořící sloţkou s garantovaným zhodnocením c) Pojištění bez spořící sloţky s garantovaným zhodnocením 40. Pojištění se spořící sloţkou a bez garantovaného zhodnocení se nazývá a) Rizikové ţivotní pojištění b) Kapitálové ţivotní pojištění c) Investiční ţivotní pojištění 41. Základem cestovního pojištění je a) Úhrada léčebných výloh v důsledku nemoci nebo úrazu b) Úrazové připojištění c) Obě odpovědi jsou správně 42. Pojišťovny hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, výlohy na léky, nezbytné převozy atd. v případě pojistné události u a) Úrazového pojištění b) Cestovního pojištění c) Ţivotního pojištění 43. Ţivotní pojištění je typ a) Povinného pojištění b) Komerčního pojištění 44. Ţivotní pojištění je zvýhodněno a) Státním příspěvkem b) Daňovými úlevami c) Státním příspěvkem i daňovými úlevami 45. Pojištění domácnosti se vztahuje k., které jsou na místě pojištění a) Movitým věcem b) Luxusním věcem c) Cenným věcem -31-

34 46. Pojištění nemovitosti se vztahuje na a) Obytné budovy a stavby b) Byty a bytové domy c) Garáţe 47. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na a) Neúmyslné poškození jiným osobám při kaţdodenních činnostech b) Neúmyslné poškození jiným osobám provozem vozidla c) Obě odpovědi jsou správné 48. Podpojištění majetku vzniká na základě.. hodnoty majetku a) Rostoucí b) Klesající c) Opotřebení 49. Cenu, za kterou můţeme v daném místě a v daném čase pořídit stejnou nebo srovnatelnou novou věc se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová cena 50. Hodnota věci, které lze dosáhnout prodejem dané věci v daném místě a čase se nazývá a) Nová hodnota b) Obecná hodnota c) Časová hodnota 51. Nová hodnota bývá obvykle vyšší neţ časová hodnota a) Ano b) Ne 52. Novou hodnotou se rozumí částka potřebná pořízení podobné věci stejného druhu a parametrů a) Ano b) Ne -32-

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více