Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297."

Transkript

1 Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky uzavírání pojistné smlouvy. 2 Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky? c) Ano, ale pouze provozování pojišťovací činnosti. 3 Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského hospodářského prostoru? c) Ano, ale pouze do Pojišťovací činnost je zejména: a) Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. b) Uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv. c) Spolupráce pojišťovny a zajišťovny. 5 Co je to zajišťovací činnost? a) Poskytování okamžité pomoci pojistníkovi, pokud nastane pojistná událost. b) Uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená. c) Provádění dozoru nad činností pojišťovny. 6 Obsahem zajišťovací činnosti je: a) Uzavírání zajistných smluv s pojistníkem. b) Uzavírání zajistných smluv mezi pojišťovnou a zajišťovnou. c) Asistenční služba zajišťující pomoc pojištěným. 7 Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou? a) Ne, neboť uzavírání pojistných smluv patří do zajišťovací činnosti. c) Ano, jedná-li se o fyzické osoby. 8 Soubor uzavřených pojistných smluv se nazývá: a) Příslušenství pojistného kmene. b) Pojistný kmen. c) Fond pojistných smluv. 9 Co je pojistný kmen? a) Databáze pojistných zprostředkovatelů. b) Soubor uzavřených pojistných smluv. c) Uzavřené smlouvy na životní pojištění.

2 10 Jaká jsou práva pojistníků při převodu pojistného kmene? a) Pojistník může vypovědět pojistnou smlouvu kdykoliv. b) Pojistník může vypovědět pojištění do 1 měsíce od doručení sdělení o převodu. c) Pojistník nemůže v tomto případě vypovědět pojistnou smlouvu. 11 Soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv se nazývá: a) Klasifikace pojistných smluv. b) Správa pojištění. c) Klientský servis. 12 Co je to správa pojištění? a) Výplata provizí pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv. c) Provádění dohledu nad pojišťovnami. 13 Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění se nazývá: a) Zhodnocení vkladu. b) Technická úroková míra. c) Bonus. 14 Co je technická úroková míra? a) Zhodnocení investovaných prostředků ve fondech. b) Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. c) Částka, kterou platí pojistník na úrocích z prodlení. 15 Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události se nazývá: a) Výplata pojistné částky. b) Likvidace pojistné události. c) Správní řízení. 16 Kdy je splatné pojistné plnění? a) Ihned. b) Do 15 dnů po skončení šetření pojistné události. c) Do 30 dnů po skončení šetření pojistné události. 17 Pojištění se podle zákona o pojišťovnictví člení na odvětví: a) Životní pojištění a důchodové pojištění. b) Životní pojištění a neživotní pojištění. c) Neživotní pojištění a úrazové pojištění. 18 Patří důchodové pojištění podle zákona o důchodovém pojištění mezi odvětví životního pojištění? a) Ano, patří za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Nepatří. c) Ano, patří. 19 Je odvětvím životního pojištění též penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem? a) Ano, je za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Není. c) Ano.

3 20 Subjekty podnikající v pojišťovnictví jsou: a) Finanční instituce. b) Pojišťovací zprostředkovatelé, pojišťovny, zajišťovny a samostatní likvidátoři pojistných událostí. c) Pojišťovny, banky, družstevní záložny a zajišťovny. 21 Mezi subjekty podnikající v pojišťovnictví nepatří: a) Pojišťovny a zajišťovny. b) Banky a družstevní záložny. c) Pojišťovací zprostředkovatelé. 22 Patří pojišťovny mezi subjekty podnikající v pojišťovnictví? a) Ne, nepatří. b) Ano, patří. c) Jen ty, které patří do finanční skupiny. 23 Patří pojišťovací zprostředkovatelé mezi subjekty podnikající v pojišťovnictví? a) Ne, nepatří. b) Ano, patří. c) Jen pokud uzavírají životní pojištění. 24 Patří zajišťovny mezi subjekty podnikající v pojišťovnictví? a) Ne, nepatří. b) Ano, patří. c) Ano, pokud provádějí zároveň pojišťovací činnost. 25 Kdo provádí v ČR dohled v pojišťovnictví? a) Ministerstvo průmyslu a obchodu. b) Česká národní banka. c) Ministerstvo pro místní rozvoj. 26 Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví? a) Ano, je. b) Ne, není. c) Ano, je. Kromě případů, kdy určí Ministerstvo průmyslu a obchodu jinak. 27 Provádí Česká národní banka dohled v pojišťovnictví? a) Ne, neprovádí. b) Ano, provádí. c) Provádí pouze v případě, že je požádáno soudem. 28 Může Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví ukládat sankce? a) Ne, sankce nemohou být ukládány. b) Ano, Česká národní banka má právo ukládat sankce. c) Ano, o sankcích rozhoduje příslušný finanční úřad. 29 Může finanční úřad ukládat pojišťovnám sankce za porušení zákona o pojišťovnictví? a) Ano. c) Ano, avšak pouze pojišťovnám, které jsou jejími členy.

4 30 Může Česká národní banka uložit pokutu tuzemské pojišťovně? b) Ano, a to až do výše Kč. c) Ano, musí však pokutu projednat nejprve s Poslaneckou sněmovnou ČR. 31 Jaké jsou podmínky k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou? a) Podmínky určuje příslušný finanční úřad. b) Povolení České národní banky a umístění statutárního i skutečného sídla na území České republiky. c) Žádné nejsou. 32 Kdo vydává povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Příslušný městský nebo okresní úřad živnostenský odbor. 33 Musí mít tuzemská pojišťovna povolení k provozování pojišťovací činnosti? a) Nemusí, pokud je to akciová společnost. b) Musí, povolení vydává Česká národní banka. c) Pokud neprovozuje životní pojištění, nemusí. 34 Je pojišťovací zprostředkovatel v době výkonu zprostředkovatelské činnosti povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny? c) Ano, pouze pokud pracuje pro více pojišťoven. 35 Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu? a) Ano, jen po dobu 10 let. c) Ano, jen po dobu 5 let. 36 Osobě, která poruší zákonnou povinnost mlčenlivosti, hrozí: a) Uložení pokuty až do výše průměrného výdělku. b) Uložení pokuty až do Kč. c) Nic. 37 Může Česká národní banka zaměstnanci pojišťovny uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? c) Ano, ale pouze pojišťovně v jiném členském státě. 38 Může Česká národní banka pojišťovacímu zprostředkovateli uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? a) Ano, do výše Kč. b) Ano, až do výše Kč. c) Ne. 39 Osobním údajem je: a) IČ právnické osoby. b) Rodné číslo. c) Číslo řidičského průkazu.

5 40 Co je to citlivý osobní údaj? a) Jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby. b) Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. c) Jméno, příjmení, adresa, datum narození. 41 Jak se provádí likvidace osobních údajů? a) Zapečetěním a uzavřením do trezoru na Ministerstvu financí. b) Zničením nosičů osobních údajů, fyzickým vymazáním nebo trvalým vyloučením osobních údajů z dalšího zpracování. c) Libovolným způsobem. 42 Nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při zpracování osobních údajů, se nazývá: a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. b) Úřad pro ochranu osobních údajů. c) Živnostenský úřad. 43 Stanoví zákon o ochraně osobních údajů náležitosti smlouvy mezi správcem (pojišťovnou) a zpracovatelem (pojišťovacím zprostředkovatelem), na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje? a) Nestanoví. Je to rozsah, účel zpracovávaných údajů, doba, na kterou se uzavírá a záruky o technickém a organizačním zabezpečení údajů. c) Ano, ale jen pokud taková smlouva trvá déle než 1 rok. 44 Musí mít písemnou formu smlouva, na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje? a) Musí jen v případě, kdy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro více pojišťoven. b) Musí. c) Nemusí, pokud nezpracovává citlivé údaje. 45 Je pojišťovací zprostředkovatel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) povinen identifikovat pojistníka? a) Není. b) Ano, jde-li o uzavření smlouvy o životním pojištění, jestliže splátky pojistného v jednom kalendářním roce přesahují částku v hodnotě eur, nebo pokud jednorázové pojistné přesahuje částku v hodnotě eur. c) Ano, ale jen jedná-li se o cizího státního příslušníka. 46 Stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jakým způsobem musí být provedena identifikace pojistníka - fyzické osoby? a) Ne, nestanoví. b) Jedná se o zjištění jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla. c) Ano, ale jen je-li pojistníkem cizí státní příslušník.

6 47 Kdo je oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za pojistníka - právnickou osobu? a) Jakýkoliv zaměstnanec právnické osoby. b) Ti, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení, zakládací listinou, zákonem nebo pověření pracovníci a zmocněnci. c) Pouze zmocněnec. 48 Je za pojistníka - právnickou osobu oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jeho prokurista? c) Pouze ze souhlasem finančního úřadu. 49 Je statutární orgán oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jménem právnické osoby? c) Ano, avšak pouze při sjednání životního pojištění členů příslušného statutárního orgánu. 50 Co je právní subjektivita fyzické osoby? a) Způsobilost pouze k právům. b) Způsobilost mít práva a povinnosti. c) Způsobilost pouze k povinnostem. 51 Může být pojištěným i pětileté dítě? c) Ano, ale pouze z rozhodnutí soudu. 52 Musí být pojistníkovi vždy alespoň 18 let? a) Musí. b) Nemusí. c) Nemusí, pokud je to na základě rozhodnutí soudu. 53 Co je předpokladem objektivní odpovědnosti? a) Zavinění. b) Porušení právní povinnosti, existence škody, existence příčinné souvislosti mezi nimi. c) Porušení právní povinnosti, existence škody, existence příčinné souvislosti mezi nimi a zavinění. 54 Zájemcem o pojištění je: a) Jen osoba mladší 15 let. b) Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. c) Jen osoba s dlouhodobým pobytem na území ČR. 55 Účastníky pojištění jsou: a) Pouze pojistník a pojištěná osoba, která má právo na pojistné plnění. b) Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost. c) Pouze pojistitel a oprávněná osoba. 56 Pojistitelem je: a) Fyzická osoba, která je oprávněna ke sjednávání pojištění. b) Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. c) Pojistitelem je ten, na jehož majetek bylo pojištění sjednáno.

7 57 Pojistníkem je: a) Osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost. b) Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. c) Pouze osoba, která má právo na pojistné plnění. 58 Pojištěným je: a) Pouze osoba vstupující do dědického řízení a která má právo na pojistné plnění. b) Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. c) Osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu. 59 Oprávněnou osobou je: a) Osoba, která při sjednání pojištění zastupuje pojištěného. b) Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. c) Osoba, na kterou přechází v důsledku pojistné události povinnost platit pojistné. 60 Obmyšlenou osobou je: a) Osoba, která je povinna platit pojistné za pojistníka. b) Osoba, kterou určí v pojistné smlouvě pojistník a které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. c) Osoba, kterou chce pojistník pojistit. 61 Může být pojistník zároveň pojištěným? a) Ne, nikdy. c) Ano, ale pouze se souhlasem Ministerstva financí. 62 Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, se nazývá: a) Žadatel. b) Zájemce. c) Oprávněná osoba. 63 Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví nazývá: a) Pojistník. b) Pojistitel (tj. pojišťovna). c) Zprostředkovatel. 64 Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, se nazývá: a) Pojistitel. b) Obmyšlený. c) Zájemce. 65 Co je pojistná hodnota? a) Výše pojistného za pojistná nebezpečí. b) Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události. c) Limit pojistného plnění. 66 Co je pojistná částka? a) Částka, kterou zaplatí pojištěný za pojistnou ochranu. b) Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění. c) Částka, která je dolní hranici pojistného plnění.

8 67 Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události, se nazývá? a) Pojistná cena. b) Pojistná hodnota. c) Aktuální škoda. 68 Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění, se nazývá? a) Pojistná hranice. b) Pojistná částka. c) Pojistné plnění. 69 Co je pojistné? a) Je to částka sjednaná v pojistné smlouvě, kterou pojistitel vyplatí v případě pojistné události. b) Je to úplata za pojištění. c) Je to částka, kterou pojistitel vyplatí pojistníkovi v případě zrušení smlouvy. 70 Pojistné stanovené za pojistné období se nazývá? a) Netto pojistné. b) Běžné pojistné. c) Časové pojistné. 71 Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, se nazývá? a) Jednorázově vyplacená penze. b) Jednorázové pojistné. c) Odbytné. 72 Kdy je splatné běžné pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) První den pojistného období, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. 73 Kdy je splatné jednorázové pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) Dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. 74 Úplata za soukromé pojištění se nazývá: a) Zajistné. b) Pojistné. c) Cena. 75 Co je škodná událost? a) Je to jen skutečnost, při které byla poškozena oprávněná osoba. b) Je to skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. c) Je to jen událost, ke které došlo na území ČR. 76 Co je pojistná událost? a) Je pojem, užívaný v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu. b) Je to nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. c) Placení pojistného.

9 77 Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, se nazývá: a) Nehodou. b) Škodná událost. c) Škodným důvodem. 78 Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, se nazývá: a) Pojistný záměr. b) Pojistná událost. c) Pojistná skutečnost. 79 Je pojistitel povinen po oznámení pojistné události zahájit šetření této události? c) Pouze v případě smrti pojištěného. 80 Pojistné plnění je splatné: a) Do 30 dnů po skončení šetření policie. b) Do 15 dnů po skončení šetření pojistné události. c) Do 1 roku od skončení šetření policie. 81 Do kdy je pojistitel povinen ukončit šetření škodné události? a) Do 1 měsíce od oznámení události. b) Do 3 měsíců od oznámení události, nestanoví-li zákon jinak. c) Do 6 měsíců od oznámení události. 82 Promlčecí doba u pojistného plnění ze životního pojištění je: a) 3 roky. b) 10 let. c) Promlčecí lhůta u životního pojištění se neuplatňuje. 83 Promlčecí doba u pojistného plnění z neživotního pojištění je: a) 5 let. b) 3 roky. c) 1 rok. 84 Je pojistitel povinen poskytnout zálohu na pojistné plnění? b) Ano, pokud nemůže včas ukončit šetření ve lhůtě dané zákonem, a to na žádost oprávněné osoby. c) Ano, pouze však u neživotního pojištění. 85 Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u životního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události. 86 Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u neživotního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události.

10 87 Má pojistitel právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy? b) Ano, ale za podmínek stanovených zákonem. c) Pouze ze souhlasem Ministerstva financí. 88 Co je časová cena pojištěné věci? a) Cena, za kterou byla věc nakoupena. b) Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. c) Pořizovací cena věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. 89 Jak se stanoví časová cena? a) Stanoví se na základě vyhlášky Ministerstva financí. b) Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či jejího zhodnocení. c) Stanoví na základě odhadu. 90 Co je nová cena pojištěné věci? a) Cena, kterou si stanoví klient. b) Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou stejného druhu a účelu. c) Cena, kterou stanoví Ministerstvo financí. 91 Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, se nazývá: a) Škodná cena. b) Časová cena. c) Odkupná cena. 92 Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou, se nazývá: a) Odhadní cena. b) Nová cena. c) Nákupní cena. 93 Co je odkupné v životním pojištění? a) Finanční částka určená klientem. b) Výše rezervy vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění. c) Celková částka k výplatě při pojistném plnění. 94 Co je redukce pojistné částky v životním pojištění? a) Ochrana klienta proti inflaci. b) Snížení pojistné částky pojistitelem dle podmínek zákona. c) Úprava pojistné částky klientem. 95 Rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění se nazývá: a) Odškodné. b) Odkupné. c) Zádržné. 96 Jaké identifikační údaje o pojistníkovi a pojištěném - fyzické osobě je oprávněn pojišťovací zprostředkovatel uvést do pojistné smlouvy? a) Žádné. b) Jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma. c) Pouze jméno a příjmení.

11 97 Co je pojistka? a) Smluvní ochrana pojistitele vůči pojistníkovi. b) Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydaná pojistitelem pojištěnému. c) Příslib pojištěného k placení pojistného. 98 Kdo vystaví pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy? a) Pojišťovací makléř. b) Pojistitel. c) Pojišťovací agent. 99 Je pojistitel povinen při ztrátě pojistky vystavit pojistníkovi její druhopis? a) Ano, ale pouze ze souhlasem Ministerstva financí. b) Ano, ale pouze na žádost pojistníka. c) Ne, nikdy. 100 Kdo vydává pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy? a) Česká asociace pojišťoven. b) Pojistitel. c) Ministerstvo financí. 101 Jsou součástí pojistné smlouvy pojistné podmínky? b) Ano, vždy. c) Ano, ale pouze na žádost pojistníka. 102 S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen, a to: a) Po uzavření pojistné smlouvy. b) Před uzavřením pojistné smlouvy. c) Během trvání pojištění. 103 Jaké identifikační údaje o pojistníkovi a pojištěném - právnické osobě je oprávněn pojišťovací zprostředkovatel uvést do pojistné smlouvy? a) Obchodní firmu nebo název právnické osoby a její zisk za poslední 3 roky. b) Obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo. c) Žádné. 104 Musí být pojistná smlouva uzavřena vždy písemně? a) Ano, vždy. b) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (krátkodobé pojištění). c) Ne, pouze na žádost klient. 105 Musí být písemná pojistná smlouva vždy podepsaná? c) Pouze v případě, že pojistník není totožný s pojištěným. 106 Pojištění vzniká: a) Vyjádřením zájmu ze strany klienta. b) Prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.

12 107 Vzniká pojištění prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy? b) Ano, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Ano, vždy. 108 Může se pojištění vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy? c) Ano, pokud je pojistník v pracovní neschopnosti. 109 Může pojištění vzniknout již dnem, ve kterém je uzavřena pojistná smlouva? c) Ano, protože každé pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. 110 Za jakých podmínek lze změnit pojistnou smlouvu? a) Kdykoliv i bez souhlasu obou smluvních stran. b) Dohodou smluvních stran, která musí být učiněna písemnou formou, není-li stanoveno jinak. c) Dohodou smluvních stran, a to ve lhůtě 3 měsíců. 111 Může pojistník jednostranně změnit pojistnou smlouvu? a) Ano se souhlasem Ministerstva financí. b) Ne, ledaže tak stanoví zákon. c) Kdykoliv i se zpětnou platností. 112 Pojištění se přerušuje: a) Pokud je to nevýhodné pro pojistitele. b) Nebylo-li pojistné zaplaceno do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. c) Pokud je to nevýhodné pro klienta. 113 Má přerušení pojištění vliv na délku pojistné doby? a) Ano, doba přerušení se nezapočítává do pojistné doby. b) Ne, doba přerušení se započítává do pojistné doby. c) Ano, doba přerušení prodlužuje délku pojistné doby. 114 Která pojištění nelze přerušit? a) Žádná. b) Povinné, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání, a životní, nebyloli dohodnuto jinak. c) Všechna. 115 Lze přerušit povinné pojištění? a) Ano, vždy na žádost pojistníka. b) Ne, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání. c) Ano, se souhlasem Ministerstva financí. 116 Lze přerušit životní pojištění? a) Ano, kdykoliv na konci pojistného období. b) Ne, pokud nebylo dohodnuto jinak. c) Pouze pokud vznikl přeplatek na pojistném.

13 117 Může pojištění zaniknout dohodou? c) Ano, ale jen se souhlasem Ministerstva financí. 118 Může pojištění zaniknout výpovědí? b) Ano, např. výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. c) Ano, pouze se souhlasem České kanceláře pojistitelů. 119 Lze každou pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření? c) Pouze v případě úmrtí pojistníka. 120 Může pojištění zaniknout též pro neplacení pojistného? c) Pouze na základě rozhodnutí finančního úřadu. 121 Pojištění zaniká též: a) Dnem, kdy se ze 40 % opotřebovala pojištěná věc. b) Dnem, kdy zanikla pojištěná věc. c) Dnem, kdy byla soudem zabavena pojištěná věc. 122 Pojištění zaniká též: a) Smrtí oprávněné osoby. b) Smrtí pojištěné fyzické osoby. c) Smrtí obmyšlené osoby. 123 Co je to škodové pojištění? a) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získat dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události. b) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. c) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získání obnosu. 124 Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události? a) Obnosové. b) Škodové. c) Životní. 125 Lze úrazové pojištění sjednat jako škodové i obnosové pojištění? c) Pouze v některých případech. 126 Pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat: a) Jen jako obnosové. b) Jen jako škodové. c) Jako škodové i obnosové.

14 127 Čím je určena horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění? a) Horní hranice pojistného plnění není nikdy určena. b) Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. c) Horní hranice pojistného plnění je určena výší pojistného. 128 Co je podpojištění? a) Je-li pojistná částka v době pojistné události vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. c) Je-li pojistná částka v době pojistné události stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. 129 Snižuje pojistitel pojistné plnění v případě podpojištění? b) Ano, pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Pouze na základě písemné žádosti pojištěného, na kterou musí reagovat do 1 měsíce od obdržení. 130 Co je přepojištění? a) Je-li pojistná částka stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku. c) Je-li majetek pojištěn u více pojišťoven. 131 Patří náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události mezi tzv. zachraňovací náklady? c) Jen tehdy, vynaloží-li je někdo jiný než účastník pojištění. 132 Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady? a) Pouze pojistníkovi. b) Pojistníkovi či jiné osobě, která tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním předpisem. c) Pouze pojištěnému. 133 Zaniká změnou vlastníka pojištění, které se vztahuje k majetku? a) Ne, nikdy nezaniká. b) Ano, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. c) Ano, vždy zaniká. 134 Kdy vzniká množné pojištění? a) Nikdy. b) Množné pojištění vznikne, vztahuje-li se více pojištění na totéž pojistné riziko pro stejné období. c) V případě určení více obmyšlených osob. 135 Jaké jsou formy množného pojištění? a) Jen soupojištění. b) Souběžné pojištění, vícenásobné pojištění nebo soupojištění. c) Jen zajištění.

15 136 Co je to obnosové pojištění? a) Je to skupinové pojištění. b) Je to pojištění, jehož účelem je získání obnosu. c) Je to pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. 137 Jak lze sjednat tzv. kapitálové životní pojištění? a) Jen jako škodové. b) Jen jako obnosové. c) Jako škodové i obnosové. 138 Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je získat v případě pojistné události obnos nezávislý na vzniku nebo rozsahu škody? a) Škodové. b) Obnosové. c) Odpovědnostní. 139 Jaké nároky má pojištěný v případě úrazu, má-li sjednáno úrazové pojištění jako obnosové? a) Pouze na odškodnění ze svého úrazového pojištění. b) Na pojistné plnění ze svého úrazového pojištění a nezávisle na tom může žádat náhradu škody po škůdci. c) Pouze na náhradu škody od škůdce. 140 Je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu nebo příčině smrti pojištěného? a) Ano, pouze v případě smrti pojištěného. Ano, jsou-li pro to důvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše b) pojistného a šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného. c) Ne, jedná se o osobní údaje a citlivá data. 141 Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného se provádí na základě: a) Čestného prohlášení klienta. Zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřeným b) zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. c) Čestného prohlášení rodinného příslušníka. 142 Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli? c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. 143 Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy některé informace písemně? b) Ano, a to ty, které stanoví zákon o pojistné smlouvě. c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. 144 Informace o pojistiteli musí být zájemci o pojištění oznámeny: a) Pouze před uzavřením smlouvy kapitálového životního pojištění. b) Před uzavřením každé pojistné smlouvy. c) Nejpozději do 6 týdnů po uzavření každé pojistné smlouvy.

16 145 Během trvání pojistné smlouvy musí být pojistník podle zákona o pojistné smlouvě informován o skutečnostech uvedených: a) Ve výroční zprávě pojistitele. b) V 67 zákona o pojistné smlouvě. c) V informačním bulletinu pojistitele. 146 Má podle zákona o pojistné smlouvě pojistník právo na informace během trvání pojistné smlouvy? a) Ano má, ale pouze pokud si o ně zažádá každý výroční den. b) Ano má, a to na informace uvedené v 67 zákona o pojistné smlouvě. c) Nemá. 147 Jestliže pojistitel změnil adresu svého sídla: a) Nemusí o této změně pojistníka informovat. b) Musí o této změně pojistníka informovat. c) Musí o této změně informovat jen tehdy, je-li jeho nové sídlo mimo území ČR. 148 Povinná pojištění profesní odpovědnosti za způsobenou škodu lze sjednat: a) Jako pojištění škodová nebo jako pojištění obnosová. b) Pouze jako pojištění škodová. c) Pouze jako pojištění obnosová. 149 Pro koho je povinné pojištění profesní odpovědnosti určeno? a) Pro všechny profese. b) Pro určité profese, u kterých zákon vyžaduje toto pojištění. c) Pouze pro manuální pracovníky. 150 Které z uvedených profesí mají povinnost se pojistit pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností? a) Kuchaři, cukráři, číšníci, servírky, výčepní. b) Advokáti, notáři, auditoři, autorizovaní architekt,samostatní likvidátoři pojistných událostí. c) Sociální pracovníci, kopáči, betonáři, zedníci, tesaři. 151 Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vozidlem rozumí: a) Všechna silniční a drážní vozidla. b) Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. c) Jen silniční vozidla. 152 Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za poškozeného považuje: a) Kdokoliv. b) Ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody. c) Jenom ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda na majetku. 153 Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se pojištěným rozumí: a) Ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti. b) Ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. c) Osoba, kterou určí pojistník. 154 Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se tuzemského vozidla, pojistitel: a) Je povinen vždy vydat pojistníkovi zelenou kartu. b) Je povinen vydat pojistníkovi doklad o pojištění odpovědnosti a na žádost pojistníka zelenou kartu. c) Nevydává pojistníkovi žádný doklad.

17 155 Náleží za škodu usmrcením pozůstalým jednorázové odškodnění? a) Ano, a to každému pozůstalému. b) Ano, ale jen těm, které zákon stanoví. c) Ne. 156 Při sjednávání výše pojistného za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistitel povinen zohlednit: a) Jen delší dobu řidičské praxe pojistníka a to slevou. b) Předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti. c) Jen vyšší věk pojistníka, a to přirážkou k pojistnému. 157 Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel mimo jiné nehradí: a) Škodu způsobenou provozem vozidla na nemovitosti mimo pozemní komunikaci. b) Škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena. c) Škody nepřesahující částku Kč. 158 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká též: a) Dnem uzavření pojistné smlouvy s jiným pojistitelem. b) Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. c) Dnem oznámení pojistné události. 159 Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe, mimo zákonem stanovených výjimek: a) Doklad o vlastnictví vozidla. b) Doklad o pojištění nebo zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění. c) Doklad o zaplacení pojistného. 160 Je odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví? a) Ano, může ji provádět jen fyzická osoba. b) Ano, může ji provádět fyzická i právnická osoba. c) Ano, může ji provádět jen právnická osoba. 161 Je zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví též odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv? b) Ano, bez ohledu na to, o jaký druh pojištění se jedná. c) Ano, ale jen jde-li o návrhy na uzavření pojistných smluv v pojištění osob. 162 Jak se nazývá odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny? a) Finanční poradenství. b) Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. c) Pojistné poradenství. 163 Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí: a) Zaměstnanec pojišťovny zabývající se uzavíráním pojistných smluv. b) Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. c) Pouze fyzická osoba, která bezúplatně provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. 164 Jak se nazývá pojišťovací zprostředkovatel, který při své zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví zastupuje zájemce o pojištění, nikoli pojišťovnu? a) Vázaný pojišťovací zprostředkovatel. b) Pojišťovací makléř. c) Pojišťovací agent.

18 165 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? a) Ano a smí nabízet i vzájemně konkurenční produkty těchto pojišťoven. b) Ano, ale nesmí nabízet vzájemně konkurenční pojistné produkty od svých smluvních pojišťoven. c) Ne. 166 Je pojišťovací agent oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? c) Ano, ale tuto zprostředkovatelskou činnost smí vykonávat nejvýše pro tři pojišťovny zároveň. 167 Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťovacích makléřů? c) Ano, ale jen má-li k tomu povolení finančního úřadu. 168 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat jiné pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano. c) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovnami. 169 Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat další podřízené pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovacími agenty, resp. pojišťovacími makléři. c) Ano. 170 Kteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. b) Pojišťovací makléř a pojišťovací agent (s výjimkou pojišťovacího agenta, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností). c) Všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. 171 Je pojišťovací agent a výhradní pojišťovací agent povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? b) Pojišťovací agent ano, ovšem vyjma toho, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností. Výhradní pojišťovací agent ne. c) Ano, sjednávají-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. 172 Je pojišťovací makléř povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? c) Ne, pokud se některá pojišťovna zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

19 173 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Ano. b) Ne, neboť za škodu jím způsobenou odpovídá pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí. c) Ano, sjednává-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. 174 Kterým pojišťovacím zprostředkovatelům může pojišťovna dát plnou moc k inkasu pojistného? a) Vázaným pojišťovacím zprostředkovatelům a podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Pojišťovacím agentům, výhradním pojišťovacím agentům a pojišťovacím makléřům. c) Každému pojišťovacímu zprostředkovateli, který projeví zájem. 175 Je pojišťovací agent oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. c) Ano, ale jen do limitu 100 eur na jednu pojistnou smlouvu. 176 Je pojišťovací makléř oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou. c) Ano, ale jen do limitu 300 eur na jednu pojistnou smlouvu. 177 Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovnou. 178 Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. 179 Kdo podle zákona vede registr, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé? a) Evropský statistický úřad. b) Česká národní banka. c) Nikdo. 180 Vede Česká národní banka registr, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé? c) Ano, a to společně s Policií ČR. 181 Jakým způsobem jsou evidováni pojišťovací zprostředkovatelé, působící na území České republiky? a) V registru, který společně vede Ministerstvo financí a Policie ČR. b) V registru, který vede Česká národní banka. c) V registru, který vede Ministerstvo vnitra.

20 182 Může na území České republiky vykonávat zprostředkovatelskou činnost neregistrovaný pojišťovací zprostředkovatel? a) Ano. b) Ne, zápis do registru je podmínkou výkonu zprostředkovatelské činnosti. c) Ano, ale za podmínky, že bude vykonávat zprostředkovatelskou činnost jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel. 183 O zápisu pojišťovacího zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní bankou rozhoduje: a) Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. b) Česká národní banka. c) Česká národní banka v součinnosti s profesními svazy pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. 184 Kdo může nahlížet do registru vedeného Českou národní bankou, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé? a) Jen orgány státní správy. b) Každý, neboť tento registr je veřejně přístupný. c) Jen pojišťovny. 185 Mohou do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, nahlížet i klienti (pojistníci, pojištění apod.)? a) Ano, ale pouze pokud klient prokáže vztah k pojišťovacímu zprostředkovateli. b) Ano, neboť registr, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, je veřejně přístupný. c) Ne. 186 Jaké jsou kvalifikační stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů? a) Základní a vyšší. b) Základní, střední a vyšší. c) Základní, střední, vyšší a nejvyšší. 187 Je pojišťovací zprostředkovatel povinen si doplňovat odborné znalosti? a) Ano, ale jen na vysoké škole. b) Ano, a to absolvováním doškolovacích kursů každých 5 let. c) Ne. 188 U kterých pojišťovacích zprostředkovatelů je nutnou podmínkou registrace získání odborné praxe? a) U všech. b) U pojišťovacích agentů a u pojišťovacích makléřů. c) U žádného. 189 Je odborná praxe nutnou podmínkou registrace pro vázaného pojišťovacího zprostředkovatele? a) Ano, a to nejméně 1 týden. c) Ano, a to nejméně 10 let. 190 Jakého kvalifikačního stupně odborné způsobilosti musí dosáhnout vázaný pojišťovací zprostředkovatel? a) Středního. b) Základního. c) Vyššího.

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou?

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou? Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro střední kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 320; 340 366; 377 384; 420-429 301. Lze udělit pojišťovně

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy P-690/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení... 1 Článek 2 Vznik a trvání pojištění... 1 Článek 3 Změna pojištění... 1 Článek 4 Zánik pojištění...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více