Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin"

Transkript

1 Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1. Požadavky odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky zahrnují: a) pouze znalosti vlastností přípravků na ochranu rostlin a biologie hospodářsky závažných škodlivých organismů b) znalosti zásad správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky stanovené pro výkon odborné rostlinolékařské činnosti podle 81, odst. 1, písm. g zákona č.. 326/2004 Sb., tj. řízení popřípadě provádění ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů, půdy proti škodlivým organismům c) pouze znalosti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, první předlékařské pomoci a ohlašovacích povinností 2. Povinnost mít nebo být fyzickou odborně způsobilou osobou pro zacházení s přípravky se vztahuje: a) na výrobce, dovozce, distributory a další prodejce včetně drobného balení přípravků v malospotřebitelském balení b) pouze na osoby živnostensky podnikající v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, půdy, objektů proti škodlivým organismům c) na osoby, které v rámci podnikání přípravky skladují, prodávají spotřebitelům, používají nebo přímo aplikují nebo poskytují poradenství, čímž se ovlivňuje používání přípravků 3. Povinnost odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické se podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: a) vztahuje pouze pro výrobu, dovoz a prodej vysoce toxických přípravků a pro jejich použití v rámci provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace b) nevztahují pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin c) vztahují také pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, které jsou klasifikované jako vysoce toxické 4. Pod pojmem bioagens rozumíme: a) biologický přípravek na bázi živých organismů charakteru parazitů, predátorů a parazitoidů b) průmyslově vyráběný mikrobiální přípravek s obsahem mikroorganismů nebo virů c) jde o pojem totožný s pojmem biologický přípravek na ochranu rostlin 5. Pomocné prostředky na ochranu rostlin jsou: a) smáčedla, přípravky omezující výpar, štěpařské vosky, látky určené ke sledování biologické aktivity škodlivých organismů atd. b) technická zařízení pro monitoring škodlivých organismů c) zařízení pro testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 6. Fungicidy jsou: a) přípravky proti virovým chorobám b) chemické přípravky proti mravencům c) přípravky k potlačování a ničení původců houbových chorob 1 / 20

2 7. Systémový účinek přípravku po jeho aplikaci na rostlinu znamená, že: a) přípravek proniká do vodivých pletiv a je rozváděn do dalších částí rostliny b) působí bezprostředně po přímém styku se škodlivým organismem c) přípravek ulpívá na povrchu rostliny a působí dlouhodobě 8. Insekticidy ze skupiny pyrethroidů (Decis, Karate) působí na škodlivý organismus: a) hloubkovým účinkem b) systémovým účinkem c) kontaktním a požerovým účinkem 9. Pod pojmem preemergentní použití herbicidu rozumíme použití přípravku: a) po vzejití a v určené růstové fázi plodiny b) po zasetí před vzejitím plodiny c) před zasetím plodiny 10. Povinnosti klasifikace, balení, označování a vypracování bezpečnostního listu podle čl. 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů (tzv. nařízení REACH): a) se vztahují na všechny chemické přípravky na ochranu rostlin a chemické pomocné prostředky na ochranu rostlin b) se vztahují jen na přípravky na ochranu rostlin, popřípadě pomocné prostředky, které vzhledem ke svému chemickému složení mají jednu nebo více vlastností nebezpečných pro zdraví lidí a životní prostředí stanovených citovaným zákonem c) se na přípravky na ochranu rostlin nevztahují 11. Pod pojmem formulace přípravku na ochranu rostlin se rozumí: a) forma, tvar a konstrukce obalu obchodního přípravku b) způsob adjustace a vnějšího označení přípravku c) směs účinné látky a přídavných složek zpracovaná do finální úpravy obchodního přípravku 12. K aplikaci přípravků lze využít pouze postřikovací zařízení, které : a) je v předepsaném intervalu kontrolováno schválenou provozovnou kontrolního testování b) je pravidelně čištěno a udržováno jeho provozovatelem c) které je právě k dispozici 13. Varovná označení nebezpečných vlastností na etiketě přípravku obsahují: a) informace o toxikologických vlastnostech, opatření pro případ náhodného úniku přípravku a pro hasební zásah b) popis nebezpečných vlastností přípravku, ochranné lhůty a podrobnější podmínky aplikace c) výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností přípravku a standardní věty vyjadřující charakter zvláštních rizik (R-věty) a bezpečnostní pokyny (S-věty) 14. Bezpečnostní list je: a) název dokumentace, kterou předkládá žadatel o registraci chemické látky nebo chemického přípravku příslušnému úřadu b) samostatný dokument obsahující podrobné informace o vlastnostech a bezpečném zacházení s nebezpečným přípravkem c) povinnou součástí návodu na použití (etikety) přípravku na ochranu rostlin 2 / 20

3 15. Povinnost vedení evidence přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. se vztahuje na osoby, které: a) používají přípravky v rámci podnikání b) používají pouze přípravky klasifikované jako vysoce toxické, toxické a žíravé c) přípravky skladují, prodávají a používají jak při podnikání, tak i v domácnostech a při zájmové činnosti 16. Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání smějí nakládat s přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické: a) jestliže v dostatečném předstihu oznámili jejich použití místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a Státní veterinární správy b) jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle zákona č. 258/2000 Sb. a mají písemné povolení SRS k použití daného přípravku c) jestliže mají platné osvědčení o autorizaci podle zákona č. 157/1998 Sb. pro nakládání s touto kategorií nebezpečných přípravků 17. Pro prodej přípravků klasifikovaných jako toxické a žíravé jsou stanovena tato omezení: a) zákaz prodeje v prodejních automatech a do přinesených nádob, osobám mladším 18 let, či osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům b) prodej je povolen pouze osobám starším 18 let po předchozím předložení platného průkazu totožnosti c) prodej je povolen pouze osobám starším 18 let 18. Pod pojmem rezistence škodlivého organismu k přípravkům na ochranu rostlin se rozumí: a) opakované a dlouhodobé napadení rostlin škodlivým organismem stejného druhu b) jde o pojem totožný s pojmem perzistence, spočívající v dlouhodobé přítomnosti a působení přípravků po aplikaci na rostlině či v půdě c) schopnost určité populace škodlivého organismu přežívat takové dávky přípravku, které ničily většinu jedinců citlivé populace stejného druhu 19. Mezi opatření k omezení vzniku rezistence patří: a) střídání přípravků s různou účinnou látkou, využívání kombinovaných přípravků a systémů usměrněné nebo cílené ochrany omezující použití přípravků jen na nezbytně nutné zásahy v nejvhodnějších termínech b) časnější preventivní ochrana a postupné zvyšování počtu ochranných zásahů proti danému škodlivému organismu c) využití maximální přípustné dávky přípravku a opakované jejich použití v krátkých intervalech 20. Evidenci použití přípravků na OR je povinnost uchovávat po dobu nejméně: a) 2 roky b) 5 let c) 8 let 3 / 20

4 21. Mezi povinné náležitosti evidence přípravků na OR v současné době patří: a) identifikace místa aplikace přípravku a záznamové údaje, tj. ošetřovaný objekt, rozsah ošetření, datum, přípravek, způsob aplikace, celkové množství aplikovaného přípravku a účel aplikace, rychlost a směr větru b) identifikace vlastníka nebo uživatele pozemku, identifikace místa aplikace přípravku a záznamové údaje, tj. ošetřovaný objekt, rozsah ošetření, datum, způsob aplikace, celkové množství aplikovaného přípravku a účel aplikace, výrobní číslo přípravku (šarže) c) identifikace vlastníka nebo uživatele pozemku, identifikace místa aplikace přípravku a záznamové údaje, tj. ošetřovaný objekt, rozsah ošetření, datum, přípravek, způsob aplikace, celkové množství aplikovaného přípravku a účel aplikace 22. Před aplikací přípravků pro včely zvláště nebezpečných a nebezpečných je příslušný podnikatel povinen opatřit si informace o: a) umístění stanovišť včelstev v daném katastrálním území obce,ve kterém se nachází pozemek určený k ošetření b) umístění stanovišť včelstev v zastavěném území obce a kočovných stanovišť mimo intravilán obce c) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice ošetřovaného pozemku a o směrech hromadného letu včel 23. Chovatel včel je povinen oznámit trvalá stanoviště včelstev: a) písemně místně příslušnému obecnímu úřadu v termínu do konce února b) místně příslušnému orgánu Státní veterinární správy každoročně nejpozději do konce března c) odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností každoročně do konce března 24. Za kvetoucí porost z hlediska opatření k ochraně včel pří použití přípravků se považuje: a) porost, na jehož 1 m2 se nachází více jak 1 kvetoucí rostlina b) porost, na jehož 1 m2 se nacházejí více jak dvě kvetoucí rostliny včetně kvetoucích plevelů c) porost s výskytem více jak 5 kvetoucích rostlin na ploše 10 m2 25. Medovice je: a) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době před květem b) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době zrání plodů nebo semen c) sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostliny některé druhy hmyzu a cizopasných hub 26. Přípravky na ochranu rostlin jsou podle rozhodnutí o registraci označeny jako přípravky: a) pro včely jedovaté, pro včely škodlivé, pro včely relativně neškodné b) pro včely vysoce toxické, pro včely toxické, pro včely neškodné c) pro včely zvláště nebezpečné, pro včely nebezpečné 27. Nejčastější příčinou hromadných otrav včel při aplikaci přípravků pro včely zvláště nebezpečných je: a) nesprávné posouzení stavu porostu a špatný odhad doby rozkvětu při aplikaci b) zasažení sousedních kvetoucích stromů, keřů a porostů navštěvovaných včelami c) přímé zasažení stanovišť včelstev úletem přípravku z ošetřovaného porostu 4 / 20

5 28. Přípravky pro včely nebezpečné (pro včely škodlivé) lze aplikovat na kvetoucích porostech navštěvovaných včelami, jestliže: a) se ošetření provádí v době, kdy včely nelétají, a to navečer po skončení denního letu včel a nejpozději do 23. hodiny téhož dne b) se ošetřovatel porostu dohodne s chovateli včel o dočasném uzavření včelstev v okruhu 5 km od ošetřovaného porostu c) se ošetření provádí brzy ráno před začátkem letu včel 29. Použití přípravků s přijatelným rizikem pro včely (pro včely relativně neškodné) společně s jinými chemickými látkami nebo přípravky, které nejsou klasifikovány podle účinků na včely, pokud jejich společné použití (tank-mix) není uvedeno v návodu použití (etiketě) přípravku: a) se považuje za použití bezpečné pro včely při dodržení předepsaného dávkování jednotlivých přípravků, či látek použitých ve formě tank-mixu b) je přípustné v době, kdy včely létají c) se považuje za použití pro včely nebezpečné 30. Letecká aplikace přípravků zvláště nebezpečných pro včely: a) je povolena pouze v době, kdy včely nelétají b) je zakázána c) je přípustná pouze je-li zabezpečeno, že touto aplikací nebudou zasažena stanoviště včelstev, dráhy hromadného letu včel a kvetoucí porosty, stromy a keře navštěvované včelami 31. Jestliže chovatel včel zjistí, že došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně: a) příslušnému orgánu Státní veterinární správy b) místně příslušnému obecnímu úřadu c) výzkumnému ústavu včelařskému v Dole u Libčic 32. Použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro suchozemské obratlovce je ošetřovatel porostu povinen oznámit: a) místně příslušnému obecnímu úřadu b) uživateli honitby, příslušnému územnímu pracovišti Krajské veterinární správy a Státní rostlinolékařské správy c) odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností 33. Odborně způsobilá osoba povinnost proškolovat obsluhy postřikovačů: a) nemá b) má, ale jen v případě použití typů strojů vyrobených do října 2002, a to každoročně c) má, a to každoročně 34. V ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje určeného pro zásobování pitnou vodou se zakazuje: a) používání, skladování a jakákoliv jiná manipulace se všemi přípravky b) používání přípravků označených standardními větami pro specifickou rizikovost R 50, R 51, R 52 a R 53 c) skladování a vnitropodniková přeprava přípravků 5 / 20

6 35. Z důvodu ochrany vod je povinen každý, kdo používá přípravky v blízkosti povrchových vod: a) zajistit odpovídající opatření, která zamezí vniknutí přípravků do povrchových a podzemních vod nebo veřejné kanalizace b) vyloučit leteckou aplikaci přípravků v blízkosti povrchových vod c) zamezit čerpání vody do aplikačního zařízení přímo z otevřených vodních zdrojů 36. Perzistence je schopnost chemického přípravku: a) rychle pronikat do vodivých cest ošetřené rostliny b) dlouhou dobu přetrvávat v původní aktivní formě až do vlastního rozpadu c) snadno se rozpouštět ve vodě 37. Při úletu postřikové kapaliny mimo ošetřovanou plochu a zasažení sousedních necílových porostů, povrchových vod, včelstev apod.: a) hrozí trestní stíhání odpovědné osoby b) je odpovědná osoba povinna uhradit způsobenou škodu c) dochází k porušení ustanovení 49 zákona č. 326/2004 Sb. a odpovědné osobě hrozí kromě náhrady škody navíc sankce za nesprávné použití přípravků podle příslušného ustanovení tohoto zákona 38. Hlavní faktory nejvíce ovlivňující riziko úletu v době aplikace přípravku jsou: a) stabilita, vlhkost a teplota vzduchu b) rychlost a směr větru a velikost postřikových kapének c) fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny 39. Pod pojmem maximální limit reziduí pesticidů se rozumí: a) maximální přípustná dávka přípravku stanovená pro aplikaci na danou plodinu nebo skladovaný rostlinný produkt b) nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů v potravinách a potravinových surovinách c) nejvyšší množství přípravku povoleného pro skladováni v daném objektu skladu chemických přípravků 40. K ohrožení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin a potravinových surovin při používání přípravků dochází zejména v případech, kdy uživatel přípravku: a) použije neregistrovaný přípravek, překročí stanovenou dávku přípravku nebo nedodrží stanovenou ochrannou lhůtu b) nedodrží vhodný termín ošetření porostu nebo skladovaných zásob rostlinných produktů c) nesprávně uskladní přípravky v dosahu potravin nebo potravinových surovin 41. Nepoužitelné zbytky přípravků, popřípadě postřikové kapaliny a použité prázdné obaly od přípravků: a) jsou zemědělským odpadem a nakládání s ním podléhá příslušným předpisům pro tento druh odpadu b) jsou komunálním odpadem a lze pro jeho odstranění využít sběrného dvora zřízeného příslušným obecním úřadem c) jsou nebezpečným odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na který se vztahují příslušná opatření podle tohoto zákona a prováděcích předpisů 6 / 20

7 42. Osoba, která při podnikání používá přípravky je povinna jako původce nebezpečného odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb: a) zajistit bezpečné skladování pesticidních odpadů utříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vést jejich průběžnou evidenci a případně plnit ohlašovací povinnost b) předat nebezpečný pesticidní odpad do sběrného dvora příslušného obecního úřadu c) zajistit bezpečné spálení odpadu na vyhrazeném místě 43. Pod pojmem doba použitelnosti přípravku se rozumí: a) jde o pojem totožný s pojmem záruční lhůta definovaný obchodním zákoníkem b) doba vyjádřená počtem roků od data výroby nebo přímo datem, kdy končí použitelnost přípravku povinně vyznačeném na etiketě c) doba, po kterou je přípravek úředně registrován a která je vyznačena v Seznamu registrovaných přípravků 44. Přípravek s prošlou dobou použitelnosti lze použít v rámci podnikání: a) jestliže se spotřebuje nejpozději do jednoho roku po skončení vyznačené doby použitelnosti a přípravek je nadále zařazen v Seznamu registrovaných přípravků b) jestliže se prokáže na základě rozboru odpovídajícího vzorku v akreditované laboratoři, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci c) v případě, že obal přípravku je neporušen a obsah po vizuálním posouzení nevykazuje známky narušení fyzikálních vlastností 45. Integrovaná ochrana rostlin je: a) pěstování rostlin bez chemických zásahů b) soubor opatření pěstitelských, biologických a chemických c) soubor jen chemických opatření 46. Cílem správné odborné praxe v ochraně rostlin je: a) vědecky zdůvodnit důležitost chemizace b) zachovat zdraví rostlin a rostlinných produktů c) vytvářet soulad mezi hnojením a ochranou plodin 47. Mořením osiva v ochraně rostlin rozumíme: a) nanesení určitého přípravku na osivo b) ošetření osiva vysokými teplotami c) zvýšení klíčivosti semen navlhčením 48. Omezení nežádoucího úletu aplikované kapaliny docílíme: a) aplikací za vhodných povětrnostních podmínek a používáním nízkoúletových trysek při dodržení doporučeného pracovního režimu postřikovacího zařízení b) dodržováním zásad integrované ochrany rostlin c) aplikací při nastavení nižšího pracovního tlaku a vyšší pracovní rychlosti postřikovacího zařízení 49. O správné funkci postřikovacího zařízení se přesvědčíme: a) vizuální kontrolou postřikovacího kužele b) přezkoušením jednotlivých trysek c) na testovací stanici 7 / 20

8 50. Přednosti ošetření v podvečer spočívají v tom, že: a) zpravidla je menší nebezpečí úletu pro menší rychlost větru b) nejsou na cestě chodci a je menší provoz vozidel c) pojezdová rychlost může být zvýšena 51. Ošetřování při teplotách nad 25 C nemá být prováděno: a) protože je půdní vlhkost příliš malá b) protože je nebezpečí úletu účinné látky vyšší c) protože může dojít k technickým poruchám na postřikovačích 52. Při nákupu přípravku na OR v dokladu o jeho prodeji (nevztahuje se na prodejce v maloobchodní síti prodejen): a) musí být uvedeno číslo šarže a doba skončení doby použitelnosti prodaného přípravku na OR b) má být uvedena jen šarže prodaného přípravku na OR c) má být uvedena jen doba skončení doby použitelnosti prodaného přípravku na OR 53. Poruchu trysek odstraňujeme: a) po ukončení postřiku honu nebo plodiny, ucpané trysky čistíme drátkem nebo jehlou b) pokud možno ihned po zjištění poruchy, ucpané trysky čistíme jemným kartáčkem c) večer v dílně, ucpané trysky čistíme profouknutím 54. Čištění postřikovacího zařízení provádíme: a) dle uvážení obsluhy b) jednou měsíčně nejlépe v blízkosti kanalizace c) vždy po ukončení aplikace na ošetřeném pozemku nebo v místě k tomuto uzpůsobeném 55. Podle zákoníku práce je při zacházení s přípravky na ochranu rostlin: a) zaměstnavatel povinen vyžadovat od zaměstnanců pracujících s přípravky, aby si sami zajistili vhodné osobní ochranné pracovní prostředky b) zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro práci s přípravky, udržovat je v použitelném stavu a kontrolovat jejich správné používání c) za ochranu zdraví při práci s přípravky, volbu a způsob použití ochranných pracovních prostředků odpovědná pouze osoba, která s přípravky pracuje 56. Při práci s koncentrátem při přípravě postřikové jíchy nebo manipulaci s jeho větším množstvím: a) postačují k zajištění ochrany opatření a prostředky stejného druhu jako při práci s přípravkem naředěným ve formě postřikové jíchy b) platí pouze zákaz pití, jídla a kouření c) je nutné dodržovat vyšší stupeň osobní ochrany, než při práci s přípravkem již naředěným ve formě postřikové jíchy 57. Návod na použití (etiketa) jako součást obalu přípravku: a) je určen pro informaci uživatele přípravku o nebezpečných vlastnostech a způsobu použití daného přípravku, ale není závazný b) je pro všechny uživatele závazný a přípravek nesmí být použit jinak, než je v něm stanoveno c) je závazný pouze pro osoby, které přípravek skladují a prodávají 8 / 20

9 58. Písemná pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí při práci s přípravky vysoce toxickými, toxickými a žíravými je osoba oprávněná k podnikání povinna vydat a: a) předat osobě odpovědné za skladování těchto nebezpečných přípravků b) seznámit s nimi příslušné zaměstnance a to nejméně jednou za rok c) projednat jejich text s místně příslušným pracovištěm KHS a vyvěsit je na pracovišti, aby byla volně dostupná všem zaměstnancům, kteří budou s těmito druhy nebezpečných přípravků nakládat 59. Na čem je založena strategie správné praxe v ochraně rostlin: a) na dodržování právních přepisů, úředních opatření a zásad integrované ochrany rostlin b) na dodržování právních předpisů a úředních opatření c) na využití integrované ochrany rostlin 60. Správný rozhodovací proces v praktické ochraně rostlin z pohledu ochrany spotřebitele je: a) intenzivní chemická ochrana bez hodnocení stupně výskytu škodlivého činitele b) dobrá praxe v ochraně rostlin s využitím monitoringu c) preventivní ochrana rostlin bez hodnocení rizika následného napadení rostlin škodlivými organismy Správné odpovědi na otázky ze správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky: 1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6c, 7a, 8c, 9b, 10b, 11c, 12a, 13c, 14b, 15a, 16b, 17a, 18c, 19a, 20b, 21c, 22c, 23a, 24b, 25c, 26c, 27a, 28a, 29c, 30b, 31a, 32b, 33c, 34a, 35a, 36b, 37c, 38b, 39b, 40a, 41c, 42a, 43b, 44b, 45b, 46b, 47a, 48a, 49c, 50a, 51b, 52a, 53b, 54c, 55b, 56c, 57b, 58c, 59a, 60b Část b) Toxikologie a první pomoc 1. Nebezpečné vlastnosti a riziko při nakládání s přípravky jsou na obalech označeny: a) výstražnými symboly a tzv. R-větami b) tzv. S-větami c) uvedením středních smrtelných dávek (LD5o) nebo středních smrtelných koncentrací (LC50) 2. Jako extrémně hořlavé jsou klasifikovány: a) pouze hořlavé plyny b) hořlavé plyny a nízkovroucí kapaliny s bodem vzplanutí nižším než 0 C a bodem varu nižším nebo rovným 35 C c) látky a přípravky, které jsou samovznětlivé nebo ve styku s vodou reagují za vzniku extrémně hořlavých plynů 3. Je-li kapalný přípravek klasifikován jako extrémně hořlavý, znamená to, že jeho bod vzplanutí je a) nižší než 0 C b) vyšší než 0 C ale nižší než 21 C c) vyšší než 21 C ale nižší nebo roven 55 C 9 / 20

10 4. Střední letální (smrtelná) dávka LD5o vypovídá o toxicitě látky nebo přípravku: a) při jednorázové i opakované expozici b) při jednorázové expozici c) při opakované expozici 5. Střední letální (smrtelná) koncentrace LC50 vypovídá o toxicitě látky nebo přípravku: a) při jednorázové i chronické inhalaci b) při krátkodobé inhalaci c) při chronické inhalační expozici 6. Známe-li střední letální dávky nebo koncentrace dvou látek, pak můžeme posoudit: a) která z obou látek může vyvolat závažnější poleptání b) která z obou látek je nebezpečnější při dlouhodobě opakované expozici c) která z obou látek je nebezpečnější při jednorázové expozici 7. Ze dvou látek je při jednorázové expozici nebezpečnější (toxičtější) ta, která: a) má nižší střední letální dávku b) má vyšší střední letální dávku c) je karcinogenní nebo mutagenní, bez ohledu na jejich střední letální dávky 8. Je-li přípravek klasifikován jako vysoce toxický, znamená to, že: a) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i ve velmi malém množství může způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt b) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i v malém množství může způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt c) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může způsobit pouze akutní otravu 9. Je-li přípravek klasifikován jako toxický, znamená to, že: a) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i ve velmi malém množství může způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt b) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i v malém množství může způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt c) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může způsobit pouze chronické poškození zdraví 10. Je-li přípravek klasifikován jako zdraví škodlivý, znamená to, že: a) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může způsobit pouze akutní otravy b) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může způsobit pouze chronické poškození zdraví c) po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt 11. Je-li přípravek označen větou R 34 Způsobuje poleptání, znamená to, že je klasifikován jako: a) žíravý b) dráždivý c) zdraví škodlivý 10 / 20

11 12. Může-li přípravek při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět, ale nemá žíravé účinky, klasifikuje se jako: a) zdraví škodlivý b) dráždivý c) senzibilizující 13. Může-li přípravek při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže po další expozici přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, klasifikuje se jako: a) zdraví škodlivý b) dráždivý c) senzibilizující 14. Přípravky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny se klasifikují jako: a) mutagenní b) karcinogenní c) toxické pro reprodukci 15. Je-li přípravek označen větou R45 Může vyvolat rakovinu, znamená to, že je klasifikován jako: a) karcinogenní b) mutagenní c) vysoce toxický 16. Po požití přípravku označeného větou R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic: a) se nesmí vyvolávat zvracení b) se musí rychle vyvolat zvracení c) se musí ihned zahájit umělé dýchání 17. Při nadýchání par nebo aerosolu přípravku je nutno zajistit přemístění postiženého mimo prostor výskytu škodliviny a dále: a) zabezpečit postiženému klid, ochranu před chladem a poté zajistit lékařskou péči b) ihned postiženému podat vhodný protijed c) přimět postiženého k intenzivnímu dýchání, aby rychle vydýchal maximum vstřebané škodliviny 18. Klasifikaci přípravků je povinen provést: a) každý, kdo s přípravky nakládá b) právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které přípravky používají c) výrobce, zhotovitel nebo dovozce před uvedením přípravků na trh 19. Je-li přípravek označen větou R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků, znamená to, že je klasifikován jako: a) toxický b) karcinogenní c) mutagenní 11 / 20

12 20. Je-li přípravek označen větou R 61 Může poškodit plod v těle matky, znamená to, že je klasifikován jako: a) mutagenní b) toxický pro reprodukci c) zdraví škodlivý 21. Je-li přípravek označen větou R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti, znamená to, že je klasifikován jako: a) mutagenní b) zdraví škodlivý c) toxický pro reprodukci 22. Druhy osobních ochranných pomůcek a další ochranná opatření při práci s přípravky: a) musí být použity v souladu s pokyny na etiketě přípravku b) určuje vedoucí pracovník pouze podle vlastního uvážení a pokyny na etiketě přípravku pro něho nejsou závazné c) volí každý pracovník na svou odpovědnost a pokyny na etiketě přípravku pro něho nejsou závazné 23. Povinnosti stanovené pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v 44a a 44b zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, se na používání přípravků na ochranu rostlin: a) nevztahují b) vztahují pouze částečně c) vztahují v plném rozsahu 24. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou rizikovými pracemi: a) všechny práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin bez ohledu na jejich klasifikaci b) všechny práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin klasifikovanými jako nebezpečné c) jen práce zařazené do 3. a 4. kategorie a z prací kategorie 2 takové, o nichž tak rozhodla krajská hygienická stanice 25. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny pro pracoviště vydat a s krajskou hygienickou stanicí projednat písemná pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí při práci: a) se všemi chemickými látkami a přípravky b) se všemi chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako nebezpečné c) s látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené větou R 45 nebo R 49, mutagenní označené větou R 46 a toxické pro reprodukci označené větou R 60 nebo R Organofosforové insekticidní přípravky obsahují účinné látky, které: a) mohou proniknout do organismu požitím, vdechováním i přes nepoškozenou pokožku a působí především na nervovou soustavu b) do organismu snadno nepronikají a jsou nebezpečné převážně místními žíravými nebo dráždivými účinky c) do organismu snadno nepronikají a nejsou nebezpečné ani místními účinky na kůži a sliznice 12 / 20

13 27. Insekticidní karbamátové přípravky obsahují účinné látky, které: a) nemají známé nepříznivé účinky na člověka b) mají převážně vlastnosti žíravin c) mají celkové účinky podobné jako organofosforové insekticidy a často působí také dráždivě na kůži i sliznice 28. Při otravě organofosfáty a insekticidními karbamáty jsou typickým příznakem: a) zúžené zornice b) rozšířené zornice c) zdánlivě normální zornice, které však nereagují na světlo 29. Insekticidní přípravky na bázi pyrethtroidů: a) mají stejný charakter účinků jako organofosforové insekticidy a patři také k nejtoxičtějším z přípravků b) mohou dráždit pokožku a oči, senzibilizovat a působí i na centrální nervstvo, ale většinou patří celkově k relativně málo toxickým c) vzhledem k přírodnímu původu účinných látek nemají vůbec žádné nebezpečné vlastnosti 30. Po požití některých přípravků na bázi dipyridyliových solí ( dipyridyly") jako např. Reglone se kromě obecných zásad první pomoci: a) podávají tablety nebo roztok hydrogenuhličitanu sodného ( zažívací sody") b) podává roztok slabé kyseliny (např. citrónové) c) podává suspenze bentonitu (2 lžíce do sklenice vody), nebo alespoň suspenze aktivního ( medicinálního") uhlí 31. Základní postup první pomoci při otravě přípravkem spočívá v: a) uložení postiženého do stabilizované polohy a přivolání lékaře b) přerušení působení škodliviny, udržování základních životních funkcí postiženého a zajištění lékařské péče c) okamžitém odvozu postiženého k lékaři bez zdržování jinými úkony 32. Po potřísnění přípravkem je nutno ihned: a) aplikovat na potřísněné místo neutralizační roztok nebo podat protijed b) přiložit na potřísněné místo pouze sterilní obvaz a zajistit odvoz k lékaři c) odstranit znečištěný oděv, zasažené místo důkladně omývat vodou, pokud možno teplou s mýdlem 33. Po zasažení oka přípravkem je nutno: a) provést pomocí oční vaničky výplach oka oční vodou z příruční lékárničky a poté zajistit lékařské ošetření b) ihned oko vymývat minut proudem čisté vody a poté zajistit lékařské ošetření c) se zasaženým okem nic neprovádět a rychle zajistit lékařské ošetření 34. Podle současných doporučení se v rámci předlékařské první pomoci po požití přípravku u osob při vědomí: a) má vždy vyvolat zvracení, protože tím nelze postiženému nikdy ublížit b) nemá nikdy vyvolávat zvracení, protože je dostupná rychlá záchranná služba a o vhodnosti vyvolání zvracení může rozhodnout pouze lékař c) je nutno se v otázce vyvolání zvracení řídit vždy údaji na etiketě konkrétního přípravku, protože v některých případech je nutné a v některých zakázané 13 / 20

14 35. Po požití přípravku, který je klasifikován jako žíravý, je nutno ihned: a) vyvolat zvracení a pak podat suspenzi aktivního uhlí b) podat neutralizační roztok nebo alespoň velké množství vody c) postiženému nic nepodávat, ledaže by požadoval napít malé množství vody, a zajistit bezodkladné předání postiženého do lékařské péče 36. Pokud postižený nedýchá, nebo dýchá jen nedostatečně, je nutno nejprve: a) zahájit umělé dýchání z plic do plic b) podat postiženému kávu nebo jiný povzbuzující prostředek c) zařídit převoz postiženého k lékaři 37. Při zástavě srdce je nutno nejprve: a) zařídit převoz postiženého k lékaři b) podat postiženému kávu nebo prostředek povzbuzující krevní oběh c) zahájit nepřímou srdeční masáž 38. Při současném provádění umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže u postiženého se zástavou dýchání a krevního oběhu je třeba, aby poměr stlačování hrudníku a umělého dýchání byl: a) 1:1, tj. střídavě provést jedno stlačení hrudníku a jeden vdech b) 30:2, tj. po 30ti stlačeních hrudníku provést dva vdechy c) 1:5, tj. po jednom stlačení hrudníku provést 5 vdechů 39. Při bezvědomí postiženého: a) mu nesmíme nic podávat ústy ani vyvolávat zvracení a po kontrole životních funkcí ho ukládáme na záda b) mu nesmíme nic podávat ústy ani vyvolávat zvracení a po kontrole životních funkcí ho ukládáme na bok c) se ho snažíme udržovat v polosedě a přivést co nejrychleji k vědomí 40. Stabilizovaná poloha: a) umožňuje postiženému v bezvědomí udržovat volné dýchací cesty a chrání ho před udušením při zvracení b) slouží k provádění umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže c) slouží k prevenci šokového stavu Správné odpovědi na otázky z toxikologie a první pomoci: la, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c, 11a, 12b, 13c, 14b, 15a, 16a, 17a, 18c, 19c, 20b, 21c, 22a, 23c, 24c, 25c, 26a, 27c, 28a, 29b, 30c, 31b, 32c, 33b, 34c, 35c, 36a, 37c, 38b, 39b, 40a Příklady otázek pro ústní část zkoušky z odborné způsobilosti: 1. Vysvětlete postupy správné odborné praxe v ochraně rostlin. 2. Co je integrovaná ochrana rostlin? 14 / 20

15 3. Co je biologická ochrana rostlin? 4. Čím se zabývá monitoring škodlivých organismů? 5. Vysvětlete zásady správného používání přípravků. 6. Co je chemický přípravek na ochranu rostlin a co obsahuje? 7. Jaké jsou hlavní příčiny vzniku rezistence? 8. Co rozumíme pod pojmem bioagens? 9. Jaké znáte hlavní skupiny přípravků podle jejich biologické účinnosti? 10. Jak působí fungicidy na původce chorob rostlin? 11. Jak působí zoocidy na živočišné škůdce? 12. Jaké skupiny insekticidů znáte? 13. Jak se rozdělují herbicidy podle spektra účinnosti? 14. K čemu se používají regulátory růstu? 15. Kde je uvedena doba použitelnosti přípravku? 16. Jaké nebezpečné vlastnosti se mohou vyskytovat u přípravků na ochranu rostlin? 17. Co si představujete pod pojmem formulace přípravku a jaké hlavní formulační úpravy znáte? 18. Co je etiketa a k čemu zavazuje uživatele přípravku? 19. Jaké jsou základní povinnosti stanovené etiketou, které nesmí být uživatelem přípravku porušeny? 20. Co je bezpečnostní list a k čemu slouží? 21. Jak se vede evidence používaných přípravků? 22. Přípravky s prošlou dobou použitelnosti, jejich skladování a možnosti použití. 23. Podmínky použití vysoce toxických přípravků. 24. Povinnosti osob skladujících přípravky. 25. Požadavky na skladování příprvků na OR v rámci podnikání. 26. Které právní předpisy upravují ochranu včel při používání přípravků? 15 / 20

16 27. V jakém případě a kdo je ošetřovatelem porostu a kdo uživatelem pozemku podle příslušných právních předpisů? 28. Jaké jsou základní povinnosti ošetřovatele porostů? 29. Jaké jsou základní povinnosti uživatele pozemku? 30. Jaké jsou oznamovací povinnosti chovatelů včel? 31. Co se rozumí pod pojmem porost navštěvovaný včelami? 32. Co se rozumí pod pojmem medovice? 33. Co je mimokvětní nektar a jak se zjišťuje? 34. Ve kterých případech nesmí být aplikovány přípravky zvláště nebezpečné pro včely? 35. Za jakých podmínek mohou být použity přípravky nebezpečné pro včely? 36. Jaké jsou podmínky pro aplikaci přípravků s přijatelným rizikem pro včely? 37. Jaké jsou požadavky a podmínky pro bezpečnou aplikaci přípravků nebezpečných a zvláště nebezpečných pro včely z hlediska ochrany sousedních kvetoucích porostů a podkultur stromů a keřů navštěvovaných včelami? 38. Jaké jsou zvláštní podmínky stanovené pro leteckou aplikaci? 39. Jak se postupuje při šetření příčin úhynu včel po aplikaci přípravků? 40. Jaké jsou povinnosti ošetřovatele porostu (uživatele pozemku), který hodlá použít přípravky nebezpečné pro zvěř? 41. Jaké jsou povinnosti uživatelů honitby v souvislosti s aplikací přípravků ohrožujících zvěř? 42. Co obsahuje písemné oznámení o použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro suchozemské obratlovce? 43. Ve kterých místech a za jakých podmínek nesmí být použity přípravky ohrožující zvěř? 44. Jaká opatření lze využít k ochraně zvěře při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro suchozemské obratlovce? 45. Zásady ochrany vod při používání přípravků. 46. Režim v ochranných pásmech vodních zdrojů. 47. Co jsou to nízkoúletové technologie používané při aplikaci přípravků na ochranu rostlin.? 16 / 20

17 48. Co se rozumí pod pojmem úlet postřikové kapaliny a v čem spočívá jeho nebezpečí? 49. Které faktory ovlivňují riziko úletu postřikové jíchy? 50. Výhody a nevýhody letecké aplikace. 51. Co jsou maximální limity reziduí? 52. Co je ochranná lhůta? 53. Jaké jsou povinnosti při nakládání s odpady? 54. Opatření při nakládání s obaly od přípravků. 55. Základní podmínky pro použití mechanizačních prostředků v ochraně rostlin. 56. Popište nejdůležitější části postřikovače. 57. Zásady plnění, čištění a asanace mechanizačních prostředků v ochraně rostlin. 58. Mořičky v soustavě strojů na ochranu rostlin. 59. Zásady kontrolního testování mechanizačních prostředků pro ochranu rostlin. 60. Zásady bezpečné práce s postřikovači. 61. Jak se stanoví správné dávkování přípravku v praxi (zvolte si příklad škodlivého organismu - plodiny - přípravku)? 62. Zásady správného výběru a použití přípravku (zvolte si příklad škodlivého organismu v plodině a přípravku). 63. Postup při zjištění nedostatků ve funkci postřikovače. 64. Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky. 65. Požadavky na znalosti osoby odborně způsobilé. 66. Povinnosti odborně způsobilé osoby. 67. Základní platný předpis pro zacházení s přípravky. 68. Kde je možné získat informaci, zda je přípravek na ochranu rostlin povolen k použití v ČR? 69. Co je to souběžný dovoz přípravku na ochranu rostlin? 70. Jaké osobní ochranné pracovní prostředky se používají při práci s přípravky na ochranu rostlin? 17 / 20

18 71. Jak se vyjadřuje toxicita chemických látek? 72. Rozdělení chemických látek podle vlastností. 73. Hodnocení rizika při práci s chemickými přípravky. 74. Působení chemických látek na člověka. 75. Co se rozumí pod pojmem otrava? 76. Projevy působení chemických látek na organismus člověka. 77. Zásady první pomoci. 78. Jak zajistíme první pomoc při potřísnění? 79. Zajištění první pomoci při bezvědomí. 80. Postup první pomoci při nadýchání chemických látek. 81. První pomoc při požití. 82. První pomoc při zasažení oka. 83. První pomoc při popálení a opaření. 84. První pomoc při stavech ohrožujících život. 85. Zásady bezpečné práce s organofosfáty. 86. Zásady práce s insekticidními karbamáty. 87. První pomoc při požití pyrethroidů a dipyridylů. 88. Působení thiramu a opatření při práci s přípravky obsahujícími thiram. 89. Účinky derivátů fenoxykarbonových kyselin na člověka. 90. Práce s antikoagulanty a fosfidy. 91. Otravy fosfanem (fosforovodíkem) a kyanovodíkem. 92. Příznaky otrav sloučeninami mědi a sulfidy. 93. Působení alkálií na kůži a sliznice. 94. První pomoc při zasažení kyselinami. 95. Vlastnosti a ochrana při práci s formaldehydem. 18 / 20

19 96. Osobní ochranné prostředky při práci s přípravky. 97. Co označují standardní R-věty? 98. Význam standardních S-vět. 99. Vysvětlete rozdíl mezi jednoduchými a kombinovanými R- a S-větami Význam a použití aktivního (medicinálního) uhlí a bentonitu při první pomoci. Zdroje, ze kterých lze čerpat: Část a) Otázky ke zkouškám jsou aktualizovány dle současně platné rostlinolékařské legislativy. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin Věstník SRS: Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin Zásady používání aplikační techniky - Informační leták SRS Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů - Informační leták SRS 1991/414/EHS Směrnice Rady z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 1185/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů 2006/42/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 2009/127/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů 19 / 20

20 2009/128/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů Popř. další právní dokumenty dostupné na webových stránkách SRS: Část b) Otázky ke zkouškám jsou aktualizovány dle současně platných přímo použitelných evropských předpisů nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů) a nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů). Tyto předpisy postupně nahrazují legislativu starou, vztahují se i na přípravky na ochranu rostlin (dále jen POR ) a kromě jiného, zásadně mění stávající systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. Pro uživatele POR to znamená zejména zcela nové označení nebezpečnosti látek a směsí na štítku - jiné výstražné symboly nebezpečnosti, jiné standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) a doplněná výstražná slova. Tuto novou klasifikaci a označení podle CLP je třeba již od používat pro látky a od i pro přípravky. Dodavatel však již v současné době může klasifikovat, označovat a balit podle CLP tj. již nyní se mohou uživatelé POR setkat s přípravky, které mají na štítku uvedeno pouze nové označení. Od se zároveň mění požadavky na bezpečnostní list (novela nařízení REACH), kde budou uvedeny údaje o klasifikaci a označení podle staré i podle nové legislativy. Pomocí údajů v bezpečnostním listu a pomocí prvků označování na štítku je uživatel informován o nejzávažnějších nebezpečných vlastnostech chemikálie a o způsobu, jak ji bezpečně používat tak, aby nedocházelo k poškození zdraví člověka a životního prostředí. 20 / 20

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část

Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část Otázka 1: Otázka 2: Otázka 3: Otázka 4: Otázka 5: Otázka 6: Otázka 7: Otázka 8: Otázka 9: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin Šumvald 26.4.2012 Kontakt: Ing. Ladislav Prečan Státní rostlinolékařská správa pracoviště Olomouc Šlechtitelů 23, 779 00 Olomouc

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Legislativa v ochraně lesa Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16.2.1998 o uvádění biocidních přípravků na trh

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III. III. Platné znění vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.6.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 8. TŘÍDA KLASIFIKACE PODLE FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ: a) VÝBUŠNÉ b) OXIDUJÍCÍ c) EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ d) VYSOCE HOŘLAVÉ e)

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi. 44a

Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi. 44a Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky směsmi 44a - původní znění textu je zachováno a přeškrtnuto, - kurzívou jsou vyznačeny změny

Více

Ochrana včel v právních předpisech

Ochrana včel v právních předpisech Ochrana včel v právních předpisech Česká republika patří mezi první země, které legislativně upravily ochranu včel při použití přípravků na ochranu rostlin. První právní úprava ochrany včel spadá již do

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Datum: , revidováno , , ,

Datum: , revidováno , , , ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.17.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti

Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech vztahující se k chemické bezpečnosti Hornychová Mirka Státní zdravotní ústav mhornych@szu.cz zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění chemický zákon

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4 Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové Sněmovní tisk č.: 270/4 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Ochrana rostlin a jejich vztah k životnímu prostředí

Ochrana rostlin a jejich vztah k životnímu prostředí Projekt OPVK č. CZ.1.07./1.3.48/01.0003 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje Ochrana rostlin a jejich vztah Klíčová aktivita 05 Řešitel:

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití. povoluje. rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití. povoluje. rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 027943/2012 ze dne

Více

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE PASTA požerová nástraha na hlodavce V podobě hmotnostně připravené pasty Datum vydání: 01.11.2000 Datum revize:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak i v jiných odvětvích

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Mgr. Jan Mikoláš Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru

Více

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Registrace biocidů MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru chemických látek MZ ČR bittnerova@szu.cz tel.:

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

1. Identifikace přípravku a výrobce

1. Identifikace přípravku a výrobce 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Identifikace přípravku. Dezynfekční toaletní mýdlo 1.2. Použití přípravku. Bezpečnostní list (list vlastností) přípravku Datum vydání: 12.09.2001 Datum aktualizace:

Více

Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging. Hana Lišková

Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging. Hana Lišková 1 Dodržování hygienických standardů ve zdravotnictví- Aktuální změny legislativy: Classification Labelling Packaging Hana Lišková 2 Požadavky na dezinfekční prostředek Nízká cena přípravku, resp. pracovního

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 2. KÓD 3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Katalogové číslo: 0000 881 9400, 0000 881 9409 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo pryskyřice a olejů Výrobce / Dodavatel:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Potravinářská vazelina Datum tisku: číslo zboží : 1/6 Revize:

Potravinářská vazelina Datum tisku: číslo zboží : 1/6 Revize: BEZPEČNOSTNÍ LIST ES Podle nařízení ES č. 1907/2006 a 1272/2008 Potravinářská vazelina Datum tisku: 2.1.2011 číslo zboží : 1/6 Revize: 14.2.2013 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL BEZPEČNOSTNÍ LIST STRANA 1 z 5 DATUM TISKU 24/02/2014 Datum revize: 07/01/2013 (zpracováno dle Nařízení komise (EU) č. 453/2010 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU Název produktu:

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Železo liquicolor Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více