MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ"

Transkript

1 MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7, Tel.: , IČ: , č. účtu: /0100

2 Manuál pro poskytovatele stáží byl vytvořen v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/C , který je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Autor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Verze: 1.0 Datum vydání: Schválil: Ing. Jan Kubát, hlavní manažer projektu 1

3 Obsah 1 Úvod Přehled základních pojmů Základní informace pro poskytovatele stáže Vymezení poskytovatele stáže Podpora malého rozsahu de minimis Osoby poskytovatele Stážista Výhody plynoucí z účasti v projektu Stručný popis průběhu realizace stáží Stáže Proces párování Zahájení a průběh stáže Finanční podpora (hraditelné náklady) Registrace poskytovatele stáže v systému SEP Registrační formulář v systému SEP Vypsání karty stáže Párování poskytovatele stáže a stážisty Přihlášení stážistů ke kartě stáže Výběr stážistů Uzavření smluvního vztahu Harmonogram stáže Dohoda o provedení práce

4 9.3 Smlouva o stáži E-learningový kurz Průběh realizace stáže Zahájení stáže Vstupní evaluační dotazník Probíhající stáž Docházka na stáž (pracovní výkaz) Změny v průběhu realizace stáže Změny ze strany stážisty Změny v docházce na stáž Změny v docházce ze strany mentora Trvalé změny s negativním vlivem na průběh realizace stáže Poradenství Závěrečná fáze a ukončení stáže Závěrečný evaluační dotazník Závěrečný report (závěrečná zpráva o průběhu stáže) Certifikát Ukončení stáže Fakturace Kontroly Typy kontrol Administrativní kontrola

5 Kontrola na místě Výsledky kontroly Odkazy a kontakty

6 1 Úvod Cílem manuálu je seznámit poskytovatele stáží s realizací projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 krok za krokem: od základních pojmů a ustanovení, přes registraci do systému SEP (Systém efektivního párování), průběh stáže až po její ukončení. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je realizován od února 2014 do srpna 2015 a jeho hlavním cílem je podpora individuálního profesního rozvoje mladých zájemců o zaměstnání a zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce. V rámci projektu nastoupí budoucí absolventi jako stážisté do firem, kde si osvojí pracovní návyky a získají praktické znalosti v oboru, který studují. Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Veškeré dokumenty, které s realizací projektu souvisí (metodiky, manuály, formuláře, pravidla související se zapojením do projektu apod.), jsou průběžně aktualizovány. FDV má právo v průběhu projektu vydat metodický pokyn, který je pro všechny účastníky projektu závazný s okamžitou účinností. O všech změnách jsou účastníci projektu informováni em. Účastníci projektu jsou povinni se s aktuálními dokumenty seznámit a řídit se jimi. Aktuální dokumenty a metodické pokyny jsou k dispozici v systému SEP a na webových stránkách projektu Úplné a závazné informace o projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 jsou k dispozici výhradně na oficiálních webových stránkách nebo u pracovníků Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Pracovníci FDV informují veřejnost o projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 prostřednictvím následujících ových adres: či z ových adres jednotlivých pracovníků FDV, které jsou vždy ve formátu Pouze sdělení obdržená z uvedených oficiálních ových adres jsou relevantní a závazná. Informace poskytnuté mimo výše uvedené kontakty nejsou důvěryhodné. Informace o projektu podávané pracovníky FDV jsou zdarma. FDV se distancuje od všech forem úplatného poskytování informací o projektu. Bližší informace o projektu je možné obdržet také na telefonní infolince , která je v provozu v pracovní dny od 9 do 16 hodin. 5

7 2 Přehled základních pojmů Garantovaný interval Minimálně 3 hodiny souvislé docházky v pracovní den stáže, které jsou součástí harmonogramu. V tomto intervalu garantuje poskytovatel stáže přítomnost stážisty na místě výkonu stáže ve dnech docházky na stáž. Konkrétní termíny garantovaného intervalu (od do) uvede mentor přímo v harmonogramu v souladu s domluvou se stážistou. Jakákoliv změna v garantovaném intervalu musí být poskytovatelem hlášena přidělenému konzultantovi FDV. Harmonogram stáže Harmonogram stáže je rozpis hodin, kdy bude stážista docházet na stáž. Určuje, v jakých měsících bude stáž probíhat a které dny v týdnu bude stážista docházet na stáž k poskytovateli, včetně hodinové dotace a uvedení garantovaného intervalu (časového intervalu tří hodin). Harmonogram je přílohou Smlouvy o stáži. Harmonogram stáže je závazný a jak stážista, tak poskytovatel jsou povinni ho dodržovat. Karta stáže Kartu stáže vytváří poskytovatel stáže na základě Nabídky pracovní pozice. Plní roli konkrétního inzerátu a obsahuje tyto části: název pracovní pozice a její popis; rámec činností vykonávaných na pracovní stáži / oblast aktivit stážisty a specifikace činností; délka nabízené stáže, termín stáže (od do); místo výkonu stáže; termín pro přihlášení na stáž; osoba mentora a další. Kontaktní osoba Kontaktní osobou se rozumí zaměstnanec poskytovatele stáže, případně osoba, která je jako kontaktní osoba pověřená statutárním zástupcem poskytovatele (v souladu s Všeobecnými podmínkami využívání služeb na serveru a informačního systému SEP). Kontaktní osoba je schopna zajistit členům realizačního týmu projektu součinnost potřebnou k řádnému zahájení stáže. Může se jednat například o administrativního pracovníka anebo specialistu personálního oddělení, který bude informován o tom, že poskytovatel zajišťuje stáž v rámci projektu. 6

8 Konzultant FDV Konzultant FDV je členem realizačního týmu projektu, jménem FDV komunikuje se zájemci o stáž, se stážisty, s poskytovateli stáže, případně se školami a dalšími subjekty, které se jakýmkoliv způsobem projektu účastní anebo mají zájem získat bližší informace. Mentor Mentor je hlavní osobou odpovědnou za průběh a kvalitu stáže i za dodání všech výstupů požadovaných v rámci projektu od poskytovatele stáže. Odborně vede stážistu v průběhu stáže, vystupuje v roli rádce/školitele a přímého vedoucího. Mentor poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu, a to především s ohledem na kontrolu kvality stáže, dodání požadovaných podkladů (harmonogram stáže, evaluační dotazníky, hodnocení stážisty apod.) a řešení případných otázek v průběhu stáže. V průběhu stáže komunikuje s konzultantem FDV. Nabídka pracovní pozice (NPP) Nabídky pracovních pozic jsou předdefinované v informačním systému SEP. K těmto zveřejněným Nabídkám může poskytovatel vypisovat jednotlivé karty stáže (tj. konkrétní nabídky stáží). Nabídka pracovní pozice představuje základní rámec stáže. Obsahuje výchozí informace o stáži (rámec pracovních činností, požadavky na mentora apod.), dále procentuální zapojení mentora a vyčíslení hraditelných hodinových nákladů spojených s poskytnutou stáží. Nabízené pracovní pozice vychází z nabídky šablon, která vzniká v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, realizovaného FDV. Více o projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí naleznete na Využití konkrétních nabídek pracovních pozic (a jejich zveřejňování) se odvíjí od procesu schvalování nových šablon stáží v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí a od aktuální situace na trhu práce. S ohledem na aktuální situaci si FDV vyhrazuje právo NPP deaktivovat a jejich využívání omezit. Množství nabídek pracovních pozic se bude v průběhu projektu postupně rozšiřovat. Poskytovatel má možnost dát podnět k vypsání i jiných pracovních pozic v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Realizační tým na základě podnětu posoudí možnosti vypsání této pozice. Odborný směr Obor, případně oblast trhu práce, který seskupuje pracovní pozice s podobným odborným zaměřením (př. stavebnictví, gastronomie, obchod). SEP (Systém Efektivního Párování) Systém SEP slouží k propojení stážistů, poskytovatelů stáže a FDV. Jedná se o informační systém, ve kterém mohou registrovaní uživatelé vykonávat následující činnosti dle přidělených rolí. 7

9 poskytovatelé stáže: nabízet stáže v daných oborech v souladu s Nabídkami pracovní pozice; vybírat z přihlášených zájemců o stáž vhodné kandidáty; editovat a aktualizovat údaje o poskytovateli stáže a o vypsaných stážích (karty stáže); komunikovat s FDV v průběhu stáže (nahrávat dokumenty atd.). Zájemci o stáž: hlásit se k aktuálním kartám stáží; editovat a aktualizovat údaje ve svém profilu; sledovat průběh výběru vhodných zájemců o stáž, na kterou se přihlásili; komunikovat s FDV v průběhu stáže (nahrávat dokumenty atd.). Konzultanti FDV: komunikovat s poskytovateli a stážisty; archivovat klíčové dokumenty; administrativně zajišťovat a podporovat průběh stáží. Smlouva o stáži Smlouva o stáži (Smlouva) společně s přílohami stanovuje práva a povinnosti stážisty, poskytovatele stáže a FDV při realizaci stáže. Smlouva musí být stvrzena podpisem všech tří stran (tj. poskytovatelem stáže, stážistou, resp. jeho zákonným zástupcem a FDV). Specialisté Specialisté jsou mentorem pověření zaměstnanci poskytovatele, kteří zastřešují činnost stážisty z pověření mentora v době jeho krátkodobé nepřítomnosti na pracovišti, a jedná se o odborníky na vykonávanou činnost v rámci realizace stáže. Zájemce o stáž Zájemcem o stáž je žák/student, který splňuje stanovené podmínky a projeví zájem zapojit se do projektu. Stanoveným způsobem se registruje do databáze zájemců o stáž prostřednictvím informačního systému SEP. Závěrečný report Jedná se o závěrečnou zprávu o průběhu stáže, jejíž jednotný formulář vyplní jménem poskytovatele stáže jím určený mentor. Na základě závěrečného reportu a jeho příloh bude stáž vyhodnocena ze strany FDV a při řádném ukončení stáže bude následně uhrazena 8

10 vystavená faktura za poskytnutou stáž a stážistovi bude vystaven certifikát o absolvování stáže. 3 Základní informace pro poskytovatele stáže 3.1 Vymezení poskytovatele stáže Poskytovateli stáží mohou být subjekty soukromého sektoru firmy, které podnikají na území České republiky a jsou zde právoplatně registrovány jako 1 : osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Poskytovatelem stáže může být také subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru. Subjekty veřejného sektoru (státní a veřejná správa a jimi zřízené organizace) nemohou 2 být poskytovatelem stáže. Subjekty (potenciální poskytovatelé), které se rozhodnou zapojit do projektu, musí být zřízeny a právoplatně zapsány jako ekonomické subjekty déle než jeden rok před vypsáním karty stáže. 3.2 Podpora malého rozsahu de minimis Za poskytnutí stáže vystaví poskytovatel stážistovi fakturu, která je následně za stážistu poskytovateli proplacena ze strany FDV (z rozpočtu projektu). Částka za poskytnutou stáž je poskytovateli vyplacena ve formě veřejné podpory malého rozsahu ( de minimis ). Poskytovatel stáže musí splňovat podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis). De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající limitní částce dle příslušného nařízení Evropské komise. Uvedený finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 1 Zákon č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 Podmínka je daná výzvou č. C8 OP LZZ, v rámci které je projekt realizován. 9

11 de minimis publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. prosince 2013 nesmí přesáhnout částku EUR za dané období ( EUR v případě podniků provozujících silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu). Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/9 dne 24. prosince 2013 nesmí přesáhnout částku EUR za dané období. Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 193/6 dne 25. července 2007 nesmí přesáhnout částku EUR za dané období. 3 Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 360/2006 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis, udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 114/8 dne 26. dubna 2012 nesmí přesáhnout částku EUR za dané období. 4 Podporu de minimis dle nařízení č. 1998/2006 nelze poskytnout: na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím na vytvoření a provoz distribuční sítě nebo jiné běžné výdaje související s vývozní činností; v případě podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. Z toho plyne, že subjekty, zabývající se výše uvedenými činnostmi, nemohou být poskytovateli stáží. Poskytovatel stáže se odsouhlasením podmínek SEP (v průběhu registrace do projektu) zavazuje, že v případě realizace stáže nedojde v celém jejím průběhu (tzn. od termínu zahájení stáže až po termín řádného ukončení stáže) k překročení maximální výše finanční podpory malého rozsahu (de minimis). Více informací o centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis) je uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Registr de minimis 5. V registru lze vyhledat příjemce 6 a zjistit, zda splňuje výše uvedenou podmínku. 3 Poskytovat podporu de minimis dle tohoto nařízení je možné do 30. června 2014, Evropská komise však prozatím nepředstavila návrh nového nařízení Informace o Centrálním registru podpor malého rozsahu jsou zveřejněny na 6 Vyhledat příjemce podpory lze na 10

12 3.3 Osoby poskytovatele Poskytovatel stáže musí být schopen vytvořit odpovídající podmínky pro úspěšnou realizaci stáže na základě Nabídky pracovní pozice, karty stáže a Smlouvy o stáži. Na stáži se podílejí zejména statutární zástupce (jednatel), mentor stáže a další specialisté, kteří mají na straně poskytovatele následující kompetence: Statutární zástupce osoba odpovědná za proces realizace stáže ve společnosti poskytovatele stáže; podepisuje Smlouvu o stáži a související dodatky; podepisuje čestné prohlášení o bezdlužnosti. Mentor zaměstnanec poskytovatele a hlavní osoba, která odborně garantuje průběh a kvalitu stáže; musí splňovat podmínky stanovené v Nabídce pracovní pozice; podepisuje pracovní výkazy stážisty a sestavuje závěrečný report stáže; podepisuje čestné prohlášení mentora (potvrzení, že splňuje základní požadavky na mentora stáže a vyjadřuje souhlas s metodickým vedením stáže a s poskytnutím a zpracováním osobních údajů); dokládá sken originálu dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; dokládá sken originálu pracovní smlouvy (pokud se jedná o zaměstnance poskytovatele); dokládá profesním životopisem své odborné znalosti a zkušenosti v oboru; více viz kapitola 2 Přehled základních pojmů. Specialisté osoby, které se vedle mentora spolupodílejí na zajištění odborné kvality stáže a realizaci všech činností uvedených v Nabídce pracovní pozice, resp. karty stáže; zaměstnanci poskytovatele stáže s úvazkem 1,0, kteří jsou zkušení v relevantních oblastech v rámci vykonávané stáže. I v případě zapojení specialistů zůstává hlavní odpovědnou osobou mentor. Za dodržování kompetencí jednotlivých osob poskytovatele je zodpovědný poskytovatel stáže. Mentor může mít přiděleného jednoho stážistu. 11

13 Z důvodu zajištění kvality poskytované stáže je vyžadováno, aby mentorem byl zaměstnanec, který je u poskytovatele stáže zaměstnán na hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou kartu stáže. Toto opatření bylo přijato z toho důvodu, aby poskytovatel nabízel stáže pouze na takových pozicích, se kterými má již praxi, a může tedy zajistit efektivní přenos znalostí. Disponuje-li subjekt takovým zaměstnancem, který by splňoval kvalifikaci na pozici mentora stáže danou Nabídkou pracovní pozice a tímto manuálem, pak musí být mentorem tento zaměstnanec. Nedisponuje-li subjekt takovým zaměstnancem, který by splňoval kvalifikaci na pozici mentora stáže danou Nabídkou pracovní pozice a tímto manuálem, může být mentorem jiná osoba, která tyto podmínky splňuje, např.: člen statutárního orgánu (jednatel společnosti s r. o., ředitel o. p. s., komplementář u komanditní společnosti apod.) musí být splněna podmínka, že mentor zastává tuto pozici po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou kartu stáže; OSVČ může být mentorem jen tehdy, když je sama OSVČ poskytovatelem stáže. Musí být splněna podmínka, že OSVČ má po dobu minimálně 6 měsíců v živnostenském listu uvedenou činnost v oboru, ve kterém chce stáž poskytovat a tuto činnost vykonává jako svoji hlavní samostatně výdělečnou činnost. Zároveň musí být splněna podmínka, že OSVČ vznikla jako ekonomický subjekt minimálně 1 rok před dnem vypsání karty stáže. Mentorem nesmí být spolupracující osoba. Splnění kvalifikačních požadavků na mentora stáže doloží poskytovatel stáže dokumenty, které při vypsání karty nahraje do svého profilu v systému SEP. Jedná se o následující dokumenty: - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (doklad souladu kvalifikace mentora s kvalifikačními požadavky uvedenými v příslušné Nabídce pracovní pozice); - životopis (doklad souladu kvalifikace mentora s kvalifikačními požadavky uvedenými v příslušné Nabídce pracovní pozice); - kopii pracovní smlouvy (doklad délky pracovního poměru před vypsáním karty stáže a pracovního zařazení mentora); - čestné prohlášení mentora, že splňuje projektové podmínky pro výkon funkce mentora. Činnosti mentora: seznámení stážisty s fungováním organizace, její organizační strukturou a firemní kulturou, pozicí na trhu apod.; příprava materiálů (mentor zajistí veškeré pracovní potřeby a materiál pro stážistu, v případě potřeby další školící a podpůrné pomůcky a potřeby); 12

14 školení v potřebných činnostech pro výkon pracovní stáže nebo zajištění takového školení; seznámení stážisty s průběhem pracovní stáže; praktické vedení stážisty v praxi, zadávání a následná kontrola úkolů, poskytování zpětné vazby stážistovi; hlášení změn v průběhu realizace stáže; vyplňování evaluačních dotazníků; spolupráce s konzultanty FDV, účast při kontrole na místě; vyplnění závěrečného reportu, jehož součástí je i závěrečné zhodnocení stáže; další činnosti spojené s odborným vedením stáže. Mentorem pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 nesmí být mentor, který by byl v průběhu této stáže zároveň mentorem odborné stáže v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, či Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. U jednoho mentora tedy nesmí nastat souběh vedení pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a odborné stáže v projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí a Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2. Mentor, který je mentorem v projektech Stáže ve firmách vzdělávání praxí, či Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, se může stát mentorem pracovní stáže v projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 až poté, co ukončí mentorování stáže ve výše uvedených projektech a naopak. Mentor zapojený do projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 bere tuto skutečnost na vědomí podepsáním Čestného prohlášení souhlas mentora s metodickým vedením stáže a s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. Mentorem nemůže být osoba, která je ve vztahu k osobě stážisty osobou blízkou ve smyslu 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tj. existuje mezi nimi např. manželský, příbuzenský vztah v přímé linii nebo obdobný vztah). 13

15 4 Stážista Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o zaměstnání (není ale nutné být evidován na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání). Stážistou může být: Žák/student prezenčního (denního) studia (student do 26 let včetně, případně až do 28 let včetně, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu), který je zároveň: 1. Žákem posledního ročníku střední školy (SŠ) s trvalým pobytem na území ČR. Na stáž může žák SŠ nastoupit: během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku, během školního roku průběh stáže nesmí narušovat studijní povinnosti. 2. Studentem posledních 2 semestrů vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ) s trvalým pobytem na území ČR. Na stáž může žák VOŠ a VŠ nastoupit: během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců od nástupu na stáž; během semestru průběh stáže nesmí narušovat studijní povinnosti. Pro určení statusu žáka, respektive studenta je rozhodný školský zákon, respektive zákon o vysokých školách (nikoliv zákon o sociální podpoře). Dle výše zmíněných zákonů, ztrácí žák/student svůj status dnem složení závěrečné zkoušky. Potvrzení o studiu, které žák/student dokládá, musí zahrnovat předpokládané ukončení studia (datum předpokládaného složení závěrečné zkoušky). Stážistou nemůže být: 1. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ); 2. žák/student, který se přihlásí na danou stáž ke konkrétnímu poskytovateli stáže, se kterým byl již v minulosti v pracovně-právním vztahu (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a další formy spolupráce). Platí také pro odbornou praxi v rámci školy; 3. osoba, která je ve vztahu k osobě mentora osobou blízkou dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tj. existuje mezi nimi např. manželský, příbuzenský vztah v přímé linii nebo obdobný vztah); 4. osoba, která má s FDV uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce; 14

16 5. osoba, která absolvovala stáž v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (CZ.1.04/2.1.00/ ) nebo již absolvovala stáž v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (CZ.1.04/2.1.00/C ) 7. Zájemci o stáž mohou nastoupit pouze na takové stáže, které odpovídají oboru/programu, který momentálně studují. Pokud studují v době, kdy žádají o stáž, více studijních oborů/programů, je možné je uvést a rozšířit si možnost stáží v rozdílných odborných směrech 8. V informačním systému SEP (na je k dispozici veřejná databáze, která obsahuje doporučené obory studia pro dané pozice. Tato databáze je průběžně aktualizována. Studenti gymnázií (a jazykových škol) mohou z důvodu všeobecného zaměření jejich studií absolvovat pouze stáže, které nejsou odborně zaměřené. Jedná se o pozice: Asistentka Administrativní pracovník Pracovník turistického informačního centra V případě nových Nabídek pracovní pozice, respektive v případě stažení starých NPP, bude seznam možných pozic pro gymnazisty (a studenty jazykových škol) upraven metodickým pokynem. Zájemci o stáž musí být v době zahájení stáže žáky/studenty školy. Zahájením stáže se rozumí první den realizace stáže dle Smlouvy o stáži. Oprávnění patřit do cílové skupiny doloží zájemce o stáž potvrzením o studiu. Potvrzení o studiu musí být vydáno pro daný školní/akademický rok, kdy zájemce žádá o stáž, a musí být platné ke dni zahájení stáže 9. Stážistou se může stát také nezletilá osoba. V tomto případě je nutné, aby byla Smlouva o stáži podepsána také zákonným zástupcem stážisty. V případě, že by zajištění podpisů od zákonného zástupce mělo vliv na dodržení lhůt, je stážista o této skutečnosti povinen informovat příslušného konzultanta FDV a dojednat s ním individuální plán termínů. Zákonný zástupce podepisuje vedle Smlouvy o stáži také Žádost o úhradu nákladů spojených s realizací stáže, ostatní dokumenty (DPP, čestné prohlášení stážisty, pracovní výkazy atd.) podepisuje sám stážista. 7 Výjimkou je případ, kdy první stáž byla ukončena z důvodu pochybení na straně poskytovatele stáže. V takovém případě se stážista může přihlásit na novou stáž. 8 V tomto případě je žádoucí, aby zájemce o stáž doložil potvrzení o studiu vztahující se svým oborem k relevantní stáži. 9 Pro stáže začínající od a později musí být potvrzení o studiu platné pro školní akademický rok 2014/

17 Nedílnou součástí Smlouvy o stáži je čestné prohlášení stážisty, že je zájemcem o zaměstnání s cílem získat pracovní zkušenosti pro své budoucí uplatnění. Stážista po skončení stáže nemůže u poskytovatele nárokovat nástup do zaměstnání. Poskytovatel může stážistu zaměstnat, záleží však pouze na něm, zda tak učiní. 4.1 Výhody plynoucí z účasti v projektu Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 napomáhá efektivně řešit problém nedostatečné praxe, s nímž se potýká řada absolventů a mladých zájemců o zaměstnání při hledání pracovního uplatnění na trhu práce. Projekt přináší účastníkům řadu výhod: propojení teorie s praxí nové znalosti, zkušenosti z oboru, který studují; možnost pracovat, získání pracovních návyků, seznámení se s firemní kulturou, adaptace v pracovní skupině, trénink týmové práce; zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu; odborný dohled mentora; navázání pracovních kontaktů; možnost nástupu do zaměstnání po skončení stáže v dané firmě (stážista však nástup do zaměstnání u poskytovatele stáže nemůže nárokovat); individuálně upravený časový harmonogram stáže; získání Certifikátu dokladu o absolvování stáže; certifikát o absolvování kurzu měkkých dovedností prostřednictvím e-learningového kurzu; absolvování individuálního poradenství zaměřeného na získání znalostí a dovedností důležitých při vstupu na trh práce. Stážista má nárok na mzdu ve výši 60 Kč/hodinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém odpracoval odpovídající počet hodin dle harmonogramu stáže, na základě dohody o provedení práce, kterou uzavře s poskytovatelem stáže. Celková výše náhrady mzdy stážisty se vypočítá podle skutečné délky stáže (podle skutečně odpracovaných hodin u poskytovatele stáže za celou dobu stáže) 10. Poskytovatel může stážistovi nabídnout vyšší odměnu, ovšem případné navýšení hodinové odměny stážisty ze strany poskytovatele stáže nad 60 Kč (výše stanovená ze strany FDV) není hraditelné v rámci realizace projektu a tyto náklady nese konkrétní poskytovatel stáže. 10 Případné povinné odvody ze mzdy, které by vznikly s překročením měsíční mzdy stážisty přes hranici Kč, nejsou hraditelné v rámci projektu a tyto náklady nese konkrétní poskytovatel stáže. 16

18 5 Stručný popis průběhu realizace stáží 5.1 Stáže Stáže probíhají u soukromých subjektů, které zapojením do projektu získají možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání, navázat kontakty se studenty, budoucími absolventy a příležitost zaučit potencionálního budoucího pracovníka, případně se s ním domluvit na další spolupráci. Délka stáže je určena počtem hodin (volí poskytovatel, dle svých možností a potřeb). Stáž lze realizovat v rozmezí 1 až 4 měsíců, s maximální časovou dotací 300 hodin. Počty hodin jsou rozděleny podle cílových skupin: žáci středních škol min. 50, max. 300 hodin; studenti vysokých a vyšších odborných škol min. 100, max. 300 hodin. Stáže mohou začínat pouze 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci, dle data stanoveného v kartě stáže a následně ve Smlouvě o stáži, na kterém se všechny tři strany dohodly. Začátek realizace stáže volí poskytovatel stáže dle možných termínů, které jsou automaticky generovány systémem SEP. Stáž musí být realizována nad rámec školního kurikula. To znamená, že nesmí plnit funkci odborné stáže, která je součástí studijního programu (respektive studijního oboru) stážisty. V opačném případě zaniká poskytovateli nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem stáže v souladu se Smlouvou o stáži. Stážista nemůže vykonávat stáž v době, kdy se má dle studijního řádu či jiného pokynu účastnit školní docházky či praktické výuky. Stáže probíhají podle předem stanoveného harmonogramu (rozpisu docházky) ten je závazný a stanovuje, které dny bude stážista na stáž docházet a kolik hodin stáže v dané dny absolvuje. Harmonogram stanoví poskytovatel ve spolupráci se stážistou. Jakékoli změny v harmonogramu musí být vždy v souladu s pravidly v kapitole 11.3 tohoto manuálu. Při změnách v docházce musí být dodržena celková hodinová dotace stáže, která je uvedena ve Smlouvě o stáži. Stáž je zahájena prvním dnem realizace stáže, který je uveden ve Smlouvě o stáži, příloze č. 2 Harmonogram stáže. Aby byly naplněny podmínky stáže, musí stážista v průběhu stáže absolvovat všechny činnosti (aktivity), které jsou uvedeny v rámcových činnostech v Nabídce pracovní pozice, resp. kartě stáže. Jen v takovém případě může být stážistovi vydán Certifikát o absolvování stáže. Pokud není z objektivních důvodů možné, aby stážista vykonal všechny činnosti uvedené v nabídce pracovní pozice prakticky (např. z důvodu sezónnosti činnosti, životního cyklu 17

19 realizovaného projektu atp.), musí být s jejich výkonem stážista alespoň teoreticky seznámen mentorem, případně jím pověřenými specialisty. Stážistu v průběhu stáže odborně vede poskytovatelem určený mentor, který je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. Na průběhu stáže se mohou podílet také další osoby poskytovatele specialisté, kteří dílčím způsobem přispívají k odborné kvalitě stáže. Specialisté jsou pověřeni mentorem, který zůstává i v případě jejich zapojení hlavní osobou odpovědnou za zajištění kvality stáže. Pokud stážista nevykoná všechny činnosti uvedené v Nabídce pracovní pozice, resp. kartě stáže prakticky a není se zbývajícími seznámen alespoň teoreticky, dochází k závažnému porušení podmínek projektu. Poskytovatel stáže má přiděleného svého konzultanta FDV, kterému průběžně zasílá relevantní dokumenty a na kterého se obrací v případě jakýchkoliv dotazů či oznámení. Na realizaci projektu se váže řada administrativních povinností, především se jedná o řádné a včasné dokládání požadovaných dokumentů dotazníků, formulářů a žádostí (viz dále). V případě, že se firma (potenciální poskytovatel) rozhodne zapojit do projektu, registruje se do systému SEP (na adrese který slouží k propojení poskytovatelů stáže, stážistů a FDV. V tomto systému pak probíhá podstatná část komunikace mezi zúčastněnými stranami. Pokud není poskytovatel registrovaným uživatelem, je možné na portálu prohlížet veřejně přístupné dokumenty. Pro získání podrobnějších informací o již nabízených stážích nebo pro vypsání vlastní karty stáže je nutné se na uvedeném portálu registrovat do systému SEP (viz kapitola 6 - Registrace poskytovatele stáže v systému SEP). Registrace je nezávazná a bezplatná. Klíčovými dokumenty, podle kterých stáže probíhají, jsou především tyto materiály, se kterými je poskytovatel stáže povinen se seznámit: Smlouva o stáži včetně příloh (především karta stáže a harmonogram) Manuál pro poskytovatele stáže Metodické pokyny k manuálu pro poskytovatele (byly-li k aktuální verzi manuálu vydány). Tyto dokumenty jsou k dispozici v informačním systému SEP ve složce pro poskytovatele stáže. 5.2 Proces párování Registrovaný poskytovatel si v systému SEP pomocí přednastavených filtrů zvolí v jakém odborném směru a k jaké konkrétní nabídce pracovní pozice má zájem stáž poskytovat. Pro 18

20 vybranou Nabídku pracovní pozice pak v registračním systému vytvoří kartu stáže, kterou schvaluje konzultant FDV (viz kapitola 7 - Vypsání karty stáže). K zajištění plynulého průběhu projektu je možné vypsat ke každému datu zahájení stáží pouze určitý počet karet stáže. Již při vypisování karty jsou tedy systémem SEP poskytovateli nabízeny pouze dostupné termíny. Nastane-li případ, že v kartě stáže už není možné daný termín zahájení stáže vybrat, znamená to, že již v systému SEP čeká na schválení maximální možný počet karet a daný termín už tedy není dostupný. Poskytovatel v tomto případě musí zvolit některý z následujících termínů. Ke schválené kartě stáže se mohou přihlašovat zájemci o stáž, a to až do termínu, který je na kartě uveden. Konzultant FDV průběžně přihlášené zájemce o stáž kontroluje. Zájemci, kteří nestudují obor, který je v souladu s vypsanou kartou stáže, případně nesplňují podmínky příslušnosti k cílové skupině projektu anebo podmínky stanovené příslušnou Nabídkou pracovní pozice, jsou z výběru u dané karty stáže vyřazeni. Do 5 pracovních dnů od ukončení termínu, do kterého se mohou zájemci o stáž ke kartě stáže hlásit, zpřístupní FDV poskytovateli seznam zájemců, kteří splňují podmínky dané Nabídkou pracovní pozice, resp. kartou stáže a Manuálem pro stážistu. Z těchto zájemců o stáž si může poskytovatel vybírat ty, které pozve na osobní pohovor 11. Poskytovatel na základě osobních pohovorů vybere vhodného zájemce o stáž, který se stane stážistou (viz kapitola 8 Párování poskytovatele stáže a stážisty). Vybraného stážistu označí v systému SEP jako vybrán na stáž. Konzultant FDV zadaný výběr ověří. Stáž je následně spárována a dostává vlastní specifické číslo. Současně je přidělena konzultantovi FDV, který v nejbližších dnech poskytovatele stáže telefonicky kontaktuje. V rámci projektu se předpokládá uzavření Smluv o stáži. S ohledem na rozpočet, podmínky a cíle projektu si FDV vyhrazuje právo Smlouvu o stáži neuzavřít. Důvodem pro neuzavření Smlouvy o stáži může být: - naplnění absorpční kapacity projektu; - nedostatečná výše rozpočtu projektu; - vyřazení poskytovatele z jiných projektů realizovaných Fondem dalšího vzdělávání; - porušení podmínek SEP apod. 5.3 Zahájení a průběh stáže V této fázi se stává klíčovým dokumentem harmonogram stáže, který je poskytovatel povinen dodat konzultantovi FDV pro přípravu Smlouvy o stáži (viz kapitola 9 Uzavření smluvního vztahu). Formulář lze stáhnout ze systému SEP v sekci dokumenty. 11 FDV nezaručuje potenciálním poskytovatelům určitý počet přihlášených zájemců. Z toho plyne, že může nastat situace, kdy se k vypsané kartě stáže nepřihlásí žádný zájemce, případně kdy přihlášení zájemci nebudou splňovat stanovené podmínky. 19

21 Konzultant FDV sepíše Smlouvu o stáži, kterou zašle poskytovateli stáže. Ten iniciuje schůzku k podpisu Smlouvy se stážistou (viz kapitola 9). Na schůzce je také potvrzeno konkrétní datum nástupu stážisty na stáž a podepsána dohoda o provedení práce (DPP), jejíž závazný vzor je k dispozici v systému SEP. Dohoda o provedení práce je podepsána ve 3 vyhotoveních (1x pro stážistu, 1x pro poskytovatele a 1x pro FDV). Dohodu uzavírá poskytovatel se stážistou na dobu realizace stáže, přesně podle termínu zahájení a ukončení stáže, jak je uvedeno v harmonogramu stáže. Podepsaná DPP je přílohou Smlouvy o stáži. Na schůzce k podpisu smlouvy předá stážista poskytovateli vyplněný originál potvrzení o studiu a informovanosti školy, které poskytovatel odešle společně s podepsanou dohodou o provedení práce a podepsanými Smlouvami a dalšími povinnými přílohami konzultantovi FDV. Bez platného originálu potvrzení o studiu a informovanosti školy nemůže být zahájena realizace stáže. V případě, že před zvoleným termínem zahájení stáže neobdrží FDV platný originál potvrzení o studiu a informovanosti školy, bude začátek stáže posunut na další možný termín. Pokud FDV neobdrží daný dokument ani před zahájením dalšího termínu, nebude stáž realizována. Po zahájení stáže je stážistovi umožněn přístup do e-learningového kurzu, který je povinnou součástí stáže. Stážista musí tento kurz absolvovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od data zahájení realizace stáže, které je uvedeno ve Smlouvě o stáži (viz kapitola 10 E-learningový kurz). Mentor stáže i stážista vyplňují v průběhu realizace stáže celkem dva evaluační dotazníky vstupní a závěrečný. Formuláře evaluačních dotazníků jsou dostupné v systému SEP. Dotazníky jsou zpřístupňovány postupně v termínech, kdy je požadováno jejich vyplnění. O zpřístupnění dotazníku je mentorovi zaslána informace na , který uvedl ve Smlouvě o stáži v kontaktních údajích. Smyslem evaluačních dotazníků je získat informace o skutečném průběhu stáže. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby evaluační dotazníky vyplňoval přímo mentor stáže. V souvislosti s evaluací projektu může být mentor stáže požádán o součinnost i po skončení realizace stáže. V průběhu stáže může být iniciována kontrola realizace stáže ze strany FDV (viz kapitola 15 Kontroly). Po dobu stáže je poskytovatel povinen umožnit stážistovi alespoň 1x měsíčně přístup k počítači, tiskárně, skeneru a kopírce, a to za účelem vyřízení administrativních úkonů spojených s projektem. Pro stážistu je povinnou součástí stáže také poradenství, které musí absolvovat v závěru stáže. Cílem poradenství je zlepšit postavení stážisty při vstupu na trh práce. Stážista bude 20

22 kontaktován konzultantem FDV, který s ním domluví konkrétní termín pro individuální poradenský rozhovor (viz kapitola 12 Poradenství). Je-li stáž ukončena řádně a jsou-li veškeré dokumenty v pořádku doloženy, vystaví poskytovatel po jejím ukončení stážistovi fakturu na částku ve výši stanovené finanční podpory, která je sjednána ve Smlouvě o stáži (příloha č. 5 Smlouvy o stáži). Faktura je za předpokladu dodržení veškerých podmínek stanovených Smlouvou o stáži a příslušnými manuály uhrazena ze strany FDV do data splatnosti (viz kapitola 14 Fakturace). 5.4 Finanční podpora (hraditelné náklady) Finanční podpora je vypočítána ke každé stáži individuálně v závislosti na její délce (počtu hodin) a podle toho, o jaký typ stáže se jedná. Po ukončení stáže vystaví poskytovatel fakturu stážistovi. Faktura bude obsahovat vyčíslení nákladů na stáž vycházející ze Smlouvy o stáži a ze skutečného počtu odpracovaných hodin. Stážista, jakožto žadatel a příjemce těchto nákladů, pověří FDV prostřednictvím formuláře Žádost o úhradu nákladů spojených s realizací stáže k proplacení vystavené faktury poskytovateli stáže (viz kapitola 14 Fakturace). Hraditelné náklady (cena stáže) jsou dopředu stanoveny formou UNIT COST bez nutnosti dokládat reálné náklady (s výjimkou uhrazené mzdy stážistovi). Jsou vypočteny na základě požadované minimální mzdy stážisty a částečné refundace mzdy mentora. Jedná se o způsob výpočtu nákladů na stáž, nikoliv o skutečné položky, na které jsou samotné hraditelné náklady určeny. Hraditelné náklady jsou stanoveny včetně DPH, jelikož stáž je poskytována ve formě služby. Mzda stážisty je stanovena na 60 Kč/hod. Je vyplácena na základě dohody o provedení práce. Poskytovatel stáže má možnost nabídnout stážistovi mzdu vyšší než 60 Kč/hod. V rámci projektu však bude pro výpočet hraditelných nákladů za stáž použita vždy pouze částka ve výši 60 Kč/hod. Náklady hraditelné ze strany FDV nebudou navyšovány o případné povinné odvody ze mzdy, které by vznikly s překročením měsíční mzdy stážisty přes hranici Kč. Částečná refundace mzdy mentora vychází ze způsobu nacenění šablon odborných stáží vytvářených a realizovaných v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí financovaného z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který je také realizovaný FDV. Konkrétní hodnoty vycházejí z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který je systémem pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Šablony jsou tvořeny na základě výstupů kvalifikovaných odborníků z oboru, čímž je zaručen objektivní pohled stanovení míry zapojení mentora a vymezení jeho požadované kvalifikace. 21

23 V šabloně je stanoven podíl mentorova zapojení na stáži. Zároveň šablona obsahuje pozici v ISPV, ke které se nacenění vztahuje. Nabídka pracovní pozice obsahuje položku celkové hodinové náklady na stáž. Částka je vypočtena na základě výše uvedené částečné refundace mzdy mentora ošetřené o jeho procentní zapojení a hodinové odměny stážisty (60 Kč/h). Příklad výpočtu finanční podpory: Stáž: Mzdová účetní Délka stáže: 200 hod Mentor: zařazení pracovní pozice dle ISPV 3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky, personalistiky Mzda mentora: 218 Kč/hod (dle ISPV včetně ZP a SP za zaměstnavatele) Zapojení mentora: 52 % Výpočet ceny stáže: Stážista 60 x 200= Kč Mentor 218 x 200x 0,52 = Kč Cena stáže: = Kč Hraditelné náklady na stáž budou poskytovateli stáže uhrazeny ex-post (po ukončení stáže) na základě vystavené faktury a doložení vyplacení mzdy stážistovi (výpis z účtu, výdajový pokladní lístek apod.). Poskytovatel stáže hradí náklady, včetně odměny stážisty, po dobu stáže ze svého rozpočtu. 22

24 6 Registrace poskytovatele stáže v systému SEP Před registrací do systému SEP může neregistrovaný uživatel na webových stránkách projektu procházet veřejně přístupné informace a následující materiály: Manuál pro poskytovatele stáže. Manuál pro stážistu. seznam často kladených otázek (FAQ). přehled stáží (zveřejněných karet stáží). přehled pozic (Nabídek pracovní pozice). V přehledu pozic může poskytovatel stáže vyhledávat informace o aktuálně zveřejněných Nabídkách pracovní pozice, ke kterým může vypsat vlastní kartu stáže. Pro získání podrobnějších informací musí být uživatel registrován. Subjekt, který se chce stát poskytovatelem stáže, se musí registrovat do systému SEP na webových stránkách projektu Registrace je nezávazná a bezplatná. Po registraci je možné: vyplnit profil poskytovatele, na jehož základě je možné vystavovat karty stáže; zvolit v jakém odborném směru a jakou konkrétní pracovní pozici bude poskytovatel nabízet jako stáž; editovat údaje zadané při registraci (kromě u, který je přihlašovacím jménem, a IČ); pro vybranou Nabízenou pracovní pozici pak v registračním systému vytvořit kartu stáže (vložit konkrétní inzerát), kterou bude schvalovat konzultant FDV 12. vkládat dokumenty; vybírat stážistu apod. Systém umožní poskytovateli nahlédnout také do veškerých dokumentů, se kterými přijde poskytovatel stáže i stážista v průběhu stáže do kontaktu (Smlouva o stáži, dotazníky apod.). Dokončením registrace souhlasí poskytovatel se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Do systému se poskytovatel stáže přihlašuje přihlašovacím jménem ( em) a heslem. 12 V rámci schvalovacího procesu je úkolem FDV dohlížet na to, aby byly vypsané karty stáží v souladu s podmínkami projektu. 23

25 6.1 Registrační formulář v systému SEP Registrace sestává z vyplnění registračního formuláře, který obsahuje přihlašovací údaje do systému SEP a klíčové informace o poskytovateli stáže: ZÁKLADNÍ ÚDAJE název společnosti; IČ; DIČ (nepovinný údaj); adresa sídla (obec, ulice, číslo popisné, PSČ, kraj). DALŠÍ ÚDAJE jméno a příjmení kontaktní osoby; kontaktní telefon a ová adresa; stručný profil společnosti (nepovinný údaj); webové stránky společnosti (nepovinný údaj). PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE registrační jméno do systému SEP ( ); heslo do systému SEP. Předpokladem pro úspěšné dokončení registrace je potvrzení souhlasu se Všeobecnými podmínkami systému SEP. V případě nesouhlasu není možné registraci dokončit. Proběhne-li registrace v pořádku, obdrží poskytovatel stáže automaticky generovaný s potvrzením přihlašovacích údajů. Registraci je nutné potvrdit kliknutím na link uvedený v notifikaci 13. Následně je již možné přihlásit se do systému jako registrovaný uživatel. Veškeré údaje kromě registračního jména ( u) a IČ může poskytovatel stáže libovolně editovat. V případě zapomenutí hesla si uživatel může vyžádat zaslání nového hesla na svůj , a to prostřednictvím tlačítka zapomenuté heslo v přihlašovacím formuláři na Poskytovatel si může v průběhu registrace objednat automatické zasílání aktuálních informací o projektu. Zasílání novinek je možné v průběhu projektu kdykoliv deaktivovat. 13 S ohledem na nastavení ových schránek může dojít k situaci, kdy bude přesměrován do složky s nevyžádanou poštou (tzv. SPAM). 24

26 7 Vypsání karty stáže Karta stáže plní roli inzerátu pro konkrétní stáž. Přejímá požadavky určené Nabídkou pracovní pozice a obsahuje další podrobnější informace o nabízené stáži i bližší specifikaci požadavků na stážistu ze strany poskytovatele. K jedné Nabídce pracovní pozice může být vypsáno více karet stáží. Kartu stáže vystavuje poskytovatel v informačním systému SEP. Každá karta stáže bude zveřejněna po dobu 6 pracovních dnů od jejího schválení 14 konzultantem FDV. V případě zájmu ze strany poskytovatele je možné dobu zveřejnění karty stáže prodloužit. Žádost o prodloužení je možné podat nejpozději 24 hodin před koncem zveřejnění karty, a to přímo na kartě stáže pomocí tlačítka Požádat o prodloužení. Proces vystavení karty stáže: 1. Výběr z Nabídky pracovních pozic Poskytovatel si v záložce Nabídky pracovních pozic vybere pracovní pozici, pro kterou chce vypsat svojí vlastní kartu stáže, resp. konkrétní stáž. Poskytovatel zvolí možnost Vystavit kartu stáže, kam se mu automaticky vygenerují všechny potřebné informace z Nabídky pracovní pozice. Kartu stáže bude poskytovatel dále upravovat podle následujících bodů procesu vystavení karty stáže. 2. Údaje o mentorovi V okamžiku, kdy má poskytovatel jasnou představu, pro jakou pracovní pozici bude stáž vypisovat, zadá do karty stáže také údaje o jejím mentorovi. jméno, příjmení; telefon, ; pracovní pozice, na níž mentor u poskytovatele pracuje; datum nástupu na tuto pracovní pozici (HPP, úvazek 1,0). Údaje o mentorovi budou zároveň uloženy do záložky Osoby poskytovatele. K vybranému mentorovi je poskytovatel povinen nahrát následující dokumenty: sken originálu pracovní smlouvy (pokud se jedná o zaměstnance poskytovatele); sken originálu dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; životopis mentora s aktuálními a úplnými údaji; čestné prohlášení mentora (formulář dostupný v IS SEP) sken podepsaného originálu. Mentor musí splňovat podmínky stanovené v Nabídce pracovní pozice. 14 V rámci schvalovacího procesu je úkolem FDV dohlížet na to, aby byly vypsané karty stáží v souladu s podmínkami projektu. 25

27 Životopis mentora: Životopis k danému mentorovi musí být v systému SEP pouze jeden, a to úplný a platný. V případě více verzí bude brán jako platný 1. nahraný dokument (dle data vložení do systému SEP). V případě, že by chtěl mentor svůj životopis aktualizovat, je nutné zažádat em na: popř. také doložit dokončené vzdělání, praxi atp. Životopis mentora musí obsahovat relevantní informace vztahující se k projektu (tj. vzdělání a zkušenosti mentora) minimálně v této struktuře: nejvyšší dosažené vzdělání jeho úroveň a obor/zaměření relevantní pro danou stáž; současné a minulá relevantní zaměstnání, s uvedením následujících informací: - časové období: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok); - název zastávané pozice; - popis hlavních oblastí odpovědnosti; - detailní popis náplně práce; - informace, zda mentor v rámci dané pozice vedl jiné zaměstnance, popř. jejich počet. 3. Rámec pracovních činností a specifikace pracovních činností Rámec pracovních činností je ve vytvářené kartě automaticky generován z Nabídky pracovní pozice. Stážista musí v průběhu stáže prakticky vykonávat všechny aktivity, které jsou uvedeny v rámci činností. Pokud to není z objektivních důvodů možné (např. z důvodu sezónnosti, životního cyklu projektu atp.), musí být s dotčenými aktivitami alespoň teoreticky seznámen. Specifikaci pracovních činností vyplňuje sám poskytovatel. Pole slouží k bližšímu popisu a upřesnění stáže. Není určeno pro výpis činností z Rámce pracovních činností, ale k doplnění informací pro zájemce o stáž. V případě zájmu o studenta požadovaného specifického studijního oboru, uvede poskytovatel tento obor ve specifikaci pracovních činností. Konzultant FDV následně posoudí relevantnost tohoto požadavku. 4. Doplnění dalších údajů potřebných pro vystavení karty stáže Termín zahájení stáže systém SEP poskytovateli automaticky nabídne nejbližší možné datum pro zahájení stáže 15 stáž je možné zahájit nejdříve za 40 pracovních dnů od data vypsání karty stáže Nabídka nejbližšího možného termínu se odvíjí od limitu celkového počtu schvalovaných karet k danému termínu. 16 FDV si z organizačních důvodů vyhrazuje právo po dohodě s poskytovatelem posunout termín začátku stáže tak, že nebude tato podmínka splněna. 26

28 (Začátek stáže musí být stanoven tak, aby se stihli zájemci o stáž přihlásit, dále aby poskytovatel stáže stihl realizovat osobní pohovory a aby byl zohledněn čas potřebný na vyřízení administrativních náležitostí sepsání Smlouvy o stáži, stanovení harmonogramu stáže apod.). FDV si z organizačních důvodů vyhrazuje po dohodě s poskytovatelem upravit a posunout termín zahájení stáže dle aktuálního vývoje projektu. Počet hodin (časová dotace stáže) počet hodin při realizaci stáže nemůže přesáhnout počet hodin uvedených v kartě stáže. Termín ukončení stáže vyplní poskytovatel podle zvoleného počtu hodin, resp. měsíců. Místo výkonu stáže sídlo, pobočka nebo provozovna poskytovatele stáže. Cesty mimo uvedené místo výkonu stáže v rámci její realizace jsou považovány za služební cesty, jejichž zařazení v průběhu realizace stáže může poskytovatel rovněž uvést v kartě stáže v položce Další požadavky na stážistu. Další požadavky na stážistu: jazykové znalosti, řidičské oprávnění apod.; upřesnění pracovní pozice (např. účetní v malém podniku), cesty mimo uvedená místa výkonu stáže služební cesty, předpokládaný směnný provoz. Poskytovatel může k jednotlivým Nabídkám pracovní pozice vytvořit více karet stáží. Jednotlivé karty stáží se mohou lišit např. předpokládaným dnem nástupu na stáž a ukončením stáže, místem výkonu stáže apod. Každá karta stáže ale musí mít přiděleného svého mentora. Jeden mentor nemůže být současně uveden na dvou anebo více kartách stáže, překrývají-li se termíny stáží uvedené v těchto kartách. Pro vypisování více karet stáží (k libovolnému počtu Nabídek pracovních pozic) musí být vždy dodržena následující pravidla: poskytovatel disponuje dostatečným množstvím mentorů; poskytovatel splňuje podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis); mentor stáže splňuje podmínky dané Nabídkou pracovní pozice a tímto manuálem. V souvislosti s vypisováním karet stáží platí další níže uvedená ustanovení: nelze poskytovat více různých stáží (tj. vypsat různé karty stáže v různých nebo i stejných oborech) v jednom období (popř. období, která se překrývají) s jedním mentorem: mentor nemůže být mentorem na více kartách stáže, pokud se termíny těchto stáží vzájemně překrývají. Karty stáží s jedním mentorem na sebe však 27

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více