Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku"

Transkript

1 Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu dat po síti Informatika je A. odvětví matematiky a fyziky zabývající se informacemi B. odvětví matematiky zabývající se informacemi a jejich přenosem C. odvětví fyziky zabývající se informacemi D. odvětví matematiky zabývající se počítači Mezi zpracování informací na počítači nepatří A. uložení a přenos dat B. archivace a transformace dat C. zálohování dat D. vysvětlení příkladu Data nejsou A. bitmapa B. stránka textu ve Wordu C. fotografie D. grafická karta Pod pojmem soubor chápeme A. kolekci dat uloženou kdekoli B. základní výstupní systém C. základní vstupní systém D. uspořádanou posloupnost dat uloženou na datovém médiu Rozpoznáváním formátu souboru chápeme A. možnost rozeznání kvality dat B. možnost rozeznání obsahu souboru a jeho správné interpretace softwarem C. možnost úpravy souboru uživatelem D. možnost rozeznání velikosti souboru dat Přípona.doc nebo.txt je A. je přípona grafických souborů B. je přípona textových souborů C. je přípona hudebních souborů D. zvukových ASCII tabulka je A. tabulka pro šifrování a dekódování informací B. tabulka pro převod písmen různých abeced C. tabulka pro kódování znaků ve výpočetní technice, používající 7b kód D. tabulka pro kódování znaků ve výpočetní technice používající 7B kód

2 Množství informací, které dané paměťové médium pojme, se nazývá A. rozsah paměti B. objem paměti C. kapacita paměti D. rychlost paměti 4 bity mohou popsat A. 1 stav B. 4 různé stavy C. 8 různých stavů D. 16 různých stavů Soubor o velikosti 20kB má A B B B C B D B Kolik MB je 1,2 GB A MB B. 12,29 MB C. 1,29 MB D. 0,122 MB Základem dvojkové soustavy je číslo A. 0 B. 1 C. 2 D. 0 a 1 Jeden Byte je A. 0,25b B. 2b C. 4b D. 8b Kolik stavů může reprezentovat 1B A. 2 B. 8 C. 255 D. 256 Kolik různých stavů systému mohu rozlišit pomocí šestibitového kódu A. 6 B. 36 C. 64 D. 128 Kolik B je 1kB A. 2^10 B. 2^8 C. 2^2 D. 10^2 Základem hexadecimální soustavy je číslo A. 2 B. 6 C. 8 D. 16

3 Převeďte z desítkové soustavy do dvojkové číslo 15 A B C D Převeďte z dvojkové soustavy do desítkové číslo A. 40 B. 42 C. 45 D. 48 Princip zápisu a čtení dat na pevný disk je A. magnetooptický B. elektromagnetický C. optický D. magnetický Zkratka CPU znamená A. pevný disk B. mikroprocesor C. paměť D. grafická karta Zkratka RAM znamená A. pevný disk B. disketová jednotka C. procesor D. paměť Záložní zdroj napájení se nazývá A. USB B. MMS C. UPS D. LPT Mezi vstupní zařízení nepatří A. klávesnice, tablet, mikrofón B. klávesnice, myš, joystick C. tiskárna, monitor, reproduktory D. klávesnice, myš, skener Mezi výstupní zařízení patří A. reproduktory B. skener C. myš D. klávesnice Sběrnice je A. kabel mezi HDD a MB B. kabel mezi MB a zdrojem C. elektrické propojení procesoru a ostatních komponent/savzek vodičů, kterými proudí informace D. jiný výraz pro základní desku Sloty jsou A. karty, které se vkládají na MB B. výstupní konektory pro připojení periférií C. konektory uvnitř počítače pro připojení karet, pamětí D. konektory na grafické kartě

4 Pojem stopa a sektor spojujeme A. s pevným diskem B. s pamětí C. se základní deskou D. s CD ROM mechanikou Jádrem mikroprocesoru je A. ALU B. CU C. CPU D. PCU Parametr MHz či GHz u procesorů označuje A. počet tranzistorů v jádře procesoru B. velikost procesoru C. rychlost procesoru D. počet instrukcí za minutu Procesor s taktovací frekvencí 900 MHz provede za sekundu A instrukcí B instrukcí C instrukcí D instrukcí Mezi základní parametry klasických monitorů patří A. úhlopříčka, rozlišení obrazovky, obnovovací frekvence, hmotnost a tloušťka monitoru B. úhlopříčka, rozlišení obrazovky, obnovovací frekvence a tloušťka monitoru C. úhlopříčka, rozlišení obrazovky a tloušťka monitoru D. úhlopříčka, rozlišení obrazovky a obnovovací frekvence Monitory používají pro zobrazení barev A. červenou, modrou a žlutou barvu B. červenou, modrou a zelenou barvu C. žlutou, fialovou a purpurovou barvu D. azurovou, purpurovou, žlutou a černou Monitory se připojují na konektory A. COM a LPT B. PS2 a USB C. VGA a DVI D. USB a VGA Kruhové stopy pevného disku jsou rozděleny A. na kružnice B. na sektory C. na clustery D. na stopy Základním prvkem grafické karty je A. zdroj napájení karty B. monitor C. grafický čip D. plošný spoj BIOS A. je základní vstupní systém B. je základní výstupní systém C. je základní vstupně výstupní systém D. je základní programovací jazyk

5 BIOS neprovádí tyto kroky A. nastavení konfigurace z CMOS paměti B. spouštění aplikačního softwaru C. provedení autonomního testu počítače D. inicializace komponentů Autorské právo týkající se software A. upozorňuje na výrobu legálních kopií a umožňuje jejich distribuci B. upozorňuje na veřejnou prezentaci hudebních nahrávek C. upozorňuje na výrobu nelegálních kopií, internetové pirátství a jiné druhy nelegálního šíření Freeware je software A. který je legální a je placenou licencí B. který je distribuován bezplatně C. který má dobu používaní přesně vymezenou zakoupením práv D. který má otevřený zdrojový kód OEM verze software A. je prodávána jako součást počítačových časopisů B. je možné ji volně zakoupit C. je prodávána společně se zařízením (s počítačem) D. je zabudovanou součástí zakoupeného hardware Mezi OS s rozhraním v grafickém režimu nepatří: A. MS-DOS B. Windows XP C. Windows Vista D. Windows7 Multitasking je funkce, díky níž A. může být spuštěno více úloh současně B. může být používáno více různých OS C. může být využíváno více různých souborových systémů D. může být využito více monitorů Bootování znamená A. instalace OS B. zavádění OS C. restartování OS D. defragmentaci disku Firmware je A. značkový software B. software zdarma C. software, který je zabudovanou součástí dodávaného HW D. prodáván jako součást počítačových časopisů Software členíme na A. operační a systémový B. aplikační a prezentační C. operační a aplikační D. systémový a aplikační Součástí OS Windows XP jsou A. poznámkový blok a kalkulačka B. kalkulačka a Word C. malování a Access D. Word a Windows Media Player

6 Jak se jmenuje funkce, která automaticky detekuje nový přidaný HW do počítače A. Plug in B. Plug and Play C. Plug and Find D. Find and Play Cílem defragmentace disku v OS je A. zformátování disku B. kontrola dat a jejich případné smazání C. přeuspořádání dat Soubor je A. složka B. konkrétní nosič informace C. podadresář D. hlavní adresář Souborový systém je A. algoritmus uspořádání dat na disku B. systém přípon souborů C. systém, který umožňuje správu souborů Souborový manažer je A. algoritmus uspořádání dat na disku B. systém přípon souborů C. program pro práci se soubory Kořenový adresář je A. největší adresář B. hlavní adresář C. nepřepisovatelný adresář D. nejstarší adresář Cesta znamená A. umístění konkrétního objektu, směrem k nejvyššímu adresáři B. umístění konkrétního objektu, směrem od nejvyššího adresáře C. popis názvů adresářů, jak jdou za sebou od konkrétního objektu Při vyhledávání souborů jakékoli znaky i jakýkoliv počet znaků nahrazuje A. * B.? C. / Při vyhledávání souborů právě jeden konkrétní znak nahrazuje A. * B.? C. / Při zápisu statistik* budou vyhledány soubory s názvy A. statistika B. statistika, statistiky C. statistika, statistiky,statistický D. statistika, statistiky,statistických Je možné zabránit tomu, aby se některé soubory ve složce zobrazovaly? A. Ano, pokud je nastaven atribut Skrytý B. Ano, nezobrazují se asociované soubory C. Ano, máme-li administrátorský účet D. Ne, zobrazí se vždy všechny soubory

7 Atribut souboru Pouze pro čtení znamená A. soubor určený pro čtení a zápis B. soubor pouze ke čtení C. soubor, který mohu číst až po uložení Videoklip má příponu A..bmp B..wav C..avi D..mp3 Komprese je A. zvětšení velikosti dat B. změna formátu dat C. zmenšení velikosti dat D. rychlejší přesunutí dat Textové soubory jsou komprimovány A. ztrátově B. bezztrátově C. nelze je komprimovat Komprese se nehodí A. k zálohování B. k archivaci C. k posílání souborů přes internet D. ke konverzi formátu Digitalizace obrazu znamená A. převod obrazu do číslicové podoby B. tisk obrázku C. animace obrázku Podstatou rastrové grafiky je A. vektor B. objekt C. pixel Základem vektorové grafiky je A. pixel B. objekt, křivka C. text Formátem rastrové grafiky nejsou A..jpg,.png,.tiff B..jpg,.gif,.png C..jpg,.gif,.cdr Formátem vektorové grafiky jsou A..cdr,.wmf,.svg B..wmf,.ai,.png C. ani jedna odpověď Nekomprimovaný rastr je označen příponou A..png B..bmp C..eps CMYK je A. barevný model, který používá monitor B. barevný model, ve kterém pracují tiskárny C. barevný model, který používají plazmové televize

8 V modelu RGB je bílá barva reprezentována hodnotami A B C V modelu CMY(K) je bílá barva reprezentována A B C V modelu CMYK je písmenem C označena A. černá barva B. zelená barva C. azurová barva Barevná hloubka znamená A. rozlišení B. počet barev C. velikost obrázku True color je představován A. 16b B. 24b C. 32b Alfa (alfakanál) znamená A. jas B. kontrast C. průhlednost DPI vyjadřuje A. barevnou hloubku B. počet bodů na palec C. velikost obrázku D. počet barev Nízký parametr DPI u tiskáren znamená A. nízkou kvalitu tisku B. pomalou kvalitu tisku C. zmenšení tištěných materiálů D. velkou spotřebu toneru K internetovému použití stačí obrázek v rozlišení A. 75 DPI B. 150 DPI C. 300 DPI D. čím vyšší DPI, tím lepší Klipart je A. rastr B. vektor C. ani jeden Konverze znamená A. zmenšení velikosti B. zvětšení velikosti C. převod formátů Princip ukládání vektorové grafiky je, že A. ukládá údaje o každém obrazovém bodě B. ukládá údaje o bodu, zakřivení a výplni C. ukládá údaje pouze o souřadnicích

9 Podle cíle infekce se viry dělí A. na bootové, souborové a makroviry B. na rezidentní a nerezidentní viry C. na polymorfní a stealth viry D. na souborové a bootové Program, který využívá internetu pro odesílání dat z počítače, se jmenuje A. adware B. dialer C. spyware D. Avast Škodlivý program, který se jeví uživateli jako užitečný se nazývá A. adware B. dialer C. spyware D. trojský kůň Firewall odděluje A. provoz mezi dvěma sítěmi B. provoz mezi procesorem a pamětí C. provoz mezi procesorem a hardiskem Ke sledování a blokování nebezpečné komunikace přes síťová rozhraní slouží A. antivirový program B. funkce sledování systému C. firewall D. antispamový program Adware je produkt, který obtěžuje uživatele A. nevyžádanou distribucí ových zpráv B. nevyžádanou reklamou C. nevyžádanou produkcí programů D. rozesíláním poštovních kontaktů Program, který převezme kontrolu nad funkcemi v počítači a hromadně se množí, se jmenuje A. adware B. dialer C. červ D. Avira Phishing je A. technika odhalení virů B. technika ničení virů C. technika získávání citlivých údajů EULA je A. licenční smlouva s prodejcem, popisuje zákonná oprávnění týkající se prodeje systému Windows B. licenční smlouva s koncovým uživatelem, popisuje zákonná oprávnění týkající se používání systému Windows C. licenční smlouva, která popisuje možnosti upgrade systému Windows D. licenční smlouva pro systém LINUX

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více