ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASTO KLADENÉ OTÁZKY"

Transkript

1 I. K ZÁVAZNÝM INFORMACÍM O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) K jakým účelům lze ZISZ použít? ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného celního sazebníku od kompetentního celního orgánu, čímž je oprávněné osobě (držiteli) ZISZ dána právní jistota správného sazebního zařazení zboží při dovozu nebo vývozu tohoto zboží do nebo z Evropské unie. Sazební zařazení tvoří základ pro stanovení celních sazeb, vývozních náhrad a uplatnění celé řady dalších příslušných sazebních i nesazebních opatření. Účelem ZISZ je pak chránit jejího oprávněnou osobu (držitele) proti jakékoli následné změně stanoviska celních orgánů k zařazení předmětného zboží. Existují druhy zboží, u kterých jsou ZISZ povinné? Ne. Mohu žádat o ZISZ pro daňové účely (např. za účelem určení sazby DPH nebo SPD)? Ne. Nevztahuje-li se žádost na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, celní orgán ji zamítne. Je ZISZ vydaná v České republice platná ve všech ostatních členských státech EU? Ano. Jsou ZISZ právně závazné i mimo EU? Ne. Mimo EU nejsou ZISZ právně závazné. Avšak některé třetí země (např. Švýcarsko, Chorvatsko, Turecko) je považují za směrodatné. Nelze se však na to spoléhat. Mohu dostat úřední překlad ZISZ do jiného jazyka? Ne. ZISZ se vydává vždy jen v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém byla žádost podána. Jen toto znění je právně závazné. Pokud potřebujete úředně ověřený překlad, musíte si jej obstarat sami na vlastní náklady. Mohu při celním řízení použít ZISZ vydanou jiné oprávněné osobě? Ne, ZISZ je nepřenosná. ZISZ vytváří práva pouze ve prospěch oprávněné osoby, které byla vydána závazná informace. Jinak řečeno, ZISZ se může dovolávat pouze oprávněná osoba. Ta však může určit zmocněnce nebo zástupce, který bude za oprávněnou osobu předkládat ZISZ při dovozu či vývozu. Tuto osobu určí oprávněná osoba již v žádosti o ZISZ (kolonka 3). Mohu použít ZISZ vydanou jiné oprávněné osobě pro totožné zboží jako důkaz při soudním sporu o správné sazební zařazení? V zásadě ano. K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. ZISZ se tak jakožto důkazu může dovolávat i jiná osoba než oprávněná osoba, které byla ZISZ vydána. Je pak jen na soudu, jestli předloženou ZISZ zohlední, aniž má tato právní účinky, které jsou s ní spojené.

2 Je možné uplatnit ZISZ na zboží, které již bylo dovezeno nebo vyvezeno? Ne. ZISZ nemá retroaktivní účinky. ZISZ je závazná pro celní orgány pouze pro zboží, u něhož byly splněny celní formality po dni vydání této ZISZ. Musím ZISZ, jejíž jsem držitelem, při celním řízení předkládat vždy? V současné platné právní úpravě jsou ZISZ závazné pouze pro celní orgány ve vztahu k oprávněné osobě. To znamená, že držitel ZISZ nemá povinnost, aby tuto uvedl v celním prohlášení (číslo ZISZ se uvádí do kolonky 44) nebo ji použil při proclení zboží u celního úřadu. Nicméně celní orgány jsou oprávněni požadovat, aby je oprávněná osoba při plnění celních formalit uvědomila o tom, že má k dispozici ZISZ na zboží, které je předmětem celního řízení. Jak dlouho ZISZ platí? ZISZ je obecně platná 6 let. Nicméně ZISZ pozbývá platnosti, bylo-li vydáno nařízení o sazebním zařazení zboží a je-li ZISZ s tímto nařízením v rozporu; dále neplatí, není-li již v souladu s výkladem celní nomenklatury z důvodů změny vysvětlivek ke KN nebo vysvětlivek k HS či na základě rozsudku ESD. ZISZ neplatí ani tehdy, je-li odvolána nebo změněna pro nesplnění jedné nebo více podmínek pro její vydání a bylo-li toto odvolání nebo změna oznámeno oprávněné osobě. V těchto případech pozbytí platnosti může oprávněná osoba, které byla ZISZ vydána, tuto informaci nadále používat po dobu šesti měsíců ode dne zveřejnění nebo oznámení, jestliže na základě této závazné informace uzavřela předtím, než bylo přijato dané opatření, závazné a konečné smlouvy o prodeji nebo nákupu zboží. Jedná-li se však o produkty, pro něž se předkládá potvrzení o dovozu, vývozu nebo stanovení předem při vyřizování celních formalit, je doba šesti měsíců nahrazena dobou platnosti potvrzení. ZISZ může být i zrušena, a to tehdy, pokud byla vydána na základě nesprávných nebo neúplných skutečností a žadatel věděl nebo rozumně mohl vědět, že údaje byly nesprávné či neúplné. Je možné se proti ZISZ odvolat? Ano. ZISZ je rozhodnutím vydaným celním orgánem vztahující se k celním předpisům, proti němuž lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Celního úřadu pro Olomoucký kraj. O podaném odvolání rozhodne Generální ředitelství cel, pokud o něm nerozhodne Celní úřad pro Olomoucký kraj. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Je možné, aby celní správa jiného členského státu EU vydala ZISZ pro tentýž výrobek s jiným kódem celní nomenklatury? Nemělo by se to stát, ale stává se to. Zařazení je založeno na výkladu příslušných právních předpisů a pravidel a tento výklad se může bohužel v různých správách lišit. V takovém případě, kdy dojde k rozporu mezi dvěma nebo více ZISZ (a dotčené členské státy nejsou s to se na sazebním zařazení samy dohodnout), řeší Komise z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu tuto situaci projednáním ve Výboru pro celní kodex. Komise by pak měla přijmout opatření k zajištění jednotného používání celní nomenklatury co nejdříve, nejpozději do šesti měsíců od projednání.

3 II. K ŽÁDOSTEM O ZISZ Kam mám poslat žádost o ZISZ? Věcně a místně příslušný orgán pro řízení o vydání ZISZ je Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 19, Olomouc. Datová schránka: utenz4d Žádosti vyřizuje oddělení 04 Závazných informací. Je žádost o ZISZ zpoplatněna? Ne. ZISZ se žadateli poskytují zdarma. Avšak výdaje vzniklé získáváním údajů o zboží (zejména v důsledku provedení laboratorní analýzy nebo odborného posouzení zboží) nebo náklady vzniklé v důsledku vrácení vzorků zboží žadateli, si hradí žadatel sám. Jakým způsobem mohu žádost o ZISZ podat? Žádost o ZISZ se podává pouze písemně na předepsaném tiskopise (formuláři), jehož vzor je uveden v příloze 1 B nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Tiskopis žádosti o ZISZ ve formátu PDF upravený pro vkládání údajů a následující tisk je ke stažení na těchto stránkách. Co se považuje za písemnou žádost? Za písemně podanou žádost o ZISZ se považuje: Žádost v tištěné formě podaná osobně na podatelně úřadu nebo zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Žádost zaslaná datovou schránkou Žádost zaslaná em se zaručeným elektronickým podpisem (k u musí být připojen certifikát nebo uveden poskytovatel certifikačních služeb) Podávám žádost poprvé. Jak mám správně vyplnit tiskopis žádosti? Podrobné pokyny k vyplnění tiskopisu žádosti o ZISZ naleznete na těchto stránkách. V případě pochybností se lze obrátit s dotazy přímo na pracovníky oddělení 04 Závazných informací Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Jaké informace musím k žádosti o ZISZ doložit? Je nutné uvést dostatečně detailní popis zboží, který umožní jeho zařazení do celní nomenklatury a ztotožnění při celním řízení. Nepřesně popsané zboží vede k chybnému zařazení a tím i k neplatnosti ZISZ! Popis zboží musí obsahovat minimálně odpovědi na základní zbožíznalecké otázky, kterými jsou: Co to je? (druh a vlastnosti zboží) Z čeho to je? (kvalitativní i kvantitativní složení zboží) K čemu to je? (účel použití zboží) V jakém je to balení? (adjustace zboží)

4 Vše by mělo být doloženo příslušnou dokumentací, kterou mohou být fotografie, technické výkresy, certifikáty, atesty, chemické analýzy, znalecké posudky, návody k použití, příbalové letáky, etikety, katalogy apod. V některých případech je užitečné k žádosti přiložit i vzorky zboží. Mohu poslat vzorky zboží celnímu úřadu k laboratorní analýze? Ne. Potřebné údaje o složení či vlastnostech zboží si musí žadatel obstarat na vlastní náklady. Pokud je nezíská od výrobce, musí požádat o analytické rozbory příslušné komerční laboratoře. K čemu je tedy užitečné k žádostem přikládat vzorky? Vzorky slouží k pořízení podrobného popisu zboží, který je obligatorní součástí ZISZ a dále k pořízení fotodokumentace pro databázi Evropské komise. Co se děje se vzorky po skončení řízení o žádosti o ZISZ? Pokud žadatel v žádosti uvedl, že si přeje vzorky vrátit, bude po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí celním úřadem vyzván k jejich vyzvednutí. V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, jde úhrada veškerých výdajů vzniklých v souvislosti s vrácením vzorků zboží k tíži žadatele. Proto si vzorky musí žadatel převzít osobně na adrese Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 19, Olomouc. O převzetí vrácených vzorků bude sepsán záznam, který přebírající osoba podepíše. Jaký je rozdíl mezi kolonkou 1 (Žadatel) a kolonkou 2 (Oprávněná osoba) v žádosti o ZISZ? Častým případem je, že žadatel a oprávněná osoba jsou tentýž subjekt. V tomto případě jsou údaje uváděné v kolonce 1 a kolonce 2 shodné. Žadatelem je subjekt, který podává celním orgánům žádost o vydání ZISZ. Pokud se jedná o právnickou osobu, musí být údaje, uváděné v kolonce 1, ve shodě s údaji uvedenými v Obchodním rejstříku. Oprávněnou osobou je subjekt, kterému se ZISZ vydává, tedy držitel ZISZ. Tento subjekt je pak oprávněn vydanou ZISZ, jejíž je držitelem, předkládat celním orgánům při celním řízení. Většinou se jedná o ekonomický subjekt (právnickou osobu), a proto musí být údaje, zde uvedené, ve shodě s údaji uvedenými v Obchodním rejstříku. Nejedná se tedy o osoby jednatelů, prokuristů, zmocněnců, zaměstnanců firmy apod. Jaký je rozdíl mezi kolonkou 8 (Popis zboží) a kolonkou 9 (Obchodní název zboží) v žádosti o ZISZ? V kolonce 8 se uvádí detailní popis zboží, který umožní jeho ztotožnění a zařazení do celní nomenklatury. V kolonce 9 se uvádí obchodní název (značka) zboží, případně typové číslo či označení zboží. Dále se zde uvádí jakékoliv údaje, s kterými má být zacházeno jako s důvěrnými informacemi. Těmito informacemi může být např. receptura, podrobnosti technologie výroby apod. Informace uvedené v kolonce 8 budou zveřejněny ve veřejné části elektronické databáze ZISZ (EBTI) dostupné na internetu, zatímco informace uvedené v kolonce 9 nejsou veřejně přístupné.

5 Které informace bude celní správa vždy považovat za důvěrné? Jméno a adresa oprávněné osoby uvedené v kolonce 3 a informace uvedené v kolonce 9 budou vždy považovány za důvěrné. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými nomenklaturami uváděnými v kolonce 5 (Celní nomenklatura) v žádosti o ZISZ? Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS) je multifunkční nomenklatura sestavená tak, aby mohla zahrnout veškeré zboží, které může být předmětem mezinárodního obchodu. Je používána celosvětově a je nejstabilnější, jelikož ke změnám zde dochází jen jednou za pět let dle potřeb mezinárodního obchodu, technického vývoje či environmentálních důvodů. Kód HS je 6 místný. Kombinovaná nomenklatura (KN) je používána v Evropské unii. Tato nomenklatura současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak statistiky zahraničního obchodu EU a jiných politik EU, týkajících se dovozu a vývozu zboží. Ke změnám dochází minimálně jednou za rok, v souvislosti s publikací nové přílohy společného celního sazebníku. Kód KN je 8 místný. TARIC je integrovaný sazebník EU, jenž splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky zahraničního obchodu, obchodní politiky, zemědělské politiky a jiných politik Společenství, týkajících se dovozu a vývozu zboží. Používá se na úrovni Evropské unie pro tarifní a netarifní opatření jako jsou suspenze, kvóty, přídavná, antidumpingová či antisubvenční cla atd. Je nejméně stabilní, kódy vznikají a zanikají v souvislosti s jednotlivými opatřeními a ke změnám tak dochází velice často. Stává se tak, že ZISZ vydaná na TARIC kód přestane být platná v souvislosti se změnami TARIC kódů jen několik dní po té, co byla vydána. TARIC kód je 10 místný. Nomenklatura vývozních náhrad je navázána na zemědělská opatření. Používá se pouze u vývozu určitých zemědělských produktů za účelem vyplácení exportních refundací. Kód vývozních náhrad je 12 místný. Jiná nomenklatura zde připadá v současnosti jen možnost požádat o rozšíření TARIC kódu o přídavný kód. Ten slouží k aplikaci specifických pravidel EU pro specifické zboží a člení nomenklaturu bez jejího ovlivnění (např. přídavné kódy pro zemědělské komponenty, farmaceutické substance apod.) TARIC kód spolu s přídavným kódem je 14 místný. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o ZISZ? Celní úřad zpracuje žádost o ZISZ co nejdříve po té, kdy bude mít k dispozici veškeré údaje a podklady nezbytné k vydání rozhodnutí, tj. kdy bude mít veškeré informace potřebné ke ztotožnění zboží a k jeho správnému sazebnímu zařazení do celní nomenklatury. Řízení o žádosti o ZISZ lze uspíšit kvalitním podáním žádosti a doložením všech potřebných údajů. Pokud není možné vydat (oznámit) ZISZ žadateli do tří měsíců od přijetí žádosti, bude o této skutečnosti žadatel celním úřadem vyrozuměn spolu s uvedením důvodu odkladu a doby, ve které bude pravděpodobně schopen požadovanou informaci oznámit. Těmito důvody mohou být otázky stanovení sazebního zařazení zboží stejného typu, jako je zboží uvedené v žádosti žadatele, jsou-li v současné době předmětem projednávání ve Výboru pro celní kodex nebo jsou-li v současné době předmětem odvolání proti vydané ZISZ. Dalším důvodem odkladu mohou být bilaterální či multilaterální jednání mezi jednotlivými členskými státy EU v případech rozdílných názorů na sazební zařazení zboží stejného typu, jako je zboží uvedené v žádosti žadatele.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více