Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit"

Transkript

1 Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují do různých okruhů, rozhodně však netvoří ucelený systém. Nejsou řazeny nijak chronologicky (dějinné), otázky hudebně teoretické nevycházejí jedna z druhé. Obtížnost otázek je různá, od zcela primitivních až po velmi specializované. Z otázek je třeba vybírat ke stejné odpovědi například vede více otázek, některé otázky zase odpovídají na jiné. Některé otázky jsou v textu vícekrát vztahují-li se např. i k hudebním formám i k dějinám hudby. 1

2 Otázky z oblasti dějin hudby 1) Vyjmenujte a vysvětlete tři hlediska, ze kterých lze přistupovat k periodizaci dějin hudby. 2) Datujte přibližně období hudební renesance, hudebního baroka a romantismu. 3) Seřaďte hudební období od nejstaršího po nejmladší: romantismus, renesance, baroko, gotika, impresionismus, neoklasicismus, expresionismus, klasicismus. 4) Zařaďte jednotlivé autory do hudebního období: Johann Sebastian Bach, Arnold Schönberg, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Orlando di Lasso, Jan Dismas Zelenka, Igor Stravinskij, Richard Wagner. 5) Vysvětlete klady a zápory periodizování dějin hudby. 6) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 7) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 8) Proč se jednohlasému chorálu říká Gregoriánský? 9) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady? 10) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 11) Kde a při jakých příležitostech se provozoval Gregoriánský chorál? 12) Co jsou to lekce a orace? 13) Odkdy se datují počátky vícehlasu? 14) Jaké způsoby tvorby raného vícehlasu znáte? 15) Co je to organum? 16) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 17) Co je moteto? Co je tzv. izorytmické moteto? 18) Co byla tzv. modální rytmika? 19) Jaké znáte druhy notace? 20) Co byly neumy? 21) Co víte o období Ars antiqua? 22) Vysvětlete pojem cantus firmus. 23) Co víte o období Ars nova? 24) Kdo byli trubadůři, truvéři a minnesängři? 25) Napište nejstarší památky české hudby. 26) S jakým prostředím je spojena světská hudba středověku? 27) Jak se projevilo husitství v hudbě? 28) Jaký přínos pro hudbu měla Jednota bratrská? 29) Co byla tzv. literátská bratrstva? 30) V čem se liší a co mají společného chanson a madrigal? 31) Jak se proměnila forma moteta v renesanci? 32) Co je tzv. parodická mše? 33) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 34) Kteří autoři se proslavili svými madrigaly? 35) Co víte o instrumentální hudbě v období renesance. 36) Napište největší novinky, které přinesla barokní hudba. 37) Napište nové hudební formy, které přineslo baroko. 2

3 38) Co je oratorium (popište, co nejpodrobněji)? 39) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 40) Kde a kdy vznikla opera? 41) Jak vypadala barokní opera? 42) Jak vypadal barokní sólový koncert? 43) Která je první celá dochovaná opera a kdo je jejím autorem? 44) Kteří barokní skladatelé jsou nejčastěji spojováni s formou instrumentálního koncertu? 45) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 46) Co je tzv. afektová teorie? 47) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace barokních tanců? 48) Jaký je historický kontext období klasicismu? 49) Popište změny, které nastaly v hudebním jazyce klasicismu v porovnání s hudebním jazykem baroka v oblasti formy, rytmu, melodiky, dynamiky a harmonie. 50) Které hojně využívané barokní hudební formy v období klasicismu ustoupily? 51) Které novinky v oblasti hudebních forem přinesl klasicismus? 52) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 53) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 54) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 55) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 56) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 57) Tzv. české hudební emigrace - napište centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 58) Čím se proslavila tzv. Manheimská škola? 59) Srovnejte klasicistní a romantický přístup ke světu a popište, jak se tyto tendence projevily v hudbě. 60) Jak se proměnil hudební jazyk v období romantismu oproti předchozímu klasicismu? (melodika, harmonie, instrumentace, formy etc.) 61) Vysvětlete pojem programní hudba. 62) Které nové formy vznikly v období romantismu? 63) Popište, jak vypadá symfonická báseň. 64) Kdo je zakladatelem a propagátorem symf. básně? 65) Vysvětlete pojem novoromantismus. Jmenujte příklady autorů. 66) Kteří skladatelé a ve které zemi tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Jaká témata si romantičtí skladatelé volili za předlohy? 68) Co je tzv. leitmotiv? 69) Popište, jak se proměnila opera v období romantismu. 70) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 71) Jak se projevilo české národní obrození v hudbě? 72) Jaké hudební spolky a pěvecké sbory z období národního obrození znáte? 73) Které sběratele českých lidových písní znáte? 74) Které profesionální hudební instituce vznikly v Čechách v době národního obrození? 3

4 75) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 76) Co je to nápěvková metoda a se kterým českým skladatelem je tento pojem spojen? 77) Popište hudební jazyk pozdního romantismu. 78) Kteří světoví skladatelé se do období pozdního romantismu z hlediska periodizace dějin hudby řadí? 79) Porovnejte hudební výrazové prostředky impresionismu a romantismu. 80) Ve které zemi vznikl impresionismus? 81) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 82) Jaké předlohy si pro svá díla volili impresioničtí skladatelé? 83) Co je tzv. verismus? 84) Popište, co se dělo v hudbě v první polovině 20. stol. 85) Které směry se objevují v hudbě v první pol. 20. stol.? 86) Charakterizujte styly a jmenujte skladatele, jejichž tvorba do daného stylu spadá: expresionismus v hudbě, neofolklorismus, neoklasicismus 87) Popište princip dodekafonie a serialismu. 88) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 89) Vysvětlete pojmy: minimalismus, aleatorika, elektroakustická hudba, konkrétní hudba. 90) Popište, jak vypadal hudební svět po druhé světové válce. 91) Jaká je aktuální situace v hudebním světě dnes? 4

5 Otázky vztahující se k významným osobnostem dějin hudby 1) Kteří renesanční autoři se proslavili převážně svými madrigaly? 2) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 3) Který renesanční autor reprezentoval tzv. Římskou školu. 4) Který renesanční autor byl pověřen reformou liturgické hudby? 5) Kdo je autorem slavné Missa Papae Marcelli? 6) Srovnejte hudbu G. P da Paletsriny a O. di Lassa. 7) Které znáte nizozemské renesanční autory? 8) Kdo je autorem první celé dochované barokní opery? O kterou operu se jedná? 9) Který barokní skladatel je nejvíce spojován s formou instrumentálního koncertu? 10) Co víte o velmi známé skladbě Čtvero ročních období? 11) Který barokní skladatel působící v Benátkách je znám svými kompozicemi napsanými pro dívky - sirotky? 12) O kterém českém barokním skladateli by se dalo říct, že byl brilantním polyfonikem? 13) Který český barokní skladatel působil převážnou část svého života v Drážďanech? 14) Kdo je autorem skladby Sub olea pacis et palma virtutis? 15) Který český barokní skladatel strávil část svého života v Itálii a potýkal se s problémy s představiteli katolické církve a řádu, ve kterém působil? 16) Který český barokní skladatel byl trumpetistou a je považován za jednoho z prvních českých orchestrálních skladatelů? 17) Johann Sebastian Bach a. Co víte o životě JSB? b. Jak byste charakterizovali hudební jazyk JSB? c. Čím je JSB významný pro klavírní tvorbu? d. Jak vypadá Bachovo dílo Temperovaný klavír? e. Bach mimo jiné zhudebnil pašijový příběh. Podle kterých evangelistů? f. Z které skladby je slavná Badinerie? A z které slavné Air? g. Do kterých oblastí zasáhlo dílo JSB? h. Jaké znáte světské kantáty JSB? 18) Georg Friedrich Händel a. Co víte o životě GFH? b. Do kterých oblastí zasáhla Händlova tvorba? c. Která je nejslavnější skladba GFH? Co o ní víte? d. Z jaké skladby je slavné Händlovo Alleluja? e. Ve které zemi podstatnou část svého života Händel žil a kde je pochován? 19) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 20) Kteří autoři v období hudebního klasicismu tvořili v Čechách? 21) Tzv. české hudební emigrace vyjmenujte jednotlivá centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 22) Se kterou hudební formou je spojeno jméno Jana Antonína Bendy? 23) Který původně český skladatel působící v Itálii je spojen s tzv. operou seriou? 5

6 24) Který původně český skladatel působící v Paříži je spojen s dechovým kvintetem? 25) Který původně český skladatel působící v Paříži byl pedagogem např. Liszta, Berlioze a dalších? 26) Joseph Haydn a. V jaké hudební formě napsal nejvíce skladeb? b. U kterého knížete Haydn působil jako kapelník? c. Kolik smyčcových kvartetů JH napsal? více než 20, více než 60, více než 80. d. Znáte názvy některých smyčcových kvartetů JH? e. JH napsal 104 symfonií. Ve vrcholném období napsal 2 řady symfonií, které nesou názvy po dvou evropských metropolích, kterých? f. Vyjmenujte dvě nejslavnější vokálně- instrumentální díla JH. g. Napište názvy alespoň dvou mší JH. h. Psal JH také opery? i. Kteří skladatele z období tzv. neoklasicismu nejvíce z díla JH čerpali? 27) Wolfgang Amadeus Mozart a. Napište životopisná data WAM. b. Ze kterého města WAM pocházel? c. WAM začal kariéru zázračného dítěte. V čem spočívala? d. WAM nastoupil dráhu svobodného umělce po roztržce se svým tehdejším salcburským chlebodárcem. O koho se jednalo? e. Popište životní osud WAM. f. Kde je WAM pochován? g. Kdo uspořádal dílo WAM a opatřil jednotlivé skladby čísly? (označení K nebo KV) h. Do kterých oblastí dílo WAM zasahuje? i. Které jsou nejslavnější symfonie WAM? j. Vyjmenujte alespoň některé z klavírních sonát WAM. k. Které Mozartovy opery jsou tzv. singspielem? l. Které Mozartovy opery jsou tzv. operou buffou? m. Které opery WAM měly premiéru v Praze? n. Která je poslední opera WAM? o. Které dodnes nejhranější dílo psal WAM jako poslední a zůstalo nedokončeno? p. Kdo dokončil Mozartovo Requiem? q. Vyjmenujte alespoň tři nástroje, pro které WAM napsal sólový koncert. r. Který režisér natočil film Amadeus, který je volně inspirovaný Mozartovým životem? 28) Ludwig van Beethoven a. Popište životní dráhu LvB. b. Kolik symfonií napsal LvB? c. Kterou symfonii LvB původně věnoval Napoleonovi? d. Která symfonie má v závěrečné větě tzv. Ódu na radost? e. Kdo je autorem textu použitého v IX. symfonii? f. Vyjmenujte některé slavné klavírní sonáty LvB. 6

7 g. Pro které nástroje psal LvB sólové koncerty? h. Které skladby tvoří vrchol Beethovenovy komorní hudby? i. Kdo má rozsáhlejší dílo. WAM nebo LvB? j. Jak se jmenuje opera LvB, ze které se mimo jiné koncertně provádí třetí ze čtyř předeher Leonora? k. Které je největší liturgické dílo LvB? 29) Který raně romantický skladatel je spojován s hudební formou písně pro sólový hlas s doprovodem klavíru? 30) Napište alespoň dva literáty, na jejichž texty psal F. Schubert své písně. 31) Do kterých hudebních oblastí zasahovala tvorba F. Schuberta? 32) Kdo je autorem slavné tzv. Nedokončené symfonie o dvou větách? 33) Ze které opery je scéna odlévání čarodějných střel v jeskyni, která je považována za základ německé romantické opery? 34) Kdo je autorem slavného valčíku Vyznání k tanci, které se hraje nejčastěji v instrumentaci H. Berlioze? 35) Který skladatel vzkřísil dílo J. S. Bacha? 36) Které dílo J. S. Bacha provedl Mendelssohn-Bartholdy a vzbudil tak zájem o jeho hudbu? 37) Které symfonie F. Mendelssohna-Bartholdyho znáte? 38) Ze které skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho je slavný svatební pochod často hraný při svatebních obřadech? 39) Který slavný romantický skladatel chtěl být klavírním virtuosem, ale zničil si nadměrným cvičení šlachy na rukách? 40) Jak se jmenoval hudebně vědecký časopis, který je spojen se jménem R. Schumanna? 41) Pro který nástroj psal nejčastěji R. Schumann? 42) Pro který nástroj psal nejčastěji F. Chopin? 43) Odkud pocházel a ve které zemi se posléze usadil F. Chopin? 44) Ve kterých tóninách jsou dva klavírní koncerty F. Chopina? 45) Které tance Chopin ve svých klavírních skladbách stylizoval? 46) Na kterého českého skladatele mělo vliv Chopinovo rozvinutí klavírní hry? 47) Co je tzv. idee fix? 48) Popište, jak vypadá Fantastická symfonie H. Berlioze a čím je pro vývoj dějin hudby přínosná. 49) Jaké znáte vokálně- instrumentální skladby H. Berlioze? 50) Co je to programní předehra? Které programní předehry napsal H. Berlioz? 51) Odkud pocházel F. Liszt? 52) Který slavný romantický skladatel přijal kněžské svěcení? 53) F. Liszt je považován za tvůrce symfonické básně. Jak se jmenovala první symf. báseň, kterou Liszt napsal? 54) Které symfonické básně F. Liszta znáte? 55) Které programní symfonie F. Liszta znáte? 56) Jak byli příbuzní F. Liszt a R. Wagner? 57) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 7

8 58) Popište, jak vypadaly opery R. Wagnera? 59) Ve kterém městě zbudoval Wagner dodnes funkční operní scénu určenou k provozování výhradně jeho oper? 60) Který operní skladatel byl považován nacisty za vzor ideálního německého skladatele? 61) Skladby kterého skladatele obdivoval A. Hitler a proč? 62) Které opery R. Wagnera znáte? 63) Jaké náměty si nejčastěji volil R. Wagner jako předlohy svých oper? 64) Čím je pro vývoj hudby důležitá předehra k opeře R. Wagnera Tristan a Isolda? 65) Co je tzv. Mocná hrstka? 66) Kteří skladatelé tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Který člen Mocné hrstky proslul nejvíce instrumentováním děl jiných skladatelů? 68) Pro jaký nástroj jsou původně napsány Musorgského Obrázky z výstavy a v instrumentaci kterého skladatele bývají nejčastěji hrány? 69) Kolik symfonií napsal P.I. Čajkovskij? 70) Pro jaký nástroj je Čajkovského skladba Variace na rokokové téma? 71) Které opery a balety od P.I. Čajkovského znáte? 72) Pro které nástroje napsal P.I. Čajkovskij sólové koncerty? 73) Jak se jmenovala mecenáška P.I. Čajkovského? 74) Bedřich Smetana a. Co víte o životě BS? b. Ve kterém divadle působil BS jako dirigent? c. Kterými zahraničními autory se BS inspiroval? d. Jaký je největší přínos BS v oblasti opery, symfonické básně, klavírní hudby a sborové tvorby? e. Jaké existují hypotézy o příčině ohluchnutí B. Smetany? K čemu se v poslední době vědci přiklánějí? f. Vyjmenujte opery BS a stručně popište jejich děj. g. Na čí libreta BS skládal své opery (alespoň dvě jména)? h. Které symfonické básně BS znáte a co o nich víte? i. Jak se jmenuje nejznámější cyklus symfonických básní BS a které jednotlivé symf. básně ho tvoří? j. Který hudební festival je tradičně zahajován Mou vlastí? k. Pro jaké obsazení je napsána skladba Z domoviny a pro jaké Z mého života? l. Jaké klavírní skladby BS znáte? m. Jaké sborové skladby BS znáte? n. Co víte o skladbě Česká píseň? 75) Antonín Dvořák a. Co víte o životě AD? b. Kým a proč byl pozván AD do Ameriky? c. Se kterým světovým hudebním skladatelem se Dvořák a přátelil a který mu zároveň pomohl stát se známým? 8

9 d. Který nakladatel vydával Dvořákovy skladby? e. Někteří hudební historikové mluví o několika obdobích Dvořákovy tvorby. Víte, o která období se jedná? f. Kolik symfonií AD napsal a co o nich víte? g. Proč se IX. symfonie jmenuje Z nového světa? h. Které skladby AD spadají do tzv. amerického období? i. Které sólové koncerty AD napsal? Který si myslíte, že je ve světě nejhranější? j. Jakým literárním dílem se AD inspiroval, když psal své symfonické básně? k. Jaké události v životě AD předcházely napsání Biblických písní a Stabat Mater? l. Ve kterém pražském kostele dělal mladý Dvořák varhaníka? m. Které sborové cykly a cykly písní AD znáte a co o nich víte? n. Která opera AD je patrně nejslavnější českou operou vůbec? O čem je? o. Které znáte opery AD a co o nich víte? p. Které vokálně instrumentální skladby AD znáte a co o nich víte? 76) Porovnejte hudební jazyk Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. 77) Jaký je hlavní přínos Z. Fibicha pro hudbu? 78) Které melodramy Z. Fibicha znáte a o čem jsou? 79) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 80) Ke kterému hudebnímu stylu inklinovali skladatelé první generace české moderny? 81) Jaké funkce zastával O. Ostrčil v Národním divadle? 82) Jaké části má Slovácká suita V. Nováka? 83) Které symfonické básně V. Nováka znáte a co o nich víte? 84) Co patřilo k oblíbeným činnostem V. Nováka a která skladba (skladby) je touto činností inspirována? 85) Jaký byl příbuzenský vztah J. Suka a A. Dvořáka? 86) Charakterizujte dílo J. Suka. 87) Jaké znáš skladby J. Suka? 88) Leoš Janáček a. Co víte o životě LJ? b. Vysvětlete pojem nápěvková metoda c. Charakterizujte hudební jazyk LJ. d. Do kterých oblastí zasahuje dílo LJ? e. Které opery LJ znáte a co víte o jejich literárních předlohách? f. Podle jaké předlohy vznikla opera Její pastorkyňa? g. Jaké byly okolnosti premiéry opery Její pastorkyňa? h. Jaké sbory LJ znáte a co o nich víte? i. Které klavírní cykly LJ znáte a co o nich víte? j. Které komorní a orchestrální skladby LJ znáte? k. V jakém jazyce je Glagolská mše? 89) Které skladby Josefa Bohuslava Foerstra jsou dnes živé na koncertních pódiích? 90) Kteří světoví skladatelé se řadí do období tzv.pozdního romantismu? 9

10 91) Která hudební forma je charakteristická pro dílo G. Mahlera? 92) Kolik symfonií zkomponoval G. Mahler? Co o nich víte? 93) Jaké jiné skladby než symfonie skládal G. Mahler? 94) Které písňové cykly G. Mahlera znáte? 95) Které opery R. Strausse znáte? 96) Které symfonické básně R. Strausse znáte? 97) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 98) Co víte o životě C. Debussyho? 99) Které klavírní cykly C. Debussyho znáte a co o nich víte? 100) Co víte o skladbě Moře? 101) Která je nejslavnější skladba M. Ravela? Čím je zajímavá? 102) Která je nejslavnější skladba O. Respighiho? Co o ní víte? 103) Na kterého operního skladatele navázali ve svém díle tzv. veristé? Které představitele tohoto směru znáte? 104) Kteří autoři tzv. vážné hudby se ve své tvorbě inspirovali jazzem? 105) Kteří autoři jsou označování jako autoři 2. vídeňské školy? 106) Kdo založil Sdružení pro soukromé provozování hudby? 107) Která období v díle A. Schönberga můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 108) Co víte o životě A. Schönberga? 109) Kdo je autorem opery Vojcek? 110) Která období v díle I. Stravinského můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 111) Které balety I. Stravinského znáte? 112) Se kterým tanečníkem, choreografem a tanečním organizátorem spolupracoval I. Stravinskij? 113) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 114) Co je charakteristické pro hudbu skladatelů Pařížské šestky? 115) Které skladby skladatelů Pařížské šestky znáte? Čím jsou zajímavé? 116) Co víte o životě a díle P. Hindemitha? 117) Co víte o životě a díle B. Bartóka? 118) Co víte o životě a díle S. Prokofjeva? 119) Co víte o životě a díle D. Šostakoviče? 120) Bohuslav Martinů a. Co víte o životě BM? b. Které hudební styly ovlivnily dílo BM? c. Do kterých oblastí zasahuje dílo BM? d. Které opery BM znáte a co o nich víte? e. Které balety BM znáte? f. Které sbory a kantáty BM znáte a co o nich víte? g. Který méně v orchestru užívaný hudební nástroj BM často do orchestru zařazoval? 10

11 h. Kolik symfonií napsal BM? 121) Které skladatele 2. pol. 20. stol. znáte? Co o nich a jejich díle víte? Otázky hudebně teoretické, pojmy (nejčastěji z oblasti hudebních forem). 1) Vysvětlete pojmy: hudba vokální a instrumentální, hudba absolutní a programní, hudba světská a duchovní, hudba tzv. vážná a tzv. populární (artificiální a non-artificiální), hudba komorní a symfonická. 2) Co znamená označení a capella? 3) Jaké znáte rytmické hodnoty not? 4) Které klíče znáte? 5) Co je takt (v notopisu )? 6) Vysvětlete pojmy rytmus, metrum, pulsace. 7) Co je synkopa? 8) Co je předtaktí? 9) Vyjmenujte intervaly a uveďte, jak a podle čeho se dělí. 10) Co je kvartový a kvintový kruh? 11) Kde má půltóny durová a kde mollová stupnice? 12) Jaké druhy mollových stupnic znáte? Jak vypadají? 13) Co dělá s výškou tónu křížek před notou? Co béčko? 14) Vyjmenujte křížky a béčka, jak jdou po sobě. 15) Jaké jiné stupnice než moll a dur znáte? 16) Co je akord? 17) Jaké znáte kvintakordy? Jak vypadají? 18) Jaké znáte obraty kvintakordu? 19) Jaké znáte septakordy a jak vypadají? 20) Jaké znáte obraty septakordu? 21) Co je hudební forma? 22) Vysvětlete pojmy expoziční a evoluční typ hudby. 23) Jak vypadá tzv. malá písňová forma? 24) Co je perioda v hudbě? 25) Co je předvětí a závětí v hudbě? 26) Co jsou variace v hudbě a jaké druhy variací znáte? 27) Popište stručně vývoj opery. 28) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 29) Jak vypadá sonátová forma? 30) Jak vypadá forma ronda? 31) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 32) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 11

12 33) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 34) Co je oratorium (popište co nejpodrobněji)? 35) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 36) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 37) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace tanců v barokní suitě? 38) Popište princip fugy. 39) Co je polyfonie? 40) Vysvětlete pojem cantus firmus. 41) Jak vypadal barokní sólový koncert? 42) Co je tzv. afektová teorie? 43) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 44) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 45) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady. 46) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 47) Co jsou to lekce a orace? 48) Co je moteto? Co víte o jeho vývoji v dějinách hudby? 49) Co je tzv. parodická mše? 50) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 51) Co je symfonická báseň? 52) Co je tzv. leitmotiv? 53) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 54) Co je tzv. idee fix? 55) Co je to programní předehra? 56) Vysvětlete pojem sprechgesang. 57) Co je atonalita? 58) Co je melodram? 12

13 Otázky ostatní 1) Které české orchestry znáte? 2) Které české pěvecké sbory znáte? 3) Které sólisty instrumentalisty a zpěváky znáte? 4) Jaké dirigenty znáte? 5) Jaké je klasické rozdělení hlasů ve sboru? 6) Co je koloraturní soprán? 7) Jaké znáte koncertní sály? 8) Jaké znáte festivaly vážné hudby? 9) Kdy (a proč)a čím začíná hudební festival Pražské jaro? 10) Kdo je současný ministr kultury? 11) Kde je možné vidět operní představení? 12) Na kterých institucích v Čechách je možné studovat hudbu? 13

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu

Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu 1 Skladebné složky, prostředky a formy hudby klasicismu Rozmezí: cca 2. pol. 18. stol. poč. 19. stol. Humanistický ideál 2 programových tirád: rozum - příroda - lidskost (francouzští encyklopedisté) volnost

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1

Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1 Malé evropské nokturno Petr Sládeček 30. 9. 2009 Sv. Jan pod Skalou 1 Program nokturna 22.00 23.15 refektář 1. Andreas Scholl, Orpheus Chamber Orchestra: Down by the Salley Gardens, irská lidová 2. Andreas

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Vývoj baletu-pantomimy v osvícenské Evropě

Vývoj baletu-pantomimy v osvícenské Evropě Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze Vývoj baletu-pantomimy v osvícenské Evropě Petra Dotlačilová 1 Vývoj baletu-pantomimy v osvícenské Evropě Petra Dotlačilová 2 Akademie múzických

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více