Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit"

Transkript

1 Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují do různých okruhů, rozhodně však netvoří ucelený systém. Nejsou řazeny nijak chronologicky (dějinné), otázky hudebně teoretické nevycházejí jedna z druhé. Obtížnost otázek je různá, od zcela primitivních až po velmi specializované. Z otázek je třeba vybírat ke stejné odpovědi například vede více otázek, některé otázky zase odpovídají na jiné. Některé otázky jsou v textu vícekrát vztahují-li se např. i k hudebním formám i k dějinám hudby. 1

2 Otázky z oblasti dějin hudby 1) Vyjmenujte a vysvětlete tři hlediska, ze kterých lze přistupovat k periodizaci dějin hudby. 2) Datujte přibližně období hudební renesance, hudebního baroka a romantismu. 3) Seřaďte hudební období od nejstaršího po nejmladší: romantismus, renesance, baroko, gotika, impresionismus, neoklasicismus, expresionismus, klasicismus. 4) Zařaďte jednotlivé autory do hudebního období: Johann Sebastian Bach, Arnold Schönberg, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Orlando di Lasso, Jan Dismas Zelenka, Igor Stravinskij, Richard Wagner. 5) Vysvětlete klady a zápory periodizování dějin hudby. 6) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 7) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 8) Proč se jednohlasému chorálu říká Gregoriánský? 9) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady? 10) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 11) Kde a při jakých příležitostech se provozoval Gregoriánský chorál? 12) Co jsou to lekce a orace? 13) Odkdy se datují počátky vícehlasu? 14) Jaké způsoby tvorby raného vícehlasu znáte? 15) Co je to organum? 16) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 17) Co je moteto? Co je tzv. izorytmické moteto? 18) Co byla tzv. modální rytmika? 19) Jaké znáte druhy notace? 20) Co byly neumy? 21) Co víte o období Ars antiqua? 22) Vysvětlete pojem cantus firmus. 23) Co víte o období Ars nova? 24) Kdo byli trubadůři, truvéři a minnesängři? 25) Napište nejstarší památky české hudby. 26) S jakým prostředím je spojena světská hudba středověku? 27) Jak se projevilo husitství v hudbě? 28) Jaký přínos pro hudbu měla Jednota bratrská? 29) Co byla tzv. literátská bratrstva? 30) V čem se liší a co mají společného chanson a madrigal? 31) Jak se proměnila forma moteta v renesanci? 32) Co je tzv. parodická mše? 33) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 34) Kteří autoři se proslavili svými madrigaly? 35) Co víte o instrumentální hudbě v období renesance. 36) Napište největší novinky, které přinesla barokní hudba. 37) Napište nové hudební formy, které přineslo baroko. 2

3 38) Co je oratorium (popište, co nejpodrobněji)? 39) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 40) Kde a kdy vznikla opera? 41) Jak vypadala barokní opera? 42) Jak vypadal barokní sólový koncert? 43) Která je první celá dochovaná opera a kdo je jejím autorem? 44) Kteří barokní skladatelé jsou nejčastěji spojováni s formou instrumentálního koncertu? 45) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 46) Co je tzv. afektová teorie? 47) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace barokních tanců? 48) Jaký je historický kontext období klasicismu? 49) Popište změny, které nastaly v hudebním jazyce klasicismu v porovnání s hudebním jazykem baroka v oblasti formy, rytmu, melodiky, dynamiky a harmonie. 50) Které hojně využívané barokní hudební formy v období klasicismu ustoupily? 51) Které novinky v oblasti hudebních forem přinesl klasicismus? 52) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 53) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 54) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 55) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 56) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 57) Tzv. české hudební emigrace - napište centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 58) Čím se proslavila tzv. Manheimská škola? 59) Srovnejte klasicistní a romantický přístup ke světu a popište, jak se tyto tendence projevily v hudbě. 60) Jak se proměnil hudební jazyk v období romantismu oproti předchozímu klasicismu? (melodika, harmonie, instrumentace, formy etc.) 61) Vysvětlete pojem programní hudba. 62) Které nové formy vznikly v období romantismu? 63) Popište, jak vypadá symfonická báseň. 64) Kdo je zakladatelem a propagátorem symf. básně? 65) Vysvětlete pojem novoromantismus. Jmenujte příklady autorů. 66) Kteří skladatelé a ve které zemi tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Jaká témata si romantičtí skladatelé volili za předlohy? 68) Co je tzv. leitmotiv? 69) Popište, jak se proměnila opera v období romantismu. 70) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 71) Jak se projevilo české národní obrození v hudbě? 72) Jaké hudební spolky a pěvecké sbory z období národního obrození znáte? 73) Které sběratele českých lidových písní znáte? 74) Které profesionální hudební instituce vznikly v Čechách v době národního obrození? 3

4 75) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 76) Co je to nápěvková metoda a se kterým českým skladatelem je tento pojem spojen? 77) Popište hudební jazyk pozdního romantismu. 78) Kteří světoví skladatelé se do období pozdního romantismu z hlediska periodizace dějin hudby řadí? 79) Porovnejte hudební výrazové prostředky impresionismu a romantismu. 80) Ve které zemi vznikl impresionismus? 81) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 82) Jaké předlohy si pro svá díla volili impresioničtí skladatelé? 83) Co je tzv. verismus? 84) Popište, co se dělo v hudbě v první polovině 20. stol. 85) Které směry se objevují v hudbě v první pol. 20. stol.? 86) Charakterizujte styly a jmenujte skladatele, jejichž tvorba do daného stylu spadá: expresionismus v hudbě, neofolklorismus, neoklasicismus 87) Popište princip dodekafonie a serialismu. 88) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 89) Vysvětlete pojmy: minimalismus, aleatorika, elektroakustická hudba, konkrétní hudba. 90) Popište, jak vypadal hudební svět po druhé světové válce. 91) Jaká je aktuální situace v hudebním světě dnes? 4

5 Otázky vztahující se k významným osobnostem dějin hudby 1) Kteří renesanční autoři se proslavili převážně svými madrigaly? 2) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 3) Který renesanční autor reprezentoval tzv. Římskou školu. 4) Který renesanční autor byl pověřen reformou liturgické hudby? 5) Kdo je autorem slavné Missa Papae Marcelli? 6) Srovnejte hudbu G. P da Paletsriny a O. di Lassa. 7) Které znáte nizozemské renesanční autory? 8) Kdo je autorem první celé dochované barokní opery? O kterou operu se jedná? 9) Který barokní skladatel je nejvíce spojován s formou instrumentálního koncertu? 10) Co víte o velmi známé skladbě Čtvero ročních období? 11) Který barokní skladatel působící v Benátkách je znám svými kompozicemi napsanými pro dívky - sirotky? 12) O kterém českém barokním skladateli by se dalo říct, že byl brilantním polyfonikem? 13) Který český barokní skladatel působil převážnou část svého života v Drážďanech? 14) Kdo je autorem skladby Sub olea pacis et palma virtutis? 15) Který český barokní skladatel strávil část svého života v Itálii a potýkal se s problémy s představiteli katolické církve a řádu, ve kterém působil? 16) Který český barokní skladatel byl trumpetistou a je považován za jednoho z prvních českých orchestrálních skladatelů? 17) Johann Sebastian Bach a. Co víte o životě JSB? b. Jak byste charakterizovali hudební jazyk JSB? c. Čím je JSB významný pro klavírní tvorbu? d. Jak vypadá Bachovo dílo Temperovaný klavír? e. Bach mimo jiné zhudebnil pašijový příběh. Podle kterých evangelistů? f. Z které skladby je slavná Badinerie? A z které slavné Air? g. Do kterých oblastí zasáhlo dílo JSB? h. Jaké znáte světské kantáty JSB? 18) Georg Friedrich Händel a. Co víte o životě GFH? b. Do kterých oblastí zasáhla Händlova tvorba? c. Která je nejslavnější skladba GFH? Co o ní víte? d. Z jaké skladby je slavné Händlovo Alleluja? e. Ve které zemi podstatnou část svého života Händel žil a kde je pochován? 19) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 20) Kteří autoři v období hudebního klasicismu tvořili v Čechách? 21) Tzv. české hudební emigrace vyjmenujte jednotlivá centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 22) Se kterou hudební formou je spojeno jméno Jana Antonína Bendy? 23) Který původně český skladatel působící v Itálii je spojen s tzv. operou seriou? 5

6 24) Který původně český skladatel působící v Paříži je spojen s dechovým kvintetem? 25) Který původně český skladatel působící v Paříži byl pedagogem např. Liszta, Berlioze a dalších? 26) Joseph Haydn a. V jaké hudební formě napsal nejvíce skladeb? b. U kterého knížete Haydn působil jako kapelník? c. Kolik smyčcových kvartetů JH napsal? více než 20, více než 60, více než 80. d. Znáte názvy některých smyčcových kvartetů JH? e. JH napsal 104 symfonií. Ve vrcholném období napsal 2 řady symfonií, které nesou názvy po dvou evropských metropolích, kterých? f. Vyjmenujte dvě nejslavnější vokálně- instrumentální díla JH. g. Napište názvy alespoň dvou mší JH. h. Psal JH také opery? i. Kteří skladatele z období tzv. neoklasicismu nejvíce z díla JH čerpali? 27) Wolfgang Amadeus Mozart a. Napište životopisná data WAM. b. Ze kterého města WAM pocházel? c. WAM začal kariéru zázračného dítěte. V čem spočívala? d. WAM nastoupil dráhu svobodného umělce po roztržce se svým tehdejším salcburským chlebodárcem. O koho se jednalo? e. Popište životní osud WAM. f. Kde je WAM pochován? g. Kdo uspořádal dílo WAM a opatřil jednotlivé skladby čísly? (označení K nebo KV) h. Do kterých oblastí dílo WAM zasahuje? i. Které jsou nejslavnější symfonie WAM? j. Vyjmenujte alespoň některé z klavírních sonát WAM. k. Které Mozartovy opery jsou tzv. singspielem? l. Které Mozartovy opery jsou tzv. operou buffou? m. Které opery WAM měly premiéru v Praze? n. Která je poslední opera WAM? o. Které dodnes nejhranější dílo psal WAM jako poslední a zůstalo nedokončeno? p. Kdo dokončil Mozartovo Requiem? q. Vyjmenujte alespoň tři nástroje, pro které WAM napsal sólový koncert. r. Který režisér natočil film Amadeus, který je volně inspirovaný Mozartovým životem? 28) Ludwig van Beethoven a. Popište životní dráhu LvB. b. Kolik symfonií napsal LvB? c. Kterou symfonii LvB původně věnoval Napoleonovi? d. Která symfonie má v závěrečné větě tzv. Ódu na radost? e. Kdo je autorem textu použitého v IX. symfonii? f. Vyjmenujte některé slavné klavírní sonáty LvB. 6

7 g. Pro které nástroje psal LvB sólové koncerty? h. Které skladby tvoří vrchol Beethovenovy komorní hudby? i. Kdo má rozsáhlejší dílo. WAM nebo LvB? j. Jak se jmenuje opera LvB, ze které se mimo jiné koncertně provádí třetí ze čtyř předeher Leonora? k. Které je největší liturgické dílo LvB? 29) Který raně romantický skladatel je spojován s hudební formou písně pro sólový hlas s doprovodem klavíru? 30) Napište alespoň dva literáty, na jejichž texty psal F. Schubert své písně. 31) Do kterých hudebních oblastí zasahovala tvorba F. Schuberta? 32) Kdo je autorem slavné tzv. Nedokončené symfonie o dvou větách? 33) Ze které opery je scéna odlévání čarodějných střel v jeskyni, která je považována za základ německé romantické opery? 34) Kdo je autorem slavného valčíku Vyznání k tanci, které se hraje nejčastěji v instrumentaci H. Berlioze? 35) Který skladatel vzkřísil dílo J. S. Bacha? 36) Které dílo J. S. Bacha provedl Mendelssohn-Bartholdy a vzbudil tak zájem o jeho hudbu? 37) Které symfonie F. Mendelssohna-Bartholdyho znáte? 38) Ze které skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho je slavný svatební pochod často hraný při svatebních obřadech? 39) Který slavný romantický skladatel chtěl být klavírním virtuosem, ale zničil si nadměrným cvičení šlachy na rukách? 40) Jak se jmenoval hudebně vědecký časopis, který je spojen se jménem R. Schumanna? 41) Pro který nástroj psal nejčastěji R. Schumann? 42) Pro který nástroj psal nejčastěji F. Chopin? 43) Odkud pocházel a ve které zemi se posléze usadil F. Chopin? 44) Ve kterých tóninách jsou dva klavírní koncerty F. Chopina? 45) Které tance Chopin ve svých klavírních skladbách stylizoval? 46) Na kterého českého skladatele mělo vliv Chopinovo rozvinutí klavírní hry? 47) Co je tzv. idee fix? 48) Popište, jak vypadá Fantastická symfonie H. Berlioze a čím je pro vývoj dějin hudby přínosná. 49) Jaké znáte vokálně- instrumentální skladby H. Berlioze? 50) Co je to programní předehra? Které programní předehry napsal H. Berlioz? 51) Odkud pocházel F. Liszt? 52) Který slavný romantický skladatel přijal kněžské svěcení? 53) F. Liszt je považován za tvůrce symfonické básně. Jak se jmenovala první symf. báseň, kterou Liszt napsal? 54) Které symfonické básně F. Liszta znáte? 55) Které programní symfonie F. Liszta znáte? 56) Jak byli příbuzní F. Liszt a R. Wagner? 57) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 7

8 58) Popište, jak vypadaly opery R. Wagnera? 59) Ve kterém městě zbudoval Wagner dodnes funkční operní scénu určenou k provozování výhradně jeho oper? 60) Který operní skladatel byl považován nacisty za vzor ideálního německého skladatele? 61) Skladby kterého skladatele obdivoval A. Hitler a proč? 62) Které opery R. Wagnera znáte? 63) Jaké náměty si nejčastěji volil R. Wagner jako předlohy svých oper? 64) Čím je pro vývoj hudby důležitá předehra k opeře R. Wagnera Tristan a Isolda? 65) Co je tzv. Mocná hrstka? 66) Kteří skladatelé tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Který člen Mocné hrstky proslul nejvíce instrumentováním děl jiných skladatelů? 68) Pro jaký nástroj jsou původně napsány Musorgského Obrázky z výstavy a v instrumentaci kterého skladatele bývají nejčastěji hrány? 69) Kolik symfonií napsal P.I. Čajkovskij? 70) Pro jaký nástroj je Čajkovského skladba Variace na rokokové téma? 71) Které opery a balety od P.I. Čajkovského znáte? 72) Pro které nástroje napsal P.I. Čajkovskij sólové koncerty? 73) Jak se jmenovala mecenáška P.I. Čajkovského? 74) Bedřich Smetana a. Co víte o životě BS? b. Ve kterém divadle působil BS jako dirigent? c. Kterými zahraničními autory se BS inspiroval? d. Jaký je největší přínos BS v oblasti opery, symfonické básně, klavírní hudby a sborové tvorby? e. Jaké existují hypotézy o příčině ohluchnutí B. Smetany? K čemu se v poslední době vědci přiklánějí? f. Vyjmenujte opery BS a stručně popište jejich děj. g. Na čí libreta BS skládal své opery (alespoň dvě jména)? h. Které symfonické básně BS znáte a co o nich víte? i. Jak se jmenuje nejznámější cyklus symfonických básní BS a které jednotlivé symf. básně ho tvoří? j. Který hudební festival je tradičně zahajován Mou vlastí? k. Pro jaké obsazení je napsána skladba Z domoviny a pro jaké Z mého života? l. Jaké klavírní skladby BS znáte? m. Jaké sborové skladby BS znáte? n. Co víte o skladbě Česká píseň? 75) Antonín Dvořák a. Co víte o životě AD? b. Kým a proč byl pozván AD do Ameriky? c. Se kterým světovým hudebním skladatelem se Dvořák a přátelil a který mu zároveň pomohl stát se známým? 8

9 d. Který nakladatel vydával Dvořákovy skladby? e. Někteří hudební historikové mluví o několika obdobích Dvořákovy tvorby. Víte, o která období se jedná? f. Kolik symfonií AD napsal a co o nich víte? g. Proč se IX. symfonie jmenuje Z nového světa? h. Které skladby AD spadají do tzv. amerického období? i. Které sólové koncerty AD napsal? Který si myslíte, že je ve světě nejhranější? j. Jakým literárním dílem se AD inspiroval, když psal své symfonické básně? k. Jaké události v životě AD předcházely napsání Biblických písní a Stabat Mater? l. Ve kterém pražském kostele dělal mladý Dvořák varhaníka? m. Které sborové cykly a cykly písní AD znáte a co o nich víte? n. Která opera AD je patrně nejslavnější českou operou vůbec? O čem je? o. Které znáte opery AD a co o nich víte? p. Které vokálně instrumentální skladby AD znáte a co o nich víte? 76) Porovnejte hudební jazyk Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. 77) Jaký je hlavní přínos Z. Fibicha pro hudbu? 78) Které melodramy Z. Fibicha znáte a o čem jsou? 79) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 80) Ke kterému hudebnímu stylu inklinovali skladatelé první generace české moderny? 81) Jaké funkce zastával O. Ostrčil v Národním divadle? 82) Jaké části má Slovácká suita V. Nováka? 83) Které symfonické básně V. Nováka znáte a co o nich víte? 84) Co patřilo k oblíbeným činnostem V. Nováka a která skladba (skladby) je touto činností inspirována? 85) Jaký byl příbuzenský vztah J. Suka a A. Dvořáka? 86) Charakterizujte dílo J. Suka. 87) Jaké znáš skladby J. Suka? 88) Leoš Janáček a. Co víte o životě LJ? b. Vysvětlete pojem nápěvková metoda c. Charakterizujte hudební jazyk LJ. d. Do kterých oblastí zasahuje dílo LJ? e. Které opery LJ znáte a co víte o jejich literárních předlohách? f. Podle jaké předlohy vznikla opera Její pastorkyňa? g. Jaké byly okolnosti premiéry opery Její pastorkyňa? h. Jaké sbory LJ znáte a co o nich víte? i. Které klavírní cykly LJ znáte a co o nich víte? j. Které komorní a orchestrální skladby LJ znáte? k. V jakém jazyce je Glagolská mše? 89) Které skladby Josefa Bohuslava Foerstra jsou dnes živé na koncertních pódiích? 90) Kteří světoví skladatelé se řadí do období tzv.pozdního romantismu? 9

10 91) Která hudební forma je charakteristická pro dílo G. Mahlera? 92) Kolik symfonií zkomponoval G. Mahler? Co o nich víte? 93) Jaké jiné skladby než symfonie skládal G. Mahler? 94) Které písňové cykly G. Mahlera znáte? 95) Které opery R. Strausse znáte? 96) Které symfonické básně R. Strausse znáte? 97) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 98) Co víte o životě C. Debussyho? 99) Které klavírní cykly C. Debussyho znáte a co o nich víte? 100) Co víte o skladbě Moře? 101) Která je nejslavnější skladba M. Ravela? Čím je zajímavá? 102) Která je nejslavnější skladba O. Respighiho? Co o ní víte? 103) Na kterého operního skladatele navázali ve svém díle tzv. veristé? Které představitele tohoto směru znáte? 104) Kteří autoři tzv. vážné hudby se ve své tvorbě inspirovali jazzem? 105) Kteří autoři jsou označování jako autoři 2. vídeňské školy? 106) Kdo založil Sdružení pro soukromé provozování hudby? 107) Která období v díle A. Schönberga můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 108) Co víte o životě A. Schönberga? 109) Kdo je autorem opery Vojcek? 110) Která období v díle I. Stravinského můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 111) Které balety I. Stravinského znáte? 112) Se kterým tanečníkem, choreografem a tanečním organizátorem spolupracoval I. Stravinskij? 113) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 114) Co je charakteristické pro hudbu skladatelů Pařížské šestky? 115) Které skladby skladatelů Pařížské šestky znáte? Čím jsou zajímavé? 116) Co víte o životě a díle P. Hindemitha? 117) Co víte o životě a díle B. Bartóka? 118) Co víte o životě a díle S. Prokofjeva? 119) Co víte o životě a díle D. Šostakoviče? 120) Bohuslav Martinů a. Co víte o životě BM? b. Které hudební styly ovlivnily dílo BM? c. Do kterých oblastí zasahuje dílo BM? d. Které opery BM znáte a co o nich víte? e. Které balety BM znáte? f. Které sbory a kantáty BM znáte a co o nich víte? g. Který méně v orchestru užívaný hudební nástroj BM často do orchestru zařazoval? 10

11 h. Kolik symfonií napsal BM? 121) Které skladatele 2. pol. 20. stol. znáte? Co o nich a jejich díle víte? Otázky hudebně teoretické, pojmy (nejčastěji z oblasti hudebních forem). 1) Vysvětlete pojmy: hudba vokální a instrumentální, hudba absolutní a programní, hudba světská a duchovní, hudba tzv. vážná a tzv. populární (artificiální a non-artificiální), hudba komorní a symfonická. 2) Co znamená označení a capella? 3) Jaké znáte rytmické hodnoty not? 4) Které klíče znáte? 5) Co je takt (v notopisu )? 6) Vysvětlete pojmy rytmus, metrum, pulsace. 7) Co je synkopa? 8) Co je předtaktí? 9) Vyjmenujte intervaly a uveďte, jak a podle čeho se dělí. 10) Co je kvartový a kvintový kruh? 11) Kde má půltóny durová a kde mollová stupnice? 12) Jaké druhy mollových stupnic znáte? Jak vypadají? 13) Co dělá s výškou tónu křížek před notou? Co béčko? 14) Vyjmenujte křížky a béčka, jak jdou po sobě. 15) Jaké jiné stupnice než moll a dur znáte? 16) Co je akord? 17) Jaké znáte kvintakordy? Jak vypadají? 18) Jaké znáte obraty kvintakordu? 19) Jaké znáte septakordy a jak vypadají? 20) Jaké znáte obraty septakordu? 21) Co je hudební forma? 22) Vysvětlete pojmy expoziční a evoluční typ hudby. 23) Jak vypadá tzv. malá písňová forma? 24) Co je perioda v hudbě? 25) Co je předvětí a závětí v hudbě? 26) Co jsou variace v hudbě a jaké druhy variací znáte? 27) Popište stručně vývoj opery. 28) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 29) Jak vypadá sonátová forma? 30) Jak vypadá forma ronda? 31) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 32) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 11

12 33) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 34) Co je oratorium (popište co nejpodrobněji)? 35) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 36) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 37) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace tanců v barokní suitě? 38) Popište princip fugy. 39) Co je polyfonie? 40) Vysvětlete pojem cantus firmus. 41) Jak vypadal barokní sólový koncert? 42) Co je tzv. afektová teorie? 43) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 44) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 45) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady. 46) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 47) Co jsou to lekce a orace? 48) Co je moteto? Co víte o jeho vývoji v dějinách hudby? 49) Co je tzv. parodická mše? 50) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 51) Co je symfonická báseň? 52) Co je tzv. leitmotiv? 53) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 54) Co je tzv. idee fix? 55) Co je to programní předehra? 56) Vysvětlete pojem sprechgesang. 57) Co je atonalita? 58) Co je melodram? 12

13 Otázky ostatní 1) Které české orchestry znáte? 2) Které české pěvecké sbory znáte? 3) Které sólisty instrumentalisty a zpěváky znáte? 4) Jaké dirigenty znáte? 5) Jaké je klasické rozdělení hlasů ve sboru? 6) Co je koloraturní soprán? 7) Jaké znáte koncertní sály? 8) Jaké znáte festivaly vážné hudby? 9) Kdy (a proč)a čím začíná hudební festival Pražské jaro? 10) Kdo je současný ministr kultury? 11) Kde je možné vidět operní představení? 12) Na kterých institucích v Čechách je možné studovat hudbu? 13

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.ročník. 1.čtvrtletí

5.ročník. 1.čtvrtletí 5.ročník 1.čtvrtletí Opakování: Stupnice, intervaly (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), akordy T5, S5, D5 a jejich obraty, septakordy a jejich obraty Látka 5.ročníku: Intervaly složené Intervaly

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY II. ČÁST DĚJINY EVROPSKÉ HUDBY Obsah 1. Pravěk, starověk a středověk Hudba v pravěku Hudba ve starém Řecku Gregoriánský chorál Raný vícehlas

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Hudební výchova nižší gymnázium

Hudební výchova nižší gymnázium Hudební výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hudební výchova je předmět všeobecně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Renesance. 5.ročník. 3.čtvrtletí

Renesance. 5.ročník. 3.čtvrtletí 5.ročník 3.čtvrtletí Renesance Tyto nové myšlenky se však plně uplatňují až v 15. a 16.století. Renesance přinesla odklon od náboženských představ a úvah, věnuje pozornost prostému životu v přírodě. Je

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Hudební výchova, Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pochopit umění jako specifický způsob poznání a užívat jazyk umění jako

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Hudba, Šarlota Vojáčková. Hudba. Hudební období. Příčná flétna a její druhy

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Hudba, Šarlota Vojáčková. Hudba. Hudební období. Příčná flétna a její druhy Obsah Hudba Hudební období Příčná flétna a její druhy Nejlepší flétnista České republiky Můj život s hudbou - 1 - Hudba Hudba (od slova housti, hráti) je termín, který označoval hru na strunný nástroj

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gradace stupňování = postupné narůstání napětí, síly zvuku, tempa - přidávání hudebních nástrojů

Gradace stupňování = postupné narůstání napětí, síly zvuku, tempa - přidávání hudebních nástrojů ZÁPIS č. 1 Hudební výrazové prostředky Melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva Kontrast, gradace Melodie - spojená a uspořádaná řada tónů - vnímáme ji jako písničku - nezáleží, z kolika tónů je složena

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Hudební výchova (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1.

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka Otázky soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka okresní kola školní rok 2014/2015 K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1. Oblast - stupnice, intervaly, akordy 1. Hudební abeceda Napište stupnici

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů HUDEBNÍ VÝCHOVA Gymnázium PORG Libeň Výuka hudební výchovy je na PORGu Libeň povinná od primy do tercie. Na konci tercie si studenti vybírají výtvarný, dramatický nebo hudební kurz, který je povinný v

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4

1. Opakování. g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1. c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3 h 3 c 4 1. Opakování Zápis not v houslovém a basovém klíči: g 1 e 1 g 1 f 1 e 1 d 1 c 1 h a g a h c 1 Názvy oktáv: subkontra (C2 H2), kontra (C1 H1), velká (C H), malá (c h), jednočárkovaná (c 1 h 1 ), dvoučárkovaná

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více