Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit"

Transkript

1 Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují do různých okruhů, rozhodně však netvoří ucelený systém. Nejsou řazeny nijak chronologicky (dějinné), otázky hudebně teoretické nevycházejí jedna z druhé. Obtížnost otázek je různá, od zcela primitivních až po velmi specializované. Z otázek je třeba vybírat ke stejné odpovědi například vede více otázek, některé otázky zase odpovídají na jiné. Některé otázky jsou v textu vícekrát vztahují-li se např. i k hudebním formám i k dějinám hudby. 1

2 Otázky z oblasti dějin hudby 1) Vyjmenujte a vysvětlete tři hlediska, ze kterých lze přistupovat k periodizaci dějin hudby. 2) Datujte přibližně období hudební renesance, hudebního baroka a romantismu. 3) Seřaďte hudební období od nejstaršího po nejmladší: romantismus, renesance, baroko, gotika, impresionismus, neoklasicismus, expresionismus, klasicismus. 4) Zařaďte jednotlivé autory do hudebního období: Johann Sebastian Bach, Arnold Schönberg, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Orlando di Lasso, Jan Dismas Zelenka, Igor Stravinskij, Richard Wagner. 5) Vysvětlete klady a zápory periodizování dějin hudby. 6) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 7) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 8) Proč se jednohlasému chorálu říká Gregoriánský? 9) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady? 10) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 11) Kde a při jakých příležitostech se provozoval Gregoriánský chorál? 12) Co jsou to lekce a orace? 13) Odkdy se datují počátky vícehlasu? 14) Jaké způsoby tvorby raného vícehlasu znáte? 15) Co je to organum? 16) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 17) Co je moteto? Co je tzv. izorytmické moteto? 18) Co byla tzv. modální rytmika? 19) Jaké znáte druhy notace? 20) Co byly neumy? 21) Co víte o období Ars antiqua? 22) Vysvětlete pojem cantus firmus. 23) Co víte o období Ars nova? 24) Kdo byli trubadůři, truvéři a minnesängři? 25) Napište nejstarší památky české hudby. 26) S jakým prostředím je spojena světská hudba středověku? 27) Jak se projevilo husitství v hudbě? 28) Jaký přínos pro hudbu měla Jednota bratrská? 29) Co byla tzv. literátská bratrstva? 30) V čem se liší a co mají společného chanson a madrigal? 31) Jak se proměnila forma moteta v renesanci? 32) Co je tzv. parodická mše? 33) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 34) Kteří autoři se proslavili svými madrigaly? 35) Co víte o instrumentální hudbě v období renesance. 36) Napište největší novinky, které přinesla barokní hudba. 37) Napište nové hudební formy, které přineslo baroko. 2

3 38) Co je oratorium (popište, co nejpodrobněji)? 39) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 40) Kde a kdy vznikla opera? 41) Jak vypadala barokní opera? 42) Jak vypadal barokní sólový koncert? 43) Která je první celá dochovaná opera a kdo je jejím autorem? 44) Kteří barokní skladatelé jsou nejčastěji spojováni s formou instrumentálního koncertu? 45) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 46) Co je tzv. afektová teorie? 47) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace barokních tanců? 48) Jaký je historický kontext období klasicismu? 49) Popište změny, které nastaly v hudebním jazyce klasicismu v porovnání s hudebním jazykem baroka v oblasti formy, rytmu, melodiky, dynamiky a harmonie. 50) Které hojně využívané barokní hudební formy v období klasicismu ustoupily? 51) Které novinky v oblasti hudebních forem přinesl klasicismus? 52) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 53) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 54) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 55) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 56) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 57) Tzv. české hudební emigrace - napište centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 58) Čím se proslavila tzv. Manheimská škola? 59) Srovnejte klasicistní a romantický přístup ke světu a popište, jak se tyto tendence projevily v hudbě. 60) Jak se proměnil hudební jazyk v období romantismu oproti předchozímu klasicismu? (melodika, harmonie, instrumentace, formy etc.) 61) Vysvětlete pojem programní hudba. 62) Které nové formy vznikly v období romantismu? 63) Popište, jak vypadá symfonická báseň. 64) Kdo je zakladatelem a propagátorem symf. básně? 65) Vysvětlete pojem novoromantismus. Jmenujte příklady autorů. 66) Kteří skladatelé a ve které zemi tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Jaká témata si romantičtí skladatelé volili za předlohy? 68) Co je tzv. leitmotiv? 69) Popište, jak se proměnila opera v období romantismu. 70) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 71) Jak se projevilo české národní obrození v hudbě? 72) Jaké hudební spolky a pěvecké sbory z období národního obrození znáte? 73) Které sběratele českých lidových písní znáte? 74) Které profesionální hudební instituce vznikly v Čechách v době národního obrození? 3

4 75) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 76) Co je to nápěvková metoda a se kterým českým skladatelem je tento pojem spojen? 77) Popište hudební jazyk pozdního romantismu. 78) Kteří světoví skladatelé se do období pozdního romantismu z hlediska periodizace dějin hudby řadí? 79) Porovnejte hudební výrazové prostředky impresionismu a romantismu. 80) Ve které zemi vznikl impresionismus? 81) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 82) Jaké předlohy si pro svá díla volili impresioničtí skladatelé? 83) Co je tzv. verismus? 84) Popište, co se dělo v hudbě v první polovině 20. stol. 85) Které směry se objevují v hudbě v první pol. 20. stol.? 86) Charakterizujte styly a jmenujte skladatele, jejichž tvorba do daného stylu spadá: expresionismus v hudbě, neofolklorismus, neoklasicismus 87) Popište princip dodekafonie a serialismu. 88) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 89) Vysvětlete pojmy: minimalismus, aleatorika, elektroakustická hudba, konkrétní hudba. 90) Popište, jak vypadal hudební svět po druhé světové válce. 91) Jaká je aktuální situace v hudebním světě dnes? 4

5 Otázky vztahující se k významným osobnostem dějin hudby 1) Kteří renesanční autoři se proslavili převážně svými madrigaly? 2) Se kterými jmény je spojováno tzv. období školy Notre Dame? 3) Který renesanční autor reprezentoval tzv. Římskou školu. 4) Který renesanční autor byl pověřen reformou liturgické hudby? 5) Kdo je autorem slavné Missa Papae Marcelli? 6) Srovnejte hudbu G. P da Paletsriny a O. di Lassa. 7) Které znáte nizozemské renesanční autory? 8) Kdo je autorem první celé dochované barokní opery? O kterou operu se jedná? 9) Který barokní skladatel je nejvíce spojován s formou instrumentálního koncertu? 10) Co víte o velmi známé skladbě Čtvero ročních období? 11) Který barokní skladatel působící v Benátkách je znám svými kompozicemi napsanými pro dívky - sirotky? 12) O kterém českém barokním skladateli by se dalo říct, že byl brilantním polyfonikem? 13) Který český barokní skladatel působil převážnou část svého života v Drážďanech? 14) Kdo je autorem skladby Sub olea pacis et palma virtutis? 15) Který český barokní skladatel strávil část svého života v Itálii a potýkal se s problémy s představiteli katolické církve a řádu, ve kterém působil? 16) Který český barokní skladatel byl trumpetistou a je považován za jednoho z prvních českých orchestrálních skladatelů? 17) Johann Sebastian Bach a. Co víte o životě JSB? b. Jak byste charakterizovali hudební jazyk JSB? c. Čím je JSB významný pro klavírní tvorbu? d. Jak vypadá Bachovo dílo Temperovaný klavír? e. Bach mimo jiné zhudebnil pašijový příběh. Podle kterých evangelistů? f. Z které skladby je slavná Badinerie? A z které slavné Air? g. Do kterých oblastí zasáhlo dílo JSB? h. Jaké znáte světské kantáty JSB? 18) Georg Friedrich Händel a. Co víte o životě GFH? b. Do kterých oblastí zasáhla Händlova tvorba? c. Která je nejslavnější skladba GFH? Co o ní víte? d. Z jaké skladby je slavné Händlovo Alleluja? e. Ve které zemi podstatnou část svého života Händel žil a kde je pochován? 19) Popište, v čem spočívala podstata Gluckovy operní reformy. 20) Kteří autoři v období hudebního klasicismu tvořili v Čechách? 21) Tzv. české hudební emigrace vyjmenujte jednotlivá centra a jména autorů, kteří v nich tvořili. 22) Se kterou hudební formou je spojeno jméno Jana Antonína Bendy? 23) Který původně český skladatel působící v Itálii je spojen s tzv. operou seriou? 5

6 24) Který původně český skladatel působící v Paříži je spojen s dechovým kvintetem? 25) Který původně český skladatel působící v Paříži byl pedagogem např. Liszta, Berlioze a dalších? 26) Joseph Haydn a. V jaké hudební formě napsal nejvíce skladeb? b. U kterého knížete Haydn působil jako kapelník? c. Kolik smyčcových kvartetů JH napsal? více než 20, více než 60, více než 80. d. Znáte názvy některých smyčcových kvartetů JH? e. JH napsal 104 symfonií. Ve vrcholném období napsal 2 řady symfonií, které nesou názvy po dvou evropských metropolích, kterých? f. Vyjmenujte dvě nejslavnější vokálně- instrumentální díla JH. g. Napište názvy alespoň dvou mší JH. h. Psal JH také opery? i. Kteří skladatele z období tzv. neoklasicismu nejvíce z díla JH čerpali? 27) Wolfgang Amadeus Mozart a. Napište životopisná data WAM. b. Ze kterého města WAM pocházel? c. WAM začal kariéru zázračného dítěte. V čem spočívala? d. WAM nastoupil dráhu svobodného umělce po roztržce se svým tehdejším salcburským chlebodárcem. O koho se jednalo? e. Popište životní osud WAM. f. Kde je WAM pochován? g. Kdo uspořádal dílo WAM a opatřil jednotlivé skladby čísly? (označení K nebo KV) h. Do kterých oblastí dílo WAM zasahuje? i. Které jsou nejslavnější symfonie WAM? j. Vyjmenujte alespoň některé z klavírních sonát WAM. k. Které Mozartovy opery jsou tzv. singspielem? l. Které Mozartovy opery jsou tzv. operou buffou? m. Které opery WAM měly premiéru v Praze? n. Která je poslední opera WAM? o. Které dodnes nejhranější dílo psal WAM jako poslední a zůstalo nedokončeno? p. Kdo dokončil Mozartovo Requiem? q. Vyjmenujte alespoň tři nástroje, pro které WAM napsal sólový koncert. r. Který režisér natočil film Amadeus, který je volně inspirovaný Mozartovým životem? 28) Ludwig van Beethoven a. Popište životní dráhu LvB. b. Kolik symfonií napsal LvB? c. Kterou symfonii LvB původně věnoval Napoleonovi? d. Která symfonie má v závěrečné větě tzv. Ódu na radost? e. Kdo je autorem textu použitého v IX. symfonii? f. Vyjmenujte některé slavné klavírní sonáty LvB. 6

7 g. Pro které nástroje psal LvB sólové koncerty? h. Které skladby tvoří vrchol Beethovenovy komorní hudby? i. Kdo má rozsáhlejší dílo. WAM nebo LvB? j. Jak se jmenuje opera LvB, ze které se mimo jiné koncertně provádí třetí ze čtyř předeher Leonora? k. Které je největší liturgické dílo LvB? 29) Který raně romantický skladatel je spojován s hudební formou písně pro sólový hlas s doprovodem klavíru? 30) Napište alespoň dva literáty, na jejichž texty psal F. Schubert své písně. 31) Do kterých hudebních oblastí zasahovala tvorba F. Schuberta? 32) Kdo je autorem slavné tzv. Nedokončené symfonie o dvou větách? 33) Ze které opery je scéna odlévání čarodějných střel v jeskyni, která je považována za základ německé romantické opery? 34) Kdo je autorem slavného valčíku Vyznání k tanci, které se hraje nejčastěji v instrumentaci H. Berlioze? 35) Který skladatel vzkřísil dílo J. S. Bacha? 36) Které dílo J. S. Bacha provedl Mendelssohn-Bartholdy a vzbudil tak zájem o jeho hudbu? 37) Které symfonie F. Mendelssohna-Bartholdyho znáte? 38) Ze které skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho je slavný svatební pochod často hraný při svatebních obřadech? 39) Který slavný romantický skladatel chtěl být klavírním virtuosem, ale zničil si nadměrným cvičení šlachy na rukách? 40) Jak se jmenoval hudebně vědecký časopis, který je spojen se jménem R. Schumanna? 41) Pro který nástroj psal nejčastěji R. Schumann? 42) Pro který nástroj psal nejčastěji F. Chopin? 43) Odkud pocházel a ve které zemi se posléze usadil F. Chopin? 44) Ve kterých tóninách jsou dva klavírní koncerty F. Chopina? 45) Které tance Chopin ve svých klavírních skladbách stylizoval? 46) Na kterého českého skladatele mělo vliv Chopinovo rozvinutí klavírní hry? 47) Co je tzv. idee fix? 48) Popište, jak vypadá Fantastická symfonie H. Berlioze a čím je pro vývoj dějin hudby přínosná. 49) Jaké znáte vokálně- instrumentální skladby H. Berlioze? 50) Co je to programní předehra? Které programní předehry napsal H. Berlioz? 51) Odkud pocházel F. Liszt? 52) Který slavný romantický skladatel přijal kněžské svěcení? 53) F. Liszt je považován za tvůrce symfonické básně. Jak se jmenovala první symf. báseň, kterou Liszt napsal? 54) Které symfonické básně F. Liszta znáte? 55) Které programní symfonie F. Liszta znáte? 56) Jak byli příbuzní F. Liszt a R. Wagner? 57) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 7

8 58) Popište, jak vypadaly opery R. Wagnera? 59) Ve kterém městě zbudoval Wagner dodnes funkční operní scénu určenou k provozování výhradně jeho oper? 60) Který operní skladatel byl považován nacisty za vzor ideálního německého skladatele? 61) Skladby kterého skladatele obdivoval A. Hitler a proč? 62) Které opery R. Wagnera znáte? 63) Jaké náměty si nejčastěji volil R. Wagner jako předlohy svých oper? 64) Čím je pro vývoj hudby důležitá předehra k opeře R. Wagnera Tristan a Isolda? 65) Co je tzv. Mocná hrstka? 66) Kteří skladatelé tvořili tzv. Mocnou hrstku? 67) Který člen Mocné hrstky proslul nejvíce instrumentováním děl jiných skladatelů? 68) Pro jaký nástroj jsou původně napsány Musorgského Obrázky z výstavy a v instrumentaci kterého skladatele bývají nejčastěji hrány? 69) Kolik symfonií napsal P.I. Čajkovskij? 70) Pro jaký nástroj je Čajkovského skladba Variace na rokokové téma? 71) Které opery a balety od P.I. Čajkovského znáte? 72) Pro které nástroje napsal P.I. Čajkovskij sólové koncerty? 73) Jak se jmenovala mecenáška P.I. Čajkovského? 74) Bedřich Smetana a. Co víte o životě BS? b. Ve kterém divadle působil BS jako dirigent? c. Kterými zahraničními autory se BS inspiroval? d. Jaký je největší přínos BS v oblasti opery, symfonické básně, klavírní hudby a sborové tvorby? e. Jaké existují hypotézy o příčině ohluchnutí B. Smetany? K čemu se v poslední době vědci přiklánějí? f. Vyjmenujte opery BS a stručně popište jejich děj. g. Na čí libreta BS skládal své opery (alespoň dvě jména)? h. Které symfonické básně BS znáte a co o nich víte? i. Jak se jmenuje nejznámější cyklus symfonických básní BS a které jednotlivé symf. básně ho tvoří? j. Který hudební festival je tradičně zahajován Mou vlastí? k. Pro jaké obsazení je napsána skladba Z domoviny a pro jaké Z mého života? l. Jaké klavírní skladby BS znáte? m. Jaké sborové skladby BS znáte? n. Co víte o skladbě Česká píseň? 75) Antonín Dvořák a. Co víte o životě AD? b. Kým a proč byl pozván AD do Ameriky? c. Se kterým světovým hudebním skladatelem se Dvořák a přátelil a který mu zároveň pomohl stát se známým? 8

9 d. Který nakladatel vydával Dvořákovy skladby? e. Někteří hudební historikové mluví o několika obdobích Dvořákovy tvorby. Víte, o která období se jedná? f. Kolik symfonií AD napsal a co o nich víte? g. Proč se IX. symfonie jmenuje Z nového světa? h. Které skladby AD spadají do tzv. amerického období? i. Které sólové koncerty AD napsal? Který si myslíte, že je ve světě nejhranější? j. Jakým literárním dílem se AD inspiroval, když psal své symfonické básně? k. Jaké události v životě AD předcházely napsání Biblických písní a Stabat Mater? l. Ve kterém pražském kostele dělal mladý Dvořák varhaníka? m. Které sborové cykly a cykly písní AD znáte a co o nich víte? n. Která opera AD je patrně nejslavnější českou operou vůbec? O čem je? o. Které znáte opery AD a co o nich víte? p. Které vokálně instrumentální skladby AD znáte a co o nich víte? 76) Porovnejte hudební jazyk Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. 77) Jaký je hlavní přínos Z. Fibicha pro hudbu? 78) Které melodramy Z. Fibicha znáte a o čem jsou? 79) Kteří skladatelé tvořili tzv. první generaci české moderny? 80) Ke kterému hudebnímu stylu inklinovali skladatelé první generace české moderny? 81) Jaké funkce zastával O. Ostrčil v Národním divadle? 82) Jaké části má Slovácká suita V. Nováka? 83) Které symfonické básně V. Nováka znáte a co o nich víte? 84) Co patřilo k oblíbeným činnostem V. Nováka a která skladba (skladby) je touto činností inspirována? 85) Jaký byl příbuzenský vztah J. Suka a A. Dvořáka? 86) Charakterizujte dílo J. Suka. 87) Jaké znáš skladby J. Suka? 88) Leoš Janáček a. Co víte o životě LJ? b. Vysvětlete pojem nápěvková metoda c. Charakterizujte hudební jazyk LJ. d. Do kterých oblastí zasahuje dílo LJ? e. Které opery LJ znáte a co víte o jejich literárních předlohách? f. Podle jaké předlohy vznikla opera Její pastorkyňa? g. Jaké byly okolnosti premiéry opery Její pastorkyňa? h. Jaké sbory LJ znáte a co o nich víte? i. Které klavírní cykly LJ znáte a co o nich víte? j. Které komorní a orchestrální skladby LJ znáte? k. V jakém jazyce je Glagolská mše? 89) Které skladby Josefa Bohuslava Foerstra jsou dnes živé na koncertních pódiích? 90) Kteří světoví skladatelé se řadí do období tzv.pozdního romantismu? 9

10 91) Která hudební forma je charakteristická pro dílo G. Mahlera? 92) Kolik symfonií zkomponoval G. Mahler? Co o nich víte? 93) Jaké jiné skladby než symfonie skládal G. Mahler? 94) Které písňové cykly G. Mahlera znáte? 95) Které opery R. Strausse znáte? 96) Které symfonické básně R. Strausse znáte? 97) Kteří skladatelé patří do období hudebního impresionismu? 98) Co víte o životě C. Debussyho? 99) Které klavírní cykly C. Debussyho znáte a co o nich víte? 100) Co víte o skladbě Moře? 101) Která je nejslavnější skladba M. Ravela? Čím je zajímavá? 102) Která je nejslavnější skladba O. Respighiho? Co o ní víte? 103) Na kterého operního skladatele navázali ve svém díle tzv. veristé? Které představitele tohoto směru znáte? 104) Kteří autoři tzv. vážné hudby se ve své tvorbě inspirovali jazzem? 105) Kteří autoři jsou označování jako autoři 2. vídeňské školy? 106) Kdo založil Sdružení pro soukromé provozování hudby? 107) Která období v díle A. Schönberga můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 108) Co víte o životě A. Schönberga? 109) Kdo je autorem opery Vojcek? 110) Která období v díle I. Stravinského můžeme rozeznat? Jmenujte některé skladby ke každému období. 111) Které balety I. Stravinského znáte? 112) Se kterým tanečníkem, choreografem a tanečním organizátorem spolupracoval I. Stravinskij? 113) Kteří autoři tvořili tzv. Pařížskou šestku? 114) Co je charakteristické pro hudbu skladatelů Pařížské šestky? 115) Které skladby skladatelů Pařížské šestky znáte? Čím jsou zajímavé? 116) Co víte o životě a díle P. Hindemitha? 117) Co víte o životě a díle B. Bartóka? 118) Co víte o životě a díle S. Prokofjeva? 119) Co víte o životě a díle D. Šostakoviče? 120) Bohuslav Martinů a. Co víte o životě BM? b. Které hudební styly ovlivnily dílo BM? c. Do kterých oblastí zasahuje dílo BM? d. Které opery BM znáte a co o nich víte? e. Které balety BM znáte? f. Které sbory a kantáty BM znáte a co o nich víte? g. Který méně v orchestru užívaný hudební nástroj BM často do orchestru zařazoval? 10

11 h. Kolik symfonií napsal BM? 121) Které skladatele 2. pol. 20. stol. znáte? Co o nich a jejich díle víte? Otázky hudebně teoretické, pojmy (nejčastěji z oblasti hudebních forem). 1) Vysvětlete pojmy: hudba vokální a instrumentální, hudba absolutní a programní, hudba světská a duchovní, hudba tzv. vážná a tzv. populární (artificiální a non-artificiální), hudba komorní a symfonická. 2) Co znamená označení a capella? 3) Jaké znáte rytmické hodnoty not? 4) Které klíče znáte? 5) Co je takt (v notopisu )? 6) Vysvětlete pojmy rytmus, metrum, pulsace. 7) Co je synkopa? 8) Co je předtaktí? 9) Vyjmenujte intervaly a uveďte, jak a podle čeho se dělí. 10) Co je kvartový a kvintový kruh? 11) Kde má půltóny durová a kde mollová stupnice? 12) Jaké druhy mollových stupnic znáte? Jak vypadají? 13) Co dělá s výškou tónu křížek před notou? Co béčko? 14) Vyjmenujte křížky a béčka, jak jdou po sobě. 15) Jaké jiné stupnice než moll a dur znáte? 16) Co je akord? 17) Jaké znáte kvintakordy? Jak vypadají? 18) Jaké znáte obraty kvintakordu? 19) Jaké znáte septakordy a jak vypadají? 20) Jaké znáte obraty septakordu? 21) Co je hudební forma? 22) Vysvětlete pojmy expoziční a evoluční typ hudby. 23) Jak vypadá tzv. malá písňová forma? 24) Co je perioda v hudbě? 25) Co je předvětí a závětí v hudbě? 26) Co jsou variace v hudbě a jaké druhy variací znáte? 27) Popište stručně vývoj opery. 28) Vysvětlete pojmy cyklická sonáta, koncertantní symfonie, divertimento, symfonie, melodram. 29) Jak vypadá sonátová forma? 30) Jak vypadá forma ronda? 31) Jaké je nejtypičtější formální schéma klasické symfonie? 32) Jaké nástrojové obsazení má dechový kvintet? 11

12 33) Jaké nástrojové obsazení má smyčcový kvartet? 34) Co je oratorium (popište co nejpodrobněji)? 35) Co je kantáta (popište co nejpodrobněji)? 36) Vysvětlete pojmy: concerto grosso, recitativ, historicus, testo, barokní suita. 37) Jaké tance tvořily barokní suitu? Jaká je nejčastější kombinace tanců v barokní suitě? 38) Popište princip fugy. 39) Co je polyfonie? 40) Vysvětlete pojem cantus firmus. 41) Jak vypadal barokní sólový koncert? 42) Co je tzv. afektová teorie? 43) Vysvětlete pojmy mešní ordinarium a mešní proprium. 44) Vyjmenujte části mešního ordinaria s českým překladem. 45) Co jsou sekvence napište alespoň dva příklady. 46) Vysvětlete pojmy sylabický a melismatický styl v hudbě. 47) Co jsou to lekce a orace? 48) Co je moteto? Co víte o jeho vývoji v dějinách hudby? 49) Co je tzv. parodická mše? 50) Jaké náměty nejčastěji mají italské madrigaly? 51) Co je symfonická báseň? 52) Co je tzv. leitmotiv? 53) Co je tzv. gesamtkunstwerk? Kdo je autorem této myšlenky? 54) Co je tzv. idee fix? 55) Co je to programní předehra? 56) Vysvětlete pojem sprechgesang. 57) Co je atonalita? 58) Co je melodram? 12

13 Otázky ostatní 1) Které české orchestry znáte? 2) Které české pěvecké sbory znáte? 3) Které sólisty instrumentalisty a zpěváky znáte? 4) Jaké dirigenty znáte? 5) Jaké je klasické rozdělení hlasů ve sboru? 6) Co je koloraturní soprán? 7) Jaké znáte koncertní sály? 8) Jaké znáte festivaly vážné hudby? 9) Kdy (a proč)a čím začíná hudební festival Pražské jaro? 10) Kdo je současný ministr kultury? 11) Kde je možné vidět operní představení? 12) Na kterých institucích v Čechách je možné studovat hudbu? 13

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy Organizace zkoušky Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky (maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvuk. ukázk.

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební ( EVH ) Náplň: Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj světové populární hudby Třída:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

Umění a kultura Hudební výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

Umění a kultura Hudební výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: mění a kultura 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky rozliší tvrdý a měkký nástup na tón, bude při zpěvu uplatňovat měkký nástup na tón při rozezpívání

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první.

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Opakování Posuvky napsané k notám přímo v taktu, platí pouze pro ten takt, ve kterém jsou umístěny. Když napíšeme křížek, nebo béčko přímo za houslový klíč, změníme tím všechny noty, pro které je posuvka

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Tematické plány pro školní rok

Tematické plány pro školní rok Tematické plány pro školní rok 2016-2017 Hudební výchova Mgr. Petr Palička Hudební výchova pro 1. ročník gymnázia podle ŠVP IX.-X. Zpíváme v lidovém dvojhlasu Jak funguje hudba (hudební výrazové prostředky)

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad)

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM Studijní texty pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy PhDr. Dana Soušková, Ph.D. MOTIV Motiv je základním stavebným prvkem hudby, nejkratším hudebním celkem.

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_HV8ST_06_03_14

Více

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 1. Bakalářská státní závěrečná zkouška A. Přehled dějin umění Dějiny hudby 1.

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století. Dějiny hudby

Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století. Dějiny hudby Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století Dějiny hudby Hudba pravěku Nikdo neví, můžeme usuzovat podle zaostalých kmenů Bubínky, didgeridoo, píšťalky,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Hudební výchova - 6. ročník Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 1. Obecná charakteristika První studijní blok je uzavřen komisionální komplexní zkouškou (KZk), jejímž cílem je ověřit předpoklady studenta pro další studium muzikologie.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.2.6.1. Hudební výchova

5.2.6.1. Hudební výchova 5.2.6. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.2.6.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Fyzika, Matematika, ČAS, VV, Zeměpis

Fyzika, Matematika, ČAS, VV, Zeměpis Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase (zpěv v

Více

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5.

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5. Český jazyk : 6.C Školní rok: 2016/2017 Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková Mluvnice: 2 hodiny týdně Plán učiva: Opakování učiva z 5. ročníku Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Klasicismus obecně. Hudba: (hlavně 2. polovina 18. století)

Klasicismus obecně. Hudba: (hlavně 2. polovina 18. století) Klasicismus obecně Na baroko navazuje klasicismus umělecký smě r, který vzniká v 17. století za vlády Ludvíka 14. ve Francii, ze které se později rozšiřuje do celé Evropy. Slovo klasicismus pochází z latinského

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 1 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je pětiletá a řídí se podle učebních plánů. Konzultační hodiny Všichni žáci

Více

Hudební výchova. Mezipředmětové vztahy Anglický jazyk. utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Hudební výchova. Mezipředmětové vztahy Anglický jazyk. utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více