Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015"

Transkript

1 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria ( ), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka Sládková a Bc. Monika Pánovová

2 Obsah: 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní analýza 3 3. Sociálně-demografická analýza 6 4. Institucionální analýza 8 5. Stanovené cíle a priority Nástroje k dosažení cílů Závěr 20 1

3 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až Úvod Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 volně navazuje na předchozí koncepci, která byla vytvořena na sice krátké, avšak lze konstatovat, že ve své oblasti úspěšné období let V tomto období se městu Bílina podařilo v oblasti prevence kriminality realizovat v souladu s koncepcí drtivou většinu vytyčených cílů. Priority stanovené v předchozím období se podařilo téměř beze zbytku naplnit. V této souvislosti nutno připomenout, že díky vstupu Bíliny do programu Lokálního partnerství a následnému vytvoření strategického plánu sociální integrace vznikla celá řada dalších cílů a priorit, jejichž realizace zcela jistě bude mít pozitivní dopady na celkový stav kriminality ve městě. Tyto jsou průběžně realizovány pracovními skupinami, které vzešly právě z programu lokálního partnerství. Dalším významným prvkem je existence pracovně preventivní skupiny, jež je složena ze zástupců Městské policie Bílina, Policie ČR PIS, odboru rozvoje města Bíliny, sociálního odboru terénní pracovník MěÚ Bílina (romská problematika), OSPOD, odboru finančního úsek školství MěÚ Bílina, základních škol, nízkoprahového centra Člověk v tísni a dalších přizvaných. Na základě závazné metodiky přípravy plánu prevence kriminality pro obce na léta vydané odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR byla vypracována tato koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až Důležitá je bezesporu informace, že na rozdíl od let minulých je nyní obcím žádajícím o dotační 2

4 tituly v oblasti prevence kriminality přímo nařízeno mít kromě jiného vypracován plán či koncepci prevence kriminality města. Prevenci kriminality lze rozdělit na tři základní stupně, které se navzájem prolínají, a lze tedy předpokládat, že aplikace jednotlivých projektů bude mít pozitivní dopad také na ostatní stupně. Primární prevence se zaměřuje na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání. Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti. Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání a o aktivní podporu společensky akceptovaného chování. Terciální prevence představuje resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. 2. Bezpečnostní analýza Údaje v tabulkách jsou uváděny za celý služební obvod OO PČR Bílina. To znamená, že údaje zohledňují nejen samotnou Bílinu, ale i spádové obce OO PČR Bílina Trestné činy Kriminalita - (přečiny i zločiny) - spácháno / objasněno Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková / / 55 3 / / / / 30 8 / / 171 3

5 Pachatelé - počet pachatelů / počet spáchaných trestných činů Rok Věk 1-14 let let 18 a více let Recidivisté / 5 10 / / / / / / / 242 Oběti - (údaje za 3. čtvrtletí, tzn. 1.6.až 30.9.) Rok Děti (1-18 let) Osoby starší 60-ti let ( 36 Ž, 38 M) ( 64 Ž, 27 M) Meziroční nárůst nápadu celkové trestné činnosti v obvodu OO PČR Bílina (včetně spádových obcí) činí celkem 23,9 %. Podíl majetkové činnosti se meziročně zvýšil o 23,5%. V tomto směru je důležité si uvědomit, že výrazný podíl na zvýšení majetkové trestné činnosti tvoří činy páchané na území Dolů Bílina a v areálech firem, které se nacházejí v okrajových částech města. U násilných trestných činů došlo naopak ke snížení počtu těchto činů o 24%. Na snížení nápadu násilných trestných činů se bezesporu výrazným způsobem projevilo kromě jiných opatření i zvýšení hlídkové a kontrolní činnosti jak městské, tak i republikové policie. Na meziročním nárůstu trestné činnosti se nemalou měrou projevuje i poměrně vysoká migrace obyvatel města. V roce 2011 se do Bíliny přistěhovalo 346 osob a 429 osob se z Bíliny odstěhovalo. Vyjádřit přesné údaje o tom, kolik z přistěhovaných osob se podílelo na páchání trestné činnosti v obvodu Bíliny nelze. Nicméně na základě výstupů z městské policie, praxe, osobních zkušeností a poznatků strážníků MP a policistů lze konstatovat, že tento počet je poměrně vysoký. Je to dáno zejména 4

6 nabídkou a dostupností bydlení, které je proti okolním městům stále výrazně levnější, což přitahuje pozornost osob z nižších příjmových a sociálních vrstev, ze kterých pachatelé majetkové trestné činnosti pocházejí bohužel nejčastěji Přestupky Data o vybraných druzích přestupků druh k Proti veř. pořádku Proti obč. soužití počet obyvatel přestupky abs. počet index na 10 tis. obyv. změna proti roku 2010 rok 2010 k změna rok 2010 rok 2011 změna (index) změna (%) , , ,6 Proti majetku ,5 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ,8 Přestupky lokalita/procenta (přestupky proti veř. pořádku, občanskému soužití, proti majetku, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, porušení OZV města Bíliny a přestupky v dopravě). Přestupky proti veř. pořádku, majetku, atd. Přestupky v dopravě (mimo překročení rychlosti) Teplické předměstí Sídliště Za Chlumem Pražské předměstí 1 a 2 Střed města Ostatní lokality 31% 19% 4% 9% 37% 9% 15% 9% 50% 17% 5

7 Tabulky s údaji o vybraných společensky nejzávažnějších typech přestupků spáchaných v roce 2011 na území města Bíliny v oblasti majetkových deliktů korespondují se statistikou trestných činů. Možné příčiny tohoto negativního jevu již byly zmíněny výše. Tabulka s přehledem nápadu přestupků v jednotlivých lokalitách města zcela jasně a přehledně zobrazuje situaci vyjádřenou v procentech. Patrně nikoho nepřekvapí skutečnost, že Teplické předměstí vychází nejhůře v souvislosti s pácháním přestupků v oblasti veřejného pořádku, přestupků proti majetku a v dalších společensky závažnějších oblastech. Teplické předměstí se jakožto lokalita s největším podílem sociálně slabé populace zobrazuje negativně i v dalších statistikách bílinské městské policie. Zcela jiná je pak statistika přestupků v dopravě. Zde je největší podíl zastoupen lokalitou Mírového náměstí a přilehlých ulic. Zcela logicky, stejně jako v jiných městech, je i v Bílině v centru města doprava koncentrována v závislosti na vyšším výskytu institucí, služeb a podnikatelských subjektů. Tato koncentrace s sebou přináší také značné množství dopravních přestupků. 3. Sociálně-demografická analýza (chudoba a nezaměstnanost) Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotnou nouzí či nedostatkem. Z tohoto hlediska je výskyt chudoby v Bílině poměrně vysoce zastoupen. Jak vyplývá z údajů v níže připojených tabulkách, na hranici chudoby ve shora uvedeném smyslu slova žije v Bílině 28 % obyvatel. Toto číslo může být na první pohled poněkud alarmující. Pokud však tento údaj budeme konfrontovat s výstupy demografických analýz, dostaneme obraz, jehož kontury zcela jasně korespondují se statistikami nápadu trestné činnosti a pácháním společensky závažných přestupků. Jinými slovy vyjádřeno, s narůstající chudobou narůstá přímo úměrně kriminalita. Přestože se na první pohled může zdát, že díky meziročnímu poklesu 6

8 nezaměstnanosti by mělo logicky dojít i k poklesu projevů chudoby, není tomu tak. Příčin může být několik. Za dvě klíčové příčiny však lze považovat vysokou míru migrace a skutečnost, že osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi tyto dávky pobírají dlouhodobě, dlouhodobě nepracují a neexistuje prakticky žádný stimul, který by vzorec jejich dosavadního chování zásadním způsobem změnil. Důležité je v této souvislosti také zohlednit skutečnost, že osoby pobírající uvedené dávky mají v obrovské míře pouze nejnižší stupeň vzdělání, tedy pouze vzdělání základní. Pro tyto osoby je na trhu práce dlouhodobě omezený počet pracovních míst. Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Meziroční změna Index na obyv Rok Počet nezaměstnaných EAO Počet nezaměstnaných průměr v roce Míra nezaměstnanosti na konci roku ,5 14% ,5 13% Meziroční změna % Mapa rizikovosti - stav v roce 2010 Mapa zobrazuje okresy podle nezaměstnanosti, kriminality a počtu 7

9 vyplacených sociálních dávek odrážejících míru chudoby. 4. Institucionální analýza (subjekty, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku a bezpečnosti) Přehled Vybrané nejdůležitější instituce působící na území Bíliny v oblastech sociální a situační prevence: Městská policie, Policie ČR, Odbor sociálních věcí MěÚ Bílina, Odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílina, Člověk v tísni o.p.s. - Nízkoprahové centrum, Úřad práce, Probační a mediační služba ČR, Speciálně pedagogické centrum, Gymnázium Bílina, Základní škola Lidická, Základní škola Aléská, Základní škola Za Chlumem, Základní škola Praktická, Mateřské školy Maxe Švabinského, Síbova, Za Chlumem, Aléská, Žižkovo údolí a Čapkova, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola Bílina, Občanské sdružení Pro lepší mezilidské vztahy Bílina, Občanské sdružení Bílina 2006, Most k naději o.s., White light I o.s., Azylový dům, Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o., HC Draci Bílina, Atletický klub Bílina, Fotbalový klub Bílina, Shotokan Karate-Do Masopust, Tělocvičná jednota 8

10 Sokol, Historický spolek města Bíliny, Klub důchodců I, Klub důchodců II, Pečovatelská služba Bílina, Kulturní centrum Kaskáda, Československá církev husitská, Římskokatolická farnost Bílina a další subjekty Vyhodnocení aktivit institucí Tabulka přehledu institucí působících na území města Bíliny je rozdělena do dvou základních skupin podle typu působnosti v oblasti prevence kriminality. U některých subjektů dochází k volnému prolínání obou typů působnosti. Červeně jsou označeny instituce, které jsou členy Lokálního partnerství Bílina Oblast sociální prevence Sociální prevencí se rozumí soubor opatření, jimiž se předchází sociálnímu selhání, a to zejména těm typům soc. selhání, které ohrožují základní hodnoty společnosti. Instituce - oblast sociální prevence Odbor sociálních věcí Odbor regionálního rozvoje Probační a mediační služba ČR Úřad práce Základní škola Lidická Základní škola Aléská Základní škola Za Chlumem Základní škola Praktická Dům dětí a mládeže Člověk v tísni, o.p.s. Most k naději, o.s. Aktivity instituce sociálně právní ochrana dětí a dospělých zpracování preventivních programů a projektů integrace pachatelů zpět do společnosti aktivní politika zaměstnanosti školní a mimoškolní aktivity výchova žáků školní a mimoškolní aktivity výchova žáků školní a mimoškolní aktivity výchova žáků školní a mimoškolní aktivity výchova žáků volnočasové aktivity dětí a mládeže i dospělých volnočasové aktivity dětí a mládeže terénní služby (drogy, sociální intervence a 9

11 White light I, o.s. Speciálně pedagogické centrum Československá církev husitská Azylový dům Klub důchodců I Klub důchodců II Pečovatelská služba Bílina Kulturní centrum Kaskáda Základní umělecká škola Bílina Mat. škola Maxe Švabinského Mat. škola Síbova Mat. škola Čapkova Římskokatolická farnost Bílina Gymnázium Bílina krizová pomoc) poskytování služeb prevence užívání omamných a psychotropních látek zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání volnočasové aktivity dospělých dětí a mládeže služby sociálního bydlení volnočasové aktivity seniorů volnočasové aktivity seniorů služba sociální péče zdravotně postiženým a starým občanům kulturní a společenské aktivity pro veřejnost Hudební a umělecká výchova dětí a mládeže předškolní a mimoškolní aktivity výchova dětí předškolní a mimoškolní aktivity výchova dětí předškolní a mimoškolní aktivity výchova dětí volnočasové aktivity dospělých, dětí a mládeže školní a mimoškolní aktivity výchova studentů Oblast situační prevence Situační prevence kriminality je úsilí a snaha omezovat, lokálně korigovat kriminogenní situace a příležitosti k páchání deliktů prostřednictvím určitých režimových, fyzických a technických opatření. Instituce - oblast situační prevence Odbor sociálních věcí Aktivity instituce terénní činnost při soc. právní ochraně dětí a dospělých 10

12 Odbor regionálního rozvoje Policie ČR Probační a mediační služba ČR White light I, o.s. Most k naději, o.s. Člověk v tísni Nízkoprahové centrum Dům dětí a mládeže Azylový dům Rekr. a sportovní zařízení Bílina s.r.o., HC Draci Bílina Atletický klub Bílina Tělocvičná jednota Sokol Historický spolek města Bíliny Občanské sdružení Bílina 2006 Fotbalový klub Bílina Shotokan Karate-Do Masopust Občanské sdružení pro lepší mezilidské vztahy činnosti při realizaci a zpracování preventivních programů a projektů hlídková činnost, realizace programů prevence kriminality, MKDS atd. hlídková činnost integrace pachatelů zpět do společnosti poskytování služeb prevence užívání omamných a psychotr. látek terénní služby (drogy, sociální intervence a krizová pomoc) terénní činnost - programy sociální integrace volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých sociální bydlení organizované sportovní aktivity dětí a mládeže, dospělých organizované sportovní aktivity dětí a mládeže, dospělých organizované sportovní aktivity dětí a mládeže, dospělých organizované sportovní aktivity dětí a mládeže, dospělých volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých organizované sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých organizované sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých terénní činnost - programy sociální integrace 11

13 Komentář Ze zjištění výše uvedených tabulek a textu vyplývá množství problémů, které je nutno urychleně a zejména efektivně řešit. Výstupy hovoří zcela jednoznačně o tom, že Bílina je dlouhodobě sužována narůstající kriminalitou. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo především v oblasti majetkové kriminality. Alarmujícím údajem je i narůstající počet kriminálních činů dětí a mládeže. Jak již bylo zmíněno, možné příčiny lze spatřovat v několika základních faktorech. Mezi nejvýznamnější faktory můžeme zařadit zejména vysokou míru migrace obyvatel, která je zapříčiněná dostupností levného bydlení a to zejména v lokalitě Teplického předměstí, kde dlouhodobě dochází ke koncentraci sociálně slabších rodin. Problém začíná u nízké vzdělanosti těchto obyvatel. Následně se od nízké vzdělanosti odvíjí vysoká míra nezaměstnanosti, v jejíž souvislosti se u zmiňovaných osob projevuje zvýšená kriminalita, alkoholismus, drogová závislost a gamblerství. Jelikož se jedná o dlouhodobý fenomén, dochází k tomu, že děti přijímají tuto sociální situaci, životní praktiky a celkové chování svých rodičů a blízkých za normativ, sami pak logicky vzorce takového chování přejímají a považují je za zcela přirozené. Na otázku, jakým způsobem řešit uvedené problémy, nelze bohužel odpovědět jednou větou. Jako jediné možné řešení se nabízí vytvoření či zlepšení podmínek pro použití nástrojů vedoucích ke snížení zmíněné problematiky, tedy podmínek pro zvyšování vzdělanosti, snížení nezaměstnanosti a migrace cílových skupin, snížení výskytu rizikových faktorů v souvislosti s alkoholismem, užíváním drog, gamblerstvím atd. Samo město již dlouhodobě ve spolupráci s úřadem práce a dalšími institucemi realizuje v oblasti zaměstnanosti instituty veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Problematiku vzdělání a nezaměstnanosti může pomoci řešit například úřad práce, který by ve spolupráci s městem mohl realizovat určité rekvalifikační kurzy přímo v Bílině a následně aktivně pomáhat 12

14 absolventům při jejich uplatňování na trhu práce v Bílině a blízkém okolí. Nabízí se například obnovení učňovského školství v Bílině formou detašovaného pracoviště atd. Ke snížení migrace a k následné pomoci integrace by mohla vést vyšší dostupnost bydlení, nikoli nájemního charakteru jak je tomu nyní, nýbrž při splnění určitých podmínek pomoc města či poradenských institucí při získávání bydlení do osobního vlastnictví. Alkoholismus, drogy, gamblerství a s tím spojené protispolečenské jevy začalo město Bílina řešit již v minulosti, zejména tvorbou obecně závazných vyhlášek. V boji s alkoholismem se může jevit jako úspěšná OZV o regulaci požívání alkoholu na veřejnosti, kdy v měřitelných výstupech ze statistik Městské policie Bílina vyplývá meziroční pokles přestupků o téměř 48%. Není proto důvod nevěřit, proč by tento problém měl opět v budoucnu narůstat. Gamblerství a s ním spojená kriminalita, zejména majetková, je městem rovněž řešena nedávným přijetím OZV, která významným způsobem omezuje provozovny s automaty a terminály, přičemž by do roku 2015 měly být všechny herny na území Bíliny uzavřeny. Do té doby je však nutno pokračovat v nastaveném trendu kontrolní činnosti MP Bílina. Jisté rezervy bychom mohli spatřovat v dosavadní součinnosti dalších orgánů, například finančního úřadu či některých odborů MěÚ Bílina, Policie ČR a Městské policie Bílina. Problematiku drogové závislosti a distribuce drog pomáhají městu řešit White light I, o.s., Most k naději, o.s. Městská policie a zejména Policie ČR. Souhrn příčin zatíženosti kriminalitou Příčiny vysoké zatíženosti kriminalitou jsou zejména nepříznivé sociodemografické a socio-ekonomické ukazatele. Jedná se zejména o následující faktory: vysoká nezaměstnanost absence historických kořenů obyvatel města anonymita prostředí sídlišť vysoký podíl osob ohrožených sociálním vyloučením 13

15 vysoká míra migrace obyvatelstva existence sociálně vyloučených lokalit nízká vzdělanostní struktura obyvatel vysoký podíl osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody nárůst počtu dětí a mladistvých, kteří spáchali trestné činy Zdroje financování Finanční krytí aktivit vedoucích ke snížení kriminality, projevům protispolečenského chování či dokonce k úplné a tedy žádoucí eliminaci uvedených problémů v Bílině je zcela zásadní otázkou. Bohužel největší podíl vynaložených finančních prostředků bude muset financovat samo město v rámci příslušných rozpočtových položek, včetně povinné participace na projektech se státní účelovou dotací či s dotací od jiného státního orgánu. Nicméně existuje možnost získávání nejrůznějších grantů a dotačních titulů, a to jak z příslušných titulů státního rozpočtu, potažmo jednotlivých ministerstev, tak dotací z fondů EU. Na tyto dotace lze dosáhnout. O tom se Bílina úspěšně přesvědčila již v minulosti. Že by se mohlo i v budoucím období jednat o nezanedbatelný či dokonce významný podíl při financování nejrůznějších projektů prevence kriminality je tedy nasnadě. V případě Bíliny nelze opomenout i možnost získávání finančních prostředků od firem působících v katastru města. Významným dárcem byla v minulosti například Skupina ČEZ a.s. a společnost Doly Bílina a.s. 5. Stanovené cíle a priority Prioritou a hlavními cíly je i nadále eliminace trestných činů a společensky nebezpečných přestupků. Pro dané období budou aktivity primárně směřovány ke snížení nápadu trestné činnosti a společensky nebezpečnému přestupkovému jednání, zejména pak ke snížení počtu vloupání do objektů a vozidel, krádeží na osobě, krádeží prostých a k dalšímu snížení násilné trestné činnosti, dále pak k eliminaci rizikových sociálně patologických jevů a v omezování příležitosti k páchání trestné 14

16 činnosti. Zavedení či rozšiřování nástrojů vedoucích ke zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v neposlední řadě v informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Z hlediska cílových skupin se preventivní aktivity zaměří zejména na děti a mládež. Další obsáhlou cílovou skupinou jsou senioři, tělesně a zdravotně handicapovaní spoluobčané, sociálně slabé skupiny obyvatelstva a další osoby, kterým hrozí riziko například sociálního vyloučení, drogové závislosti, recidivy a podobně. V souvislosti s dětmi a mládeží bude kladen důraz na snižování jimi páchané trestné činnosti, přestupkového jednání a další protispolečenské činnosti. Cílem je také rozšiřování prostoru pro vhodné využití jejich volného času, umožnit neorganizované veřejnosti v co možná nejvyšší míře využívání školních hřišť a dalších sportovišť, rozšíření nebo vytvoření dalších skateparků, chráněných dětských hřišť a plácků, a podobně. Dále v maximální míře podporovat aktivity nízkoprahového centra pro děti a mládež, zejména pak vybudování integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí. Podporovat realizaci sportovně kulturních akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Prioritou zůstává vzdělávání, organizování a provádění pravidelných besed, přednášek, interaktivních preventivních pořadů, programů a seminářů na úrovni předškolní, školní i středoškolské. Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, tvorba, vydávání a distribuce preventivně informačních letáků, brožur a dalších tiskovin. V souvislosti se seniory a dalšími výše uvedenými skupinami obyvatel bude důraz kladen zejména na rozšíření již poskytovaného poradenství prostřednictvím informování občanů. Dále jejich varováním před bezpečnostními riziky v tisku a na internetu, pořádáním besed, seminářů a osvětových akcí, včetně distribuce tiskovin se zaměřením na prevenci kriminality a sociálně patologické jevy. Pokračovat v terénní práci se seniory, jako potencionálními oběťmi trestné činnosti, a to včetně rodiny týrání, ponižování, nedostatečná péče atd., formou pořádání 15

17 pravidelných besed, poradenské činnosti, tvorbou, vydáváním a distribucí preventivně informačních materiálů. Kontinuálně zvyšovat informovanost a právní vědomí obyvatel a návštěvníků Bíliny o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality a obecně na podporu prevence, zejména majetkové a násilné kriminality v rizikových lokalitách města. Oblast sociální prevence bude zastoupena prováděním poradenské činnosti, a to jak osvětové, tak i odborné, zejména prostřednictvím informování občanů a varováním před bezpečnostními riziky v tisku a na internetu, pořádáním besed, seminářů a osvětových akcí, včetně distribuce tiskovin se zaměřením na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů a rizikového chování. Nalézat účinná řešení za pomoci odborných poradců, například v oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, systému sociálních dávek a pomoci, finanční problematiky, ochrany spotřebitele, správního řízení (jednání s úřady), či v poskytování terénních služeb v oblastech protidrogové politiky a podobně. Oblast situační prevence bude zastoupena formou zvýšení dosavadního využívání školních hřišť a dalších sportovišť, rozšířením nebo vytvořením dalších skateparků, chráněných dětských hřišť a plácků, apod. Inicializací vybudování oplocených nebo hlídaných parkovišť, zkvalitněním a rozšířením systému veřejného osvětlení zejména na parkovištích, v městských parcích a v dalších rizikových lokalitách. Dále bude zastoupena vytvářením podmínek pro možnost zvýšení počtu objektů chráněných připojením na pult centralizované ochrany, realizací nových účinnějších systémů hlídkové činnosti Městské policie a vyvíjením aktivit vůči Policii ČR ve smyslu zintenzivnění přímé hlídkové činnosti a zvýšení počtu policistů ČR. Jednou z priorit situační prevence bude i nadále snaha o rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému v rizikových lokalitách města, včetně instalace tabulí s informací, že je to které konkrétní místo monitorováno MKDS. Z hlediska naplňování stanovených cílů a úkolů vyplývajících z priorit 16

18 bude město Bílina systematicky podporovat oblast prevence kriminality na všech úrovních preventivních aktivit. 6. Nástroje k dosažení cílů K dosažení výše stanovených cílů bude město využívat všechny dostupné nástroje sociální a situační prevence. Konkrétní nástroje pro daná období jsou uvedeny v tabulkách níže. Nástroje k dosažení priorit a cílů na rok 2012 Pořadí Název nástroje Realizátor 1. Pokračování programu Asistent prevence kriminality (dříve pod názvem Úsvit ) 2. Příměstský dětský tábor a víkendový pobyt pro děti 3. Vybudování veřejného osvětlení parkovišť na sídlišti Za Chlumem u pošty, za bl. 1 u ZŠ a dále garážová kolonie při ulici Spojovací za prodejnou LIDL 4. Informační projekt Městská policie radí a informuje Instalace tabulí s informacemi o monitoringu konkrétního místa kamerovým systémem 6. Kontinuální zefektivňování systému hlídkové činnosti MP a navýšení počtu policistů OO PČR Bílina 7. Osvětová a odborná poradenská činnost, přednášková a obdobná terénní činnost 8. Dotazníkové šetření k pocitu bezpečí občanů ve městě Bílině 9. Další obdobné projekty, které vyplynou z potřeb města 17 DDM, ZŠ Lidická, MěÚ - OSPOD Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic, Policie ČR White light I, Most k naději, Člověk v tísni Nízkoprahové centrum, a další Agentura pro sociální začleňování

19 Nástroje k dosažení priorit a cílů na rok 2013 Pořadí Název nástroje Realizátor 1. Pokračování programu Asistent prevence kriminality (dříve pod názvem Úsvit ) 2. Příměstský dětský tábor a víkendový pobyt DDM, ZŠ Lidická, MěÚ - OSPOD 3. Vybudování a zprovoznění Integrovaného centra prevence na TPC předměstí (ICT) 4. Vybudování kamerového bodu MKDS v lokalitě - městský hřbitov + přilehlé parkoviště 5. Informační projekt Městská policie radí a informuje Vybudování veřejného osvětlení garážová kolonie Jenišovská ul. 7. Osvětová a odborná poradenská činnost, přednášková a obdobná terénní činnost zejména v ICT, ve školách, klubech seniorů a podobně 8. Další obdobné projekty, které vyplynou z potřeb města Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic, Člověk v tísni Nízkoprahové centrum Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic White light I, Most k naději, Člověk v tísni Nízkoprahové centrum, Městská policie Bílina a další Nástroje k dosažení priorit a cílů na rok 2014 Pořadí Název nástroje Realizátor 1. Pokračování programu Asistent prevence kriminality (dříve pod názvem Úsvit ) Příměstský dětský tábor a víkendový pobyt DDM, ZŠ Lidická, MěÚ - OSPOD 3. Informační projekt Městská policie radí a informuje Vybudování veřejného osvětlení stezka od bl. 8 ke garážové kolonii a antukovému hřišti na sídlišti Za Chlumem Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic

20 5. Vybudování kamerového bodu MKDS v lokalitě - ul. M. Majerové - parkoviště 6. Projekt Bodyalarm - individuální technický prostředek k ochraně osob. 7. Osvětová a odborná poradenská činnost, přednášková a obdobná terénní činnost zejména v ICT, ve školách, klubech seniorů a podobně. 8. Další obdobné projekty, které vyplynou z potřeb města White light I, Most k naději, Člověk v tísni Nízkoprahové centrum, Městská policie Bílina a další Nástroje k dosažení priorit a cílů na rok 2015 Pořadí Název nástroje Realizátor 1. Pokračování programu Asistent prevence kriminality (dříve pod názvem Úsvit ) 2. Příměstský dětský tábor a víkendový pobyt DDM, ZŠ Lidická, MěÚ - OSPOD 3. Vybudování kamerového bodu MKDS v lokalitě - městský park u Husitské bašty + parkoviště u Lidlu 4. Informační projekt Městská policie radí a informuje Vybudování veřejného osvětlení městský hřbitov 6. Osvětová a odborná poradenská činnost, přednášková a obdobná terénní činnost zejména v ICT, ve školách, klubech seniorů a podobně 7. Vybudování skateparku v lokalitě PP1 nebo PP2 8. Další obdobné projekty, které vyplynou z potřeb města Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic White light I, Most k naději, Člověk v tísni Nízkoprahové centrum, Městská policie Bílina a další Město Bílina - Odbor nemovitostí a investic 19

21 6.1. Měření efektivity dopadů projektu Projekty sociální prevence Dotazníkové akce Počet zúčastněných osob Počet proškolených osob Interní školní průzkumy Statistické výstupy ÚP, OSPOD, atd. Projekty situační prevence Počet protiprávních činů v dané lokalitě Změna druhu protiprávních činů v lokalitě Pokles jednotlivých typů kriminálních činů v procentech Průzkum vnímání pocitu bezpečí občany města 7. Závěr Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 je zpracována na základě předchozích zkušeností participujících subjektů, porovnání meziročních statistických výstupů, současné situace v souvislosti s pácháním kriminálních a protispolečenských jevů a pravděpodobného vývoje stavu kriminality ve městě. Zpracovatelé koncepce se snažili vytvořit souhrnný dokument, na jehož základě budou realizována opatření, jež budou mít významný vliv na snížení projevů kriminality v Bílině. Lze konstatovat, že je i nadále nutno prohlubovat komplexní přístup k preventivním aktivitám, které zahrnují oblast školství, oblast sociální pomoci, drogové problematiky, oblast poskytování zdravotnických služeb, oblast kulturních a sportovních aktivit. Je nutno ještě více do 20

22 preventivních aktivit zainteresovat veřejnost, a zároveň úspěšné preventivní aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí prezentovat a medializovat. Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 je střednědobým materiálem, který navazuje na koncepci prevence kriminality města Bíliny na rok Koncepce je zpracována v souladu s obsahem metodiky přípravy plánu prevence kriminality obcí na léta vydanou odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v roce Tato koncepce byla projednána a schválena radou města Bíliny. ÚČINNÁ PREVENCE SNIŽUJE POTŘEBU NÁSLEDNÉ REPRESE 21

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře Obsah: 1. Úvod význam a využití koncepce 2. Schéma spolupráce subjektů 3. Analýza trestné činnosti 3.1.

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Koncepce prevence kriminality města Krnova na období 2009-2011 SRPEN 2008 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, Mgr. Antonín Urban, kolektiv členů Komise prevence kriminality města Nový Jičín, pracovníci Městského

Více

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V BÍLINĚ 2014 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS STAVU...

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2014-2016 MĚSTO LITOMĚŘICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2014-2016 MĚSTO LITOMĚŘICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA OBDOBÍ 2014-2016 MĚSTO LITOMĚŘICE Zpracovala: Bc. Miroslava Najmanová Pracovní skupina prevence kriminality Schválila: Rada města Litoměřice, dne 6.2. 2014, usnesení č. 38/4/

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015

MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015 MĚSTO JILEMNICE PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE PRO OBDOBÍ 2013-2015 V Jilemnici 2. ledna 2013 Zpracovala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková Obsah Xxxx str. 2 1 Úvod Program prevence kriminality

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

1 Úvod. Usnesení č. 925 ze dne 14. prosince 2011. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2013 2015 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Bc. Lukáš Poruba Počet stran bez příloh: 24 Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj Magistrát města Liberec,

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více