Konečné řešení židovské otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečné řešení židovské otázky"

Transkript

1 Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee 4 5. Transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů Koncentrační a vyhlazovací tábory 6 7. Heinrich Himmler Adolf Eichmann Závěr Seznam použité literatury Obrazové přílohy.. 14

2 1. Úvod Protože chci v budoucnu studovat na fakultě humanitních studií na některé z našich vysokých škol a také mě zajímá nacistické otázka, rozhodl jsem se v této seminární práci zpracovat právě vztah nacismu a židovstva ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Toto téma jsem si vybral záměrně, protože si myslím, že se o této temné skutečnosti světových i našich dějin málo ví a mluví. Také jsem s hrůzou zjistil, že lidstvo na tuto kapitolu v dějinách strašně rychle zapomíná. Myslím si, že žádná událost během druhé světové války nevykresluje skutečnou podstatu nacistické ideologie tak dokonale a přesně jako Holocaust. Antisemitismus byl od počátku existence hitlerovského Německa pevnou a nedílnou součástí fašistické ideologie. Již ve své knize Mein Kampf ( Můj boj ) ohlašuje Adolf Hitler svůj záměr vyhubit Židy v německém národě. Když se pak nacisté skutečně 30.ledna 1933 chopili moci, začali tento záměr realizovat. Byla propagována myšlenka, že Židé jsou věční nepřátelé Německa a proto musí být co nejrychleji vyhubeni. Nepodaří-li se zlikvidovat biologické základy židovstva, zničí Židé německý národ. Konečné řešení židovské otázky, ve kterém se počítalo s totální likvidací veškeré židovské populace, se pak stalo jen uskutečněním tohoto hrůzného snu. V seminární práci se zabývám především koncentračními tábory, jakožto hrůzným nástrojem na fyzickou likvidaci miliónů lidí, kteří se provinili pouze tím, že nevyhovovali nacistické ideologii. Také se snažím objektivně informovat o příkořích, která byla páchána na Židech během 2. světové války. A protože v dnešních dnech můžeme všude v Evropě pozorovat rostoucí prestiž neonacistických hnutí, myslím si, že se toto téma opět stává aktuální. Tato největší a nejstrašnější genocida v dějinách lidstva by se však měla stát varováním pro budoucí generace. 2

3 2. Norimberské zákony Občany s menšími právy a volností se stali Židé v Německu až v důsledku zákonů vydaných stranickým sjezdem v Norimberku 15. září Konkrétně se jednalo o Zákon na ochranu německé krve a německé cti a říšský občanský zákon.podle říšského občanského zákona se politická práva vázala na prokazatelný arijský původ dotyčného (tudíž byla občanská práva Židům zapovězena). Druhý zákon zákon na ochranu německé krve a německé cti - zakazoval manželství a mimomanželské vztahy mezi židovským obyvatelstvem a příslušníky německé či příbuzné krve. Mimo tyto dva zákony bylo Židům přísně zakázáno, pod pohrůžkou káznice, zaměstnávat árijské pomocníky v domácnosti, kteří nebyli starší 45 let. Židům bylo zakázáno vykonávat některá povolání, užívat hromadnou dopravu, navštěvovat některé typy škol či uzavírat sňatky. Těmito zákony byli Židé de facto odsunuti na okraj společnosti. Tyto zákony byly v celém světě ostře odsouzeni. Tvořily právní podklad pro beztrestné pronásledování a diskriminaci židovského obyvatelstva v Německu. 3. Křišťálová noc Koncem října 1938 nařídila říšská vláda vyhoštění tisíců Židů polského původu, žijících v Německu, zpět do Polska. Na protest proti vyhoštění svých rodičů zastřelil v Paříži jeden mladý Žid německého velvyslaneckého radu Ernesta von Ratha. Vražda se stala záminkou pro násilnosti nařízené proti obyvatelstvu židovského původu a jejich obchodům. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 byly po celém Německu podpalovány židovské synagogy a modlitebny, ničeny židovské obchody, byty a pomníky. Židé, kteří se postavili na odpor, byli nemilosrdně zabiti či v lepším případě pouze zbiti. Během noci bylo zatčeno více něž Židů, kteří byli následně posláni do koncentračních táborů. Materiální škody dosahovaly mnoha milionů marek. Navíc byla poškozeným Židů uložena pokuta za vzniklé škody ve výši 1 milionu říšských marek. Také byly vydány zákony, podle kterých museli Židé předat své obchody do německých rukou a byli vyřazeni z veškerého kulturního, politického a vědeckého života. Po křišťálové noci začali nacističtí vůdci uvažovat o konečném řešení židovské otázky, přičemž nejdříve přemýšleli o masovém vyhoštění (např. na Madagaskar) a poté o jejich úplném vyhlazení v koncentračních a vyhlazovacích táborech. 3

4 4. Konference ve Wannsee Na přelomu let bylo nacistické Německo na vrcholu moci. Ovládalo většinu evropského kontimentu a byla očekávána brzká kapitulace Sovětského svazu. Za této situace bylo možné přistoupit ke konečnému řešení židovské otázky v celoevropském kontextu. Na příkaz Adolfa Hitlera uložil Hermann Göring ( nejdůležitější Hitlerův pomocník a vrchní velitel letectva) 31.července 1941 gruppenführerovi SS a šéfovi hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) Reinhardu Heydrichovi vypracovat celkový plán konečného řešení. Svůj plán vyložil Heydrich 20.ledna 1942 na konferenci ve Wannsee zástupcům říšských ministerstev a nejvyšším stranickým funkcionářům, kteří se měli na této akci podílet.ve svém projevu, zahaleném do odborné byrokratické terminologie, vyjádřil Reinhard Heydrich svůj záměr. Heydrich počítal s tím, že budou evropské země systematicky vyčištěny od Židů. Původní plán (tj. přemístit evropské židovské obyvatelstvo do jakéhosi obrovského Ghetta na Madagaskaru) byl nyní opuštěn a přednost dostala jejich deportace na východ Evropy, který byl obsazen německými vojsky. Židé zde budou vhodným způsobem nasazeni na těžkou práci. Přitom se počítalo, že většina židů nevydrží způsob zacházení, deportaci či namáhavou práci a odpadne přirozeným úbytkem. S částí, která přežije, se bude muset podle Heydricha naložit odpovídajícím způsobem, jelikož by se tato přeživší část Židů mohla stát v budoucnu zárodkem nového židovského vzestupu. Ten však nacisté nemohli dovolit. Vraždění zbývající částí lidí mělo probíhat dvěma způsoby. Jednak existovaly pojízdné vražedné jednotky a jednak byla vytvářena stálá centra neboli plynové komory. Heydrich tak ve svém projevu jednoznačně naprogramoval vyhlazení židovské populace. Odstraněni měli být všichni Židé, včetně žen a dětí. Realizací byrokraticko-technické přípravy tohoto projektu byl pověřen SS- Obersturmbannführer Adolf Eichmann, který byl vedoucí tzv. Židovského oddělení gestapa. Nikdo z přítomných zástupců říšských úřadů nevznesl proti Heydrichově plánu žádnou námitku, a tak byl jednomyslně přijat. Nejdříve mělo být vyčištěno Horní Slezsko, poté Německo a protektorát Čechy a Morava. Na Wannseeské konferenci tak byly vytvořeny organizační a technické předpoklady pro největší a nejstrašnější genocidu v dějinách lidstva. 4

5 5. Transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů Prakticky už od počátku druhé světové války docházelo k pokusům o deportaci židovského obyvatelstva z říšského území na východ. Na podzim 1941 začal systematický program deportace Židů (nacisty cynicky označovány jako evakuace ) do východních vyhlazovacích táborů. Také byl vydán striktní zákaz emigrace Židů. Židé byli nejdříve shromažďováni ve shromažďovacích táborech. Zde strávili několik dní a byl jim zabaven veškerý zbývající majetek. Každému bylo přidělo osobní číslo ( evakuační číslo ). Deportovaní lidé si s sebou mohli vzít pouze zavazadlo vážící maximálně 50 Kg. Jeden transport čítal zpravidla tisíc osob. Transporty většinou probíhaly tak, že jakmile dorazily napěchované vagóny do cílové stanice, procházeli lidé kordonem dozorců, kteří je mlátili a ponižovali. Cestu vlakem nepřežila asi ¼ cestujících. Po vystoupení se shromáždili na určeném místě, poté se museli svléknout a byly jim ostříhány vlasy. Pak probíhala selekce. Někteří lidé byli určeni na namáhavou práci, většina však byla nahnána do plynových komor. Transporty byly centrálně organizovány oddělením IV B 4 pod vedením Adolfa Eichmanna. Toto oddělení zajišťovalo koordinaci transportů, výběr osob a jejich definitivní vyvlastnění. I když bylo jasné, že nacistické Německo válku prohraje, pokračovaly masové transporty Židů ze západní Evropy do vyhlazovacích táborů téměř do konce války. Po obratu na válečných polích pak opačným směrem proudily tzv. Pochody smrti. Jednalo se o vězně, kteří putovali z koncentračních táborů, které byly před blížícími se spojeneckými vojsky zavírány a evakuovány. Tyto pochody probíhaly od léta 1944 až do května Vězňové byli nuceni putovat v nelidských podmínkách pěšky do cílových táborů. Nejčastějším cílem byl rakouský koncentrační tábor Mauthausen. Mnozí Židé byli po cestě zabiti SS- many či zemřeli mrazem nebo hladem. Pochody smrti probíhaly doslova do poslední chvíle Třetí říše. Zemřelo při nich zhruba 250 tisíc lidí. 5

6 6. Koncentrační a vyhlazovací tábory Poprvé se tento termín objevuje v tzv. Búrských válkách ( ) v jižní Africe, kdy britské jednotky koncentrovaly na velmi malém prostoru ( proto název koncentrační ) tisíce zajatých původních holandských osadníků (Búrové). Při špatných hygienických podmínkách byla jejich úmrtnost velmi vysoká. Tuto osvědčenou metodu převzali i bolševici v SSSR, kdy režimu nepohodlní lidé byli posíláni do koncentračních nebo pracovních (gulagy) táborů. Nacisté však tuto myšlenku dovedli k dokonalosti a učinili z táborů perfektně fungující systém pro likvidaci nepřátel a později pro likvidaci celých národů a etnik. V Evropě vznikala celá síť koncentračních a vyhlazovacích táborů (od Francie,Nizozemska až po Ukrajinu či Polsko). A smrt v nich našlo kolem 7,2 milionů nevinných lidí. Již první týdny po uchopení moci nacisty posílalo SA a SS své politické odpůrce do tzv. Divokých koncentračních táborů. Jedním z úplně prvních koncentračních táborů byl v jihoněmeckém městě Dachau (březen 1933), zřízený tehdejším velitelem mnichovské odnože SS Heinrichem Himmlerem.V okruhu působnosti berlínské SA vznikl koncentrační tábor Oranienburg. Prvními obětmi, které byly vzaty do tzv. ochranné vazby (jak znělo tehdejší úřední pojmenování koncentračního tábora), byli členové komunistické strany, sociálně demokratičtí politikové a publicisté, kteří vystupovali proti režimu. Po vyvraždění vedení SA byly tábory dočasně uzavřeny. Jejich uzavření však nemělo dlouhého trvání a brzy byly opět otevřeny a budovány nové, tentokrát už však v režii SS. Nyní do nich byly posílány také další skupiny osob. Jednalo se především o Židy, Poláky, Rómy, homosexuály, příslušníky náboženských sekt, faráře obou konfesí a zločince recidivisty. Na počátku 2. světové války byl již systém koncentračních táborů dokonalý a rozvinutý. Řada nových táborů vznikala v mnoha, Německem okupovaných, částech Evropy. Mezi nejznámější patří Osvětim (Polsko), Mauthausen (Rakousko), Buchenwald (Německo), Terezín (Československo), Treblinka, Majdanek, Belžec (vše Ukrajina). Počet koncentračních táborů se vyšplhal v průběhu války až na číslo 22, se 165 dalšími vedlejšími (pracovními) tábory. Věznění lidé v nich byli zcela bezmocní a vykořisťováni. Mezi největší utrpení patřila např. jedenáctihodinová pracovní doba, nedostatečná strava, šikana, nedostatek místa v ubytovacích prostorách, denní pořádkové nástupy. Koncentrační tábory se lišily například 6

7 velikostí, zaměřením, rasovým původem či národností zadržovaných osob a v neposlední řadě také mírou brutality a sadistických praktik dozorců a velitelů. Tisíce vězňů přišly o život při lékařských či chemických experimentech nacistických lékařů. Některé tábory můžeme považovat za čistě vyhlazovací. Jedná se o tyto nechvalně známé: Treblinka, Belžec, Sobibor, Lublin - Majdanek (vše Ukrajina) a Chełmno a Osvětim-Birkenau (oba Polsko). Jako nejúčinnější pro zabíjení velkého počtu lidí se jevil plyn, neboť postřílet takové množství lidí není možné. Na konci války vydal Heinrich Himmler rozkaz o přesunu vězňů z nejvýchodnějších táborů směrem na západ, dal zastavit plynování a nařídil důkladné spálení mrtvol, protože se od východu blížila Rudá armáda. Při těchto zpátečních transportech zahynuly v důsledku vyčerpání a epidemií další desetitisíce lidí. Celkový počet lidí, kteří byli posláni do koncentračních táborů je odhadován na 7,2 milionů. Z tohoto počtu přežilo jejich hrůzy jen asi lidí. Nyní zde uvádím některé nejznámější a největší nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory: Osvětim - Birkenau Tento čistě vyhlazovací tábor byl z nařízení Himmlera vybudován v červnu 1940 u jihopolského města Osvětim, na místě bývalých rakousko-uherských kasáren. Zdejším velitelem byl obávaný nacistický pohlavár Rudolf Höss. Jednalo se největší koncentrační tábor SS, který měl 6 vedlejších táborů. Jeho celková rozloha byla asi 40 km 2. Tady také byl v září 1941 na téměř 900 sovětských válečných zajatcích poprvé použit jedovatý plyn cyklon B. Tento jedovatý plyn byl později používán ve čtyřech nových plynových komorách, které se nacházely v pobočním táboře v Birkenau. Poté byla nařízena (podle usnesení na konferenci ve Wannsee) masová zplynovací akce, jejímž účelem bylo vyhlazení co největšího počtu Židů. Celkem z 23 evropských zemí směřovaly za války do Osvětimi četné transporty mužů, žen a dětí. Ihned po příjezdu do Osvětimi začínala selekce (výběr) přivezených lidí. Lékaři a pověření důstojníci SS vybírali práce schopné příchozí. Zdraví a práceschopní byli posíláni do pracovních táborů (což bylo asi 25 % z celkového počtu přivezených) a ostatní, což byly 7

8 převážně ženy, děti a starci, byli posláni do plynových komor. Celkový počet takto zplynovaných lidí nebyl nikdy registrován. Podle některých údajů bylo v Osvětimi Birkenau zplynováno téměř osob. Celkový počet registrovaných Židů, poslaných do pracovních táborů, činil osob. 1. listopadu 1944 vydal Himmler rozkaz, aby bylo zastaveno zplynování Židů. Podle tohoto rozkazu měly být také všechny plynové komory a krematoria zničena před Rudou armádou, která se blížila od východu. Strážní oddíly se pak vydaly s asi lidmi na pochod na západ. Při tomto pochodu většina vězňů zemřela v důsledku naprostého vyčerpání, epidemií či nemocí. 27. ledna 1945 vtrhla Rudá armáda do Osvětimi. Našla zde 5000 nemocných lidí, kteří nebyli podle nacistů schopni pochodu. Podle odhadů zahynulo celkem v Osvětimi nejméně 3 miliony Židů. Belžec, Sobibor, Treblinka Vyhlazovací tábory Treblinka, Sobibor a Belžec vznikly na území Sovětského svazu v rámci tzv. Operace Reinhard, jejímž cílem bylo vypracovat souhrnný plán výstavby vyhlazovacích táborů, deportace židovského obyvatelstva do těchto vyhlazovacích táborů, likvidace deportovaných a zajištění jejich majetků, který měl být předán kompetentním říšským úřadům. Sem byli shromažďováni Židé z Polska, Nizozemska, Francie, Jugoslávie, Řecka, Německa, Sovětského svazu, Rakouska a Československa.V těchto třech táborech zemřelo celkem lidí. Za jejich provoz byl plně zodpovědný Christian Wirth. Tento obávaný velitel měl bohaté zkušenosti, které dokázal skvěle využít. Pro Wirtha neměly lidské životy vůbec žádnou cenu. Židé pro něj byli pouze nebezpečný odpad, který je třeba odstranit a zničit. Treblinka - Vyhlazovací tábor Treblinka vznikl u stejnojmenné ukrajinské obce, vzdálené asi 100 km severovýchodně od Varšavy. Tento tábor byl po polské Osvětimi druhou nejlépe fungující továrnou na smrt. Tábor byl založen na přelomu dubna a května Treblinka byla vnitřně členěna na tři části o přibližně stejně velké rozloze. První část byla obytná (tzv. Wohnlager), druhá přijímací a odbavovací (Auffanlager) a třetí vyhlazovací (Totenlager). První deportační vlaky přijely 23. července Do poloviny srpna 1942 přijíždělo v transportu lidí denně. Potom se však situace dramaticky změnila. Transportů 8

9 přibývalo a počty deportovaných často přesahovaly osob denně. Kapacita tábora samozřejmě takovému náporu nestačila. Během prvních tří měsíců zde byly pouze tři plynové komory. Do každé byli nacpáni Židé po osobách. Hlídající Ukrajinci či členové SS za nimi zavřeli neprodyšné dveře a spustili dieselový motor. Do 25 minut se lidé udusili.tři plynové komory byly neustále přetíženy, a proto bývala část každého transportu postřílena už v přijímacím prostoru. Vyhlazovací tábor Treblinka pracoval naplno až do listopadu S přibližující se frontou na východě bylo rozhodnuto o ukončení provozu. Demontáží a demolicí tábora byl pověřen Kurt Franz. 17. listopadu 1943 odjel z Treblinky poslední vlak plný demontovaného materiálu. Na ploše, kde stával tábor, byly postaveny hospodářské budovy. Tak skončil vyhlazovací tábor, ve kterém našlo smrt přes lidí. Dachau Jeden z nejstarších nacistických koncentračních táborů, ležící zhruba 15 km severovýchodně od Mnichova. Tento tábor fungoval již od konce března Velitelem tábora se stal Theodor Eicke, který se později stal inspektorem všech koncentračních táborů a jím vyvinutý systém byl zaveden také v ostatních táborech. Od ledna 1942 byla část vězňů (tzv. invalidé ) převážena na zámek Hartheim, kde byli zplynováni. Také v samotném Dachau byla zřízena plynová komora, ale ta nebyla nikdy použita k masovému vraždění. V táboře byly pouze vykonávány popravy. V roce 1942 byla též vytvořena síť pobočních táborů, ve kterých byli vězňové využíváni na těžkou práci pro německý zbrojní průmysl a velké národní firmy. Na konci války propukla kvůli přeplněnosti tábora tyfová epidemie, jež si vyžádala tisíce obětí. Na konci dubna 1945 bylo přeživších vězňů osvobozeno americkou armádou. Mauthausen Jednalo se o první koncentrační tábor, který se nacházel mimo vlastní území Německa. Rozkládal se 20 km východně od rakouského města Linec a fungoval od počátku srpna Tábor byl tzv. 3. stupně ( tj. pro nepolepšitelné), kdy návrat vězňů byl nežádoucí a patřil k nejhorším koncentračním táborům. Vězňové byli vystaveni nelidskému zacházení, naháněni do drátů pod elektrickým proudem či likvidováni v plynových komorách či pojízdném plynovém autobusu. V důsledku hladu se v táboře vyskytoval i kanibalismus. Do jara 1941 zde bylo jen velmi málo Židů, ale později sem přijížděly mnohé židovské transporty (často i z Čech). 9

10 Počet vězňů, kteří v Mauthausenu zemřeli je asi ( toho Židů). Sachsenhausen Tento tábor se rozprostíral asi 35 km severně od Berlína a začal fungovat v září Před vypuknutím války představovali zdejší vězně němečtí Židé a komunisté. Popravy zde byly na denním pořádku. Vzdálenost od Berlína předurčila Sachsenhausen, aby se stal centrem pro celou soustavu zbývajících koncentračních táborů a také sloužil jako vzorový a výcvikový tábor SS pro budoucí velitele a funkcionáře. V blízkosti si zřídily své továrny německé koncerny (např. Siemens, Heinkel, AEG, Daimler a další). Táborem prošlo za dobu jeho existence kolem vězňů. Zahynulo jich asi Terezín Nejznámější koncentrační tábor na našem území, který měl sloužit především ke shromažďování Židů, před jejich deportací dále na východ (především do Osvětimi- Birkenau). Koncentrační tábor Terezín byl zřízen v bývalé pevnosti. Ta byla postavena v letech a skládala se ze dvou částí Malé a Velké pevnosti. Malá pevnost sloužila od počátku 19. století jako vězení pro vojenské a politické vězně. Za nacistické okupace Československa byly obě terezínské pevnosti (Malá i Velká) přeměněny ve velké perzekuční zařízení. V Malé pevnosti vznikla věznice pražského gestapa a v Hlavní (Velké) pevnosti bylo zřízeno ghetto, koncentrační tábor pro Židy. Terezín tak získal významnou roli při realizaci plánu na konečné řešení židovské otázky a stal se sběrným místem pro Židy z celé západní Evropy (např. Československo, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko, Maďarsko aj.). Nacističtí pohlaváři se rozhodli, že udělají z Terezína jakousi ukázku toho, jak židé bezstarostně žijí v jejich táborech, aby uklidnili širokou veřejnost, protože se stále častěji dostávala na povrch očitá svědectví toho, co se v táborech doopravdy děje. Hlavní tři funkce tohoto tábora byly: 1. tranzitní, 2. decimační (mnoho osob zde zemřelo v důsledku nemocí a špatného zacházení) a 3. propagandistická. Od vzniku tábora do jeho zániku ( 20. dubna 1945 ) prošlo Terezínem osob a mnohé zde i zahynuly. 10

11 7. Heinrich Himmler Jeden z nejvýznamnějších mužů třetí říše a hlavní vůdce organizace SS (Schutzstaffel, útočné oddíly) a šéf německé tajné policie, která podléhala přímo Hitlerovi. Himmler převzal tuto jednotku počátkem roku 1929 a vybudoval z ní vnitropolitický elitní oddíl. Himmler měl v kompetenci rovněž koncentrační tábory. Od června 1936 kontroloval celou říšskou policií. Vybudoval Gestapo, jako jednotnou organizaci, provedl personální sloučení SS a policie. Jako říšský komisař pro upevnění německé národnosti prováděl Himmler na okupovaných východních územích brutální přesídlovací a germanizační politiku. Stal se organizátorem teroru a masových vražd a iniciátorem vyhlazovacích akcí, směřujících ke konečnému řešení židovské otázky, jež prováděla zvláštní komanda, které sám řídil ( Dějiny Německa. nakladatelství Lidové noviny 1995, 292.). Himmler vytvořil s pomocí různých úřadů SS a policie perfektně fungující, dokonalou a všudypřítomnou organizaci. Často se mluvilo o státu SS. 8. Adolf Eichmann Adolf Eichmann se narodil v Porýní, ale své dětství prožil v Rakousku. V roce 1934 odchází do Německa, kde vstoupil do SS a pracoval v centrále SD (Sicherdienst) v oddělení, jež mělo na starost Židy. Tak se Eichmann stal z obyčejného, bezvýznamného úředníka jedním z nejdůležitějších organizátorů protižidovských opatření. Po rozpoutání války vzrostl jeho vliv a Eichmann hrál zásadní roli při vyhánění Židů z polského území. Tento muž se významně podílel na přípravě Konference ve Wannsee, jejímž hlavním úkolem byla příprava konečného řešení. Osobně také vedl některé deportace židů do koncentračních táborů. Na konci války utekl do Argentiny, kde se ukryl. V roce 1962 byl vypátrán a popraven. Proces s jedním z organizátorů konečného řešení vyvolal diskusi o Eichmannově charakteru a o tom, jak se tento banální úředník mohl stát jedním z největších nacistických zločinců. 11

12 9. Závěr 8. května 1945 formálně skončila druhá světová válka v Evropě. Zanechala za sebou obrovské materiální a hlavně lidské škody. V jejím průběhu bylo zavražděno 7,2 miliónů Židů. Mnoho z bývalých vězňů koncentračních táborů umíralo na následky teroru ještě mnoho dní po osvobození. Většina z nich ztratila za druhé světové války převážnou část své rodiny a už nikdy se nechtěla vrátit do svých bývalých domovů. Tito lidé odcházeli většinou do Palestiny, Spojených států či západní Evropy a pokoušeli se začít nový život. Ani tím však jejich utrpení neskončilo. Nesli v sobě psychické následky utrpení, které prožili, ponížení a smutku, ze ztráty svých blízkých. Mnoho z nich mělo iracionální pocit viny, že oni jsou těmi, kdo přežili. Na základě článků v knihách a časopisech, které jsem přečetl, jsem dospěl k závěru, že holocaust byl nejstrašnějším počinem v dějinách lidstva. Také jsem si udělal dokonalejší obrázek o situaci, která u nás a v celé Evropě panovala. Počet jeho obětí je obrovský. Hovoříme-li však o miliónech zavražděných, neměli bychom nikdy zapomínat, že se jednalo o 7,2 miliónů jednotlivých může, žen ba dokonce i dětí, z nichž každý měl tvář, názory, duši a samozřejmě i právo na život. Lidstvo by nemělo dopustit, aby se ještě někdy něco podobného opakovalo. 12

13 10. Seznam použité literatury Berdych, V.: Mauthausen. Praha, Olympia 1959, 431. Dějiny Německa. Praha, nakladatelství Lidové noviny 1995, vydání. Masson, P.: Historie německé armády Praha, Naše vojsko 1995, 368. Moulis, M.: Sto dní na vrcholu moci. Praha, Mladá fronta 1987, 256. Rosemark, M.: Setkání ve vile u jezera: konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky. Praha, Dokořán 2003, 270. Zámečník, S.: To bylo Dachau. Praha, Paseka 2003, 204 Židé: dějiny a kultura. Praha, Židovské muzeum 2001,

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST. Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST. Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST Vypracovala Tereza Zalabáková SYSTEMATICKÉ A PLÁNOVANÉ VYHLAZENÍ PŘIBLIŽNĚ 6 MILIONŮ EVROPSKÝCH ŽIDŮ NACISTY MEZI LETY 1933-1945 Hitler věřil, že existuje nadčlověk fyzicky zdatný

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_14_OPERACE_REINHARD

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Hannah Arendt - je či není zlo banální? Magdalena Milatová

Hannah Arendt - je či není zlo banální? Magdalena Milatová Hannah Arendt - je či není zlo banální? Magdalena Milatová Hannah Arendtová (1906 1975) židovka, osmnáct let exulantka bez státní příslušnosti ( žena bez domova ) zabývá se údělem osob bez státní příslušnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás?

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Křišťálová noc Klíčové otázky Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Jaké otázky je potřeba si klást, když zkoumáme fotografii? Pracovní materiál č.

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_01_NORIMBERSKE_ZAKO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ Základní charakteristika Nacismus

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_12_ZIDE_VE_FRANCII

Více

Časově-tematický plán Dějepis 9

Časově-tematický plán Dějepis 9 Časově-tematický plán Dějepis 9 Měsíc Tematický celek - učivo Září Opakování učiva 8. roč. Svět po I. SV Pařížská mírová konference versailleský systém Nové uspořádání Evropy, rozpad Rakousko-Uherska Vznik

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_09_EINSATZGRUPPEN

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA DOMÁCÍ ODBOJ III. ČÁST DOMÁCÍ PROJEVY ODPORU Většina lidí okupaci trpělivě snášela. Za projevy nepřátelství vůči říši hrozil trest smrti nebo koncentrační

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Cesta Adolfa Hitlera k moci

Cesta Adolfa Hitlera k moci Cesta Adolfa Hitlera k moci 1908 smrt matky Narozen 1889 v rakouském Braunau 1906 Vídeň chce se stát malířem - MARNĚ živoří až do války 1914 již v Mnichově narukuje do německé armády získává železný kříž

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 06. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, třída Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více