Konečné řešení židovské otázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečné řešení židovské otázky"

Transkript

1 Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee 4 5. Transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů Koncentrační a vyhlazovací tábory 6 7. Heinrich Himmler Adolf Eichmann Závěr Seznam použité literatury Obrazové přílohy.. 14

2 1. Úvod Protože chci v budoucnu studovat na fakultě humanitních studií na některé z našich vysokých škol a také mě zajímá nacistické otázka, rozhodl jsem se v této seminární práci zpracovat právě vztah nacismu a židovstva ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Toto téma jsem si vybral záměrně, protože si myslím, že se o této temné skutečnosti světových i našich dějin málo ví a mluví. Také jsem s hrůzou zjistil, že lidstvo na tuto kapitolu v dějinách strašně rychle zapomíná. Myslím si, že žádná událost během druhé světové války nevykresluje skutečnou podstatu nacistické ideologie tak dokonale a přesně jako Holocaust. Antisemitismus byl od počátku existence hitlerovského Německa pevnou a nedílnou součástí fašistické ideologie. Již ve své knize Mein Kampf ( Můj boj ) ohlašuje Adolf Hitler svůj záměr vyhubit Židy v německém národě. Když se pak nacisté skutečně 30.ledna 1933 chopili moci, začali tento záměr realizovat. Byla propagována myšlenka, že Židé jsou věční nepřátelé Německa a proto musí být co nejrychleji vyhubeni. Nepodaří-li se zlikvidovat biologické základy židovstva, zničí Židé německý národ. Konečné řešení židovské otázky, ve kterém se počítalo s totální likvidací veškeré židovské populace, se pak stalo jen uskutečněním tohoto hrůzného snu. V seminární práci se zabývám především koncentračními tábory, jakožto hrůzným nástrojem na fyzickou likvidaci miliónů lidí, kteří se provinili pouze tím, že nevyhovovali nacistické ideologii. Také se snažím objektivně informovat o příkořích, která byla páchána na Židech během 2. světové války. A protože v dnešních dnech můžeme všude v Evropě pozorovat rostoucí prestiž neonacistických hnutí, myslím si, že se toto téma opět stává aktuální. Tato největší a nejstrašnější genocida v dějinách lidstva by se však měla stát varováním pro budoucí generace. 2

3 2. Norimberské zákony Občany s menšími právy a volností se stali Židé v Německu až v důsledku zákonů vydaných stranickým sjezdem v Norimberku 15. září Konkrétně se jednalo o Zákon na ochranu německé krve a německé cti a říšský občanský zákon.podle říšského občanského zákona se politická práva vázala na prokazatelný arijský původ dotyčného (tudíž byla občanská práva Židům zapovězena). Druhý zákon zákon na ochranu německé krve a německé cti - zakazoval manželství a mimomanželské vztahy mezi židovským obyvatelstvem a příslušníky německé či příbuzné krve. Mimo tyto dva zákony bylo Židům přísně zakázáno, pod pohrůžkou káznice, zaměstnávat árijské pomocníky v domácnosti, kteří nebyli starší 45 let. Židům bylo zakázáno vykonávat některá povolání, užívat hromadnou dopravu, navštěvovat některé typy škol či uzavírat sňatky. Těmito zákony byli Židé de facto odsunuti na okraj společnosti. Tyto zákony byly v celém světě ostře odsouzeni. Tvořily právní podklad pro beztrestné pronásledování a diskriminaci židovského obyvatelstva v Německu. 3. Křišťálová noc Koncem října 1938 nařídila říšská vláda vyhoštění tisíců Židů polského původu, žijících v Německu, zpět do Polska. Na protest proti vyhoštění svých rodičů zastřelil v Paříži jeden mladý Žid německého velvyslaneckého radu Ernesta von Ratha. Vražda se stala záminkou pro násilnosti nařízené proti obyvatelstvu židovského původu a jejich obchodům. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 byly po celém Německu podpalovány židovské synagogy a modlitebny, ničeny židovské obchody, byty a pomníky. Židé, kteří se postavili na odpor, byli nemilosrdně zabiti či v lepším případě pouze zbiti. Během noci bylo zatčeno více něž Židů, kteří byli následně posláni do koncentračních táborů. Materiální škody dosahovaly mnoha milionů marek. Navíc byla poškozeným Židů uložena pokuta za vzniklé škody ve výši 1 milionu říšských marek. Také byly vydány zákony, podle kterých museli Židé předat své obchody do německých rukou a byli vyřazeni z veškerého kulturního, politického a vědeckého života. Po křišťálové noci začali nacističtí vůdci uvažovat o konečném řešení židovské otázky, přičemž nejdříve přemýšleli o masovém vyhoštění (např. na Madagaskar) a poté o jejich úplném vyhlazení v koncentračních a vyhlazovacích táborech. 3

4 4. Konference ve Wannsee Na přelomu let bylo nacistické Německo na vrcholu moci. Ovládalo většinu evropského kontimentu a byla očekávána brzká kapitulace Sovětského svazu. Za této situace bylo možné přistoupit ke konečnému řešení židovské otázky v celoevropském kontextu. Na příkaz Adolfa Hitlera uložil Hermann Göring ( nejdůležitější Hitlerův pomocník a vrchní velitel letectva) 31.července 1941 gruppenführerovi SS a šéfovi hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) Reinhardu Heydrichovi vypracovat celkový plán konečného řešení. Svůj plán vyložil Heydrich 20.ledna 1942 na konferenci ve Wannsee zástupcům říšských ministerstev a nejvyšším stranickým funkcionářům, kteří se měli na této akci podílet.ve svém projevu, zahaleném do odborné byrokratické terminologie, vyjádřil Reinhard Heydrich svůj záměr. Heydrich počítal s tím, že budou evropské země systematicky vyčištěny od Židů. Původní plán (tj. přemístit evropské židovské obyvatelstvo do jakéhosi obrovského Ghetta na Madagaskaru) byl nyní opuštěn a přednost dostala jejich deportace na východ Evropy, který byl obsazen německými vojsky. Židé zde budou vhodným způsobem nasazeni na těžkou práci. Přitom se počítalo, že většina židů nevydrží způsob zacházení, deportaci či namáhavou práci a odpadne přirozeným úbytkem. S částí, která přežije, se bude muset podle Heydricha naložit odpovídajícím způsobem, jelikož by se tato přeživší část Židů mohla stát v budoucnu zárodkem nového židovského vzestupu. Ten však nacisté nemohli dovolit. Vraždění zbývající částí lidí mělo probíhat dvěma způsoby. Jednak existovaly pojízdné vražedné jednotky a jednak byla vytvářena stálá centra neboli plynové komory. Heydrich tak ve svém projevu jednoznačně naprogramoval vyhlazení židovské populace. Odstraněni měli být všichni Židé, včetně žen a dětí. Realizací byrokraticko-technické přípravy tohoto projektu byl pověřen SS- Obersturmbannführer Adolf Eichmann, který byl vedoucí tzv. Židovského oddělení gestapa. Nikdo z přítomných zástupců říšských úřadů nevznesl proti Heydrichově plánu žádnou námitku, a tak byl jednomyslně přijat. Nejdříve mělo být vyčištěno Horní Slezsko, poté Německo a protektorát Čechy a Morava. Na Wannseeské konferenci tak byly vytvořeny organizační a technické předpoklady pro největší a nejstrašnější genocidu v dějinách lidstva. 4

5 5. Transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů Prakticky už od počátku druhé světové války docházelo k pokusům o deportaci židovského obyvatelstva z říšského území na východ. Na podzim 1941 začal systematický program deportace Židů (nacisty cynicky označovány jako evakuace ) do východních vyhlazovacích táborů. Také byl vydán striktní zákaz emigrace Židů. Židé byli nejdříve shromažďováni ve shromažďovacích táborech. Zde strávili několik dní a byl jim zabaven veškerý zbývající majetek. Každému bylo přidělo osobní číslo ( evakuační číslo ). Deportovaní lidé si s sebou mohli vzít pouze zavazadlo vážící maximálně 50 Kg. Jeden transport čítal zpravidla tisíc osob. Transporty většinou probíhaly tak, že jakmile dorazily napěchované vagóny do cílové stanice, procházeli lidé kordonem dozorců, kteří je mlátili a ponižovali. Cestu vlakem nepřežila asi ¼ cestujících. Po vystoupení se shromáždili na určeném místě, poté se museli svléknout a byly jim ostříhány vlasy. Pak probíhala selekce. Někteří lidé byli určeni na namáhavou práci, většina však byla nahnána do plynových komor. Transporty byly centrálně organizovány oddělením IV B 4 pod vedením Adolfa Eichmanna. Toto oddělení zajišťovalo koordinaci transportů, výběr osob a jejich definitivní vyvlastnění. I když bylo jasné, že nacistické Německo válku prohraje, pokračovaly masové transporty Židů ze západní Evropy do vyhlazovacích táborů téměř do konce války. Po obratu na válečných polích pak opačným směrem proudily tzv. Pochody smrti. Jednalo se o vězně, kteří putovali z koncentračních táborů, které byly před blížícími se spojeneckými vojsky zavírány a evakuovány. Tyto pochody probíhaly od léta 1944 až do května Vězňové byli nuceni putovat v nelidských podmínkách pěšky do cílových táborů. Nejčastějším cílem byl rakouský koncentrační tábor Mauthausen. Mnozí Židé byli po cestě zabiti SS- many či zemřeli mrazem nebo hladem. Pochody smrti probíhaly doslova do poslední chvíle Třetí říše. Zemřelo při nich zhruba 250 tisíc lidí. 5

6 6. Koncentrační a vyhlazovací tábory Poprvé se tento termín objevuje v tzv. Búrských válkách ( ) v jižní Africe, kdy britské jednotky koncentrovaly na velmi malém prostoru ( proto název koncentrační ) tisíce zajatých původních holandských osadníků (Búrové). Při špatných hygienických podmínkách byla jejich úmrtnost velmi vysoká. Tuto osvědčenou metodu převzali i bolševici v SSSR, kdy režimu nepohodlní lidé byli posíláni do koncentračních nebo pracovních (gulagy) táborů. Nacisté však tuto myšlenku dovedli k dokonalosti a učinili z táborů perfektně fungující systém pro likvidaci nepřátel a později pro likvidaci celých národů a etnik. V Evropě vznikala celá síť koncentračních a vyhlazovacích táborů (od Francie,Nizozemska až po Ukrajinu či Polsko). A smrt v nich našlo kolem 7,2 milionů nevinných lidí. Již první týdny po uchopení moci nacisty posílalo SA a SS své politické odpůrce do tzv. Divokých koncentračních táborů. Jedním z úplně prvních koncentračních táborů byl v jihoněmeckém městě Dachau (březen 1933), zřízený tehdejším velitelem mnichovské odnože SS Heinrichem Himmlerem.V okruhu působnosti berlínské SA vznikl koncentrační tábor Oranienburg. Prvními obětmi, které byly vzaty do tzv. ochranné vazby (jak znělo tehdejší úřední pojmenování koncentračního tábora), byli členové komunistické strany, sociálně demokratičtí politikové a publicisté, kteří vystupovali proti režimu. Po vyvraždění vedení SA byly tábory dočasně uzavřeny. Jejich uzavření však nemělo dlouhého trvání a brzy byly opět otevřeny a budovány nové, tentokrát už však v režii SS. Nyní do nich byly posílány také další skupiny osob. Jednalo se především o Židy, Poláky, Rómy, homosexuály, příslušníky náboženských sekt, faráře obou konfesí a zločince recidivisty. Na počátku 2. světové války byl již systém koncentračních táborů dokonalý a rozvinutý. Řada nových táborů vznikala v mnoha, Německem okupovaných, částech Evropy. Mezi nejznámější patří Osvětim (Polsko), Mauthausen (Rakousko), Buchenwald (Německo), Terezín (Československo), Treblinka, Majdanek, Belžec (vše Ukrajina). Počet koncentračních táborů se vyšplhal v průběhu války až na číslo 22, se 165 dalšími vedlejšími (pracovními) tábory. Věznění lidé v nich byli zcela bezmocní a vykořisťováni. Mezi největší utrpení patřila např. jedenáctihodinová pracovní doba, nedostatečná strava, šikana, nedostatek místa v ubytovacích prostorách, denní pořádkové nástupy. Koncentrační tábory se lišily například 6

7 velikostí, zaměřením, rasovým původem či národností zadržovaných osob a v neposlední řadě také mírou brutality a sadistických praktik dozorců a velitelů. Tisíce vězňů přišly o život při lékařských či chemických experimentech nacistických lékařů. Některé tábory můžeme považovat za čistě vyhlazovací. Jedná se o tyto nechvalně známé: Treblinka, Belžec, Sobibor, Lublin - Majdanek (vše Ukrajina) a Chełmno a Osvětim-Birkenau (oba Polsko). Jako nejúčinnější pro zabíjení velkého počtu lidí se jevil plyn, neboť postřílet takové množství lidí není možné. Na konci války vydal Heinrich Himmler rozkaz o přesunu vězňů z nejvýchodnějších táborů směrem na západ, dal zastavit plynování a nařídil důkladné spálení mrtvol, protože se od východu blížila Rudá armáda. Při těchto zpátečních transportech zahynuly v důsledku vyčerpání a epidemií další desetitisíce lidí. Celkový počet lidí, kteří byli posláni do koncentračních táborů je odhadován na 7,2 milionů. Z tohoto počtu přežilo jejich hrůzy jen asi lidí. Nyní zde uvádím některé nejznámější a největší nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory: Osvětim - Birkenau Tento čistě vyhlazovací tábor byl z nařízení Himmlera vybudován v červnu 1940 u jihopolského města Osvětim, na místě bývalých rakousko-uherských kasáren. Zdejším velitelem byl obávaný nacistický pohlavár Rudolf Höss. Jednalo se největší koncentrační tábor SS, který měl 6 vedlejších táborů. Jeho celková rozloha byla asi 40 km 2. Tady také byl v září 1941 na téměř 900 sovětských válečných zajatcích poprvé použit jedovatý plyn cyklon B. Tento jedovatý plyn byl později používán ve čtyřech nových plynových komorách, které se nacházely v pobočním táboře v Birkenau. Poté byla nařízena (podle usnesení na konferenci ve Wannsee) masová zplynovací akce, jejímž účelem bylo vyhlazení co největšího počtu Židů. Celkem z 23 evropských zemí směřovaly za války do Osvětimi četné transporty mužů, žen a dětí. Ihned po příjezdu do Osvětimi začínala selekce (výběr) přivezených lidí. Lékaři a pověření důstojníci SS vybírali práce schopné příchozí. Zdraví a práceschopní byli posíláni do pracovních táborů (což bylo asi 25 % z celkového počtu přivezených) a ostatní, což byly 7

8 převážně ženy, děti a starci, byli posláni do plynových komor. Celkový počet takto zplynovaných lidí nebyl nikdy registrován. Podle některých údajů bylo v Osvětimi Birkenau zplynováno téměř osob. Celkový počet registrovaných Židů, poslaných do pracovních táborů, činil osob. 1. listopadu 1944 vydal Himmler rozkaz, aby bylo zastaveno zplynování Židů. Podle tohoto rozkazu měly být také všechny plynové komory a krematoria zničena před Rudou armádou, která se blížila od východu. Strážní oddíly se pak vydaly s asi lidmi na pochod na západ. Při tomto pochodu většina vězňů zemřela v důsledku naprostého vyčerpání, epidemií či nemocí. 27. ledna 1945 vtrhla Rudá armáda do Osvětimi. Našla zde 5000 nemocných lidí, kteří nebyli podle nacistů schopni pochodu. Podle odhadů zahynulo celkem v Osvětimi nejméně 3 miliony Židů. Belžec, Sobibor, Treblinka Vyhlazovací tábory Treblinka, Sobibor a Belžec vznikly na území Sovětského svazu v rámci tzv. Operace Reinhard, jejímž cílem bylo vypracovat souhrnný plán výstavby vyhlazovacích táborů, deportace židovského obyvatelstva do těchto vyhlazovacích táborů, likvidace deportovaných a zajištění jejich majetků, který měl být předán kompetentním říšským úřadům. Sem byli shromažďováni Židé z Polska, Nizozemska, Francie, Jugoslávie, Řecka, Německa, Sovětského svazu, Rakouska a Československa.V těchto třech táborech zemřelo celkem lidí. Za jejich provoz byl plně zodpovědný Christian Wirth. Tento obávaný velitel měl bohaté zkušenosti, které dokázal skvěle využít. Pro Wirtha neměly lidské životy vůbec žádnou cenu. Židé pro něj byli pouze nebezpečný odpad, který je třeba odstranit a zničit. Treblinka - Vyhlazovací tábor Treblinka vznikl u stejnojmenné ukrajinské obce, vzdálené asi 100 km severovýchodně od Varšavy. Tento tábor byl po polské Osvětimi druhou nejlépe fungující továrnou na smrt. Tábor byl založen na přelomu dubna a května Treblinka byla vnitřně členěna na tři části o přibližně stejně velké rozloze. První část byla obytná (tzv. Wohnlager), druhá přijímací a odbavovací (Auffanlager) a třetí vyhlazovací (Totenlager). První deportační vlaky přijely 23. července Do poloviny srpna 1942 přijíždělo v transportu lidí denně. Potom se však situace dramaticky změnila. Transportů 8

9 přibývalo a počty deportovaných často přesahovaly osob denně. Kapacita tábora samozřejmě takovému náporu nestačila. Během prvních tří měsíců zde byly pouze tři plynové komory. Do každé byli nacpáni Židé po osobách. Hlídající Ukrajinci či členové SS za nimi zavřeli neprodyšné dveře a spustili dieselový motor. Do 25 minut se lidé udusili.tři plynové komory byly neustále přetíženy, a proto bývala část každého transportu postřílena už v přijímacím prostoru. Vyhlazovací tábor Treblinka pracoval naplno až do listopadu S přibližující se frontou na východě bylo rozhodnuto o ukončení provozu. Demontáží a demolicí tábora byl pověřen Kurt Franz. 17. listopadu 1943 odjel z Treblinky poslední vlak plný demontovaného materiálu. Na ploše, kde stával tábor, byly postaveny hospodářské budovy. Tak skončil vyhlazovací tábor, ve kterém našlo smrt přes lidí. Dachau Jeden z nejstarších nacistických koncentračních táborů, ležící zhruba 15 km severovýchodně od Mnichova. Tento tábor fungoval již od konce března Velitelem tábora se stal Theodor Eicke, který se později stal inspektorem všech koncentračních táborů a jím vyvinutý systém byl zaveden také v ostatních táborech. Od ledna 1942 byla část vězňů (tzv. invalidé ) převážena na zámek Hartheim, kde byli zplynováni. Také v samotném Dachau byla zřízena plynová komora, ale ta nebyla nikdy použita k masovému vraždění. V táboře byly pouze vykonávány popravy. V roce 1942 byla též vytvořena síť pobočních táborů, ve kterých byli vězňové využíváni na těžkou práci pro německý zbrojní průmysl a velké národní firmy. Na konci války propukla kvůli přeplněnosti tábora tyfová epidemie, jež si vyžádala tisíce obětí. Na konci dubna 1945 bylo přeživších vězňů osvobozeno americkou armádou. Mauthausen Jednalo se o první koncentrační tábor, který se nacházel mimo vlastní území Německa. Rozkládal se 20 km východně od rakouského města Linec a fungoval od počátku srpna Tábor byl tzv. 3. stupně ( tj. pro nepolepšitelné), kdy návrat vězňů byl nežádoucí a patřil k nejhorším koncentračním táborům. Vězňové byli vystaveni nelidskému zacházení, naháněni do drátů pod elektrickým proudem či likvidováni v plynových komorách či pojízdném plynovém autobusu. V důsledku hladu se v táboře vyskytoval i kanibalismus. Do jara 1941 zde bylo jen velmi málo Židů, ale později sem přijížděly mnohé židovské transporty (často i z Čech). 9

10 Počet vězňů, kteří v Mauthausenu zemřeli je asi ( toho Židů). Sachsenhausen Tento tábor se rozprostíral asi 35 km severně od Berlína a začal fungovat v září Před vypuknutím války představovali zdejší vězně němečtí Židé a komunisté. Popravy zde byly na denním pořádku. Vzdálenost od Berlína předurčila Sachsenhausen, aby se stal centrem pro celou soustavu zbývajících koncentračních táborů a také sloužil jako vzorový a výcvikový tábor SS pro budoucí velitele a funkcionáře. V blízkosti si zřídily své továrny německé koncerny (např. Siemens, Heinkel, AEG, Daimler a další). Táborem prošlo za dobu jeho existence kolem vězňů. Zahynulo jich asi Terezín Nejznámější koncentrační tábor na našem území, který měl sloužit především ke shromažďování Židů, před jejich deportací dále na východ (především do Osvětimi- Birkenau). Koncentrační tábor Terezín byl zřízen v bývalé pevnosti. Ta byla postavena v letech a skládala se ze dvou částí Malé a Velké pevnosti. Malá pevnost sloužila od počátku 19. století jako vězení pro vojenské a politické vězně. Za nacistické okupace Československa byly obě terezínské pevnosti (Malá i Velká) přeměněny ve velké perzekuční zařízení. V Malé pevnosti vznikla věznice pražského gestapa a v Hlavní (Velké) pevnosti bylo zřízeno ghetto, koncentrační tábor pro Židy. Terezín tak získal významnou roli při realizaci plánu na konečné řešení židovské otázky a stal se sběrným místem pro Židy z celé západní Evropy (např. Československo, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko, Maďarsko aj.). Nacističtí pohlaváři se rozhodli, že udělají z Terezína jakousi ukázku toho, jak židé bezstarostně žijí v jejich táborech, aby uklidnili širokou veřejnost, protože se stále častěji dostávala na povrch očitá svědectví toho, co se v táborech doopravdy děje. Hlavní tři funkce tohoto tábora byly: 1. tranzitní, 2. decimační (mnoho osob zde zemřelo v důsledku nemocí a špatného zacházení) a 3. propagandistická. Od vzniku tábora do jeho zániku ( 20. dubna 1945 ) prošlo Terezínem osob a mnohé zde i zahynuly. 10

11 7. Heinrich Himmler Jeden z nejvýznamnějších mužů třetí říše a hlavní vůdce organizace SS (Schutzstaffel, útočné oddíly) a šéf německé tajné policie, která podléhala přímo Hitlerovi. Himmler převzal tuto jednotku počátkem roku 1929 a vybudoval z ní vnitropolitický elitní oddíl. Himmler měl v kompetenci rovněž koncentrační tábory. Od června 1936 kontroloval celou říšskou policií. Vybudoval Gestapo, jako jednotnou organizaci, provedl personální sloučení SS a policie. Jako říšský komisař pro upevnění německé národnosti prováděl Himmler na okupovaných východních územích brutální přesídlovací a germanizační politiku. Stal se organizátorem teroru a masových vražd a iniciátorem vyhlazovacích akcí, směřujících ke konečnému řešení židovské otázky, jež prováděla zvláštní komanda, které sám řídil ( Dějiny Německa. nakladatelství Lidové noviny 1995, 292.). Himmler vytvořil s pomocí různých úřadů SS a policie perfektně fungující, dokonalou a všudypřítomnou organizaci. Často se mluvilo o státu SS. 8. Adolf Eichmann Adolf Eichmann se narodil v Porýní, ale své dětství prožil v Rakousku. V roce 1934 odchází do Německa, kde vstoupil do SS a pracoval v centrále SD (Sicherdienst) v oddělení, jež mělo na starost Židy. Tak se Eichmann stal z obyčejného, bezvýznamného úředníka jedním z nejdůležitějších organizátorů protižidovských opatření. Po rozpoutání války vzrostl jeho vliv a Eichmann hrál zásadní roli při vyhánění Židů z polského území. Tento muž se významně podílel na přípravě Konference ve Wannsee, jejímž hlavním úkolem byla příprava konečného řešení. Osobně také vedl některé deportace židů do koncentračních táborů. Na konci války utekl do Argentiny, kde se ukryl. V roce 1962 byl vypátrán a popraven. Proces s jedním z organizátorů konečného řešení vyvolal diskusi o Eichmannově charakteru a o tom, jak se tento banální úředník mohl stát jedním z největších nacistických zločinců. 11

12 9. Závěr 8. května 1945 formálně skončila druhá světová válka v Evropě. Zanechala za sebou obrovské materiální a hlavně lidské škody. V jejím průběhu bylo zavražděno 7,2 miliónů Židů. Mnoho z bývalých vězňů koncentračních táborů umíralo na následky teroru ještě mnoho dní po osvobození. Většina z nich ztratila za druhé světové války převážnou část své rodiny a už nikdy se nechtěla vrátit do svých bývalých domovů. Tito lidé odcházeli většinou do Palestiny, Spojených států či západní Evropy a pokoušeli se začít nový život. Ani tím však jejich utrpení neskončilo. Nesli v sobě psychické následky utrpení, které prožili, ponížení a smutku, ze ztráty svých blízkých. Mnoho z nich mělo iracionální pocit viny, že oni jsou těmi, kdo přežili. Na základě článků v knihách a časopisech, které jsem přečetl, jsem dospěl k závěru, že holocaust byl nejstrašnějším počinem v dějinách lidstva. Také jsem si udělal dokonalejší obrázek o situaci, která u nás a v celé Evropě panovala. Počet jeho obětí je obrovský. Hovoříme-li však o miliónech zavražděných, neměli bychom nikdy zapomínat, že se jednalo o 7,2 miliónů jednotlivých může, žen ba dokonce i dětí, z nichž každý měl tvář, názory, duši a samozřejmě i právo na život. Lidstvo by nemělo dopustit, aby se ještě někdy něco podobného opakovalo. 12

13 10. Seznam použité literatury Berdych, V.: Mauthausen. Praha, Olympia 1959, 431. Dějiny Německa. Praha, nakladatelství Lidové noviny 1995, vydání. Masson, P.: Historie německé armády Praha, Naše vojsko 1995, 368. Moulis, M.: Sto dní na vrcholu moci. Praha, Mladá fronta 1987, 256. Rosemark, M.: Setkání ve vile u jezera: konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky. Praha, Dokořán 2003, 270. Zámečník, S.: To bylo Dachau. Praha, Paseka 2003, 204 Židé: dějiny a kultura. Praha, Židovské muzeum 2001,

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim termín: 18. 21. červen 2015 Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete důležité informace k zájezdu, na který jste se přihlásili, dále závaznou

Více

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Tisková zpráva Praha 19. srpna 2013 Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. Dějištěm dvou propagandistických

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Název školy: Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Jména: David Mlýnek Tomáš Volek František Šumšala Zodpovědný učitel: Mgr. Jaroslava Ševčíková

Více

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky.

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky. (nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE pracovní listy www.vysehratky.cz 2015 Pražské povstání Na jaře roku 1945 už byla válka u konce.

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU 1. DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA 2. VZNIK NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HISTORII ŠOA 4. ZÁVĚREM DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA Starověk Židé si vydobyli

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

JEDNA CESTA DO ČECH DVA PROGRAMY MNOHO ZÁŽITKŮ Díl 2: Radnice Terezín Lidice Rožmitál Radnice (11.a 12.06.2013)

JEDNA CESTA DO ČECH DVA PROGRAMY MNOHO ZÁŽITKŮ Díl 2: Radnice Terezín Lidice Rožmitál Radnice (11.a 12.06.2013) JEDNA CESTA DO ČECH DVA PROGRAMY MNOHO ZÁŽITKŮ Díl 2: Radnice Terezín Lidice Rožmitál Radnice (11.a 12.06.2013) Úterý, 11. června Radnice restaurace-kavárna LA BOEMA, čas snídaně, nádherné počasí. Diskutujeme

Více

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016 POLSKO 2016 termín: 2. 4. 9. 4. 2016 VELKÁ CESTA ZEMÍ POLSKOU 1.den: odjezd ve večerních hodinách, noční transfer 2.den: ráno začneme návštěvou bývalého koncentračního tábora Osvětim, k tomu ještě blízký

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Jacob Edelstein. 1 Jacob Edelstein Národní archiv. 2 Jacob Edelstein Židovské muzeum v Praze. 3 Manželka Mirjam se synem Arje Národní archiv

Jacob Edelstein. 1 Jacob Edelstein Národní archiv. 2 Jacob Edelstein Židovské muzeum v Praze. 3 Manželka Mirjam se synem Arje Národní archiv Jacob Edelstein Zcela běžné příběhy? 17 1 Jacob Edelstein Jacob Edelstein (1903 1944) se narodil v Horodence v Haliči na území dnešní Ukrajiny. Během první světové války spolu s rodiči a sestrou utekl

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše

VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše Budování a struktura bezpečnostních složek Třetí říše do napadení Polska Ernst Julius Röhm (1887 1934) důstojník za I. sv. války - velitel a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Protokol z konference ve Wannsee

Protokol z konference ve Wannsee Protokol z konference ve Wannsee Tajná říšská věc! Protokol z porady I. Porady o "konečném řešení židovské otázky", která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Grossen Wannsee č. 56-58, se zúčastnili:

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH

Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH Vlak Lustig aneb Vlak naděje dnes zahajuje svůj pražský program na nádraží Praha- Bubny. Od 2. do 10. září nabídne devět představení úspěšné divadelní

Více

Transporty z Terezína do Osvětimi

Transporty z Terezína do Osvětimi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Transporty z Terezína do Osvětimi Kateřina Legátová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN Eliška Böhmová 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2012/2013 Prohlášení

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více