Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014"

Transkript

1 Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pioneer P.F. sloučení únor 2015 S cílem zefektivnit nabídku produktů a jako odpověď na potřeby našich klientů se stávající Podfondy zastřešujícího fondu Pioneer P.F. sloučí do níže uvedených Podfondů zastřešujícího fondu Pioneer Fund Solutions, který nově zahájí činnost: Slučovaný Podfond Pioneer P.F. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Cílový Podfond Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions - Conservative Pioneer Fund Solutions - Balanced Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth V jakém časovém rámci bude sloučení probíhat? Níže uvádíme přehled hlavních termínů: 16. prosinec 2014: Zaslání oznámení podílníkům. Všichni podílníci uvedených Podfondů Pioneer P.F. budou o nadcházejícím sloučení informováni prostřednictvím oznámení. 13. únor 2015: Datum sloučení. Z jakých důvodů dochází ke sloučení? K sloučení dochází s cílem obnovit a modernizovat naši nabídku Fondu fondů a zvýšit distribuční potenciál na nejvyšší možnou míru. Zastřešující fond Pioneer Fund Solutions je podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) s lucemburským domicilem; právní formou se jedná o akciovou společnost s proměnným investičním kapitálem (SICAV). Jelikož trh pro naše produkty Fondu fondů utěšeně roste, domníváme se, že díky změně struktury ze FCP na SICAV se skupiny Pioneer Investments podaří rozšířit potenciál distribuce našich Podfondů. Tato změna podpoří růst Podfondů a následně omezí dopad jejich fixních nákladů ku prospěchu všech investorů. Ke sloučení dochází rovněž z toho důvodu, abychom investičnímu manažerovi umožnili Podfondy zmodernizovat a v rámci nového zastřešujícího fondu uvést na trh několik nových strategií s cílem vytvořit pro stávající i nové klienty kompaktní produktovou řadu. Čím se liší právní forma FCP od právní formy SICAV? Jaké výhody má forma SICAV oproti formě FCP? Stávající zastřešující fond Pioneer P.F. je tzv. fonds commun de placement (FCP) neboli podílový investiční fond. FCP (podílový investiční fond) představuje společné vlastnictví bez statutu obchodní společnosti, zatímco SICAV (společnost s proměnným investičním kapitálem) je zapsána v obchodním rejstříku jako společnost. Za účelem rozšíření distribučních kanálů ve Spojeném království bylo rozhodnuto, že nejvhodnější právní formou pro tuto konkrétní řadu fondů bude právě SICAV. Vzhledem k potenciálnímu trhu pro naše produkty Fondů fondů by mělo sloučení stávajících Podfondů z formy FCP do SICAV umožnit společnosti Pioneer Investments distribuovat tyto Podfondy v mnohem širším měřítku.

2 Můžete prosím objasnit, co máte na mysli modernizací nabídky Fondu fondů? Očekáváme, že v rámci nového zastřešujícího fondu Pioneer Fund Solutions zachováme investiční strategie Podfondů Pioneer P.F. Global Defensive 20 a Pioneer P.F. Global Balanced 50. V řízení cílových Podfondů Pioneer Fund Solutions nedojde k žádným zásadním změnám. Budou však mít přístup k větší škále investic. Názvy Podfondů Pioneer Fund Solutions budou navíc vypovídat o příslušnosti k novému zastřešujícímu fondu a budou vyjadřovat jejich investiční cíle a oblast investování. Pioneer P.F. Global Changes se sloučí do Pioneer Fund Solutions Diversified Growth, což bude široce diverzifikovaný růstový fond. Do budoucna se dále plánuje zahájení činnosti dalších Podfondů v rámci zastřešujícího fondu Pioneer Fund Solutions, které doplní Podfondy Conservative, Balanced a Diversified Growth. Proč se Pioneer P.F. Global Changes sloučí do Pioneer Fund Solutions Diversified Growth s jiným investičním cílem? Cílem Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth, jehož činnost bude zahájena sloučením aktiv z Pioneer P.F. Global Changes, bude dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosů odpovídajících akciím, avšak s nižší volatilitou. Tento Podfond bude investovat napříč širokou a diverzifikovanou škálou kategorií aktiv a manažerů; jeho investiční rámec se zaměří na alokaci aktiv a výběr správců, kteří usilují o dlouhodobý růst kapitálu a přitom kontrolují úroveň volatility. Tím se výrazně liší od stávajícího mandátu slučovaného Podfondu. Domníváme se, že tento rozšířený mandát poskytne Podfondu maximum příležitostí uspět v dlouhodobém horizontu a větší pružnost při dosažení jeho cílů. Proč se změnila akciová alokace v Pioneer Fund Solutions - Conservative oproti Pioneer P.F. Global Defensive 20 a v Pioneer Fund Solutions - Balanced oproti Pioneer P.F. - Global Balanced 50? Proč se zvýšila alokace do certifikátů na komoditní indexy? U Podfondů Pioneer Fund Solutions Conservative a Pioneer Fund Solutions - Balanced nedojde k žádným výrazným změnám investičních cílů či investičního řízení, z hlediska možností investování jsou však flexibilnější, aby se mohly snadněji přizpůsobovat změnám na trhu. Přestože není úmyslem měnit alokaci investic cílových Podfondů, díky rozšíření investičních parametrů budou moci Pioneer Fund Solutions Conservative a Pioneer Fund Solutions - Balanced investovat do širší oblasti a rozšíří se u nich i možnosti diverzifikace. Manažer tak bude mít větší volnost při řízení investičních cílů těchto Podfondů a více možností, jak dlouhodobě řídit volatilitu. Proč se mění benchmarky pro VaR referenční portfolia? Tyto referenční benchmarky se používají pro výpočet syntetického ukazatele rizika a výnosu (Synthetic Risk and Reward Indicator, SRRI); byly změněny, aby odrážely rozšířenou soustavu investičních příležitostí Podfondů Pioneer Fund Solutions. Výpočty ukazatele SRRI by neměly být ovlivněny a Podfondy nového zastřešujícího fondu by měly zůstat v rozmezí svých předchozích intervalů SRRI. Níže uvádíme porovnání benchmarků pro VaR: Stávající benchmark pro VaR Pioneer P.F. Global Defensive 20: 80% JP Morgan GBI EMU; 12% MSCI Europe, 6% MSCI North America; 2% MSCI Pacific Pioneer P.F. Global Balanced 50: 50% JP Morgan GBI EMU; 50% MSCI World Pioneer P.F. Global Changes: MSCI AC World Daily Nový benchmark pro VaR Pioneer Fund Solutions Conservative: 75% Barclays Global Agg Bond TR, 25% MSCI AC World Pioneer Fund Solutions Balanced: 50% Barclays Global Agg Bond TR, 50% MSCI AC World Pioneer Fund Solutions Diversified Growth; 50% Barclays Global Agg Bond TR, 50% MSCI AC World Upozorňujeme, že se nejedná o benchmarky pro měření výkonnosti a Podfondy oficiální benchmarky pro měření výkonnosti nemají.

3 Proč se u všech tří Podfondů zvyšuje očekávaná míra pákového efektu? Za účelem optimalizace poměru rizika a výnosu budou Podfondy v zastřešujícím fondu Pioneer Fund Solutions řízeny s větším stupněm rizika. Toto širší rozpětí odráží možnost větší diverzifikace do kategorií podkladových aktiv s cílem dosáhnout pro investory atraktivnějšího výnosu upraveného o riziko. Za účelem dosažení cílových výnosů budou Podfondy více využívat finančních derivátových nástrojů. Nové mezní hodnoty hrubého pákového efektu: Maximální očekávaná míra pákového efektu Pioneer P.F. Global Defensive 20 přesahuje čistá aktiva Podfondu o 50 % Pioneer P.F. Global Balanced 50 přesahuje čistá aktiva Podfondu o 50 % Pioneer P.F. Global Changes přesahuje čistá aktiva Podfondu o 25 % Pioneer Fund Solutions Conservative přesahuje čistá aktiva Podfondu o 200 % Pioneer Fund Solutions Balanced přesahuje čistá aktiva Podfondu o 250 % Pioneer Fund Solutions Diversified Growth přesahuje čistá aktiva Podfondu o 280 % Upozorňujeme, že v důsledku nových mezních hodnot hrubého pákového efektu neočekáváme, že u Podfondů dojde ke změnám ukazatele SRRI. Kdo ponese náklady na sloučení? Náklady na sloučení ponese manažerská společnost Pioneer Asset Management S.A. Změní se struktura poplatků? Ano, u valné většiny nových Podfondů se poplatky sníží. Porovnání struktury poplatků naleznete v příloze. Změní se nabídka kategorií? Nezmění, přehled stávajících kategorií podílových listů a nových kategorií akcií naleznete v příloze. Jak budou o sloučení informováni podílníci Pioneer P.F.? Všem podílníkům zastřešujícího fondu Pioneer P.F. bude 16. prosince 2014 poštou zasláno Oznámení podílníkům s podrobnými informacemi. Oznámení obsahuje Klíčové informace pro investory (KIID) cílových Podfondů Pioneer Fund Solutions s příslušnými kódy ISIN. Administrativní dotazy Bude z důvodu hladkého průběhu sloučení nějak omezeno obchodování? Ano, z důvodu hladkého průběhu sloučení a vzhledem k tomu, že slučované Podfondy po sloučení přestanou existovat, nebude možné po níže uvedených datech uzávěrky přijímat žádné žádosti. Po sloučení musí být všechny příkazy k obchodování uskutečňovány již do cílových Podfondů. Data uzávěrky pro transakce prováděné podílníky: Úpisy nebo výměny (výměny do) podílových listů budou zpracovávány do 5. února 2015 (od 6. února 2015 dojde k uzavření) Zpětné odkupy a výměny (výměny z) podílových listů budou zpracovávány do 6. února 2015 (od 9. února 2015 dojde k uzavření) Od 13. února 2015 již nebudou akceptovány převody podílových listů slučovaných Podfondů.

4 Týkají se podílníků v důsledku sloučení nějaké změny bankovních údajů? Ne, k žádné změně bankovních údajů nedojde.

5 Příloha Přehled tříd podílových listů Cílové třídy podílových listů uvedené níže zahájí činnost prostřednictvím sloučení dne 13. února Slučovaný Podfond Pioneer P.F. Cílový Podfond Pioneer Fund Solutions Třída podílových listů ISIN Třída podílových listů ISIN Pioneer P.F. - Global Defensive 20 Pioneer Fund Solutions Conservative A Distributing Annually EUR LU A Distributing Annually EUR LU A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing EUR LU A Non-Distributing EUR LU A Non-Distributing USD LU A Non-Distributing USD LU C Non-Distributing EUR LU C Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Pioneer Fund Solutions Balanced A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing EUR LU A Non-Distributing EUR LU A Non-Distributing USD LU A Non-Distributing USD LU C Non-Distributing EUR LU C Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU Pioneer P.F. - Global Changes Pioneer Fund Solutions Diversified Growth A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing CZK (Hedged) LU A Non-Distributing EUR LU A Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU E Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU F Non-Distributing EUR LU H Distributing Annually EUR LU H Distributing Annually EUR LU

6 Tabulka srovnání výše poplatků Typ poplatku Pioneer P.F. Global Defensive 20 Manažerský poplatek Pioneer Fund Solutions Conservative Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer Fund Solutions Balanced Pioneer P.F. Global Changes Class A 1.20% 1.20% 1.50% 1.20% 1.50% 1.40% Class B 1.20% 1.20% 1.50% 1.20% 1.50% 1.40% Class C 1.20% 1.20% 1.50% 1.20% 1.50% 1.40% Class E 1.20% 1.20% 1.50% 1.20% 1.50% 1.40% Class F 1.95% 1.80% 2.25% 1.80% 2.25% 2.10% Class H 0.80% 0.75% 0.90% 0.75% 0.80% 0.85% Class I 0.60% 0.55% 0.70% 0.55% 0.70% 0.65% Distribuční poplatek Class A Max. 0.30% 0% Max. 0% 0% Max. 0% 0% Class B Max. 1.50% 1.50% Max. 1.50% 1.50% Max. 1.50% 1.50% Class C Max. 1.00% 1.00% Max. 1.00% 1.00% Max. 1.00% 1.00% Class E 0% 0% 0% 0% 0% 0% Class F 0% 0% 0% 0% 0% 0% Class H 0% 0% 0% 0% 0% 0% Class I 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vstupní/ nákupní poplatek Pioneer Fund Solutions Diversified Growth Class A Max. 5% Max. 5.00% Max. 5.00% Max. 5.00% Max. 5.00% Max. 5.00% Class B 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 Class C 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 Class E Max. 4% Max. 4.00% Max. 4% Max. 4.00% Max. 4% Max. 4.00% Class F 0% 0% 0% 0% 0% 0% Class H Max. 2% Max. 2.00% Max. 2% Max. 2.00% Max. 2% Max. 2.00% Class I 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 Odložený vstupní/ nákupní poplatek v max. výši 4%, klesající až na nulu v průběhu období 4 let od investice. 2 Odložený vstupní/ nákupní poplatek v max. výši 1%, klesající až na nulu v průběhu období 1 roku od investice. Určeno pouze makléřům/obchodníkům. Není určeno k veřejné distribuci.

7 Important Information The information contained herein is from Pioneer Investments as at 03 December 2014 except where otherwise stated. Pioneer P.F. Global Defensive 20, Pioneer P.F. Global Balanced 50 and Pioneer P.F. Global Changes are sub-funds (the Sub-Funds ) of Pioneer P.F., a fonds commun de placement with several separate sub-funds established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Pioneer Fund Solutions Conservative, Pioneer Fund Solutions Balanced and Pioneer Fund Solutions Diversified Growth are sub-funds of Pioneer Fund Solutions (together with Pioneer P.F., the Funds ), a société d'investissement à capital variable with several separate sub-funds established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Pioneer Asset Management S.A. has been appointed as the management company of the Funds. This Q&A is provided as an aid to Broker/Dealers of the Funds. In the case of discrepancies between the content of this document and the terms of the prospectus of the Pioneer Fund Solutions and the prospectus and management regulations of the Pioneer P.F., the terms of the prospectus and/or the prospectus and management regulations shall prevail. This document does not constitute an offering of units/shares of the Funds. Transactions in units/shares of the Fund shall be made in accordance with the prospectus and/or prospectus and management regulations and the key investor information document of the Funds or sub-funds from time to time in issue. This material is not a prospectus and does not constitute an offer to buy or a solicitation to sell any units/shares of the Funds or any services, by or to anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. Not all unit/share classes are available in all countries. For additional information on the Funds, a free prospectus should be requested from Pioneer Global Investments Limited ( PGIL ), 1 George s Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Ireland. Call Fax or your local Pioneer Investments sales office. This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in the United States or in any of its territories or possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any Restricted U.S. Investor (as defined in the prospectus of the Fund).The Funds have not been registered in the United States under the Investment Company Act of 1940 and units/shares of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of Past performance does not guarantee and is not indicative of future results. Unless otherwise stated, all views expressed are those of Pioneer Investments. These views are subject to change at any time based on market and other conditions and there can be no assurances that countries, markets or sectors will perform as expected. Investments involve certain risks, including political and currency risks. Investment return and principal value may go down as well as up and could result in the loss of all capital invested. This document is not intended for and no reliance can be placed on this document by retail clients, to whom the document should not be provided. This content of this document is approved by PGIL. In the UK, it is directed at professional clients and not at retail clients and it is approved for distribution by Pioneer Global Investments Limited (London Branch), Portland House, 8th Floor, Bressenden Place, London SW1E 5BH. Pioneer Global Investments Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority ( FCA ) are available from us on request. Pioneer P.F. is an unregulated collective investment scheme under the UK Financial Services and Markets Act 2000 and therefore does not carry the protection provided by the UK regulatory system. For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public. Pioneer Investments is a trading name of the Pioneer Global Asset Management S.p.A. group of companies. Date of First Use: 05 December Morningstar Ratings: Copyright 2014 Morningstar UK Limited. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) may not be copied or distributed; and (2) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Určeno pouze makléřům/obchodníkům. Není určeno k veřejné distribuci.

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady GLOBAL SERVICE - I N S U R A N C E IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady Imrich Lozsi Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 19. října 2007 FINANCIAL SERVICES - ACTUARIAL

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta Seychelles, British Virgin Islands, Panama, Belize, Nevis, Marshall Islands Please complete and return to

Více

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví ESI Fondy pro investice do zdravotnictví Slovenský národní workshop Bratislava 26. května 2014 Page 1 Program jednání Časový rozvrh: 10:00 16:00 01 Představení účastníků workshopu 02 Představení projektu

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více