O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and"

Transkript

1 O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and answers: contribution of cognitive approach to survey methodology] Neusar, Aleš. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. M. Šucha, M. Charvát, V. Řehan (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, p , 9 p. ISBN O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování Aleš Neusar Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Abstrakt Článek se zaměřuje na kognitivní přístup k metodologii dotazování (CASM), který nás již více než dvacet let obohacuje systematizovanými poznatky o tom, jak lidé rozumějí otázkám a konstruují odpovědi, a jakým způsobem se dotazovat například na frekvence chování, citlivé chování či postoje. Zajímavé je, že pokud se podíváme do literatury, která se nesoustředí na strukturované formy interview, zjistíme, že poznatky CASM do těchto oblastí nebyly (téměř) vůbec aplikovány. Možnosti aplikace jsou uvedeny na názorném příkladu. Klíčová slova CASM, kognitivní přístup k metodologii dotazování, interview, dotazování, otázky, odpovědi Vznik tohoto článku byl podpořen projektem VZ MŠMT Úvod Jako výzkumníci se často ptáme dobrovolníků na to, co vědí či dokáží nějak zjistit. Očekáváme, že pokud s nimi navážeme dostatečně dobrý kontakt, tak nám vše potřebné řeknou a nebudou záměrně lhát. Našim přáním je, aby odpovědi, které dostáváme, byly co nejdůvěryhodnější a nejpřesnější. Tomuto přání obvykle také věříme. Ostatně, často nám ani nezbývá jiná možnost, neboť nemáme další kritérium, podle kterého výpovědi ověřit. Dotazování se obvykle jeví být tou nejjednodušší a také nejčastěji používanou metodou sběru dat v sociálních vědách. Odpovídá tomu i počet studií, které využívají jako primární metodu nějakou formu dotazování (např. rozhovor, dotazník). Pokud se například podíváme na články v časopise Československá psychologie, je tato metoda sběru dat použita ve více než 4/5 všech výzkumných studií. Pro srovnání v např. Journal of Personality and Social Psychology to je přibližně polovina všech výzkumných studií (v obou případech šlo o výběr ze šesti namátkou vybraných čísel; u druhého časopisu bylo těžší rozhodnout, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší metodu). O vedení strukturovaných či méně strukturovaných forem interview bylo napsáno mnoho knih (např. Kvale, 1996; Seidman, 1998; Arksey & Knight, 1999; Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000; Wengraf, 2001; Holstein & Gubrium, 2003). Zajímavé je, že poznatky uváděné v těchto knihách kupodivu nejsou podobné, ale zdá se, že jde o poměrně oddělené tradice, mezi kterými není velká propustnost, což je na škodu. Na jedné straně jsou knihy věnující se výhradně méně strukturovaným rozhovorům (např. Kvale, 1996; Seidman, 1998; Wengraf, 2001) a na druhé straně jsou autoři věnující se výhradně strukturovaným formám interview (např. Saris & Gallhofer, 2007). V tomto článku se budu věnovat poznatkům, které vycházejí převážně z přístupu zaměřeného na strukturované formy interview konkrétně kognitivním přístupem k metodologii dotazování, který se snaží poměrně úspěšně integrovat poznatky obou přístupů (Cognitive Aspects of Survey Methodology; dále CASM). Tito autoři se po léta věnují systematizaci poznatků o tom, jak lidé rozumějí otázkám a konstruují odpovědi, a jakým způsobem se dotazovat například na frekvence chování, citlivé chování či postoje (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000; Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Cílem tohoto textu je ukázat na konkrétním příkladu některé z těchto poznatků a představit model dotazování, který umožňuje lépe pochopit celý proces dotazování.

2 2. Stručná historie CASM Aplikace poznatků kognitivní psychologie do metodologie dotazování se začíná objevovat koncem 70. let a počátkem 80. let v Anglii a USA (o něco později v Německu), kdy se poprvé na konferencích více setkávají odborníci na dotazování (průzkumy veřejného mínění; marketingové průzkumy) s kognitivními psychology a dalšími vědci (antropology, statistiky, socio-lingvisty, kriminalisté). Z těchto konferencí vycházejí první sborníky věnující se tématu retrospektivních dat a jak se na ně nejlépe dotazovat (např. Moss & Goldstein, 1979). Samotný název CASM vznikl z názvu semináře z roku 1983, který byl organizován americkou National Research Council (Tanur, 1992). Tento název se někdy používá jako zaštiťující pro celé interdisciplinární hnutí, které od 80. let nabírá na síle a jeho poznatky se začínají objevovat i v základních učebnicích o výzkumu. Postupně se objevily další sborníky a monografie, které mají stále více kognitivně-interakční charakter (např. Biemer et al., 1991; Lyberg et al., 1997; Groves et al., 2004). V roce 1996 vyšla první monografie, která se snažila sumarizovat dosavadní poznatky učebnicovou formou (Sudman, Bradburn & Schwartz, 1996) a v roce 2000 v současnosti asi nejúplnější popularizující text (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), který používáme se Stanislavem Ježkem jako základní učebnici předmětu Psychologie dotazování (Ježek, Neusar, 2008). 3. Čím může CASM obohatit metodologii interview CASM přístup je nejvíce propracován a zaměřen na oblasti, ve kterých lze kvalitu odpovědi relativně lehce hodnotit pravdivostí či přesností odpovědi (např. frekvence, doba trvání). Věnuje se ale i jiným oblastem, např. postojům či odpovědím na citlivé otázky. Mnohé poznatky jsou univerzálního charakteru a mohou tak obohatit jakoukoliv formu interview. Jiné jsou zaměřené na více strukturované formy interview (např. délka škál, množství a typ odpověďových alternativ, pořadí otázek). Mezi univerzální poznatky patří například: - model dotazování (např. Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), - systematizované poznatky o různých efektech a zkresleních (efekt pořadí otázek; kontextové nápovědy; délka odpovědí; délka času na odpovědi; heuristiky; kotva a úprava) (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), - návody, jak se co nejlépe doptat na frekvence chování, postoje, citlivé otázky, znalosti atd. (např. Bradburn, Sudman & Wansink, 2004), - různé techniky a metody zvyšující validitu výpovědí. CASM přístup převzal a úspěšně dále rozvíjí mnohé metody, např. kognitivní rozhovor (tzv. mluvení či myšlení nahlas o procesu odpovídání na otázku (Ericsson, Simon, 1993; Willis, 2005), interakční analýzu (Schwartz & Sudman, 1996), kalendárium životních událostí (Belli, 1998). 4. Model dotazování I když v rámci CASM existují různé modely dotazování, obvykle můžeme najít přibližně čtyři základní fáze procesu odpovídání na otázku, které jsou shodné napříč různými modely: porozumění, vybavení, posouzení a odpověď (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). Tento model integruje jak kognitivní, tak sociálně-interakční vlivy. Zabývá se tím, jak respondent rozumí otázce, problematikou paměti a vybavováním relevantních paměťových obsahů, kognitivním zpracování veškerých těchto informací a způsoby rozhodování se pro určitou odpověď (viz. obr. 1).

3 K O N T E X T (nápovědi, klíče) Porozumění Vybavení Posouzení, odhad Volba odpovědi Volba O podle jiných nápovědí Zkreslená odpověď - Od tazatele (status, vzhled, chování) - Formulace otázky, předchozí otázky - Vlastní cíle, přesvědčení a hodnoty - Náročnost úkolu - Konformita - Žádoucnost - Tendence (ne)souhlasit - Obr. 1: Kognitivně interakční model dotazování (dle Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000; mírně upravil Stanislav Ježek, 2008) Ve fázi porozumění musí člověk pochopit otázku. K porozumění nevyužívá pouze dané otázky, ale i informace, které mu poskytuje kontext dotazování například, kdo se ho ptá (psycholog, žurnalista). Výzkumy ukazují, že i samotný název institutu, ze kterého výzkumník pochází, může v některých případech značně ovlivnit výpovědi respondentů. To je způsobeno tím, že lidé využívají kontextových informací pro posouzení, jaké informace asi budou pro výzkumníka relevantní (Norenzayan & Schwarz, 1999). Také se poměrně často stává, že respondent otázce nerozumí a nepřizná se. Tento problém není samozřejmě tak častý u méně strukturovaných forem interview, kde obvykle tazatel na nejasnost přijde díky pozorování respondenta, popřípadě nepřiléhavé odpovědi. Ve fázi vybavení si musí respondent vybavit relevantní obecné i specifické vzpomínky a případně je doplnit o chybějící detaily. Vybavování je v mnoha případech poměrně náročným úkolem, což může být zejména pro méně motivované respondenty důvodem, že svou odpověď spíše nějak odhadnou či si vymyslí. Ne nadarmo se tvrdí, že pokud není dostatečný vztah s respondentem a motivace, nemůžeme obvykle získat kvalitní výpovědi zejména pak v případech, kdy nemá respondent odpovědi bez větší nesnáze z dřívějška připraveny (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Pokud člověk odpověď zná, tak je fáze vybavení a posouzení odpovědi vynechána. Největší potíže ovšem stejně přináší samotný limit naší paměti nelze se ptát na to, co si lidé nepamatují; i vzpomínky, které si pamatujeme zcela jasně, mohou být výrazně zkreslené či plně smyšlené (Schacter, 1999). Ve fázi posouzení respondent posuzuje úplnost a významnost svých vzpomínek. Dále se snaží tyto vzpomínky integrovat, odhadovat některé detaily na základě dostupných vzpomínek. Pro odhad také používá různé heuristiky, např. dostupnosti či reprezentativnosti. Často se stává, že se spokojíme s vybavením pár relevantních vzpomínek a dále už nehledáme, nesnažíme se najít vzpomínky, které s těmi původními nesouhlasí apod. (Tversky & Kahneman, 1982). Tuto fázi ovlivňuje velké množství potenciálních kontextových zkreslení.

4 Ve fázi formulace odpovědi respondent na základě předchozí fáze vybírá odpověď. Zde mohou vstupovat další vlivy, například sociální žádoucnost, konformita, neschopnost říci nevím apod. Ideální respondent prochází, pokud je to potřeba, všemi fázemi. Při výzkumu (zejména u dotazníků) se ovšem až příliš často setkáváme s respondenty, kteří se nesnaží pořádně porozumět otázce, nebo mnohé z fází přeskakují a odpověď odhadují od oka. 5. Příklad uvažování CASM Představte si, že máte před sebou osmnáctiletého středoškolského studenta Mirka a zajímá vás, kolikrát za poslední rok pil alkohol. I když jde o relativně jednoduchý a neproblematický úkol, dá se na něm dobře ukázat jaké možnosti CASM přístup k dotazování může přinést (jde o hypotetický příklad). Budu postupovat podle výše uvedeného modelu dotazování. Otázka výzkumníka: Mirku, kolikrát jsi za poslední rok pil alkohol? Mirkova odpověď: No to je těžký. Hm.. Hm počkejte chvíli. Asi tak 100x. Co si o odpovědi 100x můžeme myslet? Předpokládejme, že nevíme o žádném důvodu, proč by nám měl Mirek lhát. Odpověď bude uchována v tajnosti. Nejsme moc velcí kamarádi, takže se Mirek nemusí snažit na nás udělat dojem (sociální žádoucnost) Fáze porozumění První věc, která asi výzkumníka napadne je, co znamená poslední rok. Je to posledních 12 měsíců nebo, např. pokud je konec září, tak je to posledních devět měsíců? Takovou školáckou chybu většina výzkumníků patrně neudělá. Předpokládejme tedy, že výzkumníka zajímalo posledních 12 měsíců a jeho otázka zněla: Mirku, kolikrát jsi za posledních 12 měsíců pil alkohol? Další otázkou je, co pro Mirka znamená pil alkohol. Je jedno pivo pití alkoholu? Nebo jeden panák? I malý? Předpokládejme, že i tento problém jsme vyřešili a s Mirkem jsme si tuto otázku vyjasnili. Fázi porozumění jsme tedy zvládli dobře. 5.2 Fáze vybavení Zde může hrát roli, jak moc a jak pravidelně Mirek alkohol pije. Pokud bude pravidelný pijan (množstvím i časem), tak bude jeho počítání poměrně jednoduchým úkolem. Pokud ovšem není pravidelným pijanem a nemá ani žádný zápis, kdy co vypil, tak bude muset frekvenci užívání alkoholu odhadnout. Další otázkou je, jakou Mirek zvolí strategii odpovídání. Bude počítat každou akci, na kterou si vzpomene? Bude odhadovat od boku? Nebude líný vůbec začít přemýšlet? Jakou použije heuristiku odhadu? Nebyl Mirek delší dobu nemocný a nevzpomenul si na to? 5.3 Fáze posouzení a formulování odpovědi O této fázi toho mnoho nevíme. Snad kromě toho, že Mirek asi chvíli uvažoval ( hm.. hm ). Ideální by v tomto případě bylo provést co nejdříve kognitivní interview. Při kognitivním interview člověk nahlas mluví o tom, jak došel k odpovědi buď během samotného odpovídání či chvíli po něm (Ericsson & Simon, 1993; Willis, 2005). V rámci kognitivního interview nám Mirek řekl: No, za poslední měsíc toho bylo hodně. Skoro každý druhý den jsme s kámošema zašli na jedno, někdy každý. To by mohlo být 15krát. Jiné měsíce jsem sice taky pil na pivko chodím tak od myslím, že jindy piju méně... taky se musím někdy víc učit... desetkrát? Hm, i to je asi dost Když si to sečtu, tak to dělá za rok něco přes stovku. Asi sto. 5.4 Jak přesná bude Mirkova výpověď? Odpověď na tuto otázku samozřejmě neznáme. Pokud bychom ale provedli rozhovor s mnoha osmnáctiletými studenty, už bychom se měli o co v našich odhadech opřít. V roce 1979 byl na 131 středních školách v USA proveden rozsáhlý průzkum (N=16654) o užívání návykových látek (Bachman & O Malley, 1980). Dotazník byl zadáván anonymně v rámci

5 vyučovacích hodin, učitelé nebyli přítomni a jakoukoliv otázku bylo možné nevyplnit. Respondenti měli za úkol odpovědět na tuto otázku: Otázka: Kolikrát jsi užil (pokud vůbec) alkohol a) během svého života b) během posledních dvanácti měsíců c) v předchozích 30 dnech U každého období měli zaškrtnout frekvenci užívání: 0x 1-2x 3-5x 6-9x 10-19x 20-39x 40x a více Stejnou otázku pak vyplnili i u dalších 10 typů návykových látek (např. marihuana, LSD, ostatní psychedelika, kokain). Zajímavým výsledkem této studie bylo, že pokud se měsíční užívání alkoholu vynásobilo 12, tak bylo obvykle roční užívání výrazně podceněno oproti měsíčnímu. V tabulce 1 uvádím četnosti užívání alkoholu u studentů, kteří uvedli, že za rok užili alkohol přibližně 14,5 x (střed intervalu 10-19x). Frekvence měsíčního užití Procento výpovědí Násobek podhodnocení (v rámci celého roku) ,4 % 12 x 6-9 3,5 % 6,2 x 3-5 6,9 % 3,3 x 1-2 4,2 % 1,2 x Vážený průměr 3,43 x Tab. 1 - Užití alkoholu studenty - 14,5 x ročně (Bachman, O Malley, 1980) Pokud bychom předpokládali, že budou studenti pít každý měsíc přibližně stejně, tak by studenti, kteří uvedli měsíční užívání v intervalu podhodnotili roční užívání dvanáctkrát. V případě studentů, kteří uvedli měsíční užívání v intervalu 6-9 by to bylo 3,3x. U marihuany byl vážený průměr 3,17x. Je samozřejmé, že nemuselo nutně jít o podhodnocení ročního užívání. Možných příčin je mnoho: a) nadhodnocení měsíčního užívání z důvodu nepřesné paměti. To je ovšem dosti nepravděpodobné, neboť nedávné jevy si pamatujeme obvykle docela přesně, zejména pokud jde o četnosti, které nejsou příliš velké a jednotlivé události se dají dobře oddělit. Pokud by ovšem Mirek byl velmi častý a zároveň hodně nepravidelný pijan, pak by to samozřejmě problém byl (Sedlmeier & Betsch, 2002), b) jev nazývaný efekt přiblížení ( teleskopování dopředu - forward telescoping), kdy lidé zasazují do určitého časového období události, které se ve skutečnosti udály později. Tento jev se u odhadu četností objevuje velmi často. Výzkumníci popisují i backward telescoping, který se objevuje méně často (Huttenlocher, Hedges & Prohaska, 1988; Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). c) roli jistě sehrála i paměť. Na starší události máme tendenci zapomínat. Zejména pak pokud jde o podobné události, které se opakovaly (Schacter, 1999). Četnost užití alkoholu za poslední měsíc by si tedy studenti mohli pamatovat dobře, ale hůře už si pamatují užívání alkoholu za poslední rok. d) vývojový trend. Čím jsou studenti střední školy starší, tím více se dá předpokládat, že budou mít zkušeností s pitím alkoholu. Logicky tedy vypijí za poslední měsíc o něco více, než v předešlých měsících. I když by mohl vývojový trend vysvětlit velkou část rozdílu mezi měsíčním a ročním užíváním, domnívám se, že tak velký rozdíl se nedá přičíst pouze tomuto jevu. Mezi další vlivy, které mohly ovlivnit Mirkovu výpověď, mohlo být i samotné ujišťování o anonymitě našeho průzkumu. Pokud ujišťujeme jen trošku více, než je pro respondenta přirozené nebo běžné, může to vést paradoxně ke zvýšení nedůvěry v nás a tím pádem i v ovlivnění výpovědi (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Mirek proto mohl například svůj odhad snížit. Mirek mohl být líný při odhadování četností o vzdálenějších měsících. Mohl také zapomenout, že byl dlouho nemocný, a proto také dlouho nepil. Ke zvýšení kvality výpovědí může vést kalendárium životních událostí (Belli, 1998; Neusar, Ježek, 2009), které vypadá

6 jako nástěnný kalendář, kde jsou vyznačeny důležité události v daném období, na které se dotazujeme a člověk si do něj také doplní osobní důležité události (své narozeniny, do jakého ročníku školy chodil, partnery, koníčky). Všechny tyto informace pak slouží jako paralelní a sekvenční klíče k dalším informacím, na které se dotazujeme. Otázkou také je, co pro Mirka četnost 100 znamená. Je to hodně nebo málo? Má důvod před námi přehánět či naopak svou výpověď zmírňovat? Pokud tedy shrneme všechny dostupné informace, je poměrně hodně pravděpodobné, že číslo 100 je spíše podceněné (například díky špatné paměti na dřívější události). Číslo 100 vzbuzuje navíc podezření, že Mirek zaokrouhloval ostatně nám to i řekl při kognitivním interview. Přesnost zaokrouhlování je se zvyšujícími četnostmi méně přesná. Lidé mají tendenci své odpovědi zaokrouhlovat na pěkná čísla. Mezi tato čísla patří například 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500. Pokud tedy respondent řekne, že pil za poslední rok 50x, pak je docela pravděpodobné, že mohl pít 38x i 75x. Pokud ovšem udává, že pil 100x, pak se interval rozšiřuje na 75x 150x (Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000). 6. Závěr Poznatky, které přináší CASM neřeší všechny problémy s dotazováním. Dají se ale dobře využít k zefektivnění procesu dotazování i zvýšení validity našich dat (Ježek, 2007). Někdy nám mohou i zabránit se dotazovat, protože bude například jednodušší a přesnější člověka pozorovat při určitém chování, nežli se ho ptát například na jeho motivaci, potřeby apod. Výzkum kognitivně-interakčních aspektů dotazování je také skvělou příležitostí pro navázání užší spolupráce mezi různými vědními obory, které využívají dotazování pro získávání dat. Propojení kvalitativních poznatků s těmi kvantitativními je ideální cestou, jak detailně porozumět procesu dotazování a posléze i vhodně interpretovat naše data. Literatura: Arksey, H., & Knight, P. (1999) Interviewing for Social Scientists. Sage Publications, London. Belli, R. F. (1998). The structure of autobiographical memory and the event history calendar: Potential improvements in the quality of retrospective reports in surveys. Memory, 6, Biemer, P. B., Groves, R. M., Lyberg, L. E., Mathiowetz, N.A., & Sudman S. (Eds.) (1991). Measurement errors in surveys. New York: John Wiley & Sons. Bradburn, N., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Asking questions. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass. Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). Protocol Analysis. Verbal reports as data (rev. ed.). Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press. Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2004). Survey methodology. Hoboken: John Wiley & Sons. Huttenlocher, J., Hedges, L., & Prohaska, V. (1988). Hierarchical organization in ordered domains: Estimating the dates of events. Psychological Review, 95, Ježek, S., & Neusar, A. (2008). Dostupné z: Ježek, S. (2007). Kvalita dotazování v psychologii a sociálních vědách perspektivy nabízené kognitivními aspekty dotazování. Psychofórum, 1.

7 Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. California: Sage. Lyberg, L., Biemer, P., Collins, M., de Leeuw, E., Dippo, C., Schwartz, N., & Trewin, D. (Eds.) (1997). Survey measurement and process quality. New York: John Wiley & Sons. Norenzayan, A., & Schwarz, N. (1999). Telling what they want to know: Participants tailor causal attributions to researchers' interests. European Journal of Social Psychology 29, pp Moss, L., & Goldstein, H. (Eds.) (1979). The recall method in social surveys. London: NFER Publishing. Neusar, A., & Ježek, S. (2009). Kalendárium životních událostí jako metoda podpory vybavování v retrospektivním dotazování. Odesláno k recenzi. Saris, W. E., & Gallhofer, I. N. (2007). Design, evaluation and analysis of questionnaires for survey research. New York: Wiley. Schacter, D. L. (1999). The seven sins of memory: Insights from psychology and cognitive neuroscience. American Psychologist, 54, Sedlmeier, P., & Betsch, T. (2002) (Eds.). Etc. Frequency processing and cognition. Oxford: OUP. Seidman, I. (1998). Interviewing as Qualitative Research, 2nd edn. Teachers College Press, New York. Schwartz, N., & Sudman, S. (Eds) (1996). Answering questions. Methodology for determining cognitive and communicative processess in survey research. San Francisco: Jossey-Bass. Schwarz, N. (2007). Retrospective and concurrent self-reports: The rationale for real-time data capture. In A. A. Stone, S. S. Shiffman, A. Atienza, & L. Nebeling (eds.), The science of realtime data capture: Self-reports in health research (pp ). New York: Oxford University Press. Sudman, S., Bradburn, N. M., & Schwartz, N. (1996). Thinking about answers. The application of cognitive processes to survey methodology. San Francisco: Jossey-Bass. Tanur, J. M. (Ed.) (1992). Questions about questions: Inquiries into cognitive bases of surveys. New York: Russell Sage Foundation. Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response. Oxford: OUP. Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge: Cambridge University Press. Wengraf, T. (2001) Qualitative research interviewing: Semi-structured, biographical and narrative methods. London: Sage. Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing. A tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks: Sage.

8 Korespondenční adresa: Mgr. Aleš Neusar Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU Joštova Brno

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol 27 Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol Masarykova univerzita v Brně Anotace: Článek 1 pojednává o pedagogickém vedení školy z pohledu ředitelů základních škol. V první části textu

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO MOŽNÝ INDIKÁTOR JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 1 Jan Mareš, Josef Lukas Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU Brno Anotace:

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Diplomová práce Autorka: Klára Votavová Vedoucí práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Rok: 2008 1 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 EVA JANSKÁ, ALENA PRŮŠVICOVÁ, ZDENĚK ČERMÁK MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK,

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více