O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and"

Transkript

1 O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and answers: contribution of cognitive approach to survey methodology] Neusar, Aleš. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. M. Šucha, M. Charvát, V. Řehan (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, p , 9 p. ISBN O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování Aleš Neusar Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Abstrakt Článek se zaměřuje na kognitivní přístup k metodologii dotazování (CASM), který nás již více než dvacet let obohacuje systematizovanými poznatky o tom, jak lidé rozumějí otázkám a konstruují odpovědi, a jakým způsobem se dotazovat například na frekvence chování, citlivé chování či postoje. Zajímavé je, že pokud se podíváme do literatury, která se nesoustředí na strukturované formy interview, zjistíme, že poznatky CASM do těchto oblastí nebyly (téměř) vůbec aplikovány. Možnosti aplikace jsou uvedeny na názorném příkladu. Klíčová slova CASM, kognitivní přístup k metodologii dotazování, interview, dotazování, otázky, odpovědi Vznik tohoto článku byl podpořen projektem VZ MŠMT Úvod Jako výzkumníci se často ptáme dobrovolníků na to, co vědí či dokáží nějak zjistit. Očekáváme, že pokud s nimi navážeme dostatečně dobrý kontakt, tak nám vše potřebné řeknou a nebudou záměrně lhát. Našim přáním je, aby odpovědi, které dostáváme, byly co nejdůvěryhodnější a nejpřesnější. Tomuto přání obvykle také věříme. Ostatně, často nám ani nezbývá jiná možnost, neboť nemáme další kritérium, podle kterého výpovědi ověřit. Dotazování se obvykle jeví být tou nejjednodušší a také nejčastěji používanou metodou sběru dat v sociálních vědách. Odpovídá tomu i počet studií, které využívají jako primární metodu nějakou formu dotazování (např. rozhovor, dotazník). Pokud se například podíváme na články v časopise Československá psychologie, je tato metoda sběru dat použita ve více než 4/5 všech výzkumných studií. Pro srovnání v např. Journal of Personality and Social Psychology to je přibližně polovina všech výzkumných studií (v obou případech šlo o výběr ze šesti namátkou vybraných čísel; u druhého časopisu bylo těžší rozhodnout, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší metodu). O vedení strukturovaných či méně strukturovaných forem interview bylo napsáno mnoho knih (např. Kvale, 1996; Seidman, 1998; Arksey & Knight, 1999; Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000; Wengraf, 2001; Holstein & Gubrium, 2003). Zajímavé je, že poznatky uváděné v těchto knihách kupodivu nejsou podobné, ale zdá se, že jde o poměrně oddělené tradice, mezi kterými není velká propustnost, což je na škodu. Na jedné straně jsou knihy věnující se výhradně méně strukturovaným rozhovorům (např. Kvale, 1996; Seidman, 1998; Wengraf, 2001) a na druhé straně jsou autoři věnující se výhradně strukturovaným formám interview (např. Saris & Gallhofer, 2007). V tomto článku se budu věnovat poznatkům, které vycházejí převážně z přístupu zaměřeného na strukturované formy interview konkrétně kognitivním přístupem k metodologii dotazování, který se snaží poměrně úspěšně integrovat poznatky obou přístupů (Cognitive Aspects of Survey Methodology; dále CASM). Tito autoři se po léta věnují systematizaci poznatků o tom, jak lidé rozumějí otázkám a konstruují odpovědi, a jakým způsobem se dotazovat například na frekvence chování, citlivé chování či postoje (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000; Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Cílem tohoto textu je ukázat na konkrétním příkladu některé z těchto poznatků a představit model dotazování, který umožňuje lépe pochopit celý proces dotazování.

2 2. Stručná historie CASM Aplikace poznatků kognitivní psychologie do metodologie dotazování se začíná objevovat koncem 70. let a počátkem 80. let v Anglii a USA (o něco později v Německu), kdy se poprvé na konferencích více setkávají odborníci na dotazování (průzkumy veřejného mínění; marketingové průzkumy) s kognitivními psychology a dalšími vědci (antropology, statistiky, socio-lingvisty, kriminalisté). Z těchto konferencí vycházejí první sborníky věnující se tématu retrospektivních dat a jak se na ně nejlépe dotazovat (např. Moss & Goldstein, 1979). Samotný název CASM vznikl z názvu semináře z roku 1983, který byl organizován americkou National Research Council (Tanur, 1992). Tento název se někdy používá jako zaštiťující pro celé interdisciplinární hnutí, které od 80. let nabírá na síle a jeho poznatky se začínají objevovat i v základních učebnicích o výzkumu. Postupně se objevily další sborníky a monografie, které mají stále více kognitivně-interakční charakter (např. Biemer et al., 1991; Lyberg et al., 1997; Groves et al., 2004). V roce 1996 vyšla první monografie, která se snažila sumarizovat dosavadní poznatky učebnicovou formou (Sudman, Bradburn & Schwartz, 1996) a v roce 2000 v současnosti asi nejúplnější popularizující text (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), který používáme se Stanislavem Ježkem jako základní učebnici předmětu Psychologie dotazování (Ježek, Neusar, 2008). 3. Čím může CASM obohatit metodologii interview CASM přístup je nejvíce propracován a zaměřen na oblasti, ve kterých lze kvalitu odpovědi relativně lehce hodnotit pravdivostí či přesností odpovědi (např. frekvence, doba trvání). Věnuje se ale i jiným oblastem, např. postojům či odpovědím na citlivé otázky. Mnohé poznatky jsou univerzálního charakteru a mohou tak obohatit jakoukoliv formu interview. Jiné jsou zaměřené na více strukturované formy interview (např. délka škál, množství a typ odpověďových alternativ, pořadí otázek). Mezi univerzální poznatky patří například: - model dotazování (např. Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), - systematizované poznatky o různých efektech a zkresleních (efekt pořadí otázek; kontextové nápovědy; délka odpovědí; délka času na odpovědi; heuristiky; kotva a úprava) (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000), - návody, jak se co nejlépe doptat na frekvence chování, postoje, citlivé otázky, znalosti atd. (např. Bradburn, Sudman & Wansink, 2004), - různé techniky a metody zvyšující validitu výpovědí. CASM přístup převzal a úspěšně dále rozvíjí mnohé metody, např. kognitivní rozhovor (tzv. mluvení či myšlení nahlas o procesu odpovídání na otázku (Ericsson, Simon, 1993; Willis, 2005), interakční analýzu (Schwartz & Sudman, 1996), kalendárium životních událostí (Belli, 1998). 4. Model dotazování I když v rámci CASM existují různé modely dotazování, obvykle můžeme najít přibližně čtyři základní fáze procesu odpovídání na otázku, které jsou shodné napříč různými modely: porozumění, vybavení, posouzení a odpověď (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). Tento model integruje jak kognitivní, tak sociálně-interakční vlivy. Zabývá se tím, jak respondent rozumí otázce, problematikou paměti a vybavováním relevantních paměťových obsahů, kognitivním zpracování veškerých těchto informací a způsoby rozhodování se pro určitou odpověď (viz. obr. 1).

3 K O N T E X T (nápovědi, klíče) Porozumění Vybavení Posouzení, odhad Volba odpovědi Volba O podle jiných nápovědí Zkreslená odpověď - Od tazatele (status, vzhled, chování) - Formulace otázky, předchozí otázky - Vlastní cíle, přesvědčení a hodnoty - Náročnost úkolu - Konformita - Žádoucnost - Tendence (ne)souhlasit - Obr. 1: Kognitivně interakční model dotazování (dle Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000; mírně upravil Stanislav Ježek, 2008) Ve fázi porozumění musí člověk pochopit otázku. K porozumění nevyužívá pouze dané otázky, ale i informace, které mu poskytuje kontext dotazování například, kdo se ho ptá (psycholog, žurnalista). Výzkumy ukazují, že i samotný název institutu, ze kterého výzkumník pochází, může v některých případech značně ovlivnit výpovědi respondentů. To je způsobeno tím, že lidé využívají kontextových informací pro posouzení, jaké informace asi budou pro výzkumníka relevantní (Norenzayan & Schwarz, 1999). Také se poměrně často stává, že respondent otázce nerozumí a nepřizná se. Tento problém není samozřejmě tak častý u méně strukturovaných forem interview, kde obvykle tazatel na nejasnost přijde díky pozorování respondenta, popřípadě nepřiléhavé odpovědi. Ve fázi vybavení si musí respondent vybavit relevantní obecné i specifické vzpomínky a případně je doplnit o chybějící detaily. Vybavování je v mnoha případech poměrně náročným úkolem, což může být zejména pro méně motivované respondenty důvodem, že svou odpověď spíše nějak odhadnou či si vymyslí. Ne nadarmo se tvrdí, že pokud není dostatečný vztah s respondentem a motivace, nemůžeme obvykle získat kvalitní výpovědi zejména pak v případech, kdy nemá respondent odpovědi bez větší nesnáze z dřívějška připraveny (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Pokud člověk odpověď zná, tak je fáze vybavení a posouzení odpovědi vynechána. Největší potíže ovšem stejně přináší samotný limit naší paměti nelze se ptát na to, co si lidé nepamatují; i vzpomínky, které si pamatujeme zcela jasně, mohou být výrazně zkreslené či plně smyšlené (Schacter, 1999). Ve fázi posouzení respondent posuzuje úplnost a významnost svých vzpomínek. Dále se snaží tyto vzpomínky integrovat, odhadovat některé detaily na základě dostupných vzpomínek. Pro odhad také používá různé heuristiky, např. dostupnosti či reprezentativnosti. Často se stává, že se spokojíme s vybavením pár relevantních vzpomínek a dále už nehledáme, nesnažíme se najít vzpomínky, které s těmi původními nesouhlasí apod. (Tversky & Kahneman, 1982). Tuto fázi ovlivňuje velké množství potenciálních kontextových zkreslení.

4 Ve fázi formulace odpovědi respondent na základě předchozí fáze vybírá odpověď. Zde mohou vstupovat další vlivy, například sociální žádoucnost, konformita, neschopnost říci nevím apod. Ideální respondent prochází, pokud je to potřeba, všemi fázemi. Při výzkumu (zejména u dotazníků) se ovšem až příliš často setkáváme s respondenty, kteří se nesnaží pořádně porozumět otázce, nebo mnohé z fází přeskakují a odpověď odhadují od oka. 5. Příklad uvažování CASM Představte si, že máte před sebou osmnáctiletého středoškolského studenta Mirka a zajímá vás, kolikrát za poslední rok pil alkohol. I když jde o relativně jednoduchý a neproblematický úkol, dá se na něm dobře ukázat jaké možnosti CASM přístup k dotazování může přinést (jde o hypotetický příklad). Budu postupovat podle výše uvedeného modelu dotazování. Otázka výzkumníka: Mirku, kolikrát jsi za poslední rok pil alkohol? Mirkova odpověď: No to je těžký. Hm.. Hm počkejte chvíli. Asi tak 100x. Co si o odpovědi 100x můžeme myslet? Předpokládejme, že nevíme o žádném důvodu, proč by nám měl Mirek lhát. Odpověď bude uchována v tajnosti. Nejsme moc velcí kamarádi, takže se Mirek nemusí snažit na nás udělat dojem (sociální žádoucnost) Fáze porozumění První věc, která asi výzkumníka napadne je, co znamená poslední rok. Je to posledních 12 měsíců nebo, např. pokud je konec září, tak je to posledních devět měsíců? Takovou školáckou chybu většina výzkumníků patrně neudělá. Předpokládejme tedy, že výzkumníka zajímalo posledních 12 měsíců a jeho otázka zněla: Mirku, kolikrát jsi za posledních 12 měsíců pil alkohol? Další otázkou je, co pro Mirka znamená pil alkohol. Je jedno pivo pití alkoholu? Nebo jeden panák? I malý? Předpokládejme, že i tento problém jsme vyřešili a s Mirkem jsme si tuto otázku vyjasnili. Fázi porozumění jsme tedy zvládli dobře. 5.2 Fáze vybavení Zde může hrát roli, jak moc a jak pravidelně Mirek alkohol pije. Pokud bude pravidelný pijan (množstvím i časem), tak bude jeho počítání poměrně jednoduchým úkolem. Pokud ovšem není pravidelným pijanem a nemá ani žádný zápis, kdy co vypil, tak bude muset frekvenci užívání alkoholu odhadnout. Další otázkou je, jakou Mirek zvolí strategii odpovídání. Bude počítat každou akci, na kterou si vzpomene? Bude odhadovat od boku? Nebude líný vůbec začít přemýšlet? Jakou použije heuristiku odhadu? Nebyl Mirek delší dobu nemocný a nevzpomenul si na to? 5.3 Fáze posouzení a formulování odpovědi O této fázi toho mnoho nevíme. Snad kromě toho, že Mirek asi chvíli uvažoval ( hm.. hm ). Ideální by v tomto případě bylo provést co nejdříve kognitivní interview. Při kognitivním interview člověk nahlas mluví o tom, jak došel k odpovědi buď během samotného odpovídání či chvíli po něm (Ericsson & Simon, 1993; Willis, 2005). V rámci kognitivního interview nám Mirek řekl: No, za poslední měsíc toho bylo hodně. Skoro každý druhý den jsme s kámošema zašli na jedno, někdy každý. To by mohlo být 15krát. Jiné měsíce jsem sice taky pil na pivko chodím tak od myslím, že jindy piju méně... taky se musím někdy víc učit... desetkrát? Hm, i to je asi dost Když si to sečtu, tak to dělá za rok něco přes stovku. Asi sto. 5.4 Jak přesná bude Mirkova výpověď? Odpověď na tuto otázku samozřejmě neznáme. Pokud bychom ale provedli rozhovor s mnoha osmnáctiletými studenty, už bychom se měli o co v našich odhadech opřít. V roce 1979 byl na 131 středních školách v USA proveden rozsáhlý průzkum (N=16654) o užívání návykových látek (Bachman & O Malley, 1980). Dotazník byl zadáván anonymně v rámci

5 vyučovacích hodin, učitelé nebyli přítomni a jakoukoliv otázku bylo možné nevyplnit. Respondenti měli za úkol odpovědět na tuto otázku: Otázka: Kolikrát jsi užil (pokud vůbec) alkohol a) během svého života b) během posledních dvanácti měsíců c) v předchozích 30 dnech U každého období měli zaškrtnout frekvenci užívání: 0x 1-2x 3-5x 6-9x 10-19x 20-39x 40x a více Stejnou otázku pak vyplnili i u dalších 10 typů návykových látek (např. marihuana, LSD, ostatní psychedelika, kokain). Zajímavým výsledkem této studie bylo, že pokud se měsíční užívání alkoholu vynásobilo 12, tak bylo obvykle roční užívání výrazně podceněno oproti měsíčnímu. V tabulce 1 uvádím četnosti užívání alkoholu u studentů, kteří uvedli, že za rok užili alkohol přibližně 14,5 x (střed intervalu 10-19x). Frekvence měsíčního užití Procento výpovědí Násobek podhodnocení (v rámci celého roku) ,4 % 12 x 6-9 3,5 % 6,2 x 3-5 6,9 % 3,3 x 1-2 4,2 % 1,2 x Vážený průměr 3,43 x Tab. 1 - Užití alkoholu studenty - 14,5 x ročně (Bachman, O Malley, 1980) Pokud bychom předpokládali, že budou studenti pít každý měsíc přibližně stejně, tak by studenti, kteří uvedli měsíční užívání v intervalu podhodnotili roční užívání dvanáctkrát. V případě studentů, kteří uvedli měsíční užívání v intervalu 6-9 by to bylo 3,3x. U marihuany byl vážený průměr 3,17x. Je samozřejmé, že nemuselo nutně jít o podhodnocení ročního užívání. Možných příčin je mnoho: a) nadhodnocení měsíčního užívání z důvodu nepřesné paměti. To je ovšem dosti nepravděpodobné, neboť nedávné jevy si pamatujeme obvykle docela přesně, zejména pokud jde o četnosti, které nejsou příliš velké a jednotlivé události se dají dobře oddělit. Pokud by ovšem Mirek byl velmi častý a zároveň hodně nepravidelný pijan, pak by to samozřejmě problém byl (Sedlmeier & Betsch, 2002), b) jev nazývaný efekt přiblížení ( teleskopování dopředu - forward telescoping), kdy lidé zasazují do určitého časového období události, které se ve skutečnosti udály později. Tento jev se u odhadu četností objevuje velmi často. Výzkumníci popisují i backward telescoping, který se objevuje méně často (Huttenlocher, Hedges & Prohaska, 1988; Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000). c) roli jistě sehrála i paměť. Na starší události máme tendenci zapomínat. Zejména pak pokud jde o podobné události, které se opakovaly (Schacter, 1999). Četnost užití alkoholu za poslední měsíc by si tedy studenti mohli pamatovat dobře, ale hůře už si pamatují užívání alkoholu za poslední rok. d) vývojový trend. Čím jsou studenti střední školy starší, tím více se dá předpokládat, že budou mít zkušeností s pitím alkoholu. Logicky tedy vypijí za poslední měsíc o něco více, než v předešlých měsících. I když by mohl vývojový trend vysvětlit velkou část rozdílu mezi měsíčním a ročním užíváním, domnívám se, že tak velký rozdíl se nedá přičíst pouze tomuto jevu. Mezi další vlivy, které mohly ovlivnit Mirkovu výpověď, mohlo být i samotné ujišťování o anonymitě našeho průzkumu. Pokud ujišťujeme jen trošku více, než je pro respondenta přirozené nebo běžné, může to vést paradoxně ke zvýšení nedůvěry v nás a tím pádem i v ovlivnění výpovědi (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). Mirek proto mohl například svůj odhad snížit. Mirek mohl být líný při odhadování četností o vzdálenějších měsících. Mohl také zapomenout, že byl dlouho nemocný, a proto také dlouho nepil. Ke zvýšení kvality výpovědí může vést kalendárium životních událostí (Belli, 1998; Neusar, Ježek, 2009), které vypadá

6 jako nástěnný kalendář, kde jsou vyznačeny důležité události v daném období, na které se dotazujeme a člověk si do něj také doplní osobní důležité události (své narozeniny, do jakého ročníku školy chodil, partnery, koníčky). Všechny tyto informace pak slouží jako paralelní a sekvenční klíče k dalším informacím, na které se dotazujeme. Otázkou také je, co pro Mirka četnost 100 znamená. Je to hodně nebo málo? Má důvod před námi přehánět či naopak svou výpověď zmírňovat? Pokud tedy shrneme všechny dostupné informace, je poměrně hodně pravděpodobné, že číslo 100 je spíše podceněné (například díky špatné paměti na dřívější události). Číslo 100 vzbuzuje navíc podezření, že Mirek zaokrouhloval ostatně nám to i řekl při kognitivním interview. Přesnost zaokrouhlování je se zvyšujícími četnostmi méně přesná. Lidé mají tendenci své odpovědi zaokrouhlovat na pěkná čísla. Mezi tato čísla patří například 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500. Pokud tedy respondent řekne, že pil za poslední rok 50x, pak je docela pravděpodobné, že mohl pít 38x i 75x. Pokud ovšem udává, že pil 100x, pak se interval rozšiřuje na 75x 150x (Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000). 6. Závěr Poznatky, které přináší CASM neřeší všechny problémy s dotazováním. Dají se ale dobře využít k zefektivnění procesu dotazování i zvýšení validity našich dat (Ježek, 2007). Někdy nám mohou i zabránit se dotazovat, protože bude například jednodušší a přesnější člověka pozorovat při určitém chování, nežli se ho ptát například na jeho motivaci, potřeby apod. Výzkum kognitivně-interakčních aspektů dotazování je také skvělou příležitostí pro navázání užší spolupráce mezi různými vědními obory, které využívají dotazování pro získávání dat. Propojení kvalitativních poznatků s těmi kvantitativními je ideální cestou, jak detailně porozumět procesu dotazování a posléze i vhodně interpretovat naše data. Literatura: Arksey, H., & Knight, P. (1999) Interviewing for Social Scientists. Sage Publications, London. Belli, R. F. (1998). The structure of autobiographical memory and the event history calendar: Potential improvements in the quality of retrospective reports in surveys. Memory, 6, Biemer, P. B., Groves, R. M., Lyberg, L. E., Mathiowetz, N.A., & Sudman S. (Eds.) (1991). Measurement errors in surveys. New York: John Wiley & Sons. Bradburn, N., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Asking questions. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass. Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). Protocol Analysis. Verbal reports as data (rev. ed.). Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press. Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2004). Survey methodology. Hoboken: John Wiley & Sons. Huttenlocher, J., Hedges, L., & Prohaska, V. (1988). Hierarchical organization in ordered domains: Estimating the dates of events. Psychological Review, 95, Ježek, S., & Neusar, A. (2008). Dostupné z: Ježek, S. (2007). Kvalita dotazování v psychologii a sociálních vědách perspektivy nabízené kognitivními aspekty dotazování. Psychofórum, 1.

7 Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. California: Sage. Lyberg, L., Biemer, P., Collins, M., de Leeuw, E., Dippo, C., Schwartz, N., & Trewin, D. (Eds.) (1997). Survey measurement and process quality. New York: John Wiley & Sons. Norenzayan, A., & Schwarz, N. (1999). Telling what they want to know: Participants tailor causal attributions to researchers' interests. European Journal of Social Psychology 29, pp Moss, L., & Goldstein, H. (Eds.) (1979). The recall method in social surveys. London: NFER Publishing. Neusar, A., & Ježek, S. (2009). Kalendárium životních událostí jako metoda podpory vybavování v retrospektivním dotazování. Odesláno k recenzi. Saris, W. E., & Gallhofer, I. N. (2007). Design, evaluation and analysis of questionnaires for survey research. New York: Wiley. Schacter, D. L. (1999). The seven sins of memory: Insights from psychology and cognitive neuroscience. American Psychologist, 54, Sedlmeier, P., & Betsch, T. (2002) (Eds.). Etc. Frequency processing and cognition. Oxford: OUP. Seidman, I. (1998). Interviewing as Qualitative Research, 2nd edn. Teachers College Press, New York. Schwartz, N., & Sudman, S. (Eds) (1996). Answering questions. Methodology for determining cognitive and communicative processess in survey research. San Francisco: Jossey-Bass. Schwarz, N. (2007). Retrospective and concurrent self-reports: The rationale for real-time data capture. In A. A. Stone, S. S. Shiffman, A. Atienza, & L. Nebeling (eds.), The science of realtime data capture: Self-reports in health research (pp ). New York: Oxford University Press. Sudman, S., Bradburn, N. M., & Schwartz, N. (1996). Thinking about answers. The application of cognitive processes to survey methodology. San Francisco: Jossey-Bass. Tanur, J. M. (Ed.) (1992). Questions about questions: Inquiries into cognitive bases of surveys. New York: Russell Sage Foundation. Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response. Oxford: OUP. Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge: Cambridge University Press. Wengraf, T. (2001) Qualitative research interviewing: Semi-structured, biographical and narrative methods. London: Sage. Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing. A tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks: Sage.

8 Korespondenční adresa: Mgr. Aleš Neusar Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU Joštova Brno

Katedra psychologie, FF, UP, Olomouc, ales.neusar@upol.cz 1 Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS, MU, Brno 2

Katedra psychologie, FF, UP, Olomouc, ales.neusar@upol.cz 1 Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS, MU, Brno 2 Kalendárium životních událostí jako metoda podpory vybavování v retrospektivním dotazování Event history calendar a method for facilitating the retrieval in retrospective reports Aleš Neusar 1, Stanislav

Více

Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování Decision-making Strategy Concerning Questions about the Frequency of Behavior Markéta Tůmová*

Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování Decision-making Strategy Concerning Questions about the Frequency of Behavior Markéta Tůmová* ; https://www.evaltep.cz Tůmová, J. (2014) Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování. 2(1): 79 98 * Markéta Tůmová, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Více

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce Metody a techniky sociologického výzkumu A. Metodologie sociálních věd Povaha vědy obecně a sociálních věd speciálně Co je věda, co je sociologie?

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

METODOLOGICKÁ RUBRIKA METODOLOGICKÁ RUBRIKA Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů JIŘÍ VINOPAL* Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha The Situation of the Standardised Interview from the Perspective

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Mgr. Zuzana Svobodová Pedagogická fakulta UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Název disertační práce: Odklady povinné podmíněnost školní docházky

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. Bc. Kateřina Böhmová

METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. Bc. Kateřina Böhmová METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ Bc. Kateřina Böhmová OBSAH Úvod Problematika rozhovoru z pohledu teorie a praxe Cíle práce Výsledky výzkumu (popis a interpretace) Závěr a diskuze

Více

Jak porozumět veřejné politice

Jak porozumět veřejné politice Jak porozumět veřejné politice Desátá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Obtíže vědeckého poznávání veřejných politik Pravidla postupu poznávání Postup řešení poznávací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová Hlavní trendy v didaktice fyziky Renata Holubová Obecný trend ve fyzikálním vzdělávání u nás i ve světě v současné době lze shrnout slovy snažíme se učit fyziku zábavně, řídíme se heslem Science Is Fun.

Více

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Vzorce konzumace piva v České republice v roce

Více

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina Výzkum znalosti v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina pro duben 2012 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax: 541 261 435 Email:

Více

Jak získat data z European Working Conditions Survey

Jak získat data z European Working Conditions Survey Webové stránky EurLIFE 2013. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/areas/ qualityoflife/eurlife/index.php [cit. 17. 6. 2013]. Jak získat data z European Working Conditions Survey Petra Sadílková Sociologický

Více

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Jaroslava Simonová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha výzkumný projekt Přechod mezi preprimárním

Více

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V MÉDIÍCH STATISTICKÁ ANALÝZA DAT, PSY117 Kateřina Bílovská 433115, psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Datum odevzdání: 1. 5. 2016 Mgr. Jan Širůček,

Více

Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů 1

Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů 1 Role paměti při zodpovídání výzkumných dotazů 1 Jiří Vinopal The Role of Memory during Survey Response Process Abstract: The article stands as a second part of a series about the question answering process

Více

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová OBSAH 1. Východiska - klinický přístup v rámci psychologické diagnostiky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Sociologický empirický výzkum (SEV) nástroj pro zjišťování odpovědí na otázky o existenci, rozsahu a vývoji společenských jevů a procesů

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR1202b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 210 0 58 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 201

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 Název: Výzkumný design kvalitativní části studie PAD Autor: Mgr. Michal Miovský Pracoviště: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Katedra psychologie FFUP Olomouc Abstrakt: Autor v příspěvku představuje

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D.

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D. Školní etnografie Markéta Levínská, Ph.D. marketa.levinska@uhk.cz 1. Co je to etnografie a její proměny s ohledem na definici kultury: společnost kultura význam 2. Školní etnografie zdroje a vývoj 3. Pražská

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Implicitní testování postojů a asociací. Martina Rašticová

Implicitní testování postojů a asociací. Martina Rašticová Implicitní testování postojů a asociací Martina Rašticová Postoje/asociace stará žena na vozíčku bezdomovec muž na mateřské dovolené žena prezidentka Postoj Konstrukt, který reflektuje, do jaké míry máme

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

1. Marketingový výzkum

1. Marketingový výzkum 1. Marketingový výzkum Marketingový výzkum je disciplína, které v sobě zahrnuje poznatky několika vědních oborů jako je matematika, statistika, psychologie, sociologie, informatika a další. Poznatky, metody

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů *

Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů * Marek Loužek (*1975) působí jako analytik Centra pro ekonomiku a politiku v Praze. Přednáší ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a sociologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Knihy: Zapomenutá

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 10.3.2013 Anotace Techniky

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V MÉDIÍCH STATISTICKÁ ANALÝZA DAT, PSY 117 Petra Janků 333070, SPP-PSY Postačující, dobře se věnujete problémům interpretace zjištění. Ale ten pravopis!!! 10 b JS

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Retenční program jako klíč ke spokojenému a loajálnímu zákazníkovi ve věkové skupině 25 35 let Červen/2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Osnova 1. Smíšený přístup k dopadové evaluaci. 2. Důvody pro jeho využití. 3. Existující designy a jejich

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Informace

Více

Evaluační teorie a praxe Ročník 2(2) Recenze MONOGRAFIE:

Evaluační teorie a praxe Ročník 2(2) Recenze MONOGRAFIE: Recenze Evaluační teorie a praxe Ročník 2(2) 2014 MONOGRAFIE: CRESWELL J. W., PLANO CLARK V. L. (2007) Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc. ISBN: 9781412927925.

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník pedagogického výzkumu 1 Co je dotazník? Způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Nejfrekventovanější metoda, hromadné získávání

Více