ARCH 0: Katalog otázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCH 0: Katalog otázek"

Transkript

1 ARCH 0: Katalog otázek Odpovědi, prosím, kroužkujte. 1: Věk: Vypište: 2. Pohlaví: a) Žena b) Muž 3. Velikost místa bydliště: a) Více než 100 tisíc obyvatel (velké město) b) tisíc obyvatel (střední město) c) 2 50 tisíc obyvatel (malé město) d) Méně než 2 tisíce obyvatel (vesnice) 4. Kraj: a) Praha b) Středočeský c) Jihočeský d) Plzeňský e) Karlovarský f) Ústecký g) Liberecký h) Královehradecký i) Pardubický j) Vysočina k) Jihomoravský l) Olomoucký m) Zlínský n) Moravskoslezský 5. Nejvyšší dosažené vzdělání: a) Základní b) Střední bez maturity, vyučení c) Střední s maturitou d) Vyšší odborné, vysokoškolské 6. Současná ekonomická aktivita a) Zaměstnanec v soukromém sektoru b) Zaměstnanec ve veřejném sektoru c) Podnikatel / osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) d) Nezaměstnaní e) Studující f) V důchodu g) Na mateřské nebo rodičovské dovolené, v domácnosti

2 ARCH 1: Katalog otázek Věnujte, prosím, pozornost počtu možných odpovědí u každé otázky. Odpovědi, prosím, kroužkujte. Sekce 1: Úvod do problematiky udržitelné spotřeby Otázka 1.1 Které z následujících úkolů je podle Vás nejdůležitější v budoucnosti vyřešit? (Vyberte maximálně tři možnosti) a) Zajišťovat přírodní zdroje b) Zajišťovat hospodářský růst c) Vytvářet pracovní místa d) Chránit životní prostředí e) Zajistit dobrou správu věcí veřejných f) Vypořádat se s migrací g) Vyvíjet nové technologie h) Zlepšovat zdravotní stav společnosti i) Zvyšovat ochranu a bezpečnost obyvatelstva j) Posilovat sociální spravedlnost Nebo (jedna možnost) k) Žádný z výše uvedených úkolů l) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 1.2 Do jaké míry se zajímáte o otázky trvale udržitelné spotřeby? a) Velmi se zajímám. b) Spíše se zajímám. c) Spíše se nezajímám. d) Vůbec se nezajímám. Otázka 1.3 Když cestujete do místa vzdáleného do 10 km: a) Dávám přednost cestování veřejnou dopravou. b) Dávám přednost jízdě vlastním automobilem. c) Dávám přednost jízdě na kole. d) Chodím pěšky, je-li to možné.

3 Otázka 1.4 O co se nejvíce zajímáte, když nakupujete potraviny? a) Snažím se vyhnout nadměrnému množství obalů a plýtvání potravinami. b) Dávám přednost potravinám, které jsou snadno a rychle připravitelné. c) Dávám přednost zdravému jídlu. d) Dávám přednost potravinám s vysokými standardy vzhledem k udržitelnosti (např. respekt k lidským právům a životnímu prostředí). e) Potraviny si vybírám většinou podle ceny. f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 1.5 Kdo by podle Vás měl převzít hlavní odpovědnost za snahu o udržitelnější spotřebu? a) Každý občan b) Nevládní neziskové organizace (NNO) c) Firmy a průmysl d) Lokální a/nebo regionální samospráva e) Národní politici a vláda f) Evropská unie a její instituce g) OSN a další nadnárodní instituce Nebo (jedna možnost) h) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 1.6 Které z následujících politických nástrojů by podle Vás měly být využity pro podporu udržitelné spotřeby? a) Stanovení závazných standardů pro udržitelnou spotřebu a prosazení jejich dodržování b) Zahájení informačních kampaní, které by občany motivovaly ke změně jejich spotřebitelského chování a naučily je, jak zpracovávat výrobky udržitelným způsobem c) Označení výrobků tak, aby bylo pro lidi jednodušší poznat produkt vyrobený v souladu se standardy udržitelnosti d) Pomocí dotací a/nebo daní zajistit, aby bylo levnější spotřebovávat udržitelně, a zdražit výrobky a služby s negativními dopady na udržitelnost e) Zákaz výroby a dovozu výrobků a služeb s negativními dopady na udržitelnost Nebo (jedna možnost) f) Žádný z výše uvedených nástrojů g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.

4 ARCH 2: Katalog otázek Věnujte, prosím, pozornost počtu možných odpovědí u každé otázky. Odpovědi, prosím, kroužkujte. Sekce 2: Posun k udržitelné spotřebě Otázka 2.1 Kterou z níže uvedených rolí by podle Vás měli občané primárně mít v posunu směrem k udržitelné spotřebě? a) Spotřebitelskou roli pokusit se kupovat výrobky a využívat služby, které směřují k udržitelné spotřebě b) Politickou roli volit politiky, kteří podporují udržitelnost; podepisovat petice apod. c) Společensky aktivní roli účastnit se společenských aktivit ve prospěch udržitelnosti (např. organizovat lokální bedýnkový prodej zeleniny, stát se dobrovolníkem za účelem vzájemné výpomoci s drobnými opravami, angažovat se ve spotřebitelských družstvech pro energii z obnovitelných zdrojů, využívat sdílený automobil apod.) d) Propagační roli motivovat rodinu, přátele a známé na sociálních sítích k udržitelné spotřebě e) Posun k udržitelné spotřebě by neměl být úlohou občanů. f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 2.2 Která ekonomická opatření pro udržitelnější individuální každodenní dopravu považujete za nejpřijatelnější? a) Vyšší daně na fosilní paliva (např. benzín, nafta, uhlí) b) Vyšší daně pro auta, která více znečišťují ovzduší, než pro auta, která znečišťují ovzduší méně c) Mýtné na dálnicích a omezený přístup aut do center měst d) Výhodné půjčky na koupi vozů šetrnějších k životnímu prostředí e) Přesun investic do infrastruktury z individuální automobilové dopravy do kvalitnější nabídky veřejné dopravy (např. vyhrazené pruhy, rychlejší vlaky, lodní doprava zařazená do územního plánování) f) Daňové úlevy pro alternativy k individuální automobilové dopravě (např. pro sdílení aut, veřejnou dopravu, využití kola, práci z domova) Nebo (jedna možnost) g) Žádné z uvedených ekonomických opatření pro mě není přijatelné. h) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.

5 Otázka 2.3 Jak by podle Vás měla veřejná správa zlepšit informovanost spotřebitelů o udržitelnosti výrobků? Měla by se zaměřit na: a) Jednoduchost: zjednodušit a ustálit existující značky udržitelnosti na výrobcích b) Úplnost informací: poskytovat více informací na více výrobcích c) Kontrolu: přísně kontrovat informace na výrobcích d) Vzdělávání: vzdělávat spotřebitele, aby lépe rozuměli informacím na výrobcích a v reklamě e) Žádné z výše uvedeného f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 2.4 Co by podle Vás měli evropští politici dělat pro zlepšení energetické efektivity, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů? a) Stanovit cíle pro členské státy EU a určit, jak jich dosáhnout b) Stanovit cíle pro členské státy EU, ale nechat na nich, jak dané cíle splní c) Podpořit rozvoj konkrétních technologií (na úkor jiných) ve prospěch daných cílů d) Nechat to zcela na jednotlivých členských státech EU Otázka 2.5 Jak by se měli politici zachovat ve věci občanských iniciativ pro udržitelnost a ve věci procesů společenské angažovanosti (jako je např. lokální bedýnkový prodej zeleniny, kolektivní zahradničení a vaření apod.)? a) Měli by poskytnout finanční podporu (např. dotace, daňové pobídky, partnerství, projektové financování, udílení ocenění atd.). b) Měli by poskytnout poradenství a administrativní podporu. c) Měli by poskytnout politickou podporu a uznání. d) Měli by ponechat aktivitu na samotných občanech a na volném trhu.

6 ARCH 3: Katalog otázek Věnujte, prosím, pozornost počtu možných odpovědí u každé otázky. Odpovědi, prosím, kroužkujte. Sekce 3: Snížení spotřeby Otázka 3.1 Byli byste ochotni dobrovolně omezit svou osobní spotřebu? a) Ano b) Ne c) Nechci odpovědět. Pokud ano, v jaké oblasti byste k tomu byli ochotni nejvíce? a) V oblasti nákupu výrobků např. nekupovat věci, které vyjdou rychle z módy, nekupovat často nový mobilní telefon nebo jinou elektroniku, sdílet nebo půjčovat si věci namísto jejich nákupu nebo je kupovat z druhé ruky apod. b) V oblasti dopravy např. omezit jízdu osobním vozem, méně létat letadlem apod. c) V oblasti spotřeby potravin např. jíst méně masa; kupovat jen to, co skutečně spotřebuji, nekupovat potraviny s negativním dopadem na udržitelnost jako např. mimosezónní ovoce a zeleninu apod. d) V oblasti spotřeby energie a vody v domácnosti např. snížit teplotu v bytě / pokoji o 1 C, sprchovat se místo koupání, zhasínat, mýt auto méně často apod. Otázka 3.2 Co by měla EU udělat, pokud vůbec něco, pro zajištění delší životnosti výrobků? a) Lepší výrobky: zvýšit povinnou dobu záruky a posílit vyšší výrobní standardy tak, aby výrobky více vydržely b) Etikety: označovat výrobky jejich trvanlivostí tak, aby si občané mohli vybrat výrobky, které vydrží déle c) Opravitelné výrobky: Zvýšit dostupnost náhradních dílů a umožnit, aby bylo jednodušší a levnější nechat výrobek opravit d) EU by neměla dělat žádná politická opatření zvyšující životnost výrobků

7 Otázka 3.3 Domníváte se, že by veřejná správa měla regulovat reklamní kampaně, aby se snížila spotřeba? a) Ano b) Ne c) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Pokud ano, veřejná správa by měla: a) Zajistit, aby reklamy neoznačovaly klamně výrobky jako přátelské k životnímu prostředí, když tomu tak ve skutečnosti není b) Zakázat kampaně podporující nadměrnou spotřebu nebo plýtvání jako např. tři za cenu jednoho c) Zajistit, aby každá reklama zmínila, jaké dopady má výroba a spotřeba výrobku na udržitelnost životního prostředí d) Podpořit reklamní kampaně na výrobky s malými dopady na životní prostředí Otázka 3.4 Evropská komise doporučuje členským státům EU přechod od daní z příjmu k daním ze spotřeby materiálu, aby byla vytvořena udržitelnější společnost. Má podle Vás dojít k přechodu z daně z příjmu na daň ze spotřeby a využívání zdrojů? a) Ano b) Ne c) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.

8 ARCH 4: Katalog otázek Věnujte, prosím, pozornost počtu možných odpovědí u každé otázky. Odpovědi, prosím, kroužkujte. Sekce 4: Směrem k ekonomice s nulovým plýtváním? Otázka 4.1 Evropská komise stanovila dlouhodobý cíl: do roku 2050 budeme mít ekonomiku, ve které se nebude ničím plýtvat a ve které jsou např. materiály recyklovány a opětovně co nejvíce využívány. Součástí podpory této myšlenky oběhového hospodářství je uplatňovat následující hierarchii činností při zacházení s odpady: předně snižovat množství odpadů, pak opětovně odpady využívat, recyklovat a kompostovat je, až poté je spalovat za účelem výroby energie a teprve tehdy, kdy nebude možné využít předchozí vítanější kroky, odpad vyhazovat na skládku. Jak vysoké by, podle Vás, tyto ambice měly být? a) Měli bychom snížit množství odpadu, který vytváříme, ale není to ta nejnaléhavější výzva do budoucna. b) Měli bychom usilovat o ekonomiku, ve které není vytvářen žádný odpad, ale zároveň bychom měli být méně ambiciózní ohledně času, v němž toho chceme dosáhnout. c) Ekonomiku bez plýtvání bychom měli mít do roku 2050 za každou cenu (včetně např. silné regulace pro občany a firmy). d) Zda bude nebo nebude tohoto cíle dosaženo, by měl rozhodnout trh. Otázka 4.2 Jaké jsou podle Vás ty nejlepší cesty ke snížení celkového množství vyhozeného jídla? (Vyberte maximálně tři možnosti) a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem (např. vysvětlováním rozdílu mezi minimální trvanlivost a spotřebuje do, nabízením návodů, jak plánovat nákupy, jak vařit se zbytky, uskladňovat jídlo atd.) b) Podporovat inovativní a chytré obaly, které jsou znovu uzavíratelné a monitorují čerstvost potraviny c) Stimulovat vhodnou výrobu (vyrábět jen to, co je poptáváno, ve správném množství a ve správném čase a místě) d) Nabízet adekvátní velikosti porcí, aby se co nejméně vyhazovalo e) Třídit organický odpad z domácností za pomoci uživatelsky příznivého a ekonomicky výhodného systému kompostáren f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a které by se např. kvůli prošlému datu spotřeby vyhodily, a nabízet je sociálně potřebným nebo vhodným institucím (potravinovým bankám apod.) g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.

9 Otázka 4.3 Předpokládejme, že EU stanoví cíl, že by mělo být 80 % starých mobilních telefonů znovu použito a recyklováno. Co myslíte, že by měla EU dělat, aby tohoto cíle dosáhla? a) Pobídnout spotřebitele, aby odevzdávali svůj starý telefon, když kupují nový (Dát slevu spotřebitelům, když při koupi nového telefonu odevzdají ten starý.) b) Zavést povinnost odevzdat svůj starý mobil při koupi nového c) Podporovat půjčování/leasing mobilů místo jejich nákupu d) Pobídnout výrobce, aby dělali mobily, které lze opravit nebo vylepšit e) Uložit výrobcům povinnost sestavovat telefony tak, aby všechny materiály byly jednoduše obnovitelné a recyklovatelné f) Pro dosažení uvedeného cíle jsou současné cíle pro obnovu, opětovné použití a recyklaci dostatečné. g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor. Otázka 4.4 Jak by měla EU působit proti trhu s tzv. konfliktními minerály, tj. materiály, které se těží v oblastech ozbrojených konfliktů a ze kterých plynou zisky bojujícím stranám? a) Pro firmy uvádějící tyto materiály na trh by měla EU zavést dobrovolné označování, které by ukazovalo, že daná surovina neobsahuje žádné konfliktní minerály. b) EU by měla zavést závaznou legislativu, která by určovala, jak těžit, zpracovávat, obchodovat a spotřebovávat konfliktní minerály. c) EU by se měla zaměřit na recyklaci výrobků, které obsahují konfliktní materiály. d) EU by neměla působit proti tržním silám. Otázka 4.5 Jak by podle Vás měla EU s ohledem na ekonomiku s nulovým plýtváním jednat v rámci dovozu surovin a vývozu odpadu? a) EU by si měla ponechat výrobky obsahující vzácné materiály a potenciálně konfliktní minerály na svém území, aby je mohla opětovně používat a recyklovat. b) EU by měla mít možnost dovážet odpad obsahující vzácné materiály a potenciálně konfliktní minerály ze zemí mimo EU, ale jen pokud by mohl být v EU zpracován udržitelnějším způsobem než jinde. c) EU by měla zavádět postupné zákazy nebezpečných / toxických složek ve výrobcích (např. v elektronice). d) EU by měla čelit (nelegálnímu) vývozu nebezpečného odpadu do chudších oblastí. e) Nebezpečný odpad může být vyvážen do třetích zemí, ale jen pokud jsou v nich zaručeny férové pracovní podmínky a dostatečně vysoké standardy pro bezpečnost a péči o životní prostředí. f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.

10 ARCH 5: Dotazník ke zhodnocení akce Odpovědi, prosím, kroužkujte. 1) Změnila účast na občanské konzultaci Váš pohled na udržitelnou spotřebu? a) Ano, nyní je pozitivnější b) Ano, nyní je negativnější c) Ne, je stejný jako před touto akcí d) Nevím 2) Zúčastnili byste se znovu takové občanské konzultace, kdybyste byli pozváni? a) Ano b) Ne c) Možná d) Nevím Prosím, označte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky: 3) Informační brožura a videa mi připadala vyvážená a informativní. a) Rozhodně souhlasím b) Spíše souhlasím c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím d) Spíše nesouhlasím e) Rozhodně nesouhlasím 4) V debatě u mého stolu byly účastníky konzultace prezentovány a diskutovány různé názory a perspektivy na udržitelnou spotřebu. a) Rozhodně souhlasím b) Spíše souhlasím c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím d) Spíše nesouhlasím e) Rozhodně nesouhlasím 5) V budoucnu by v Evropě měly probíhat podobné diskuse jako je tato. a) Rozhodně souhlasím b) Spíše souhlasím c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím d) Spíše nesouhlasím e) Rozhodně nesouhlasím 6) "Domnívám se, že občanská konzultace přinese politikům a klíčovým aktérům hodnotné výstupy." a) Rozhodně souhlasím b) Spíše souhlasím c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím d) Spíše nesouhlasím e) Rozhodně nesouhlasím

11 7) S organizací občanské konzultace v České republice jsem celkově spokojen/a. a) Rozhodně souhlasím b) Spíše souhlasím c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím d) Spíše nesouhlasím e) Rozhodně nesouhlasím 8) Chcete-li, můžete zde několika větami občanskou konzultaci celkově zhodnotit:

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více