Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok v CHKO Jeseníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky"

Transkript

1 Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od ) Správa CHKO Jeseníky přistoupila v roce 2012 k realizaci záměru Obnovení pastvy v lokalitě Švýcárna na loukách v okolí turistické chaty Švýcárny, které jsou součástí národní přírodní rezervace (NPR) Praděd, a to v souladu s platným Plánem péče o NPR Praděd na období Popis lokality, stávající stav do roku 2012: V současné době se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa. V platném lesním hospodářském plánu pro LHC Loučná jsou zařazeny jako bezlesí v kategorii lesa ochranného (lesy v klečovém lesním vegetačním stupni ( 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále lesní zákon ) nad chatou a vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech ( 7 odst. 1 písm. b) lesního zákona) pod chatou a současně v kategorii lesa zvláštního určení (lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací - 8 odst. 1 písm c) lesního zákona). Právo hospodaření s majetkem státu mají Lesy ČR, s.p. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje byly v roce 2012 dočasně odňaty z plnění funkcí lesa. V roce 2004 bylo v bezlesí v okolí Švýcárny založeno celkem 8 trvalých experimentálních ploch (10*10 m). Tyto plochy byly každoročně ručně koseny a byly na nich zapisovány fytocenologické snímky. Později (od roku 2007) se začalo s kosením louky pod chatou. Byla vždy kosena cca ½ plochy louky, především její nejvíce degradovaná jižní část. Část bezlesí nad chatou dosud plošně kosena nebyla. Všech 8 trvalých ploch je v současné době v pasené ploše. V roce 2010 byly založeny další 2 experimentální plochy na temeni Malého Dědu (v bezlesí nad porostem kleče), kde pastva v současné době neprobíhá. V roce 2012 zde byla obnovena pastva skotu. Plocha bezlesí byla rozdělena na dvě části (nad (P1) a pod chatou (P2)), které byly střídavě paseny celková rozloha plochy pasené v roce 2012 byla 3,98 ha. Pastva krav bez tržní produkce mléka v souladu s platným Plánem péče o NPR Praděd (zprac. Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Jeseníky). V roce 2012, 2013 i 2014 se zde páslo 6 kusů krav plemene Highland (zvířata pro pastvu a organizaci pastvy zajistil pan Václav Merta z Vernířovic). Cíl: - obnova a podpora mimoprodukčních funkcí travních porostů (zvýšení druhové diverzity, podpora zbytkových populací konkurenčně slabších druhů, včetně druhů vzácných a zákonem zvláště chráněných, potlačení konkurenčně zdatných dominant, posílení protierozní funkce, zvýšení atraktivity prostředí pro turistický ruch aj.) při současném využití jejich funkce produkční (výživa pasených zvířat); mimoprodukční funkce lze v tomto případě považovat za primární Praktické zkušenosti s pastvou v okolí Švýcárny a vyhodnocení jejich dopadů na přírodní prostředí budou sloužit jako jeden z podkladů k úvahám o případném obnovení extenzivního hospodaření i v jiných částech CHKO Jeseníky, které byly v minulosti pastvou a travařením ovlivněny. Plán v roce pro lokalitu Švýcárna: Pan Václav Merta z Vernířovic každý rok žádá Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství o odnětí pozemků z plnění funkcí lesa. Pastevní plochy na Švýcárně: (termíny budou vždy upřesněné až po požádání p. Merty o odnětí pozemků z plnění funkcí lesa) P1 - NAD CHATOU (535/11) - celková rozloha 0,98 ha; P2 - POD CHATOU (535/11 a 537/16) celková rozloha 2,61 ha; - pást by se mělo 6-7 ks plemene Highland (na lokalitě P1 a P2) 1

2 Hodnocené charakteristiky lokality Švýcárna: a) Floristické složení na pastvinách a kontrolních plochách (bez pastvy) - pokračování sledování vymezených trvalých ploch (5 x 5 m) založených v předešlých letech (eventuelně jejich doplnění) pro posouzení změn pokryvnosti jednotlivých druhů a druhové diverzity v prostoru a čase - celkový soupis druhů vyskytujících se v pastevním areálu se zvláštním zřetelem na druhy ochranářsky významné b) Stanovení půdních parametrů a náchylnosti k erozním projevům vlivem pastvy (rozšlapání, vliv enormního deště apod.) - ze sledovaných ploch budou jednou ročně (květen) vykopány půdní sondy o rozměrech cca 0,5 m x 0,5 m do hloubky minerálního horizontu B. Po výkopu sondy bude půdní profil popsán a vyfotografován. Poloha sondy bude zaměřena pomocí GPS. Vzorkovány budou dostatečně mocné půdní horizonty. Z každého horizontu budou odebrány porušené půdní vzorky pro laboratorní analýzy. - společně s výkopem půdní sondy (jednou ročně květen) budou z každého horizontu odebrány neporušené půdní vzorky do Kopeckého válečků pro stanovení základních fyzikálních parametrů půd k vyhodnocení možné pedokompakce a eroze, Sít půdních sond je zvolena s ohledem na rozlohu a reliéf terénu, na cíl pedologického průzkumu a především je uvažován stupeň ochrany přírody v NPR. Proto navrhujeme minimalizovat počet kopaných sond na 2 kopané sondy na lokalitě Švýcárna (v rámci pasené plochy P1 a P2). c) Etologická pozorování - budou provedena opakovaná etologická pozorování zvířat v průběhu pastevního období; kromě základních životních projevů (pastva, ležení, stání, pití, komfortní chování aj.) budou do etogramů v pravidelných intervalech zapisovány doplňkové údaje o topografické pozici zvířat v různě položených místech na pastvině, eventuelně o příjmu určitých druhů (pastevní preference); Pozn.: Pastevní preference budou kromě toho posuzovány také po ukončení pastevního období na základě míry defoliace jednotlivých rostlinných druhů. d) Zhodnocení zdravotního stavu pasených zvířat před a po ukončení pastvy (zásobení minerálními živinami apod.) - před vyvezením zvířat na pastvu a po ukončení pastevního období bude od krav veterinárním lékařem odebrána krev z kořene ocasu pro stanovení biochemických parametrů o obsahu makroprvků - hodnocení tělesné kondice u zvířat - BCS (body condition score) před začátkem pastevního období, v jeho průběhu (v rámci etologie) a po ukončení pastvy - zjištění živé hmotnosti u zvířat před pastvou a po ní pro celkové posouzení úrovně výživy během pastvy e) Kvalita porostu - při návštěvě lokality za účelem fytocenologického snímkování a odběrů půd budou současně prováděny i odběry rostlinných vzorků nadzemní biomasy (žádost o výjimku ze zákazů NPR podle 29 i) - přednostně budou odebírány dominantní prokazatelně spásané druhy během vegetačního období, ke stanovení jejich výživné hodnoty (obsah organických živin, makroprvků a vybraných mikroprvků, vč. potenciálně rizikových prvků); je odhadováno, že během jednoho vegetačního období bude z lokality Švýcárna odebráno rostlinných vzorků f) Kvalita povrchové vody - opakované odběry povrchové vody minimálně ze dvou míst (horní a dolní část pastviny) a ve dvou až třech termínech (před pastvou, během pastvy a po ní) pro stanovení základních kvalitativních parametrů (ph, N-NH 4 +, N-NO 3 -, CHSK Cr, BSK 5, vodivost, P celk ) 2

3 B. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy ovcí na lokalitě Ovčárna (plán od ) - pastva ovcí na pozemcích VLRZ Ovčárna pod Pradědem byla obnovena v roce 2014, kdy se zde páslo 5 ks ovcí (pastvu v roce 2014 zajišťovali pracovníci vojenské zotavovny) - pro rok je plánována pastva 6 ks ovcí (masných plemen) pocházejících ze stáda VÚCHS Rapotín Hodnocené charakteristiky lokality Ovčárna: a) Floristické složení na pastvinách, sečených porostech a na kontrolních plochách (bez managementu) - pokračování sledování vymezených trvalých ploch (5 x 5 m) založených v předešlých letech (eventuelně jejich doplnění) pro posouzení změn pokryvnosti jednotlivých druhů a druhové diverzity v prostoru a čase při odlišných typech managementu - celkový soupis druhů vyskytujících se v pastevním areálu se zvláštním zřetelem na druhy ochranářsky významné b) Stanovení půdních parametrů a náchylnosti k erozním projevům vlivem pastvy (rozšlapání, vliv enormního deště apod.) - ze sledovaných ploch budou jednou ročně (květen) vykopány půdní sondy o rozměrech cca 0,5 m x 0,5 m do hloubky minerálního horizontu B. Po výkopu sondy bude půdní profil popsán a vyfotografován. Poloha sondy bude zaměřena pomocí GPS. Vzorkovány budou dostatečně mocné půdní horizonty. Z každého horizontu budou odebrány porušené půdní vzorky pro laboratorní analýzy. - společně s výkopem půdní sondy (jednou ročně květen) budou z každého horizontu odebrány neporušené půdní vzorky do Kopeckého válečků pro stanovení základních fyzikálních parametrů půd k vyhodnocení možné pedokompakce a eroze, Sít půdních sond je zvolena s ohledem na rozlohu a reliéf terénu, na cíl pedologického průzkumu a především je uvažován stupeň ochrany přírody v NPR. Proto navrhujeme 2 půdní sondy na lokalitě Ovčárna (v rámci pasené plochy P1 a P2) c) Etologická pozorování - budou provedena opakovaná etologická pozorování zvířat v průběhu pastevního období; kromě základních životních projevů (pastva, ležení, stání, pití, komfortní chování aj.) budou do etogramů v pravidelných intervalech zapisovány doplňkové údaje o topografické pozici zvířat v různě položených místech na pastvině, eventuelně o příjmu určitých druhů (pastevní preference); Pozn.: Pastevní preference budou kromě toho posuzovány také po ukončení pastevního období na základě míry defoliace jednotlivých rostlinných druhů. d) Zhodnocení zdravotního stavu pasených zvířat před a po ukončení pastvy (zásobení minerálními živinami apod.) - před vyvezením zvířat na pastvu a po ukončení pastevního období bude od krav veterinárním lékařem odebrána krev z kořene ocasu pro stanovení biochemických parametrů o obsahu makroprvků - hodnocení tělesné kondice u zvířat - BCS (body condition score) před začátkem pastevního období, v jeho průběhu (v rámci etologie) a po ukončení pastvy - zjištění živé hmotnosti u zvířat před pastvou a po ní pro celkové posouzení úrovně výživy během pastvy e) Kvalita porostu - při návštěvě lokality za účelem fytocenologického snímkování a odběrů půd budou současně prováděny i odběry rostlinných vzorků nadzemní biomasy (žádost o výjimku ze zákazů NPR podle 29 i) - přednostně budou odebírány dominantní prokazatelně spásané druhy v pastevním areálu během vegetačního období, ke stanovení jejich výživné hodnoty (obsah organických živin, makroprvků a 3

4 vybraných mikroprvků, vč. potenciálně rizikových prvků); je odhadováno, že během jednoho vegetačního období bude z lokality Ovčárna odebráno rostlinných vzorků f) Kvalita povrchové vody - opakované odběry povrchové vody minimálně ze dvou míst (horní a dolní část pastviny) a ve dvou až třech termínech (před pastvou, během pastvy a po ní) pro stanovení základních kvalitativních parametrů (ph, N-NH 4 +, N-NO 3 -, CHSK Cr, BSK 5, vodivost, P celk ) V roce 2015 je plánováno doplnění výzkumných činností na lokalitě Švýcárna i Ovčárna (pro výzkumné období ). Záměrem je ohrazení menších vnitřních ploch uvnitř pastvin vhodným pletivem (předběžně je uvažováno o 5 x 5 m ve třech opakováních na jednotlivých pastvinách), což bude provedeno z prostředků institucionální podpory. C. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Příčiny odumírání trávníků v PR Břidličná (plán od ) Síť půdních sond je zvolena s ohledem na rozlohu a reliéf terénu, na cíl pedologického průzkumu a především je uvažován stupeň ochrany přírody v NPR. Proto navrhujeme 2 kopané sondy na lokalitě PR Břidličná v roce 2015 (dále jednou ročně květen). Sondy budou vykopány ručně pomocí rýče a lopatky, přibližně o rozměru 0,5 *0,5 m. Po výkopu sondy bude půdní profil popsán a vyfotografován. Poloha sondy bude zaměřena pomocí GPS. Z přítomných půdních horizontů budou odebrány porušené půdní vzorky v nezbytném množství max. 0,5 kg pro následné chemické analýzy. Organické, minerální horizonty a travní drn budou uloženy v co nejméně pozměněné podobě zpět do půdy. Současně s odběry půd budou odebrány také rostlinné vzorky. Akreditovaná laboratoř Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. provede rozbory vybraných kvalitativních parametrů. V případně potřeby doplňujících analýz, které akreditovaná laboratoř neprovádí, budou vzorky předány specializované laboratoři (např. zabývající se rostlinolékařstvím) ke zjištění možné příčiny odumírání travin. V Rapotíně Zpracoval: Štýbnarová, Mičová, Bradová, Fiala, Látal, Pozdíšek 4

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY Dr. Ing. Jaromír MACKŮ ÚHÚL Brandýs nad Labem, Vrázova 1, 616 Brno macku.jaromir@uhul.cz Resumé: Předkládaný příspěvek čerpá s dílčích výsledků projektu NAZV MZe 1R4427 Optimalizace

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více