ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek od hod. v Kongresovém centru Babylon v Liberci. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc Bc. Stanislav Eichler Mgr. Radko Martínek PharmDr. Jana Třešňáková JUDr. Jaroslav Švehla Mgr. Ladislav Effenberk Ing. Josef Táborský Martin Sepp Ing. Roman Línek MUDr. Jiří Veselý Mgr. Jan Farský Ing. Jaroslav Moučka Helmut Dohnálek RNDr. Vít Příkaský Ing. Jaroslav Trávníček Josef Ješina JUDr. Ing. Lukáš Pleticha MUDr. Jiří Vambera Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu, 2. Druhá změna rozpočtu na rok 2009, 3. Zpráva o činnosti orgánů Regionální rady, 4. Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1., 5. Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2., 6. Smlouva o poskytnutí dotace, 7. Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008, 8. Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období , 9. Vyhodnocení evaluačního plánu pro rok 2008, 10. Popis řídících a kontrolních systémů, 11. Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod, ~ 1 ~

2 12. Plnění usnesení VRR, 13. Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za II. pololetí roku 2008, 14. Plán výzev na rok 2009, 15. Plán zasedání VRR na rok 2009, 16. Vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1., 17. Různé. ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání VRR zahájil Bc. Stanislav Eichler, místopředseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ), který přivítal přítomné členy VRR v Liberci. Následně předal slovo Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady, který poděkoval za uvítání. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady sdělil, ţe Výbor Regionální rady není usnášeníschopný, vzhledem ke skutečnosti, ţe se Ing. Roman Línek zdrţel při cestě na jednání. V této souvislosti navrhnul, ţe bude probíhat diskuse k jednotlivým bodům a aţ bude VRR usnášeníschopný, pak teprve přistoupí k hlasování. V průběhu této informace Ing. Roman Línek dorazil. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, konstatoval, ţe všechny tři komory VRR jsou jiţ usnášeníschopné a ţe hlasování o návrzích usnesení bude probíhat vţdy po jednotlivých komorách. Následně přistoupil Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, k projednání 1. bodu programu a poţádal o navrţení ověřovatelů zápisu. Z Liberecké komory byl navrţen jako ověřovatel zápisu Bc. Stanislav Eichler, z Královéhradecké komory Ing. Josef Táborský a z Pardubické komory pak Mgr. Ladislav Effenberk. O těchto návrzích nechal Mgr. Radko Martínek hlasovat. Poté přistoupil Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, k projednání návrhu programu 14. zasedání VRR a vyzval členy VRR k připomínkám. Ţádné připomínky vzneseny nebyly, a tak členové VRR přistoupili k hlasování o návrhu programu. Usnesení č. 6/ schvaluje program 14. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. volí ověřovatele zápisu: 1. Bc. Stanislav Eichler, 2. Ing. Josef Táborský, 3. Mgr. Ladislav Effenberk. Usnesení č. 6/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 2 ~

3 ad 2) Druhá změna rozpočtu na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, přenechal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který informoval členy VRR o tom, ţe nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 poskytnuté na předfinancování způsobilých výdajů budou pouţity na financování záloh na projekty technické pomoci ROP v roce Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, pak vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 7/ schvaluje druhou změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. souhlasí s pouţitím nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2008 poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředků ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování celkem ve výši Kč ,56, které se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2008, na financování záloh na projekty technické pomoci ROP v roce 2009, 3. ukládá Mgr. Radku Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 2. změnou rozpočtu. Usnesení č. 7/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Zpráva o činnosti orgánů Regionální rady Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil třetí bod programu, Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady. Následně upozornil členy VRR na přílohu č. 2 tohoto bodu, Měsíční analýzu ROP SV. Uvedl, ţe analýza obsahuje údaje o čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ), včetně jednotlivých krajů regionu soudrţnosti Severovýchod, a připomněl informaci, ţe tato analýza bude členům VRR poskytována kaţdý měsíc. Poté Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli ÚRR, který členům VRR stručně objasnil údaje uvedené v Měsíční analýze ROP SV. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, poţádal členy VRR o připomínky k projednávanému bodu. Dotaz k projednávanému bodu vznesl Ing. Jaroslav Trávníček, který poţádal o vysvětlení údajů poskytnutých v tabulkách č. 11, 12 a 13 měsíční analýzy ROP SV, resp. rozdílu v čerpání finančních prostředků ze SF dle jednotlivých krajů regionu soudrţnosti Severovýchod. ~ 3 ~

4 Na poloţený dotaz odpověděl Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, který uvedl, ţe údaje o proplacených finančních prostředcích dle krajů závisí na tom, jaké projekty byly ţadateli předloţeny, jaké projekty byly schváleny k podpoře z ROP SV a jak rychle se schválené projekty realizují. Dále uvedl, ţe čerpání finančních prostředků ze SF vychází z přijatých harmonogramů a ţe reálné čerpání finančních prostředků odpovídá proklamovanému čerpání finančních prostředků ze SF ve Smlouvách o poskytnutí dotace. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, doplnil, ţe v Pardubickém kraji je předloţeno více velkých projektů silnic. Čerpání v rámci těchto projektů tak bude uskutečňováno později. Ţádné další dotazy Usnesení č. 8/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 3. stanovuje kurz 30 Kč/EUR pro potřeby přepočtu zbývajících alokací v ROP SV při uchování rezervy v jednotlivých prioritních osách 1, 2 a 3 ve výši 300 mil. Kč a prioritních osách 4 a 5 ve výši 50 mil. Kč ve schváleném kurzu. Usnesení č. 8/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil čtvrtý bod programu Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1. VRR následně stanovil jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 1.1. minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 65 %. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 9/ bere na vědomí informaci o průběhu 7. kola výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 1.1 minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 65 %, ~ 4 ~

5 4. schvaluje navýšení alokace fin. prostředků ze SF pro 7. kolo výzvy pro oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury na částku odpovídající celkovému poţadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení, 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 7. kola výzvy, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 6. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 9/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil pátý bod programu - Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2. VRR následně stanovil jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 2.2. minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 75 %. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 10/ bere na vědomí informaci o průběhu 9. kola výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 2.2 minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 75 %, 4. schvaluje navýšení alokace fin. prostředků ze SF pro 9. kolo výzvy pro oblast podpory 2.2. Rozvoj měst na částku odpovídající celkovému poţadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení, 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 9. kola výzvy, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 6. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 5 ~

6 Usnesení č. 10/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, informoval členy VRR o vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty 7. a 9. kola výzvy pro ROP SV. Usnesení č. 11/ schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty 7. kola výzvy pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a pro projekty 9. kola výzvy pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 11/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008 ÚRR, který přiblíţil členům VRR obsah projednávaného dokumentu a stručné informoval o prezentaci výsledků z projektu Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudrţnosti Severovýchod o ROP SV a analýza absorpční kapacity regionu soudrţnosti Severovýchod. Usnesení č. 12/ bere na vědomí vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 12/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 8) Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období ÚRR, který členům VRR představil vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a stručně informoval o plnění projektů technické pomoci ROP SV. Usnesení č. 13/ bere na vědomí Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Vyhodnocení evaluačního plánu pro rok 2008 ÚRR, který stručně představil evaluační aktivity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2008 a uvedl, ţe výsledky z ukončených evaluačních projektů či z doposud ukončených etap evaluačních projektů jsou k dispozici v přiloţených materiálech tohoto usnesení. Usnesení č. 14/ bere na vědomí Vyhodnocení Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 14/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 7 ~

8 ad 10) Popis řídících a kontrolních systémů ÚRR, který zmínil důleţitost dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod v tom smyslu, ţe teprve aţ Evropská komise (dále jen EK ) schválí Popis řídících a kontrolních systémů, bude moţné certifikovat a následně refundovat finanční prostředky z EK. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, uvedl, ţe Popis řídících a kontrolních systémů v tuto chvíli není EK schválen. EK zaslala své připomínky k dopracování. Řídící orgán ROP SV jiţ připomínku týkající se popisu procesu vyřizování stíţností vypořádal. Po vypořádání zbývajících připomínek ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí bude Popis řídících a kontrolních systémů během příštího měsíce předán EK znovu k posouzení. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, ještě doplnil informaci o schůzce se zástupci Regionálních rad jednotlivých regionů soudrţnosti a následném setkání s ministrem pro místní rozvoj JUDr. Cyrilem Svobodou, kde byly dohodnuty kroky k odstranění nedostatků týkajících se informačních systémů BENEFIT7 a MONIT7+ dle poţadavků EK tak, aby nedošlo k ohroţení čerpání finančních prostředků ze SF. Usnesení č. 15/ bere na vědomí informaci o předloţení dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod Evropské komisi dle důvodové zprávy, 2. bere na vědomí informaci o vypořádání připomínek Evropské komise k dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. Usnesení č. 15/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod ÚRR, který stručně informoval o změnách v Operačním manuálu ROP NUTS II Severovýchod. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, zejména zmínil změny v souvislosti se schválením Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) a zavedením tzv. dílčího projektu, změny na základě zapracování postupů při administraci velkých projektů a změny v důsledku sniţování či zvyšování investičních a neinvestičních prostředků projektů ze strany ţadatelů. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, dále uvedl, ţe příjemci budou mít povinnost předkládat rozpočty v elektronické verzi kvůli kontrole předkládaných rozpočtů přes nově pořízený ekonomický software. ~ 8 ~

9 Usnesení č. 16/ bere na vědomí aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období (verze 4.0). Usnesení č. 16/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Plnění usnesení VRR ÚRR, který uvedl, ţe v případě, kdy VRR ukládá plnit schválené usnesení, je toto evidováno v tabulce plnění usnesení VRR. Členové VRR pak budou pravidelně informováni o stavu plnění jednotlivých schválených usnesení. Usnesení č. 17/ bere na vědomí informaci o plnění usnesení VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 17/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za II. pololetí roku 2008 ÚRR, který informoval členy VRR o návrhu usnesení, poté zdůvodnil zpracovávání Souhrnné zprávy o rizicích při implementaci ROP SV a přiblíţil její obsah. Usnesení č. 18/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za období od do dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 18/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 9 ~

10 ad 14) Plán výzev na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil členům VRR plán výzev na rok 2009 a následně poţádal Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele ÚRR, o vysvětlení k vyhlášení výzvy na oblast podpory 5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, uvedl, ţe pokud VRR rozhodne o zadání evaluace programu dříve neţ v příštím roce, bude nutné výzvu na oblast podpory 5.1. vyhlásit jiţ letos, aby mohl být evaluační projekt zpracován a zaplacen. Usnesení č. 19/ schvaluje plán výzev pro předkládání ţádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 19/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Plán zasedání VRR na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil členům VRR návrh usnesení včetně plánu termínů dalších zasedání VRR a rovněţ zmínil důleţitost schválení takových termínů dalších zasedání VRR, aby byly vţdy všechny tři komory usnášeníschopné. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, poté vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 20/ schvaluje plán dalších zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod následovně: od 10 hodin v Hradci Králové, od 10 hodin v Pardubicích, od 10 hodin v Liberci. Usnesení č. 20/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

11 ad 16) Vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil bod vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. a vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 21/2009: 1. vyhlašuje 12. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 21/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17a) Různé Změna Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje měst ÚRR, který zdůvodnil změnu ve znění Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM a uvedl, ţe změna je rovněţ popsána v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Usnesení č. 22/ souhlasí se změnou Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje měst dle důvodové zprávy, 2. schvaluje vzor dodatku Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM pro IPRM 8. kola výzvy Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM s příjemci uvedenými v důvodové zprávě. Usnesení č. 22/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

12 ad 17b) Různé Schválení Příručky pro žadatele a příjemce ÚRR, který členům VRR zdůvodnil vydání nové verze Příručky pro ţadatele a příjemce a zároveň informoval členy VRR o provedených změnách, které jsou popsány v důvodové zprávě k tomuto bodu. Mgr. Radko Martínek následně vybídl členy VRR k dotazům. Připomínku vznesl MUDr. Jiří Vambera, který upozornil na chybu v tabulce Evidence změn a jejich provádění v Příručce pro ţadatele a příjemce, kde je u kapitoly 10 Přílohy, u přílohy č. 2, uvedeno místo nesmí jít o naskenovaný soubor nesmí jít o neskenovaný soubor. Ţádné další připomínky Usnesení č. 23/ schvaluje Příručku pro ţadatele a příjemce verze 7.0 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 23/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17c) Různé Složení výběrové komise ustanovené v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, přistoupil k projednání bodu Sloţení výběrové komise ustanovené v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, informoval členy VRR o novém sloţení výběrové komise, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení, a vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 24/ schvaluje nové sloţení výběrové komise dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 24/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17d) Různé Vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1. ÚRR, který informoval členy VRR o zařazení dalšího bodu, který se týká vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1., do programu 14. zasedání VRR. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, zdůvodnil vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1. potřebností zajištění finančních prostředků na evaluační projekty pro rok ~ 12 ~

13 Následně Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, předal slovo Ing. Josefu Táborskému, který vznesl poţadavek na zahájení zrychlené evaluace programu (z důvodu finanční krize) za účelem vyhodnocení plnění indikátorů včetně zhodnocení nastavení alokací v jednotlivých prioritách s termínem ukončení evaluace nejpozději do listopadu Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k dotazům a zároveň poţádal Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele ÚRR, o zajištění provedení evaluace. Ţádné dotazy Usnesení č. 25/ schvaluje vyhlášení 13. kola výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 25/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Po schválení všech bodů programu 14. zasedání VRR, vystoupil Ing. Josef Táborský s poţadavkem na zmapování absorpční kapacity v rámci regionu soudrţnosti Severovýchod v ose I. Oblast podpory 1.2 dopravní obsluţnost s důrazem na dráţní kolejová vozidla (vlaky) a MHD s termínem zpracování do dalšího zasedání VRR v červnu Ing. Josef Táborský poté uvedl, ţe o tomto návrhu nemusí být hlasováno, postačí pouze zanést do zápisu. Ţádné další připomínky vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, na závěr poděkoval za účast a vstřícnost členům VRR a zároveň je všechny pozval na další plánované zasedání VRR, které se uskuteční v červnu 2009 v Hradci Králové. 14. zasedání VRR bylo ukončeno v hodin. ~ 13 ~

14 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 6/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 8/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 8/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 3 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 3 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 11/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 12/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 13/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 13/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 14/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 14/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 17/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 18/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 19/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 21/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 22/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 23/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 24/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 25/2009 ~ 14 ~

15 V Hradci Králové dne 23. března 2009 Zapsal: Ing. Luděk Váša..... Ověřovatelé: Bc. Stanislav Eichler.. Ing. Josef.Táborský.. Mgr. Ladislav Effenberk.. Mgr. Radko Martínek Předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod.. Datum podpisu. ~ 15 ~

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů Příloha č. 1, bod 42-13/2013 Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Termín zasedání: 12. dubna 2018 Přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 12. 12. 2007 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Aktuální

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 27. listopadu 2014 v Liberci 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. Zápis ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení dokumentace

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 06. února 2012

ZÁPIS č. 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 06. února 2012 ZÁPIS č. 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 06. února 2012 Přítomní: Holoubek, Horáček, Kaloudová, Kalouda M., Kalouda K., Málek, Přerovský, Rozbořil, Švehla, Ševčík Nepřítomen: Silnica,

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1.

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. 1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru

Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru BRNO LISTOPAD 2014 Téma jednání: Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 12. 11. 2014 Místo konání: Brno Přítomni: Ing. Bc. Jan Jež, Ing.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 26. listopadu 2008, Liberec

Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 26. listopadu 2008, Liberec Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 26. listopadu 2008, Liberec Přítomni: Bartoš Pavel, Cílek Josef, Dohnal Vladimír, Doleţal Jiří, Drábek Jaromír, Holec František, Hrabák Václav,

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více